Skip to main content

Full text of "Acta martyrum"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/actamartyrum01bale SCRIPTORES COPTICI SKRIKS TKRTIA. — TOMUS 1 ACTA MAHTYULM COIUM S 
SCmiTOIUJM CmUSTIANOKlM OIUK\T\LII M 

ci RAMinrs 

r.-it. ciivnoT. I. (H ihi 

11. IIYVKHINVT, W. CMUU \)K V\L1\ SCIUPTOKES COPTICI 

VERSIO 
SEIilES TEUTIA. — TOMCIS I ACTA MAUTYKUM 

INTERPRETATI SUNT 

I. BVLESTRC 0. E. S. A. ET H. IIYVKRNAT 
PARISIIS 

E TYPOGRAPHEO REIPUBLIGAE CAROLUS POUSSIELGUE, BIBLIOPOLA 

15, RUE CASSETTE, 15 LIPSIAE : OTTO HARRASSOWITZ MDGCCGVTIl 
NOV 1 1942 (iiim vi{;iriti Irrr arilc arinos riostriiiii (|iii irifni srnhiiiiiir- .'iltcr' 
Arta niartyiMiiii Acijypli ri()ri(lmn iri liiccin prolala vdvrc rocpisscl. 
|)()lli( itiis est Acta oninia sivc hohcirica sivo snidica dialccto con- 
scripla, (|iia(^ Koinae asscrvarcntnr se esse typis vnl<;atiinirii. 
lain prininni volniiKMi cl dclcclnni codicinn pliotolyjiice, ut aiunt, 
expressornni iri liicem dcdcrat, ciiiii I^'ofessor Ai'cliacolo|pa(! hi- 
])licae et Lin|;iiarnm oricnlalinm in llniversilale (ialliolica \mc- 
ricana nrhis \\ashin|;ton creatus, nt rationi studiorum orien- 
talimn instilucndae inipensius oj)eram daret, incoepto desisterc 
coacius est; cjuae hrevi tempore se ahsoliitiirurn esse spcrahal 
nec oneris pon(his tam in[jens credens, nec se sohini ilhid fcric 
dehere. Ita faclum est ut septemdecim anni lahererilur priiis- 
(piam operi incoepto perficiendo incumhere posset. (lum inlerca 
alter etiam nostrum nonnulhi Acta martyrum Ae^jypti edere con- 
stituisset, iamqueopus a|i[gressus esset, tum amho, consiho inito, 
omnia martyrum Ae|T[ypti Acta edenda suscepimus, sperantes 
iunctis virihus nos id perficere posse, quod pro sc quisque nos- 
trum ad fiiiem perduccre aegre valuisset. Textum htteralem ma\i- 
ma cum diligentia, ut est in codicihus exhihentes, edere conati 
sumus, pluries apographis nostris et plaguhs cum illis compa- 
ratis; si quid erratum emendavimus, si ahsens supplevimus, si 
redundans expunximus, nostrae conscii inscitiae, in margine 
infcriori notam interrogationis fere semper apposuimiis. Voccs 
autem a rectae rationis scrihendi praeceptis discrepantes, sic csse 
in codicihus scriptas in margine admonuimus, non ideo in co- 
dice vitium inesse adfirmare volentes, sed utilitati consulerc rati 
eorum, qui rem grammaticalem aiit lexicographicam siihtilius 
inquirere in animo haheant. 

Voces graecas vel latinas itacismo, vel consonantium permu- 
tationihus quae sint dialectis propriae, affectas, in textu ut scrip- 
tas invenimus reliquimus : ah amanuensihus vel imperitis vel 
neglegentibus mutatas in margine inferiori correximus, copticae 
rationis scrihendi praecepta secuti; quas omnes ad calcem pos- 

COPT. - C. - I. 1 IroFiil volmniiiis iii ordiiie alj)liJi])elico (lislrihulas exhibeiHlas 
curahiinus, rationeni(juc a(i(lcinus scribcndi, qua aurcae vel se- 
rioris actatis scriptorcs usi sint. 

Accentus et lincolas (juae in codicibus bonae notae saepe ht- 
loris supcrposita invoniuntur, u])i amanucnses apposuerint scrva- 
vimus, ubi iieglexerint omisimus, sperantes non in^jratum nos 
esse facturos eis qui regulas ad rectc accentus apponendos ad 
fidcm antiquissimorum codicum instituere cupiant. 

Vcrba quae, ut omnes sciunt, coniuncta, nullo fere spatio in- 
lcriecto, in codicilMS scripta invcniuntur dividimus, id spectantcs 
(juod hi qui in hoc operc conficiendo nos antccesserunt, nempe 
ut expeditius lcgi possent. 

Notam, qua nunc folia codicis discernuntur, in margine exle- 
riori arabicis signis expressam apposuimus, nil aliud addentcs, 
si ilia folium reclum seu eius paginam imparem indicare voliii- 
mus; nec notas omisimus, quae morc coptico iittcris cxprcssac 
paginas pares distinguunt. 

Quae in codici])us lcctores vci amanuenses addidcrint, ita 
cdidimus ut invenimus, nec errores quibus haec sunt rcfcrta 
cmendavimus; quid in huius modi adnotationibus iegerimus e 
versione intcllcgi poterit. 

Ad versionem vero ipsam quod attinet, iilud primum nobis 
in animo fuit, verbum vcr])o rcddere, quantum utriusque scr- 
monis genus ferret, quo, (^icgantia dicendi postiiabita, accuratius 
textum vertcremus; brevius autem et ohscurius dicta, pauca iil- 
tcris reciinis expressa vci uncis curvis inclusa addcntes expiicavi- 
mus, verbisque, quoriim praecipua et propria vis nobis non patcl, 
intcrrogationis notam apposuimus. 

Ouod nudti solent, singulas voccs graccas suis (juibusquc k)cis 
rcferrc, nobis etiam peragcrc in animoerat; sed lioc saepe inulilc 
fore rati, et ita vcrsioncm nimis impeditam fieri, noinina (juac- 
(lani tanlum (hgnilatum, instrumcntorum aliaquc id genus in 
imo margine retulimus, co(]icum rationcm scrlben(h sempcr sc- 
culi. Nuniina propria, nisi usiis aut analogia alitcr suaserint, 
(XTrlooTa rcli(jiiimus, (juo iacihus gcnuina corum forma agnosci 
possit. INnliis, (|iiii)iis lolia (*l |M{;iiiii(* (odicuiii Miiiiiii scrijildriiiii <||- 
sccniiiiiliir, (11111 iii tcxtii nMidciidiis ('iii-avcriiiiiis, iii vcrsioiic 
ii('{;l('xiiiius; ('.'iiii laiiKwi ai'ni)i('is riolis iiisti-iixiiiiiis, (|iiil)iis IcxIiih 
iiii|)i'('ssi |)a{piia(' iiKJicaiilur. 

Sinipilis narratioiiibus pauca pronoiiciiiiis, iibi r[ (-oplici lil>ri 
inaiiii s(M'i|)ti |{ii>liolli('ra(^ Vaticaiiac, e ({uiiiiis lcxtiiiii (^xprcssiiiiiis, 
ct (juaii(l()(|uc vcl syiiaxariuiii Mccjcsiae Alcxaii(lriuao, vcl c\c('r|)ta 
a viris doctis cx iisdcin codicii)iis ct aliiiiidc iri iiK-ciu proiata, 
acta(|uc laliua, {jracca ct syriaca, typis cdila iiotaiitiir, rclKjuis 
pra(Hcnnissis, ad (piac iiKjuirenda nec t(»nipus ncc facultas iiol)is 
adlucriiit. (lodicum dcscriptioncs. iicc non aetas cui sint refc- 
rcndi, apud Mai (^Srriptorum rclcrum nord rollcctio, I. V^) repc- 
riunlur, tal)ulac(pic pliototypicac, ut aiiint, ah II. Ilyvcrnat cditac 
(^.ilhum (lc palcoifrnp/nc coplc) coiifcrri possunt. 

Kcli(piuin est, ut niaxinias gratias ajjamus et eis, ([ui Gallica^! 
lleipublicac typo|ji'aplic() praestantes, novas litteraruin forinas 
parandas curavcrunt, ct Hev. V. Klirle,qui, (pia cst liiimaiiitatc, 
nos scinpcr in lioc opcrc conlicicndo suniina bcni}jiiitatc prosc- 
cutus est. 

1. Balkstri, 0. E.S. A. 

11. HvVERNAT. 1 . IMUKMOMTIiM. 

IVarrutioiics, quas ininc jxihiici iiiris fnriinus, siciit et ali.ic 
(|ii<-nn|)l(iriiiiao poslliac a iiohis (Micndao, cxlant iii (lodicilius \'a- 
licaiiis (i'o|)(icis, dc (|iiil)us vidc^as A. ^\m, Scriptontm vdrrum novn 
vnlhrlin, l. V, il (hoiiiac, i8.*ii). 

Kcpcriiiiilur cliain, plcruiiKHK^, in apoijraplils, rjuac R. Tlkius, 
A(»{jy|)lius, cj)iscopus Arsiiiocnsis, c\ arcliclypis nostris coiifrcit, 
ct (juibus, ncijleclis archcljpis, iain usus essc vidctur A. (iior|p. 
iVlortuo aiitein Tulvio, cius apojjraplia (iodicihus |{or|jianis adnii- 
incrata sunt. Ea reccnsuit G. Zoi<;ga inlcr codices (juos vocat Mcm- 
pliilicos, in opere cui tituius : Cataloifus coiUcum manuHcriplorum 
qui m Musco lioripano Velilns adscrvantur (Komae, i8toj; ct ad 
coruin (idcin cxcerpta (juacdain eidcm operi inseruit, arclictypis 
V aticanis cius tcmj)orc Parisiis dc}jcnlil)us. 

Apographa Tukiana in Catalogo (^i. Zocga numeris romanis 
nolantur, arabicis vcro apud Bibliolhccam Vaticanain, ad (juam 
nupcr aliala fuere : hanc duplicem adnotalionem indicavimus; 
nec altcrain omisimus qua notala crant cuin apud S. Congrega- 
lionem dc Propaganda Fidc adscrvarcntur, ipsamquc uncis qua- 
dratis expressimus. 

Quod autem ad singulas narrationes in hoc voiumine.editas 
attinet haec pauca accipe : 

I. — Mahtyrium sa>cti Apa Lacaroms. 

Cod.Valic.Copt.68,f. i-i5 ^'(^LX^Mus. Borg. Copl. 118 
[LVll, i3]). 

Pauca exccrpla edidit G. /oega, Catal., p. i i3-i i^. 

II. — Martyrium sancti Anatolii Persae. 

Cod. Vatic. Copt. (^8, f. 191-198 v°. 

Narralio initio et fine mutila est; nonnuila suppleri possunt c 
synaxario arabico Ecclesiae Copticae Alcxandrinae, auctore Mi- 
CHAELE, episcopo Athrib ct Maiig, ad diem \i"'" mensis tubah. S^ III. JVIaIITVHIUM SANCTI TlIEODORl Or1ENT\LIS^ 

Cod. Vatic. Copt. r)3, f. 'jS-.Vi v". 

Litterarum specimeii vide apud H. Hyveiinat, Album de Paleo- 
fjraplnc roptr, piaiichc \LI, o. 

Narratio est fiiie miitila. F. '^8 r", in summo margine legitur : 
COYIB NJ^01(5cK: : l^eN d^^hd^ BenO^ep «die wi'' mensis cjioiac 
lege in (de?) Abba Benofer^n 

(if. synaxarium arabicum ad diem xii'"" mensis tubali. 

Huius marlyrii recensio aetbiopica nuper in lucem prodiit 
curis Fr. M. Est. Pereira (^Corp. Script. Christ. Orient., Scriptores 
aethiopici, ser. II, t. XXV IH, p. 128 et seq.). 

IV. MaRTYRIUM SAiVCTI ApA SaRAPIOMS DE PANEPIldsi. 

(]od. Vatic. Cop. 67, f. 90 v^-iog v". 

Paginae 86, 99, 112, 1 1 4 perperam notantur nx. qT?, 
pl. plB. Post sextum ([uaternionem exstat lacuna : de qua vide 
adnotationem ad textum. Codicem ad hanc narrationem quod 
atlinet, fusius descripsit P. I. Balestri in epbemeride cui titubis 
llessarione, anno x [1905], serie 2% vol. IX, fasc. 8."); p. 33 s(jq. 

Compendiosa narratio, c^um nonnullis differentiis, adest iii 
synaxario arabico, ad diem wii"'" monsis tubali. 

V. — Martyrium sancti Apatil. 

Haec narratio in duobus codd. continetur. scibcet Vatic. 
Copt. 6-2, I". .')6-i7f? v" (=LX\IV = Mus. Borg. Copt. \±1 
[]. VH, 17IJ, et 66, f. 156-171 V" (=XXI=Mus. Borg. Copt. 
113 [J. VII, 8|). 

Noiinulla cvcerpla ecbdit C. Zoecv, Catal., p. ali-s^, am- 
pliora A. GioRfJi, De mirarulis S. Cohitlii, Bomae, 179^, p. l\i\. 
Lxwiii, Lxwv, lAWMi-viii, \(;\i-vm. (;\iii-\v, cxxix, ciaii-lxxii. 
Ambo pro Apatil posuenint Apatia. 

' M»'lins sane \nntnlius: sod ciini in Actis latinis ponalnr Ori(3nlalis 
hnnc morem spcnli snmns. {,{){{. (>'j ( III lcxlii iiostro \) pniclcr oiniKsioncs, hiio loro 
iiotalas, liin' iimliliis csl. I*]\ ro varia»^ leclionrs airoruiitiir, (jiiai' 
nlcruiiKinc rin<'n(lalion's siint. (.(mI. (>(>. C. i .>(> snniino inar||iii<' 
l('};iinr : LiKt) ii^d^\ Ncyopii : iieMerKCDq a)ti) niCDiS^rnuic 
<;|><vnieT<5^rre^.iON nnoyk' : NCOTir Neiiin : eqbeN pai :> 

(1<5^// niR bCN 0Te\300T NOT«)r -lianc ( vitain j jcfj^; prius, 
poslca lcjjc (vilaiii j S. loliannis tov Kvanijcln anrci, fiic wi' ''pi |», 
in (lihro?) i/i.'i, cl () i (?) Ainho cadcin iWov. Svnnxariimi ara- 
hicnin liac (li(3 (\vi' ahihj tantuinniodo r(>fert olxlorinitioncin 
S. lohannis (ialyhilac. 

VI. MvRTYRlUM SANCTI ApA PaPIINCTI. 

Cod. Vatic. Copt. ;V.) , 1'. ^o-b^ v". 

Narratio ost fino mutiia. (If. synaxarium arahicnin ad dif^ni 
\\"" mensis harmudah; Sf/Hax. Const., scpt. die xxv"; Menol. 
Cjvaec, pars V\ p. C)8; MarUjrol. Rom., d. xxiv' sept. Acta latina 
et ^i[raeca vide apud Bollandum (^Acta Sanctor., xxiv* sept., t. \ f, 
j). 681-688; Analccla BolL , t. XiV, p. Q07). Syriaca edidil 

P. r^KDJAN Suh lilulo : ^(^J.^^ y\=n-\ T<!Vo":\C73^ v^ y »^VP 

<73Ajr"^r3 o^c7x_xi3r^-:\ ,o3oHjc-r7> Wv VvwX.o r^r^ -tx r -tx-v^ao 
o\.\rjkVvr^o (Acta Marlt/iNm e( Sa))clor..{. V, Pansiis. |S(|.'), 
p. 5 1/1-5/13). 

VII. — Martyrium sangti Apa Epime. 

Cod. Vatic. Copt. 66, f. ()6 v^-ji^o ^'^(^XX^Mus. Bor}j. 
Copt. 113 [J. VII, 8]). 

Auctor narrationis dicitur lulius de Qibelis (f. laS). Hic \o- 
lut actorum SS. Martyrum scriptor, martyr et ipse, celehralur 
in doxologia, quam edidit H. Hyvernat, Les Actes des Martt/rs dc 
TE^r,/pte, I, suh initio. ' Oh i)v To ;^pou(Tovi' ev^yyiXior , «lictus (jiioque Calyhita etc. 
Cf. N. Nn.LES. Kak)idn)'unn ma)male iit)'insque Ecdesine , Oeniponle, 1896, 
t. 1, p. 70-71. Nonnulla o\c«M'pl;i (Mlidit (1. Zokga, Catal., p. 92-26; am- 
piiora A. (iioiigi, De minwuhs S. (lohitlw , p. \\\iv, \liii-lv, l\v- 

lAVI, LWIIl, LXXVII-LX\X, LXXXVI , \G-XOII , CI-CXI , CXVII-CX\II , C\L, 
CXLIX-CL. 

Cf. svnaxarium arabicum, ad diem viii""monsis abib. 

VIII. — Martyrium svncti Theodori Stratelates. 

Cod. Vatic. Copt. 00, f. lyj-ic)^ v". 

Narrationis auctor est quidam Dionv sius draconarim{J. 209 v"). 
Quae in synaxario arabico leguntur ad diem xx*'° mensis abib 
in nonnuHis difTerunt. Cf. Syna.r. Constantmopolitannm , febr. 
dic vii" et die viii"; Martijrol. Rom. ad diem vii^^^febr. ; Mcnol. 
Gracc, viii febr. pars. 11% p. 172. Y. Rossi fragmentum edidit, 
fpiod multum a narratione nostra discrepat^ Acta latina et graeca 
vido apud Boilandum (^Acta Sanctorum, febr. , t. II, p. 22-27; 
A nahcta Bollandiana _, t. II , p. 3 5 ()-3 6 7 ). 

Post narrationem martyrii sequuntur in codice nostro non- 
nulla miracuia (f. 196 v"-2 1 ; deost folium, scilicot p. U^-UH), 
quae referre opportunum visum est. 

F. 18/1 v", in imo margine baec possessoris nota iegitur : ncx 
N<5ci unexLBCDKL ^&jwn nipeqepNOBi yc unoY^twp <5cUhn 

X& •^TTX i. e. : Domine, misererc scrvi tui Habih pcccatoris, /ilii 
Pfilidr. Amcn. Anno Martyrum 78/1 (A. D. 10 08). 

F. Kjli r" imaginom exhibet S. Theodori equo insidontis, ot 
draconis caput iancea perfodiontis (cf. H. Hyvfrnat, ilbum, 
pi. \VI). Eadem repetitur f. 210 v". 

IX. MvRTYRIUM SANCTI ApA AnUB. 

Cod. Vatic. Copt. 66, f. 288-268 v" (=XXIV= Mus. Rorg. 
Copt. 118 |J. VII, 8]). 

Post foiiuin 261 deost foliuni unum : do hac laciina vidoas 
toxtum, |). 7(), n. 1 . 

' Cinqiie manoscntti copli della HilAinleca Nazionale di Tnnno , Torino . 
189^1 , p. 98-1 o5. KM'(4'|)ta r(li(l«'niiil (i. /(n;«a, (InlnL, p. .io-.lu, ct A. (iioiwjf 
Di! mlniruli.H S. (]olnlln , p. i,\-i.\iii, iamimii, i,\\-\\ii, filc. 
(if. syiiuxariuin araiiiciiiii, ad (licin wiv*'" iiKMisis ahih. 

\. — \l\nTMinM swcTi Ai'\ AroM. 

(lod. Valic. (iopl. (') I , 1. •.r.ii^-Qiiy. 

Narratio (^sl initio iniilila. Intcr f. -.rjG et !r>'y rcpcritur fo- 
liuin, inscite a l)il)li()|)(3||[a transposiluin, ad vitain S. Siinconis 
Mesopolainicnsis |)(^rtincns. 

(if. synaxarium ai'al)i(Miin ad diein i "" incnsis inisra. 

y\u('tor narrationis dicitnr (|uidani Scripus, S. Apa .\poli fainu- 
lus, cum ls(Jiyron(^ de Puasti (f. ^a'i{\ v"). 

necensionein aetliiopieain edidit Pkiikira (Oy>. nujwn rll., 
p. '7.*} et s(Mj.j. l 

MaUTVUIDM S. MAHTVmS (lllHISTI Al'A La<:AII(»MS KT KOHI M OMNII M <}{ I CONKI M- * I 
MATI SDNT Cl M KO , OHI A(JONKM SIJI M AT(ilJK CKIITAMKN (il.OlllOSI M AllSOI.Vn 
DIK XIV' MKNSIK P A O !• F , IN PACK l)i:i. AmKN. 

I*\'i('liiii) csl .'iiilcin aiiiio wiii" DiocJcli.iiii , iiiipii rcjps, (miiii csscI 
T) Ariiimis Aiilinori pracscs, Insoiiuni ' snnin w/'/rYr////// consccndcns, 
navi|[avi(, nd anslrnni, (ir ad porluin Si(~)ril apixilil. VA ('()nsr(*n(l<*ns 
iumonlum adscondit in civila(cin clirislianos iiKpiircns, nl idola iiii- 
[)nra colcrcnl. Pracses autcin sedit in (lieatro, ct praecepi^ corain 
sc adstantibus ut sisterent ei onines cliristianos. Cuin auteni eos 

10 adduxissent, ait illis praeses : wSacrificabitisne diis regis, an non?75 

Omnes una voce respondcrunt, diccntes : wNon sacrincabinms im- 

pnris diis islis niortuis, el abominandis. At nos cbristiani snmns, 

fatvmur aperle. Kst nobis Dens noster in caelo, ipsc anxiliabilnr 

nobisw. Tum vcro iussit turbam capite plecli ore {jladii. Martyiium 

iT) snum consnmmarnnt, nc sursum ad caelos in gloria cvolarnnt. 

Et post haec accessit pracposilus- ad praesidem, rt ait ci : 
fcDomine mi praeses, adest hic miles; deos non colil, sed eis 
exprobat quod non sintdii, ncquc mandato Ino obtemperat, dicens: 
'Ego *christianus sum%. Praeses autem iralus est, cf iussit ilhini 

30 coram se sisti. Statim praepositus adduxit illum ad eum. Cum autom 
adduxissetiilum coram praosido, hic dixit ei : ff Quodnam os( nomen 
(uum?r) Rospondit sanctus et dixit ei : rtSi quaeris nomen, qnod 
parentes mei imposuerunt mibi, Lacaron ost nomen meum secun- 
dum carnem; nomen vero meum, quo conversor'^, est in Christo 

95 lesu vocatus'^n. Ait ei praeses : wQuot anni tibi sunt?^ Respondit 
A. Lacaron et ait ei : crln xiv annis positus^ sum bodie ^. Ait ei 
praeses : cr Quaenam estars tua?^? Respondit beatus, et dixit : «rEgo 
miles sum, positus sub rege qui deficit. Modo anlom miies ero sub 
roge, qui non deficit, regum rege, et dominorum Domino, L Chris(o-. 

'io Ait ei praeses : ff Cur militiam tuam deseris? Modo voro indica mihi, 
undonam es iwln Respondit S. Apa Lacaron, et dixit ei : :'Si vis veri- ' \elodpiov. sic. — ^ 'srpo-rrecriTOs . sic! — ^ TSoXiTSvso-doLi: hoc est : 
vivo, rilac ratione ulor, vitae raliouem instiiuo. Gf. Phil., i, fiy. — ^ y^pi- 
<7TOKXf)Tos (?); cf. I Cor., i, -3. — ^ Ita ad (itteram. Alii vero videant ntrum 
dc XIV aiiiiis completis, nec no iiiteliigeiiduin sit. I. t I). *>, laleiii scire, scilicet undeiiaiu cgo siui , cgo suui T^^eliensis, in legione ^ 
Siout niilitans^. Propterea volo esse niiles regis caelestium ac 
tcrreslriuui, Domini mei I. Christi, omnium saecuiorum-* regis. Et 
discedo e uiilitia pristina mea, quae dissolvetur et peribit. Nunc 
autem ego christianus sum ^fatcor apcrte , adnumeratus Domino caeli , T) 
Domino meo I. Christo^. 

Respondit illi praeses : ffSacrifica diis, ut dimittam tc, eo magis 
quod' tu miies sis; et adversatus es regibus, et confcssus : 'Ego 
j>. •'). christianus sum\ Sed volumus ut * tui ipsius miserearis, ita ut 
sacrifices diis, el valdc honorificcrisi^. Respondit Apa Lacaron, el ait lo 
])raesidi : cEgo oro ut placeam rcgum omuium regi, ut immortali- 
latis coronam ab eo accipiam. Ne putes, o praeses, me verbis tuis 
dolosis deceptuui iri. Te, ac vcrba tua inania despicio propter 
Domini mei I. Christi confessionem^. 

Respondit praeses, et ait militibus: wPronum deiicite eum,ner- 15 
vis vi(uiiniscaedile,ct dicite illi : 'Oblempera domiuorum noslrorum 
rcgum iussoN. Respondit S. Apa Lacaron cum ienilate, dicens : 
rPraeceptum meum est ut obtemperem iussis magni regis veri, 
Domini mei L Christi, qui salvatomncm spcrantem in eum^. Praeses 
nulem iussit iilum caedi, donec sanguis eius supcr tcrram ceciderit, 20 
dicens : rSacrifica, noli male mori manibus meis^^. Respondit S. 
Apa Lacaron, et ait praesidi : cf fili iniquitatis, est nobis Deus auxi- 
liator nostcr, qui potest auxiliari nobis, ct salvabit nos de manibus 
luis; vosque ac regcs quoque impios vestros perdet^. lussit eum 
«'(juuleo^ suspcndi, f/ excruciari , donec viscera cius deciderunt in af) 
lcrram, ac sanguis eius toluin illius corpus madefccit. lustus autcm 
A. Lacarou fortiter liuiuscemodi pcrtulit cruciatus. Postea iussit 
|i. '1. praeses eum in * carccrcm coniici, quoadus(|uc deiibcrarct quomodo 
cxcruciaret eum, nam pulcra erat specie. 

Ea aulem nocte apparuit illi Dominus, el ait : rFortis esto, '^o 
Lacaron, quia ego sum Domiuus L Christus. Virililcr age, ct confor- 
lare, ego tecum sum in omnibus alllicticmibus tuis, quas suscepturus 
cs. luro fiT»/ pcr memctipsum, feslum agcs cum bcatis meis in cac- 
lesti lerusalcm, ct nomcn luum supcr omncm tcrram glorificabitur, 
ac martvrium tuum loto orl)c cclcbrabitur. \ irilitcr agc, vl confoi- 35 

' vovfispoi'. — ' Ad liltcrani : arrinrfus , cingiilo n('ni|)(* qno niilites ini- 
tinbantui. - ^ iirjjv. — " Sensus vi(l»'i<'lijr poscerc rr^pianKpianir. — "' ep- 
fiijrtptor. turo*^. lla(|iM> aiii|)lt'\alii.s riiiii r.sl Siilvalor, ricdil n |iarriii, siiisinii 
ad cartos iii {[loria (>\ola\it (Miim aiij^clis siiis liralis. His-iliih \i'ro Apa 
Lacaron lolaiii iioctciM vijril.ivit , diMicc liu orta cst lidnt i.nii nar.liih 
pcr alaciitatciM, (|iiaiii DoiMiiiiis ci lar||iliis erat. 
.') Maiic aiitcm facto, iussil Ariaiiiis pracsos slcrni sihi Irihiinal ' , iil 
S. Apa Lacaron ad sc adduccrctiir, ct audirtit euiii. (liiiii vcmsaiirlus 
eductus fuisset iil ad trihuMal ductMctur, ainlMilahal |)sallciis, ar 
dicens: rr I)(mis, respice ad auxiliiiiM inciiin ct in Moinine tiio salvuin 
ine fac'-^. lussit |>raes<^s sanctuin in iccto fcrrco dc\inci , et lorcipihu» 

\o (crrcis apcriii os cius, ut aversi ac inoiares dentcs «mus, iiniis post 
aliiiiM , cvcllcrciilMr, el pliiMihMni fcivcns ori al(|Mc corpori cius iMriiii- 
dcrclur. IN)slca iussil cmim a iecto lerreo soivi, e(|uulco sMs[)ciidi . 
et excruciari. * Martyr (nitem licatus claiiiavit, dicens : rrDoininc ini. ' |i. r» 
L Ciiriste, lii)era me ah oinnihus istis cruciatibus durisT». I^lt statim 

1.) in-aeses iussil alVcrri bovem aencum, el corpus illius lon|jis clavis, 
ac subtilibus acubus-^ intus ci sufli|fi. Cum aulem ita factuin essct. 
non sensit omnino. Et iussit bovem aeneum agi per Miachinas ' ei 
ailixas, ut omnia membra iiiius dissoiverentur, et tam(|uam pulvis 
lcrrac licrent. Beatus vero Apa Lacaron fortiter huiuscemodi per- 

120 ferebat cruciatus. Post Iiacc autem iussit praeses eum in carccrem 
coniici, et compedibus'' ferreis conslrin[fi. 

Faina iliius totam civitatem impleverat, eum sciiicet esse homi- 
nem Dei, quocum erat Dominus. Erat autem muiier quaedam in 
civitate, cuius filius aiabat in agro cum suis iumentis. Ceci(iit(|ue 

a5 unum ex eis, ac statim mortuum est. Gum aulem illa audissct dc 
S. Apa Lacarone, surrexit, abiit ad carcerem, eum deprecata cst, 
diceiis : tfDeprecor te, Cliristi martyr. ut auxilieris mihi; nam 
iuvenis filius meus arabat in ajjro hodie cum iumentis suis; unus 
bouiii cecidit et mortuus est''. Beatus autem Apa Lacaron , cum vidisset 

3o illius liumilitatem ac fervorem, ait ei : r Accipe hunc baculum ineum . 
pone eum super corpus bovis, et dicas ita : 'In nomine L Chrisli 
filii Dei vivi'', pro cuius nomine saiicto cruciatus suscepi, ^surge, et 
staN. Muiier vero accepit baculum, posuit eum super caput bovis, 
dicens : rr In nomine * I. Christi , S. Apa Lacaronis Dei . surge , e( sta ^. * p- C). 

35 Illico autem surrexit, stetilque vivus. Turba vero universa, cum 
vidisset quod factum est, glorifica\it Deum, et S. Vpa Lacaronem. * ^rj(ia. — ' Ps, Lxix, 2; liii,3. — ^ ^epov, sic. — * tixyyivov. 
' "aehes, sic. «•( 1^1 )•€■» — 

Kt ccco jiliiis (|iii(ljim cum S. Apa Lacaronc inclusus, supcr qucm 
cral (lacufon , adornvil illum . diccns : r Si vis, polcs sanarc nic^. 1U> 
spondit bcatus, ct dixit ci : rCrcdis Dcum meum possc sanare tc?^^ 
Ait vir dacmoniacus' : rfUti(]ue ego crcdo cum possc^. Surrexit 
bcalus, cf oravit, dicens : fDomine mi, I. Chrisle, Deus meus liat 5 
Imic viro iu\ta fidcm suam^i. Et sanatus est vir ex illa hora. Et 
omnes qui inclusi crant carcere, cum vidissent quod factum esl, 
clamavcrunt, dicentcs: rrUnus est Deus S. Apa Lacaronis, non alius 
praeter eum est, qui audit omncs sursum ad eum damantes in 
tolo cordc suo^. lo 

El eccc alius archon, inckisus carrerc ob publicos ccnsus'^ quos 
dcbcbat, cum vidissct quod factum cst, surrcxit, osculatus estpcdcs 
S. Apa Lacaronis, rogavit eum diccns : frRo[jo lc, famulc Christi, ut 
dcs mihi sanctum christianorum baptismaT^. Bcatus autcm Apa Laca- 
ron rcctam eius fidem cernens, digito suo dextero signavit terram. i.") 
Facta est aqua decurrens, ct baptizavit eum in nomine Patris et 
Filii, et Sp. sancti. 
j). -y. * Alia insuper mulicr, carcerc inclusa, habebat daemonem. Deiccit 
cam daemon, cl clamavil dicens : "Rogo te, S. Apa Lacaron, ne mc 
crucics, sponte exibo ab ea. Ego autem cynocephalus sum in forma jo 
mea : ecce quidem xiv annis sum in hac mulicre, quae est mihi 
mansio mca; sed exibo nunc ab ea^. Respondit S. ApaLacaron, ait 
illisqui carcere erant inclusi : rrSurgamus, et oremusr). Surrexit S. 
ApaLacaron, extendit manus suas, oravit ita dicens: frDomine mi, 
L Christe, audi orationem meam, suscipe eam a me; audi lacrymas :!5 
meas; unusquisque sciat te Deum cssc, qui cvaltas humiles, et 
auxiiiatorcm corum, (juibus non cst auxiliator. Oui expandisli 
caelum tuum l)eatum, (irmasti illud, et ornasli ilhid ornamcnto 
slcliarum ; (pii appcndisti montcs in ponderc, ct ilumina in stalcra-^; 
(jui apparuisti in sinu Mariac Virginis immaculatac ul universum 3o 
salvarcs hominum genus; qui tc manifcstasli Apostolis tuis beatis, 
iil pracdicarcnt nomen luum bencdictum, ut bcnedicaris, ac magna 
bonitas lua hcata super univcrsum mundum splendens glorificctur. 
(floria tibi, Domine mi, L Christc, usquc in sacculum saeculorum 
omniuni. AmciM. Absoluto rr Amcn^, oinnes ci lespondcrunt : :{.j 
fAincn^. SlatiuKjue dacmon deiecit mulicrem, ct instar flammac 
ignis cxivif ,il) ca. Omncs autem homines, ([ui in carccrc positi 

' hii(jL<*)v. — ' h)][waiov. — ^ Is. , XL, "jH. «'raiil, rliuiiiiriiiil , (licrulcs : -1 iiiis <'.sl Dimi^ S. \|i.i L.ii-.troiiis. iion 
aliiis pracliT cmii rsl'^. 

^ Posl liacc rursiiin v.vvv \ii (|iii(l.iiii. riiius liracliiiiiii aliMi.sMiiiii ' |». h. 
cial, ahiit ad S. Apa LacaroiKMii , rojjaMt (>iiiii iliccnH : ^Saiia iin'. 
Ti (loiiiiiic, (|uia patior''. IN^atiis aiitciii (li|;ituin siiuiii lcliMHlit , si{riiavil 
illiiiii (licciis : -'Mittc iiiaiiiiiii ' liiaiii iii iiini-tiii aiii ctiAfVi liii . cl iii 
iioiniiK^ (iliristi saiiahiMis^. ()uin(|tM; hracliiuiii suiini iii iiinctni.nii 
suain inisisscl , cdiixit illud roct(> sc liahcns, allcriiis iiistar. Tinha 
V(M'o, (juac (V/rrc;7?(M'at inclusa, (Miin vidissct (|iio(l racluin <\st , oiiiikjs 

in clainarnnt (lic(Mites : rfMon cst Dcus in caclo, iic(|iic siijhm* tiMrain. 
|)ract(M' I. (iliristnin, A[)a Lacaronis DiMiin^. 

Vrianus aiit(Mn pracscs cniii audisset virtntcs ac prodijfia. (jiiac 
S. Apa Lacaron patrahat, iussit cuiu ad s(; sup(M' Irihnnal adduci. \il 
illi pracscs : fcAdlahoravi ut parcerem tihi'^. Hcspoiidit .sanctns tl 

1.) dixit ci : ffNoli amplius parcerc miluT^. Loquentc autem cuin illo. 
facies eius "solis instar sj)l(Midchat. Ait ad (uim j)rae.ses : ffSacrifica. 
noli male inori, o Lacaron^. Ucsjiondit heatus, et dixit ei : fflI(M'i 
(juidcin inihi parcchas, hodic vcro nc j)arcas niihi ainj)lins. K|;o 
autcni paratus suin j)ro Doinino inco I. Chrislo mori , ct corpus ineiiin 

•jo in sacrilicium Deo olVcrrc; scriptum cst cnim : ^Nolitc timerc eos 
(jui corpus vestrura occisuri sunt, aniinam autcm vestrain non possunt 
occidere'^*??. lussit praeses eum equuieo suspendi et excruciari , doncc 
viscera eius de ventre eius egrederentur. Bcatus \ero oculos suos 
sursnm ad caelum levavit, dicens : * ff Audi me, Domine ini. ' j». <j. 

aT) L C^hristc, mitte mihi magnum archan|jeium luum bcatum Michae- 
iem ut auxilictur mihi in hac liora necessitatis^. 

Statim autem ecce Michael venit de caeio, visccra iusli in vcntrem 
eius coliegit iterum, eumque ah equuieo dcposuit, nec ullum 
vuinus in corpore eius, et uiia onmino corruptio in eo erat. Cum 

;>o carnifices^ vidissent angelum, qui viscera eius in ventrcm eius 
coilegerat, crediderunt in Deum. Statim ciuguia, quibus praecincli 
erant, soiverunt, ante praesidem deposucrunt ea, ct ciamarunt, 
diccntes: wNos cliristiani sumus, fatcmur aperte, Deo S. Apa Laca- 
ronis adnumerati sumusT^. Tunc Arianus pracses iratus est, ct ail 

35 eis : cfQuidnam vidistis?^ Uespondcrunt, et dixerunt ei : 'rQuod 
vidimus non possumus indicare libi; scriptum est eniin : ^Ne pona- 
lis margaritas vestras anle porcos, ne conculcent cas pcdibus suis, 

^ Sic. '" MaTTII., X, 28. ' K£(jl(*)VCLpi05. I). 1 (» — i^>( 16 )«*^ — 

ct convcrtantur, ac discerpant \os'*^. Ucspondit Arianus, et ait 
illis : rr miseri, ncsritis corpus vestruni in manibus mcis esse?r) 
Responderunt rarnifices, ot dixerunt ei : rr Quod tibi placet fac nobis; 
cruciatibus tuis baud vexari possumus, cum nobiscum sit Deus nos- 
ter, qui auxiliatur nobisr. Arianus autem praeses furore iratus est, 5 
r£ iussit excavari fossam, ac ignc icplcri. Illico bcati sponte prosi- 
licrunt in ignem. Ita ^martyrium suum nobililer consummarunt, 
coronam incorruptibilcm acceperunt, ac sursum ad caclos in gloria 
evoiarnnt. 

Adscssor- vero ait ad praesidem : rrDomine mi, si magum bunc lo 
Lacaronem in hac civitate rclinques, omnes, qui in hac civitale 
sunt, crcdent in eum. Eccc prodigia multa per hoc nomcn lesu 
opcratus est, cuius causa reges tolo orbi irati sunt; paremus ei 
cruciatus decies millics pciores istis^. Beatus autem, in cuius orc 
gratia Dei lucebat, psallebat ita dicens : rrDeus in laudera meam i") 
ne tacueris-^, quia ora iniquorum super me gloriata sunt?^. Cum vcro 
dixisset : ffAmen^, dormivit et soporatus est. 

Mcdia autem nocle surrexit H. Apa Lacaron, et oravit ita dicens : 
f Domine, si aperueris labia mca, os nieum dicet laudcni tuam''^. 
Et iterum : rln mcdia nocte surgcbam ad confitendum tibi supcr jo 
iudicia iustitiae tuac^^. Cum autcm orationem absolvisset B. Apa 
Lacaron, diaboius speciem angeii Dei assumpsit, abiit ad sanctum, 
et ait : cfMuitipiicasti preces tuas coram Deo. Ipse misit me tibi 
confirmare te, ut cum praeses cras audicrit tc, interrogans te dc 
(luibusdam , respondcas ei ai)sque indignatione cordis tui, et lucra- a") 
beris Deum cacii^. Beatus vcro Apa Lacaron agnovit dial)oIum 
M. ('sse,pf ait ei : rDiscedc a mc, *Salana, iniquitatis minister; non 
cst tibi pars cum famuiis Christi, filii Dci vivenlis^. Diaboins, 
audito Christi nomine, inslar flammae ignis factus Cbt, el disccssit 
ab iilo. Bcatus autcm Apa Lacaron ait in cordc suo : rVigilcmus, 3(» 
ct oremus, ne inimicus diai)olus dccipiat nos^. 

Pracscs, cum pro tribunaii'* scdisset, iussil adduci ad se B. 
Apa Lacaronem. Cum autem adductus fuisset, ait ei praeses : rNolo 
ut instar mci sacrifices, at volo ut paullulum incensi tantummodo 
superaram olTcras; ego dimittam lc, ut ellugias crucialus^. Beatus -i"» 
aulem dixit pracsidi : ffVis me seducere istis vcrbis tuis bianditiac, 

' Mattii., Mi, (). — ' crvyxTLOehpos. — ^ Ps. cviii, q. — ^ Ps. l. ly. 

^ Pk. CWIII, Gq. " ^lJtlOL. (jiiar Dciini cl .'iii];rlo.s riiis ho.ilos ad iraniiKliaiii iirovoraiil -. Tiiiii 
|)ra(>H(;s iiissil alVcrri siilisrlliiiiii ' ac siipci illiid poiii |{. Apa Lara- 
roiiuiii, cl loiij^ros rln\os aifcrri , rt rorpori saiirti iiilijri. Iii.s.sil allr 
nim lalcri eiiis (icxlcro iiiii{;i (loiwc v coiiiorc (*iiis Cjrn^ssiis csl, 
r> ila ut siihscliio iiiiixiis iiicril, cl altcriiiii lalcri (*iiis siiiistro, cl 
altcriiiii ccrchro cius (ioiicc cj^rcssiis cst iii virilihiis- ciiis, nUjur itit 
sanctiui suhscllio conlixus esl. Ail praescs ad (>iiin : rrLacaron , 
vciiial Dcns tiiiis, in (|U(M1) crcdis, ar liheret lc dc iiianihiis iikms, 
iit virlulciii illiiis vidcaiii^. 

!•• Tunc crcc aii|jcliis Doiniiii dc caclo vcnil, ahslulit cla\os v cor- 

pore *l)eati,f/ cos corpori pracsidis iniixit. Tiiin prae.s(?s clainavil. ' p. » ; 
diccns : aLacaron, modo co|fnovi Deniii tuuin, (jueni colis, Deuiii 
potcntciu csse. Si ine sanavciit, credam in eum^^. Hes[)ondil IL 
Apa Lacaron,c< ait iili : crKgoscio te non cnHiiluriini; verumtaincn 

iT) proplcr mulliludinem hanc hic adslantem oraho modo Domimiiii 
meuin l. (ihristum, pro cuius nominc sanclo ]u)s cruciatiis pcrlcro, 
ut tibi cliam liac vice sanitatem Irihuat'^. Et statim B. \pa Lacaron 
manum suam super tolum corpus eius duxit, ct ait : -Domine mi 
L Chrislc, (lucm colo, oslcnde virlutem tuam, ut univcrsa iiuiili- 

ao tudo hacc sciat tc Deum csse, nec alium esse praelcr le, ct giori- 
ficent nomen sanctum tuum^. Hlico ciavi exilierunt c corpore 
praesidis instar aquae, cjuando supcr tciTam cadil. Praeses clamavit, 
dicens : «cNon est deus ut Apoilo et Artemis, per quos stat univer- 
sus orbis; nam per eos saius apprehendit me-^. Et respondit S. 

a5 Apa Lacaron et ait iiii : rr Adhuc in manus mcas iterum incides-. 

Iratus est praesps, et dixit carnificibus : ff Afferte mihi inslru- 

menta suppiicii-^ muita, ponite iiia coram eo, ul excruciem cum 

iliis, donec videam num Deus eius iiherare eum possit de mani- 

bus meis^. Cum autem aiiata fuissent instrumenta suppiicii coraiii 

'^t> beato, tunc crudeiiter excruciarunt eum, et nequc unus corum 

cruciatuum corpus eius tetifjil. *Carnifices'' autem non desierunt *|>. 1-3. 
e)fcruciantes eum a inane usque vespere, et sanctus nil omnino 
persensit. Praeses vero iratus est valde, surrexit, arripuit instru- 
mentum^ de manu unius carnificum^* ut caput B. Apa Lacaronis per- 

^T) culeret. liiico instruinentum, quod erat in manu eius, eiapsum 
est ab eo, cecidit super caput eius, ct vuineratum est caput eius 

^ avv^sXiov — ^ avayxoLiov. — ^ ^OLGCLVKjlijpiov. — ' hrjuios. — 
^ (JHSVOS. — " Healcovapios. 

COPT. - C. - l. 9 ^»•1 ( 18 ). illo. Bcalus auteni A. Lacaron risit, et ait: ffEquidem non mentitur 
psalmus Davidis , dicens : * Qui impugnabant me , ipsi huniiliati sunt 
et ceciderunt'; et : *Gladii eoruni consumant eos et sagitlae eoruni 
confringantur^ S. 

Respondit praeses, et ait : rPer Romanorum potentiam, et 5 
Apollinem deum magnum, Lacaron magice operaturl^ lussit praeses 
rotam ligneam afferri sibi, et ait carnificibus : f? Magum hunc sub- 
ter(?) eani coniicite, dissecate illum mediumr). Gum autem bealus 
subter(?) rotam coniectus fuisset, et illa acta esset super eum, 
passus est valde, nam corpus eius coeperat ab invicem dividi-. lo 
Tum beatus martyr oculos suos sursum ad caelum iovavit, et oravit 
ita dicens : rrExaudi orationem meam, ne sileas mihi, Domine, 
quia ego advena sum et peregrinus totus sicut omnes patres mei-^. 
I». I 'i. Modo igilur ne recedas a me, Domine Deus virtutum, ne *sinas 
me mori, donec impium hunc confundam. Domine Deus virtutum, i5 
da mihi modum huius scelesti praesidis cruciatus perferendi pro 
nomine sancto luo, ut inveniam fiduciam' coram te. Domine Deus 
universi, misericors et miserator, annumera me cum ovibus gregis 
tui, et da mihi, Domine, virtutem per virtutes^^ tuas lucidasT?. 

Dum haec dicerel, ecce Dominus noster statim apparuit ei, ct 20 
ait ei : wViriliter age, beate martyr, Patri meo bono dilecte, veni 
ad me ut oslendam tibi coronam tuam, ac postea ad tribunal^ 
revertaris, pro nomine meo certeris, et impium hunc praesidem 
confundasT?. Salvator autem sursum ad caelos beatum tulit, osten- 
(lit ei caelestia^ caeli, amplexatus est eum cum omnibus beatis. 9 5 
ostendit ei thronum eius, et coronam atque stolam gloriae. Et 
omnes beati dixerunt ei una voce : trViriiiter age, beate martyr, 
Christi regis athlota. Accipies incorruptibiiem marlyrii coronam, ut 
bouii regni caolorum haereditate capias^. 

i\actum est autem, postquam Doniinus omnia haec ostendit ei, «^o 

in niundum deorsum ad rotam duxit eum; sumpsil membra boati, 

invicem conipogit ea, suscitavitque eum iterum, nec ulium malum 

oninino in eo erat. Ait ad eum Dominus : ffPax tibi, vade, impium 

p. i.^). hunc praesidem confunde, ^universa turba te spectantoT?. Postea 

auloin surrexit, stetit coram praoside ar turba univcrsa. Ait illi 3r» 
iin|>ius praeses : «rEgo non novi tc, recede a mev. Respondit 

' /N., wvi, 'j ; xxxvi . i.^>. — ' Sic ad lill, (If. Kabis, Auclnrium. — hcaliis, rl <li\il v\ : nijuan', lili (iiul)<»li, ais : ' Ndii ii<»\i U»"l Nonii«* 
<>!;() Huin (|uein s(*cari iussisli? Kt v<>iiil a<l iik; l)<»iniiiuH niciiH (iliriH 
liis, Hiiinpsil in<'inl)ra iiwa , <'<)ni|)<'{pl <'a invir(>iii, suHritavil iiw, 
iiiisit iiKMul t<', iil tc nc iv^vn tiios iinpios (*()iiruii<l.iiii ^. 
r» Tiinc univ(M*Ha lurha, <|iia<' a<lslaliai. <-laiiia\il <li(!onH : «tIIiius 
*>sl I)<>UH S. Apa Lncaronis, non alius praclcr (miiii e8t,cuiu8 noin(>n 
inan(>t in snoniiiiin sa^MMiioruin^. Pnn^scs autoiii ait nd lurham 
adslantoin : ff Molil(M'()ntiirbari , oiniiia liacc iii innjjia farla Mint ; 
scciis |)<)slul<Miuis al) <'<) si|jna <|ua<Mlaiii ; si lia<*c fac^MM' potiK^iil tiiiK* 

11» <'t nos in l)(Mun eius (redenuis^. KcspoiKlil S. Aj)a Lacaron, et ait 
ad [)raesidein : frPostuia a inc (iiiod vis^. Dixit ei pracses : "Volo 
ut lioc sandaiiuin, quod est in p<Miil)us ineis, iunientuni evadal it<!- 
ruin, iit in Dcum tuum crcdaiii''. Tuin vero sanctus extendit nianus 
suas, oravit dicens : ffDeus, (]ui creasti caeluin et terram et oinnia 

iT) (|uae in eis sunt; qui misisti unigcnitiim liiium tuum in inundum, 
(|ui corpuset san<juinem siium nobis dedit, ul nos a peccatis noslris 
rcdimeret; suscipe hodic deprecalionem mcam, ostcnde virtutcm 
luam coram iioc tyranno atquc *universa turba hac, (juae circiim " i». «'»• 
mc est, ut [jlorificctur nomen tuum, et turl)a haec aguoscat non 

.w (»sseDeum, praeter Dominum Deum Omnipotentem^ et unigeni- 

tum eius fiiium, ac Sp. sanctum usque in saecuium saecuii. AmeuT^. 

Gum haec dixisset B. Apa Lacaron, calceamentum, (juod erat in 

pede praesidis, factus est sicut \ituius coram praeside et universa 

tiirba. Tuin praeses ad universam turbam ail : ffNonne dixi vobis 

i?) Lacaronem ma^fiae opera agere'N Statimque iussit occidi vituium, 
et carnes eius canil)us proiici. lussit autem praeses medicum ad se 
ndduci, ac linguam B. Apa Lacaronis amputari. Cum autem venisset 
medicus, ait iiii praeses : wAccipe bunc adoiescentem, amputa 
iinguam eius, quia multiloquium eius ferre non possum^. 

>o Cum beato lingua amputata fuisset, ait ille ad praesidem : frAm- 
putasti linguam meam, ut loqui amplius non possem. Nunc vero 
linguam spiritalem sumpsi mihi, adversus quam tibi ac patri tuo 
diaboio non est virtus^. Respondit praeses, et ait ad S. Apa Lacaro- 
nem : ff Audias me, degusta carnes quae sunt super aras, ac de vino 

jr» sacriuciorum bibe. Ego dimittam te ut abeas, et cruciatus effugias^. 

B. * Apa Lacaron dixit praesidi : frAbsit mihi ut faciam hoc unquam I * p 17» 
Scriptum est enim : *^Non potestis sumere de mensa Domini et dc nicnsa daemoniorum' ^^. Praeses autem furore iratus est, iussit 
aperiri os eius, et sumi carnes ut in os eius proiicerentur. 

Cuni haec iam lecissent ei, ait ei praeses : «Lacaron, cessavit 
hodie fiducia^ tua apud Deum tuum.N Bealus vero respondit ei : 
rrNondum completa esl laetilia tua, o inimice Dei et socie daemo- 5 
nioruin, tu qui odis misericordias Dei, qui a conversationihus 
heatorum oninium peregrinus es^. Tum iratus est praeses, misit 
eum in carcerem. Mane autem facto, iussit B. Apa Lacaronem e car- 
ccre educi, ut duceretur ad se super trihunaL Ait B. Apa Lacaron 
in corde suo : trQuidnam iterum faciet luihi impiushic?^ lo 

Cum autem ad trihunal pervenisset, dixit illi praeses : ffSacri- 
lica, Lacaron, sacrifica diis, noli male mori per manus meas^. 
Respondit heatus mansueta voce, et dixitei : rrNon sacrificabo; quod 
tihi phicet fac mihi; mecum est Deus ineus, qui auxihatur mihi, 
instar propugnaculi adamantini animam meam et corpus meum si- 1 5 
mul circumdantis??. Kespondit praeses et ait ilii : ^O Lacaron, cogis 
8. nio *ad excruciandum te ulterius oh verha tua acuta. Modo igitur 
sacrifica ut dimittam ien. Boatus vero non locutus ost cum eo. 
Ait iili praeses : rrSi vis ut paucos dies dem tihi quoadusque re- 
cogites tecum, indica mihi-. Beatus autem respondit ei : fcJam 20 
rocogitavi mecum antequam huc ad te venirem; igitur quod tihi 
phtcet fac mihi. Corpus quidem meum in tuis manihus est, anima 
vero mea ac spiritus meus Domini mei L Christi sunt^^. 

Praeses, cum haec verha audisset a S. Apa Lacarone, iussit eum 
capite deorsum verso suspendi columnae trihus diehus. Miiitos au- a5 
tom fecerunt ei iuxta mandatum praesidis. Bealus vero Apa Lacaron 
columnae suspensus oravit ita dicens : frDomine mi L Cliriste, 
solus primus martyr, qui aeonihus^ in virtute tua divina dominaris, 
mitte mihi angelum tuum heatum ut auxiiietur niihi^. Cum haec 
diceret B. Apa Lacaron, ecce angeius Domini stelit supra eum, solvit 30 
eum de columna ac deposuil, et statuit eum ahsque ullo malo. Ail 
oi angelus : ffViriliter age, et esto fortis, Christi athlcta; ap- 
piopinquavit enim tihi finis agonis lui-n. Cum autem haec dixisset 
ei angolus Domini, ampiexatus est oum, ac sursum ad caelos evo- 
iavil, sancto illum resjiiciente. .'^r) 

Terlia (omjjlela die, praeccpit praescs dicons : fflte, videte 3 ' Ilalice ad litterani : fro di ([uella dei demoniifl. I 6'or., x, 91. J iitriiin infclix islo inorluiis iiKM-il , .111 iioii*. Militrs vero, (|ui * Iwn- p. i(). 
tuiii culuninnc siispciHlcr.inl, abicrnnt ^ invciicriiiil Haiictuin siil) c(>- 
luinna stanlciM, iiiirali sunl valdc, cianiarunl (liccntcs : ^.Nok 
clirisliani siinius, /^//cm/<r apci lc; 1)(M) S. Apa Lacaronis adiinnicrati 
.^ suinusT). Kl solvcrunl ciii|[nla sun , (|iiil)us accincti crant, ///- iii 
raciein pracsidis j)roi(>ccrunl (>a. Ait iliis |)ra(>ses : ''(jiiidnain cl vo.s 
vidistis, (jiiod proiiM-istis cin|ruia v(;slra,et Dcuiii Lacaronis se(|uuli 
cstis?r^ Dixcruiil ci inililcs : rfQuod vidiinus n(;(]ua(|uain oslen- 
dcinus til)i, (|uia lu exlranciis nohis (>s''. Itcspondil pracses, c/ 

10 ait iliis : frO capita |)(>rvorsa, (!|jo l)en(> io(|iior vohis, vos aut(>iii 
inaie iniiii l()(|uiinini. E(|uid(>in oninino nescio (|uoniodo sentenliain 
in vos rerain , (piia baplisiiia non rcccpistisi?. 

Bcatus vero Apa Lacaron, atlilela Clirisli, cuiii audiss(>t liaec a 
])racside, ait niiiitibus : rr(]onlortaiiiiiii , (^uoniani Doniinus nieus 

1.^) L (Ibristus nobiscuin estr». Et tunc oravit ita dicens : rfDoinine iiii, 
respice in nie ac fratres meos, qui niodo iiiecum stant, ut noinen 
tuujn glorificetur??. Statini auteni B. Apa Lacaron terrani iiianu sua 
dextera siguavit,cf iilico lons aquae iuslar nivis candidus scalurivil 
(.'t baptizavit eos in nomine Patris, ctFilii, et Sp. sancli. Miiites 

90 autem dixerunt praesidi : ffEcce Deus dignos nos sanclo baptis- 
inate suo fecit, ocuiis tuis vidisti : da senlcntiam nobis, ut rece- 
damus a te^. Iratus est ^*^ praeses et dixit : rlubeo caput eorum * |» 50. 
auferri giadio^. Statim autem abstuierunt caput eoruiii, die x' 
mensis tli^~>iiM agonem suum consummarunt, immarcescibilem 

flf) coronam in caeiis acceperunt. 

Post haec oinnia vero ait Arianus praeses ad S. Apa Lacaronem : 
ffSacrilica diis, noli male mori manibus meis, nam tumodo sapiens 
esw. Dixit ei sanctus : wEgo omni tempore sapiens sum quia 
quaero regnum Domini mei I. Christi, ad quem modo ibo, ul 

80 incorruptibilem accipiam coronam^. His auditis, praeses frenduit 

dentibus in eum, etsiitei : cfEn, cum non sis mihi obtemperaturus 

ut facias quod reges praeceperunt, iubeo caput tuum giadio auferri^. 

Beatus vero cum sentenliam suam audisset, gratias Deo egit^ 

Tum camuin posuerunt ori eius, duxerunt eum ad iocum ubi con- 

35 summandus erat. Ipse autem ait carnificibus : f? Ferte me aliquanlulum 
ut precem Deoofferam^. Et inuititudo magna valde congregata est 
ad eum. Beatus vero Apa Lacaron extendit manus suas, oravit ita 

* Ad litter. : fffactus est gratias Deo agens??. dicens : ffDoniine mi, I. Christe, sta mecuiii, da niilil virlutem 
donec agonem meum absolvam^. 

Stalim autem apparuit ei Salvator lesus, nec uHus, praeter 
unum sanctum, eum agnovit. Ait Leatus ad Salvatorem : cfDo- 
mine mi, et Deus meus,ecce audisti me dum praecarer te. Modo 5 

p. ji. * igitur, Domine mi, rogo te ut perficias mihi quod postulabo a 
le; nam tu misericors et miserator esv. Salvator autem dixit ei : 
ffQuod vis perficiam libii^. Respondit B. Apa Lacaron, et ait ei : 
ffDomine mi, rogo te ne sinas corpus meum in terra corrumpi, 
sed sanum serva iilud, ut aedificetur martyrion super iliud. Et m 
qui martyrion meum aedificaverint, mercedem laborum suorum re- 
pende eis in caelesti lerusalem, et adnumcra eos beatis tuis. Si 
quis votum voverit ad topos mcum et perficiet iiiud, benedic ei et 
universae domui eius. Domine mi, ne sinas proceHam* uliam nec 
feras in topos meum ingredi. Immunditia adulterii, et impurus i') 
spiritus non appropinquent ad locum , ubi corpus meum ponetur. 
Si quis infirmitate quavis Iaborans,vel daemone obsessusad topos 
meum venerit et corpus meum adoraverit, sanitatem largiaris eis. 
Qui scripserint martyrium meum in memoriale sibi scinde chiro- 
graphum peccatorum eorum, a laqueis maiis diaboli libera eos, et 90 
fac benedictionem tuam, et misericordiam tuam, et paceni tuam 
perdurare in omnibus habitaculis eorum. Et serva eos ac scribe 
nomina eorum in libro vitae. Benedic omni, qui martyrium 
meuni audierit. Et qui elecmosynam largientur in die commemo- 
rationis meae, da eis mercedem eorum, eorumque perfice j)eti- qT) 
tionem, ct ab onmi malo libera eos. Qui laboiem susceperint ul 

'p. 29. veniant ad topos meum, ac corjms meum adorent, elTunde *super 
eos misericordiam tuam, benedic eis, dimitte eis peccata eorum. 
Mihi quoque, Domine mi, da quietem et requiem pro misericordia 
tua magna, mihi, inquam, misero,Deus amator hominum et remu- 30 
nerator omnium qui credunt in te^. 

(lum verba haec absolvissel B. Apa Lacaron, ait ei Salvator : 
ffVirihter age, quoniam omnes iaborcs tui cessarunt. luro tibi jier 
memetipsum, j)erficiam onuiia quae locutuses, rl faciam ea quorum 
recordalus non es. Ponam angelos meos vigiianles super corpus .'5.') 
luuFu die ac nocte, suscij)ienles j)reces^ eorum qui ad topos luum 
venient, easque mihi addiicentes, unicuique j)ro meritis suis bene- 

' Sic. — ' A(l lilter : rrTo meniento.7? (liciin''. (iiiiii liarc (lixissct 4>i S;iIv«iI(M', aiiiplexatiiH Oht cuiii, ar 
sursurii «id cacloH in jrloria nvolavil. 

Kcaliis vcro convcrsus csl a<l cariiiliccs, rf ait cis : "VcMiitc. jht 
licilc niiiiistcriuiii vcslruiu'^. Tiiiic vciHMiiiit cariiiliccs. IJc.ilus au- 
r> l(Mn A. [iacar(»ii colluin suuiii t(*l(Mi(lit : ca|Mit cius hcatuin al)Htu- 
lcriinl. Honani coiifcssioneni suani ahsolvil dio xiv* nicnsis pa6|)i. 
Kacta est lux inajjna in loco illo. Totus locus suavein odonMii ciru- 
dit oli aii|>[cloruin niultiludiiieiii. ([iii v(Mieruiit qua(;rere aniiiiaiii 
W. Apa Lacarouis. Salvator auteiii aniinain eius ad caelos secuin tuiil 
H) cuni aii|r(>lis suis beatis, qui se(]uel)aiitur eum. Oniniuin IxNitorum 
cliorus obviain ivit ei, amplexatus est eum, donec tulit euin in ci- 
>itateni Doinini, Dei *ac Salvatoris nostri I. (iliristi, pcr (|ucni '\t..>:\. 
[•ioria decct ipsum ac Patrein suuni bonuni, et Sp. sanctum vivili- 
cantem, us(]ue in saeculuiii saeculorum oinniuin. Amen. 

if) Doniinc niiserere |)auperis qui scripsit, (^jiael, liiii Maloi. Amcn. — 1^( 2^1 )k^^- 

11 

p. a^i. {Martvriim S. Anatomi Pkrsak.) puorilia, nec sleti in errore parenluni meoruni, sed cum 5 

essem oclo annos natus agnovi le, in rectiludine quaerens le. Et 
nunc, Domine, ne confuudas me, neque recedas a me, sed praebe 
mihi virlulom tUam ut cruciatus huius impii constanter perforam. 
No sinas eos dicere : *Ubi est Deus eius?' sed sciant te esse in 
caelo dcsuper, et in caelis itijhnoribus , ot in terra; nam tua est [{loria lo 
in aeternum^. 

Adhuc eo ita orante, ecce arclian^jolus Michael de caelis descen- 
dit, vincula, quibus erat adstrictus, confrogit, sanavitque corpus 
eius ut antea erat, et dixit ei : ffConfortare, Christi famule, ne ti- 
meas, quoniam ipse pugnat pro te^. if) 

Sanctus autem iter agens ut regem adiret, vidit mortuum in 
civitalis foro ^ proiectum, quoni nofarii homines inteifoceranl, 
vunisfjue vasa abstuh^rant; ac lurbao lugebant eum. Cum vidissot 
oum martyr doluit, ac consistens oravit ita dicens : ffDominus mous 
I. Christus, pro cuius nomine beato tormenta liaec omnia perfero, on 
te ad vitam revocet^'. Et iHico exiiiit sursum in medium, ac Dei vir- 
♦>.">. luto sletit. Qui i|jilur circa eum congro|Tati orant *contum viri 
eranl, praotor muliores et parvulos. Cuni autem vidissonl magnuin 
hoc prodigium quod factumest, clamarunt simul, dicentes : ffUnus 
ost Deus sancli huius, qiii haec omnia portenta oporatur^. 05 

Rox voro, lurl)arum chamoro audito, portorrofactus est vahh\ 
pulans civilnlom advorsiis so forlo insiirroxisso, ot (juaorobat : 
"^^uisnam ost liuiuscomodi clamor (pii factus osl, ol (juom audio?r 
\arravorunt oi : ff Analolius Porsa niorluum suscilavit, ac turhao 
circa euni congrogalao sunt, Doum glorificanles^. Ira aulom ahjuo ^o 
luroro roplotus est, ol ait : rAdducilo oum ad ino^. Cuukjuo coraiii 
so adduclus fuisset , dixil oi : fNonno, slulto, dosinos islarum 
niagiaruni quao orraro faciunl, {\ui\s(ji(e in civilalo ista agis?^ Dixil 

' ayopa. vi hrahis An;i(olius : frNcm rjjo mnm <|iii ru> rrran* fiicio, «il lu jm» 
liiis (oliiiii iiniiuliiiii a Dco ('iiaic lacis^. Tiiiir ail ad cijiii iiiipiiis : 
ffP<M' virliitciii \|)olliiiis, fjjo 1)l*II<' «'X('riirial)o Ir, iuc slaliiii o<ri- 
(laiii ((% ut viiKlictain a l(^ siiiiiaiii*'. Dixit (>i iiiurlyr : rrKiiuidiMn 
T) iiiiror s(u|)i(lila(('iii (uaiii (Uiii iiuiijsiciiiodi iiiaiiiiiia(a colas^. 

TuMC iussi( heatiiiii siipcr scdciii rcrr(>aiii collorari, i^piciii(|iir 
sub eo acccudi. I|j[iiis autciii ciiiii iiulio iiiodo criKMavit. Kt ait ud 
iiii|)iuiii : rrScias, stultc, iiic loriuciita tua, \irlulc (llirisli Dci iiici, 
uon iiicluere'^. ]nsu|HM' (>t lioc v.x lcnMiiia proplicla dicliiiii ait di- 

11) ccns : ffSana inc, Doniinc ct sanahor, salva iiic, cl salviis cro''^. 

*Post liacr iijilur coiijjiTjjali sunl ad rcgciii dccc lioniincs e\ iis * |». •'<'». 
(]ui inortuuin per sanctuin ad vitain rcvocaluui vidcranl, iiiia cla- 
nianlcs : (fVA nos (juidein christiani sunius, ac Deuin Anatolii coli- 
mu8^. Tunc impius rex praeccpit omnes in orc [jladii intcrimi; cl 

iT) ipsi martyrinm suum consummarunt die xxvii" halliOr. «c sursum 
ad caelos in {jioria ma|fna abierunt. 

Post haec aulem iussit culem capitis eius ad nervos colli uscjue 
detrahi, ac supcr euin acetum cincremcjue clTundi. Kt virtulc 
Christi haud scntiebat cniciatum sed dcprccabalur Deum, diccns : 

510 ffDomine mi, I. Chrisle, qui hominem ad simililudinem et ima{ji- 
nem tuani creasli, ossibus et nervis ac pelle eum comj)ingens, 
cxaudi me, initle mihi arcbangelum tuum, qui jjellem meam ioco 
suo coniungat ilerum, ut hic impius sciat non alium, praeter te, 
Deum esse^. Statim igitur, adhuc eo orante, stetit supra eum ar- 

«5 changeius Michael, cutemque capitis eius appreliensam ioco apta- 
vit suo, et capnt eius sicut antea- fiiclum est. Gaeterum aiebal 
S. Analolius : f^Agnoscas, o impie, et impi(Uatis ojierarie, te pu- 
dore airccluniTi. 

Iterum praecepit tyrannus i'o(am-^ ferrcam afferi, in cuius medio 

3o erant giadii ancipites. Ligaverunt euni manibus pedibusque ac in 
iilam proiecerunt eum, donec omnia viscera eius elTusa sunt. Ini- 
pius autem subrisit, dicens : t Ubi est modo *Deus eius? Cur non 'p. .17. 
adiuvat iiium? Agnoscit nunc supj)iicia adesse in tribunali * ! ^? lilico 
de caelo venit Micliaei, et cum teligisset rotam, haec dissoluta est : 

35 iterum membra illius ioco aptavit suo, eumque integrum slatuil. 
nec uiia corruptio omnino in eo erat. Quinimo liiiaris erat veiut 

* Ier, , xvn, ik. — " Ad iitt. : fmodo qui ei (capiti) erat antea^^. — 

rpO)(p>. '"* hlKOLCfltjpiOV. qui iii viuo laetaiitur. Hex iHum niodo suo^ inlegruni videns detra- 
xit purpuiam suam, et vscidit eam, ac manus suas complosit dicens : 
ffVere me in angustiam coniieit adolesrens impius iste, qui magias 
has coram me ita operatur. Per deorum saluteml hoc nomen, 
christianus, delebo de terra^i. 5 

Tum impius iussit pedicis^ aeneis iustum devinci, ac fodi fo- 
veam : et in eam proiectus est. Praecepitque suiphur, et ignem , el 
picem, et sarmenta, et oleum super eum proiici. Et ait rex : wPer 
Romanorum potentiam! corpus tuum igne absumam, donec videam 
num lesus e manibus meis te liberare possitT^. lussei^at etiam rex m 
ut, cum finem fecissent eum comburendi-^, toilerent cinerem eius ac 
in mare proiicerent. Nobiiis vero in igne orabat, dicens : (rExurge, 
Domine mi, lesu Ghriste, iudica causam meam'^, exurge, adiuva 
me, quoniam tu es auxilium pauperis, et orphani, et egeni et vi- 
duarum, et advenarum et peregrinorum. Esto mihi protector in iT) 
peregrinatione mea, quia alius praeter te non est. Si vero consti- 
tueris mihi, Domine mi, ut in igne hoc absolvar, fiat voluntas tua^. 
98. *Dum adhuc bealus oraret, Deus misit ad eum archangelum, qui 
impetum ignis extinxit ac sursum eduxit eum, nec ulia corruptio 
in eo erat. Et dixit ei : ff Confortetur et roborelur cor tuum , nani ^o 
adhuc modicum et agonem absolves tuum^^. 

Stans autem coram rege, ait ad eum : r Gognoscis me , impie? 
ego sum Anatoiius Persa, Ghristi famuius, quem perversa iingua 
tua biaspheraat^. Rex vero finxit se eum non audire, et ait ad mi- 
lites : wNefarium hunc percutite, nam gravis est mihi valde, magis 05 
quam tyrannus (jui adversus regnum meum consurgeret^. 

Dum autem miiites eum percuterent ocuiis capti sunt, et huc 
illuc(jue circumibant, caput suum muro impingentes, ciamnntes 
omnes, ac dicentes : ffMiserere nostri , vir Dei, Anatoli, peccavimus 
tibi'^. Ipse auteiii dixit eis : r Vivit Dominus meus, I. Ghristus, non :\u 
videbitis donec conlessi estis I. Ghristum ipsum esse verum Deum, 
nec alium praeter eura esse^». Ipsi vero statini clamarunt : f Gredi- 
mus non aliura esse Deuni, praeter te, I. Ghriste, Anatolii Deus, 
(|uera nos quidcm ignorabaraus, atque negaviuius in insipieutia 
nostra. Et niodo falemur eum esse Dorainum caeli. ac terrae, ex 3.') 
nunc usque in saecula omnia. Amen^^. 

' 1(1 P8t ut natnrnlitcr (^rat. — ^ Tsshtjs. — ' Ita ad sensnni: nam textus 
rorrnptns vidoliir. — * Pa. c.wm. if)/!. Kt illico apnli siiiil ociili ('oriiiii; «Taiil iiiiiiioro Mi\, vi uwliaiit 
iu\ rv^eim rx|>rolM-aiit4Vs ri : rrO impirtatis (tprraric, ^qiii fiiiKlih ' i*- kj. 
saii<|[iiiiu'iii iniioctMilciii siiprr Irrraiii, ipsc advcrsiiiii li* staliit iii 
(li(* iiidicii. Noniic tc saliiriiiii lccit (>n(isi(» lniiiis saii|,MiiiiiH iiiri(»- 
r> coiilis siiptT tcrrnin? IN^opUMca inisiMicordia iioii apprelKMidct lc 
iii aotcrnuni. CaetiMniin (|(iod lilii |)lac('t , ct indMs lacias cito, (|U(»- 
niain ' iios sa|)ient(^s Incti suniiis, Dimiiii \(Tum opc S. Aiialolii, 
raniuli Dci, ajpiosc^Mitcs, ({ui tc ludihrio alVecil*. Hcatus aiihMii 
Anatolius conrortahal cos diccMis : (rVirilil(>r a|[itc, (^lirisli fainuli, 

lo liaec est lucta ({uae (lif^na csl in (|iia vincaliir. Cuin helluin adv(M'- 
sus re|>em exiir|pt, in l)clluin addiKunt vos; alii e voliis intiM-ii- 
ciiintur, vuliKM-anlur alii, ct tainen persevcratis propler annonns 
ut accipiatis cas. Quanto inajps ut accipiatis annonas majjni r(»jjis 
Cbristi?'^ 

iT) Tum et VI milites cinjjula sua sciderunt, et in fafiera rejjis |)ro- 
iccerunt ea. Ipse autem furore iratus est valde, ac iussit omncs iii 
ore gladii interfici. Et illi martyrium suum fortiler consummarunl 
die Mi" mensis (^ioiac. Et ait rex : rrPer deos, deficio animo ciiin 
puero isto alque ma|jiis, quas in civitate ista operatur! lubeo bel- 

!K) luis feris eum tradi, ut carnes eius devoreiit, atquc e conspectu meo 
evanescat, ne forle irrideant nos babitatores buius ci ilatis, et di- 
cant :'Reyem eiusque deos superavit''^. 

Uesponderunt optimates eius : rrOplimuni est verbum, quod di- 
xisti, Dominus noster rex^. Tunc vocavit *venationi praepositum, ' |.. :io. 

t^.") et ait ei : crFestina, adduc mibi nonnuiias ijolluas carnivoras, 
unam de sin[}uio genere, et pessimas adduc eas^. Abiit autein ille 
et adduxit ursam lactantem, et tigrim, et leonem, et pantberam, 
pessimos; vinctumque Cbristi martyrem ad beiluaruin ferarum pe- 
des proiecerunt. Et universa civilas congregata est ad agonem iusli 

:{o spectanduni. 

Ursa primum in euni immissa est, et celeriter irruit in eum. 
ac turba ciamabat : frO (juanta species pueri istius, quem belluae 
istae ferae perdent! Utinani sacrificasset, et non periret!^ Dum au- 
tem baec invicem loquuntur, ursa accessit ad eum et adoravit eum, 

35 eum eiusque pedum plantas lingua sua lambens. Postea et reiiquas, 
unam post aliam. immiserunt in eum, atque omnes adorabant 

' In textu est duLON, quae vox in sensu Tquoniam?? occurrit etiam in 
Cod. Vatic. Copt. 66. loi. -i^^^i \\ eum, lingua sua lanibentes eum, ila ut lur])ae, quae spectabanf. 
niiraronlui". 

Lco vero dorso suo martyrem atlollens, duxit eum ad locum in 
(|U0 rex sedebat, et ait ei leo bumana voce : ffMane hic, Domine 
mi Anatoii, nam et ego sum qui impium hunc corripiam una cum 5 
iis omnibus, qui circumdant eum. Etenim nos beiluae quidem ferae 
Deum, qui nos creavit, eiusque famulos agnoscimus; ipsi vero ne- 
((uaquam agnoscunt eum; sed sine me ire ad ilios, ut corripiam 
illosT?. Tum irruit in regem, excruciavitrywe eum et alios qui cum 
00 erant. m 

^^1. (lumque in magno facti essent torrore, clainaverunt *ad marty- 
rem, dicentes : frMiserere nostri, Dei famule Anatoli, iibera nos ab 
hac fera beliua, ne rationem colligas nobiscum pro omnibus quae 
egiraus tibi, Christi famule. Per Herculem(?) non sit requies Dio- 
cletiano, qui nos a Ghristo, omnium saeculorum' rege^, seiunxit. iT) 
Nos autem Dominum nostrum 1. Christum, fdium Dei vivi, confi- 
temur : solummodo miserere nostri, Dominus nosler Anatoli^. 

Sexcenti autem liomines, praeter pueros ac mulieres, sunt qui 
crediderunt in die ilia, et omnes olamabant : ffNon est Deus, prae- 
lor Deum S. Anatoiii^. Leo auteni multos ex eis vulneraverat. Bea- on 
lus Anatolius eorum miserlus est, aitque ad ieonem : rDesine! 
caoterum tibi testor, o beilua, quae voluntatem Domini fecisti, le 
quoque quietem in hoc mundo habituram ac requiem^. 

Vertit autem se ad regem, et dixit ei : ffVae tibi! o infelix, nani 
quod Isaias propheta scripsit adimpletum est super te; sciiicet : t^T) 
'Vacca cognovit herum suum, et asinus praesepe domini sui; 
Lsraei autem rae non cognovit, et popuius meusnon intollexit me-^'. 
Ecco bellua agno\it Doniinum suum, et fecit iuxta iussum oius : 
tu vero eum non cognoscis.N 

Rox autem cruciai)atur ob ieonis vulnera, et sanctura horlaba- :U) 
lur, dicens : rMiserere mei, domine mi Anatoli, nam scio te omne 
3>. bonum agere posso^. Dixit ei bcatus : *ffln nomine Domini mei, 
I. Cliristi, sanus fias^. Statimquo rex sanatus est. 

Hursus obduratus cst corde per dia])olum, ((ui mombra'' sua 
oninia ini()lcl. Ilomines autom, ((ui ob leonis vulnora crodiderunl Xi 
in Christum, sunt cli. Tulit in eos sontontiam im()ius rex, et caput 
oorum abstulorunt die xxix" mensis clioiac, et martyrium suum 

' aiCL)v. — ' Cf. I Tim., i, 17. — ^ Is. , i, 3. — * (leXos. ronstiiuniHvcruiil , nc sursiiiii ad (!(irl<»s iii ||loi'ia ('volariint, iriininr- 
rrsriliilcni adrpli siinl roidn.ini. 

INist liacc aiih'in Koinaiius, iiia{piiis slralclah^s. ac(!cssit ad nr- 
|r(Mn, (>l (lixil ci : rrAusciilla vcriMini laiiMili liii, aiidias iik; : com- 
r» |M'(di(Midalur liic. |>U('i', coiii|)('d(' vinciuliii', cl iii lcnclM-icosiini 
locuu) C(Uiiiciatur, panis rt a(|ua iion dcfitur ci , r|iioadus(]U(; nio- 
riatur, iic iUMuni lioc ioco (muii invf^niaiuus diis at(|U(> ani|ditiidiiiis 
tuae j)ol(Miliae advcisautciii''. Hcspondit l)iocl(!lianus : rO|)liuiiiiii 
verhuni locutus es, domiiK^ stratelalcs'^. [ussit(jiic illuin pedicis {\'v- 

to rcis niaiiil)us ac pedibus dcvinci, nuniellani collo eius inipoiii. <| 
colluin supcr pedcs cius inllccli', coniici euni in tenebricosuni 
lo(Miiu, iic(|ue paiieiu aut acpiaiii ci dari, (|uoa(lus(|U(; luortciii oli- 
irct. bY'cerunt(|ue ei iu\la re^jis inandatuiii. 

Heatus Anatolius iiiclusus roijahat Dcuiii iu cordc siio, iion (Miiiii 

1.*) luoduui expaudendi manus inveniebat, dicens : ffTempore *pucri- 'y.Mi. 
tiae nieae in medio ferarum recumbcham : vidi stoiam meam san- 
{juine vituli, et avis, et reptilis, et iumeuti tinctam, et auxilium 
quaesivi Adonai Domini Sabaotb, qui uiiivcrsi dominator csl. 
b^-ictum est autem, dum liaec in corde nieo recogilarem, ac rccum- 

20 berem, vidi manum meam dcxteram in mari apprebendentein dra- 
conem apostatam, qui in abysso cst. Proieci buccani a(juae in 
faciem eius, quia auxilium Dci niei circumdabat me'-. . . 

' Ad lilt. : ffiufra ad [)edcs ciusn, i. c. colluni eius et pedcs siniul freiiu 
coustrinxerunt. — ' Reliqua desideiantur. .( 30 )< i — III 

l>. :\'\. M\i;r\RiUM S. Tiikodori, Orientalis' nlncipati, fortis 1. Christi martvris, 

ET SOr.lORlM BIIS MARTVRIM, QUOS DoMINCS Al) EUMDEM MARTVRII AGONEM 
INVITAVIT, SCILICET S. LeONTII ArABIS, AC BEATI PaNVGIRIDIS E PeRSARUM 

gentb; oui certamensuum strenue arsolverunt die mi" tobi in pace Dei. 
Amen. 5 

Veni ad nos hodie, o histnriographe , ennrrn nobis roniinentaria- 
bealornin Cliristi martyrnm, Tlieodori Orientalis, et Leontii Arabis, 
ac Panyjriridis Persae. 

Fartnm est antein, Roinanoruin tbronns erat absqne re<(e, cl 
rejjionuni eparcliae regni negolia diri|jel)ant nsque duin coinple- m 
renlur quatuor menses ter dncti^, lioc est annus. Rursuin erant 
filiae duae regales in palatio, nulio tainen filio mare. Persae antem, 
cum andissent hoc, bellum cum Romanisjjessernnt, cupientesauferrc 
ab eis Romaniam totain cum urbe ref[ni , ut eornm imperio ' domina- 
rcntur ; qnoniam antequam esset rex in Antiocliia , Persarum re|Tnum i .) 
universae Romaniae ac civilatibus austri ( Afgi/pii superioris) doniina- 
l)atur usque ad Vegypti^ cataractam ab occidente usque orientem, 
j». 3."). ct scptentrionem ac mare ^ terraque * universa sub eorum erat pote- 
stale, ct tributum eis solvitur, quia magnum est regnum. 

Insuper persaepe accidebat nonnullas eparcliias rebellare cis ; ao 
propterea Persarum Optiinates omnibus, qui sub eorum domina- 
lione erant, mandarunt diccntes : wln omnibus regionibus, quae 
sul) noslra sunt dominationc, piantentur perseae, ut notum sit eos 
csse sub Pcrsarum potestate; et eorum tributa exigantur, ne ilcruin 
rcbcllcnt^. Propler lioc Romani tribntuni Persis solvebant usque 9.5 
bodic. Sic dcnuo contingebat ut Homani rcbcllarent eis (Persis) 
ct isti bclluin cum iliis gercrcnt, voicntcs Romanoruni regionibus 
doininari ut antea. Ubi autcm soivebanl cis tributa, qucmadmo- 
(liiiii iilis impositum fucrat, recedcbant/V«ac Iiaud bclium agentes. 
Ilic cst «//•m// inodus, quein statucrant sibi ab initio. 3o 

Revertamnr autem ad doininationcm rcgni Romanoruin in Anlio- ' AraroAeos. — ' itTio(iV)j(i.aroi. — ' TfnroTerpifxiVov. — ^ x^jaro^. 
— ^ ^HU.1 ordinaric Argyptus scplciilrion.ilis, praccipiic rc{jio mcinplii- 
lica. — " al-Faynm? 4'liia, iil vidiwiiinis rripii riiis ronstifiitioriciii (rnnthhunnn/ Hlalumf). 
^oii vn\[ liiiiis iiiiis iii (si , simI (lii.ir t.iiitiiiii iiiiiii|it;i(' lili.ic, (|ii;if in 
ilon^ iiiviMiliitis ('r;int. (iiiiii iiciiiiin ;i(iv('r.siis Koiiwiiios cxorliini cH.sct , 
(|ii;ini|)liii iiiii eoriiiii inlcrfccli siiiit. IM;i('uit i(rtiHv cpiin-liis iiiittcrc 
U ad n;]{i<)ni's ut ('onscriiuTciit iii>i(|iic tyroncs, (|iiii)iis INTsariiin 
cxrrciliii resist<M'o valcrcnl , nc xsli roijniim coruiii ;iiircrrcnl. Kl 
iiiisorunl au|>[iislalciii ad rc|rion('in A(>|^y|)|i iit a{)|)rclicndcrct cih 
iion;ij;iiita iiiiii;i tyronuni, dccoiii iiiilia pro siii|^uli8 civilatiliiis cl 
(Niruni noiiiis, coriiorc v;ilidoruni, ;iiiiiii;i rorliiiiii, iiistar lconiiin 
lu ru|jontium in praodani. Kr;int * inl(M* cos niuiti |)SC|dio-iii;iiilici(?), ■)>.{<». 
ct iii;i|ji venoficia faci(Mitcs (?) in occiilto, cl iiccroiiKintici (?), ac ii)a|>i (lacloruiii roconsuoruut docoiii iuili;i Ploioni;iidis ct iioiiii ciiis : 
inv(Miorunt iii oa luultiludinoin tyronuiii , sanjjiiinarioruni, staliiia 

i.> procorum, inordinatorum, rorporo vaiidoruiii, lortiuiii in iicilo. 
Maxiiue autein inveuerunt adolescentoui, noiiipo Aijrippidoiii, 
(|ueiu Satanas servavit si])i ut nia|jna s('elcra per euiii palrarct. 
Hic autem pascobat capras, ot ipse quoque taiiKjuam tyro con- 

^ scriptus fuit; neque ullus eum quaerebat, quia absquc faniilia ' erat. 

int Viderunt autoiii illuiu corporc validuui, vebementeiu spirilu : erat 
adoloscons caprarius , et statura pulciier. Gavisus jst (luifustnlis 
supor ouiii ma|i[is quam super decom milia tyronum. VA cito misc- 
runt oum cum omnibus tyronibus ad Paneudemoniam'-, hoc est 
Antiocbiam, urbem regni Romanorum. Pbiladelpbus, Thebaidis 

•j5 cparcba, cum vidisset Agrippidem iHis omnibus praestantem, ac- 
cepit eum secum tamquam stratorem, postea statuit illum comi- 
teni stabuli regni. 

(^entum post diebus Satanas apparuit ei in stabulo eqiiorum 
purpura regia indutus, tcrrorc pbantastico ornatus, et dixit ei : 

[\o ff Agrippides, scisne quisnam ego slm?75 Respondit Agrippides : 

*frQuis es tu , domine mi, in hac magna gloria??^ Ait ad eum dia- 'p- ^7- 
bolus : trEgo sum qui foci ut te tyronem conscriberent cum adhuc 
esses in nomo Psoi pascens capras, et ego sum qui curavi ut epar- 
cha reciperct le in domum suam, ac faceret comitem stabuli : et 

3.*) iusuper, si obtemperaveris mihi, dabo tibi Romanorum regnum, ut 
faciam te regem loco mei, quia ego suni qui cunclis regibus terrae 

' Ad litt. : fraiisqiie liomind. Cf. Lexica. \ide tameu iuferius ubi dicitur 
orphauus fuisse. — ' n^^NCTxeacDNii^. I '» (lo ro|jnuni, ct illi servi mei sunt. Te autem iilium meum faciam, 
nonne tu quidem orphanus esln Dixit ei Ajfrippicles : rOuod milii 
iujjes paratus sum a^jere^'. Ait ei : cfPrimum quidem volo utadores 
me*'. Et statim Agrippides lioc sollicite egit, illico procubuit, ado- 
ravit eum^i. Ait insuper illi Agrippides : rrQuis es tu , domine mi?- 5 
Dixit ei : rrEg^o sum magnus Daemoniacus^. Cum haec ei dixissel, 
slalim invisibilis ei factus est. 

Crastina auteni die cum vidisset equos se invicem adscendenlcs, 
citharizabat odem organicam thel)anam ^ Maior vero filia regina 
verbo eius ac cantu attracta est, festinavit, respexit deorsum in 
stabulum, vidit Agrippidem, et Satanas egit ut desiderarct eum. 
Stalim praecepit eunuchis et cubiculariis, hoc est matronis, ul 
illum ad se in palatium adducerent. Cum ille occurrisset ei, locula 
est cum eo ut honorifico connubio iungerenlur inviccm. Et cum 

■j>. ;'.8. ingressus fuisset^ad eam iuxta morem regum Romanorum, sur- i.") 
rexil illa mcdia nocte, induit eum vesteregali, et coronam ac sccp- 
Irum posuit super eum, collocavit eum super thronum Condeliani 
patris sui, ac regem fecit. 

Cum aulem orta esset lux, palatii ianitor aperuit ostium, invenit 
regem sedentem mutum, quia maiestas regni iniecerat ei timorem, ao 
nec loqui poterat. Et regina iussit praeconem clamare : ffMultos 
annos Angusto regi-^. Post haec praecepit ut dimissio (?) fieiet 
usque mane. 

Diabolus autem apparuit illi noctu, et ait ei : ffAgrippides, lili 
mi , vidisli quod pater tuus te regem fecit : exequere volunlalem aT» 
meam in iis quae dicam tibi, et maiora his videbis'^. Dixit rex* : 
ffQuaecumque me iubes paratus sum agere et impiere, quoniam 
ego filius luus sum^. lilico feslinavit adorare eum, qui dixit iili : 
fflam non vocabitur nomen tuum Agrippidcs, scd Diocletianus rex 
eritnomen tuum, quia nomen meum ac tuuin unum sunt, ut impu- :\o 
gnes ac persequaris Galileorum genus donec eos omnes deleas, 
(juoniam inimici sunt mihi omni tempore : ego ipse exterminabo 
illos per manus luas, quia fidem suam ponunt in eo, quem ludaci 
interfecerunl in ligno crucifigentes eum; etenim iste mecum pugna- 
bat ex quo eram cum eo in caelo^. 3r» 

'p. 3(>. *Cum autem diluculo rex surrexisset, dixit ei Senalus : f^Despola, 
dominus noster rex, iu aeternum vive! ostende nobis nomen tuuui'^. 

' Sic ad sensum. Dixil tMH rox : rrDiocli^liainis (>st iioiikmi iiumiiii, (|iio a|)|)«'ll.'ivil iiic 
pater iihhib''. 

Post lincc aiitciii ordiii.iNit snas jc|;ion('s ad licjjiiiii .MlverHiiH 
Pcisas, cl stotcniiit sii|mm' IIiiiihmi T.-muljiH'. TiMiia vrro (lic li.iic- 
> (MMMinl lliiiiHMi (Miiii (Minis siiis, cl (|iii (MiMi (M8 tM'ant nicMi.ic iii.iris 
inslai" luiiiHMOsi (Maiil. Poslc.i .hIv^msiis INMsas slcttMMiiil, .•ircinrli 
conlra cos in praclinin. Pat(M- ant(Mii cmus, Da^Miioniacns ad <l(?xtcraiii 
illius stal)at, ct lo(jucl)atnr cum (;o, dicens : ffDioclcliaiic, lili mi, 
(M^ce tradain in nianns tuas Nicomedcm, Pcrsarnni ro|jis (ilium; 

tu vorumtamcn scMva (miiii, nc occidas, quoadus(|ne scias vera esse 
verba mea'^. 

Cum facie ad faciem clamorcm edidisscnt iii pujjnn, oricnlalis- 
(juidam sa|jillarins atlenlioncm suam direxit ad Nicomcdem Persa- 
rnm re|jis lilinin, «r sa^jittis cnin petiit. Sajjilta (jnacdnm jxMCussit 

iT) core(]ui, cni Persarnm filius insidcbnt. vSlatiin obtoncbratns csl . ^7 
cecidit. Gum cccidissel, Pcrsaruin tnrba claniorem cdidit, ac fii|jit. 
Vdolescens autcm orienlalis, cuius nomen est Tlieodorus, rn|)nil 
Nicomedein in conturbntione quae buic evenerat. et statuit eum 
vivum coram rejje Diodetinno. 

no Rex autem Diocletianuscum accej)isset*iuvenem (|avisus est super 
euiu, et llrmiter custodiebat eum. Dedit illum de|)ositum arcbi- 
episcopo Vnliocbiae, usque in diem qua requisiturus ciim esset de 
manu eins. Slatim niisit, n|)prebcn(lit (nccersivit) Tbeodorum Ori(Mi- 
talem, monile nurcum collo cius posuit, et nrmillas dnns dc.xliMae 

aT) eius. Duceni exercitus Romanorum constituit cum, ma^jnn dona 
regia largilus est ei, locupletem valde eum fecit. 

Factum est autem, post baec Persae sex mensibus quieverunt, 
nec adversus Romanos insurrexerunt, quia regis filium lugebnnt. 
qui ceciderat in bello. Guni vero audissent eum ab episcopo Anlio- 

3o chiae custodiri, cor eorum paullulum confirmatum est. 

Iterum cum Romanis bellum gesserunt, et cum primo magnnm 
cladem accepisset Romnnorum excrcitusclamavit : tEccc Tbeodorus 
Orienlalis rursum contra vos venit'-. Gum nudissent nomen eius, 
qni iuxta eum erat, Leontius scilicet, equum suum continuit, cucur- 

35 rit pedibus, percussit Persaruni ducem, prnecidit ulnnm eius dextc- 
ram, quae cecidit super terram cum gladio qui erat in manu eius. 
Pedibus rapuit eum Leonlius, ac vivum nd Tbeodorum Orientalcm 

^ Danubium. — ■ AvatoXsos. 

COPT. -c. -I. 3 I». 'JO. adduxit. Tlicodonis aiitem curavit ut Leonlius Arabs duceret illum 
Antiorhiam ad regeni, et magna clades die illa accidit Persis. 
Diocletianus vero insuper praecepit Manduciano Getulo(?)^ qui 
' p. 61. percussit *Persarum ducem coram illo in collo eius, et abstulil caput 
eius, cessavitque bellum per annum. 5 

Factum est autem iam annum Diocletiano regnante, cum illc 
esset in tbeatro, fdia minor regina misit nunlium ci accej)it sibi 
Antiocbenum quemdam proteclorem^ Senatus. Ingressus est ad 
eam. Postea fecit eum sedere in tbrono eius, conslituit eum regem, 
cuius nomen est Maximinianus tyrannus. 10 

Tum Daemoniacus, Diocletiani pater, scilicet diabolus, totius ini- 
quitatis pater, veritatis inimicus, accessit ad Diocietianum sedcn- 
lem : et senis aegyptii veste indutus erat^. Ait illi : ffFili mi, Agrip- 
pide, ecce fratrem tuum constitui regem tecum, ne invideas ei, 
sed statue foedus cum eo, et ambo sitis mibi filii, filii duri erga i5 
cbiistianorum genus, ut delcalis eos corain mGv. 

Cumque rex mane surrexisset, in ibeatro spectans\ equum suum 
conscendit cum omnibus palatii optimatibus, ingressus est (?) ad 
manducandum, solus discubuit manducaturus. Vidit patrem suum 
Dacmoniacum discumbentem secum facie ad faciem, tamquam ao 
vir cum amico suo. Surrexit statim, prostravit ei caput, adoravit 
eum. Et diabolus amplexatus est pectus eius, rt ait ei : fcDiocle- 
liane, fiii mi dilecte, incede pedibus, convola ad tbronum regni, 
"p. Aa. apprehende * inanum fratris tui Maxinnniani , osculare os eius, 

adduc eum ad me, ut ostendam vobis quae sunt in corde meo^. a.") 

Tllico surrexit Dioclelianus iuxta mandatum patris sui diaboli, 
adduxit fratrem suum Maximinianum ad eum, qui erat super tri- 
clinium; ct diabohis amplexatus est illum. Dein ambo osculati sunt 
pedes eius, postea sursum adscenderunt disnibuerunt cmn patre suo, 
ct manducaverunt cum eo. Fecit eos regnare simul absque invidia sibi 3(i 
invicem; et convcrsus ait ad eos : jrSi obtemperaveritis mihi, patri 
veslro, vindicantes me a confitenlibus Deum esse ilium qui cru- 
cifixus est, graliam aj)ud me babebilis, ego enim sum deus vester, 
non reccdam a vobis, virtutem praeluMis vobis ac imjjerio vestro 
sive in brllo sive in via(j»ace?). Suhiiciain vobis i^ersas, ut colatis 30 
me quemadmodum i*ersae cohml slaluas''^. ipsi autem j)romise- ' ni)CeTTlXOC. — ' 'crpoS>;xTCi»p. — ^ Texlus videlur corruplus. — 
I*ost sj>eclu(ulum nocluruum iu ihcatro (?). — ' oiyxkixoL. ■ I >•( .'i.t l*« I 

rdiil so ci .slaliia.s <'l ('oiniiiiia.s cnTluros; |»ni|»l(T hor |M)ti!sl.itiMii 
(Irdil cis, nr rcrcssil. 

Kt (M'C(> Maslciiia , oiiinis iiii(|iiil<'ilis |):il(>r, \crilalis oiiinis in- 
iiiiirus, iiislar avis rapacis cilo in IN.*rsi(l(Mii roiivolavil , iiia}|iiiiiii 
.'') a(lv(>rsus Dioclclianuiii cxritavit hrlluiii ol) Nicoiiio(l(Mii , P(TsaruMi 
r(>|jis liliuiu , (|uoniani iiia||ui INfrsariiiii cxploralor^^s' iiia{rna dona 
ut uuruiii iiiulluiii ^ar(*lii(>|iis(*o|)() Anliocliia^; occullc ini.s(M'unt. .Sla- ' p. 'i.;. 
liin ac ac((ui[)(^|)(Mi(l(M'unl auiuiii iNicoiucdi iil poudus imiis auri 
dar(Mil illi ct ipse diiiiilt(M'ct cuni, ad doiiiiiuiiii suuiii Pcrs.-iriiiii 

lo rc|j(Mu duxcrunt (^uni. Kt rox INMsaruni |javisu8 cst valde (|ii()d iii- 

v(MUM'at riliiiiu suuiii incoliiiiKMii; orat cnini .Nicoiucdcs du\ liclli'-'. 

Paucis aut(MU posl diclius c|jrcssus cst cuiii tota iiiultiliidinc sua 

ad diiuicanduiii advcrsus Koiiianos. Hoiiiani claiuav(M'uut conlra 

cos : ffEccc Thcodorus Orientalis cuiii L(;ontio Arahc, coiisan}fiiinco 

\l) suo, vcnit coutra vos ad delenduiu vost^. Cuiu Persaruin niiilliludo 
audissct nonien Theodori et Lcontii, (jui post euni crat, claiuorciu 
cdiderunt, lugicrunt, ac Niconicdem regis liliuni dcreli(jucrunt. 
Slatiiu cccidit, cquus perlerrefactus asi ^ fiigit ct rcliquit eurn soluiii. 
Thcodorus auleiu et aniicus eius Leontius vivuin, insauciuin ligave- 

ao runt euui, duxcrunt cuiu ad rc};^(Mn Diocletiauuni. 

Rcx vcro Diodctianus corain Maxiiiiiniano quaesivil ah co (|uo- 
ukkIo fuisset lihcratus. (lonfcssus oM direns : rPatcr nieus pondiis 
iiieuiu auri dcdil episcopo ut inc diiuitteret ei^. Illico in ira impia 
misit ad cpiscopum, coegit eum : tfDa mihi hominem, quem tra- 

n.") didi tihi tamquam depositum, quo reddam euni [latri suo, ut dcsi- 
nat hellum agcre propter euni'^. Episcopus autem mentitus est coraiii 
regihus dicens : tcMortuus est, et ecce sepultura eius in episcopio-*^. 

Cuiii autem coepisset iurare regihus per diviuitatem *quae dcsu- * p. Vi. 
pcr in caelis est, et Romanorum potcntiam, ac Baptisma commu- 

3o nionis'* christianorum : fflta accidit, Deus visitavit eum, translulit 
eum, et mortuus est^, irati ira Antichristi reges iusserunt Nicome- 
dem adduci , Persarum regis filium. Is redarguit episcopum coraui 
areopago^ dicens : wAccepisti pondus meum auri, et dimisisti me'*. 
Reges vero iusserunt liquari totum aurum, quod episcopus acce- 

3.") perat pro Persarum regis filio, ac episcopi gutturi infundi, donec 
aurum e narihus eius clHuxit, ct ille Iradidit spiritum. Reges au- 5 ^ KOLTaaxoTio». — " 'GJoXefiip^os. — ^ £7ncrxo7r>;. — * xoivdnnx. 
apiOTTa-jo». 

3. toin recesserunt usquc inane. Cnin ad palalinin in furore magno 
convolassenl, in cubilihus suis recnbuerunt ieiuni, in tristitia cordis. 

Media vero nocle ecce Sarlabaoth, qui caeluni et terrain contnr- 
bat, a|)j)arnit eis snh specie hominis formosi^ et ait eis : rrFilii mei, 
modo scitis verba patris veslri vera esse'N Dixerunl ei : ffUtique, ri 
dominus noster, omnes qni credunt in illum, qui crucifixus est, in 
inagia agnnt; igitur qnid amplius mandas nohis?^ Ait eis Sata- 
nael : ffSurgite diluculo, templa, stelas aureas et argenteas extruite, 
adorate eas loco mei, sacrificate eis sacrificia, ac tusofTerte : iubele 
*p. lil). *praeconem clamare : 'Hi sunt dii regum', et iubete chrislianorum k» 
ecclesias destrui in terra universa doininationis vestrae; templorum 
ostia aperiantur in omni eparchia, stelas in nomine mco statuite, 
agite hoc diligenter, etinqnirite chrislianos, eteovum genus delele^. 

Reges autem festinarunt id cum zelo perficere, properarunt 
ecclesias deslruere et aperuerunt templa, ut idola adorarenlur. i.") 
Curaverunt ut essent praesides, et toparchae et potostates mili- 
tares, et accusatores'^ in omni eparchia ad inquirendos et invesli- 
gandos christianos, atque eos igne, et gladio, et variis suppliciis 
tribunalis absumendos quoadusque regum deos adorarent : si vero 
persisterent confiteri illum qui crucifixus est, morte damnarentur. 20 
[Eccc dixi vobis quae sunt in corde meo, filii mei dilecli, quos in 
spiritu meo genui.] 

Initio autem Diocletiani et Maximiniani, regum praevaricatorum 
ac transgressorum , iusserunt scnatores omnes et in dignitate con- 
stilutos, et officiales, et universum eorum numerum, insuper et 9.") 
oinncs qui Antiochiae erant, in templum adscendere, ut sacrificia 
ac Jibamina Apollini olTcrrent, et vivum comburi eum qui detrec- 
* p. 'H). tasset. Statueruntque ^Pracsidem super Thebaidem usqne ad 
Aegypti cataractam , ct aiterum super Tripolim ac Pentapolim 
usqnc ad universam rcgionem Cyrenes, et allernm supcr nacoti .'{d 
ac rcliqnas civitates cnnclas, quae sub eorum erant potcstale. Et 
magna perturbatio lacta cst in universa lerra. Satis iam sit nobis 
de magna impietate, quam filii diaboli, Diocletianus et Maximinia- 
nus, in totoorbe^' dccreverunt. 

Sinite, christiani dilerti, pro (juibus Christus J)ens corpus et :;:) 
sanguincm suum divinnm tradidit, nt cnarrcmus vobis commen- 

' e\ja)(r]yL(j)v. — ^ Hic poiienda sinil (jiiae inforius, I. -^o-m, iincis (jua- 
(Iralis inclusa reperies. — ' Stwxrr;*. — ' oixorj(xevrj. laria' hraloruiii luaiiMiiiii liiroilori Oriciilali^, li i.conlii AraliiH, 
ac rain|;ii-i(lis INMsac, qiios (ilirisluM \)vi\n Vcrhuiii a(J iiiaiiyrii 
ooruiu a|,M)iHMU iii cadciiu coiircssioiK; pro iioiiiiiH' suo ahsolvtMKJurii 
iuvilavil : <|ui iusupcr in a{[onilMis Doiuiui sui contra draronciii 
r» aposlalaiu (mus(|uc iiuprohuiii ajfiiKMr- cijrojpc ctMiaruiil. 

\\i\ ijrilur narrahiuius vohis coiniucnlaria iiia{rria, ol c()||ilala (?)-', 
ul iniroiuini unauiiuilor providonliaiu I)(M duconlis oinnos (|ui rorlo 
cordo a|)|)ro|)iu(|uant ad oiiiu, el in (|uo nou ost huiiiaiia coriipla- 
c(Milia ', (|U()iiio(lo ois j)rachoat viam ut ad ca(ios [)(M'\(Miianl , uhi sinl 

10 iii ro(]iiio al)S(|uo [)(M-|url)ali()iio. Aiidiatis, dilocti iiiihi, iniracuLi Dci 

hoininuni anialoris, (juoniodo scilicot sanctos suos ad so convertal. 

Factuin csl aul(Mn, Ixjalus Tlicodorus Oricntalis, et Loonlius 

aiuicus eius rccunihcbaiil noclu * iuxta lluinen Tanuhis, eranl *|). '»7. 

cnini [)riuii duces^ Uoinanorum cxcrcilus, anlcquani (|uideui ro{jes 

i.'> accerseront eos pro[)tor inipietateni, in quani incidorant, el idolo- 
rum cultum, et modum quo dcreliqucrant Deum, cf adoraverant 
ea quao di{fili oorum fccerant. Et ait Thcodorus : ff Rocumh(d)amus 
in ma<jna Iristilia cordis dc{{cntcs, propter lrans{jressioneni ro{juiii, 
([uia nompo impii facti fuoiant Deo et apostalae coram eo. Ac hora 

120 quidcm lucis, ait, videbam viam super terram innixam, scalao 
inslar, ot sunimitas eius ad caeli ahsidem*' pertingehat. Videbam, 
ait Thcodorus, iuvcnem facie incorruplihili, quasi annorum vi{]inti, 
sedcntcm supcr summitatem [jradus calhedrac". Magnus eral valde 
honor eius : facies magnao admodum thronum oius circumdabant, 

•>.') ad dexteram (pidcm eius erant tamquam facies leonis ac \iluli, 
ad sinistram vero eius tamquam facies aquilae et hominis. Multas 
alas habchant, corum faciem velantes. Et rola tamquam soriao 
(lualuor, quavum hinae nanl super hinas ^ et cii*cuibant lurhinis 
inslar. Et post haec respexi iterum, vidi tahernacuium^ magnum 

3() supcr fulcrum^*^ catbedrae. Non ostenderunt autem mihi myste- 
rium cathedrae, ac tentorii, sed dixerunt mihi Miucusque visio\ 

ff Ait ad me qui sedebat super cathedram : 'Theodore, vis filius 
meus esse?' Respoiidi ci ; ^Quis cs tu hoc modo, quem video in 
magna *gloria? Ostende mihi, Domine mi, quisnam sis tu, ut ' p. 'i8. 

' ti7ro/:/i');ttaTa. — ' vov^ispov, — ' voyjfxcc. — * Cf. Epli., vr, 9. — 
^ ap)(^)](7l pixT7]') oi . — " a^f/is, plur. — ' Id est gradus superioris. u])i eral 
calhedra,ut in ahside ecclcsiarum anliquarum cernero est. — * Cf. Ezech., 
r. qiioni si intelligns. el nos inteiliges. — ^ Baldachinum . (jkijv,]. — 
'** Ai'3t>cA>;T0i'. sic! -»-»•1 ( 38 )^^ 1 n loquar verbiim tuuin tValri iiieo Leontio; ostende inihi, Domine 
mi, (|uia limeo inimicum, nam hominum osor est*. Hespondit 
iiiihi Saivalor : *()ptime, electe nii Theodore, dic Leontio dilecto 
meo me esse primum Verhum Dei patris. Ego sum ille cuius nonien 
pionuntiatur, ut terror nominis mei humiliet inimicum, fugiatquc .") 
ille cum rubore magno. Ego sum quem crucifixerunt sub Pontio 
l^ilato praeside pro humano genere; ego sum Deus totius carnis*. 

ffEgo Theodorus dixi corani eo qui loquebatur mecum : *Ego 
suni servus tuus, Domine mi , et filius ancillae tuae^ cum fratre 
meo Leontio. Rumpe vincula nostra, Domine mi, aufer a nobis 
iugum servitutis idolorum, iram duorum istorum draconum, Dio- 
cletiani ac Maximiniani, regum praevaricalorum , compesce, rogo 
le, Domine m\\ Dixit mihi Salvator : 'Yidebis, o Theodore, tu ac 
frater tuus Leontius, eum , cui illi crediderunt, instar captivi egeni*. 
Salvator riirsus iocutus est mecum dicens : *0 Theodore, si vere tibi i.") 
placet ut meus filiussis, demitte te in hoc stagnum ignis ut mun- 
deris*. Perrexi dicens ei : *Timeo, Domine mi\ Et qui ei adsta- 
bant susponderunt me, ait Theodoivs, crine capitis moi, tribus 
vicibus submerserunt me, statuerunt me super pedes meos, et 
vesle munda corpus meum induerunt. Tllico factus sum confidens ao 
p. /•<). coram eo, instar eorum qui stabant ^corara eo parati ad facienda 
ea, quae de ore illius egrediebantur. 

ffDixi autem ad eum : *Domine mi, ac Deus meus, ne sinas 
Leontium fratrem meum dividi a me*. Respondit mihi Salvalor : 
'l\on modo Leonlium, sed ecce etiam magnum Pcrsarum duc<Mn ^7) 
elegi mihi vas electum in regno meo'. (lum me ad dexteram meam 
vertissem, inveni fratrem meum Leontium stantem ad dexteram 
meam, cl Panvgiridem Pcrsam stanlem ad sinistram meam : el 
erat cingulo Persarum indutus. Timui aulem valde coram eo. Cum 
vero me turbalum vidisset, caput inclinavit mihi. :\o 

ffUnus autem, ex iis, (jui circum cathedram slabant, extendit 
manum suum, appreheudit Leontium ac Panygiridem crine capitis 
eorum, abluit eos iu slaguo iguis, ac tradidit eos in manum 
meam tamquam depositum, et iustar patris tradentis fiiios suos in 
manum magistri. Ait Domiiius ad Leontium ac Panygiridem, et ad .3.') 
me cjiKxpie Theodorum : Mlr in pace. susliuele proj)ter nomen 
meiim, gralia mea vobiscum eriT. Cum autem discessissem ab eo 

' r.s. f\v. i6. I n in iiii|M>lii s|>ii'iliiH iiiei , L('(»iitio iu\ (lcxU^niiii iikmiii, cI P.'iii>]{iri(|c 
ad Kiiiislraiii iikniiii slaiililiiis, v(M)i (lcorsiiiii jxm* hcalain, Nirliilc 
(iliriHti iiio (liri|;('iil('. 

rrdiiin aiitciii ad ulliiiiiiin jrradiiiii viMiissein, vidi draconcin ma- 
.) {;iuiiii li|)[aliiiii ' naso aniiiilu rcrrco. (!a|Mit ciiiHcl rollniii ciiis crant 
laiii(|iiaiii lioiiiiiiis, coi piis aiihMii ciiis lottiiii tain(|iiaiii dracoiiiu : 
l(M'i'oi'ciii ac (-oiiliirl)alioiiciii iiiiiciclial. VA iacudial iii ulliiiio }|radii 
^iiltiiiiae scalac co(di, vi}|ilaiis no siiicrct iilliiiii lioiiiin(Mii ad Dciiin ' |i. :»(). 
iii}j;rcdi. Si (|iiaiido vtM*o An}jcli advcniehaiil adsc^Midcntes vel de- 
scciidcntos, cuiii lustis ac Hcatis omiiibus, operiehat facicm suani 
cuni ruborc iiia}jno, ac rctraliebal se sub scaia. 

«fDixi ad an}jeluiii, (|iii niecuin aiiibulabat : 'Quis cst hic, Do- 
niine mi '. Dixit niihi an<;elus : Mlic est iniiiii( us D(m et honiiiiiiiii, 
ac totiiis iiii([uitalis paliM; bic estqui scduxit Dioclefiamim ctMaxi- 

j.) miiiiaiiuiii rc}jes idoloruin cultorcs : liic est |)at(M* Aiiticbristi. Niinc 
vcro noii praevalebit in te, neque in duos amicos tiios, Lcoiilium 
ac Pany}>iridi, quia baptizati estis in iiomine Salvatoris (Ihrisli, 
omninin Doiiiini'. Ait virtus"- quae aiiibulabat nobiscuni : *E}fO ve- 
niam vobiscum et cum exercitu Uomauorum, qui est iuxta fluiiicn 

ao Tanubis, donec accipiatis martyrii coronam, et revertamiiii per 
scalam ad Deum Cbrislum Jesum Dominum meum\ 

ffTuni autem virtus extendit mamim sub ala^^ sua, eduxit librum 
cliaractcre si[»illi obsignalum. Ail ad me virtiis : ^Aperi librum, el 
leye eum \ (ium autem ajieruissem librum, ut incipiMcm le<|ere in 

5^5 (^o, stabam iuxta primum gradum viae quae diicil ad caelum. E}jo 
vero coepi le}>ere librum iuxta id quod scriptum est in scriptura 
sancta Evangelii : "^Qui me confessus fuerit coram hominibus, cou- 
fitebor etego eum coram Patre meo, qui in caelis est. Et qui n(?ga- 
verit me coram hominibus, n(>gabo et ego eum coram *Patre meo, 'p. 5i. 

1)0 qui in caelis est, et angelis eius beatis '^\ 

ffTum virtus accepit librum de manu mea ; arabulavi ego cum 
duobus sociis meis in una communione. Diluculo autem evigilavi , 
i't ecce erat somnium, et miratus sum de iis quae videram in vi- 
sione, et certus factus sum vera esse ea quae dicta fuerant mibi; 

35 dedi gloriam Deo, quem decet omnis gloria. 

ffCum vero diluculo surrexissem, narravi amico meo Leonlio ' Gf. inferiiis. p. 55 (textus). — ■ hwayns. — ^ Ad. litt. : -^sub a\isn. 
* Matth.. X, 32-33. quae in visione viderani. Tam ail ad me Leonlius : ^ Frater mi, remi- 
niscere me quoque ablutum fuisse tecum in slagno et cum quodam 
Panygiride; ac traditi sumus tibi tamquam magistro'. Tum exili- 
vi, osculatus sum os Leontii, et dixi ei : ^Mecum eras fraler mi?* 
Rospondit mibi Leontius : *Utiquc\ Dixi ei : *Vere Deus nobiscum 5 
est, non timebimus quid faciat nobis bomo'^. 

Nocte autem insequenti ecce virtus luminosa stetit supra Theo- 
dorum ac Leontium amicum eius, rapuit eos tamquam equis insi- 
dentes, duxit eos ad confines Persidis. Panygiris vero erat dux 
exercitus Persarum. Dum autem vellet explorare regiones Romaniae lo 
universae, confestim bumanitate Dei et providentia Christi ait 
Leontius robusta voce : ffEcce Theodorus Orientalis venit iterum 

*p. 5a. *contra \osn. Cum autem Panygiris Persa audisset nomen Theo- 
doii, obstupuit, errantium instar factus est; ac Christi Dei provi- 
dentia, omnium qui sui sunt curam gerentis, Theodorus quidem i5 
ad dexteram eius, Leontius vero ad sinistram duxerunt illum et 
equum eius in locum quemdam,hoc est Runeuterion. 

Accenso igne, sedebant et ioque])antur invicem magnalia Dei. 
Panygiris autem sedebat, al non loquebatur. Ait illi Theodorus : 
rf Quodnam est nomen tuum ?^ Respondit ei Panygiris : «-Non agno- 90 
scis mel-n Ait illi Theodorus : ff Quomodo agnoscara te, quum tu de 
Persarum gente sis?r Dixit ei Panygiris : ffEgo vos ambo novi^. 
Dixit iili Theodorus : ffQuomodo hoc sciam?^ Dixit ei Panygiris : 
ffEgo cognovi te, quia tu es magister meus ex quo eram in caeio 
tecum , et a baptismo quod a Christo in stagno accopi, quo bap- 9.") 
tizaverunt me ac fratrom meum Leontium, ct tradiderunt nos tibi 
tamquam depositum. En igilur dedi vobis signum, quod piacet 
vol)is facite^. 

Cumcjuo Tlioodorus inoc a Panygiiide audissot, slatim agnovit 
iiunc esse Panygiridem Persam, qui l)aplizatus fuit in caeio cum 3o 
i^oontio, ac ipsi Iraditus ost. Dedorunt gioriam i)oo, qui saivat 
sporantes in oum. Theodorus autem in admirationo ac gaudio ma- 
gno orat, et conlinuo narravit Panygiridi al(jue ijoontio quae Chris- 

• |). nii. lus praocopit eis. Ait Thoodorus *ad PanogyridiMu : ff Frater mi , 

venies nobiscum, vel in patriam tuam il)is?^ i)ixit Panygiris : ffMo- .'?.') 
riar vobiscum pro eo, in cuius nomine, et Patris eius boni ar 
Sp. sancli baplizatus sum. Et gratiam pro anima mea vobis referam 
nunc et semper et usquo in saoculum saeculorum^. igilur pariter 
fonnrmati sunt in Doo ciiiistianorum ; tum aml)ulavorunt simul. -..»».r 'ii \ ^«- el veiioriinl iiixlii IIiimkmi Taiiiil)is. I'aiiy||iris voro iih(lir;ivit munn-i 
sitn, iicc n»v«'rsiis oh! emii oxcrcilii (.')' IN'i.suruiii, nvc aiiipliiis \tnv- 
tiMii liahuil' in roiiini |><M't(irl)altnnil)iis (ulmrsus Itoiiuifios us(|n(' iii 
liaiic liorani. 
T) Se\ |)()hI iiKMisilius niisit PtM'saruni r<'\ nuntios iidclcs ad iiii[)i()s 
rcjros Diorlctianiiin ar Maxiniiuianuni ; andi(M'al cnini (^oh nunr idola 
colcMC, ei anrpcral nunlium dv Niconicdft filio suo (*uni scilicel eus- 
todiri apud ai-clii(>()isco|>uiii -^ l*]t (licchat illis : rrSi (miiii saniiin ad 
in(> niis(M'itis, oriinus rc{rnuni ununi, dcos iustos adorantcs; cl 

H» (|iii(l(}iii(l volucritis poscilc, dahinms vohis^. Rcjjcs V(M'() inisciunl 
ad (Miin nunlios, (Urcntes ; ffVoluinus ul niitlas nohis coronani rcjjni 
tui, ncc addas hclluni aijcrc conlra nos'-. Statim autcm oh iiia|;niiiii 
ci'{(a lilium suuin amorcni iuisit illani ad cos una cum purpura. 
Scripsit iurans pcr caput Apollinis, ct lovis, et Artcniidis, cl 

if) Athcnac ac rcli(|uorum dcoruiii, se non surrecluruin advcrsus cos 
a{jcre hclluni cum eis us(|ue in lineni vitae eoruni : rEtcnim, aic- 
hat, dii niei dii vestri sunt, et regnum ineum rc^gnum vcstrum esl, 
ct vcstra niea sunt. Valete, dilecti mei^. 

Cuiii autem accepissent scripta, [javisi sunt valde *Ronianoruni 

>»• reges de salutationc et [jratiludinc Persarum re{ps, maxiim^ vcro 
audientcs : ffDii mei dii vcslri sunt, et rcgnum meum "cgiium vcs- 
Irum^. Nec niora , slatini miserunt, et adduclus cstNicomedes coram 
eis cuni honore magno. Et coronam patris eius oslenderunt ei, quaiii 
tamen servarunt sihi. Cum euni trihus diehus honorassent, inipo- 

:<.") suerunt ei coronam Diocletiani et iHius purpuram cum inagnis 
lionorihus Romanorum regni; miserunt eum cum exercitu multo ac 
praesidio magno ad patrem eius in Persidis regionem. Ita igilur 
pacem simul invicem fecerunt, quia statuas tamquam deos adora- 
hant. 

^o Revertamur ergo ad propositum nohis agonem heatorum , 8. Theo- 
dori Orientalis, et Leontii Arahis, ac Panygiridis Persae, ut vi- 
deaimis certamen forte eorum, et fidem eorum integram, cl 
tranquillitatem eorum imperturhatam , atque amorem eorum in 
Dominum nostrum I. Christum. 

:^.") Factum est autem, cum essent heati iuxta flumen Tanuhis 
equos suos exercentes, ecce malus draco, quein in visione viderant. s ^ 'WoivoTTXfx. — ^ Ad. litt. : frnec ivit ad eorum perturhaliones-. — 
Ita videturesse interpretandum . nisi transpositio aliqiia in textu acciderit. I.. ;)'i occurrit cis in via, el ait Theodoro : ffConsiste, iit saluteni (?) te^. 
Bealus vero Theodorus, cuni vidissel eum, agnovit euni; slatini 
aulem hastam suani disposnil, cerehrnm eius Iransfodit, et nares(?) 
j). r)5.eius emiserunt sanguinem, *ac sanguis eins defluxit in faciem 
eius. Tunc cum esset hasta capiti eius inflxa, in miseria sna ad- 5 
iuravit eum per illum, qui crucifixus est, ut consisteret, ne eum 
ante tempus suum perderet. 

Ait illi Theodorus : ffNon abibis, nisi ostenderis mihi quisnam 
sis tu'^. Diabolus autem ob ictus hastae dolorem respondit, et dixit 
Thcodoro : ^O Theodorc, non agnoscis me ? Ego sum draro, m 
quem vinctum vidisti in via pertingcnte ad caelumT^. Ait ad eum 
Lcontius : ffQuisnam tc dimisit ut venires \mcl-n Dixit ei diabo- 
lus : trQui abluit vos, ipse pracccpit mihi, el veni huc ad virtutcni 
meam in gcnus humanum exerendam , ut adducam cos mecum dc- 
orsum in Amenti; quoniam tempus nieumappropinquavit^. Dixc- lij 
runt Thcodorus et Panygiris : ffUsquequo?^^ Dixit eis dialxdus : 
rData est mihi potcstas in tcmpus et tempus^^. Dixerunt bcati 
impuro : ffNon est negotium ^t^. Dixit eis diabolus : rMille anni 
lamquam unus dies, numerate vobis, ct scictis^. 

Tunc hastam c capite eius eduxerunt. Stetit autcm Thcodorus ur 
ct duo socii cius Leontius ac Panygiris, miranlcs draconcm ma- 
ium, cui renuntiavcrant, ac dimiscrunt cum. Gum autcm reccssis- 
set a ])cato Theodoro et sociis eins, rugivit in cos instar lconis 
volcntis devorare eos. Ait cis : ffQucmadmodum sanguincm mcum 
p. r)(). super tcrram stiliantcm vidistis, *cfficiam nl ct sanguis quo(jue «i; 
vester sangvims iumentorum instar-^ cfTundaturT^. Illico invisibilis 
factus est eis. 

Statimabiit ad regcs diabolus in ira magna. Cum adhuc esscnt 
in horlo paialii, ac vidissent eum facicm sanguinc foedalum, dixc- 
runt ei pertcrriti : ffQuisnam es tu Iioc modo?^ Dixit eis : ffEgo 3( 
sum-pater vcster Dacmoniacus^. Dixcrunt ei : ffQuisnam fccit lioc 
libi ?^ Dixiteis : ffThcodorus, ct duo socii cius, Lcontius ac Pany- 
giris, qui dcorum cultu rciccto, ad christianorum rcligionem abic- 
runl, hoc miln ferminl duin alhxjucbar eos diccns : ^Filii mei rc- 
gcs haud ferent vos a diis gloriosis avcrti cl cos non adorarc qui 3r 
alunt vos'; clcnim ipsi cl primores omnes qui sunl supcr flumcn ' Cf. Dan., vn, 19. — ' Scilicol : ^quod desideranius : acnignia hoc no- 
bis non sullicil-. — ^ llalicc a<l lill. : rra guisa di ([uello dei giumenti.ii Tainihis iiisidi.inhir (iiis, ii<> eos colaiil. Modo i;;itiii iiisi \iii(li- 
('nvriitis iiie ab cIh, iho iii Pcrsidciii ad fratnMii vcHlriiiii, runitiiriiH 
iit viiidicet nie al) ois^. 

K('|r(>s aul(Mii cuiii vidissiMil paticiii suiiiii in liiiiiisceiiiodi nia|rfio 

Ti viiliKMO, (jiiod Tlicodorus altul(M'al illi, iu iiia||iio liKMMint dolorc. 
Diorlctianus v(M'o apprclKMidil |Mir|)uraiii suaiii, (jua cral iiiduliiH 
ct s(*i(iit illani; Maxiininianus (|uo(|uc purpuraiu suam sridit, in 
duas partcs divisit ar slridorciii e narilMis suis edidil iiistar apii '. 
VA sccptra, cjuac erant in iiianibiis coruiii, super terrain proiece- 

o riinl, iuov(M'unt caiuta sua (oraiu Deo *Galileo. Tuiii sfatiiii per * |». '»7. 
iiiaii^nuni palalinuin a('C(M-serunt TlKMxloruiii ()ri(Milaieiii cl duos 
socios eius, L(»ontiuiu ac Pany[|irid(Mu , et univcrsuiii eoruiii ('xer- 
cituiu, dicentcs : ffVcnite, ut resluiii nobiscuiu ajfatis in noiiiinc 
dcoruiu, (|U()niaiu beliuiii de super nos a fine ad lineiii terrae abla- 

:» liiiH est^. 

Tlieodorus auteiii locutus est cuin Leonlio et Pany[|iride, ac ipsi 
(]uo(|ue locuti sunl tiirbis, dicentes : ffFratres niei, qui Deiini dili- 
•pt sequatur nos, ut confiteatur nomen sanctum eius coraiii istis 
r(»j|ibus dcccptoribus, ad vitam bereditale capiendani. Vos scilis, 

o dilccti mei, nullum nostruin in actcmiiiii inansurum : (}ui vult vi- 
vere sequatur nos^. Turba vero universa una voce clamabat : f Deus 
vester Dcus noster est, el morte, qua luorieiiiini, parati suiniis el 
nos quoquc mori^. Dixerunt Tbcodorus, ct Leontius, et l*anyjp- 
ris : ffSi ita est, vestes igitur vestras exuite, proiicite vos in fluiiKMi 

f) Tanubis, et vos baptizate^, in nomine Patris, et Filii, ct Sp. 
sancli; ut, cum ad reges abierimus, confiteamini nomen Doiuini 
nostri, L Gbristi, incorruptibiiem accipiatis coronam , et sursum 
ad eum in [jbiria evoletis^. Statim autem in flumen se proiecerunt 
ct baptizati sunt in nomine Patris, et Filii, et Sp. sancti. 

o Gum vero ex aqua adscendissent, ut ad *reges convolarent, ei * p. 58. 
coronam acciperent, ecce vox ad eos facta cst, dicens : rViriliter 
agite, martyres beali, ite in pace, ne timeatis; virtus mea et gra- 
lia mea vobiscum erunt'^. Statim autem exultarunt in gaudio, abie- 
runt ad reges,et universa civitas ob turbarum multitudinem tur- 

5 bata est. Reges vero iusserunt exercitum tertio ab urbe miliiario 
consistere. Sanctus autem Tbeodorus, et Leontius, et Panygiris 
sletcrunt coram regibus. 

' Ad litt. : ffsuis monfani.- — ' Sic. Lege : ffut baptizemus vos (?).') Ait S. Thcodorus iO(}il)us : frOuoduam est peccatum quod palra- 
vimus, reges, (juod iu ira accersislis nos?^ Responderunt ei reges : 
frCur extendisti nianum tuam, et ictu liaslae percussisti patreni 
nostruni in medio capile eius, dum vobis deorum iustorum cultum 
suadebat, iiuo al)iecistis eos, eMn Galilaei insania ambulastis?^ Dixit 5 
Theodorus cum duol)us sociis suis : rrO reges, vultis Deum dere- 
linquere, qui pro nobis omnibuscrucifixus est, ut colatis eum, quem 
Deus odit, atque e caelopropter eius elalionem cordis dciecit? nunc 
igitur convertimini ad Ghristum, ut dimittat vobis-^. Dixerunt ei 
reges : wPer deos gloriosos, oTlieodore, curabimus te superlignum n 
crucifigi inslar iliius cui crcdidisti, qucm crucifixcrunt ludaei; nec 
potuit seipsum de manu eorum iiberare^. Tum reges iusserunt Thco- 
dorum seorsim duci. 

*p. 59 *Locuti sunt regcs cum Leontio, dicentes : ffTu quoque, quodnam 

ost nomen tuum?r) Respondit ci Leonlius : rLco estnomen meum, 1! 
quod interpretatur ignis, ita ut vos ac deos vestros igne Dei mei incx- 
tinguibili comburam^. Dixerunt ei : rrUnde es tu? dic nobis^. 
Hcspondit Leontius : frEgo sum Arabiae incoia^. Respondit terlius, 
scilicct Panygiris, et ait : ffEgo vero, Panygiris est nomen meum, 
ego sum PersBT^. a 

Gum reges audissent nomen Pcrsarum, timuerunt ne inimicitia 
esset iterum inter cos ct Persas. Tum dixerunt reges sanctis : rOuid 
dicitis? adorabitis deos, an non? -n Dixerunt illis Leontius et Pany- 
giris : ff Gomburamini vos cum diis quoque vcstris, et iiio quciii 
S. Theodorus vulneravit in cerebro eius; abeatisin Amentideorsuiii, 2 
iocum qucm Actcrnus non visitabit; clonim non est nobis Dcus 
praotor Ghristianorum Doumn. 

Tuin rogos sontonliam in oos tulorunt, S. Thoodorus quidom ul 
iii porsoa, quac crat in niedio civitatis, ciucifigorotur, Lcontius voro 
ol Pauvgii'is ut ducorontur, ac Gormanico Tripoloos ])raosidi Irado- 3 
ronlur, ul inquirorot oos, noc ])arcorot ois, in sarlagiuibus forvonli- 
bus, ot oioo, ot cora, donoc tradoront spiriluiii. Ila agonom suuiu 
absoivorunt,Loontius(|uidom in Tii])()li, Panygiris voroinPontapoli , 

* j). Oo. iuxta rogum mandalum, *ot incorru])tibiloni acccporunt coronam 

in caolis usquo in aetornum, in pace. Amen. 3 

S. Tiioodorus ductus ost ad |)orsoam , socundum rogum mandatuui , 
iii in oa sus])on(iorotur. Exlondorunt manus oius in iiiodiiin crucis, 
lcccriiiil oi , dixorunl, inslaiDomini oius, Tunc aulom crjii clavos 
alluiorunl. singuios dimidiiim ciibili longos, infixorunt oos cor])ori .( /i5 » »•( ri :) K t riiis il) |MM'S4'<'iin .1 (-.'i|iil<' iis(|iir |H'(lrs (MUS, d i(*li(|ii('i iiiil ('iiiii iii 
lioc ('nicialii. 

Mcdi.i aiilciii noclc cccc (ii.ihoiiis slclil coraiii co, /'( ail ci : 
rrTiic()(i()i'c, (ia iiiiiii v('i'l)iiiii tunin \u'v iiliiiii (|iii cniciiixiis csl , U; 

f» iion pcriliinnii iiic hasla ilcniin , ct ('iiialK) iil cripiarisal) islis cla>is«. 
Dixil Tlicodonis : n-Vivil illc, (jiii cnicilixiis csl , cjjo ichiiii ii.isl.ic 
alVciain (il)i |)i'o iclihiis sin|;nlis ciavonini. (jni iiiilxi sniil cor|ioii 
inco^. Statiin anlciii l;i(M'yinalns cst iilc, ct ciiin niborc lii{jil. 

Ilora V(M'() incis (lliiistiis viMiil adcnin, arciiaii|(('lo Micliaclc ad 

) dcxlciam, (Jal)i'iclc .id sinistram ipsiiis stantihiis. Ait illi : "Sahc, 
Tiicodorc, dilcclc ini; vis ut rc(jnicsc(M'c fariam lc ah onmilnis 
cincialihus Inis, (]ucinadin()dnin (i(uli r('(|ni('m sociis tuis Lconlio ot 
i*any};ii'i(li , clcclis incis, (|ui t(^ in caclos iii jjloria pracccsscninrN 
Dixil iilc : ffl]|i(]iic, D()inin(» niiii. Illico tradidit s[)ii'ilnin Doniino; 

j cl Salvator tiadidil aniinam cius Micliacli archanijclo, (yuicnslodi\il 
cam , illum sccum ad caelos sursum duxit, * secundum stratclalcni * |.. •»! 
conslituit eum, ac ad dexteram suam posuit eum; L(H)ntinm (jiio»|ii{' 
ad dexteram Gal)rielis, Pany[(iridem ad sinistram eius. Hic est mo- 
dus, (|uo Ghristus disposuit eos in caelis. 

D VA Dominns promisit eis : ffOmnes, (|ui sunt in rc};ionihns r//»dJ5. 
elliciam ut festum celehrent vohis in die commemoralioirs veslrac. 
Klliciam ut rejjes et (jui in ainpliludinil)us siint vcniant ohlalnm 
dona ad topos vestrum. Omnes qui invocaverint noinina vestra in 
anxilium sibi, iiheraho eos ah omnihus anjjustiis eoruin. Quicumque 

5 scripserit martyrium vestrum, ostendens lal)ores, qnos pro nomini; 
meo suscepistis, scribani quoque et ipsius nomen in libro vilae, 
donaho euni vohis in i'e<pio meo^. Cum autem Dominus liaec 
dixisset, accepit animani S. Tlieodori, sustuliteam secum ad caelos, 
an<;elis eius sanctis anle illum canentibus. 

3 Tuni reges impii surrexerunt, abierunt iuxta perseani, cui heatus 
suspensus erat, sursum respexerunt in eum, viderunt eum iam 
consummatum esse. Et iusserunt educi illuiii e clavis, et posuerunt 
eum in sepulcro oh fortitudineni eius. Absolvit martyrium suuni 
beatus Ghristi martyr, S. Theodorus Orientalis, die xii^ inensis 

5 tobi, in pace Dei. Amen. 

Ad exercitus auteni universos quod attinet qui cum S. Theodoro 
ambulahant, ef quos Yoy^QS tertio ah urbe milliario consistere fecerant , 
iusserunt reges afferi ApoUinem ad locum uhi erant, utqui adorassent 
*eum mao^nos honores a re[T[ihus acciperent, qui vero non ohtem- *p. 6a. perasscnt in ovv «Tladii intcrficerentur. Et non iinns cx univcrso 
|)(»|>ulo iinpuruni Apollineni adoravit, sed diccbant : rldola, et qui 
coluut ea sint in perditioncni. Modo auteni confitcmur Deuiu 
Vcrbuni ^ pro nobis crucifixuni essc, mortuuin ct a inortuis susci- 
tatuiu propter nostram salutem, Deum S. Tlieodori et Leontii-^. . . 

' Xoyos. — ' lleiiqua dcsideranlur. IV 

/>//. 1 1 »//' /o/// • j». r»3, 

MaHTMUIJM, OIOI) HKATUS DciMIM NOHTIU J. C.IIIUSTI MMITHl, S. Al»A SAIlAnoN l)K 
l'A(;() IV\M?l'IIOSI IN NOMO NlMKSSOT, CONSUMMAMT DIK XXVU' MKNKIHTOUI, 

iN i>A(:k J)ki. Amkn. 

) FacluMi csl aiilciii iii aiiiio \" Diocli^llaiii , liiipii r<';;is, (li.ilxiliis 
cnarc lccil corcius a dco c.icli. Scripsil Dwchhatius nd \ri.-iiiuiii |)r,'ie- 
sidciii Viiliiioii, cuiii oiuiiibiis pracsidihiis .dliiis lioiioraiis, il.i cl 
dicciis : ff \ Kacoli us(|U(5 PonMUun,et Pilacli ( Pliilac) poleslas lii)i 
Iradila csl : sivc coiiies, sive (liix, sivo pracscs, sive cplscopus. sInc 

) prcsbytcr, sivi^ diaconus, sivc liy|)()(Ilac()iius, sivc lcclor, sivc ()a- 
«;aiius, sivc iiiHcs, sivc divcs, sive pauper, sivi; iiiasculus, sive fc- 
luiua, polcslas lihi iii eos oiiines data est. Et conscendas ijjilur 
uoiimillas iiaves, pcr civitates (»t pajjos sliijjulos deaiiibulcs, ut 
iiKpilras cliristianos, ac ellicias ut (lils iiistis sacrificent. 

i Arianus auleiii iussit parari sibi lusoriuiii suuiii iian/riuni, 
universaiu adlit injcriorcni Acjjyptuni, cbristianos inqulrcns, donec 
l\inepju")si pervenit, in noiiio Niinessot. Cuiu(|ue (lill<jenter ln(jul- 
slluin rulssct In cbrlslianos ilHus loci, audiluui est de fortiliidine 
culusdaiu iuvenis sapienlis, as[)eclu([ue [lulcliri, Saraplonis nouiine. 

^ Piilcber erat ociilis, "^decorus stalura. ac fornia pinjjuis. llic auleiii * |i. GV 
dives valdc erat, iuxtahunc niunduiu, auro et argento, etjunienlis 
|)luriinis, et camelis, et cainclabus, et bouniiugis, etovibui* inultis 
absqiie nuinero. Nobilis erat genere, cunclis pagi sui arcbonlibus 
praecellens; et universns pagus eius diligebat eum ob mansuetudincm 

^ eius, et pbllantbropiam. 

Gum autem audisset praesidis proclamationem , et notitiam mililum 
chrislianos inquirentium, spiritus Dci cecidit super euin : surrexit 
In medio fratrum suorum, nec prorsus domum reversus est, sed 
renuntiatis universis possessionibus discessit. 

Erat ci coUega senator, iuxta euni sedens, Isidorus nomine, qui 
cum vidisset eum cito surrcxisse, et ahiisse, spiritu Dei et ipse actus 
surrexit, et abiit cum Apa Sarapione. Dum autem ambo iter faciebaat, 
ecce adolescens quidam famulus venit ambulans post heatum Apa 
Sarapionem, ctclamavit: «Pater mi, quo, vis, adducam camelosut 

5 pascant, ct reliqua omnia iumenta?^ Respondit B. Apa Sarapion, 
et dixit ei : rrErme. hoc enim erat adoiescentis nonien. fili nii. ex liac lioia IkihcI iiiilii cura est dc caiiielis, nequc de ulla suppclieclilc 
cxoiunibusquac liabeo, eacniui renunliavi propter ainoreni doniini 
mei I. Christi, (ilii Dci viventis, ut confitear euiii coram impio 

|). (')5. isto^. Respondil Ermc, c/ dixit : *ffEquidem, pater mi sancte Apa 
Sarapion, quocumque pern[os veniam et ejjo tecum, si vives vivam 5 
lecum,si moricris moriar tecum^. Isidorus quoque respondit, cl ai( : 
ffEt e{jo veniam tecuiii, pater mi, neque te dimi(tam quocumque 
ieris^. 

Ita autem una simui tres ambulaverunt, donec pervenerunt ad 
Ariani pracsidis lusorium; ac ore uno ciamarunt : ffNoschristiani k 
sumus, fatemur a])cr(e^; eumque et Diocletianum re{Tem, ac idola 
eius manufacta execrati sunt. Et praeses scdit iuxta flumen, ac eos 
comprchcndi dcvinciquc iussit. Circumspiciens autem vidit S. Apa 
Sarapionem ma{|nam «jratiam in vuldi suo hal?ere, et dixit ei : 
ffQuisnam es tu hocmodo, in cuius vultu gratia haec ma[jna es(? il 
vir enim nobilis videris. Ajredum manifes(a mihi rem, unde cs, aut 
cur perdere vis pulchritudinem ct maiestatem tuam? Equidem, si 
quis nobiiis in mcdio liominum sedenlium transeat, hi videntes 
cuuKjuc lu maicstate sua intuiti aiunt ad inviccm : *'Ccr(e majjnus 
vir iste est in domo sua*. Equidem statiui ac te vidi, a{jnovi, pro ai 
}(ra(ia quac cst in ore tuo, te virum majjnum in domo lua esse, atquc 
divitem. A{jedum indica mihi, unde es? vei num vos tres ex eodem 
pajjo cstis? vclutrum isti filii tui suut an non?^ Res[)ondit B. Apa 
Sarapion, et dixit praesidi : rSi scire vis undenam simus, nos 
PancjiJiosicnses sumus in nomo Mmessot; et si genus meuui scisci- 2! 

). <''0. taris, *e{jo iiber sum, ac tributum re^ri confero. Et Isidorus quoque, 
amicus meus, sena(or est; et hic alius, nominc Ermc, vernaculus 
est ex domo mca, mcnsae meae mecuiii acciimbens. Ipsi socii nici 
facti sunt in mundo, ct spcro in Domino meo I. Chrislo cos ct 
concives meos futuros esse in caelesti lerusaicm. Tu vcro, ac rcx 3( 
(uus Dioclctianus, i{jnc coml^uremini iuoxtiujjuibili^. 

Rosj)()iulit Aiianus, el dixit ci : rQuoduaiii os( nomon (uum?^ 
Dixit ci nobilis vir : rl^^st mihi nomen SarapiouTi. Ait illi pracscs : 
ffEstne tibi uxor, sunt ne tibi lilii?^ Respondi( ei beatus : ffCur 
- (juaeris hiiiusccmodi rcm?ii Ait illi |)raeses : tfQuia eos acccrserc 'M 
volo, iil dcproccnlur ((!, d cITu^jias Iribunalis* cruciatus, domum 
abeasluam, ne carnem luam pordas : video enim te omni gratia |ilriniiii. l']<|ui(l(Mii si li.ihot-ciii lili;iiii, (miii IiI)i (lairm iixorciii oh 
|Mil('lii'itii(liiUMii ()i-is liii, al(|ii(> |^i-,'iliaiii (|ii.'i iii(liihi8 (•s*'. \it .id 
(Miiii Apa Sai'a|M()!i : rr luro (il)i , ni solvas nav(Mii iiaiic, al(]iic rcccdnH, 
lioinincs iiicos, ciiim rcsciv^Miiit iiic l(»('Min lieic v(Msnii, liiic v^miIiiios, 
5 iiavein coinhnssiiros, ac Infhaiii iMain iiiia I(m-ii!m niiiiiiiic (Ioiikm-- 
snros'^. 

Ilacc aiiliMn co I()(|M(MiIc, cccc ncmkmmmI inililcs, (pios |)racs(*s 
niiseral iii nnivcrsnin noinnin iilnin, clirislianos iiKjiiir^Milcs, cl 
(lix(M'nnl |)ra(\sidi : f^Doniinns noslf^r, nniinin clirislianornin inxMii- 

H> inns; ^Mniiin (|ni(l(Mn, Sarapioncin noininc, in(licav(MMiiil nobis ' |i. ^»;. 
Iiabitalores illins pagi. Vii* inagnns cst, dives valdc : ciincli j)a|;i 
sui arcliontes dili^jnnl (miiu ob spicndorcin qno circnindatur, cl 
sapicntiam eins, ob eleeinosynas (ina§ dal, din noctuqne synaxcs 
suas ajfcns. Adiaboravimus ad inciMirendnin enin , el non inveni- 

iT) mus^. Respondit praeses, cl ait : ffForlassc ilic cst sceiestns liic-. 
Dixit ci Euscbins synccllarins : ffEqnid^Mn, doinine ini, si iile esl , 
suos lu)mines Inrbatos eius causa reperies, ut dixcrnnt inilites, quia 
cuncti pagi sui arcliontes eum rcverentur^. 

Statim praeses iussit eos [Snrapmicm ct socios eitts) ligari; in 

•jo arcam navis delrudi, ct claiidi iliain super eos. Apa vero Sara- 
pion in arca navis positns oravit ita dicens : ffDomine mi, 
I. Cliriste, Verbum unijjenitum Dei Patris, tu imperabis vento ut 
in virtute tua nos occidentem versus propeilat^. lilico autem Do- 
minus elTecit ut ventus ad puppim navis llaret; cuni autem navis 

•.>r) pauilnlum recessisset ab ora; ecce advenerunt omnes bomincs 
Sarapionis et domestici eius^ cum jjladiis, rustibus et ignc, voien- 
tes navem incendere, ac praesideiu intei-ficere. 

Extemplo vincula quil)us B. Apa Sarapion erat constrictus solula 
sunt; surrexit iile, stetit cnm sociis suis in medio navis, ct clama- 

3o vit dicens : ffObsecro vos, *fratrcs mei, sinitc me ire ad Dominuin * p. lis. 
meum I. Gbristum, omnium regem rcgum : testis est milii Doini- 
nus me in ulla reuna die dolore vos non affecisse^. Multitudo uni- 
versa clamabat : ffPater noster, Apa Sarapion, ne derelinquas nos 
orphanos, tamquam oves quae non babent pastorem^. Respondit 

o.j beatus Apa Sarapion, ct ait eis : ffDominus meus, 1. Christus, vcs- 
trum ac totius pagi vestri firmiter et secure curam geret^. Multi- 
tudo universa et fratres eius responderunt dicentes : ffPater noster, 

' Itaiice ad litt. : ffC quelii di sua casa'». 

COPT. -c. -I. 4 ^«. Apa Sarapion, noniic dispones domuin tuam, et omne quod tibi 
csl?^ Rcspondit hcatus Apa Sarapion, ct ait cis : rrFralrcs mci, 
rccordamini vcrba Scripturariim : 'Aurum ct argcntum acru[;ina- 
bit, vcslimcnta corrodentur tincis ^ pulcliritudo corporis corrum- 
pclur in scpulcro; qui autem facit voluntatem Dci manebit in .'> 
aclernum^'. Ego vero cx nunc omne quod est in inundo dimisi ob 
amorem mcuni erga Dominum nieum, I. Christum; scriptum cst 
enim : *Mundus transit et concupiscentia eius^\ Insuper bonus 
Salvator noster ait in Evangcliis beatis : 'Qui non renuntiavcrit 
omnibus possessionibus suis, non potest meus essc discipuhis''. lo 
Qui ergo c fratribus meis Deum diligit sequatur me quo pergam; 
pcrgam enim ad Dominum meum, lesum Ghristum, in lerusalem 
caelcsteni'^. 

Statimque ccce xii liomines, ex iis qui in ripa adstabant, praesi- 

p (')[}. dcm probro afTeccrunt, ^exsccrantes eum ct chunanlcs : fNos chris- i5 
tiani sumus , /afmu?' apertc, ct mortc, qua patcr nostcr Apa Sara- 
pion morietur, ct nos moriemur'^; proiecerunlque se in aquain, ct 
navi scse apposuerunt. Tunc beatus Apa Sarapion extendit manum 
suam, eos ab aqua sursum traxit; ct sederunt cum co in navi. Prae- 
ses autem impcravit servis ut ligarent eos, in arcam navis detrude- ao 
rent, ct ch^uderent eam super eos. Die vcro tcrtia pervenerunt ad 
nomum Nimessot, Panephre. Et iussitpraeses cosin carcercm illius 
loci detrudi usque in diein crastinum. 

Gum autem factum esset manc, praecepit cduci c carcere S. Apa 
Sarapioncm, et ad tribunal sisti. Dixit ei praescs : ffSarapion, sa- i>5 
crifica diis rcgis^. Rcspondit Apa Sarapion ct ait ci : ffQuibus- 
nam diis vis ut sacrificem??! Dixit ei pracses : ffApollini, Artcmidi 
ct Athenae^. Ait ei Apa Sarapion : ffEvellalur lingua tua et radix-' 
cius, ac eorum organum, quod ad impictatem proclive est^. Re- 
s[)ondit pracses in ira, ct ait ad sanctum : ff Animadverlam in le pro 3o 
lua impndcntiaTi. lussit iHnm equuleo^ suspcndi ac cruciari a mi- 
iitibus, donec sanguis eius in tcrram defluxit. Rcalusautem Apa Sa- 
rapion forlitfr huiusccmodi cruciatum pertulil. Pracscs vcro iussit 

I». 70. cum ab *e(juu]co dcponi, ft ait illi : ffSarapion, adsunt alia lor- 

mcnla in tribunali^^. Rcspondit <'i beatus : ffNihili facio tormcnta ;>5 
tua, ncquc timco trihunal tuum; mccuin enim est Dominus mcus, 

' Cf. Iac., V, 9., a. — ' I loii., II, 17. — ' IhuL —' Lc., XIV. .'^.•^. — 
'' viroyhjjfTcnsl — "^ £fj(xyTa(jiov. — ' htKafrlrjpior. I. (iliiishis^ (|iil iiH> conrorUiU nl lc ac. Iiniiii srniidali n>{r(;ni ron- 
riindaiii ^. 

ll('S|Mni(lil piacscs, rf ail iiiiiiislris : f^AiMciKJili! roriiacciii iiiinis^ 
(>l |)i('(>, cl iMliiiiiinc, cl .siil|iliiii'(>, cl assiila, cl sariiiciili>, (|ii()ailiir- 
T) (|iic ilaiiinia ciiis adlollahii' val(i("^; vl acciNit iioiiiiiill(».s lioiniiics 
i()lioi'(; praeslaiitcs, (ir prncci^pit cis iil l{. Apa Saiapionciii >in(-iiiis^ 
rerrois adstrichiiii in incdinni lornacis i|;nis ardcnlis proiiccicnl. 
()l)si|*;navil osliiini ciiis li'ii)iis (iici)ns ac li'ii)iis iioclil)ns. 

Rcatns aiilcni Ajia Sara[)ion oravit in nicdio i}|nis, ila dicciis : 
lo TDoininc nii. I. (iliristc, nni|;(Mnlniii Vcilxiiii Patris, noiiicn siiavc, 
llloriosuin , inyslciiiiiii absconditinn ; (]ni crnccni pro saliih; Innnaiii 
}jcn(M'is adsccndisli; corona niartyriiin, lans Clicrnhini , l()(|iicla 
Scraphini, rohnr l^opiictaruin, dcciis Aposloloruni ; liix MMa (piai; 
v(^nit c ca(dis; (|ui tc luanifcstasti projrenici- Adaiiii iii al) crrorc 
iT» nos lii)crarcs; qui revclasti abscondita, el quae non ciant elTccisti 
ut oninia cssent vcrbo oris tui; tu enini es cui niillia niilliiiiii an- 
Ijeloruni, et luyriades inyriaduiii archan|jeioruin beatoruin adslant; 
(jui inclinasti caelos, venisli supcr terrani, *corpus et sanguinciu *|». 71 
tuuiu divinuui pro mundi totius vita tradidisti. Doiuine nii,si velis, 
ao i|Tnis e\tin{»uitur, ct inare arcscit; tu cs qui niisisli an|;eluni liiuni, 
tres sanctos e nicdio fornacis ijjnis ardentis Nabucliodonosor rc^^is 
liberasti^ caiceamenta coruui non sunt disrupta, capillus capitis 
eorum non cst adustus, ct odor i|Tnis non fuif in vcslinientis 
(?orunr\ scd ambulabant in niedio ij^nis laudantcs ct bencdiccn- 
•jn tes te, Deus universi. Nunc vero Domine mi, I. Cbriste, cxaudi 
me hodie in mcdio huius i[;nis, ne sinns impiuin hunc pracsidem 
i;loriari ac dicerc : * Ubi est Deus eius?' quia tua est |Tloria ct 
potestas in saeculum saecuiorum. Amen^. 

Statim eccc archangelus Michaei descendit de caelo, abiit in 
'^o medium fornacis ignis ardentis, expanditque aias suas iucidas su- 
per S. Apa Sarapionem, et ignis factus est velut aqua frigida et vcn- 
tus roris sese effimdens'*. Ac tribus post diebus constitutis iussit 
praeses aperiri fornacem, dicens : crModo veniat lesus, et libcrct 
infeiiceni hunc de manibus meis^. Milites autem fecerunt ut dixit 
35 eis. Cum vero fornacis ostium reserassent, S. Apa Sarapioncm stan- 
tem, et incoiumem in medio fornacis ignis, manibusque expansis, 

' aAixTts. — " ysvos. — ' Dan., ui, '2(1. — * (^f. tD-rsOjua hpocrov hi%- 
(Tvpi^ov. Ornfio Azarine^ 26: Dan. . in, 00. 

4. — w.( 52 ).f^— 

oranleiH viderunt ; atquc sursuni eductuni corani praeside incor- 
ruptuin statuerunl. 
'l>. 7'j. *Praeses autem cum vidisset faciem eius instar solis splen- 
dentem, et corpus eius velut rosa rubescens, ait illi : rrSarapion, 
equidem quattuor inyriades cliristianorum iam interfeci, nec queiu- '> 
quam, sicut tu, validum reperi : equidem majjister magus es lu; 
ecce enim superasti ijrnemTi. ResponditB. Apa Sarapion et ait prae- 
sidi : ffE[ifo magus non sum, absitl at Dominus meus, I. Ghristus, 
misericors est et miserator, et salvat omnes qui sperant in eo^. 
Respondit Arianus praeses, cl ait ci : ffNe extollaris, o Sarapion, lo 
adsunt a/ia tormenta in tribunali^. Et iussit praeses alTerri instru- 
mentum^ li[i[neum rotae instar, et in illam coniici B. Apa Sarapio- 
nem, ut ajiferetur super eum. Sanclus autem fortiter liuiusceniodi 
pertulit cruciatum. 

Praecepit iterum afferri magnum lebetem, ac coniici in eo sul- i5 
phur, bitumen, [runmiam et acetum, et if^ne sub eo iehetc valde 
succenso, illa faucibus ac naribus eius infundi. Et iile forliler 
subiit luiiuscemodi cruciatum. Respondit praeses, et ait Apa Sara- 
pioni : ffQuare non sentis cruciatus??? Respondit B. Apa Sarapion, 
et dixit ei : ffEquidem hoc sulphur, et haec pix, et lioc bitumen, so 
et haec [jumma, et hoc acetum sunt instar roris deflucntis in fau- 
cos meas, ac me saginantT^. 
|). 7,^. Iterum iussit prae&es *xiilora (corrigias) de corpore ciusdelrabi 
a capite cius ad talos usque. Beatus vero minimc doluit, sed for- 
liter admodum et huiuscemodi pertulit cruciatum. Arianus autem m5 
iussit B. Apa Sarapioncm in carcerem detrudi, usque dum doli- 
})eraret quid ei faceret. 

Bcatus vero cum in carcerem fuisset adductus, vidit illos qui 
propter nomen Domini noslri, I. (Ibrisli, inclusi erant, ct ait eis : 
fSalvete, fratres, Christi martyres; roborainini in Domino, (juia i5o 
non est corona cotidie, ncc lucta omni bora. Eccc parnli sunl vohis 
tlironi vcstri alquc coronae vestrae in caclis. Arcbangclus Micbacl 
ministrat vobis, nec sinet vos aflligi, scd robur dabit nobis omnibus 
ut impium hunc praesidcm confundanius. Nunc igitur fralrcs mei , 
surgite, sursum deprccemur Dominum, ut ostendat nobis quac ii') 
\cntura sunt nobisT?. 

Surrcxit autem B. Apa Sarapion , slctil antc eos omnes, aperuit os 

' yLtyynvov. suuiiif oraMt , ila (liccns : "Doiiiinc Dciis oiiiiii|)otriis, i|ui HeHng 
KU|M>r currus (ili<>rul)ini, rui adslaiil S<M-a|>liiiii; (|ui cNaiidiHli iiatrciii 
nostruiu Adaiii iii a(|uis lonlauis, inisisti ad <-iiiii Mi^-liaclcin 
arciianifiduin , ar (mus [xxiiiilcnliain ah ilio KUHrcpisli ; (|ni salvasti 
r> ^oc; (4 iilios cius i\{' a(|uis diluvianis; (jiii Alnaliain Palriarrliaiii 

lilxMasli, 8usc(»|)isti al) co sa<'rili<'iuin lilii siii *lsaa<", cl posnisli 'p. 7V 
licucdiclionein iu orc lacol) Isracl; (|ui sahusti Daniclcni <!<• 
iacn lcouuin, (jui sahasti trcs sanctos dc fornacc i{;nis ardcnlis; 
(]ni Susannain d(> inanihus scnioruin lrans|rress()ruiii lil)orasli; (|ui 

10 Moyscu cins(|iic {)o|)iiliini pcr dcscrtuiii diiMsti; ({ui loscpli dc iiia- 
nihus A(»<jy|)tiac salxasli; nunc ijjilur, Doininc, audi nos liodic, 
niitle nobis MicliaeliMn archan{>[cluiii, ut (juodcunKjuc nohis slalu- 
luin est ostendal^. 

Statiin autcin cccc archanjjcliis .Michacl dc caclo dcsccndit, oinnes 

1.) unuin post aliuin amplcxatus cst; vcrtit se ad S. Apa Sarajiioncni , 
di\it(juc ci : «•Salve Cihristi rcjjis |)aranymphcl dico tihi, o Dco 
dilcctc A. Sarapion, miiltos iuslos dc honorc iiiaijno, (jui lihi cril, 
{[loriaturos, (|U()niam hoiius odor tuus in caclesli lcrusalcm cn'iisus 
cst oh fortitiidinciu iuam, ac mulliludincm diviliaruiii tuaruin, 

>(» (juas post tc rcliijuisti propter nomcn Chrisli. .Miilla j)rodigia pcr le 
licnt, et Ariaiium eiusque idola impura prohro afficics^. Ait hcalus 
Michacli archanjjeio : frOhsecro lc, dominc mi, ut inihi virtutem 
j)raebcas iit a{];onem meuni consummcm'^. Tunc archanjjclus Mi- 
chacl cxtendit inanum suam dexteram super corpus B. Apa Sara- 

),") ])ionis, dicens : frNullus cruciatus in corpus tuum praevalebit'^. Et 

ait illi : ftCras cum surrexeris, Arianus praeses te arcesset *ut te * |». 7-"). 
cxcruciet; ne timeas, donum magnum crastina dic per te civilali 
huic manifestum fict^. 

Post haec Michael vertit se ad sanctorum inultiludinem, ei 

\o dixit eis : wRoboramini, confortetur cor vestrum, quia crastina die, 
hac hora, praeses sententiain in vos feret. Ego venio ad vos cum 
angelorum turba, ut sursum ad caelos animas vestras adducam, el 
unusquisque vestrum thronum suum, suamque accipiat coro- 
nam^?. Post haec Michael amplexatus est eos, dedit eis pacem; el 

]■) abiit sureuin ad caelos in gioria. Beatus aulein A. Sarapion fratres 
martyres per Scripturas sanctas confortabat usque dum iiluxit. 

Erat autem archon quidam cum cc.cc hominibus cavcere inclu- 
sus ob tributa quae debebant. (aim autem vidisset B. Apa Sarapio- 
nem manibus exj)ansis orantem, ac magna circumdatum gloria. siuTCxit arclion ct procuhuit ad sancti pedes, ita dicens : frObse- 
cro le, patcr mi, S. Apa Sarapion, miserere niei ut servus Dei tui 
efliciar^. Dixit ei B. Apa Sarapion : ffQuid tibi est?aut cur inclusus 
es carcercfv Dixit ei archon : fflnclusus sum ego cum cccc bo- 
minibus istis ob regis tributa, quae solvere nequeo^ Si nos Dei tui f) 
servos efl^eceris, liberabis animas nostras de mortCT^. Respondit 
B. Apa Sarapion, et dixit ei : ffDominus meus I. Christus misericors 
p. 7^), esl, *gaudet peccatoris conversione, qui se toto corde ad eum con- 
verterit. Dominus meus I. Christus efficiat ut te videam in caelesli 
lorusalem, teque cum tuis sociis sanctorum martyrum choro ad- lo 
numeret^. 

Haec aulem cum diceret S. Apa Sarapion, lux orta est. Et praeses 
iussit B. Apa Sarapionem de carcere educi; et statuerunt iHum coram 
eo. Dixit ei praeses : ffO Sarapion, nondum suasus cs sacrificare 
diis regis?^ Respondit B. Apa^ if) Poslea iussit praeses adduci ad se B. Apa Sarapionem. Mililos f>o 
autem, celiaeostio reserato, sanctum stantem, atque oranlem in- 
venerunt, eumque eductum coram praeside statuerunt, facie eius 
solis instar splendente. 

Dixit ei praeses : ffEquidem magnus magister magus es tu ; in- 
cantasli iebetom, haud sinens eum incaiescere tibi. Ecce magiae \>1 
tuae vulnus altuierunt miiii^. Rospondit beatus, et dixit ei : ffEgo 
magus non sum, absit ! sod est Doiuinus meus I. Cliristus, qui 
p. 77. *mecum est, eiauxiiiatur mihi. Tu, canis immunde, roxque quo- 
que tuus impius Diocietianus inq)ietatem omnem diaboii patris 
vestri adinvenistis^. Et iratus est praoses, iussit beatum equuleo 3r 
suspendi , atquc excruciari a quattuor carnificibus, binis contra l)i- 
nos, donec ossa eius uudata, ac intestina eius e ventre egressa 
cssont, universa multiindino eum spectante. 

Boatus autom Apa Sarapion oruh)S sursum ad caelos ievavil, 
ct oravil ila dicens : rDomino Dcns Omnipotens, qui sedes supor ?y{ 
rurrus Cbeinbim, cui adslaiit Ser.iphiin, cui miiiia millium augc- 

' Ad litl. : r(|n,ie siiiit exlra moi. — ' Do hnr iiicnna vido adnota- 
iioneni ad loxluni. loriiiii, r( iiiyiiadcs iiiyriadinii an-lMii|M'l(>riiiii liyiiiiiiiiii «liriirit; 
(|iii plasiiiasli Adaiii, priiiiiiiii lioiiiiiKMii , ad HiiiiililiidiiHMii cl iiiia- 
||iiHMii liiaiii ; (|iii revtdasli iiiysteria (ilio siio Sclli ; (jiii sahasti No« 
eius({UO lilios ah a<|iiis diiuvianis ; (|iii lilxMasli lonaiii de veiitre 
r> celi ; (|iii salvasli Tohil (^t TolHaiii de \iii(:iilis da(Miioiiiiiii ; (jiii sal- 
vasli liiditli ct uni\(Msuiii |)()|miIiiiii (mus dc iiiaiiihus llolorernis, 
Nahucliodonosor rojjis arcliis(rale|p ; (|ui lilxM^asti l)aiiicl(Mii de 
lacii l(H)niiiii ; Doiiiinc, aiidi iiie (}iio(|iic liodio, iiiittc ad iiic ma- 
gnuiii arcliaiijjcluiii Micliaclcm ii( auxilictur iiiilii; (juia (c dcccl 

H» ijloria ciiiii iini(|cnilo Kilio tuo, I. Christo, Doiiiino iiieo, et S. S|>i- 
n(u vivificante, usquein ac(erniiiii. Aiuen^. 

* Extoiuplo equuleus conlractus cst iiiedius et in duas parte& * p. 7H. 
divisus; sanctus desccndit, nec ulluiu iiialum in eius corpore 
crat. Cum iiiagnum hoc prodigiuin iiniversa liirba spectasset , ccc lio- 

iT) mincs, xx mulicrcs, iv parvi pueri et viii monachi uno ore clama- 
runt, diccntes : ffNos christiani suiiius, y^i/cmwr aperle : credimiis 
in l. Christum, Deum heali SarapionisT^. Pracses autem haec au- 
diens turbatus est, pracepitque eos in desertum locum educi, el 
a mililibus in frusta sccuribus concidi. Ita martyrium suum coii- 

ao summarunt, in pace. Amen. 

Dixit praescs Apa Sarapioni : ffModo ne pcrsuasus cs? ccce et 
animnrum istarum omnium sangulnem imposuis(i tibi^. Rcspondit 
bcatus, ct ait ei : cfScriptum est : * Mors iustorum non cst mors, 
sed vita ae(crna\ Modo ijjitur (jaudeo super myriades myriadum 

a") (juod tali plexi sunt morte, atque in civitatem Christi abiciunt, 
quae est caelestis lerusalem. Equidem pater noster Abel dicet Sal- 
valori in die iudicii : 'Domine vindica mc a fratrc meo Cain, eo 
quod non sivit mc crcscere ut animarum multitudinem in regnum 
tuum adduccrem'^. Dixit ci pracses : ffDesine tandem multa verba 

3o facere, Sarapion; obtempcra mihi, sacrifica diis rcgis, ne pul- 
chritudincm tuam variis in (orincntis pcrdas^?. Rcspondit ei bea(us : 
rUno contentus sis verbo : non obtemperabo tibi; quod tibi place( 
fac mibi^. * Praeses iussit perforari taloseius, ac funiculum e fibris * p. 79. 
palmae pcr eos immit(i, eumque a tergo equi ligari; praecepit 

1)5 miiitcm iinmitem insidere equo et civilatem univcrsam cum illo 
circuire, atque praeconem clamareante eum in tota civitate: dlaec 
facta sunt isti , quia deos regis non adoravit^. Et sanguis eius lapides 
platearum civita(is oblinivil. Et infirmus quilibet qui sanguinem 
bcaii cxciperet, coque se obliniret. illico sanabatur. Surdus, --•>->•( 56 )•€<• — 

au(lli'bat; raerus, viHehat ; claudus, aiubulabal; le|)rosus, munda- 
batur. 

Et ecce adveneruntboininesdefunctuni baiulantes, portanteseuni 
ad sepelienduni. Tulerunt sanguineni a beati corpore dcnuxum, 
eoque oblinierunt niortuuni. Statini surre\it niortuus, et aperuit 5 
oculos suos. Universa auteni turba claniavil : frEquidem homo hic 
iustus est, propterea huiuscemodi omnes virtutes ab eo proce- 
dunt^. In die illa crediderunt in Deum animae dcxl, omnes uno 
ore clamantes : rNos christiani sumus, /a/rmMr aperte, credimus 
in Deum Apa Sarapionis^. Et iussit praeses eos educi extra civita- lo 
tem, ac eorum caput auferri. Ita martyrium suum consummarunt 
xx'' die mensis tobi, in pace. Amen. 

Arianus autem praesesait B. Apa Sarapioni : wO Sarapiou, adla- 

•p. 80. boravl ut parcerem tibi ; agedum *sacrifica diis regis^. Respondil 

B. Apa Sarapion, et ait praesidi : rrNequaquam hoc fiet unquam if) 
ut diis alienis sacrificem, praeterquam Domino meo I. Ghristo, et 
Patri eius bono, atque Spiritui snncto^. Tum iratus est praeses, 
el iussit eum in os percuti, pronum sterni, ac taureis^ a quattuor 
militibus caedi, donec eius sanguis in terram edluxit. Beatus 
vero fortiter subiit huiuscemodi cruciatum. lussit praeses alTeri 90 
fascias lineas, et beati corpori ca advolvi. lussit afferri ceram, et 
asphaltum, et colophoniam, eaque in lebete dissolvi, ut in corpus 
B. Apa Sarapionis, fasciis obvolutum, eflunderentur, donec in simi- 
litudincm statuae tcrrcae fieret. Postea iussit igncm accendi ei 
donec flamma efTerrctur valdc, universa eum spectante multitu- a.') 
dine, quae videbat ignem circa illum exardescentem a prima us- 
que ad horam diei nonam. Flebatque turba, dicens : ffUtinam sacri- 
ficasset, ut eiusmodi mortem evaderet! ecce corpus eius in cinerem 
redi|[itur77. 

Cum iam horis novem eum circumisset ignis, ecce archan{Telus 3o 
Michael dcscendit dc caelo, abiil in mcdium ignis, quem ab illo 
rcredcre fccit. Turl)a vero adspicicbat B. Apa Sarapionem in medio 

*p. 81. ijjuis stantcm , nec "^ ulluni malum in cius corpore eral. Imo facics 
cius solis instar splendcbat, et corpus eius rubescebat vclut rosa in 
dicbus pharmuthi. Hilaris erat sicul qui vinum potavit. :>.") 

Slatim MD animae clamaverunt, diccntes: wNos christiani sumus, 
Jatemur apcrte; credimus in Dcum A. Sara|)ionis; non est alius 

' Ad lilt. : fflaureis baruleisT». Ihus juaclrr «uiii". I']l arri|ju<Tun( l.ipidfH, «*t |H(»i<M'cniiil ronlni 
iiiiaipnrin srnlplani n'||is, iiisurroxrrnnl advcrHUH Arianniii xo- 
Iriilcs illnin nrcidcn». Kl Inlil scnhMiliaiii iii ros prarscs; diicli 
sunl «'xlra civilatoni, rl (*a|inl roruin al)laluiii osl. Alcjin' ila iiiar- 

.1 lyriiiin suuiii consuininarunl dic wii' inonsis lohi, <(M'<Miaiii 
adopli ' iiniiiar<*oscii)iloiii in rci^no caoloruin. 

Posl liaoc |)iaos(\s N(Mlil so ad S. Apa Sara[)iononi , dixihjuo oi : 
tfi) Sarapion, dosino landiMii al) liac d(Mn(Milia , \(Mii, sa^rilica diis 
ro|jis, ol raciain lo palriMii inilii : o|)liiiie scio a rcjjo lc valdo dilof - 

K» lum. Si illo an(li(M'il to sajMilicasso diis ro|ps, tc socium rojrni '^ laciot 
socMim in palalio. I^<|() (jnocjiu^ ad (Miin S(M'il)am ul tilii iiia|;nas, rt 
oxcolsas (li|juilatos conlorat. Nunc voro liaiid lahor est sacrificaro. 
Sod quemadmodum me laccro vidobis, fac cttu»'. 

lussit praCvSes accondi aram in tomplo, et aireri sihi tns *can- * |». H9. 

I.) didiim Persiae, valdo bonum, ol {jalbanum Pampliyliao, et asj)lial- 
Inni Phryifiao. CnuKjue acccpissot ea Arianus |)raoses, o])tnlil illa 
coram mullilndine univorsa. Posloa sumj)sil praoses de aromalihns 
(luris, ijalhani, otc), accessitad H. Aj)aSarapionom, diccns: r Accij)e 
haoc aromata, (juemadmodum mc lacore vidisti, fac et tu^. Ait ad 

H. oum sanctus : crSi ila est modus sacrificandi, sine ul prius oroni'^. 
Oravit ila dicens : «Domine mi, l. Cdiriste, haec hora ost ut {jlori- 
fi(*otnr nomen sauclum tuum coram turba hac uuiversa, ut sciant 
lo Dominum Deuni verum, et alium praoler te uon esse iu caolo 
ncc super terram^. Et universa lurba adspiciebat B. Apa Sarapio- 

iT) uem. NounnUi dicebant : ffPost bas virtutes, (|uas homo istc patra- 
vit, sacrificabit his diis manu hominis confectis?'^ 

Post haec autem ait S. Apa Saraj)ion ad praosidem : rr Veni ad me 
ut videam aromata tua^. Praeses ad sanctum accessil, manibus 
forons aromata ut ea illi traderet. Extemplo aromata quae erant in 

lo nianu eius, tres leones feri evasere, qui in praesidem irruerunt. Et 
praeses cecidit in faciem suam, atque universa turbaob ieonum timo- 
rom perturbata est. Milites evaginaverunt gladios suos, eorum manus 
oxtensae sunt, nec omnino potuerunt eas ad se retrahere. Et leones 
vcrtornntseadbeatum, eius^uc pedos lamberunt. Ait Apa Sarapion 

15 ad turbam : frNe timeatis leones, nam * et ferae immanes cognos- ' p. 83. 
cunt eos omnes, qui nomen Domini nostri I. Christi glorificant-. 
Et leones irruerunt in praesidem, donec perambulaverunt cum 

^ Ad lilt. : ffjDortfweruut'-. — ^ Ad iitt. : frsocium sessionis??. —- «♦( 58 )«- — 

eo lotam (•ivitnhMu; ac iterinii revcrsi sunt ad l)eaUuii, cariies 
praesidis mordenles. Praeses cuni vidisset S. Apa Sarapionem, oscu- 
latus est pedes eius dicens : «fAdiuro le per lesum Deum tuum, ne 
immittas has feras in me ul devorent me, domine mi S. Apa Sara- 
pion^. Beatus vero misertus esl eius, imperavit leonibus, et recesso- '> 
runt ab eo. Statim d homines e turba crediderunt in Deum, cla- 
mantes, ac dicentes : ffNos christiani sumus,/rt/mur aperte-;at(pie 
re^fem et praesidem exsecrabantur. Praeses iussit eos a militibus 
extra civitntem duci, et caput eorum auferri. Ita martyrium suum 
consummarunt die xxiii" mensis tobi, coronam incorruptibilem in lo 
aeternum recipientes. 

Respondit praeses,ef ait ad beatum : rr Sarapion, ego adlaboravi 
ut parcerem tibi, cum lu me contemnas^. Praeterea iuravit praeses 
dicens ei : f^Per Romanorum potestateml curabo ut ad pagum tuum 
ducaris, ibique contumeliis afTectus interficiaris. Timeo enim scn- i5 
lentiam in hac civitate adversus te ferre, ne forte audiat rex, et tui 
causa odio me habeat, nam magna te prosequitur dilectionc^. 
lussitque praeses beatum in carcerem duci usquemane. Cum autem 
* ]). 8'i. in carcorem ductus fuisset, *ac vidisset fratres suos, Apa Isidorum, 

et A. Erme, amplexatusesteos et omnesfratressingulos, collocutus- 20 
que est cuin eis de omnibus quae sibi acciderant. 

Dum autem B. Apa Sarapion coUoqueretur cuni fratribus, ccce 
Salvator stetit in medio eorum, amplexatus est eos, dedit illis 
omnibus pacem, et ait ad A. Sarapionem : ffO Sarapion, dilecte mi, 
scio te oninem voluntatem meam fccisse. Ecce nunc sententiam in aS 
te ferent, ducent te in pagum tuum, ut caput tuum auferant. \erum- 
tamen ne timeas, dilecte mi, ego enim tccum sum corroborans te 
quocumque ieris. lani tres coronas tibi paravi; alteram ob labores, 
quos in urbe Antinou perpessus es propler nomen meum sub Ariano 
praeside; altoram ob paguui tuuin, (juoiu dereiiquisti poregrinus 3r 
factus, et pecunias atque possessiones universas, quibusrenuntiasti 
pro|)ter nomen meum; altoram ob martyrium tuum, quod consum- 
inabis. Cum in pagum tuum ductus fueris, ego illusionem dabo 
b(Mninibus, quos Arianus tecum missurusest, donec ad pagum tuum 
(hulucaris in ])ace. Erit tibi topos in Panephio ob preces tuns (piae 3' 
ibi fartaosunt; alterin ipsa domo tiia, ob pacom moam atque bone- 
dictionom moam. Pax ot bonedictio mea manobunt in topos luo in 
porpetuum, quia dileclus mihi, et Palri meoacSpirilui Sanclofaclus 
*p. 83. es. Ouicumque in topos tuo minislraverinl, curabo ut '^arcbangelus Miiliacl iiiiiiisht;! ri^ (mhiii t4'iii|M)n>. i\oiiH'ii (iiniii i-l iiiartyriiiiii 
Itiuiii in (lonio r('|[(ini tcrrac colcliraliiiiitnr |ii'o|»t('r rortitudiiicin 
tuani, (|uain inanircstasti rorani Ariaiio pracsidc. Qni(!iiin()iic vcncrint 
ad topos luuin aI)S(|iic diiplicilatc (-ordis, (]n()(l(-uiii()Ui; nico ct INitrJK 
r> inci noiiiinc^ pcticrint , lict via. Kl an|jcli ukm oiiiik^s praeslolantnr 
di(Mii , (|ua occononiiani tiiatn al)Solv(;s, ut una lccuin in racloiniu 
r(^<>[no lactcnlur. Dics illa , ({ua inartyriuin tuuin ronsuinniahis, c^l 
xxvii" niciisis tol)i. Ilic nicnsis csl (|no hapli/.alus lui a lolianiic 
Ha))tista in lordaiK^ Iluiiiin(\ VA lilii Ini, ()ui iioincn incuiii pcr lc 

to conrcssi sunt, con(iv(»s tui erunt in ca(desti lerusaleiiM. 

Kt ait A))a Sara^iioii ad Salvatorcm : frDoininc mi, volo ))Ostulalnin 
rojjarc lc^. Dixit Salvator A))a Sara))ioni : ffDilcclc nii, cjuod vis po.s- 
tula, vt (iettil)i; scio eniin poslnlatum tuum, ()nod iik* ro{jaturus 
(\s^. Dixit ei B. \pa Sarapion : ffVolo, Domine ini, ut gratia tua sit 

iT) in to))Os meo et ioco, ()uo cor))iis mcum ))onetnr, ()ucmadiiK)dnni 
mihi dixisti, Dominc mi. Si quis ()nolibct morbo laborans lo))os 
meum petierit cum oblationc in maiiu sua, et lyclinis, cl tlinrc, 
ar posuerit ea super fossam^ meam, et abluerit se, sana eum ab 
omni infirmitate, sive febri calida aut fri{jida(?) lahorantcm , sive 

•20 consumptum,sivecapitis dolore,sive ^conturbationc nicntis , i^wa dae- ' p. f><'. 
moniacum^, sive caecum, sive claudum, sive surduin, sive qua- 
libet laborantcm infirmitate, miserearis eorum omniuin, Dominc 
mi Icsu, et sana illos^^. DixitbeatoSalvalor : ffOmnequod poslulasti 
a nK\ porficiam. E»ro ponam archanjjclum Michaelcm minislrantem 

o5 in topos tuo, ubi cor))us tuum ))onctur; ac in loco ubi corpus 
tuum invcntum fuerit, curabo ul sanati«)ncs multae fiant, ponamquc 
ihi hcnedictionem meam in pcrpctuuni'-. 

Hacc autcin Salvator cum dixisset Apa Sara))ioni, eum conforlans, 
iux orta est : eum amplcxatus est Salvator, pacem deditei, e/abiit 

.3o sursum ad caelos in gioria. 

Post haec vero praescs misit ad carcercm, iussit ad se adduci B. 
A))a Sarapioncm ; et statucrunt illum coram eo. Statim scripsit scntcn- 
tiam eius, et tradidit eam Orioni cursori, et Erme militi, diccus 
cis : crSumite vohis quattuor alios miiites, deducite impium hunc 

.35 ad pagum suum , ihiquc cuin excruciate , contumeiiis eum africicnt^^s, 
))ostea revertiinini^. Illi autem fecerunt ut sibi imperavcrat. Liga- 

^ Se))uicrum: Aiijjlice ffgrave^. — ^ Ad litt. : rfilium (laenionis-. Cf. 
syriaca com|)osila uomiiia cuni runl B. Apa Sarapionem, iiavi iniposuerunt cum, acseplenlrioneni 
versus in llumine profecli sunt. Guni autem factum esset vespere, 
appulerunt ad pagum iuxla flumen situm ut ibidem dormirent. 
Bonus vero Deus decepit(?) sensus eorum, ita ut nescircnt quo ani- 

H7. l)u]aient, donec pervenerunt Panepjiosi in nonio *Nimessot, el 5 
liac ipsa nocle ad paguni appulerunt. 

Mane auteni consurgentes, huc et illuc respexerunt; putabant se 
osse in loco, ad quem vespere appulerant. Adbuc autem cogilantibus, 
ecce vox de caelo venit, dicens : rrO Sarapion, dilecte nii, hic 
nequaquam est pagus ad quem /icriappulistis, sed pagus tuus, locus m 
in quo corpus tuum ponetur. Efficiam ut benediclio ac pax mea 
sint in topos, ubi corpus tuum ponetur. EfTiciam quoque ul 
mullae sanationesfiantomnibusadtopos tuum venientibus. EHiciam 
utetalius magnus benedictionis^ dies festussitin topos, ubi corpus 
luum ponetur : dies illa erit vur' mensis tjiovit, praeler diem qua 1:, 
martyrium tuum consummabis, quaeque xxvir' mensis tobi est^. 
Hac voce audita, jussit Orion cursor educi ex arca navis B. Apa 
Sarapionem; ac sanctum caput eius abstulerunt. Et exuit se Orion 
cursor una veste sua linlea, ex eis quibus erat indutus, et curavit 
utcorpus B. Apa Sarapionis honorifice involveretur in ea. Invocavit ao 
eum Orioncursor, dicens : cfMemento mei,pater mi, S. Apa Sara- 
pion, in loco ad quem ibis^. 

Omnes autem, qui martyres fuerunt per S. Apa Sarapionem, 
aiiimae iv niilia et cclxii sunt, (juae incorruptibilem acceperunt 

HH. coronam in regno Domini, ct Dei, ac Salvatoris nostri I.* Ghrisli, 05 
por quem omnis gloria, el honor, et adoralio decet Palrem una 
cum eo, et Sp. sanctum vivificantem, atque consubstanlialem illi 
nunc et semper et in saeculum saeculorum omnium. Amen. 

Renedictio S. Apa Sarapionis sit cum omnibus nobis in perpeluum. Amcn. 
Fiat. Amen. ;{„ 

Doniine, da recpnem indmo Cbaol (Mirhaol) Pisrolos(?). Anion. 
Dens niisorerc peccatoris Isaac Psalniodos ". Anicn. otyioifTfJLOS. — " yl/ixX(iCA;hoi. •»•••( Gl )««4- MVHTVRIIM, «^IIOD S\N(:TUS \(: DoMINI NOSTUI I. (inUlSTI MVUTVH, W. \l'\TII., ' I». H.|. 

Noiiii.!Ti;u coNSi MMWIT i>ii; wi" i: I' I I' , iN i'\(:i:. \mkn. 

Kacrtiim csl , in n'|pi() Dioclctiaiii rcjfis iin|iii, .iniio tcrtio n'j|ni 
f) oiiis, inajjn.nn cxcitavit illr ixTsccntioncin ' in oinncs clirisli.inos, 
nnivcrso orhc- (lc<jcntcs. Mnlti j)ro noinini» Doinini nostri I. (lliiisti 
ccrlariint, ac ina|jna fKlucia rcsiirrcctioncin (ilnisli, ciiis ad ca(!liiiii 
adsccnsioncin, atijne ad dextcrain Patrisscssioncni adscrchaiit , 
coronain conlcssionis adcpti a Doniino noslro et Salvatorc I. 

»0 Cliristo. 

Hic igitur, aio iiiipium regem Dioclctianuin, ad oinnes suae 
dicionis locos scripsit cdictiinr^ cuius exemplar ita erat : «•Aiilo- 
cralor Caesar Dioclclianus, universis orbis populis, qui in dicione 
regni mei sunt positi, dcorumquc providcnlia vivunt, salutcm. 

1.") Quoiiiam vo\ ad aurcs meas pcrlata cst dc cliristianis qiiod iinuiii 
lesum colant, caeteros vcro deos spernant, iiiaximcque Apolliiicni . 
orbis scrvatorcm, qui nobis victoriam scmper dat, nunc igitur 
praecipio eis *ut buiuscemodi abiiciant inanitates, ac deos serva- " p. ')o. 
tores, qui rejfibus victoriam, cunctis autem vitam praebent agno- 

ao scant. Oui non obtemperaverintedicto ^ nostroglorioso, quod senatus 
gloriosus promulgavit, praecipio arcbontibus singularum rcgio- 
nuni a niagna Roma usque Aegyptum, et Pentapolim, et AlVicam, 
et Marcs magnam, a Lybia usque Aethiopiam, ut omni poena 
absque indulgentia in eos animadvertant. Si poenituerint parcatur 

aT) illis; si autem in sententia, quae ipsorum est, perduraverint, auto- 
rilas nostra mandat ut post omnigenos cruciatus poenae gladii 
tradantur, corumque corpora igne comburantur. Hacc magna in 
deos venerationc pcragentcs beneficia multa ab eisdem recipietis, 
quoruni providentia vivatis; nos autem et valemusT?. 

Hoc edictum * igitur missum fuit in Aegyptum ad Armenium 
comitem Racoti per veredarium quemdam, nomine Dionysiuiii. 
Armenius comes acceptum illud osculatus est; arcessivit Arianum 
praesidem, et Ammoniun reparium, cum magna mililum copia, 

' htcoy(io$. — ' oixovfxsvyj. — ^ hiaTCLyfxoL. — * -tspoalayiiLdL. 01) et adcluxit cos in ('ivitatcm Racoti. Qiuini cito advcnisscnt, iussit 
l(M;i cis cdictum ' rcijis. 

llis vcrbis i^fitur acccptis, militcs multi cuni Ariano pracsidc pcr 
univcrsam dispcrsi sunt Acgypti rcgioncm a Racoti usquc Marcs 
ma|;nam ct Aethiopiam. Innumcros chrislianos apprchcndcrunt; 5 

p. <)i. alios (piidcm *in ore [jladii occiderunt, (juos canibus, feris avi- 
bus(]uc carnivoris escam proicccrunt; alios autcm igne comburcbant. 
Atcjuc in hisce omnibus Dcus ubique clcctos suos glorificabat; ct 
prodigia absquc numero per eos fiebant, dum consolarcntur cultorcs 
CbristiDci, confundcrent autcm impios et corum impietatem corri- lo 
pcrent, ostendnHrs ros conilemnandos csse in die criseos ac veri iudicii 
a Deo ferendi advcrsus animas onines apostatas, quae eum dereli- 
queiunt. 

Haec igitur cum ita essent, et non modica conturbatio magnusquc 
timor cunctis cbristianorum animabus inessct, erat presbytcr i.") 
quidam sanctus in Sa])aru, exiguo pago Timui P§ati, cuiusdam 
mctropolis Aegypti, Sotericus nomine, timens Deum. Hic vcro 
processerat in diebus suis ac iustus erat. Genuit autem duos filios, 
alterum nomine Apatil, Toannem altcrum, qui iusti erant, ct Dci 
cultores. Sanctus vero Apatil pulcher erat adolescens, plcnus fidc 20 
et Sp. sancto. Hic dum adhuc xvi csset annorum a patre invito 
abstractus fuit, ac miles factus ct adnumcralus ad castrum, quod 
vocatur Rabylon, ad meridiem civitatis On, apud tribunum qucm- 
dam, nominc Callinicum. Sanctus hic igitur Apatil vacabat exerci- 
tationibus pns multis, et asceticis laboribus, et plurimis precibus tjT) 

j). 9«. nocturnis cum abundantibus lacrimis. ^lnsuper crga cgenos atque 
orphanos misericordiae opcra cgcbat quantum poterat. 

Gum autcm Arianus pra(^scs Rabylonem appulisset, S. Apalil 
solus se inclusit in quodam loco, ac iugiter cum lacrimis, dcprc- 
rabalur Dcum nt dissiparet persecutionem, quae grcgcm cius '<o 
vcxabat^, et fincm imponcrct probationibus, Ecclesia cius ad paccm 
rcducla. Cumque de more ministerium suum absolvissct, aliquan- 
tidum obdormivit. Tunc apparuit ei in visione Dominus, sub spccic 
adolcsccntis pulchri, admodum splcndentis, ct dixit ei : ffOuarc 
obdormis, dum lucta cxlenditur? Surge, certa pro nominc mco, '.\7i 
ut a me coronara accipias, et certaminc bonac confcssionis egregic 
absoluto, adducam tc ad Palrem mcum,ci<y»/c tc olTeram donnm, 

^xs^jOfyliyiiT.. — " Ad lill. : rcpiac rnil supcr grrgcni suiinii. (M 1(1 Ikm- iimmIo iii |r;iii(lio sis iiirll.-iJMli. \r liiiic.-is ijpliir iriiri.iliis, 
naiii v\\n Icciiim (MO iii oiiuiiliiis .-lillirlioiiihiis liiis (|iias |>ro iHMniiic 
nuM) siiscipics. V^mmiiiiI.iiihmi csIo lortis .illiNMa^. 

(liiiii .'iiitcMii liari- (lixiKscl (M Salval(M' hoiiiis, .\jHitil immi vidil 

U (Miin .-iiiipliiis, sl.-iliin(|(ic inniK; rartiiin csl. Tniic |)I'.'I(>h('H Hcdil pio 
trilninali in cnstro, cl inssit niiiMM-s.ini ad sc (-(M)|[rcj|.'ir'i ('oIi(m-I(mii. 
Ili ,'uit(Mn ciiin adv(Miisscnt, lc};il cis *cdi(-liiiM rcjjis, ac |)r.ir('c|»il ' p- •.)'<• 
ut (lcos ndorarcnt. [|)si .'int(Mn oinncs nno aniiiio proslravcrnnt sc, 
rl adoravrrnnt idola. S.incliis vimo Ap.ilil in mcdio coriim stctit, 

1«) capMl non suhiccit idolis, ncc .idoravil c.i. Iliinc anlcni nim pr.icscs 
slanlcin vidissct, inssit addnci (miiii ad sc, ct dixit ci : frQiiarc iion 
adorns d(^os inxta antocratornin cdicta ?^ Dixit illi sanctus : 
cfKjjo colo Deum cacli, rcijcm mcum MMum, lotius crcationis 
visibilis ot invisibilis Salvalorcni ', in cuius (juo(|uc manibns balilus 

1.^) uniuscuins^iuc osl. Ipso Iransrort rogos, tronKMidus iis (pii praosunt . 
alit(]uo tolam croationein in cbaritate amorissui bominnm--. Praosos 
baoc audions vobomoul(M' iratus osl , ot ait ad oum : crE||o j)uniam- 
loquacitatcm luam, o stulto". 

Tunc iussit (Mim vinci ot a (jualtuor militibus sujiplantari (?), 

t2o (jui sibi invicom illum iiupollobant, donoc plurics cccidit. Sanctus 
aulom damavit sursum ad Dominum, dicens : rDomino mi, 
1. C-briste, auxiliare mibi (|uia in to solum speravi^. Haec cum 
dixissot, occe angolus Domini teti^jit oum, atque confortavit. Kt 
vincula eius soluta sunt. Stetit coram praeside, cum nullus 

30 dolor essot in corpore eius. Praeses autem frenduit dentibus in 

sanclum, volens eum occidere; "^et in multos ea die tulit senten- 'i>i)''- 
liam, qui coronam confossionis a Cbristo, vero eorum sponso, 
receperunt. 

Ad S. Apatil vero quod attinet, iussit perforari talos eius, 

00 funcsque in ilios immitti, atque ita per loca lapidibus acutis^ 
cotisita eum raptari, donec sanguis eius in terram copiose olllu.vil. 
Postoa praecepit accendi flammam ignis in medio •; cumque llamma 
sursum valde adtolleretur, iussit ligari beatuni, et in medio ignis 
adbuc ardontis eum sterni. Verumtamen Deus, qui rospicit ago- 

35 nem iustorum, ac sperantes in euni audire festinat, respoxil 
agonem S. Apalil effecitque ut nubes eum circumdarot; cumquo 

^ (TWTvp. — ^ Ad btt. : rfdocebo'^. — " Italice ad litt. : rrper luoghi di 
pielrc acutew. — ^ Vidclur aliquid deessc. co|)iosum inihrom defluore ferissel, statirn i^jnis extinctus est. Eccc 
auteni vox Doniini facla est ad B. Apalil, dicens : ffVirililer age el 
rol)orare, e^jo enim vere tccum sum liberalurus te, neque te dere- 
licturus*^. Cum vero B. Apatil hanc vocem audisset, virtus Domini 
addita est ei, et illico doloros, qui erant in eius corpore, desierunt, ^ 
et in hoc stabat coram praosido, cum nuUa corruptio in eo esset. 
Turbae autem, cum vidissent hoc prodigium, clamarunt, dicentes : 
ffMagnus est christianorum Deus, et unus est Deus B. Apatii^. 
* 1». y'). Praeses voro, *turbarum clamore audito, beatum in carcerem duci 

iussit, donec consilium de eo caperet. Sanctus igitur ductus cst in >« 
carcerom. 

Dum in eo loco posilus erat, virtules atque portonta non pauca 
operabatur in carcere volut unus e sanctis Christi apostolis : etenim 
infirmos sanabat, eiiciebat daemones, mullasque alias cuiuscumque 
modi infirmitates sanabat, virtute Domini nostri I. Christi, quae »3 
in eo erat. 

Cum fama eius pervenisset ad praesidem de virtutibus, quns 
operabatur, ^ehcmentor iratus est, et ait ad optimates suos qui 
circumdabant oum : ffOuid faciemus huic mago Apatil? ecce enim 
adhuc modicum trahet omnos ad so ob magias quas agit^. Rospon- '>o 
dorunt optimates eius, et dixerunt ei : ffDominus noster praeses, 
no oxcruciemus oum hic, secus universa turba sequetur oum; deci- 
|)iuntur cnim magiis quas ille agit. Verumtamen dominus nosler 
mittat eum in Peremun ad Ponipium praesidem; ibique excru- 
cietur. Nos vero ne faciamus id hoc loco, ne universa lurba cum ?."> 
eo pereat^. 

Praescs aulem Arianus scripsit Pompio, praesidi Peremun, 
epistolam, cuius forma hoc modo erat : ff Arianus, praesos Thebai- 
dis, Pompio, praesidi Poromrin, salutom. lussa aulocratorum 
' y. ()(\. soquentos oportet * nos omne ministerium perlicero ois, diisque 3o 
gloriosis, ut eorum providonlia vivamus, gloriamquo ab illis reri- 
piamus. En igitur iuxla edictum noslri * autocratoris Dioch>tiani 
misimus ad tc Apatil, nnliton» castri Babylon, reum declaralum. 
Cum oum invenerimus non oblemporanlom mandatis regis nostri, 
hominum amatoris, et gloriosi sonalus, decoplum chrislianorum ■)") 
erroro, ac colontem illum qui dicilur Christus, magnis quaeslio- 
nibus eum incjuisivi, ac misi ad eam, quae tua est, polestalem, 
ut publiro aiidias eum, al(|Uo in oum sontontiam foras iuxla iogos 
rcgales. Vale in omni doorum gloriosorum honorc. •!»•( 65 y^i" 

llatjiio S. Ap.ilil roiistrirtiis vinrulis (liirliiH fiiit iii INtciimiii, vi 

rorain INtiiipio pnirsi(l<> slaliihis a inililihiis, (|iii rniii «o iniM.Hi 

iiKMaiil. Kt Iradidcrnnl ilii Ariani pracsidis Hcripta. (!uni .luliin 

arr(»pi8S(?t ra INunpius, ar i('|fissrt, inssit S. Apalil in rnrrcrrin 

r> (iuci ustpio in (iii^m rrastinnin, (|nia v(>sp(;rr lartnni lucrat. 

(Irastina autrin dir prar.si^s pracrcpit ad sv addiiri S. Apalil. 
Slatiin ullirialrs (Miiii viiirtuiii ruiaiu prarsidr staluciuiit. Ait (;i 
|)ra(»srs : ffTunrrs Apatil nia|jus, (piriu optiiuus' Tlirhaidis pra(!.ses 
ArianuH nd nos inisit?^. itrspondit autrin sanrtns, rt dixit o.i : 

lo ffrti(|ur, ('ijo suiii Apatil, at inajjns non suin: al)sit * milii iit ' |». «j^. 
inagus sim; S(hI pjjo rliristianus suiii, scrvus (^lnisti, vrri dci-. 
Ait ad (niin praeses : «Si vis salvus (»sse, desrre hunc errornn, roi(! 
ViTitatem, a|jnosrr doos servaton^s, ut filius nostrr (.'lliciaris, rt 
ol)sr(]uio tuo erjja nos {jratulcmur-. Dixit ei bcatus Cliristi inartyr : 

iT) frO dux iniipiitatis, et trnr])raruiu suasor, sorins [^crditionis, qui 
veritatcm I)ci non a|fnosris, fili diaholi, iniiuirc oninis vcritalis'-, 
non lc pudct suadere Christi famulis ut atliri, et impii, ac pracva- 
riratorcs, sirut lu, evadant? Audias i^itur iiie : aperte rliristianus 
sum at(|uc Dcum christianorum rolo. Exserror rcgem eiusque 

•jo dcos ahominahilcs, quihuscum vos in ijchcnnam ijjnis aetcrni 
proiiricmini rum daemoniis quae adoratis. Scriptum cst cnim : 
(rVeriuis corum non dcfiriet, ct ignis eorum non extinguetur^'?. 

Tunr pracses, hacc audiens, velut Ldlua furit, iussitquc ci 
unjjulas luanuuiu ac pedum evelli, et orulorum eius pupillas erui. 

i}5 Postca praercpit alTcrri acetum, et cincrem. Miscucrunt ea invircm; 
et iussit ea plagis eius infundi. Sanctus autera Apatil, cuin in his 
majjnis cruriatihus essct, oravit ita dicens : «fDomine mi I. Christc, 
totius rreationis salvator, qui saivas seniper eos qui in te confi- 
dunt, ^portus oiunium qui vexantur, salus onmium qui oppriiuun- * j». (jS 

oo tur, veni Domine, adiuva me, et eripe me de hac neressitatc, in 
qua versor; ne gcntes dirant : *Uhi est Deus eoruiu?'' Quia tu es, 
quem decet gioria una cum Patre tuo hono, ac Spiritu Sancto vivi- 
ficante, nunc et semper, et in saeculum saecuiorum omniuiu. 
Amen'^. 

35 Cum dixisset Amen, statim angelus Domini tetigit eum, atquc 
sanavit eum; membraque eius facta sunt ut antea ', nec ulla 

' HpOLTi(j1o5. — ' Act., xui, 10. — ' Is., LXVI , -ili. — ' Ad Htt. : -suo 
modofl, i. e. modo quo naturahter erant. 

COPT. -c. -I. h corruptio erat in co. Praoses auteiii obstupuit, et ait : «fMagnac 
sunt cbrisllanoruin inagiae'^. Turbae vero clamarunt, diccntes : 
ffNon est aiius Dcus praeter cbristianoruin Deum, I. Cbrislum, 
Deuin S. Apalilii. Tunc praeses ait ad beatum Gbristi martyrem : 
ffModo oblcmperabis mihi, o Apalil, pf sacrificabisdiis, ut te diinit- .") 
lam, et magnos crucialus elTugias^. Dixit ei S. Apalil : rrScriptum 
esl : 'Si caslra^ circumdoderint me, non timebit cor meum; si 
proclium surrexerit adversus me, in hoc ego spero^'. Ideo non 
timebo tormenta tua, et minae tuae non poterunt separare me a 
cbaritate Domini mei I. Cbristi. Quod igitur tibi placet, fac mihi, lo 
o praesesT^. Ait ad eum praeses : «fEgo puniam^ arrogantiam tuam, 
stulte, donec deos servalores agnoscas^. Stalim iussit eum 
*p. 99. equuleo suspendi * ac cruciari, donec intestina iilius nudarcntur. 

Sanctus aulem, cum adbuc eius carnes una cum sanguine deci- 
derent, in dolore magno valde fuil, ac deficienle anima eius in i5 
eo,clamavit dicens : trExurge, Domine, adiuva me,quia propter tc 
occidunt nos lota die, repulati sumus lanquam ovcs ad occisionem 
assi^natae'^. Verumtamen exurge, adiuva rne et libera me propter 
nomen sanctum tuum, quoniam in te solo speravi.75 Et qui dixit : 
ffAdbuc te oranle dicam adsum^^fl properavit exaudire servum ao 
suum. Statim angelus Domini ad eum venit ac sanavit eum : 
vincula eius omnia solula sunt, et illico slolit ipse coram praeside, 
nec ulla corruptio in eo erat. 

Tunc lurbae, cum hoc vidissent, glorificarunt Deum, dicenles : 
ffNon est alius Deus praetor christianorum Doum; analboma :i5 
Diocletiano, eiusque idolis. t? Praeses aulem ira replctus ob lurba- 
rum clamores, ait ad sanclum : frEgo assabo te super lectum fcr- 
reum; videam num losus te liborare possit de manibus meis??. 
Respondit ei sanclus : ?flpse liboravit me, et adhuc liberabit me; 
attamen scias formam (?)'' irae tuae nullo modo me timore afTicere 3o 
posse; et ignis iste, quamvis temporarius, quo nunc me terros, 
*p. 100. omnino in memoiiam revocabit ignem aolcrnum, quo ^ardebunt 
palor tuus, diabolus, et omnes iniqui,(jui, sicut et tu, Deum noii 
agnoscunt-r. Frenduit autom praeses denlibus, iussitquo alforri 
b'ctum ferroum, ac sanctum supor euin slerni; deindo praccopit 35 
ul igneni illi immitterent sub eo, oloum et adipem proiicientes in 

' In lextu est num. sing. wapefx^oXv. — ' Ps. wvi, 3. — ^ Ad lill. : 
frenuliaraT). — - ** Ps. xuii, 96. — " Is., i,vni, 9. — " fj^^jiia. l|[ii<'iii , (|iioa(iiis(|ii(> llaiiiiiia v.ildi* adlollcicliir, cl iii.^li cariifH adiiri!- 
i'(Miliir. I*il a (|ii.-illii(>i' (|ii.-il(M'iii<)iiil)iis iiiililiiiii \ir||iH llr^iltililHiH 
racsiis (>sl ; v\ iii oiiiiiilMis islis Dciis s<'rviiiii suiiiii |>r(>l('|[cl>.'il , li.iiid 
siiiciis iii doloiiliiis (miiii dciiccre. 
T) Hcatiis niit(Mii (Ihristi iiiurtyr, 8. Apatil, diiiii adliiic i/piJH siihlt^r 
ouiii (l(>vorarel ciiiii, ac iiiliiiiii.iiiitcr c;icd(M'cliir, oravit it.i diccnH : 
(rl)(Mis <|iii scdcs 8ii[)cr curriis (llKMiihiiii diini ipsi ],doriaiii iiivlHi- 
hiliMii et incuiu|)rclieiisil>il<MM iiia|^Mia(! di\iiiilati8 liiac iiidnsirienlcr 
caiiunt; lii cs iiniiaiiicnliiiii iiieiiiii (;\ (|iio (mmiii iii xMitn^ el 
io spcs niea e\ <|ii<> la<- sii<>;el>aiii iiialris iiieac ' ; nc d<M'cliii(|u.'is iiie, 
iic(]ii<' dcspicias iiic, Deiis s.ilvator iiicus, (|iioniaiii lu cs |)i-olec- 
lor iiieus, cl au\iliuiii coriiiii <|iii propliM' noiiien s.-iikIiiim liiiiiii 
aii|;usliiinliii'. Tiia csl jjloria, iiiia iiiin Patre (jiii tc jjiMiiiil, ac 
S[). sanclo, ([iii vitaiii dal oninibus, nunc el seinpcr el in sae<-uluiii 
i'^» saeculoriim oniniuiii. Aiiien^. 

*Ciiin autcm hacc dixisset, Dei virtutc et rc[)<Mit<* ad[)osilus <'st * i»- «"> 
sanus corani pracsidc, ncc nllus dolor iii cius cor{)orc (Mal. Tiir- 
bac vero, /(/ spcclanles, clamavcrunt diccnlcs : frBciKidictus cs 
Dcus, qui iib(M'asti servum tuum \palil dc ijjnc; unus est Deus 
J<> christianoruin, non alius pracl(M' eiiin cst^. 

Impius aul<Mn pracscs vclut bciliia fiirit, pcdc t<Mrani plosit'- ct 
ait : crEccc vcnit supiM* le i<|nis diirus; vidcam num I)<mis tuus de 
manibus meis t<' iib(M'are possit^. Tum iussit eum in rornacem 
proiici, camquc claudi; ct i^ne succendit eam, atque ita ellccit ut 
^'"> aleretur Iribus diebus, ac tribus noctibus. Deus vero amorem servi 
sui Apatil respexit, haudsivit eum igne perire, neathei, idoiorum 
cultores, gloriarcntur; etenim misit ad euni angelum suum,et iile 
flammam ignis excussit, efTecitque ut fornacis medium instar ven- 
tus roris frigidi cvadcret; et nulium dolorem altulit iusto. 
3o S. Apatil aulem, ccrnens hoc auxilium, quod sibi a Doniino fac- 
tum est, confessionem dcdit Deo in similitudinem triuin olim sanc- 
lorum, dicens : cr Bcncdictus es tu, Domine Deus patrum nostrorum, 
ac magnopere benedictus; plenum est gioria nouien tuum in aeter- 
num. Anien. Quoniam misisti angelum tuum, et liberasti servum 
luum de ignc, nec sivisti inimicosmeos gaudere super me. ^Prop- 'p. loa. 
lerea confitebor tibi in ecclesia multa, et in medio multitudinis 
benedicam tibi, quia etTecisli, Dominc, ut gauderem super salutare 

^ Ps. \\i, 10. — ' llalice ad litt. : frdette un colpo di piede in lerra-?. 

5. o.) — f>.( 68 )k^ — 

luum. Et exultabo sub protectione alarum tuarum ^ , quia tua est 
gloria in aeternum. AmcnT^. 

Et illicoDci Omnipolenlis virtute ablatusfuit sanctus, adpositus- 
que coram pracsidc. Cum vidisset eum, obstupuit praeses cum sociis 
suis, et ail ad sanctum : rVer deosl miror le adbuc vivereTj.Dixit ci 5 
sanctus : xNon a principio hoc^ dixi libi, ut servorum Chrisli 
constantiam experireris. Nam baec iugiter voluntas cius est, ut salvct 
credentes in eum-. Dixit ei praeses : crNequaquam his verbis credo : 
sacrificabisnc, vel non? riDixitilli sanctus : wNon sacrificabo; quod 
tibi placet, fac mihi^. Tum impius praecepit sanctum in altum lo 
duci, ac vinctum in profuudum maris proiici. Cumque proiectus 
fuisset in mare, Dei virtute ablatus est, et adposilus coram prac- 
side, priusquam reversi cum navi fuissentqni illum in mare proie- 
cerant. Praeses autem conturbatus est, et obstupuit. Et iussit eum 
in carcerem duci , quoadusque deliberaret quidnam ei faceret. « 3 

Erat vir quidam caccus in carcercm coniectus, qui nullum sui 
j). io3. sanguinis^ habebat. *S. Apatil, cum vidisset eum, posuit manum 
suam super oculos eius, signavit eum in nomine Patris, et Fih*i, et 
Sp. sancti ; simulque ter sufflavit in faciem eius, qiii vidit, ac voce 
magna clamavit : ffNon est a/ms Deus praeter te, I. Chrisle, Deus 30 
S. Apatil martyris beati^. 

lanitor autem, qui erat carceri praepositus, cum vidisset hoc 
magnum prodigium ', obstupuit, ivit ad S. Apatil, procidit antc 
eum, osculatus est pedcs et caput eius, dicens . trPatcr mi sancte, 
fac mccum raisericordiam, quia valde contrislatus sum. Est mihi filia aT) 
unigenita, quae ad dies suos partus pervenit, et sepliduum parturit, 
infante in ventre eius impedito. Et medici phires, ac exorcistae 
incantatores adducti sunt, at eam sanare non potuerunt. Fac mc- 
cum misericordiam, ut ores ad Deum tuum pro ea, et credo quod 
a morte libcrabitur^. Ait S. Apatil ad patrem pucHae : rr AITer mihi 3o 
nonnihil olci, e/ orabo super ilhid, ut tollas ilhid, puellam ungas, 
ct Domini mei Icsu gloria manifesta fiatr. Et statim patcr puelhie 
attuht ei oleum, ac snnctm super iliud oravit, signavit illud signo 
crucis Christi. Et cum accepisset olcum pater puellae, atlulit ilhid ' Oratio liacc ex variis scriplurao locis consarcinala ost, scilicet : Cant. 
Azar.y n, ()h\ Ps. xxix, 'j»; xwiv, 18; i-\ii, 8. — ' I. c. : lc vivnm reman- 
sunim. — ^ A(l litl. : fr(pii homiuem non liabobatT^. — ' Ad iitt. : rrvir- 
lutemr). I). I •> I. in (loiniiin sunin, iiii\i( piicllani, tnmr lacilc |H'|>('rit niasniliiiii , rt 
vocavil * nonKMi oiiis Ajiatil , iiixta norncn sancli. Ma{,a)iini fjaii(liinii 
ractiini est in (loino parcntiini ciiis. 

Posl hacc t'aiiia S. \|)atil pcrvcnit ad |iracsidoiii , «/'^t vaidc iraliis 
T) est, et co[jital)at (|iii(lnani ci raclnnis essct. Diini aiitein hacc cogi- 
(aret, eccG apparuit (m diaholiis siih specie niilitis, et dixit ei : r Audi 
inc, ct Io(|iiar ad te ; et(>niiii (|iialissit christianoriini virlns cojrnosco 
(»|jo. \iinc eijfo (juaere tibi niiilierein fornicariain, ornatu r('|jiiiii 
orna eain , coniice eain in carccreni cuin illo, ul illiiin decipiat". 

H) Praes(»s aiitein iussit adduci ad se niulierein rorni(;ariani , cM:ura- 
vit eam vestihus eiiis mcvetnclis et phirihiis ornanientis piilchris in- 
diii, et in carcereiM ad healum ingredi, co|]itans se [ler cnni deceptii- 
riim iiistuni, cuius[)urilatem an|jeli desiderahant. (him in|jressa essct 
ad heatuin, is agnovit per Spiritum quacnam cssct^ etoravit Doini- 

i.) num dicens : tfDomine nii, I. Christe, ne disperdas charitalem luaiii 
(jua me dilexisti^. Mulier aulem cum vidisset Dei gratiam , quae 
erat in vuitu S. Apatil, procidit, adoravit euni, et pro saiu(e sua 
deprecahatur eum. Gum ille mulla ad salutem eius spectanlia iocu- 
lus fuisset, mulier *caeiesti desiderio impleta est, atque ita rccessil 'p. io5, 

?io ah eo, cum pacta esset Deo servire, et desistere a pcistinis igno- 
ranliis siiis. In hoc igitur statim ah omnihus se ahscondidil, et 
lacta est fideiis christiana, imillos in timoie Domini convertens. 

Tunc praeses, cum haec cognovisset, iu?sit sanctum e carcerc 
educi, et dixitei : ^Pcr deos! o Apatil, laboravi, et defeci tecumT^. 

•jr> Ait iili sanclus : w ^ ei noii iaborare, o prae- 

ses, sed vel trade me giadio aut beiiuis, ut scias nulium liorum a 
charitate Domini mei I. Christi me separare posse, ad quein ire 
festino, si forte quidem dignus efficiar ut recipiam bona aeterna, 
quae paravit diiigentihus se^. Dixit impius : wNon est mihi nego- 

3(» tium cum bonis istis, de quibus ioqueris; nam de his quidem turhas 
decipis, ne deos servatores agnoscant, qui veram vitam hominibus 
largiuntur, et pulcliros alunt fruclus ad voiuptalem eorum qui 
credunt in eis. At ego animadversurus sum in te pro tuo erga deos 
ingrato animo, et postea dabo te escam feris, ut unusquisque sciat 

:\:) sevivere per deos tantummodo, qui fertiiitatem in sinu terraeposue- 
runi, ad voluptatem et soiatium hominum; disperdunt autem e 
terra stullos, eiquinon gratias agunt pro eorum donis^. 

^ Videtur aiicpiid deesse, vei redundat OYO^ in textu. 70 •i-H /U KH *p. 106. *Staliin autcMii impius inssit sanctum devinci, pellcm eius a 
capite usque pedos detrahi, et adliuc san<juine suo perfusum im- 
uiitti in eum leaenam lactanteni, ut nil, ait, de corpore eius relin- 
quoret. (iUm autem immisissent leaenam, haec irruit quidem in 
eum; cum vero pervenisset ad eum, lambit vulnera eius. Praeses :> 
autem cum vidisset quod non devoraret eum, iussit amoveri illam 
al) eo. qualis clamor fuit, qui factus est in illa hora a turbis Deum 
[T[loriricaufil)us! 

Praeses autem vertit se ad adsessorem^ suum, et ait ei : rQuid 
faciemus huic ma{][0? quia gloriosis regum edictis resistit, et diis m 
non sacrificat; imo confitetur : *Ego christianus sum%. Dixit ei 
adsessor : rDominus noster praoses, sententiam fer in eum, secus 
omnes nos decipiet^. Praeses igitur sententiam eius ita scripsit: 
rQuoniam Apatil, inutilis miles, edictis autocratoris restitit, ac deos 
non adoravit, immo confessus est ^Ego christianus sum*, prae- iT) 
cipio caput eius {jladio auferri, secundum leges regales^. 

Sanctus autcm cum audisset finem sententiae suae, exultavit in 
spiritu, cumque perductus fuisset ad iocum quo erat consumman- 
dus, erat autem vii^ dies mensis emsir, rogavit milites, qui secum 
erant, ut dimittorent eum ut oraret. Cum vero illum dimisissent, 20 

•p. 107. faciem suam ad orienlem vertit, * et oravit ita dicons : ^Gratias ago 
tibi, Domine Dous, Salvator meus, quia me dignum doloribus tuis 
vivificis efTocisti, ac tribuisti milii pro nomine tuo ])onedicto mori. 
Deprecor te, Domine, ut in paco accipias ad te spiritum meum ; 
ne imputcs mihi ignorantias meas, sive quas agnosco, sive quas 2.') 
non agnosco. Angeli, de tuis,pacifici comitontur me, ne vim alYe- 
rant mihi tenebrarum potostates, quao in aeresunt, quao ad nequi- 
tiam festinaut, et cupiunl infestarc itcr meum ad te. Domino Dous 
meus, qui tribuisti mibi biiius vitae maro felicitcr pcrtransiro por 
ronslauliam luam el virlulcm luaiii, quas mihi largitus os. ut regcs 3n 
confundorem, noiiuuiquo tuum coram praosidibus ostondorem, da 
niibi insu[)er iiiodo, heie nii, ul aeris stadium absque periculo tran- 
soam, ot ad portum cbaritatis tuao al)squo timore adpellam, alquo 
ita approbondam to, quem dilcxit anima mea, ot complectar te, qui 
nie victorom olVecisli, recipiamque a le confessiouis coronam, etila .3r> 
ciim sanclis luis marlyribus gaudoam; (juia luos quem docet gloria 
ante omne saeculum, iiua cum Patro luo bono ac Sp. sancto vivifi- 

* (TVVKaOelpos. raiiU', iniiic rl sriii|M'r el us(}u<' iii sacc.uliiiii s«uT.ul<)ruiii oiiiiiiuiii. 

AllMMl^. 

Cuiii aiitcMii coiii|)l<»ssel AiiuMi, * vox dc raelo ad imiiii facta ost, * |». 108. 
dirtMis : rrViMii iiuik', o Ixsitc (ilirisli iiiartyr, S. Apatil, rc(|uieHC<* 
U (Uiii hcalis oiuiiihiis, imiiii <|uil)us a<*ltM na iioiin nMM|)i('s, ad r<'(]ui<Mii 
v<'sli'aiu iii saiMiiiis, <]uii)us iioii csl liiiis, iii cu<'l<'stii)us ' ">. Kt ruiii 
IwuT jiudissct S. Ajialil, <'\ulla>it sj)irilus <'ius in <'o, <'t ui'jj<i)at 
iuilil<'S, dic<'iis (Ms : ff(Juod voliis iiiijxTatuiu riiil [X'rrii:il<"i; ac jios- 
t<*a cuiii |;<Miua sua i1<'\iss('t, colluiii suuiii |)i-ol<'iidit, iaiii sil<'ns. 

10 lliius autciii iiiililuiii S('nt<'iiliaiii iiiortis (tabellaiii) ci uhstulit, <'t cuiii 
ictuiii d<'disset ei cuiii {j^ladio suohcatuiu oius caput separavit. Alijuc 
ilavitaiu lianc post se rclicjuit, al)iit ad (lliristuiii quciii dili;;<*l)at, 
cl iuit cuiii <'0 iii a<'t<'riiuiii. 

Cuiii aulciii iiiilitcs r<'c<'ssiss('nt, v^Micriint lioniincs fidcli^s, cor- 

if) pus IxMili iiiarlyiis Chrisli, S. Apatil, indu<M'unl, s<'p<'licruiit illiid 
<li}jnc <'t iionorificc, et posucrunt illud iuxta corjius alioruiii iiiarty- 
ruiii hcalorum, (jui anl(M'uiii consuiiiiiiati fu<'ranl. 

Post hacc cuiii audissct Sotcricus, patcr sancti Apatii, ijuod vitaiii 
lianc ahsoivissct, convolavit ij)sc ct filius suus loiiannes, attulit 

110 corpus B. Apatii in Saharfi, pajjuiu suuni; ac ulii tran(juilla tciu- 
j)ora nacti sunt, acdificavcrunt ei topos decoruiii, et io eo corpus 
eius hcatum posucrunt die xvi* mcnsis cpej). Ihi prodigia iiiajrna 
et multae sanationes facta sunt ad gloriam Triadis hcatae, ad iiono- 
rciii autiMU heati martyris ^Domini nostri I. Christi, per quem '\*. 109 

:>,') omnis gloria, et omnis honor, ct omnis adoratio dccct eum, ct 
Patrem suum bonum, et Sp. sanctum vivificantcm ct consubstantia- 
lem ilii, nunc et semper et in saeculum saeculorum omnium. 
Amen. 

Benedictio S. Apafii sit cum onmibus nobis. Amen. 

^f» En metanoeam ago, domini mei j)atres; mementole discij)uli iinligni, 
f/ui jxilviset cinis cs/, iit Deusciemens misereatiir eiiis. Amen. 

* eTTOVpOLVlOl'. •t>.( 72 )kv- VI *p. 110. Martyriim athletae martyris Christi, Sancti Abba Paphnlti, qlod con- 

SUMMAVIT DIE XX' MENSIS PIIARMTtI, IN PACE DeI. AmEN. 

Rejjnante Diocletiano, praeside Ariano eoque chrisiianos inqui- 
rente, ut eos idolis sacrificare faceret, appulerunt ad civitateui 
quamdam, nempe Tentori. Erat ibi quidam anachoreta, nomine .■> 
Apa Paphnuti , de quo annunciabatur in universa illa regione quod 
vir iustus esset. Criminati sunt euin apud Arianum praesidem, 
valde eum accusantes, et dicentes : ffDeos aspernatur, et regum 
edicta reiicit^. Arianus autem valde iratus est ei, ac praecepit duo- 
bus centurionibus ut pergerent manc, ct illum vinclum ad se ad- m 
ducerent. Apa Paphnuti vero nil harum rerum sciebat, et cum de 
more suo mane egressus fuisset nihil sciebat. 

Apparuit ei archangeius Michael, et dixit ei : rSaive, Paphnuli, 
Christi beilaton?. Apa Paphnuli quoque salutavit eum dicens: f? Salve, 
saive^. Ait angeius : ffYeni mecum, faciam ut tecti coronam i") 
imponas aedificio^ tuo, quod ab adoiescenlia extruis. Ingrcdere cel- 
lam tuam, cinge te zona tua, et induere vestes tuas synaxeos, 
quia veni hodie invitare te ad thaiamum domini tui in loco isto, ut 
•|). 111. nianeas in numero domini tui; *iam enim accusarunt te apud 

Arianum praesidem quod christianus sis, ct ccce ipsc praecepil ^« 
Lxx\ militil)us ut conquirant te raane. Verumtamcn confortare, ne 
timeas, ego enim sum archangeius iMichaci, qui fui cum patribus 
tuis. Ero quoque tecum. Dominus dabit tibi robur donec Arianum 
ciusque manufacta idola confundas^. 

Cum autem Apa Paphnfiti audissct hacc ab angclo, ingressus cst 
cciiam suam, cinxit se zona sua, atque indutus est vcstimcnta sua 
ministcrii, sciiicct tunicam suam, et iintcum suum, et abiit gau- 
dens velut qui ad convivium ilurus cst. Et angclus apprchendit ma- 
num cius, ioculus cst cum eo, oslendcns ei mysteria caeii, doncc 
pcrvcncrunt ad flumcn. Statim ac vcro cgrcssi sunt ad portum, '^< 
Michaci oslendit ci quidquid ei eventurum <'ssct, et ampicxatus cum 
abiit sursum ad caeios, oculis cius illum atlonilc rcspicicnlibus. 

Arianus autem praeses e iusorio navigio suo adsccndit, et iussit 

' Ad lill. : 'tdomui». 9..I |)Oiii sihi tlnoiniiii kiiiimi .kI |M)rtiiiii. Kl v(*iiicbaiil ad <'Uiii sin^,Mila- 
riiiii ('ivitaliiiii aiTliontos, lioiiorciii illi tril>ii(>nt('s iii lilorc. Kt 
cuni sedissel, iiiilliiiii aliiid iicj^otiuiii sihi coiistitiiil , prachM* illiwl 
Apa Pa|iliiirili. Vocavil aulciii i,\\\ iiiilitcs, vl iiiisil eos ut aiTcs;^t'- 
:') rciil cuiii. I|)si vero lcccriiiit iii\ta iiiaii(latiini pracsidis. 

Apa l*a|»limili autiMii ruiii (^{;itssus cssct anihiilaiis *a(i |)orluiii '\>.\\-'. 
suninio iiiaiic ahiit ad Arianuni |)ra(sidciii , rt dixit ci : "liy^o 
suiii Papliiiuli, (]ucni (|uacris; nc tati|;('s iiiilitcs tuos iil caiit (|uac- 
rero iii(\ Tii (|ui(lcin liahcs iiiilites luosad rolliijcndos lihi cliristia- 

to iios, ut eoruru san{;uiiiciii clVundas, iios auhMii hah(Miius an|;clos 
l)(M, qui ad caoloruni iT|;nuin nos c()lli|;uiit''. Arianus auteni inlui- 
tus in euni, ait ci : ffTune cs Apa Paj^hnuti a[)ostata, (|ui Ic|fcs 
rc|;uni trans|jrcdoris?^ llespondil ille : «•Profccto cjjo suiii-. l)i\il 
(M Arianus : aTu ila planc' atlicuses?^ VA dixit ci Apa I^ipliiiiili : 

iT» (rVj^ro allicus 11011 suiii , scd scrvio l)co iani indc a j)ucrilia iiica : 
vos (juidciii clliiiici- dicilis : ^Mullos dcos haheinus", proj^hMa allici 
(»stis vos perrcclc^. (luiu autciu haec audissct Arianus, IVcuduit 
(lcntihus iii euiii. ct ait iili : wPer dcos gioriosos, Apoilincni et Ar- 
teinideni! niaic puniani te ^. lussit igilur fcrro nianus eius, et 

?n> pedicis*^ pedcs cius conslringi, ct coniici cuiii iii calcnaiii ' « iiiu iis 
([ui viucti erant. Tuierunt eiiiii iuililes,c/ posucrunt cuiii iu uicdio 
diioruni iatronuni. 

Caiiii pracses ingrcssus fuisset civitalciu, scdit pro trihuuaii, ncc 
aliud ncgotiuni, praetcr illud Apa Paphnuti, sihi constiluit, slatiiii- 

t^') (jue quacsivit euin. Apa Paphiiuti auteiu inilitihus iuiquitalis euiii 
urgcntihus, scse adloculus est dicens : frPaphiiuli, Paphnuli, 
agnosce sortem quae tihi contigit, et ^cogila DominuMi quoquc, "j). n.i. 
I. (Ihristum, in medio duorum iatronum fuisse suspcnsum^. Et 
pauiiatim incedehat oh pcdicas^ quae ei erant. Milites igilur addu- 

3o xcrunt iiium supcr trihunal glorificanlcm Deum. Et iilico soluta 
sunt vincuia^, quae erant manibus ac pcdibus eius, factaque sunt 
velut aqua. Stetit coram praeside. 

Rcspondit praescs, et dixit ei : frPaplinuti, quacnam est insania 
isla tua, quod non sis sacrificaturus? num vis male mori?- Rc- 

3.") spondit Apa Paphnuli, et ait ci : rrMors christianorum non cst mors, 
scd vita aeterna. Ad sacrificandum quod attiuet", non sacrificaho 

' Ad iilt. : ffiioc modo omninor. — " sXXijvos. — ^ 'vtshes. — * o-upa. 
— ^ 'Sjshss. — *^ Ad iilt. : frferra'1 ; ilalice : ffi feiri^. — ' Ad iill. : rrsa- 
crificarc (juidom'?. ( 7^ ). ^>»{ J'l H-i hisce idoiis daoiuoniis, sed soli Deo omnipolenti, qui est in caelis, 
et unigenito fdio eius, I. (Ihristo, Douiiuo nostror). 

Pracses auteui Ariauus iussit afferri rotaui^ ferream, et clihauum 
i|jue pleuuui, et ferventes sartagines oleo plenas, ac ea poni circa 
Apa Paphnuti, et dixit ei : ffNisi ohtemperaverismihi, excrucial)o le 5 
iiisce omuihus^. At nohiiis Cliristi risit dicens : ffO Ariane, putas- 
me forundaturum cruciatus tuos, et Deuui ahnegaturum? nequa- 
quam, al)sitl dico tihi iios cruciatus haud superare lahores, quil)us 
prohavimus nos, et exercitationes, quihus dedimus nos ad mortifi- 
canduur^ iis corpus nostrum inde a pueritia nostra. Si igitur Saiva- lo 
lor uoster dedit uohis rohur donec superavimus helia et persecutio- 

|). ii'i. nes occultas, *dahit (|uoque nohis rohur ut persecutionem tuam 
manifestam uunc superemus?^. Ait ilii praeses : w Muita verha facis, 
Papiinuti; trihunai' haud tecum palientiam iial)ehit?^. 

Et iussit praeses euui equuleo'' suspendi ut excruciarctur, donec 15 
intestina eius efruuderentur,- et corpus eius toluiu sanguine perfun- 
deretur^'. lile auteiu nohiiis oculos suos sursum in caeiuiu levavil, 
et oravit dicens : ffDomine mi, 1. Ghriste, nou elTugio dispositio- 
nera luaiu, paratus enim sum pro nomine tuo mori; sod rogo le, 
ne sinas me mori modo, donec Arianum eiusque manufacta idnla 20 
coufundam^. Statiiu vero angeius Dei ad dexteram iilius stetit, cl 
extendit manum suam, tetigit intestina eius, ea in ventrem eius 
coniecit iteruiu, et signavit eum, ac ah equuleo deposuit eum, nec 
ulia iaceratio in eius corpore erat; sed sanuserat tamquam si nullo 
modo excruciatus fuisset. 9U 

Militum autem, qui eum excruciahaut, nomina liaec sunt : Diouy- 
sius et Gailimachus. Et statim ac viderunt prodigium quod factum 
fuerat, crediderunt. liiico irruerunt super trihunal, ruperuut ciu- 
guium, et proiecerunt iliud ante praesidem, ciamantes ol) Glirisli 
amnrem, ac dicentes : ^Nos christiani suunis , fatentur aperte^i. Ait 3n 
illis praeses : ff Quidnam vidistis (lund insani facti sitis? elenim cou- 
temnilis trihunal, deos ahiicieutes. Dicite luihi, quidnam vidistis?'^ 

j». iif». I']t (lixerunt *ei milites una voce : ff(Juod vidimus nou poterimus 
osleudere lihi; scriptum esl eniiii in iihro christiauorum : *Ne des 
snuctum tuiim" cauihus, neque proiiciatis margaritas vestras anle 3r) ' Tpo;^o>. — ' A(l lilt. : "dicisii. — ^ Ad lill. : "occidoudum'". — 
* 5ixaflr7>;pior. — ^ ep(xyfTapiov. — " Ad lill. : rrinehriareturii. — ' Sic 
ms. ))0iT0s' ', hi riiiiii |M'i-('{;iiiiiis cs iiivHlciiis >ilao^. Ait itliH Ariuiiiih : 
r(]oiiipara(is iiio ('.'iiiihiis ft siiil)iis^. I|)si niitpiii (lixcriiiit ci : 
r K(|iii(|(Mii illi lionor.iliiiiorcs tesiinl; oiniiia ('iiini aniiiialia iiiiila 
iialiira siia ipsa danl jrloriani Doo, lii vcro (M)iit('iimis (muii, (d nl)- 
.» ii('|fas (Mini^. \riamis aiilcni iraliis cst (^is; et ('iiiii coruni sciilcii- 
tiani tiiiisscl , diK ti siiiil exlrn rivitaleiii, et capiit coriini aMalnni 
esl. (lonsnniinaniiil niartyriiiin siiiiin , cl abiernnt ad caclos in|;loria. 
Surrexit aiilcin praeses, et ahiit inandiicare. Iiissit A. Paplinfiti 
in carcereni diici. Milites v(m*o apprclicndcriint euni, cl in obscurain 

K» C(»llani coniecerunt euiii. IMane aut(Mn praeses non est rccordatiis 
eius int(M'ro|jandi, sed nejjotiis n^ijis attendehat, arcliontcs adi- 
Ijens propter pecunias puhlicas'-; cniiKpie non j)ossenl eis satisla- 
cere, iussit eos in carcerein coniici. Krant autiMii archontes \l Iio- 
inines. 

iT) Kacluni est auleni in noclc (pia in carcerein coni(M'ti siint, vidc- 
ruut iucem ina||naiii in toto carcere exortani, ful||(Miteni inslar 
soiis in dicl)us acslatis. Et archontes vocaverunt inilitein, rarceri 
praeposituin, ct dixeriint ei : ffCur *accendis igniMii iii carcere? 'i». ii(I. 
ne forle vincti cniu reperiant, carcerein conihurant, clTugianl, el 

fio nos quoque periclitemur^. Dixit eis iniies : rFratres mei, nun- 
quam attuli ijjnem liuc; at ego quoque ohslupesco quare locus ila 
resplendeat. Ecce duohus iam diehus ex quo iste chrislianus, 
Paphnuti, huc inlroduclus fuit, tenehrae non fuerunlin iWo carcere, 
sed lux eius instar dici et solis fulget^. Et cum audissent haec ar- 

!>.") chonles, convolarunl ad celiam, in quaeral Apa Pa[)hiiiiti, stclerunl, 
et audierunt eum pro salulc totius civitatis orantcm. Et cum apo- 
ruissent ostium, viderunt manus eius expansas, quae erant ad 
modum lampadarum ignis ardenlium; et amplcxati eum, totam 
noctem transierunt vigilantes cuni eo. 

:\o Mane autem facto, saiutaverunt cum, et ipse ait illis : ffPax 
vobis; cur liodie hic estis??? Dixerunt ei : f^Quia praeses inclusil 
nos ob pecunias publicas dejicientes-^. Respondit, et dixit eis : rFilii 
niei, si has pecunias pubiicas hac vice perfeceritis, nonne ilerum 
vobis frtc imputari poterunt?^ Dixerunt ei : ffCerle^. Et ait illis : 

3,") ff(4ir non obtemperalis mihi, ut credatis in Deum meum, confi- 
leamini nomen eius, et hic moriamini, ac ita una vice deleantur 
peccata vestra, et chirographum iniquitatum vestrarum, et sitis in 

' Mt., vii, 6. — " Zrj{xo(Ttov. —!->•( 7G )»«^— 

caelo, et scribaiitur noniina veslra in senatu^ heatoruni??^ Onines 
una voce responderunt : frOmnes nos corda nostra danmstibi, et 
1>. H7. onines Deuni tuum confitel^imur. *Forle quidem occasio haec 
facta est nohis in testimonium- usque in aeternum??. Respondit, ct 
dixit eis : rFilii mei, surgite, iam enim nomina vestra scripta sunt ■") 
in libro vitae??. 

Egressus est autem de carcere, archontihus post eum amhu- 
lantibus; ascendit prior super tribunal, ct ait : fTrihunal, tribu- 
nal, venio iterum ad te! Arianc, tu cum Apolline tuo kpideo, 
ego autem cum Domino meo, I. GhristoT^. Arianus vero iussit eum 10 
comprehendi ; ct miiitcs irruerunt volentes illum apprehendere. 
IHico invisihilis factus est eis, et nescierunt quo abiisset. 

Archontes autem steterunt super tribunal, ct clamarunt : wNos 
christiani sumus , fatcmur apertei^. Arianus vcro cum vidisset eos, 
turbatus est, et inii eis : ffOuidnam accidit vobis? num irali eslis 1.') 
quia vos contempsi, proieci vos in carcerem, despexi dignitatem-^ 
sonalus' vestri, et vos ideo execrali esiis vitam veslram?^ Et dixe- 
runt ei archontes una voce : wNihil nobis et tibi; verbis, quae 
loqueris, non ohtemperabimus, cum nos quoque velimus vitam 
hanc temporalem ahiicere, ut acquiramus nobis vitam aeternam. au 
Vis autem scire quod ita res se habcat? Sume ergo tibi omnes sub- 
slantias nostras, et facultatesnostras, et pecunias noslros, ut earuni 
dominus sis. Ad uxores vero nostras et filios noslros quod attinet, 
qui inter eos diiigit Dominum veniet ad nos??. Ait eis praeses : 
rQuaenam est dementia ista? utinam profecfo sanari possitis a '.1 
I». 118. magia ^apostatae Paphnuti!'? Dixerunt ei arrhontes : rSile, 
quia Dei honiinem blasphemas^. Iratus est autem iilis praesos, ct 
tulil eorum sontonliam, ut igne comburerentur. Et ducti sunt in 
desertum iocuiii. Fossa excavata est et igne repleta, ac in eam con- 
iecti sunt, et martyrium suum consummarunt. .3n 

Apa Paplinuti auteni procul ab eis stotit; vidit angeios Doi supra 
ignem stantes, excipiontes animas unam post aliam, singuias alios 
aliis Iradentos, ac sursum eas ad aeonos"' caeiestes perducontes. Et 
coml)usti sunt igitur ii quadraginta in iila dio, et martyrium suum 
consummarunt, coronam adopli incorruplibilem in caoiosti lorusa- ;i.^ 
iem, civitate iustorum. ' ^omXy). — ' Scii. : frpm iiol)is aj)U(] l)ounifl(?). — ^ a^<a'jua. — 
* fioxjXrf. — ^ eojv. - •.»H 77 U*-- 

A|wi l\-i|)liiniti >ri-o i-iirsiiiM iii ri\ iljilciii adscciKiil : vi(iil niiii.siiiiiii 
(livilis osliiiiii a()ci-tiiiii , cl .ui iilud iiiccssit , r/ nit oslinri.ic : "l^ilia 
iiicii, (i.i iiiilii iiilxMi; |)aiilliiliitii .-i(|iia(!^. liia rch|)()n(lit, rt dixit ci : 
ffln|jrcdcr(' p.itor iiii i)cal«^*i; a|fnovcrat ciiiiii css(^ Apa Pa|)liiiiili ; 

.') (|uia riiiii l()ii|<[o lciiiporc iii vila aiiacliorclic.i jicrscvcrassct, iiiullis 
rorliliidiiiciii (Mus (Miarraiitihus, proj^lcrca |)iicll<'i s.ilulavil cinn 
vald(^ cl iu|i[rcssa domum iiuiiti.'i\it doiiiiii.ic suiic , d ait iili : "Do- 
iiiiiia iiicn, c|[rcdcrc ut vidcas Ap.-i P.-ipiiuriti , Dci clcctuiii , (|ui 
iiiirahilis (vst n)>u(l iiracsidciiiT^. 

(> Surrcxil autcin doiiiina cius, (MKMirril ad osliiiin ', vidit Ap.i Papli- 

iiuli inslar an|jcli * I)(m stant(Mii,cl cccidit iii raciciii suaiii , f7 .-ido * j,. ,|,j. 
ravil (Miiii , diccns : n-K^juid^Mii ina|jn,'i ijratia conli|jit iiiilii liodic, 
(juia lionorasli nie valdc, vt intiasti sub tcctuiii doiiius iiicac''. VA 
intioduxit cuni in doniuni, ct slravit ei cuhilc ar|fcntcuni. Ijisc 

r> auteiii risit, ct dixit ci : rrFilia nica, quaniiiaiii utililalcni air^Mcnt 
vobis ar[j(Mituiii lioc, ct lioc auruin?- 

' tiruXwi'. — ■ Reii(jiia dcsid(Manlm-. ►«->.( 78 )kh VII 

I». I:!(». M\UTVmUM ATHLOPIIORI STRKMI, AC ChHISTI MAUTYRIS^S. A|'A EpIMK I)K Fan- 
COLEIS, IN NOMO PEMGE, QUI AGO.NEM SUUM BEATUM ABSOLVIT UIE ¥111' 
MENSIS EPEP, IN PACE DeI. AmEN. 

Factuiu cst autem in re{j;iio Diocleliani, regis iinpii ac transgres- 
soris, diabolus errarc fecit cor eius a Deo caeli, ob transgrcssioncni ^ 
quaiu fecit Gaius arcbiepiscopus, (jui pecuniis acceptis diniisit 
Nicoinedeni, Saporis Persaruiu rcgis (jliuin, ac iureiurando falso 
asseruit cuni niorluuin esse. Et rex iussit afferri sibi aspbaltum 
alque piceiu, ca«/wc usqueduni aesluarent calefacta eius faucibus 
infundi, donec luortuus csl. i 

Post baec sunipsit aureos nummos^ slatuas aureas lxx confccit, 
vocavitque eas deos. Priiuuni quideui appellavit Apollinem, et 
alios Joveiu, ct Serapidem, et Atbcnaiu, ct Artemidein, reliquosquc 
deorum singulos iuxta noniina eorum. 

Et iocutus est Diocletianus rex cuin omnibus optiniatibus suis, t 
diccns : frAudite ine, o amici mci, ut loquar vobiscum^. Ipsi auteiu 
dixerunt : ffLoquere, dominus noster rex-n. Ait iHis : rrVos scitis 
regem mendacium non dicere. Hac nocte^), inquit, ffcuni recum- 
berein, accidit ut veniret ad me magnus deus Apoilo, et reliqui 
I). lai. *dii cuiii eo;etiocuti suntmccum dicentes: 'Ecce nos sanavimus tc, a 
ac victoriam in beilo tibi iargiti sumus : tu vero cx parle tua 
glorifica nos in regno tuo\ Quid ergo vultis ut faciani eis??^ 

Respondil Romanus stratciates, Apa Victoris pater, et ait ad 
regeiu : ffAudi me, rex, ut ioquar tecuni. In dicbus Pliaiaonis, 
Aegypti regis, confidebant in diis, quos illc fecerat, queiuadiuoduiu u 
cl adliuc fil. Surgaiiius et nos, o rex, scribamus edictum ad Acgy- 
[)luiu, a Roiuania, urbe principc, usqiic ad ultimam civitalem 
Acgypti superioris*, quae est l^ilach (l^hilac) iuxta Aelbiopcs. Kl 
scrihe Ariuenio, duci liacoli, et singularuiu civilaluiu j^raesidibus, 
ut universas everlant Ecclcsias noiuini (Ihrisli aedificalas, cxlruant- "{ 
que templa per civitales singulas alqiic pagos, ct iubeant omncs 
aicbontes coiuprehcndcre prcshylcros, ct diaconos, et auagnoslas, 
et cunctos singulariiiu civilaluiu pagoruuKjuc oplimales, ahjue 
[uosclvlos, iisque praccipianl n(^ ullo loco oiunino sacrificiunr^ 

' fjLtprjs nuslor. — ' 'ctpna^opnL. 7'.) ^. ■ »»•( y.f )•« < ollrranl; <'<Miil)ur.'iiil <M)riiiii lihros. Sii(-enlol(>s (|iio(|ii<' Hiii||ii- 
l.iniiii (ivil.itiiiii <M |)ii|;oniiii tciiipla .'i|><'ri.-iiil , vx «icinrio r(']|is 
iiii|M'ii(l.iiit (Ms, adorcnl dcos, (>is(}iic liis oIV<m.-iiiI. Qiii i]|iliir iiiohc- 
(liciitcs rucrinl, nc dcos noii adoravcrinl, iii orc *j;la<lii, <;t ij;ii<; ' |,. ija. 
r> v.'ii'ii8<iu(! (Muci.itibus pcriiii.intur. Kt a|)|)i-cliondanl oiiiiii*h 8acer- 
d()t(;s, ducaiit cos ll.icoti, iit dcos coriini iliirc .idorcnl. (hio paclo 
laciant coruin lcrraiii V(>cti];alil)us cxeiiipt.iin , ac tributuni a];roriiiii 
suoruiii roiiiiltatur cis'^. Kl plaiuit vcrhuiii rc];i , 7«' {iit : "Pcr 
iiia]<[niiiii d(Miiii ApolliiKMii ita raciaiii^. 

!(• Iloc csl priiiiuin cxscriphim '{?) (/cn'c/< (jiiod larliini cst a<lvci'siis 
(Miincs hcalos. Siirrcxit siiiiiiiio iiiaiK», dic i' iiKMisis pli .1 riii ii- 
llii, in anniiiii noviiMi IransiMintc, sciipsit iiMiiisciMiiodi cdicttiiM, 
diccns : rKjro siiim Dioclclianiis rcx; sciiho univcrso rcjjno nico, 
ct oiiinibMs (pii in dicionc iiica sunt positi, sivc sil stralclatcs, sivc 

I.) iiiilcs, sive paj;aiuis, sive quivis alius doiMinalioni mcac subiecliis : 
nc audiaiii hoc nonicn, lesus, in ore coiuiii, vciumlamcu deos 
adorent, eis(pic tus et sacrificia ollerant^. Et recerunt ita. 

Erat adolescens miles, cuiusdam slralclalcs riliiis. qiii ciim 
vidissctscripta hoc nu)do exarata, clamavil ac flcvit diccns : frDominc 

*jo mi, I. Christc, adiuva inc, accende iMcernam qiiac inlra me cst, ut 
ad rcjjcni hunc atheum loqui valcam, qiii viliipcrat iiomcn sanc- 
tMiii Immim^. Cmim aMlcm hoc dixisset, cinjjulum smmiii illico exMit, 
lcstinanter injj^rcssus est ad rcjjem, ct stctit coram eo. Dixit illi rc\ : 
ffQuisnam es tu hoc modo?^ Dixit : (fEjjo sum Christodorus, 

95 filius Basilidis stratclales^. Ait illi rex : wQuarc adstas coram 

me *non accinctus? patris tui dignitatem pei^didisti^. Dixit ei *|>. ij?. 
adolescens : «0 rex impie, ego ex hac hora non sam amplius miles 
tuus, quia diabolus in te radicem egit, impie. At confitebor 
DominMMi mcum, I. Christum, qui creavit cacluui et terram, ct 

lUt iMarc. ct llumina, et omnia quae in eis sunt; et ipse me quoque 
creavit flc halitus meus in eius manibus est^. 

Gum autem Diocletianus haec audisset ah adolescente, iratus est 
vaide, illico surrexit, arripuit gladium de manu cuiusdam Miilitis, 
adolescentis ventrem percussit, ct discidit illum. Et iussit militcs 

35 in eum congrcgari, et membratim eum concidere. Ita marlyriiim 
suuiii consummavit in iUa die, in excelsum cum gaMdio evolavit, 
et requievit cum omnibus sanctis, in pace Dei. Amen. 

^ oLTToypa(pt]', sic (ut videtur cx Lc. 11. 3: Eis. . //. E., vu. -i : ypd^^tj. p. 1 •> Postea praeccpit rcx aram accendi, iit ipse et universus exercilus 
eius lus diis olTcrrent. Et in die illa vi millia milituni, et iii my- 
riades pa|janorum adoravcrunl idola inipura. Omnes homincs 
(pii crant in civitalc, masculi elfeminae, parvuli ctadulti, xxiv my- 
riadcs animarum, adorarunt. Et scripsit edictum, tradidit illud 5 
cuidam stralelati, nomine Dionysio; in Racoti ad Armcnium 
ducem misit illud cum co, lioc modo exaiatum : rrEgo Dioclctia- 
nus rex scriho Armenio, Racoti duci. Quoniam dii iramortalcs 
'i. mihi *hanc dignitalem et vicloriam in bello largili sunt,mando ul 
everlas Ecdesias, ac templa uhique extruas a Racoti usque Suan lo 
(Sycnes), a Lybia usque Pcntapolim, ut omnes adorent dcos, 
cisque tus olFerant. Qui inobcdicntcs fuerint, et eos non adora- 
verint, praecipio tibi ut duris suppliciis animadvcrtas in illos, ac 
postca tradas eos gladio^. 

Cum autem stratelatcs ingressus fuisset Racoti, tradidit scripla i5 
Armenio. Et cum is congrcgassct universos cives, legit eis scripla 
regis, et misit ca per totam Aegyptum. Allataquc Pemge Iradila 
fuere Culciano praesidi, qui lcgit ca, ct ita exarala invenit : ffQui- 
cumquc inobedientcs fuerint mandato regum, potcstas tibi in cos 
dala est ut interficias eos, vel Racoti ad me mittas eos, ut ao 
cxcruciem eos-n. Cum autem Deus voluissct clcctos suos probare, 
qui sunt Christianorum gcnus, ut gioria filiorum Ecclesiae pate- 
fieret, et pro nomine suo beato paterentur, ac rcgnum eius ingredc- 
rcntur, (juemadmodum ait beatus Paulus : ff Ideo imposita est nobis 
tanta nubes tcstium^ , propter hoc enim Deus, Pater Domini noslri '27) 
I. Christi, voluit probarc sanclos suos, quenuidmodum scriplum 
i'?5. est in Isaia propheta : wQuod si fuerint docibilcs Dci *veniant ad 
me ut doccam eos'^???, ila Deus cgit; cxcitavit spiritum malum in 
corde Diodetiani, ut is famuh^s Dei et Christi marlyres persequc- 
retur, qucmadmodiim induravit Pharaoncm ita ut illc pcrsequerc- '5<» 
liir j)opuliim Isracl, ct ipsc pcrdcrct cum in mari Riibro cf popu- 
liim suum libcraret. Ita egit rcx impius, Dcum et angeh)s cius ad 
iracundiam provocans, ut Dcus perdcret eum, beati vero hacredcs 
fierent regni caclorum. 

Audite igilur nunc vos, cni datum est audire, auditc vos, cui .*>."> 
data doctrina est; (jiioniam scilis nil suavius esse hoc nominc, 
lesus, ct nil gh)riosius hoc nomiiic, christianus. Eral aulcm 

' Uvhr.y VII, 1. — ' Cf. Is. , Mv, \\\\ h)., M. 'i5. vir <|iii(lain .'ij;ri<'(>la ', iioniiiic Kpiiiie, (lcjjcii.s iii |>a]|<», (jiii (lirihn 
l*.iiik(>l<Mi8, iii iioiiio l*tMii|';(>. Kt |){ii'Ciit(*H eiuH cliri.sliaiii (*ninl : 
iiotiitMi .'uiUmii patris eiiis cMal Klias, iiintris vcro Sopliia. Krat aiihMii 
vir illc <*liristi.'(inis iiishis, rcccd^Mis oh oiiiiii iii.ilo, sa|ii(Mis. (Ii.-iri- 

l* tatis aiiiah)r, |)riiiiilias arcaniiii siianini (>t oniiiiiiiii rrtij^iini Hiiariiin 
(loiiio Dci <laiis. \il v<M'l>.'i S< riptur.iniiii taMi(|ii.-iiii iih-I in orc cins 
(M*ant, ac lu('(M'na inlra (miiii s|)1<mi(I(Mis. (ionv(Msalio cius S(Miip(M- 
in caclis crat'-. Vir illc aul(MU(uiini viilulc Sp. .sancli pcrfcclus (Mat. 
ct oiiincs (lilijjcb.int (mmu ob bon.i npmi (juac ajjcb.il, ila ut *raiua * |>. i 'J<i. 

M» (Mus ad arcbonl<'s <'t pracsidcs p<M'V(Mi<M'it cum ('brisli.iniiiii c.s.sc : ct 
dili|][(MihM' inquisiv(M'unt (miiu. 

Factuiii cst aul(Mu, cuiu B. Aj)a Kpiiiu; doiui suac rccuiub(M'cl , 
vidit iuveneiu spbMulenhMu supra se stantem, qtii tetijjit latus eiiis 
dcxlcruni ctexcitavit euiu. S. ApaKpiiue cuni experjjcfaclusfuissct, 

1.') vidit viiuiu splcndcnteui supra se stantem et turbatus est. Et i7/c 
dixit ei : ffEpiuie, apcri oculos tuos, ut a|jnoscas quisnam e[jo siiu. 
E|jo sum I. Cbristus, cuius slclla in orienlc rcfulsit; ego sum Icsus, 
cuius slcllam vidcrunt luagi, euiu^Mc a(lorav(M'unt; cjto sum 
1. Christus, qucui Maria gcuuit; ego sum I. Chrislus, corona mar- 

30 tyrum. Oportet te nmltos crucialus pro nomine meo accipere; et 
e|jo faciam ut nomen tuum universo orbe celebretur. Surge, vade 
ad praesidem, confitere nomen meum; ne tiiucas, quoniam cgo 
tecum sum. Pacem quam dedit mibi Pater, quando ab eo processi, 
cgo quoque do tibi^. Cum autem Salvator bacc dixisset ei, signavit 

a»> illum, ne ullus cruciatuum corpus eius attingeret, et abiit sursum 
ad caelos, eum respiciente Epime. 

Diluculo autem facto, surrexit S. Apa Epime, e domo parcn- 
tum suorum egressus est, nec ulli suorum rem indicavit, ne pro- 
biberent eum; sed ait suis : f? Ad nuudinas Pemge bodie ire volo 

3o ut vaccam emam, quia vere ea indigeo?^. Dixerunt ei bomines 

sui : ffVade *inpace, Dominus mittat angelum suum ante te, ut *j>. 137 
bene dirigat vias tuasw. S. autem Apa Epime e domo sua egressus 
faciem suam ad orientem vertit, et oravit ita dicens : ffDomine 
mi, I. Cbriste, fili Dei vivi, audi me bodie sursum ad te claman- 

35 tem; nam tu es qui dixisti : *Qui non dimiserit patrem, aut 
matrem, aut fratrem, aut sororem. aut uxorem, aut filios, aut 
agros, et tulerit crucem suam, ac sequutus me fuerit, non est me 

^ Ad iitt. : ffagricola in agrofl. — " Phil., m, 20. 

COPT. -c.-i. 6 —«.( 82 )^— 

di[;nus^\ Tii scis, Domine mi, me omne negotium et quidquid 
possideo abiecisse, ac sequutum te esse; tu quoque, Domine mi, 
ne claudas mihi portas iustitiae, verumtamen da mihi virtutem, 
Domine mi, ut iussum tuum impleam, nam tua est gloria etpotes- 
tas cum Patre tuo bono, ac Sp. sancto in aeternum. Ameu^. 5 

Cum autem haec dixisset, S. Epime signavit se in nomine Patris, 
et Filii, etSp. sancti. Urbem ingressus est, audivit praesidem sedere 
pro tribunali iuxta tetrapylon, nonnullos cbristianos audientem, 
quorum nomina haec sunt : Pihop diaconus Canas, et Apa Hor 
Togensis e nomo Pemge, et Maximus presbyter Senero, et lu 
Petjios diaconus Terbensis, aliique christiani multi e nomo 
Pemge. S. autem Apa Epime oculos suos in caeium levavit, ct oravit 
dicens : ffDomine mi, I. Christe, da mihi virtutem et fortitudinem, 
ut cum hoc impio praeside ioqui valeamT^. 

*l». 128. Dum liaec diceret, ecce Abianus pronoetos^ *circumspexit 1.') 
et vidit S. Apa Epime adstantem; venit in medium coram prae- 
side, ac dixit ei : wDomine mi, praeses, en Apa Epime, qui caput 
est Pancoleus; ecce coram te adstat; modo veniat, et adducat ad 
te clericos pagi sui, et diaconos, et vasa omnia ecclesiao suae, et 
libros suos, et mensas suas, et calices suos, quemadmodum prae- 20 
cepit rexv, 

Statim praeses misit Theodorum cubicularium, qui illum 
super tribunai adduxit. Ait ad eum praeses : rrTune es Epime, qui 
caput es Pancoleus??! Dixit ei sanctus : ffUtique ego sum; at Deus 
est qui caput omnium nostrum est^^. Dixit ei praeses : ffCuinam aS 
deorum confidis, Apoliini, vel lovi? unum horum elige libi. Ipse 
te salvel^. Dixit ei sanctus : ffHorum nulli confido, sed confido 
Deo caeli, Patri Domini mei I. Christi^. Ait ad eum praeses : 
ffMitte, ndduc ad me presbyteros tuos, et diaconos tuos, et 
vasa altarisT^. Dixit ei S. Apa Epime : ffPresbyteros quidem non 3o 
habemus, sed circumeo singulos pagos ut inveniam aliquem, qui 
sabbato et die dominico det communionem nobis. Et vasa, quibus 
communicamur, sunt vitrea, nam nos pauperes sumus, in parvo 
eTTtytov degentesT^. Ait ad eum praeses : ff Epime, nequaciuam mibi 
illudere potcris, etenim iam ostenderunt mihi dolum-*, qui est .'i.'» 
in tc. Caeterum obtempera mihi, ne carnes tuas in acerbis cru- 

*p. 199. ciatibus perdas^. Hespondit * S. Apa Ej^ime ct ait : ffDominus 

' Mt., X, 38; xi\, 2(). — ^ iVovisor, procuraloi? — ^ llAav>;. • ••»•( H.H )•««•• 

iiMMis, 1. (ilirisdis, iniii (»sl(Mi(lil iiiilii : ' Nc liiiKNiiis ciuii (|iii o«-- 
( idcl ('orpus \(\Hlriirii, nniiiiaiii iiiil(Mii vcslraiii iioii pohsiiiil' 
occidcn^" '. Dixit ci pracs^^s : ffVis iit ('.'iriKMii liiaiii |)ci(laiiiiiH /- 
l)i\il illi saiictiis : rrijuod lihi plarct , fac iiiilii; iikmiiiii ost Doiiii- 
;') nus inuus, I. (lliristus, ((iii dal iiiilii virlutcm''. Ait ad (miiii [>rn(!- 
sos : cr Absciiidain liii{|[uaiii ttiain, iK^ it(>ruin ' profcras ex orn liio 
lioc iioiiKMi, l(!sus, corain inc^. Dixit ci S. Apa l!][)iin(;: «'^([iiid^Mii 
di|jnus iion (\s audirc lioc nonicn , ncm[)c Domini ukm I. (iliristi-. 
Pracscs aul(Mn iratus (\st valdc, iiissit novaculam tonsoris all(Mii 

lo sil)i, ciiis linjjuam [)raccidi , cl in carcercui dctrudi cuin, ut coin- 
[)C(lil)us ' constrin|j(M-ctur us([uc niano. 

S. aulciii A[)a l^]pimc in carccrc positus cxlciidil manus siias, ora- 
vit in cordc suo, ct ijlorilicahat Dcum. Kccv arclian|jcliis Micliacl dc 
caclo dcsccndil, si^navit os ac lin{|uam cius; ct locutus est sdnclft.H 

i.) l)(Micdiccns Dcum. ()mii(»s, ([ui in carccrc crant, audicbant (miiii 
bcnediccnlcm Dcum. Crastina aulcm dic pracscs scdit pro Iribu- 
nali, iussitad sc adducl S. A[)a Kpimc, ut audirct cum. (luiii autcm 
[iracscs vidissct illum l()([uciilcm, niiralus cst. Ait illi [)racscs : 
«•l^]pimc, vcni modo, sacrifica diis, nt dimitlani tc^. Dixit ei sanc- 

ao tus : ffVbsit a nie in acternuni ut dcos tuos impuros adorcml scd 
adorabo Domiuuin meuin, I. CbristuniT?. Praeses iussit bcatuin 
ccjunlco sus[)endi, cf excruciari. Cum aulciii cquulco illum sus[)cn- 
suri essent, signavit se *in nomine Patris, et Filii, et Sp. sancti. *|>. i.io. 
Cum autcin suspendisscnt eum, cxcruciarunt eum doncc viscera 

aT) eius et ossa eius nudata sunt. Gumque cxcruciassent euin, corpus 
eius madefactum est sanguine. Et suspensus equuleo levavit oculos 
8U0S in caelum, et ait : ffDomine mi, I. Christe, adiuva ine in hac 
liora^^ 

Cum autem haec diceret, cor eius confirmalum est; et conlbrta- 

3o tus est, ac clamavit dicens : wErubesce, impie impure, una cum 
rege tuo impio^. De multitudine autem cruciatuum, quos attule- 
runt ei, ipse minime curabat. Et omnes cives pro eo clamarunt, 
exsecrantes Diocletianum eiusque idoia impura. Praeses autcm 
Cnicianus iussit S. Epimc in carcerem duci. Beatus vero cum esset 

35 in carcere deiectus erat ob muititudinem cruciatuum, quos ei altu- 
ierant. ' Sic. — * Mt.. X, 38. — ' Ad litt. : ffprinsqiiam-. — ' \cl iitt. : 
■ligno'-. 

6. ( 8/1 > --«• Oa K^ Media autem iiocte stetit supra euiu beatus archangeius Michael , 
ct ait ei : frPax tibi, Dominus est qui misit me ad te ut sanem te^?. 
Extendit autem archangelus manum suam supcr corpus sancli, 
signavit eum, sanavit eum, et roboravit eum dicens : f^Ne timeas, 
ego tecum sum donec agonem tuum absolvasr). S. vero Apa Epime .'> 
repletus est gaudio, totamque noctem egit orans, ac benedicens 
Deum , donec lux orta est. 

Cum autem factum esset manc, praeses sedit pro tribunali. 

•p. i3i. Praecepit ad se adduci *S. Apa Epime. Cum vero adduxissent 

eum, vidit eum praeses hilarem , velut qui e convivio egressus esl; lo 
ac miratus est. Dixit ei : ff Adhuc vivis? Equidem niagnus magus 
es tu. Caeterum magias tuas desere, sacriGca diis regis, ne excru- 
ciem ie^. Dixit illi sanctus : rQuod vis, fac mihi; habeo Dominum 
meum, I. Christum, qui me corroborct in iis, quae super me addu- 
ces. Scriptum est enim : 'Confundantur omnes, qui adorant ma- i") 
nufacta, qui gloriantur in idolis suis^^. Praeses autem iralus est 
valde, iussit ut eum super cathedram ferream sedere facerent, 
galeam igne candentem super caput eius ponerent et lampades ar- 
dentes sub lateribus eius. Postea praecepit duos clavos longos 
atque igne candentes afferri, et humeris(?) illius infigi, donec sub- ac 
tus ad rathedram, super quam sedebat, pervenerint. B. vero Apa 
Epime signavit se in nomine Patris, Filii, et Sp. sancti. Tunc galea 
facta est corona margaritarum electarum super caput eius, el 
lampades ignis retrorsum conversae sunt, ac portantes eas adusse- 
runt. Et turba civilatis clamavit dicens : ffMagnus cst christiano- a5 
rum Deus, qui sanctis suis virtutcm praebct ; non sinemus ut 
homincm hunc iustum in civitate nostra pcrdas^?. 

*|). i39. Praeses autem, cum haec audisset, *timore civium correptus 
est, vertit se ad sanctum, et ait ei : frAdiuro te per lesum, nomcn 
in quo magias agis, dic ut lampades istae ignis non a(hirant car- 3i 
nifices^, quia vere vaide crucianturr. W. vero Apa Epime oculos 
suos sursum in caeium levavit, et ait : crAudi me, Domine mi, 
I. Christe; quia hora, in qua cruci suspensus fuisti, ludaei te vexa- 
l)ant. Postea Patrem tuum Imnum pro eis rogabas (Uccns : *Dimitte 
iilis-^*. Nuiic crgo, Domiiic, hacc iiora est, in (jua nomen tuum in 3J 
omni re glori(ical)iturr). 

Haec autem cum dixisset, accivssil ad caruirices, signavil eos in Ps. xcvi, 7. — ' xeGl(t)va(jioi. — ^ Lc. , xxiii, 3^. • •»»•( 85 )•€«•• 

iiiodiiMi crueis, il ait illis : ''Doiiiiiiiis iihmih, I. (ilirisUjs, iiiiriiit 
liunc ijriKMii u vohJK nMHMlorc''. (iiiin vidissrl |»niPK(*K (|uo(l rartiiiii 
fiKMiit, ol)slii))iiil valdc, rl nit ad saiictiiiii : '^Noniio OKtcndcH iiiilii 
(|iiidiiaiii sit lio(^ si|[iniiii, (jiiod sii|)rr fariiMii tuaiii i'r('(|urMilpr' dii- 
r> cis? K(|uid(Mii ina{p)iis inaj^us (^h tu; ct iioiiiiiKMn iiii(|iiain vidi lioc 
"iijpiuiii a||[(Mit(Mn. (ia(;t(M*uin adiiiro t(; jkm' I(;suiii I)(miiii luiiin iit 
inilii v(M'ilal(Mn ostrMidas''. Hcspoiidit S. Apa Kpirnr», ct di\it ci : 
r<' Aiidi ul osl(Midain tihi. Iloc (Miiiii csl si|riiiini , <|iiod in facii; prinii 
lioininis I)(mis posnil (|nan(lo |)lasinavit (iuni, ct lioc (|iio((ij(; cst 

lo si|rnuin <]ii0(l Doininus iikmis, I. (iliristus, dedit cred(Milil)us in 
ouin,et in Patrcin suiiin bonuin, ct in Sp. sanctniiin. 

Tnnc pracscs V(M*tit se ad adscssorcin suum, et dixit (m : 
w(lui(l lacicnins liiiic hoinini cuin liac turba, pro co claniante? 
Kccc non siniint nos cxcruciarc *cuin in liac civitate^i. Dixil ci ' \i. \X^. 

i:> adscssor : cf Audias nie, siMitcntiani fer in cuin, niitte euin Hacoti 
ad Arnicnium duccm, ut in eo loco illum cxcrucict'^. IMacuit 
verbum pracsidi, et scripsit ita dicens : ffK|jo Culcianus prae- 
ses Pemfje, scribo Armenio Racoti comiti, dilecto ineo fratri; 
salve ! Sijjnilico tibi de scelesto hoc christiano, Epiine, is est de 

«H> PancOleus in nomo Pemjje; caput est sui nomi, et ei omnes obteni- 

pcrant ob ma||ica opera quae facit. Propterea civilatis incolae-non 

sinunt ut euni excruciem. En misi eum adte, uteum, prout mere- 

lur, corripias, si dominis nostris rejjibus non obtemperaverit^. 

Et cum relatlonenr^ eius scripsisset, iussit manus illius post ter- 

.jr) gum devinci, el numellam' collo eius suspendi, et nasum eius 
perforari, vinculum^^ ei immitti, ac duci illum Racoti. Cum navi 
imposuissent eum, ferrum pedibus eius imposuerunt, coniecerunt 
eum in arcam navis, ac septentrionem versus Racoti navigarunt 
cum eo. B. vero Apa Epime alllictus corde est, sursum oculos suos in 

:^o caelum levavit, dicens : «•Domine mi, I. Ghriste, esto mihi auxilia- 
lor in omni via (|ua ducarw. 

Cum autem haec diceret, ecce Dominus noster, I. Christus, 
venit ad eum nubi splendenti insidens, Michaele ad dexteram 
eius, Gabriele ad sinistram eius adstantibus. Respondit Salvator. 

8.') ot ait ad Apa Epime : ffSaive, electe mi, Epimel viriliter age, ct 

confortare, quoniam ego *tecum sum in omni ioco, ad quem duce- ' \>- i3'i. 

^ Itaiice : frogni pocor. — - Itahce ad htt. : frqueiii deila citta-. — 
* ixva(popoL. — ^ Gatenam? xoXXapiov. — * Anuulum? iXrj<Ti>. — M.( 86 )^— 

ris. Ego suin lesus, rex tuus, (jui rarnein e\ Maria Virgine beala 
sumpsi. Efficiam ut nomen tuum toto orbe celebretur, signa magiia 
et sanationes per te fiant, ac populi undique veniant ad adoran- 
dum super corpus tuum beatuniT?. Salvator autem, cum baec dixis- 
set, sursum ad caelos abiit in gloria. B. vero Apa Epime cum .5 
vidisset Dominum, cor eius lactatum est, et exultabat glorificans 
Deum. 

Et repente navis Racoti appulit. Milites ascenderunt, quaesie- 
runt Armenium ducem, et invenernnt eum in spectaculo agonis, 
quia dies nataiis regum erat. Miiites autem dederunt Armenio m 
duci epistolam de B. Apa Epime, qui post eos ambulabat manibus 
a tergo dcvinctis, cum numella^ collo eius, et vincuio^innasueius; 
militibus eum trahentibus. Et voiebat Armenius audire eum in iila 
die; sed civitatis incoiae proliibuerunt eum, dicentes : wNe perdas-^ 
agonem, crastina die audies eum«. lussit iilum in carcerem coniici. 15 

Nocte autem cum in carcerem coniectus fuisset B. Apa Epime, 
erat ibi vir quidam daemone obsessus, et clamavit magna voce di- 
cens : w Non iterum rcvertar ingredi in te, o Dionysi, Tbeodori 
domestici fiii; o S. Apa Epime, ob metum Micliaciis arcliangeli , 
tecum ambulantis, non potero starc in hoc ioco?^. Et statim dae- ao 
]). 135. mon aiiisit *hominem iiium ad terram, et exivit ab eo. Cumque 
liominis cor firmatum fuisset, procidit ad pedes beati, et adoravit 
eum. Custos vero carceris, cum vidisset lianc virtutem quae facta 
est a B. Apa Epime, miratus est. 

Erat ei fiiia unigenita, uterogravis, quae pervenerat ad mcnsem •>:) 
suum partus, et tribus iam diebus erat parturiens, ac ad mortem 
usque defecerat. Cum vidisset pater (juod faclum fuerat a bealo, 
procidit ad pedes sancli, rogans eum ut fiiiae eius succurreret. 
Dixit ei S. Apa Epime : ff AfTer mibi pauiiulum oiei, ut orem super 
iiiud, ac gloria Domini mei, I. Cbristi, manifesta liatT^. Vir auteni .*^o 
allulit ei oleum, et sanclus oravit ila dicens : rDomine mi, i. 
Cbiisle, miserere operis manuum tuarum quia tibi in omnia est 
])oleslas, ut nomen sanclum luum giorificetur cum Patre tuo l)ono, 
acSp.saiicto in aeternum. \men^. Cumcpie signasset oieum, iussit 
liniri pucllniii. illico piiclla iiiasculnm p(q)eril, et iuxta nomen :\:) 
sancli vocavcrunt noiiicn eiiis Epime. 

IVist liaec ({iiidaiii oculis captus ad ostium carceris sedebat, eiee- 

' xoAXap/or. — ' aXvais. — ^ Iliilirc dici posset : fnnn guastare, Plc.n. — !»•( H7 )•««•• - 

inoHynaiii |M>hMiH i\ IranHciiiilibiiH. (iiiiii aiidiHHel Yirliilrs, (|iia<* a 
S. \pa KpiiiH' lii'l»aiil , Hiirrrxil iii|jn'HsiiH <;Ht ad imimi, n>|jaMH«Mii!i iil 
(XMiiiH HiiiH luMien danM. S. vimo Apa KpiiiM' v(>rlil racifMii Hiiaiii ad 
orliMiliMM, ct oravit ila dic^Mis : r^Dnis, (jwi *a|»«MMisli (xmIoh (mkmm- ' )»■ iV>. 
r> };(Mii (liiMi |{('lh|»lia}M' iM|[r('SHiirMH cshch, ct nirsMMi dcdisli liiMicn ocii- 
lis (JMorMiM ('accorMiM scdciiliiiiM , ct clcoiiiosyiiaiM |)clcnliMiii , aiidi iiic 
(}MO(pic, DoiiiiiK^ iMis(M'(M'(> liuiiiH paii|>cris,da liiiMcn ociiliH niiiR, 
<|iiia in l(^ sporavit^. VA cuni si|jnass(;t S. \pa Kpinifi oniloH eiiis in 
noniinc Patris, (^t Tiiii, ct Sp. sanrli, iiiico apcrli siinl oniii eiiis. 

to Vir autciM per civitatiMii lotaiii eijrcssus cst, ac sancti ramani evul- 
{javit dc virtMtii)MS, (jiias in carcere agchat. 

lulius vero coiMiMcnlariensis iial)cl)at sororem vir(|inem, no- 
niini' KiicliarisliaiM. Diai^oiiis invidit ci oi) i)ona (piae iiia agcl)at; 
ac etrccit iit lia])ilarct in ca dacmon, (jui totiiMi eiiis corpiis torsit; 

if) et manus eiiis dcxtcra ciim pede eius dextero contracla erat ad 
cam. Totum corpus eius aruerat, et annis xiv in iecto decui)uerat, 
nuHo modo in pedes consisterc valens. Iiiiius autem ciiim aiidisset 
virtutes, qiias Deus per sanctum in carcere agcliat, convoiavit ad 
illum, rojjans eum, ct dicens : ff Domine mi sancte, aiidivi virtiites, 

•10 (jiias in nominc Cliristi a<>is. Est miiii quoque soror mulier', cui 
diabolus invidit ob l)ona qiiae ipsa a(|ebat, ac totum corpus eius 
dira infiriMitate pcrdidit. lamque xiv annis iecto d(*cumbit, in pe- 
dcs suos liaud consistcrc valcns. Et adduxi ad eani muititudincm 
mcdicorum atque incantatorum, sed non potucrunt sanarc iliam. Si 

nf) oraveris pro ea *utDcus sanitatis {^ratiam ei conferat, quodcuMiqMc * p. 137. 
dixeris miiii, faciam. Si vis dimittam te, ut in domMin tuam in 
pace abeas, usque tres libras auri solvam Armenio duci ut te di- 
mittat a nobis; fac mecum gratiam^. 

S. vero Apa Epime risu explosit, et dixit lulio : cfNolo ut me di- 

3o mittas, quia non est honio qui vim intulit mibi ut adduceret me 
huc, sed Dei mandatum est quod huc me adduxit. Caeterum opus 
pium- postuio a te, ut curam mei corporis <|eras, cum sententia in 
me iata fucrit, et in Aegyptum mittas illud ad sepulchrum paren- 
tum et omnium meorum?^. Dixit ei luiius : ffHoc quidem paratus 

35 sum agere; at rogo te iit memineris mei in locis'-, ad quos ibis'^. 
Et apcruit os suum S. Apa Epime, ac benedixit ei dicens : crDeus, 

^ Cf. dhsX(^i^v yvvaTHot^ l Cor., ix, 5. — "" Ad litt. : ffbonum opus". 

— ^ rOTTOS. — M.( 88 ).«— 

Pater Domini inci I. Christi, benedirat tii)i, luli, IVater nii; fames 
ac pestis non sint in donio tna, et senien tuuni suppliciuni* non 
videat in aeternuni^. 

Cuni autem beatus haec lulio dixisset, ait : rrMitte, adduc soro- 
rem tuam huc, ut Dei [;loria manifesteturT?. Statim misit lulius 5 
pueros suos, qui tulerunt sororem eius, adduxerunt eam, ac coram 
sancto posuerunt eam. Sanctus autem, sumpta aqua, oravit super 
eam, ita dicens : fcRogo te, Domine mi, I. Christe, a quo^ sanitas 

p. i38. et vita sunt, audi me hodie deprecantem te *ut sanitatem benigne 

tribuas Eucharistiae, lulii sorori, ob bona quae cum sanctis tuis m 
ipse facit^. Statimque sigfnavit aquam in modum crucis, dedit eam 
pueris, qui effuderunt eam super iHam. Hlico corpus eius erectum 
est; surrexitilla, in pedes suos constitit, et Deum ac S. Apa Epime 
(llorificabat. B. vero Apa Epimein carcere positus multas ibi sanatio- 
nes in infirmis operabatur. 1 5 

Et factum est post haec, Armenius dux audivit prodi||ia, quae 
S. Apa Epime in carcere patrabat; et igssit parari tribunal in loco, 
qui vocatur Cisarion, ac sanctum super tribunal adduci. Ait ei : 
ffTune es Epime magus 1-n Dixit ei sanctus : ffProfecto ego sum 
Epime, at ego magus non sum, sed famulus Domini mei, I. Christi, ao 
Filii Dei vivi v, Ait ei Armenius : ffQuae sunt opera ista, quae in 
carcere facis?7) Dixit ei sanctus : ffOpera, quae a me acta audisti, 
non magicis artibus, sed in nomine Christi feci. Audivi enim de 
viro quodam mago, Astratole nomine, quod fecit magna magiae 
opera; et cum invocationem fecisset, puteus abyssi patefactus est aa 
ei. Descendit ipse eum videre cupiens, et puteus super eum clau- 
sus est, ac daemones apprehenderunt eum. Alii dixerunt : ffOcci- 

j». 1.39. damus euniT?; alii autcm : 'Detrahamus pellem eius"; *alii : 
*Caput eius auferamus'; alii : 'Evellamus ungulas eius'; uno 
verbo, magna mala ei facere volebant, et ille defatigatus est 3o 
invocans potestates'^, quae eum salvare non potuerunt. Post haec 
autem meminit christianorum Dei : illico cor eius confirmatum 
est; et confortatus est. Ait in corde suo : *Si christianorum 
Deum in memoriam tantummodo revocando ita planc cor meum 
confirmatum est, quanto igitur magis proficiam , si in corde meo 3.') 
et lingiia inea confitcbor cum?' Statim clamavitdicens : *I. Christe, 
christianorum d(!us, si iiberaveris ine de liac necessitate, in qua Vi*i'S<)i\ .s;iii{;iiliirin iiHMini |»im noiniiir tiio lir.ilo riViiiiil.iin \ V.i 
illico |)ut(nis a|MM'iiil os siiiiiii,ar ip.sr .-ulscrndit Hiirsiiiii; iil sriMs, 
o stnlti^ rt insi|Mi'ns, noii rxislnc Dciiiii |iol«'ntiMii prjn^liT rliiis- 
tianoniin Dimiiii. Ipsc Ncncliria oiniii.i d <»|)cr,i |)ati'is tiii (li.iiioli, 
.^» «jiiilnis is fiisiinavil lioinincs, solvcl'^. 

Ait ad cnin \i'incniiis : ^ \n(li iiic, sacrilica dii.s, iit (liiiiitlaiii 
iiiv, l)i\it (M sanctiis : rrdontcntns sis vcrho, si sapis; iiotniii tihi 
sit iiK^ liaud sacrilicatiirnin diis tiiis ini|Miris<^. Iiatus cst \riiic~ 
niiis, tt ait ad S. Apa Kpiiiic : f^ Aiidi inc adliortantcin lc, sacriiica 

10 diis, iic' (dr|)us tuuin duris cinciatibus pcidain. Vcrunitamcn po- 
stula a iiic pclitioiKMii ali(|iiain, ut illaiii pcriiciani; vcrc (Miiin contri- 
stalus suin dc tc^. Dixit <'i sanctns : f Quacnain cst pclilio mca 
(|uain p^M^ficicsr». *Ait ei AriiuMiius : ffSi vis, scrihani doiiiino iiico ' |». i 'lo 
rc|ji ut til)i iiiajTnani, cf (^xcclsain (li|(nitat(Mii conrcrat, ac conccdal 

ir> til)i c iiiilitcs, qui sub tuasint potcslatc^. Risit iiulciii sanctiis, cfait 
ci : «rHaec ijjitur est petitio (juaiii periicies inilii? vivit Doininiisl 
si c milites dares, ut c annis sub mea sint potestate, Iii c anni non 
ae(|uipolIent uni Iiorae in rejjno, (juod a Doiuino meo, I. (ilnisto, 
])aratum est^. 

•jo Furore iratus est Armenius, ct iussit eum e([uiiIco snsjxndi, 
atque cruciari donec ossa eius nudata sunt. S. vero Apa Epime, e(jnii- 
leo suspensus, ociilos suos sursum in caelum ievavit, et clamavit 
dicens : frDomine mi, I. Christe, adiuva me in Iiac, (jua v(M'sor, 
necessitatcT^. Adbuc eo loquente, ecce arcban<;elus Micbael, candi- 

L^.") dae columbae specie assumpta, super sancti caput constitit. lllico 
omnia vincula eius soluta sunt, equuleus confractus est medius, ac 
in duas partes divisus-; et sa^wtus stetit super tribunal, nec ulla 
corruptio in eo erat. Armenius iratus est, et iussit eum secunda 
vice cruciari. Et praecepit magnam fossam igne succendi, ac bca- 

3o tum tridentibus ferreis super eam \oIutari, donec cutis corporis 
eius sancti contracta est. Et in Dei virtute S. Apa Ejiime surrexit, 
stetit in medio i{{nis, nec ulla corruptio in eo erat. Postea iussit 
ungulas eius unam post aliam evelli, et acetum ac cinerem super 
eas effundi, virilia eius auferri, atqiie fervens oleum super ea effundi. 

3.") *S. vero Apa Epime fortiter hos cruciatus pertulit. Postea iussit *j>. i'ii 
afferri ollam plumbi, ut succenderetur donec instar aquae solutum 
esset, et in stomachum sancti effundi. Nobilis autem vir ait ad 

' Textus : frpriusquamn. — - Italice ad litt. : rre fu fatto in due-^. (90 ). — «• yu H-i diiceni : <fO inipie, ac slulto, equidem e[T[o suni sicut ille, qui cuni 
exierit a vento urente, ct invenerit aquam fri[][idani ante se, bibit 
donec ventrem suum impleveritT^. Iratus est praeses, et iussit vin- 
culea ferrea manibus ac pedibus eius poni, et trabi illum per pla- 
leas civitatis, donec san[ifuis eius affj^lutinatus est in terra. Et re- 5 
verli eum fecerunt, adduxerunt, ac statuerunt eum coram Armenio 
duce, nec uHa corruptio erat in corpore eius. Turbae autem civilatis 
clamarunt,dicentes: ffNon est deus, praeter cbristianorum Deum^. 
Iratus est dux, ct ait ministris : wPer salutem majrni dei Apolli- 
nis! etiamsiDeus eius aequimanus esset^, non poterit ilium salvare lo 
de manibus meis. Tamen, per salutem dominorum nostrorum 
reo[um, non finiam cum eo, donec virtutem Dei eius videam^. Ait 
sanctus ad eum : ff Quia nomen Dei mei biaspbemasti, credo illum 
vindictam de te illico sumpturum, teque mulum effecturum, ne 
ilerum loqui valeas^. Et statim lal)ia illius sibi invicem adliaeserunt, 1 5 
ct lingua in ore eius, nec ullo modo loqui poterat. Et turbae mira- 
tae sunt, ac clamarunt dicentes : ffNon est deus praeter Dominum 
nostrum, I. Cbristum, cbristianorum DeumT^. 
p. lAa. *Armenius autem dux surrexit, convolavit ad luliura Cbbebsen- 

sem, rogavit eum ut suaderet B. Apa Epime ut sanaret eum ab 90 
infirmitate, quae eum apprebenderat. lulius vero abiit ad B. Epime, 
amplexatus est eum, os ac pectus eius osculatus est deprecans eum, 
dicens : ffDeprecor te, Cbristi martyr, ut sanes Armenium comi- 
temT^. Dixit ei sanctus : «fVivit Dominus meus, quem blaspbema- 
vit! non poterit loqui donec accipiat calamum, et atramentum ac 5.5 
cbartam, ct scribat manu propria, confitendo non esse Deum, 
praeter Dominum I. Cbristum, cbristianorum Deum^. 

Armenius aulem accepit cbartam, et scripsit in ea ita : «fCredo 
non esse Deum, praeter Dominum, I. Cbristum, cbristianorum 
Deumr). Omnes qui sedebant circa eum acceperunt cbartam, ac 3o 
legerunt eam. S. vero Apa Epime ivit ad eum, et ait ei : cf In nomine 
Domini mei, I. Cbrisli, cbristianorum Deus, qui aperuisli os 
Zacbariae sacerdotis, ita ut is loqueretur, et glorificaret nomen 
sanctum luum, ita quoque, Domine, aperiatur modo os buius 
impii, ut aperiat os suum ac iterum loqualur, et quidquid voluerit ,3.") 
dicat; scio enim eum non credilurum, verumta?nen fac hoc propter 
niultitudinem islam adslanlem, ut credanl in nomine tuo sancto^. 

' Ad lilt. : frdoxlprossot in ulraquo manu sua". » »•! *M U Klilli4'()a|M'rliiiii eslos Ariiicnii ; loriihiH est, rt uii ud S. Ap.i K|hiim' : 
rVirlutnii (iiniii lotaiM advorsiis in<; excM'CuiHli liodie, o tcinrraric; 
nttaiiHMi cgo iniiiiinr |>aiTaiii tihir*. 

^ luHsit H. Apa M|Miii('a(l hnliKMiin (liici nianihiis ar |i(*(libiis vinr^ ' l>. i^i.i. 
T) t(iin,<*t in caniiiiinn luilnri proiiri, rt ijriKMii sii{><m' (Mini ali. \'A 
li{[a>(MMint (Miin, (tr proicccrnnt iii clihainifn uhi indnsit trihiis (lichiiH 
ct tribns noclihns. Sanctns aulcin oiavit l)<Mini, (liccns : f^Driis, 
(|ui (^xaiidisti patrcin nostrniii Ahraliain, cxtinxisti siibter cniii 
llammnni ijjnis Hosocli rc|jis; (|ni Panlum et Thcclain ah ijjiK! 

lo Thainaris (Thainyris) lihcrasti; (|ni salvasti loscph di' manihns 
Acgypliac ac doinini sui; (jui trcs sanctos cxnudisti iii mcdio ior- 
nacis ignis ardcntis, ct misisti nn|jclum tuuin, ac lihcrnsti cos 
de manibus Nal)ncliodonosor rcgis, et rex fuil primus nd conlitcn- 
duin lihi diccns : ^Nonne trcs vivos proiccimns iii rornaccm lijja- 

iT) los? cccc cnim, ait, vidco (piattnor viros solulos, amhnlanles iii 
mcdio ignis, ar nil corrnptionis in cis cst , et spccies qnarti 
similis cst filio l)ci'\ Modo, Dominc mi, andi mc, libera mc de 
medio ignis, (juoniam dies irae, et trihulalionis, et angusliae oin- 
nis, dies hacc est.^ 

"o Et statim ecce archan{;clus iMichael deorsiim de caelo vcnit, 
ingressus est caminum balnei ad S. Apa Epimc, extendit alas siias 
lucidas super cnm, cgitquc ut llamma ignis fieret instar ventus 
roris llantis in hora matntina. Et ait ad eum Michael : ffViriliter 
age, et confortarc, Christi regis athlcta. Ego *sum Michael, quein * p. i'i^. 

a5 Dominus misit ad te, ut adiuvarcm te^. Statiiii vincula omnia 
soluta sunt; et snrrexit, ac stetit super pedes suos. 

Factum est autem, cumS. ApaEpime tribus diebus positus esset 
in balnei camino, Domino illum protegente, surrexil Armenius, 
ahiit ad balneum volens lavare se. Exuit vestes suas ut se lavaret. 

3o recordatus est sancti Apa Epime, et ait : ffConfusus fuisti, o mage 
Epime; ubi cst modo Deus tuus? liberet te de manibus meis^. 
Dnm bacc ioqueretur Armenius, ecce archangelus Micliael tulit 
S. A. Epimc, et statuit cum coram illo in medio lavacri. Gum 
autem Armenius dux vidisset enm, ira repletus est valde, et 

35 reversus est e balneo et non se abluit in iila die. S. vero Apa Epimc 
exiit in platcas civitatis, post Armenium ambulans, universa 
civitatis turba eum mirante. 

* DaN. . III, 9 4-95. ■ • > »«( 92 )»«^— 

Eusebiusautem, protopolites civitatis,qu«Tiiidaui aedeiu suaiii 
suburbauam ^ aedificabat. Filius vero eius unigenitus operariis 
cunclis praeerat, urgens eos ad opus. Ea hora qua S. Apa Epi- 
me per viam transibat, cecidit adolescens de super aede; cerebrum 
cius disruptum est et per nares cius exivit, et totum eius corpus 5 
contusum fuit. Universa autem turba circumdabat eum ilens. Ait 
eis S. Apa Epime : wRecedite paullulum a me, ut gloria Domini 
|) 145. mei, I. Cbrisli, manilesteturT?. Statim turba *recessit ab eo. 
S. Apa Epime stetit supra corpus adolescentis, et oravit ita dicens : 
rDomine mi, I. Christe, Fili Dei vivi, audi me in medio huius lo 
multitudinis, et glorificetur nomen tuum sanctuniT). Et apprehendit 
adolescentis manum, ac erexit eum; nec uHa corruptio in eo 
crat. Stalim cor eius confirmatum est; aperuit oculos suos, vidit 
S. Apa Epime stantem, et adoravit eum, benedicens Deum. Turba 
vero, quae circa illum erat, cum vidisset quod factum fuerat, 15 
glorificavit Deum et S. Apa Epime. 

Statim cvi homines accesserunt ad ducem, apprehenderunt 
eum, nec siverunt eum ad prandium ire, omnes una voce claman- 
tes:«fUnus estchristianorum Deus, I. Christus,S. Apa Epime Deus. 
Tpse est in quo speramus, et ipse te, et regem tuum, et deos tuos 9.0 
inanes confundet. Nos enim christiani sunms , fatemur aperle; Deo 
S. Apa Epime annumerati sumus?). Tum iratus est Armenius, el 
iussit eos ad mare duci, sententia in ilios iata. Ait ad Symachum : 
frVade ad apostatas^ istos, et fac eis iuxta verbum dominorum 
nostrorum regum. Potestas data cst tibi interficiendi eos quavis 35 
morte, quae tibi placeat^^. 

Symachus autein carnifex-^ adduxit sanctos martyres iuxta mare, 

ad lineas disposuit eos, extendit manum suara, arripuit enseni, 

I». \i\(). et ivit ad eos. Aliis caput abstuiil, aliorum *pedcs subnervavit; 

l)reviter, fecit eis prout sibi ])lacuit. Et defatigatus est Symachus 3o 
rarnifcx, «c sedit super iapidem ut ])auliuium requiesceret. 

Ait ei unus e turba, Dioscorus nomino : frSymache, fili mi, 
dosine on'imdcre beatoruui sanguinem, mngnus onim est eorum 
Dons; non to am])iius Jioc facientein foierabit, sod iilorum sanguinom 
super to adducet^. Dixit oi Symachus : rrSi moriar, ponatur pupilla :i5 
moa dextora sub iimine yiortae Amenti?^. Et omnes beati, qui 
adhuc viv(;bant, addiderunt : ffAmen; fiat tibi quemadmodum 

' 'crpcxaliov. — ' a7ro<T7aT>;s. — ^ xealwvafnos. dixisli'^. I']( rxiliil smsiim Synunliiis, nr. rcli^jiios hralos iiili'iroril. 

Ml liniiaiueiiliiiii icplchiiii osl aii]{<'lis, <|iii ohviaiii rxiniint hc.iliH 

l^aiidrntes ruiii cis, iil. (;oruiii .iniiiias a<'ri|)<>rc'nt, ac nia|)|)iH liyssi- 

nis ornanMil (Mis. II. aiitiMii Apa llpiiiic rcspiiMrhat cos oninos, l)on<;- 

r> (li(!(M)l(>s l)(Miin,(M |;;loriii(*anl(>s Doiiiinnni nostriini, 1. (iliristiiiii. 

Sancliis vcro ncccssit ad AriiKMiiiiin , rt ait ci : "Vivil Doininu» 

Deiis oiiini|)ot(M)s, Doniiniis ;iniiii;i(' iiicac ct corporis iii(*i, non 

hinc ahibis doncc scntiMiliani iii iiic tiilcrisT^. AriiKMiiiis .iiitijiM id 

a||[(M'c non |)otuit [)ro|)t<M' civitalis turliaiii; dilij;<'l)aiit (Miiiii S. \|);i 

lo M|)iiii(> ol) sijrna ina|rna ct prodijp;!, (|ii;ic in noniinc (iliristi opcrah^i- 

tur. Tiini iussit addiici sihi leon(Mii , ct iirsiiin , ct j)antli(M;iiii . cl Ico- 

parduni. Iiiiposuit oos scapliao una ciiiu *S. Apa M[)iiiie, iiianilnis ' |.. 1/17. 

ac [ledilius vincto, ut [icllen^tiir ca in iiiare itincre triiiiii dicMMim. 

S. aiilem \pa !'i[)imc DiMim l;iud;il);it iii cantico l);iiiiclis. 

ij Tribus autem absolulis diebus, arcli;in|jelus Michael sca[)h;iiii 

ciini S. Apa lil[)iine ad litus adduxit, helluis m;inus ac [)edes cius 

lambenlibus. Armenius vero, cum vidisset eum, miratus est valde, 

co}»itabat enim in corde suo belluas devorasse euiii. Uespondit 

Apa b^piiue : frErubesce, o Armeni, nam ecce Dominus nieus, 

ao I. Christus, misit anjjelum suum, qui liberavit iiie a inari et belluis. 

ut te ac deos tuos impuros confundamr). 

Armenius iussit slerni tribunal in loco maritimo (|ui vocahir 
Posidou, iuxta mare. Praecepit S. Apa K[)ime lecto lerreo imponi, 
intra qucm erant annuli lerrei^ lussit i[jnem inimitli ei, ac illuin 
ao sanctuin comburi. Tunc ecce nubes iucida, rore [)lena, super lectuni 
expansa est, ac ignem extinxit. El vincula ferrea, et annuli, quibus 
sanctus erat constrictus, soluta suut tamquam cera coram igne. 
B. auicm ApaEpime sletit coram Armenio, nec ulla corruptio in eo 
erat. 
3o Repente vero caligo magna involvit Armenium, et omnes minis- 

tros eius, uno lulio excepto. Tunc universa turba clamavit *voce 'j). 168. 
magna : vfBenedictus Dominus Deus Omnipotens'-. Armenius 
autem clamavit : frBenedictus es tu, chrislianorum Deus I Vocate 
milii lulium Clibehsensem^. Cumque venisset lulius, ait ei Arme- 
35 nius : ffQuid vis ut faciam tibi-? Adhuc modicum, et turba adver- 
sus me consurget, cf lapidabunt me^. 

^ Scii. ad constringendum eum, iacentem iu iecto, ope catenaruni. — 
* Exs[)ectares freij^. lulius auleni vertitse sccunda vice ad S. Apa Epime, ct dixit ci : 
rfDomine mi frater, miserere nostri; manifestetur iterum Dci 
virlus in niedio turbae huius^. S. vero Apa Epime levavit oculos 
suos sursum ad caelum, et oravit. Ivit ad Armenium, tetigit oculos 
eius necnon oninium militum. lilico caligo recessit ab eis, ct 5 
viderunt. Iratus cst Armenius volens cruciare beatum. Turba autem 
universa clamavit ; ffHaud sinemus te cx hac hora hominem hunc 
iuslum excruciarcT?. 

Theophancs vero domesticus ^, et Soterichus consiliarius^ verte- 
runt se ad Armenium, et dixerunt ei : cfDominus noster, pelle in lo 
exilium hominem hunc in Aegyptum, ut ibi interficiant cum : nam 
si eum hic excruciabis, nos lapidibus et igne petent. Nos enim 
scimus homines huius civitatis rcbelles esse; nec parcent nobisr». 

Dum haec ita cssent, ingressus cst Racoti Rhocclianus praescs 
cum Sebastiano, qui dux superioris Aegypti factus fuerat, Rhoce- i5 
lianus vero praeses trium ciyiinlum , scilicct civilatis Hncs, et civi- 
p. 1^9. latis Pemge, et civitatis Gais, cum Diocletianus ad eos *scripsissct, 
ac in Aegyptum misisset eos. Armenius autem iussit S. Apa Epimc 
manibus ac pedibus vinci, numellam'^ collo eius poni, cum Rhoce- 
liano praesidi et Sebastiano duci tradi, qui pcrducerent eum in 20 
Aegyptum, ut ibi occiderent eum. 

Gum autem S. Apa Epime navi impositus fuisset, venit lulius, 
amplexatus est eum, et dixit ei : ffRogo te, bone pater mi, memenlo 
mei in locis ad quae ibis. Dominus tribuat virtutcm tibi, doncc 
agoncm tuum bcatum absolvas^?. Gumque lulius haec dixissct a.") 
S. Apa Epime, vocavit duos servos suos, Faustum et Theotimum, 
tradidit eis S. Apa Epime, ut ei minislrarent, doncc agonem suuni 
absolvisset. Praeses autem et dux conscenderunt navem cum prac- 
sidio niilitum, ct navigarunt ad austrum, ut ad civitatem Hncs 
pervenirent. Gum pervenisscnt ad pagum, qucm vdcant Phuoh So 
Enniamcu, ad occidentem fluniinis, cum vcntns sccundus dcrcli- 
quisset navcm, ad litus cum beato appuierunt. Et angelus Domini 
tetigit latns S. Apa Epime, rf ait illi : ffEsto paratus, regis Ghristi 
alhlcta, (pioniam corona tna ct agon tuus in proximo sunt tibi; 
liic cnim cst locns ' qucm Doniinns paravit tibi, ut confcssionem 35 
beatam in co absoIvasT^. ' TO(X)JfTllHO>. — ^ rT\j(iSovXos. — xo}^Xtfjiov. * A(l lill. : rrvia'^, 

ol sic bis doinrpps. Praesrs nimo, iw diix Irilxis (linhtis iii ro loro iii.iiihcmuiiI oh 
vriiloniiii admsorum v«lnMiMMiliaiii. Poslca adiiiinlianiiil <mh : "Ksl 
(<Mii|iluiii ad occidtMiUMii rivilalis, iihi dii siint; siirj;aiiiiis, (•aiiiiis 
illiic adoraro cosrt, 
r» * Krat ibi caslriiiii, ciii jiraeeral Irihiiiius ciini iiiililihus, Coin 'p. »^»0. 
Tou ('.(MiirMi iiiiMnipaliiiii. Misit pracscs afT^^rri sihi iionnulln 
iiiiiKMila, iil ad UMiipliiiii iriMil, rl dros adoranMil. Slaliiii iiiiiM nt.i 
iiiipodila siml, ncc ulliiiiodi' amhularc? potiKMunt. S. v(M-o \|)a KjiiiiM' 
ait illis : ffVivit Doniinus iuimis, I. (iliristus, non polcritis lociiin 

10 hunc praettMjjrcdi, doncc sont(Mitiaiii nicaiii tuleritis; nain hic est 
locus, (pieiii Doininus constitiiit inilii, iil oeconoiniani nicain 
iii co absolvani'^. lilico stravcnint Irihiinal iii IMifioh KnniaiiKMi, 
niiserunt ad tcinpluin, <ic praecej)cruiit sacerdotihus allerre \polli- 
iieni, ut euni ihi adorarent. Et adduxerunt iiluin ad eos. Praeses 

iT) aulein ac dux, et iiiiiitcs (juo(jiie, prostraverunt se, ct adoravcninl 
ciini. IMstea sedcrunt ihi pro trihunali et iusserunt ad se addiici 
christianos, qui m eo ioco hahitahaiit. 

Et adduxerunt ad eos A. Sarapioneni preshyteruin Phuoli 1'jinia- 
in(~n~i, et Orionein preshytcrnni de Coin tol» Cemen, ct Abionein, 

ao qui capnt erat tov Ceni(~'n, et l^^udcmonem , incolam Phu('jit, ct 
Petsiri, incoiain Tilo[j, aliosqne christianos muitos, qui omnes 
erflwf illius loci. Cnm eos pul)iice audissent, eornm aiios interfece- 
runt, aiios vero secnm in navi tuierunt. AitpraesesadS. ApaEpimc: 
wEcce dominus tuus, eum corani te adduci iussi, ut iam magiain 

30 agere non valeas^. S. aulem Apa Epime, magna fortitudine accinc- 

tus, apprchendit Aj)oilinem, aliisit eum * ad terram, thronum *p. i3i 
praesidis evertit sub eo, ac reges eorumque deos impuros exsecratus 
est. Praeses auteni ira repietus est valde, iussit nervos calcaneorum 
eius perforari, eumque capite deorsum verso suspendi trihus horis, 

3o donec cerebrum eius ex ore et nasu eius defluxit. Et postea iussit 
eum deponi, o€ molares et aversos dentes eius evelli. Sanctus vero 
nullum cruciatuum sensit. 

Perrexit impius crudelis, et iussil aflerri lebetem, coniici in euni 
sulphur, et asphaltum, et oleum, eisque submitti ignem donec 

35 ehullirent; nianus ac pedes sancti ligari, ut in lebetem demitteretur. 
Et praecepit afl^erri stilum ferreum igne candentem, ac in aurem 
eius dexteram immitti donec per aurem sinistram exiret. Dum 
autem heatum coniicere velient in iehetem, sursum exsiiierunt 
gutlac ferventes, ac miiiles turhasque adstantes adusserunt. Et — 1^( 96 )h-i^- 

Bealus niartyr e lebete adscendit, nec ulla corruptio omnino eral 
in eo. Tum sententiam eius tulerunt, ut caput eius auferretur. 

Gum autem ad locum supplicii eum ducere vellent, Sebastianus 
iussit eum ad se vocari, et dixit ei ita : ffEpime, audi me, ne 
male moriaris^. Respondit S. Epime, et ait ei : ffQuando esl vir 5 
l>. ir)2. dives, qui multas possessiones habet ac filios, * fdii eius sciunt 
divitias patris sui. Ego quoque scio divitias Dei mei, qui est in 
eonibus^ lucis. Cor meum ad eum direxi, ut partem accipiam in 
regno eius^. Ait dux : ffStatuisti in corde tuo male mori??^ Dixit 
ei S. Apa Epime : rrMors, qua ego moriar, non est mors, sed vita lo 
aeterna^. Respondit Rhocellianus praeses, et ait ad ducem ita : 
ffDimitle arrogantem hunc, ut auferant caput eius, et nos quiesca- 
mus ab eo; nam magiae eius prohibent nos, nec sinunt nos eo 
tendere, quo rex misit nos??. 

Carnifices autem traxeruntB. Vpa Epime, utcaput eius auferrent. ir> 
Beatus vero ait illis : ffRogo vos, dimittitc me paulluhim ut orem , 
priusquam caput meum auferatis??. Carnifices autem concesserunt 
ei ut oraret. S. vero Apa Epime faciem suam ad orientem vertit, 
oravit ita diccns : ffDomine mi, I. Christe, aperi mihi ianuas tuas 
beatas ut ingrediar eas et confitear tibi. Angeli lucis et Cherubim, 20 
mecum state. Veni ad me hodic, Domine mi, I. Christe, esto mihi 
auxiiium in via, donec in tribunall tuo tremendo occurram tibi^. 
Cum autem orandi finem fecisset S. Apa Epime , vertitse, vidit servos 
lulii stantps, paratos ad condiendum- corpus eius iu\ta mandatuni 
domini sui, et ait eis : ffCum caput meum abstulerint, condite ^5 
|). i53. honorifice corpus meum, quaerite *navem, imponite me iili, ac 
ferte me ad sepulchrum patrum meoruniT?. 

Cum haec diceret, ecce Dominus noster, I. Christus, supra eum 
stetitin gloria magna, et totus iocus septuplum resphinduit, ita ut 
turba diceret : fflgnis est, qui de caelo venit, volens comburere 3o 
nosTi. Ait Salvatorad S. Apa Epime : ffPax tibi, electe mi Epime, 
viriliter age et confortare, ne timeas, quia ego lccum suni'^. Cum 
autom sanctus vidisset Dominum nostrum, I. Christum, laelatum 
est cor eius in eo; prostravit se, adoravil illum , el dixit ei : ff Domine 
,mi, et Deus mcus, volo ut petilioneni largiaris mihiT^. Ait ei 35 
Salvator : ffOmne quod postulaveris Iribuam tibir?. Ait sanctus ad 
eum : ffVolo ut sanilatem largiaris omni homini, qui infirmitate 

' aicov. — ' GHeira^iv. !)7 » >«i .f I ••« 1 qiinvis iii rivil.ilr \\\m Inhoravcril , nr. viMiriil .id Inpos moiirii, 
siirxir ('oi'|)iis imciiiii a(lorav(*r*il , t(>({iic in iioiiiirK^ iiico (icprccntiif^ 
fiicril^. Divil ci Salvalor : ?<"() (»I(M'I(' iiii I']|hiiic. dico lihi, iion 
iiiodo in civitah^ liia, scd ({uol((iiol iii oniii l(»co iMiiriiiilalc (jiiavis 

r» lalioravcriiil , c/ vcncrint ad ador^niidiirii sm{)ci- corpMs Immim hcalMMi, 
ac iiic iii iioiMiiic liio (ic|)rocnti f'iH;rinl, snnilalciii lnr];iar iliis. 
I^t insiipcr ctliciaiii iil iiomcn tMiiin in toto orl)(> cchdirctiir ; (dliciaiii 
iit po|)Mli iMiiili Mii(ii(]Mc vciiiaiil ad adoraiidiiin sii|)er roli({Mias 
hins hcnlas^. 

H» Postliacc S. Apa l^piiiic convorsns nd carnificos nit ois : wVonito, 

^MiandalMiM qiiod vohis im|)eralMiM fiiil porlicitcfl. Kt statini {)0smc- * |». i.')'!. 
riinl caiMMm ori oiiis, traxoriml oiim, ^/c hcntiim eins capiil ahsln- 
leriinl. Sanjjuis ot iac do c()r{)oro oiiis egrossa siint. VA Domiiiii^ 
l)eatam illiiis nnimam acce{)il, amplcxatiis esteam, tradidil eaiii 

iT) stolae heati nrchnnjjeli Michaelis; ot duxit eam seciini siirsum ad 
cnclos, ci coronam cnpiti eius imposuit cum gloria ineflahiii in 
regno siio. 

Poston servi luiii protuierunt syndones, quas eorum dominus 
dedeivit eis, et prvietiosn nromatn. Corpus snncti condiverunt cis, 

20 pnrvne scnphao imposuerunt iilud, ri navignrunt cum eo usque nd 
{)ortnm Smriii. Cum nppiilissent nd iitus, quacsieruht iumonlum , 
cor{)us sancti im()Osucrunl ei, ot angelus Domini ()recossil cos, 
donoc duxit eos in Pancoleus ad austrum loci cuiusdam, Pgelbah 
nuncupati. Etconstitit oo loco iumcntum. Ecce vox e corpore sancli 

95 egr'essa ost, dicens : ffFauste, et Theotime, doponite me hic; iste 
enim est locus, quem statuit mihi Dominus?^. Tum servi lulii dcpo- 
suerunt corpus S. Apa Epime. Cum essent in manu eorum baculi 
e iigno olivae, isii statim puichros fructus protulerunt. 

Cum autem hominos Pancoleus, pagi uhi natus erat, ac universi 

3o nomi illius, audissent, omnes exierunt ohviam ei cuni thuris 

*acerris, et cereis, et crucihus, et ramis olivae, et palmis, et svn- * p. i55. 
donihus; ac decore sepelierunt eum cum honore magno. Posuerunt 
corpus eius in topos iuxta aAmmonium, socium illius, donec 
Ecclesiam aedificarunt ei , prout dignus erat. 

35 Et non multis post diehus servi luiii reversi sunt ad dominum 
suum; oslenderunt ei quidquid S. Apa Epime, Christi martvri, 
evenerat, et hacuios e iigno olivae, qui in eornm manibus florue- 
rant, ac fructus germinaverant. Et dedit gioriam Deo ac S Apa 
Epime. COPT. - C. -1. —•->.( 98 )^^' 

Ego liilius scripsi acta S. Apa Epime, et virtutes quas operatus 
est. Heposui ea in domo mea, ut benedictio eiusessct in habitalio- 
nibus meis. Deus testis est mihi, Julio, (juia non addidi virtutibus 
eius, neque ex eis dempsi, nihil scripsi praeter ea quae oculis meis 
vidi, et auribus meis audivi, nec non quae narraverunt mihi servi 5 
mei accidisse illi. Deus autem, amator hominum, fecit mihi gra- 
tiam ut ignorantiam tribueret impiis regibus, ne possent prohibere 
me beatorum curam gerere, cum placuisset Deo et S. Apa Epime 
liberare me ob hoc opus pium a peccatis et iniquitatibus meis. 

Ita martyrium suum beatum absolvit fortis Christi martyr, lo 
S. ApaEpime,die viii'' mensis epep, cum sursum ad eum evolasset 
quem diiexit Dominum nostrum I. Christum, agonolhetam suum 
i56. *verum,cum omnibus beatis in regno Dei festum agens,pro nobis 
omnibus, peccatoribus quidem, intercedens. 

Fiat autem nobis omnibus, o dilecti mei, ut inveniamus miseri- iT) 
cordiam, et fiduciam* coram Domino in tribunali eius tremendo, 
per orationes et preces illius, cuius hodie festum agimus, fortis 
Christi lesu martyris, S. Apa Epime; in gratia, et misericordia, et 
humanitate Domini, et Dei ac Salvatoris nostri, l. Christi, per 
quem omnis gloria, et honor, et adoratio decet Patrem una cum eo, uo 
et Sp. sanctum vivificantem atque consubstantialem , cum illis, 
[nuDc et semper, et in saeculum saeculorum] omnium. [Amen. | VIII 

M\nTVRIIIM S. TllKOhoni STnATRI,*TKS, KORTIS |)(»Mlfll KOSTRI . I. (illRrKTI, * p i^fj. 
MARTVniS, «,M I VMIT l> OMM RONO rKRTAMINK PRO OhHIsTI XlMINK, IMOKC 
AilCKIMT COnONAM MAnTVnil , »^UOl> STnKNIi; <;o.>Hl)MMAVIT DIK W* MKNSIS 
KPKI», IN PACK DkI. AmKN. 

.) h\u-hiiii <>s( atiiiMii iii (ii«>lHis Dioclcliaiii , iiii|Hi n>}|is, .iiino xix" 
i-(>}pii ('ius, (]iii (>sl aniiiis wnr" Ma\iiiiini.-iMi , n>}[iiiii iiiipioriiiii , 
m.ijjn.-ini porsfM nlioiKMii excitariiiil, advrrsns (•hrisli.iiios tolo orlic» 
(lt'}fiMi(cs. VA ad omnia lo(!a, siih eornin dilionc posita, scrips» rnnl 
edictnm i(a (^xaradim : f<-K}{() snm Dioch^tianns rex anlocralor; 

10 praiMMpio vohis omiiihns, ({iii snh mea estis potesfate, n( (olalis 
deos meos \pollin(Mii, et Arlemidem, (|ni^, ai(, p<-dedernn( iiiilii 
lianc di};nital(Mii , et hanc potestatem. Qiii non adoraverint deos 
iiieos henedictos, (jiii coronam snpercapnt meiim ciim ijloria posne- 
rnnt, praecipio n( in^erficiantnr in ore }{ladii, et omni mala mor(e 

1.^ tribnnalis'^. 

Guni igitur scripta accepissent singnlarum regionnm archon- 
tes, per sin|;ula loca christianos pervestigare coepernnt, omni mala 
morte interficien^es eos, alios (juidem belluis, alios au(em i}jni 
(radentes, alios *in ore <;ladii interlicientes. In hoc igitur miil(i(udo * p, 158. 

90 innunierahilis victoriani accepit, ac incorrnptihilem retulit co- 
ronani. 

Audiatis niodo fortitudinem cuiusdam adolescentis pnlchri, 
Theodori nomine. Hic autem era( stratelates, miles lortis, in 
regione Anatoliae-, qui adscriptus fuerat legioni cniusdam ordinis"^, 
qui martysion vocahatur. Cuni auteni vidissent reges fortitu- 
dines S. Theodori, cinxerunt eum stratelatem, dederunt illi multos 
milites, qui sub eius imperio essent, ac potestate, et miserun( 
eum in bellum. Rex diligebat eum valde, quippe qui erat ei carus 
ob illius forlitudinem atque pulchritudinem. Insuper cum in bellum 

3o procederet, hostes ante eum fugiebant, omnes a facie eius timentes, 
ita ut nomen eius magnum esset apud cunctos Romanorum ac 
Persarum reges, eo quod polemarchos esset et fortis valde. 

Accidit autem quadam die dum esset in bello, et dormiret noctu, 
militibus eius circumdantibus eum, ecce Dominus noster, I. Chri- n.) --^^>( 100 )<^ 

stus,stetit supra eum, percussitlatuseius, rfaitei: ff Surge,curdor- 
mis, dum certamen extenditur?i^ Cum auteni e somno evigilasset, 
ac vidisset Dominum, timuit valde, atque perterritus est. Ait Sal- 
vator bonus ad eum : ff Gognoscis me, quisnam ego sim?w Dixit ei 
beatus : ffMinime, Domine mi; oro te ut ostendas mihi quisnam 5 

*P- »59. sis tu in hac magna gloria; "^^nam vere, cum te vidissem, in timore 
magno fui, Domine miw. Ait ei Dominus : ffEgo sum lesus, rex 
tuus verus. Cur bellum agis pro rege mortali? Surge, vade, certa 
pro nomine meo, ut immarcescibilem accipias coronam in regno 
meo in caelis. Nonne recordaris, Theodore, temporis quo aegro- lo 
tabas, ac tibi circumstantibus dixisti : 'Utinam et ego martyr 
fierem pro nomine Christi, ut faciat mecum misericordiam in 
regno suol' Nunc vero tempus est ut confitearis nomen meum 
coram hoc impio rege; multos enim labores pro nomine meo 
suscipies. Confortare igitur, ne timeas, ego tecum sum in omni- iT) 
bus angustiis tuis. Surge, vade cras ad civitatem Euchetos, 
occide draconem hunc, quem colunt, qui christianorum animas, 
quae ad me pertinent, perdit^i. Cum autem Salvator haec dixisset 
ei, dedit ei pacem suam, et abiit sursum ad caelos in gloria cum 
angelis suis beatis. 20 

Gum vero S. Theodorus surrexisset mane, reliquit milites in 
bello, ac nulli eorum, qui secum erant, arcanum suum patefecil. 
Et cum equum suum conscendisset, abiit in civitatem Euchetos. 
Erat draco (piidam extra civitatem in deserto, quem homines civi- 
tatis colebant; erat enim magnus. Huic semel in anno animam aT) 
humanam tradebant; ot aedificarunt ei tempium, ibi eum coientes. 
Cum autem tempus advenisset, quo homo de moro traderetur illi, 

*p. 160. congregati sunt * omnes homines rivifatis, sorlem inler se iecerunl, 
apprehenderunt parvum puerum , viduae cuiusdam christianae fi- 
lium, ligaverunt eum, extra civitatem posuerunt eum; et universa 3o 
turba extra civilatem erat expeclans draconem. Dum vero haec 
ita essent, ecce venit S. Theodorus equo suo insidens. Cum autem 
vidissent eum, exierunt obviam ei a minimo usque ad magnum, 
honorem ei exhibentes, ac si esset slratelates regis. 

Factum est autem, cum vidisset illum mater pueri, clamavit '^-^ 
dicens : fDomine mi stratelates, adiuva me, quia violentia magna 
erga !ne estr». Dixit m S. Theodorus : ffQuid tibi est, mulier? 
Oslcnde mihi^. Illa vero clamavit dicens : ff Ego sum muiier chri- 
javidua; unicum lial)eo hlium. Surrexerunt adversus me isti 
♦ »•! 101 !•< • 

iiii|ni, Uilciiiiil .1 111«' liliiiiii iiinnii |»{irviiiii, iil lru(l(T4;nl (;uiii iln^- 
(-(uii liiiic, (|ii('iii ('o1iiiiIt>. 

(^uiii liacc ;i iinili(M'e audiusel S. TlicodoniH, v<^li(MiiPnl(T (loliiil . 
el ail (m : «• runc clirisli.ina ('K, vel ('llinica ?'^ llla aiihMii n^spoiKlil 
r> (liceiis : rrlaiii (ii\i lilii, (loiiiinc iiii, cj^o iiiiilier clirisliana siiiii, 
colcns clirislianoniiii Dimiiii; |M'o|)l(M'ca (|iii(l(Mii isti (^tlinici |)ar\uiii 
iiKMiiii liliiiiii a|)|)rcli(Mi(i(M'iiiit , voI(MiI(^s (mimi iiiipnro liiiic (Iraconi 
IradiMC-. Ilcspoiidit ci S. Tlicodonis : ni) imili(M', iic linicas; cx 
niinc (Miiiii iiialac liuiiis bcstiae videhis inleriluni; ncqu(; addct 

lo lioniiiKMii lan{rerc c\ liac liora usqiie iii acternuiiiT). 

*Tiirl)ae autem, cuni liaec audissenl, niiratae sunt. Ucspondcrunt * p. nJi 
sacerdotes, qui in tiMiiplo draconis ministrabant, dicentes S. Tlieo- 
doro : ff Doniine stratelates, si viMierit draco paratus ad .sapviniduin 
uuiversani civitatem lianc [)ercutiet, nec ullus hominum coram co 

(5 stare pot(MMt^. Ait illis S. Tlieodorus : rrSi creditis iu Cliristum, 
liuius mali (iraconis videhifis interitum; v(!re enini (^hristus misit 
iiH! huc ad lioc opusr». 

Draco autem appropin(juabat civitati, et vaporeius obtenebrabat 
aerem. Tunc S. Theodorus precem ad Deum obtulit, dicens :' 

!>o wAudi me, Domine Deus Omnipotens, Pater Domini mei lesu. 
Qui dedisti virtutem proj)hetae tuo Danieli ut draconem Babylo- 
niorum interticeret^ mibi quoque, Domine, da virtutem et hunc 
alterum interficiendi , ut unusquisque sciat non esse Deum in 
caelo et super terram, praeter te, ac unigenitum filium tuum, 

9.^) T. Ghristum, Dominum meum, et Sp. sanctum; quia tua cst gloria 
in aeternum. Amen^. Cum autem cessasset orare, signavit se signo 
sanctae crucis, equum suum conscendit, manu lanceam tenens, ac 
exivit contra malum draconem. 

Cum vero appropinquasset ad eum, clamavit dicens : «fPraecipio 

3o tibi in nomine Domini mei, I. Christi, ne te moveas de loco tuo^ : 

statimque os iilius ciausum est instar lapidis, ac cecidit ad *pedes *p. 169. 
equi. Et S. Theodorus extendit manum suam, lancea sua conlodit 
eum. Tunc cum vidissent turbae hoc magnum prodigium, ciama- 
verunt dicentes : ccMagnus est christianorum Deus, Dominus noster 

35 I. Cliristus, S. Theodori Deus; non aiius praeter eum est^. Tunc 
mulier vidua accepit parvum suum fiiium, abiit in domum suam, 
Deum ac S. Theodorum glorificans. 

* Dan. , XIV, 22-27. -^{ 102 )<-!— 

Post haec autem fama S. Theodori in iiniversam Anatoliam exivit 
propter prodigium quod patraverat. S. vero Theodorus reversus 
est in palatium Antiochiam ad regem. Gum rex vidisset eum, 
gavisus est valde ipse et omnes qui cum eo sedebant; putabant eum 
raore suo accepisse victoriam in bello. Ait ad eum rex : ffSalve, 5 
domine Theodore, magne stratelates Romanorum exercitus, una 
cum diis universae terrae dominatoribus^. Respondit S. Theodorus, 
et ait : ffSalve cuicumque, qui credit in Dominum meum, I. Chri- 
stum, non autem vobis regibus transgressoribus; quia Dominus 
meus lesus dixit : 'Ne dicas ave ei qui non credit^ Nunc vero ex lo 
hodie extraneus sum vobis regibus atheis; ego enim sum miles 
Domini mei, L Ghristi, regis immortalis; ego christianus sum, 
fateor aperte, credo in Dominum meum, I. Ghristum, Filium Dei 
viventisT?. Tunc fortis Ghristi athleta, in omni certamine victor, 
S. Theodorus, vere nobilis, solvit cingulum suum, et proiecit illud i5 
*p.iC)3.in faciem Diocletiani regis, dicens : ffEn quae * tua sunt, iam 
amplius non sum miles tuus, sed cinctus sum miles apud Dominum 
meum, I. Ghristum??. Factum est autem, cum audisset haec, Dioclc- 
tianus rex scidit purpuram suam, crinem capitis sui evellit, dicens 
ei : ffO Theodore, magne mi stratelates, quid tibi accidit? Tu 20 
enim es in quo fiducia mea posita est in universo regno meo. Nunc 
vero num bellum ingravatum est contra te, vel potius multum aes 
publicum expendisti ob turbarum multitudinem quae tocum sunt ? 
nunc igitur quod vis pecuniae sume tibi, tantummodo ne me dolore 
afficias, pronuntians hoc nomen, lesus, coram meri. aS 

Gum autem haec audisset, S. Theodorus clamavit dicens : ff rex 
inique, et impie, non te pudet dicere mihi : *Sume tibi pecunias, 
et abnega Deum'? Num vis me ludae socio tuo connumerari, 
qui acceptis xxx argenteis Dominum suum abnegavit, et tradidil 
ilhim qui venit in mundum ut nos redimeret? Peccatum hoc tibi 3o 
imputalum est, o impie, tibi et patri tuo diaboio, quocum proii- 
ceris in gehennam ignis ardentis; cito enim transies, et regnum 
tuum dissipabitur, o inimice Dei^^. 

Gum vero haec audisset rex, ira repletus est, et ait ad S. Theo- 
dorum : ffO Theodore, mitle haec verba slulta, quae ioqueris 35 
coram me; lioc enim nonwn, lesiis, haud v manibus meis te 
liberare |)oterit. Desine multa verba facere, quia tu quidem scis 
' \i. \i\h. (jiiod diligo te prae * multis in palalio inoo; propter iioc fero te 
verba haec impudenler mihi loquentem. luro tibi per magnum lo:i »>• !«'•> )•« « (Iriini Apolliiinii , rl \i-|riiiiil<'iii oiiiiiiiiiii «Ininiiii iii.ilmii, cl i'('];iii 
iiHM potciiliaiii, nisi (lili|,M'nMii l(* valdc, cilo iiial(* l(* pcr^JidisstMii. 
\1o(l(» v(M'o aiuli iii(>, sacririca diis iikmh, Apollini cl Arlciiiidi, totiiiH 
orl)iH servatorihiis, iic iii iinivcrHo palalio ronrundaris'^. litfspondit 
r> S. rii(>o(loriis, ci ait ad r('{^(Mn : ^O stiiito ot inHi|H(*nH! Dixit Dasid 
in psalino : 'In Doiiiiiio (*on(ido, iion conriiiidar in a(*t(Tnniii ' ; 
('onrnndatiir \(M'o (pii inannlacla adorant, (|iii ([loriantiir in idojis 
siiis'-'.^ Iratus cst aut(Mii r(*x, et iussit (miiii iii carcenMii duci, doiicc 
dclihorarct (piid ci facturus (*sst»t. S. vero Thcodorus totani cinl 

lo n(K'toin ad D(Miin sursuin orans, donec liix orta est. 

Maiic auttMii lacto, iussit rcx S. Tlif5odoriiiii a(J sc siiper Irihunal 
ad(Juci : ot adductus est. Ait rex ad euni : ffTheodore, niajjne nii 
stratciales, nuni suasus es sacrificare diis?^^ Respondit hcalus 
S. Theodorus, rt dixit to^\ : wAbsit mihi ut dcrclin(|uain Doininum 

iT) nieuni, I. CJirislum, et adorem idoia haec mortua, cjuac oculos 
Jiahcnt rt non vident, aures hahent et non audiunt, manus hahcnt 
et non paipaut, pedcs hahent *et non ambulant, nares hal)ent et "p.i»)'). 
non odorant. Similes fiant iilis (]ui Jaciunt ea, et omnes qui confi- 
dunt in cis-^^^. Haec autem cum audisset rex, iratiis est vaide, el 

'10 iussit manus sancti a tergo eius devinci, et piumbatis (?) Jerreis 
eum caedi, donec omnia ossa, iJJius nudata sunt. Postea praecepit 
eum vestibus exui, et super ventrem ac dorsum cacdi, donec san- 
guine eius terra madefacta est. Nobiiis autem Christi alhlcta, 
S. Theodorus, fortiter hos pertulit cruciatus. 

of) Tunc ait adeuni rex : trOTbeodore, dicmihi verbum, utdimittam 
iev. Respoudit S. Theodorus, et dixit regi : ffNiJ mihi et tibi; cru- 
ciatus omnes, quos vis, adduc super me; paratus sum eos perferre 
virtute Domini mei, I. Cbristi^. Gum autem baec audisset, DiocJe- 
tianus rex ira repJetus est vaJde; iussit sanctum pedibus suspeudi, 

3o et aJTerri magnum lapidem, quem quattuor mitites portabant, ac 
eius coIJo iJIum appendi, ita ut sanguis eius totus ex ore atque 
naribus eius in terram deflueret. 

Adhuc vero S. Theodoro in altum pendeute, advenerunt sacer- 
doles draconis, quem S. Theodorus interfecerat, steterunt coram 

35 impio, et cJamarunt ita dicentes : ffDominus noster rex, audi nos^. 
Ait eis rex : wQuid vobis est?^ Ipsi autem dixerunt ei : cfDominus 
iioster rex, quandoquidem *dominatio tua mandavit omnes homines * p. 166. 

^ Ps. XXIV, 3. — ' Ps. xcvi, 7. — ^ Ps. cxni, i3-i6. ubique deos colere, hic, Theodorus scilicel, venil ad civitalem 
nostram, interfecit draconeiii ina^num, quem universa civitas 
nostra colit, et evertit cullum quem diis quotidie exhibemus^. 
Tunc rex, cum audisset haec a sacerdotibus, iratus est valde, et 
volebat eum statim occidere. Ait rex sacerdotibus : «f Ite ad templum 5 
Apollinis, requiescite cum sacerdotibus, sociis vestris, usque inane. 
Gum mane factum fuerit , videbitis castigationes quae super infelicem 
illum adducam; quoniam vere dii sunt qui omnia mala ista super 
eum adduxerunt^. lussit rex illum in carcerem coniici, quoadusque 
deliberarot quomodo eum occideret. lo 

S. autem Theodorus in carcere positus Deum doprecatus est, 
ita dicens : ff Oro te, Domine mi, I. Christe, Fiii Dei viventis, audi 
me in hac hora. Mitte ignem de caeio, ut tempium istud, et sacer- 
dotes, qui in eo sunt, et idola impura manufacta devoret^^. Statim 
auteni, adliuc orante S. Theodoro, venit ignis de caeio, ac devoravit if) 
tempium, et sacerdotes impuros, et idoia omnia, quae in eo erant. 
Universa vero civitatis turba agnovit prodigium hoc admirabile 
])i'ocibus S. Theodori accidisse, et clamavit, Deuni S. Theodori 
glorificans. 

Rex autem cum cognovisset id quod templo et sacerdotibus atque ao 
idolis eius impuris evenerat, furit vehementer; iussit iiium ad se 
\). 1G7. super tribunai adduci ^manibus ac pedibus pedicis^ ferreis vinc- 
tum, ferro iibrarum centum eius coiio appenso. Cum aulem adduc- 
tus fuisset, ait iiii rex : wO sceieste, pro eo ut diis sacrificares'- n 
incensum eis offerres, modo magiis tuis tempium, el sacerdotos, a5 
et deos evertistii?. Respondit S. Tlieodorus, et dixil regi : wSi dii 
tui dii sunt, cur semetipsos salvare non potuerunt? quia vero 
dii non sunt, Deus meus misit angelum suum, igne combussit eos, 
eorumque malos cuitores??. Iratus est autem rex, et iussit ocuios 
eius effodi, manus et pedes eius abscindi, virilia eius auferri, 3o 
acetum fervens ac sai super ea ellundi, nervos omnes corporis eius 
educi, iumbos (?) eius frangi, linguam eius e iigamine suo eveiii, 
ossa oris eius confringi, rt iinguiis ferreis corpus eius ianiari. 

IVaeterea iussil alTeni sulplmr, et picem, et adipem, et buty- 
rum, fervcntia, ac piagis eius ilia infiindi. S. Theodorus autem 35 
vohementer passus est, ac Deum oravit, dicens : cr Audi me cito, 

' -nreSes. — ' llalicf* : rrin luogo (invece) di sarrilicare. ..^»; gall. : frau 
iini (l»'r,. Doiiiiiw iiii, I. (ilirislc; 4|tii aposlDlos liios sanrt(»s .-iinlisli, i-l 
Kaiiusti ros .1 iiiiilliliMiiiK* oiiiiiiiiiii (ioioiinii .siioitiin, (|iti ill.ili siiiil 
eis, iiiodo ainli iih' (|iio(|ii(', DoiiiiiK' Dciis iihmis, uiixili.irc uiilii, 
iu> iiiipiiis liic (iical : 'Dciis ciiis iioii |ioliiit lilici.irc illiiiii dc iiiiiiii- 
!') l)iis iiKMs'; (|iiia lii cs (|iiciii (iccct oniiiiH ];ioriu , * iin.i (-11111 IVilrc '|*. iriK. 
tiio bono, et Sp. sanclo in actiMniiiii. Aiiici)'^. 

Diiiii hacc aiitcni licaliis l()(|iicrctiii', vcnil ad ouiii Doiiiiniis 
iioslcr, I. (iliristus, ciirriii s|)icn(icnli insidcns, iiiillihiis niilliuiii 
an||[cloriiiii , ct invriudilnis niyriaduni arcli.-inijcioruni |)ra(;c(Micii- 

10 tilnis (Mini. Vil ad iiluiii Salvator : rSaivc, (dccli; iiii Tlicodore, 
Patri iiieo bono dil(M'lc, conrortare, nc tiincas, (|uia cjjo t(M'iiiii 
suiii iii oninihus an}>;ustiis tiiis, ct torinenlis oninihiis, (juac pro 
noinine nu^o suscipies. Kcce ego dico til)i,o eie(;ie ini Tlioodore, 
[)i*o c\i}juis liis dolorihiis, (|uos |)ro[)t(M' iioiikmi iiicuni susce|)isti, 

I.) elliciani iit nomen tuuiu in toto orbe ceiebretur ob iniraciiioruni 
inullitudinem, ac sanalionum, (juae ubique [)ei' le a}jani. Oiiincs 
bomincs (jui in (juacunKjue necessitate positi luerint, ct de[)r(M'ali 
me rucrint in nominc tuo, audiani eos cito ac [)etitioncni eoruni 
iinplebo. Qui misericordiam fecerit in nomine tuo, (]uovis modo, 

ao sive ali(]uem cibando esurientem, sive nudiim op(M'iendo, sive 
peregrinum ad se suscipiendo in nominc tuo, cibabo ciim rruclii 
ligni vitae, et insuper buius mundi necessariis non deliciet. Qui 
aedificaverit topos in nomine tuo, eum in caelo tibi donabo. 
()ui scripserint librum martyrii tui, et tormenta, (]uae jiro noniine 

nf) nu^o suscipies, ac prodigia (]uae per te ajram, scribam nonien 
eorum in libro vitae. Qui oblalionem^, aut primitias- ad ecclesiam 
deteret in die commemorationis tuae, benedicam ei cum oblatione 
"^aeterna in caeiis. Qui falsum iusiurandum in topos tuo iuraverit, * p. iG^. 
cito uiciscar eunir». Gum autem Salvator haec dixisset S. Theodoro, 

Wo manum suam super totum corpus eius duxit, sanavit eum, am- 
piexatus est eum , dedit ei pacem suam , ac sursum ad caelos in 
gioria abiit, angelis ante eum canentibus. 

Tunc ciamavit S. Theodorus coram rege, dicens : frConfundaris, 
rex impie; Deus meus sanavit me a cruciatibus tuis, quoniam 

;>.f) non est aiius Deus in caeio et super terram, qui potens sit ut Do- 
minus meus, I. Ghristus, Filius Dei viventisT^. 

Ait rex adsessori suo : fcQuid faciemus huic mago? post omnes 

^ 'Tspocr(popoi. — ' fXTiap)(i}. _^( 106 ).»4— 

cruciatus, quos supor cuni adduximus, non sensit, insuper nos ita 
in medio huius mullitudinis conrunditi^. Dixit ei adsessor suus : 
ffMitte eum ad Publium, Anatoliae praesidem, ut audiat eum. 
Tantummodo ne excrucies oum hic, secus universa civitas cum oo 
peribit; video enim multitudinem propter eum dolere, maxime 5 
cum sit magnus stralelates Romanorum exercitusT^. 

Tunc rex misit eum ferris vinctum ad Publium, Anatoliae 
praesidem. Scripsit ei epistuiam, cuius exemplar ita erat : ffE^ro 
Diocletianus rex autocrator, scribo Publio praesidi. Iste, Theo- 
*p. 170. dorus sciiicet, magnus strateiates Romanorum *exercitus, abiit ad 10 
Galiieorum sectam, qui Cliristum coiunt. Ecce misimus iHum 
ad te. Igitur si obtemperaverit tibi sacrificando diis nostris, magnos 
honores accipiat; si autem in senteniia^ sua permaneat, prae- 
cipio tibi ut omnibus tribunalis^ suppiiciis in eum animadvertas, 
postremo vero vivum igne comburas^. Cum auteni S. Theodorus i5 
vinctus adductus fuisset ad praesidem, statutus est coram eo. Cum 
vero is iegisset epistoiam regis, iussit ilium in carcerem duci ad 
paucos dies, quoadusque cogitasset quid ei facturus esset. 

Reato autem Theodoro adhuc in carcere posito, Christus sana- 
tiones per eum operatus est, ita ut omnes homines qui infirma- 90 
bantur in civitate, venirentad eum, ut super eos oraret; et sanitateni 
recipiebant. Et ipse ioquebatur cum eis de regno Filii Dei, et corda 
omnium sermonibus iliius suavibus attrahebantur, cum viderenl 
gratiam Dei, quae erat in ore eius, et virtutes atque prodigia, 
quae Deus per eum operabatur. Et omnes giorificabant Deum. a.5 

Dum igitur beatus adhuc in carcere essel, Dominus noster, 
I. Christus, apparuit ei, et dixit ei : trSaive, eiecte mi, Theodore, 
confortare, et viriiiter age. Quemadmodum Diocietianum regeni 
confudisti, ita oportet ut et impium hunc praesidem confundas 
per niuititudinem cruciatuum, quos super te adducet; ad quos 3ri 
virtutem dabo tibi. Postea venio ad le cum gaudio, ut adducam le 
in regnum nieum incorruplibiie usque in aeternum^. Cum auteni 
*p. 171. Saivalor haec (iixisset ei, ampiexatus est *eum, dedit ei pacein, 
ac sursum ad caeios abiit, S. Theodoro eum respiciente, in gaudio 
magno valde posito. .'ifi 

jNhst liaec autem factum est, dum S. Theodorus adhuc esset in 
carcere, ministri responderunt, et dixerunt praesidi : wUsquequo 1 (> ..i».( 107 H* — 

n>liri(|iiiK hiiiic lioniiinMii, Tlirodoniiii, iii rurrfn*, NijriKi ni.'i({iia iii 
noiiiiiu' l)<'i siii o|M*iaiih'iirN Dixil <ms jirarsrH : f^Oiiair iihijih' 
liodic iii iiMMiioriaiii iion rcvocaslis iiiilii? vrruiii addiK-itc <'ii!ii 
ad iiK^ ul inl(MM'0{^(Mii illtiin iilriiiii Huasus nit Harrifirarc, aii 
U non>^. (iUrurr(M'uiil autcni iiiiiiislii , ('duxcrunl cuiii c carciMc, rollo 
ciiis (|ualtuor c(dlai'il»us ' oniislo, iiiaiiihus post tcr{(a d(*viiiclis. 
pcdihus pcdicis lcrrcis coiistrictis, H slatiKMiiiit ouiii corani [uac- 
sidc. 

Tiinc ait pracscs ad (miiu : wSac rilicabisnc, aii iion?^ ItcH|KUidil 
S. Tlicodorus, el dixil ci : «rlVon sacrilicalio; (juocJ tilii |)lac('t lac 
iiiilii, o iiiipic pracseN. Hahco Doniinuni incuni, I. (^liristum, (pii 
auxilialur luilii^. lussit praescs instruin(mta oniDia supplicii aniMii, 
c/ poni corani eo, ut cum vidissct ca tinicret, ac sacrilicanit. Tuiic 
ait S. Tlicodorus ad [)racsi(l(Mn : ffKtianisi attuleris alia duiiora liis 

iT) ccntuphiin, non dcrclinquain Doininuin nicuin, I. (^hristuin, Dcuiii 
iiKMiin honuin, ut idola tua impura inanuiacta adonMii^. Iralns cst 
aut(Mn praeses, vt iussit cuin equuleo suspendi, a/(/Me cruciari , (Ioikm' 
lalera eius perlossa sunt, et oninia intestina eius ellusa sunl. 
*Sanguis eius instar aquae iluehat, ct uil eral in corporc cius, i». 17.2. 

ao praeter ossa tantumuiodo. 

S. vero Theodorus non respondit verhum uliimode, sed fortiter 
sustinehat, et psaiiehat, dicens : «"Benedicam Dominum in omni 
tempore, semper henedictio eius erit in ore meo-71. Et iterum : 
ffDominus est auxilium meum, non timeho quid taciat mihi 

.j5 homo-^^i. Praeses autem iratus est vaide videns constantiam sancti, 
et ait ei : crNon te pudet, o sceleste, iios cruciatus et has poenas 
pro iiomine, lesu scilicet, suscipere, quem ludaei maie occiderunt?^ 
Respondit S. Theodorus, et dixit ei : wO impie, fiii diahoii, quem 
Deus perdet in spiritu furoris sui venturi, in loco quem Aeternus 

3o non visitahit unquam ! Quare, o infeiix, dereiiquisti Deum qui te 
creavit, adorasti idoia manufacta, ac dilexisti daemones magis 
quam Deum, in cuius manibus est halitus tuus? Yis, o maiedicte, 
ut dereiinquam Deum viventem,^/ adorem liaec inanimata, surda, 
caeca sicut inlr> Tunc praeses iratus est vaide, et iussit eum ioris * 

35 extendi, ut nervis buhulis caederetur. Praeterea iussit sanctum 
pronum sterni, et super manus ac pedes a quattuor carnificihus 
caedi. Extendit eum sursum a terra duobus cubitis suspensum; 

' KokXapiov. — ' Ps. xxxiii, 2. — ^ Ps. cxvii, 6. — * Xeopos. •p. 173. iussit quattuor carnifices ^ *fustes aculeis plenos accipere; et ceci- 
derunt super dorsum eius, donec carnes corporis eius super terram 
paullatim deciderunt. 

S. autem Theodorus clamavit, dicens : wDomine mi, I. Ghriste, 
Deus meus, adiuva me in hac hora necessitatisT^. Statim ecce 5 
archangelus Michael venit decaelo, tetigit corpus S. Theodori, et 
sanavit eum a cruciatibus, quos carnifices attulerant ei. Bealus 
vero nobiiis, S. Theodorus, factus est sicut qui e convivio surrexit, 
tanquam si nulium cruciatum omnino accepisset, per Christum 
confortantem euni, et psaiiebat dicens : (fQui confidunt in Christo, u 
tanquam mons Sion^ sunt; credidi enim ei, et misit angelum 
suum, saivavit me in pace et iustitia??. 

Pubiius autem praeses cum vidisset et hunc cruciatum ei non 
praevalere, ira repletus est vaide, terrae pedem incussit dicens : 
tfEgo faciam tibi pro sententia^ tua maia, o immundeT^. Tunc 1' 
iussit eum coiiocari super sedem ferream, et ignem immitti ei 
donec ignis totum corpus eius afficeret, et omnia membra eius 
adureret. 

S. autem Theodorus Dominum deprecatus est dicens : ffDomine 
i)ii , I. Christe, qui saivasti tres sanctos pueros de fornace ignis .>( 
ardentis Nabuchodonosor regis, audi me quoque hodie, Qui iiberasli 
losepli de muititudine tentationum, quae super eum venerunl, 
•p. 17^1. audi pie quoque iiodie. Qui *iiberasti Danieiem de iacu ieonum, 
haud sinens eos iiium uiiimode tangere, ac cibasti eum prandio, in 
medio eorum positum, audi me quoque liodie. Qui iiberasli Susan- '?.[ 
nam de manibus transgressorum, qui faisum contra eam testali 
erant, ut eam peccato innoxiam iniuste occiderent, audi me quoque 
hodie. Qui fuisti cum ludith, donec popuium iiberavit de manibus 
iloiofernis, audi me quoque hodie, Domine, iibera me a tormento 
horum crucialuum; quia tu es quem decet gioria, et iionor, cum ;?( 
Patre tuo bono, ac Sp. sancto, usque in saecuium saecuiorum om- 
nium. Amen^. 

Statim lampades ceciderunt do manibus carnificum; ecce >ox 
de caeio facta est ad eum, dicens : ff Vince, qui vicisti, confortare, 
qui confortatus es; virtus enim mea tecum erit, et nuiium maium 3i 
tibi appropincjuare poterit, Patri meo diiecte^. liiico sursum 
exsiliit S. Tiieodorus, cucurrit, stetit coram praeside, et ciamavit 

' hjfxtos. — ' Ps. cxxir, 1 . — ' yvcofxi}. (licrfis : «• (lonrimdaris, <» iiiipii' praosrs, lii ;ic iii.-ili rxriiipli ' irjjrs 
hii; naiii Doiiiiiiiis iiiriis lilxM.nil iii«' .1 (-niri.ilihtis (»iiiiiil)iis, (jiios 
siipcr iiic addiiMsli , i|iii.-i iii nomiiic s.iiich» ciiis spcrnvi'). Pracscs 
aiitciii iniliiK csl v.ildc iii liirorR iii.ijpK», rt ii\\ iiiiriislrig : (rQiiid 
r» raricimis liiiic srclcsl(»? luim iii.'indat(» d(»iiiiri(»riiiii ii(»slr(»rtim rcjnim 
ii(»ii (»l»l(Mii[)cr;it , cl (lc(»s ii(»slr(»s j[l(»n(»s(»s c(»nt(Miiriil. Mii (jiiol 
(-niciatiis stijxM' (Mim .iddiixi ! * iicc pracvaliii ci. \(llal»(»i-a\i iil illi "i». 17'». 
paiT(M'(Mii, si r(H'tc rcsipisccret , ar ab lioc nouiin^^ Icsu rcci^dcrct , 
ct non cessat-fl. 

10 liisiij)er iussit praeses multa alia instriiinent.i siipplicii .■itT^Mi-i, 
l(Mril)iliora priorihus, ct coram bcato poni. AHata sunl autern cal- 
daria-' aenea, ct sartajjincs lerreae, et gladii acuti, et crateres', 
ct sextarii'', iii (pios tundebantur decoctiones^, ut forte cum ca 
cerncrct, timcret. Cum vero nobilis ac fortis Christi alblcla, 

tT) S. Theodorus, vidisset ca, ait ad praesidein : ffOmnia iiistru- 
iiienta liaec sup])licii, (|uae coram me posuisli, siinilia sunl 
mensae, oninibus bonis re[)lctae, per euni qui me confortat, Domi- 
num iiieum I. Cliristum, in (juo semper speroT^. (ussit praeses bca- 
tum Tbcodorum super subsellium ^ ferreum collocari, diios lonijos 

130 davos afferri, ac immitli eos iii collum eius, donec per dorsum 
eius pertransierunt subter subsellium. 

Tunc ait illi praeses : wTheodore, sacrificabisne, an non?^ R(;- 
spondii S. Theodorus, et dixit praesidi : ffEgo habeo Doniinum 
meum, I. Christum, (|ui auxiliatur mihi; ideo non timeo cruci.itus 

a5 tiioSTi. IHico Dei virtus super sanctum consedit, clavi eruperunl c 
corpore eius, P^praesidis collo infixi sunt. Ipse autem clamavit, di- 
cens : «-Domine mi, S. Theodore, adjuva me, quia vere vehementer 
crucior^. Respondit beatus, fortis Christi martyr, '^ et dixit oi : *p. 176. 
wVivit Dominus meus, I. Christus! nisi confitearis non esse Deum 

3o in caeio neque super terram, praeter Christum lesum, Theodoii 
Deum, non sanaberis a cruciatibus istis^. Statim praeses clamavit, 
dicens : ffNon est Deus in caeio, neque super terram, nisi I. Chris- 
tiis, Deus S. Theodori^. Respondit S. Theodorus, et ait illi : «-Ego 
scio, transgressor, te iterum abnegaturum eum : verumtamen sa- 

35 nabo te propter has turbas, hic adstantes, ut sciant non esse Deum, ^ (TKCLvhaXov. — ^ Ad litt. : ffct non siifficit eiv. — ^ ;^aAx(ov. — 
* KovyL<^os^KvyL^os1 — ^ Htrealrjs — ^ealyjs'? — ® <7e(ict. = <^S{xa.l — 
' (Tepi-^e).tov. -^».( 110 )^-i— 

praeler 1. Christum, christianorum DeumT^. Cum autem orasset 
S. Theodorus, statim ciavi e collo praesidis deciderunt super ter- 
ram, oninibus eos adspicientibus. 

Res|)ondit praeses, et dixit iis qui circa eum slabant: ^O qualis 
mania christianoruni ! quanla mn|jia est in hoc nomine Jesu! >> 
Sed istum de medio tollam, ne ilerum magiam erga nos ag.il^. 
lussit eum vestibus exui, cingi, et iigno bifido suspendi, no- 
vaculis ferreis corpus eius membratim concidi, donec terra eius 
sanguine conspersa est, et caro eius munda defccit, ossibus lantunj- 
modo relictis. ic 

S. autem Theodorus clamavit dicens : ffAudi rae, Domine mi, 
I. Christe, da mihi virtutem, ut impium hunc praesidem confun- 
dam, et glorificelur nomen tuum beatum; quia tua gloria est, 
atque potestas in aeternum. Amen^. Statim ceciderunt novaculae 
de manibus carnificum, et manus eorum instar lapidum irrigue- i."i 
* p. 177. runt, *nec eas movere poterant. Tunc clamaverunt, dicentes : ff Do- 
minus noster praeses, hic, Theodorus, manus nostras obrigescere 
fecit; nescimus quid faciamus^. 

Cum autem cognovisset praeses se in nuHo cruciatuum ei prae- 
valere posse, lulit sententiam in eum ita dicens : fcTheodorus, ma- ^iv 
gnus slratelates Romanorum exercitus, noluit adorare deos iuxta 
dominorum nostrorum regum mandatum; sed unum Christum 
colit, quem ludaeorum principes^ occiderunt sub Pontio Pilalo. 
lubeo illum vivum igne comburi, ne christiani ullum membrum 
eius in aeternum reperiant^. Et praecepit carnificibus ut multa an 
ligna ex omnibus officinis congererent, ligna oxycedrina (?), et cy- 
pressus, et stuppam, atque sarmenta. Magna fossa ignis succensa 
est, ita ut flamma eius viginti cubitis adtolleretur. lussit S. Theo- 
dorum proiici in medium ignis ardenlis. 

Cum autem venissent ut eum in ignem proiicerent, ipse roga- 3n 
vit mililes dicens : ffSinite me prius Deum meum orare, antequam 
agonem meunj absolvam^. Et permiserunt ei. Stalim faciem suam 
ad orientem vertit, ff oravil ita dicens : wGratias ago tibi , Domine 
mi, [. Christe, quia me dignum nunc elTecisti pro nomine luo 
sancto mori. Oro te, Domine mi, ut mecum sis in hac hora; quia 3.j 
*p. 178. hoc tempus est *ut nomen beatum tuum in medio universae turbae 
huius glorificetur. Oro te, Domine mi, I. Christe, ut mecum stes • •»•( 111 )»i ♦ 

in liac liora, (lonoc iii parc a{M)iiriti iiirinii ahsojvarii; (|iiia \fn* Ikm' 
lriii|»iis rsl <'l lioia proptrr (|iiaiii oiiiiirs lios cninaliiH HiiHrcpi. 
DtMis lotiiis ('nsitiirac, iir disrcdas a fiic iii lia<- liora l<'rril)ili \nlrl(!; 
<|iiia vcrc iioii <'st (|iii aiuilictiir iiiilii. |>ra<'tcr tc niiiiiii soliini 

> Dciiiii, iil <li|piiiH <>fliciar iii;;r<Mii iii loriiin liiiifii rc<|iiici ; (|iiia liia 

(\st viitiis, <'l ||[loria ns<|ii(' iii sccniniii sa'ciiloiniii <Miiiiiniii. Aiii<'n.'^ 

(iiiiii aiit<'ni linciii oraiidi lcciss<'t , ail ad <'arnilic(?s : wVcnilc, 

racilc <|n()d voliis iiiaiidatniii rnil^. Kcatns vcro, lortis (ilirisli, 

S. Thcodorns, solvit zonaiii snain , <l<'|)osnit vcsliincnta sna; <•! 

• sinnnli lid(;l(\s cor|)ns cins hcalnin tan|;('re ronahanlnr ', priiis- 
i|nain in ijjnciii |)roiic(»rctnr. Slatini inaiuis cins post t(;r{(nni cius 
li»;arnnt, (^t attiilcrnnt instrunicntuin '-, volcnlcs hcalniii iii illud 
coniiccre, antc(|naiii in i|;ii<'Tn proiiccrcnt cumi. Kcspondil eis 
hcatns, lorlis I. (ihristi iiiartyr, S. Thcodorus : f^Sinitc iik' solniii 

' hoc niodo. (jui totics dcdit niilii virlnlcin at^juc con^tantiani , ipsc 
csl (|ui adhuc salvahit inc, (^t mecnin erit doncc agoncni ineuin ah- 
solvani; ipse (]uo(jue dahit mihi virtulem ut in hoc igne me conti- 
neam etiam si non me conieccritis in hoc instrnmentum^. (larni- 
lic(»s autem eum soluin li<;arunt; sanctus vero signavit scapulam 

n suanr^ si{;no crucis. Postea proiecerunt eum * in igQcm, tamquam * i». 171). 
ovem mundam, paratam ollerri in sacrillcium perrectum, incensum 
Dco placitnm. 

Martyr vero beatus, S. Theodorus, oculos suos sursum in cae 
lum levavit in medio ignis, et ait : «"Domine Deus Omnipotens, 

:> Pater Domiui mei, I. Ghristi, Deus, quem unum agnovi. Deus 
virtutum, totius creationis Domine; Deus, qui magnam hanc con- 
stantiam concessisti mihi ad omnes istos cruciatus cum gaudio per- 
ferendos, benedico tibi, Here mi, quoniam me dignum effecisti in 
hac die et hora ut et ego sim in sorte sanctorum tuorum martyrum. 

Oro te, Domine nii, ut vitam aeternam des mihi in incorruptibili- 
tate Spiritns tui Sancti, qui est in servis tuis. Benedico tibi, bone 
Deus, et soius amator hominis, Invisibiiis, qui mihi virtutem de- 
disti ut maium tyrannum vincerem. Gratias ago tibi, Domine 
Deus Omnipotens, et diiecto Fiiio tuo, I. Ghristo Domino meo, ac 

5 Sp. sancto usque in saecuium saeculorum omnium. Amen^. 

Gum autem oralionem absolvisset S. Theodorus, flamma ignis 

^ Itaiice ad iitt. : fffacean dei ioro per toccare, etc. ^. — " opyctvov. — 
^ Quippe qui inanibus a tergo devinctus erat. Textus : fraiam^^ suam. ►»->• ( 11-2 ). vehomenler ardobat. Oculos suos sursum in caelum levavit, et ait : 
ffDomine rai, l. Christe, accipe spiritum meum ad te in hac hora-n. 
Hlico ignis factus est instar aquae frigidae corpori S. Theodori, nec 
uHo modo ei dolorem attulit, sed corpus eius valde vegetum eral 
tamquam si in ignem omnino proiectum non fuissot. 5 

|). iHo. *Beatus igitur Christi martyr, S. Theodorus, in mcdio ignis 
positus erat non ut caro quae comburitur, sed instar panis mundi 
qui coquitur, virtute Christi quae cum eo erat. Tunc tradidit spiri- 
tum suum in manus Domini in pace. Et totus locus aromate re- 
pletus est, et quamplurimi beatorum adstantium viderunt animam i 
S. Theodori sursum in caelum eiatam, in iocum requiei iustorum 
cum omnibus sanctis. 

Muiier autem quaodem, Eusebia nomine, in pietate vivens iuxta 
nominis suis interprelationem , serviens domino a pueritia sua, 
christianorum Deo omni tompore dans gloriam, petiit corpus i 
S. Theodori; et dederunt ei illud. Et decenter cum magno honoro 
sepelivit iilud syndonibus praetiosis, condivit iilud muito aromatc 
ac unguento praetiosissimo, erat enim dives valde, et posuit iilud 
in arca, et aedificavit martyrion super iliud in civitate Euchetos 
proprio aere pro salule aniraae suao, in quo agitur commemoratio j 
S. Theodori usque in hodiernam diem. 

Et absolvit agonem bonum martyrii sui S. Thoodorus stratela- 
les, ac fortis, athlophorus, victor, Christi martyr, dio x\" mensis 
epop, immarcescibilom atque incorruptibibiiem adeptus coro- 

(). iHi. nam in regno caelorum. *Assequulus est bravia, el electa certa- s 
minis praomia', et mansiones caelestes^, quae in excelso sunl, 
atque tabornacuia iucida iaelitiae et exuitationis, per Dominum et 
Deum ac Saivatorem nostrum, 1. Christum, per (juem omnis gloria, 
et omnis honor, ct omnis adoratio-^ p. t8a. Aliqiih) k viRTriiBrs \tour miraculis, qu4f Deus per S. Theodorim ope- c 

RATUS E8T POST CONSUMMATIONEM EIUS MARTYRM BEATI , IN PACK DeI. AmEN. 

Audito etiam nunc (juae Deus fecit per S. Theodorum stratcla- 

tem fortem regis (^hristi postconsummationem eius martyrii beati, 

Quoniam igitur Deus dedit illi gratiam, magnara vaide, ante- ' e-jafi^ov. — ' eiToupariov. — ^ Ila oxplicit. •♦»•( Il.l )•<• 

<|iiaiii <M)iisiiiiiiiiarrtiii-, rl itcniiii |misI iIIiiis (-(iiiHiiiiiiiialKiiKMii , 
rninr <'rj;o, oli oiiiiiiimi <l<'si<l<'riiiiii (i-i;.-! i|>siiiii S. TlnMMlonim, 
lo<Hior cis (|iii <Mim cojjiiovcniiit <iiiiii adliiK* <'ss<*l iii corporc, ct 
illis qui ({<* <m> aii<licriiiit , (\r virtiitihiis al<|ii<; mira<'iilis, <|iiac |Mr 
5 <Mini iil)i(jii<' rK'l)ant s<'iiI|)sci-iimI iiiia|;inom iii (loiiiibiis siiis, <'t iii ollirinis, 

t;t in oiiini loco puhliro, <|iio turl)a<5 iii civilatc conv<Miipl)ant. 

K» Civilalis autem optimatcs scuipseruiit imajjiiKMii Salvatoris (uiii 
illa S. Tli(»0(l()ri, ct posuerunt (;as iuxtii civitatis tetrapylon, nl 
omnos civilatis liabitatorcs, (|iii in (Ihristum cr(;di<lcrant , (olidic 
maiie sur^jeutes, et ad tctrapylon abcuntcs, adorarcnt Saivatorcm 
et ima{jineni S. Theodori, ac sanctum ro|farent ut deprccarctiir 

iT) pro eis Dominiim ct auxiliarelur *cis; (|uia vcre nondum ecclcsia ' (•. i8:i. 
ampla aedilicala ci fucrat. 

Krat autein vir (]iiidam in civitate illa, fidclis valde. (lotidic 
vero diluculo consur(|ens ibat ad tetrapylon ut oraret, dcin os- 
cularetur Saivatorem et imagiuem S. Theodori. Et iterum martv- 

•jo rem deprecatus est, dicens : wDomine mi, S. Theodorc, hcahi 
(^ihristi martyr, roga Dominum pro me ut dirigat viam meam, sil 
mihi protectio c< laciat mecum misericordiam, quia ego pauper et 
miser sumr). Quadam die autem Deus S. Theodori suscepil \\v\ 
deprecationcm, concessit ei divitias magnas, ct ?7/c omnibus honis 

a5 ampliatus est. 

Post haec perforata est domus magni cuiusdam archontis civi- 
tatis huius ct multae ex possessionibus eius sublatae sunt. Inqui- 
sierunt autcm a magistratibus^ civitatis; magistratus^ civitatis in- 
quisivit a cuslodibus. Postremo apprehenderunt hominem, cui 

3o Deus divitias concesserat per preces S. Theodori, beati Chrisli 
martyris, dicentes : tfScimus hominem hunc pauperem fuisse anle 
hodie, et nunc nescimus quid negotii ei acciderit ut cito ita dives 
evadereti?. Ita ambulaverunt cum homine illo, ut eum ad archon- 
tem ducerent. 

35 Ubi autem ambuiantes cum eo transierunt per tetrapylon, 

clamavit homo ilie, ita dicens : *ffDomine, Deus S. Theodori, *p. i8/i. 
adiuva me. Scis enim, Domine mi, quod ego omnem sollicitudinem 

^ -nrpoltfjios iplur.). — " TSpo^ffJios. i;01'T. - c. - 1. l»lj. meam in te posui, et tu es qui fecisti mecum misericordiam, ac 
dedisti mihi has divitias. Insuper tu scis, Domine mi, me a furto 
huius hominis innoxium esse^. Haec autem dicenti apparuit ei in 
via S. Theodorus sub specie magni stralelates regis, et ait ei : 
«•0 homo, agnoscisquisnam ego sim?Ti Dixitei homoille: ffMinime, 5 
Domine mir». Ait ei bcatus : frEgo sum Theodorus, in cuius no- 
mine Deum quotidie deprecarisw. Dixit ei homo : ffDomine mi, 
martyr beate, adiuva me in hac hora necessitatisT^. Ait ad eum 
S. Theodorus : frNe timeas, ego tecum sumT?. 

Et post haec duxerunt hominem coram arclionte; et archon lo 
interrogavit eum, dicens : fflndica mihi, ubinam hasdivitias inve- 
nisti? tu enim pauper et egenus erasr». Dum autem homo in eo 
erat ut loqueretur ac rei veritatem archonti ostenderet, ecce 
S. Theodorus, fortis martyr, praetorii ostium ingressus est sub 
specie magni strateiates regis, in cuius manu erat tomarion i5 
chartae; gloria valde magna indulus. Archon autem cum vidisset 
eum, celeriler assurrexit, et honoravit eum, ac si esset strateiates 
regis. Respondit S. Theodorus et dixit praesidi : ff Quaenam est 
causa huius hominis adstantis, cuius facies tristis est?7i Dixit ei 
archon : frAdduxerunt iiium ad me propter vasa cuiusdam *opti- 20 
matis liuius civitatis ut qui ea eripuerit?^. Respondit S. Theodorus 
et ait ad praesidem : ffEgo hac nocte civitatem istara ingrediens, 
inveni iatrones secum vasa dividentes. Cum me vidissent, sursum 
exiiierunt, fugerunt, ac dimiserunt vasa. Ego autem accepi vasa, 
abscondi ea in ioco quem nuiius hominum novit??. Ostendit vero ^5 
eis vasorum numerum ac quid et quid essent. 

Homo autem, cuius erant vasa, ciamavit dicens : ffDomine mi, 
stratciales, adiuva me, quia mea sunt vasa^?. Respondit S. Theo- 
dorus,<?< ait praesidi : ff Dimitte honiinem hunc; nulhim peccalum 
habet. Venite post me, omnia vasa dabo vobis^i. Praeses autem :\n 
dimisit homincm, el abiit post S. Theodorum, nesciens quod 
S. Tiieodorus esset. Tunc S. Theodorus dedit eis vasa omni.», 
deinde invisibiiis factus est eis. 

Dum autem iu)mo aml)uiaret, domum suam iturus,ecce S. Theo- 
dorus apparuit ei, et dixit ei : ff Agnoscis me, o homo, quisnam ego ;;:> 
sim?fl Ipse vero ait ei : ffMinime, domine mi^. Dixit ei beatus : 
ffEgo sum Theodorus, in cuius nomine Deum cotidie deprecaris ut 
sil libi auxiiialor. Nunc vero surge, vade ad topos meum, mane in 
eo, fir iiiiuistra iniirmis, ut, cum e corpore exieris, Dominus reci- 115 »>•( I li) •«« |)ial lo ad s(\ <rr (Irl lilii i(M|iii<'Mi r^. IIcmiio .iiihMii iiiimImmI prafHidi. 
,M* Miiiltilii(liiii iiiiivcrHiH' : ffl]s\ Dciis *(iimi S, TIumxI^mo (jiii arliiivil ' |i. iHi». 
1110'^. PoslfNi al)iil .1(1 hiposS. Tli«MMlon , ri iiiiniHlravil ilii, sfMvirfiK 
iis (|iii iiiliniiahaiiliir, iis(|im> iii (lieiii inorlis siiai*. Kl S. TlKMMloriiK 
T) inhMTcssil pro (M) apiid l)(MiiiniiMi nostniMi, I. (ilirisliiiii. Oiiiiics (|iii 
aii(li(M'iinl {floriricariinl I)(miiii S. TlKMMloii, stratclatr?K lorliH. 

Aiidilc iMsii|)(M' lior aliiid MiirarMiliiiii (|iiod ractiini csl a I)(M), :\r 
S. Tli(M)dor(), lorti (ihristi iiiarlyrc. laiii anlca dixi iiiia|riM(>iii 
S. Thcodori iil)i(|ii(' liiissc |)osilani, oh Mia|jniini (|ii(mii crifa ( iini 

in hahchanl ainonMii. 

Mnlicr (|iia(MlaMi cxtia horain Kiirrexil, ivil ad haliK^iiiii. nl s(3 
lavan^l. Nnllns ciiiii ca crat , |Mact(M' halnealoreiii ' , ({iii ciim vi- 
dissel eain, dcsidcravit esse cniii ea; Maiii diaholns inc(Midcral cor 
eins erga eani desiderio malo. Ipse aiit(Mii apprchendit eam, volens 

iT) (Nini snhiiccre. (aim amplecterclnr eani,(;tipsa agnovisset enm rein 
lianc illicitam velle sihi laccre, statiin ad aiixiliiim Dei conliiijit. 
ociilos siios siirsnm in caehiiii levavit, ac Denm dcprecata cst iit 
eani salvarel. Adhnc orans respexit, ct vidit imaginem S. Tlicodori 
in pariete haliiei ad vivuni expressani cnni dracone sculpto suh pe- 

a(» dibns eins, ac lancea eius capili illius inlixa. Ip.sa vero clamavil, 
dicens : ffDomine nii, S. Theodore, beate Christi niarlyr, adiuva 
ine in hac hora necessitalis; quia vere tu scis, domine mi, *nie * p. 187. 
corpus nieuin cuin alieno viro polluisse nunrpiain^. 

Slatim Deus orationem eius audivit, misertus est eius, impera- 

u5 vit draconi sub pedihus imaginis S. Theodori sculplo, qui evasit 
ingens serpens niger vivus, descendit, corripuit ore gultur balnea- 
toris, nec os suum inde avellit donec ille tradidit spiritum. Et mu- 
lier, cum liberata tuisset per miraculum quod factum est ei, exivit 
iUaesa, nunciavit in universa civitate quae sibi acciderant, et quo- 

3o modo dracon interfecisset balneatorem. Omnes autem civitatis homi- 
nes, cum audissent haec a muliere , concurrerunt ad balneum , et inve- 
neruntbalneatorem mortuum, guttur eiusdracone corripiente. Dein 
respexerunt in imaginem S. Theodori, et non invenerunt draconem 
sub pedibus eius. Itaque omnes dederunt gloriam Deo ac S. Theodoro. 

35 Audite insuper et hoc aliud miraculum magnum, quod factum 
est a Deo, et S. Theodoro, forti Chisti martyre. Postquam autem 
muiier famani S. Theodori divulgasset ob miraculum quod sibi per ' 'zsepe)()jrrjs = Tsap<x)(yTr}5. 8. 116 

eiini acriderat, factum est post haec, illa in domo sua hora meri- 
diana sedente, surrexit diabolus, assumpsit speciem hominis men- 
dici, abiit ad domum mulieris, et pulsavit velut eleemosynain peti- 
turus ab ea. Mulier autem vocavit eum intus : ffSede, pater mi, 
donec veniant qui necessariis sunt praepositi, ut dent tibi quod 5 

*p. 188. visT^. Improbus vero daemon coepit *coram ea speciem suam paul- 
latim immutare. Mulier autem Dei amatrix animadvertit esse dia- 
bolum. Statim ciamavit dicens : ffDeus S. Theodori, adiuva me in 
hac hora necessitatisi^. Tunc improbus daemon transformavit se, 
factus est instar magni Aethiopis facie, bestiae graveolentis; in- 10 
siiiit in muiierem, et suffocavit eam dicens : ffEgo ostendam 
quisnam sit et ipse Theodorus^. Dum autem suffocaret eam, ecce 
S. Theodorus stetit supra iliam in magna gioria. Dia])oius vero, 
cum vidisset eum, timuit, formam suam immutavit, ac viri in 
dignitatibus constituti speciem sumpsit. Ait ilii S. Theodorus : i5 
ffQuisnam es tu hoc modo, immunde, quia vis tentare famulas 
Christi?7? Dixit ei diaboius : cfAdiuro te per Christum, o domine 
mi, ne me perdas ante tempus meum; iam enim magnam virtu- 
tem meam interfecisti, eum qui erat milii instrumentum et mansio 
mea, magnum sciiicet draconem, quem in Euchetos inlerfecisti-n. ao 
Haec autem cum dixisset, statim invisibiiis factus est. Sanctus au- 
tem Theodorus benedixit muiieri, confortavit eam, el invisibiiis 
factus est ei. Muiier vero narravit hominibus ea omnia, quae sibi 
acciderant. Omnes qui audierunt dederunt iaudem Deo. Mulier au- 
tem dimisit cunctas substantias suas, abiit ad topos S. Theodori. ^5 
minislravit infirmis usque in diem mortis suae, pcrfecta evasil 
mulier ob magnam fidem suam in Deum et S. Tlieodoruui, atquc 
ita requievit in pace. S. Theodorus intercessit pro ea. 

•p. 189. *Narrabo vobis et hoc aliud magnum miraculum, quod factuiu 

estaDeo, et S. Theodoro, forti f3omini nostri I. Clirisli marlyrc. '><• 
Vir auleni ([uidam, cum vidisset virtules ac miracuia quae pci- 
S. Tlieorlorum fiebant, dimisit (|uid(|iiid habebat, abiit ad marly- 
rion beati, el ministravit iis qui in 00 iufirmabantur, exercitatio- 
nes multas ac preces agens. Cum vero in multis iaboribus persevr- 
raret, Deus S. Theodori audivit precem eius, et sic inspiravit cor •^•) 
eius : ffSurge, peccata omnia, (juae a pueritia tua usque hodie 
commisisti, scrihe in lahula^ et pone eam sub aitare in ioco quem 

' -crerloiHiov. .»f.( 117 H«-- 

inilliis lioiiiiiiiiiii iio\il. (hiuiido hoiiiiiiiis r.i (liiiiiMMil tilii, iiive- 
nw.H ca *' liildil.i «Irlcta^. Vir aiilcm lccil il.i , ;n- Driiin S. TlnMKlori 
(liii iio('lii(|ii(' |nd icniissionc pcrcaloriiiii siioiiiiii (lcprccihalur. 
Qiiadraijiiila posldichus, cx (juo lahcllaiii dcposiiil, dclihcravil 
.. iii cordc siio : n-Siiic vidcaiii iiiiiii Dciis iiiiscrliis .sil iiici , .111 noil'». 
(iiiiii a|>|H()|)iii(|uasscl ul iic|joliuiii cci iici(^l, iiivcnil ca oiiiiiia (Ih- 
l(>ta, praclcr occisioncni (|uani(laiii, (|uani lcccrat. Vir aulcin luil iii 
dolorc cordis, ct in Irislilia niaijn.i, ac ijcinitu niullo; slclil ikmjuc 
inanduc.ins, n(»(|uc hihcns, donec dciecil virihus, nullo iiiodo surjjerc 

10 valens, rtc d(»|j;cns in an};ustia cordis inulta valdc [)ropt(;r liuiusce- 

luodi rcin. VA Dcus, anialor hominum, *voluit misercri eius per '1,. njo. 
preces S. Tluipdori, lortis martyris, maxime cum vidcrel viri an- 
{fustiam, et cruciatus eius, et exercitia iahoriosa, (juae a[|ehat cuin 
contcnlione. 

if) (^)uadam i};itur die, dum vir noctu vi[;ilaret in topos, Deum ac 
S. Tbeodorum orans, somnus oppressit euin. Vidit in visionc bo- 
num Salvatorcm nostrum, ot Mariam niatrem eius, qui, in{(ressi 
martyrion S. Theodori ut visitarent inlirmos qui erant in topos, 
ct sanarcnt eos, ad altare sanctum ahierunt. Vidit S. Theodorum 

90 orantem Salvatorem ac Deiparam beatam Mariain, et dicentem : 
ffDomini inei, miseremini buius bominis, ut requiescat ab angus- 
tia sua, et alllictione sua, et cruciatu quo opprimitur?). Atque ita 
Saivator bonus excepit precem S. Tlieodori. Praecepit Dominus 
S. Tbeodoro ut bominem iiium ad se adduceret. Homo autem ado- 

9.') ravit Dominum et Mariam matrem eius. 

Praecepit Dominus, et adduxerunt animam bominis, qui violen- 
ter occisus fuerat; quae cum venisset coram Salvatore, clamavit 
dicens : ff Audi me, Domine mi, miserere mei, vindica^ sanguinem 
meum cum eo qui iiium efTudit iniuste^. Respondit Saivator, et ait 

3o S. Tbeodoro : crEiecte mi, Tbeodore, veni, audias quid dicat ani- 
ma ista, veni ut iuste iudices. Num tu magis misericors quam ego? 
num tu *meiior me, atque Patre meo? num potes misereri ima- *p. 191. 
ginis meae ut ego? num iustum est ut aiiquam iniuriam inferam? 
Nonne ego sum qui statui iustum Iv S. autem Tbeodorus adoravit 

35 Dominum dicens : (fScio Domine mi, voiuntatem tuam in miseri- 
cordia omni tempore esse ; propterea quidem deprecor te , univer- 
salis Dominator, ut amborum miserearis??. Respondit Salvator 

^ Ad. iitt. : ffiudicafl. -I^ ( 118 )^ boiiiis, dicens S. Theodoro : wlam al) initio per Moysen servum 
meum locutus sum : 'Oculum pro oculo, manum pro nianu, 
dentem pro dente, simpliciter, animam pro anima^*; igitur nisi 
sanguinem iilius effuderint pro eo^, non erit ilii remissio^T». Posl 
iiaec liomo sursum evigijavit a visione. 5 

Deus autem bonus per intercessiones S. Tlieodori induxit in 
animum praesidis inquirere de occisione quam homo patraverat; 
itaque appreiiendit praeses nonnuiios liomines, ab occisione ilia 
liominis innoxios, et excruciavit eos. Igitur ob muilitudinem cru- 
ciatuum qui eis iiiati fuere confessi sunt : «fNos sumus qui oc- h. 
cidimus iiium^. Gum confessi fuissent, sententiam in eos tuiit 
ut capite obtruncarentur ore gladii. liiico S. Theodorus apparuit 
homini, et ait ei : ffAmice, quid agis'*? Si vis ut dimittatur tibi, 
ecce dimissionis tempus advenit; cras igitur surge mane, accede 
ad praesidem, occisionem confitere quam patrasti, ut sanguis 15 

*p. 19S. tuus quoque fundatur, *ioco sanguinis quem fudisti ; hoc modo 
misericordiam consequeris^. 

Homo autem cum mane surrexisset, oravit, signavit seipsum, 
ivit ut impieret quae sibi imperata fuerant a Domino, et accedens 
ad praesidem, ciamavit dicens : fcAudi me, domine mi praeses; 20 
nam hominesisti,inquos sententiam tuiisti, mundi sunt ab hac oc- 
cisione. Ego sum qui occidi liominem eum, et ut vere scias me 
occidisse eum, praecipe ut verum dicam tibi, ostendamque tibi 
iocum corporis eius, ac vasa, quorum causa occidi eum. Hi autem 
iocum eius ignorant; si cognoscunt, ostendant tibi corpus eius; -25 
sin non, veni post me, ego iocum eius ostendam tibir). Praeses 
vero haec audiens miratus est super verba iiominis, dein interro- 
gavit eum : ffQuaenam tibi causa est ut sponte huc veneris, 
nemine te accusante, sed tu tantummodo temetipsum accusas, dum 
qui Iradendi sunt mihi huc muitas pecunias dare soient ut a cru- 3(» 
cialibus liberentur?^ Homo autem ostendit praesidi ac turbae 
universae quae sibi acciderant, et verba omnia quae ad eum S. 
Tiieodorus iocutus est. Statim praeses sententiam in eum tuiit 
ut iiiius caput auferretur, liomines vero aiios in pace dimisit. 

' |i. if»3. *(]um autem eo loco diictus esset (|uo ca[)ut eius ablaturi erant, .^5 
oravit, signavit se, dein collum protendit : ct ei caput abstuierunt. 

' 01. Dnii., xi\, 9.1. — ' iloniino scilicot (|ui iniusto occisus fueial. 
— ' ^iSTaron. — * llalicc ad iitt. : frClio sedi (stai) a fare?n ir. »»•( 11'.» !•«« VA oiiinrs i|iii .id (>iiiii (-oiivciin-.iiil trsl.ili siiiil . (liriMilcs : ^ lii illii 
lioni odoniviiiiiis aroiii.i, (|iio iiiilliiiii prafMiosiiis (*sl sii|m'i lcrraiii*). 
Ac iiisii|>(M' iiiiilli lidclcs coiiicssi siiiil lcHiaiilcs oiiinitiiis : r^Vidi- 
iiiiis S. Tlico(loi-(iiii aiii|»l(M-lciilciii lioiniiKMii , (|ui iiiMlc occisiis liKMal , 
r» ac (lic(Mil(Mii ci : 'Mc tiiii(>as, (|(ioiii<'iiii ncic Dimis lihi nMnisHioiiciii 
,|)cccat(M-iiiii /iKMiini l<'ii'{[ilus csl; acc.cpisli a (ilirislo pctitionis 
tiiac a(liiii|)l(Mii(Miliiiii '. ^ 

Posl liacc Doniiiiiis |M'accc|)il aniniai; lioniinis, (jni violcnlcr 
occisus (M-at; vtMiit illa trcs coroiias niaini I^M-fMis, porrexil cas 

!•• .S. Tlicodoro, f/ii/ posiiit eas sujkm- ca|Mil lioniiiiis, (|n(Mii iuslc occi- 
(ierunt , nnaiu quidiMii )M-opt(M' cius exercilation(;s (>t cruciatus 
i|uos susccpit, aliaiii ])ro[)ter eius constantiani ac suhstantias (|uas 
diinisit, ct aliain proplcr san{][uinein eius <|ni cirnsus est. fta ainho- 
runi aniinac se inviceni anijiicxatae sunt, cuin lionio a peccatis suis 

1."» absolutus csset, icquicni conseqiiutus pcr preces S. Tlieodori , Ibrtis 
Doniini nostri I. (lliristi inartyris. Ktoinnes, (jui audicrunt, dcdc- 
runt [floriaiu Deo ac S. Tlicodoro. 

Audiatis et lioc aliud iniraculuin inagnuni, quod factuni est a 
Deo, et S. Theodoro, beato Ghristi martyre. Erat vir (|uidaiii lu- 

*jo daeus, Apollophanes nomine, iegem Moysis *ac scientiam oraculo- *i>. M)'i. 
rum^ prophetarum egre{][ie doctus , multas misericordias cum cgenis 
faciens. Hicce i^ritur vir in corde suo statuit pergere ad topos 
S. Theodori, dicens : wEcce audio de virtutibus atque miraculis, 
quae a S. Theodoro fiunt; si perrexero ad toposeius,cf quoddam 

95 signum suum patefactum mihi fuerit, christianus evadam cf rema- 
neho ministrans ad topos eius usque in diem mortis meae??. 

Quadam autem die factum est, dum synaxis in martyrion 
S. Theodori ageretur, surrexit vir ludaeus, abiit ad topos, iunxit 
se multitudini, nemine eum agnoscente, extendit manus suas sa- 

3o cerdoti, acicepit corpus Christi. Illud tamen non manducavit, sed 
seorsim se retraxit soius, consideravit iilud, invenit carnem vivam 
effectum esse. Timuit vero, ambigebat valde, nesciens quid faceret. 
Statim autem apparuit ei S. Theodorus qui ait ei : frO homo, 
quid prodest ut tentes Deum? Nonne in iege scriptum est : 'Non 

35 tentabis Dominum Deum tuum^?^. Rursum dixit ei S. Theo- 
dorus : ffScisne quisnam ego sim?^ Respondit vir ludaeus : fcMi- 
nime, Domine mii?. Ait ei vir sanctus : wEgo sum Theodorus, 

^ 'crpo^r^Tja. — ^ DeuL, vi, t6. liuius martyrion pater; nonne ego novi cogitationes omnes, quae 
venerunt super cor tuum? Igitur vide quid agere velis, ut sal- 
vus sis^. Respondit vir ludaeus, et ait S. Theodoro : wRogo te, 

*p. 195. *pater doniine mi, ostende mihi quo pacto me agere oporteat ut 
salvus fiam una cum omnihus, qui in domo mea sunt^?. Dixit ei T) 
S. Theodorus : «• Mysterium hoc, quod est in manibus tuis, ne 
comedas cito, nondum enim dignus es comedere iilud, at cum di- 
guus elTectus fueris ahsque prohihitione de eo comedes. Vade, 
trade illud sacerdoti, et narra ei quae in corde luo sunt, et quae 
ego ostendi tihi. Postea veniam iterum ad te, et in fide hene te 10 
confinnaho, et ostendam tihi quo pacto salvus fies cum domo tua 
universa^. Et signavit eum S. Theodorus, «crecessitah eo. 

Apollophanes autem expectavit quoadusque synaxis ahsoluta 
fuerit; tunc accessit ad sacerdotem, et dixit ei : crPater mi, accipe 
hoc mysterium, non est illud quod in corde meo putaham??; et iT) 
omne negotium ostendit ei. Preshyter vero accepit mysterium 
sanctum, quod manisfeste corpus erat; miratus est vaide de eo 
quod acciderat, et omnes qui audierunt, dederunt gloriam Deo. 
Preshyter autem henedixit iiii, et dimisit eum ilia die. Vir autem 
ludaeus ahiit in domum mam, nuntiavit uxori suae omnia quae 
sihi acciderant, et quomodo S. Theodorus ei apparuerat secum coi- 
ioquens. 

Muiier vero ait ei : ffVivit Dominus, frater mi, modo S. Theo- 
dorus finem fecit ioquendi mecum de saiute mea^; et ostendit ei 
speciem qua apparuit ei, dicens : wApparuit mihi modo vcsle stra- o! 

*p. 196. teiatis indutus, decorus vaide : non est similis ei inter omnes *in 
dignilatiims constitutos qui sunt super terram; coma eius rubra erat 
ad flavum accedens^ harha eius deorsum acuminata erat; specie 
sua vaide pulclierT^. Gum haec audissct, Apoiioplianes credidit 
vere S. Theodorum, martyrem heatum, esse qui apparuerat iiii, et :\, 
cum ea iocutus fuerat. 

Post haec surrexerunt simul ipse, et uxor sua, et duo fihi eius, 
ahierunt ad S. Tlieodori martyrion. Sacerdos erudivil eos, deinde 
l)apli/.aviteos in noinine Patris, et l^^ilii, etSp. sancti, ff acceperunt 
remissioneni peccalorum suorum. \il post baptisma sanclum man- :\' 
serunt vii diehus in martyrion, audientes (juotidie sermones bea- 
tos. Postea quidquiJ eis erat, pauperihus ac miseris disperserunt, 

* Ail lillrr. : «rflavo-nihra^. 'j»n •»>.( 1t>t )^l- 

|>i'.'i('l('r paiica <|iiil)iis ()|mi.s liahchaiil ; .'ihicninl .id ln|)()H S. Tli<*(>- 
(liiii, iiiifiislrai iiiil iis <|iii ilii iiiliniiahaiiliii', iis(|ii(' iii (liciii iiiorliH 
siiac. \|)()li(»|ilian('s aiilcin prcHbNlcr ordinaliiH chI, lilionini ciuH 
ailcrdiaconns, altcr M'i'oaiia}j;n<)slcsra<'liis csl. Il.i cn.i^ciiiiiI lioiiiiii(*H 

., |i(M'lc('t.i, nl oiiincs (|ii.iNis inliniitatc lal)<)raiil<'s, <|nil)ns iiianns no 
|ion<M'(Mit, su|)cr cos oraiido, slatini saiiarcnliir. 

.'\udiatis <>l lioc aiiud nia|[niiiii tiiira<'iil(iiii <|ii()d raclnin chI .i 
Dco ac S. Tlicodoro, rorti Doiiiiiii iiostii I. (ilirisli rn.irlyn*. 

b\'ictuni csl anl(Mii (|n.'i(laiii dic, vir (juidain vovil ol)lali<)ii<'iii .id 

.. lo|)<)s S. Tlicodori dcrcrrc; il;i(|uc *acce|)it cain, oX al)iit ruin ca. * |». n»^. 
Dnin itcr a{]^(M'ct , ini|)rol)us diaboliis, oniiiis honi iniiiii(!us, H|)C(!i<Mii 
iiioiiaclii assuinpsit, jic si ct ipsc ad topos ind oraturus. Vir occur- 
ril ci, rf an)i)iilavil cnin co. invidiis \(M-o iniinicus rorcllil lioniincni. 
cl (lu\il cnin iii dcs(M'tuin locuiii, ubi nia^jnuiii draconciii c()iirc<'il, 

f) ^«i cxivit ab co, insiliit lioniini ad cum dcvoraiiduiii, ul doiiuni 
liominis, cius(jue (M'<;;a S. Tlicodoruni anionMii destrucrel. lloino 
aulein cuni vidisset draconeni, sibi iusilicntiMii, clainavit nia^jna 
voce dic(Mis : crDeusS. Theodori, adiuva iiie in bac liora ncccssita- 
lis; scio enim, Doniine mi, te a me non ion^je abesse, sed propin- 

() (|uum essc omnil)us in toto corde suo ad te clamanlibusr^. 

Cuni autem baec dic(^ret, ecce S. Tbeodorus supra eum stetit, 
c([uo suo insidens, iiianu bastam tenens; draconis capul lancea 
sua translodit, interlccit eum, reiiquit eum iacentem mortuum. 
Diabolus autem speciem suam immutavit , ursus instar factus est, 

.") ct clamavit dicens : ffKogo te, Domine mi stratelates, ne me ante 
lenipus meum perdas^; ac statim invisibilis factus est. Post baec 
vcro S. Tbeodorus benedixit homini, ac sursuin ad caelos ab eo 
recessit. Vir autem abiit ad topos S. Tbeodori, narravit populo ^ 
omnia quae sibi facta fuerant ab inimico, et quomodo S. Tlieodorus 

() auxiliatus esset*ei, intcrficiens draconcm. Omnes qui audierunt *p. icjS. 
dederunt gloriam Deo. 

Volebam quidem, dilecti mei, enarrare vobis virtutes omnes ac 
miracula, quae Deus per S. Theodorum, beatum Christi marty- 
rem, fecit, quae oculis meis vidi, et auribus audivi, ego infimus 

5 Dionysius draconarius; quoniam cum S. Theodoro versatus sum, in 
uno consortio cum eo positus. Alodo tanien sermonem hic absolvamus, 
propter nonnullorum incredulitatem, et demus gioriam Domino A OL05. — «.( 122 ).*^^ 

et Deo, ac Salvatori noslro I. Ghristo, per quem omnis gloria, et 
omnis honor et oninis adoralio decet Patrem cum eo, et Sp. sancto 
vivificante atque consuhstantiali iHi, nunc et semper et usque in 
saeculum saeculorum omnium. Amen. 

Grux. Benedictio S. Theodori sit cum ouinibus nobis. Amen. 5 

Deus, qui suscepisti ad te dona Abel iusti, et sacrificium patris nostri 
Abraam, nunc Dominus noster bone et amator hominum, suscipe hoc 
memoriale ab isto qui est peccator prae omnibus creaturis, qut cinis el 
terra estf qui non osl dig^nus vocari nomine, quo vocaverunt eum, scilicet 
monachus Hairon , filius spirituahs scribae Ifi , et filius , secundum carnem , i c 
Tiisti patris eius, et Mariae matris eius, incolarum Shou iuxta patriam 
suam, ut Dominus det requiem animabus eorum in tribunaii suo tremendo, 
*p. 199. ut faciat * misericordiam cum fihis eorum post eos, det ilhs intelhgentiam 
in sapientia omni tempore, et faciat misericordiam suam magnam cum 
eis in rebus necessariis ' huius mundi ; et cum ti^ansierint ex hoc mundo 1 [ 
tamquam ex somnio , Deus faciat misericordiam suam magnam cum eis in 
tribnnah suo tremendo. Amen. ' XP^a. I (I ■«^( I2;i >««• IX 

HlK WIV* KI'KI'. * 1» '■>"*> 

MAUTYItll M SANCTI DoMIM NOSTKI I. (illlUSTI MAKTVHIS IIKATI Al>A Am B bK NaKSI , 
IN NOMO [\lMKS(»TI, ^1)1 AtiONKM SIJIIM HKATIM AitSOLVlT UIK X\l\' MKKSIH 
KPKP, IN l>A(,K DkI. AmKN. 

Kactiiin csl .'uiNmii iii r<'||it(> Diorlciiaiii , diaholiis ('rrarc r<'('it cor 
(Miis a Dco cacli, cl coliiil Diorhtuuius idola iiianiiracla. VA slaluil 
Ariiicniuiii priwsidvm supcr Kacoli. iiiisit(|ue ad oinnia loca prac- 
sidcs, (d duccs, cl cparchas cl stralclatcs, el iiiilitcs, a Hoinania 
us(|ue Pilacli (IMiilac), (juao csl cxtra Ac|fy|)tuiii ' , ul clirislianos 
onincs intorllccrent. Diocletianus aulciii , impius rex, lecit lxx dco- 
ruin siinulacra, el i|)sc vocavit ea deos, (jui dii non sunt, xxxv 
niasciilos, ct xxxv rcininas. Priiuus eoruin est ApoHo, d(Mnde lupitcr. 
ct Artciuis, ac rcli(|ui dii oinncs. 

Kt iussit niultitudineni univcrsani sacrificia cis olTerre, et everti 

iT) cunctas ecdesias quae ubicuiiKjue crant. VA proinul[i[avit edictunr- 
in toto orbe ad eos qui erant sub cius dicione, ita exaratuni : ^\l\\o 
Dioclctianus rex proniulgo edictum in universo regno nico. In 
hora qua cdictunr-^ meum ad vos pervenerit, ac illud iegeritis, sive 
dux, sivc pracses, sivc stratelates, sive eparcha , *sive comes, *p. 201 

3 sive tribunus, sive miles, sive paganus, sive episcopus, si*e pres- 
bytcr, sive diaconus, sive hypodiaconus, sive anagnostcs, sive 
lector, sive psalmodos, sive monachus, sive iaicus, sive masculus, 
sivc femina, sive parvus, sive magnus, uno verbo omnes, qui sub 
ditione universi regni mei sunt positi, colant deos meos, quos ego 

^•^> statui, Apoiiinem, et lovem, et Artemidem omnium deorum matrem. 
Qui inobedientes fuerint edicto quod promuigavi, potestas vobis 
in eos data est ut maie excrucietis eos, ac faciatis eis quodcumque 
vobis piacuerit, postea eorum caput in ore giadii auferatis, et eo- 
rum corpora igne comburatis ita ut in aeternum non reperiantur^. 

3o Cum Diocletianus rex lioc edictum^ scripsisset, promuigavit iiiud 
in toto orbe in furore magno ac in ira diaboii positus. Cumque 
scripta periata fuissent Racoti ad Armenium comitem, tradita ei 
fuere. Cum autem accepisset ea, osculatus est ea et iussit praeconem 

' Cliemi. — " ^iaLTCLjyLa. — ^ 'ZspodloLyfioL. clamare in universa civitale, eL conijregali siint oranes, legitque 
eis scripta regis. Magna autem pertuibatio facta est in tota civitate, 
et offerebant sacrificia, donec universa civitas obscurata est, ita ut 
odor sacrificiorum aerem infecerit. Multi insuper Christum confessi 
sunt, ac interfecti sunt, ct coronam immarcescibilem acceperunt. 5 

'p. 902. Post baec autem accepit scripta Ruhios stratelates, * ingressus 
cst Athrebi, ad Gyprianum praesidem, et tradidit ei scripta, 
Cyprianus legit ea; primum abiit in templum cum stratelate , el 
adoraverunt Apollinem, et Artemidem, ac totam noctem transege- 
runt, manducantes una simul atque bibentes. Cum autem factum i 
esset mane, comprehenderunt multos, et coniecerunt eos in carceres 
civitatis propter nomen Christi. Apprehenderunt autem adolescen- 
tem pulcbrum , xx annos natum , nomine Sergium , filium Theodori 
scholastici, fratris Cypriani, praesidis Athrebi, duris cruciatibus 
excruciaverunt eum propter nomen Christi lesu, cum alio, sene i 
presbytero Apa Meneson et Apa Plou, fratre eius, et quodam alio 
l^aesi, et fratribus eius, etGeorgi, et loanne, et Isidoro, et Pisoi , 
et Apa Cragon, et Sarapamone, et lobanne, et Zacbaria, et Pitjios, 
et Macari, et lacob, et Turoda, et ApoUioe, et Amun, et Dioscoro, 
et aliis multis animabus, quas non cognovimus quaenam essent. 9. 
(ium autem finem fecissent excruciandi eos, ferris ligarunt eos, et 
coniecerunt eos in carcerem propter nomen Christi, erant dcccl 
animae, quia non sacrificaverant diis; et deliberabant quidnaiii 
faceren# eis. 

Post haec autem erat vir quidam, Dei amator, beneficus^, et o 
amator Ecclesiae in pago Naesi, in nomo Nimesoti, nomine Macari. 
Nomen uxoris suae erat Maria. Degebant in amore Dei, et Deus 

*p. !?o3. diiigebat eos propter eorum puritatem. ^Habebant filium unige- 
nitum^, praeter quem nulius alius erat eis, et diligebant euni 
valde, plus quam suam ipsorum vitam. Paucis vero post diebus 3 
mortui sunt pater eius ac mater eius^, et planxit eos per dies multos. 
Nomen autem adolescentis erat Aniib. Erat pulcher valde, humiiis, 
mitis, modestus'', perfectus. Hic autem xii annos natus erat. 

Accidit autem ei (juadam (li<' solemni (?) christianorum, cum 
ritwm sanctum agerent in Ecclesia, sacrificium-^ sanctum ofTerentes, 3 
accepit de mysteriis sanctis adolescens. Et presbyter locutus est 

' A(J Htl. : aanintor rliarilatisT? [ayairr)). — ' (xovoyevrjs. — ^ Ad btt. : 
rnupiicvit |>ulcr (miis cl iiialcr eiusn. — * eTTieixrjs. — ^ ava^opa. Itifl ) l*« « ' .1(1 iiiHvrrsiiin |)()|Miliitii (liiciis: rrp.ihivs iiici ', «m-(-c aiKlivlMiiiK din- 
IkiIiimi siirn^xi.sst^ advrrsiiH KcrlcsiaiM .id al)olcii(liiiM vciiiiii ('iilliiiii 
|)alniiii MostroniMi , corporis nrmpr vl s.-iii|^iiiMis l)(Miiirii iiostri 
I. (llirisli. l}rilMr (ilii iiici (lil(M*li , (|iii liodic iiic .iiidilis, iiMMS(jiiis- 

•> (|M(> sit liriiiMS cl |)<'iliciis iii (idc orlliodox.i ct iii doiio h.iptisiiii 
(|Mod accc|)iiiiMs; scriiioMcs ialsi iioii dcci|)i<iMt. iios, ncc al)nc]|cMiMs 
MoiiicM siiaNc DoiiiiMi Moslri I. (iliristi. Non tinicaniMH toriiiciit.i 
transitoria, nc sMppliciMiii Aiiiciili liacrcditct nos. (iloria liiiiiis 
iMMiidi pcritnra non aiiicrata nobis nia|(nani {rloriaiii rci^iii cafdoniMi. 

(» INon tiincaniMS ijjnciii iiiMMdi liiiiiis, iic ignis jjclicnnac, cl vcrniis, 
(|Mi noM MiorilMr, cl slridor dcntiMMi liacrcditciit iios. Sciatis, iilii 
iMci, * liaiu' cssc diciM idtiiMaMi, iii (jiia d(^ iiiystcriis sanctis 'i». 2o'i. 
hcncdictioncin smimcimms (coiMiMMiiicabiiMiir). Ijjitiir, o filii inci, 
o vos (|Mi iMC nnnc anditis, bcati (jiii accipionl coronani in caclislTi 

.") (aiin scncx preshylcr hacc dixissct, dcdit cis pacciii, ct iiniis- 
(]Mis(|MC ahiit in donmni snani cmmi nia[jna tristitia cordis proptcr 
iMajjnani procellam, qnac adversns cliristianos omncs surrexerat. ^ 

Adolescens vero Anuh paulluium de substantia parcntum suoniin 
reliquerat sibi ut ea viveret, nam parentes eius opihiis ahundah.inl. 

!<> Adolescens ahiit in domum suam, nec manducavit, ncc hihit, 
praeter benedictionem (communionem) quac in eius ore erat. 
Accepit auruni et vestes praetiosas, eaque coram se in medio domus 
suaeposuit, ctaii : ffScriptum est : ^Aurum putrescit, arjTcntumaeru- 
ginal et vestimenta tineis corroduntur^'. Et insuper : ^Mundus trans- 

iT) ibit et concupiscentia eius, et omne quod in eo est; qui autem 
facit voluntatem Dei, manebit in aeternum-''i?. 

Tunc omnia quae habebat dispersit pauperibus ac egenis civitatis 
suae. Et surrexit Apa Aniib, de ostio domus suae egressus est, 
extendit nianus suas, faciem suam ad orientem vertit, et ail : 

>o ffDominc mi I. Christe, Fili Dei vivi, quemadmodum ostium do- 
mus meae apertum dereliqui, et ambulavi post te in toto corde 
mco, dcduc me ad locum praesidis. Mitto mihi angehmi tuum 
lucis ut stet mecum et roboret me ad superandos cruciatus * tribu- ' p- -joo. 
nalis. Domine mi, I. Christe, niitte mihi Michaelem archange- 

i5 hmi, ut ducat me ad locum praesidis, et det mihi ostium sermonis 
ut loquar veritates tuas coram regibus, et praesidihus; quia tua 
gloria est cum Patre tuo hono, et Sp. sancto in aeternum. Amen*-. 

^ Cf. Addcnda ad textum. — - Iac, v, -j , 3. — ' I Ioh., n, 1 7. *-*•{ 126 )» €! ■ 

Cuni aiitem haec dixisset, ambulavit solus ad austrum iuxta 
flumen, donec veoit Gemuuti; cumque urbem ingressus esset, 
invenit ecciesias christxanas eversas, ac templum erectum luerat 
idolis, quae colebantur, et coepit pavere. Ambuians vero in civitale 
audiebat eos exprobrantes Doniino nostro lesu, nec non illis (pii 5 
colebant eum. Et quaerebat quodnam esset nomen praesidis civi- 
tatishuius. Ostenderuntei dicentes iffLysias^ estpraeses super eani^. 
Et sustinuit die iila, donec vespere factum est. Et cum nox facta 
esset, surrexit, extendit manus suas et oravit dicens : ffDeus miseri- 
cors et ionganimis, cuius misericordia multa est, et iuste, qui i 
accipis ad te peccatores omnes, quorum ego primus sum; qui fecisti 
angeium tuum ante tres magos ambuiare, ut afferrent tibi munera; 
qui audisti Eiiam, et ignem de caeio olim misisti; qui audisti 
patrem nostrum Adam, et iterum ad parfidisum reduxisti eum, audi 
et me nunc, mitte milii angeium tuuni iucis ut roboret me usquc \ 
ad effusionem sanguinis mei75. 

Adhuc autem sancto Apa Anub orante, ecce archangeius Michaei 
p. 206. descendit de caeio; totus iocus *soiis instar resplenduit; statim 
cecidit in faciem suam adoiescens, et factus est tamquam mortuus. 
Et Micliaei tetigit eum, erexit eum et confortavit eum dicens : ff Ave I a 
bone adoiescens, Anub, ave! a Deo; o vir amabilis, confortare et 
viriliter age. Ego sum Micliael, archistrategus exercitus caeio- 
rum; Dominus misit me ad te ut rol)orem te ad agonem. Cras. 
cum surrexeris, vade ad hunc praesidem et annuntia nomen Ghristi. 
Tribus diebus excruciaberis in iioc ioco;ego roborabo te, ac sanabo a 
corpus tuum. Et ducent te ad austrum in Atjirebi ut excrucient te. 
Confundes Satanam et daemones eius malos. Ego tecum ero in 
omni ioco quo ibis^. Haec autem cum dixisset ei archangelus 
Mirhaei, dedit ei pacem, et abiit sursum ad caeios in gioria, sanclo 
respiciimte eum. 'A 

Gum vero lux orta esset, surrexit amabilis Apa Anfib, abiit ad 
locum praesidis, invenit eum tribunai stravisse iuxta oslium lem- 
()li. Etprius r/Mrtm intcrrn^ratwi fni.sset , clamavit voce magna, dicens : 
«•0 Lysias praeses, ego credo in Dominum meum I. Ghristum; quod 
tibi placet fac mihi cilo, quia non adorabo idoia tua impura. Atto- .} 
nitus respexit praeses in adoiescentem et ait illi : ffUndenam es tu, 
o adolescens obscure? Vei quis est qui adduxit te huc? Quia vere 

' Sic; poslea ubiquc fLusiasT». — «^( 127 j^i — 

* noiHlnni liix hflno ortn «Hti^. H<'s|Hm(lil Kanchis \|».i \milw7 ail pra**- 'i». »07. 
si(ii : rrO hlullt^ <^l insi|)i<'ns In ('iiiii \pollinr (|ii(>(|iir hio, o.vrv. aij- 
(iivi h* cxprohr.irc Doniino iimm» I. (ilinsto, cl iiilcrfiiMTo (>os (|iii 
coliinl (Mini, (/(• (l(^ lcrr.i mc.i ('j;n!ssns siiiii, rl vcni liiic, -laniinimMn 

.5 intMim pro nomiiK^ l)(»iiiini iikm , I. (ilirisli, (•IViisnrns, ({iii (TcaNil 
(•a(»liiin, fiiml.ivil hTram, ni.irc, cl ca (|nc in co siinl ipse crcasil; 
(M'(M)vil liomiiHMii ad iiiia{;in(Mii et HimililiKlinem sii.-im; .ivcs cl hcl- 
liias (»t rcplilia ipse (M*eavit. Scd liiiis Apollo snrdus, cacciis, inani- 
niis, virluttMi) non liahets^Mnclipsum salvandi, iil alios salv(^l. (hiod 

10 lihi placot, tac milii; (|uia non adorabo dcos hios al)ominandos~. 

Dixil pracscs S. Apa Anfil) : frllndenam cs tn? (;t (|iiodnani csl 

iionKM) liium, (|ui ila lo(]nax cs al)S(pic limorc?^ Hosjiondil nohilis 

(ilirisli A. Aniil) (7 dixil ei : ^O impic, audi me ul oshMid.im lihi 

undenam e{;() sim. bjjjo sum Na(~'siensis, in nomo NimesOli; Ani'il) est 

iT) nomen meum, (}uod pareutes mei imposuerunt iiiihi. (lum autem 
venisseni huc, vocatus sum servus Ghristi. Ecce paratus sum cru- 
('iatus tuos perferre per eum, qui me confortat, Christum. Vae lihi, 
infelix! Vae omni homini,(|ui adoraverit idola tua! Vae scan- 
dalo, et ei per quem scandalum veniet^ tihi nempe et impio 

50 re[ji tuo tecuni, et idolis tuis, et iis qui coiunt ealv Iratus est 

praeses et ait : (f Equidem video (juod tu *adolescens pulcher sis. nec * j,. oo>s. 
poleris ullum cruciatum sustinere; profecto si vel unum iclnm de- 
dero tihi, non addam dare tihi secundum. Si ohtemperaveris mihi, 
laciam te filium iiieum, niagnum te elliciam in eparchiis nieis, (7 

n5 niulti iionorahunt te propter me. Si adoraveris magnum deuni 
Apoiiinem, sumam tihi sponsam tuanin. 

Dixit ei sanctus : cfDominus meus I. Ghristus maledicat tihi et 
Apoilini tuo iapideo, ac insipientin. Iliico ira repletus est praeses, 
iussit comprehendi S. Apa Aniih. Supinum straverunt eum, acceci- 

;5o derunt super ventrem eius quattuor carnifices, hini cum hinis 
aiternantes, donec interiora eius de ventre eius egressa sunt, et 
ossa pectoris eius confracta sunt; ita ut intestina eius ellusa fue- 
rint. Beatus vero magnum edidit ciamorem, dicens : wAudi me, 
Domine mi, I. Ghriste, oculus qui videt, et auris quae audit. Qui 

35 venisti in mundum, et dolores omnes suscepisti pro saiute generis 
liominum; qui mortem suscepisti, immortaiis et incorruptihiiis, 
gustasti mortem pro nobis propter peccata nostra; surrexisti tan- 

^ Mt. , xviii, 7. quam lortis vino ebrius qui potens est^ Audi me quoque, Domine 
mi, in his cruciatibus propter nomen bonitatis tuae posilum. Tua 
est gloria cum Patre tuo bono, ac Sp. sancto usque in aeternuni. 
Amen??. 

Cum complevisset Amen S. Apa Anub, ecce beatus arcban[Telus T) 

*!>• 2C'9- Micbael de caelo descendit, splendentem coronam *manu deferens, 
et ait iusto Apa Anub : ff Confortare, et viriliter age, o Deo dilocte, o 
tu qui imposuisti tibi crucem tuam, ef secutus es Dominum tuuiii 
sponte. Ego sum archangelus Michael, qui sto a dexlris Dei omni- 
potentis ; ego sum qui martyres omnes roboro ut accipiant coro- k 
nam suam. Ego sum qui iustos omnes et anacboretas roboro ut 
absolvant suam conversationem^. Ecce vides coronam tuam splen- 
dentem in manibus meis, ut ponam eam super caput tuum bea- 
tuuiT^. Statim duxit manum suam super totum corpus eius, et sana- 
vit eum. Et factus est tanquam si nullo modo excruciatus fuisset. YA i 
coniecit iterum viscera eius in ventrem eius, et abiit ad caeios iu 
pace. 

Tunc S. Apa Anub surrexit virtute Christi, abiit ad praesidem, ct 
locutus est cum co, dicens : ff male tyranne, quid est quod dicis 
mihi? Ecce Dominus meus, I. Christus, sanavit me a crucialibus y 
tuis, quos attulisti mihi. Interea quod tibi piacet, fac mibi, quia 
non adorabo deos tuos abominandosT^.Dixit praeses cunctis optima- 
tibus suis : «"Venite, videte adolescentem hunc, quia in inagiis 
christianorum et ipse operatur. Vae modo infelici huic! quia piil- 
cbritudo eius perdetur in cruciatibus, nec lesus poterit salvare eum a 
de manibus meisT^. Et praccepit eum in carcerem duci, doncc ad 
austrum pergeret praeses et reverteretur. Apa Anub vero ferris con - 
strictus est, et in unum e carceribus ductus, quia vere omnia loca 
hominibus plcna erant inclusls propter nomen Christi. 

* p. «j 1 r». *Cum autem carcerem ingressus fuissct invenit parvum hominum :i 

numerum in loco illo'^ ,f/ ait eis : ffFralres moi , surgite, eamus 

adeum, cxprohremus idolis eius impuris. Fortasse excruciabil uos, 
et accipiemus paucos nonnuUos cruciatus pro nomine Domini nostri 
I. Christi, ul recipiamus coronam immarcescibilem in caeiis-n. 
Surrexerunt autem virtule Christi, abierunt ad portum, et «invene- ;v 
riint praesidem conscendisse navem ut ad austrum navigaret cum 
toto suo exercitu in aliis navibus, volentem pergere ad civitatem 

' P.s. lAwii, 65. — ' 'zsoXireioL. — ^ De Iiac lacuna vido adnot. ad tcxtum. • ^H 12'.) K. 

\llirrlH , .1(1 (iy|iriaiiiiiii |>rai'si(l(Mii ct Kiiliiiiiii ,sti.il<'l.ih'iii. <il<iiii.i 
vcnml Mwv ni.ijjiia, dicftiirs : frVivil (Ihiislns, Dciis iioHlcr, non n\- 
iiciiKis lc ,1(1 auslnini irr , ({(uicc s(Mitciili.'iiii iii iios Inlcris. (lonilni 
raris tii (iini ^poilinc Iik» l.ipid^M^ ct < iiin ,-iliis diis tuis iiiipuri)), 
[) ct Dioclcti.iiio i'c|[c tiio ini|UO'^. 

Kt tiiiiuit |)racs(>s, iiiultitudiiiis cl.iMionMn niidicnH. Asc^Midil v. 
navi, ronsliluit trihuu.il iiixla {xutuni, iit cxcriiciarct sanctos. Sta- 
tini nuiitiatuni cst cl aliis inultis (]ui (uant iii carccriluis; cxi(M'unt 
oniiics cniu inajpio tuiuiiltu, ita iit universa civitas coniinot.i iticril. 

lo claiuantcs oinncs iino cl.iiuorc : trNos cliristiani suinus, /^/^cmuc 
a|)(M*lc; non est Deus in caelo, nc(|nc super terrani, pra(*ter I. (liiri- 
sliini, (jui dissolvct idola liia aboininaiida^. Tunc praescs, cuiii 
vidisset turbaniiu multitudiiKMii , tiirhatus («st vald(;, ct iussit oiiincs 
in ore [jdadii iutcrlici, ah liora iii' diei *us(jue ad horaiii i\"" ila *|» 

if) ut san|juis dccurrcrct pcr plateas civitatis instar acjuae; et oninihns 
caput luit ahlatuiu, niasciilis et reminis, parvulis ct adultis, pro 
noniino Cihristi. Et nunierali sunt qui inlerfccti sunt : rncrnnl 
VIII millia animarum qui acceperunt immarcescihilcm coron.im (li(.' 
ix* phanieiiOlh. 

ao Ait praeses minislris : ff Quiescamus nunc ab hac mullitudinc cla- 
morum liuius gcntis veneficae, et eamus iii civitatem Alhrebi ad 
Cyprianum et Euhium stratelateiUTi. Ait illi unus e militibus suis : 
cfDominus iioster praeses, ecce modo adest in carcere adolescens 
(]uidam terro constrictus, nec potuit exire cum istis omnibus, quos 

aT) interfecisti. Ipse est qui corrupit cor horum omnium qui interfecli 
sunt. Igitur arcesse eum, veniat ad te ut scias quae sint in corde 
eius^.Etstalim adductusest ei S. Apa Aniib, militihiis eum i}\a<y'\[an~ 
tibus, cum non posset ambulare propter multitudinem lerrorum 
quae habebat. 

3o Gum autem super tribunal adductus fuisset, ait ad eum praeses : 
wPerversum caput^ equidem ex quo in hanc civitatem venisti, per- 
didisti eos qui erant in ea; et illi qui iam obtemperaverant mihi 
ut adorarent deos meos, ecce insurrexerunt iterum contra me. Cae- 
terum en multitudinem hanc universam propter te interfeci; ob- 

35 tempera mihi, veni, sacrifica diis meis gloriosis iuxta mandatum 
domini mei regis^. Statim B. Apa Anuh utramque manum suam 
stercoribus replevit et proiecit ea in faciem praesidis, dicens 

^ noLHrj Ke(^oLXrj; gaHice : rrmauvaise tetC'-. 

COPT. -C. -I. (I I 1 30 •«-I- *p.9ia. ff*0 canis rabid»^ rum rege fuo stulto, ab hora in' diei usquc 
modo video aogelos in aere stantes, ponentes coronam super mar- 
tyres Domini mei, I. Christi. Ceterum festina, fac mihi c|uemad- 
modum vis; habeo Dominum meum, I. Christum, qui solvet per- 
versitates tuas, et omnes cruciatus tuosi^. 5 

Tunc praeses iratus est valde; iussit manus ac pedes eius ligari, 
eumque capite deorsum suspendi malo navis suae', dicens : wPer 
magnum deum Apollinem, et Artemidem deorum matrem! non 
desinct esse capite deorsum ita suspensus, donec perrexero Athrebi; 
ut sciam num lesus Nazarenus deponet eum, an non. Suspenso lo 
autem beato Apa Anub malo navis, conscendit naveni cum mili- 
tibus suis, et navigarunt ad austrum versus ad At_hrebi , et totam 
diem transegerunt navigantes usque vespere. Tunc collegerunt ve- 
lum navis; et praeses manducavit ac bibit. Et caiix, qui erat in 
manibus praesidis, coagulatus est in manu eius, ac factus est lapis; iT) 
et brachium eius iapis factum est, nec poterat iiiud exteudere, aut 
retrahere. Miiites vero omnes caeci facti sunt, nec poterant videre 
iucem. 

Turbatus est valde praeses; eievavit ocuios suos ad adolescentem 
Apa Anub, et vidit eum, sanguine muito ex ore et nasu eius ma- ao 
nante. Statim vidit Michaeiem archangelum alis suis corpus" beati 
*P- 2 1 3. Apa Anub tegentem, et sanguinem, *ex ore et naribuseius manan- 
tem, abstergentem. Et Michael solvit eum, ac posuit eum super 
scaiam^(?) navis. Praeses ciamavit dicens : ffEquidem credo in te, 
adoiescens Apa Anub, quia tu es famuhis iesu Nazareni, Chris- jjT) 
tianorum Dei. Si sanaveris me, o Anub de Naesi, ego et miiites 
mei christiani evademus; quia vere, o domine mi, magnam gio- 
riam tuam vidi hodie oculis meis; nunc non est aiius qui narrat 
milii ea omnia (|uae acciderunt \\h\r). 

Dixit S. Apa Anub praesidi : ffVivit Dominus meus, I. Christus, :\n 
rex caelestium ac terrcstrium, quia non poteris sanari tu cum mi- 
iitibus tuis tecum, donec assentias pcrgere ad terminum itincris 
tui, ut omnes sciant non esse Deum praeter I. Christum, fiiium 
Dei \i\ir). Et miiites quoque, qui caeci erant, ciamabant : wNos 
Cliristiani sumus,/r//cm///'aperte, pertinemusad Doum S. ApaAnfib .^5 
Naesiensis^. Et venliis llavil in veiuiii navis , doiiec appulerunt ad 

' A(l littoram : friiavis, nii oiat im|)()situsfl (praosos), quam tamen ad 
lompus roli(|iioral ul liilmnali vacarot. — ^ o"xaAa. — •♦••( l.ll )•««• 

<'ivilat<'ni \lln'i'hi. (iiirii .'iiihwii ii|»|Hilissciil .id riMt.itiin \tliii lu 
|M'n<'H<>K noM |H)l<>i'/it snrsiini siii')|<t<i iit «iiiiliiil.-iiit. 

(iiiiii v<'i'o iiiilit<>s .'i<ls<'<>n<liss<'nl , «ihiiTiiiit ;i|iiiil lrti'a|iyl<)n rivi- 
iHtJH. InvoniiTiiiil (!y|M'iaiiiiiii |M'a<'si<l<'iii rt I']iiIimiiii sli'al('lat<'iii, 
> ti>r<'iitrs s<'nl<'nliani iii iii.ii'lyi'<'s |mo ti ihiiii.ili. Tiiik' niilitcs ilirii- 
|M'riint <'in};nla, <|iiilMis <'iant a<'<'in<'ti , r/ |M'<M<!C<Tiinl <'.'i in I.miiiii 
(!y|M'iani, (li<'<'nl<'H : rrlNos <'hristiani siiiiiiis, |)<'rtin<Miiiis ad l)<'iiiii 
\|),i \iuih". K<'S|)on<lit (iy|)ri.iniis,<'( ait : f? (hiisn.ini (irolrcto^-Ht ist<' 
\inih? (Jiioiiiodo *v<'iiistis liiic? (Jiian'. <l<M'<d<'<|iiistis <'ivitat<'ni v<'s j». 'ji'i. 

n» tr.im?" I)i\<'iiiiit <'i iiiilites : frSi ()ra<'.s<'s non inv<'nil, favoicin' 
apiiil \|)ollin<'iii , iit iste sanan'1 iMnn , <|noiiio<lo <'r<'(l<'iniis illi??^ 
\il illis (iypriainis : n- llhi <\st prat^ses?^ Di.\(;rnnt ei : frKst iii iiavi, 
n<'<' aiiihiilare potesl (}nia lannili (ihristi pcrciiss^Miinl cmim. Kt nos 
<pio<|ne caeci facti siimiis, nr pal()ant<'s, ^lonec veniiiiiis Iiik' ad 

I.') vos^. R<'s()on<lit praeses, et ait : rr Hainh^tnr et dncaliir a<l ni<!^. Kt 
hainiaveriinl eiini v homin<'s, vt (lii\erunt eum ad trihiinal. \it ei 
Kiihius stralelales : fr^Jiiisnam (^st e christianis, ((iii iiia{|iam 
lecit adversus le ut ae^frotares?^! Dixit eis Lusias praeses : rrEst hic 
a()ud me adolescens (|uidani penitus ohscurus (ijfnolus); <'cc<' chri- 

ao stiani nnilti in manus meas venerunt, et non vidi un(juam similem 
ei^. Statim praece()erunt, et adduxerunt sursum healum Apa Anuh 
solutum, virtute Michaeiis accinctum. Facies eius solis instar 
spiendebal, oculi eius erant sicut stella matutina, ct facies eius 
rubescebat tan(juam unus (jui e convivio surrexit-. 

•.?5 Ait ei Cyprianus : ffQuodnani est nomen tuum, o adolescens??? 
Dixit ei sanctus : frAniib est nomen meum, ego famulus Domini 
niei I. Gliristi sum; veni huc ut fundam sanguinem meum j)ro no- 
mine eius beato. Ecce veni huc ut confundam vos et idola vestra 
abominanda quae semetipsa saivare non pessunt, ut postea et aiios 

3o saiventw. *Ait iiii Cyprianus : frO mage, ne cogites te nunc in *p. 3i5. 
Gemnuti esse, sed scias cruciatus tribunaiis iuiius magnos esse. 
Caeterum obtempera mihi, sacrifica diis, ne modo moriaris per 
manus meas^. Respondit sanctus Apa Anub, et ait : frAbsit a me ut 
iioc faciam, o sceieste praeses, ac dereiinquam Dominum meuni, 

35 I. Christum, et adorem idola tua. At tu atheus es cum rege tuo 
quoque DiocietianoT^. 

Iratus est praeses, iussit eum vestibus suis exui ac centies 

^ 'srnpprjcrta. — " Adiitt. : frqui cessavit in (a) convivio«. ictibus iiprvi lanrei' caodi, postea supei' iertuin f('rreuni collocari, 
nc ijjnem accendi sub eo cum sulphure et pice, donec flamma eius 
duodecim cubitis sursum adtolleretur. Beatus vero oravit dicens : 
ffBenedictus es DomineDeus patrum nostrorum, et superlaudabilis 
et supercxaltatus in saeculum^. Domine mi lesu, auxiliator meus, 5 
audi me in hoc igne. Amen. Alleluia. Domine mi lesu, redemptor 
meus, salva servum tuum hodie. Amen. Alleluia. Domine mi lesu, 
lux mea vera, audi clamorem meum in medio huius i|jnis. Amen. 
Allehiia. Domine mi Tesu, spes mea ct protector meus, salva ser- 
vum tuum. Amen. Alleluia. Domine mi lesu, liherator meus, veni lo 
cito ad me, adiuva me in medio luporum istorum rapacium, ut 
haec turba congregata videat ine, ct glorificent nomen tuum bea- 
tum; quia tua est gloria cum Patre tuo bono, el Sp. sancto in aeter- 
num. Amenii. 

Cum absolvisset Amen, S. Apa Anub,ecce Dominus I. Ghristus if) 

*p. 216. venit nd eum *currui splendenti impositus, Michaele ad dcxteram 
eius, Gabriele ad sinistram eius stantibus, et ait iili : ff Viriliter age, 
o diiecle mi Apa Anub, ne timeas, ego sum Dominus tuus, tecum 
sum,ne animo despondeas. Ecce constitui tibi Michaeiem archan- 
gelum ut stet, et roboret te. Ego sum lesus, rextuus, pro cuius no- 30 
mine beato hos cruciatus suscipis. Dico tibi , o diiecte mi , Apa Anub , 
hic praeses martyr erit cum animabus multis per te. Excruciabunl 
te hic duabus vicibus; Michaei tecum stabit et roborabit te; nec 
uiium malum tibi praevaiere poterit. Et mittent te Racoti ad Arme- 
nium comitem, et in ioco iiio consummaberis. Statuam tibi luiium 35 
Ghbehsensem commentariensem, ut sepeiiat corpus tuum ac mittat 
te ad pagum tuum. luro per m(mietipsum et angeios meos beatos, 
(juicumque minislraverit corpori tuo ut sepeiiat iiiud, vel adiabora- 
verit ad induendum corpus tuum, corpus eius quo(|ue induaiii 
in regno meo in aeternum. Qui meminerit tui ut martyrium tuuin 3o 
scribat, vel mercedem dederit ut scribatiir iiiud, scril)am nomcn 
eius in libro vitae, et si adhuc peccata commiserit, dimittam haec 
ei. Oiii d(Hlerit panem esurientibus, cgonis et pauperibus prop- 
ter te, in die commemorationis liiae, ego Deiis omnipotens, accuni- 
bere eum fariain in convivio miiie annoiuin. Qui nuduin vestierit, 35 
vel peregriniim susceperit ad se in noinine tuo, ego Deus omni- 

*I». 317. potens (lelel)o omnia peccata eius, sive in occisione, sive in *forni- 

' xavpea. — ' ('.(nil. Azn)\, 11, 3o. cnlioiH', sivr iii nii<'iiiiiiii(lo lalso, sivr iii luiio si\«' hiki vcilm 
iii oiiiiii |H'('<'alo, (iiiiiillaiii oi proplcr Ict^. 

Kl prarrcpil Micliarli aiTlian|[<rlo, yut stahiil illinii iiicorriiptiiiii , 
cl ijjiiis ahiil, (ir ractiis cst vclut a(jiia Irijpda. Salvator c*xtciHlit 
[> iiiaiiiiiii siiaiii siipcr ciiiii, 8aiiavil ciiiii rt roboravil fiini. Dixil \|)a 
Aiiul) Salvalori : (rDominc iiii, ct Dciis nieus, iuhcas \ol<» iil ancrant 
corpus nicuiu ad |)a|[um iiicuiii in t(Mra parcnluiii iiicoruiii"^. Aitei 
Salvator: rrOmnia <|iiac postiilavcris pcrdciam ca tihi''. (ium aiitcin 
Sal\alor lincm lccissct liaec diccndi (M , sijpiavit cum , rcplcvitciim 

!<• roborc, ct abiit sursum ad caclos in gloria. 

Surroxit vcro S. Apa Aiifib, abiit ad tctrapylon, invonit Cypria- 
nuni pracsidem, ct Kuliium stratelatem , et Lusiam praesidem 
(leninuli, ct Marccllum, (jui venerat i|)sc cum multis militibus, 
ac scriptis a re^^e Dioclotiano. Invenit eos sanctus scripla Ie||ente8 : 

1.) ffVi|jilate! vi^ilatc! nc sinatis uHum hoc nomen lesu profcrre sub 
loto caelo, et date [jloriam Apollini, et lovi, et Atlienae et Arte- 
midi, et universus orbis^ adoret eos quia vere illi sunt (jui dant 
nobis violoriam in bcllo. (Juis(]uis majjus, quis(juis pracstigiator, 
(juibus j)raevaleiv non })otuistis, mittite eos in exilium ad civitatem 

•><) Uacoti,ad Armeniumcomitem,utinterriciat eosabsqueinduljjentia^. 

*Paullulum toleravit iustus Apa Anub donec scripta l(>gerunt, *p. 21 
et statim prosiliit in virtute Dei, abstulit chartam e manibus prae- 
sidis, discidit eam ac in illorum faciem proiecit, dicens : (rConfun- 
damini, scelesti athei, cum surdo ApoUine vestro. Quoniodo 

o5 magos vocatis famulos Cbristi? Absit ! Vides quid feceris mihiheri: 
ecce venit ad me Dominus meus I. Christus, et roboravit ine, ut 
confundam te ac deos tuos abominandosT^. 

Cum autem vidisset eum Cyprianus praeses, repletus est ira, 
frenduit dentibus suis in S. Apanub ita dicens ei : rrO mageim- 

3o probe, quomodo potuisti venire iterum coram me? Per magnum 
Deum Apoliinem, et Artemidem deorum matrem, nemo ex hoc 
genere christiano molestiam attulit mihi, nisi adolescens iste vene- 
licus magus^. Statim iussit afferri subseilia^ duo ferrea, ac super 
ea euni collocari fecit, et ignem sub eo accendi. Et iussit afferri 

;U) duas terebras, igne candentes, et in oculos eius immitti, easque 
circumagi, donec pupillae ocuiorum eius effossae sunt, ac iu mani- 
bus eius ceciderunt. 

^ otxov^evtj. — "' <Tii(!i\^eAtov. Beatus vero Apa Anub ait : ffGratias ago tibi, Domine mi l. 
Cbriste, quia me alienum fec\{ praeses oculis perversis, qui respi- 
ciunt cum astutia, et malo intuitu Satanae, et concupiscentia 
mulierum^. Post baec iussit afTerri asterion\ babens os serrae, 

p. oK). et in illud proiici sanctum, * «c illud super eum agi, donec corpus 5 
eius disruptum est, et in tres partes divisum. Pars una a pec- 
tore eius sursum, pars altera usque medium eius, et altera usque 
pedes eius. Et clamabat dicens : ffAudi me, Domine mi I. Cbriste, 
audi me, o auris quae audit, ausculta, ocule qui videt, quia tua 
jjloria est in aeternum. Amen?^. lo 

Haec autem cum diceret, ecce arcbangelus Micbael descendit de 
caeio, confregit asterion, iHud in duas partes divisit, et sancti 
membra ad invicem coniunxit. Et pupillas quoque ocuiorum eius 
restituit ei ut antea erant, statuit eum super pedes eius incorruptum , 
et ait ei : ffViriiiter age, o Apa Anub, ego tecum sum roborans te, ut if) 
immarcescibiiem accipias coronam, et muititudo baec per te credati^. 
Haec autem cum dixisset ei, sursum ad caeios abiit. 

Beatus vero Apa Anub Dei virtute surrexit incorruptus, universa 
eum spectante muititudine. Muititudo autem civitatis Atjirebi cia- 
mavit dicens : crNos cbristiani sumus, fatemur aperte, pertinemus 9.0 
ad Deum Apa Anub de Naesi.T^ Exiiiit sursum Magmentius praeses 
Tbmui, appreliendit vestes quibus erat indutus, et scidit eas; 
detraxit caiceamentum pedum suorum, et impegit iiiud super caput 
Cypriani, et Lusiae et Eubii, dicens eis : «0 vos, quorum ocuii 
excaecati sunt rabie patris vestri diaboii, nonne videtis virtutes 05 
et giorias quas lesus dal martyribus suis ? Quare ego cbristianus 

|i. 020. sum cum iis omnibus qui *ad me pertinent. Disperdantur idoia et 
oumes qui coiunt eav. 

Cum autem praeses vidisset perturbationem magnam, quae iu 
rivitate facta fuerat, iussit ministros giadio persequi eos qui conti- [\o 
tebautur Cbristum. (Jiadio persecuti sunt eos a mane usque ad 
boram vi"'"; et numerati sunt(|ui interfecti sunt, et eranl dccclxxxv 
animae, (|uae sanguinem suum fuderunt pro nomiue Domini nos- 
Iri l. Chrisli die viii" mensis pa?;ons, in pace Dei. Amen. Et sanc- 
tus Apa Anui) coufortabat eos, donec coronam incorruptibiiem iii :^5 
caelis acceperunl. 

Dixit Euliius stratelates iusto Apa Anub : ffO Anub Naesiensis, luiiii iaiit |HM'siinsiiH os Haciifirurc diisy nii vidrs iiiiilliiiu ishiiii 
saiij^iiiiKMii (|iii |MM Ir rlliisuH <'h(; iiiaxiiiic (|ii<>(i (MTare («ci^rifi ror 
pracsidis cl iiiilihiin (Miis. (lachMiiin rt'iiii(|iii' V(M'l)a liacc inaiiia; 
v(>ni, adora ApolliiKMii, iiixla inaiidahiiii doinini iiostri Dioclcliani^. 
r» l^cspoiniil S. \|»a \nril), rl ail : f O ranis raliidc, si doiiiiniiH tiiiis 
cst i)i()(dclianiis, attaiiKMi iion csl doniinns iik^iis, s(Mi doniinus 
iiKMis cst I. (ilirishis; ipsc est Doniinus cacli (»t lcrrai'. Ipsc cat 
()ni liiiniiliat ct (;xaitat, (M iiuiiiiiiat supcrbos oiiiues inslar tui ac 
palris hii dialioli^. 

II) (iiiiii auteiii audisset liaer, furoro iratus est Juiliios cl inssit af- 
lcrri l)ij)cnnem aculain, ac sanctuin super dorsuiii eiiis proiici. Kt 
ain{)nlali sunt securi aniho pedes cius a ^ijcnuhus*'^. Kt iussit * p. •vm 
aiiiho hracliia eius abscindi a iuncturis (cuhito); et ahierunt, ac 
reii(]U(M*nnl eum iaceiitein. (^iainavit pracs(?s dicens : ff Per iiia{jiiuni 

1.) deuni ApolliiKMii pracvalui liuic scelesto iiac vice; veniat inodo 
(uiiilcus islc Icsus, et Iil)eret eum de manihus ineis; nain non 
est deus, praeter Apoliinem et Artemidem^. Cuni autem turha 
civitatis vidisset sanctum iacentem, ac cadaver lactum in crucia- 
tihus, doiiiit valdc super eum, dicens:ffHac vicc mortuus est!*! 

'jo Praeses iussit conjjre^fari canes civitatis in locum uhi posilum erat 
corpus iusti, ut devorarent carnes eius. Nemo cognoscehat eum 
ut vigiiaret eum, praeter adolescentem quemdam civitatis, nomine 
Apoli. 

Tunc archangelus Michael deorsum de caelo venit, Suriele et Ra- 

^»5 phaeie cuni eo amhulantihus. Apprehenderunt memhra corporis 
eins, ea invicem coniunxerunt, et exsuillarunt in faciem iusti qui 
surrexit incorruptus. Dixit ei Suriei : «■Viriliter atje, o athiela, 
certalor egregie, confortare, nos tecum sumus rohorantes te, ut 
confundas hunc scelestum et idola eius. Ecce ferent le in civitatem 

3o Racoti ad Armenium comitem, et excruciahit te. Nos tecum ve- 
nimus ut sanemus te. Postea sententiam in te feret ut auferatur 
caput tuum in loco iilo, et lulius Chhehsensis condiet corpus 
tuum, ac luittet *te ad pagum tuum. Multae sanationes per te fient *p. aais 
in loco uhi ponetur corpus tuum ; Dominus benedicet loco ilii in 

35 saeculum saeculorum. Omnes homines quavis infirmitate laboran- 
tes, si adoraverint super corpus tuum, salutem donahimus eis. Qui 
falsum iusiurandum iuraverit in topos tuo, aut vanitatem egerit 

^ Vide notam ad textum inter Addenda et Corrigenda. - ^ 136 )^— 

ibi, ulciscemur eum, ut sit in inopia usque in aeternum?^. Gum au- 
iem haec dixissent sancto Apa Anub Michael, et Suriel, et Raphael, 
abierunt sursum ad caelos in gloria. 

S. vero Apa Anub surrexit, abiit ad carcerem, ambulans, ac 
benedicens Deum, multitudine magna eum sequente, masculis et 5 
mulieribus, parvulis et adultis, senibus et pueris, clamantibus, ac 
dicentibus : rrNon est deus in caelo neque super terram, praeter 
Deum Apa Aniib, beati \. Ghristi martyrisT?. Et clamor eorum venit 
ad arrogantes et impios praesides : crEcce adolescens Apa Anub 
modo est in carcere, multitudine magna ad eum congregata, sa- 10 
nans infirmos, lumen caecis tribuens, eiicens daemones, mutos 
io(|ui faciens, ieprosos mundans, claudos ambulare faciensw. 

Ait Gyprianus : wNondumne canes et aves caeli devoraverunt 
corpuseius? Quid est quod faciemus huic mago, quia confundit 

p. 923. nos valde, et civitatem universam incitat^ adversum nos?^ *Re- iT) 
spondit Lusias cum Euhio stratelate : wEquidem dominus noster, 
rex Diocletianus, praecepit nobis dicens : 'Qui e magis cbristianis 
superaverit vos, mittite eum Racoti ad Armenium comitem, ipse 
interficiet eos\ Igitur mittamus magum hunc Anub Racoti apud 
Armenium ut efiugiamus probra eius et confusiones eius, ne cor- 00 
rumpat universam multitudinem hancT^. Dixit Gyprianus praeses : 
ffEquidem optime dixisti ; hic enim est modus quo requiem habe- 
bimus abco, spernente deorum potentiamT?. 

Statim miserunt ad carcerem et adduxerunt S. Apa Anub super 
tribunal ferri instar firmum^, ac multitudine magna post cum am- ^5 
bulante, masculis et mulieribus clamantibus : ffMorte qua morie- 
tur Apa Anub, et nos ea moriemur^. Tunc cum vidissent praesides 
non futurum iri quod ei praevalerent, sederunt, et scripserunt 
ita : ffNos*^, Gyprianus, el Lusias praeses, et Euliius stratelates, 
scribimus ad dominum nostrum Armenium comitem liacoti, 3o 
salv(;l Ecce perficimus mandatum domini nostri regis Diocletiani, 
ut universus orbis adoret Apollinem et Artemidem. Et ecce inve- 
nimus adolcscentem (juemdam in nomo Nimesoti. Hic vero magus 
est; nou est inter christianos praestigiator sicut iile, nisi Victor, 
filius Romani. lllgitcjue ut multitudo universa adversus nos consur- 3r> 

]).99.fi. geret; et mullos absque numero interfecimus. Timuimus ne *bel- 
liim adversus nos consurgeret propter eum. Ecce misimus eum ad 

' A(l. lill. : rcorrumpit'). — ' Sic lextus. — ^ Textus : regOT». 1(1 ; (|(I0(1 lihi placct, r.-ic (m , ({iiia cii^a (miiii ikiii valtMiiUH. Valc 
(Miiu (liist). ' 

!']( ()l)si{|nai*iiiil (>|>isliil.-Mii , f/r- tr.Klidcniiit ('.-iiii iiiilitihiis. Altii- 
lcruiit t(M'ra iiiiilt.i, il |>(isii(M*iiiit ca iiiaiiil>iis ac |M'(lil)us saiirti Ap.i 
;> Aiiiil). Mr.-iiit lil>i'ariiiii c. (iuiii IraxissiMit iustiiiii, iit ii.ivi iiniionc- 
r(Mit (Miiii, iic Hacoti iiavijj.inMit , siirrcxcriiiit tiirh.ir civitatis cl 
|).'){j[()niiii (iMiliiMoruiii , .-i|>|trclicii(lcriiiil l>c.-iliiiii A. Aiiiil), claiii.iiilcs. 
r/c (liciMites : r.Nisi iiilcric('(M-iiit uos, iioii (iiiiiitteiiius iaiiiuluiii l)ci, 
sod morte, (|ua uioriclur, (^t iios iiioriiMiiur'^. Illico tiniucruut w\\- 

in lcsli |)racsi(l(^s, cf iussenint iiiilitcs ac uiinislros nudarc {jladios, 
iil luri)aiii cacdercnt, uiasculos cl icuiinas, parvulos cl adullos, 
servos et liberos; ita ut san{fuis iii niimen dccurrcret, iustar cata- 
ractae pluviae. Alios (|ui(l(Mu proiecerunt in numen, vi moitiii 
sunt, aiiis caput abstulcrunt, alios semiiuortuos reli(|ueruiit, doiiec 

1.". spiritum suum tradid(Muut, beato Apa Anubstante, et coiifortaiilc 
(»os, diceiite : ff Conibrlamiui , viriliter a{fite, ut di{fni c.iclorum re- 
[jiio (^iliciamini'^; f'Nui{jclis lucis coronas super iiiultitudiiiem uni- 
versam poneiilibus. Et uumerati sunt qui interfecti sunt in ilia die 
vt erant niilie bomiues, ac lxxxii mulieres. Coronam incorruptibi- 

>(> lem acceperunt die x' meusispaOni. 

Et statim beatum Apa * Anub navi imposuerunl, ad austrum cuni 
eo navijjaverunt , sancto Apa Anub in arca navis orante, ac dicente : 
frGratias ago tibi, Douiine mi, I. Cbriste, (|uia requiem dedisti 
spiritui meo. Vidi anjjelos tuos, Domine mi, coronas martyribus 

>r> luis beatis imponentes. Da mibi virlutem, o Domine mi, 1. (iliriste, 
ut voluntas tua super me impleatur. Tu scis, Domiue mi, quia 
(^lfo pere{j;rinus sum, ad regiouem aliam a pago meo remotam 
allatus. Nullum de meis babeo, qui comitetur me, neque patrem, 
ueque matrem, qui quaeraut corpus meum, neque consanguineum, 

>o neque conterraneuiu , qui ossa mea ad pagum meum ferat. At 
lu, Domiue mi I. Cbriste, frater meus es, et soror mea, tu es 
protector meus, tu es refugium meum, spero in le, ne dereiin- 
quas me^. Et non cessavit orare et dcprecari usque ad mediam 
noctem. 

^") Media vero nocte ecce arcbangelus Micbael veuit ad eum iu arca 
iiavis, fecitque ut tota navis noctu respieuderet sicut iu die. Dixit 
C! : ffSaive, Deo ddecte, Apa Aniib; saive omnibus qui per te cre- 
diderunt; confortare, ne auimo delicias, quia vere periiciam peti- 
lioues omues tuas; dabo tibi modum ioqueudi cum comile. donec I». i>!^;). 1). 3 1 ( accipias immarcescibilem coronam?). Statim dedit ei pacem, et 
sursum ad caelos abiit in gloria. 

Post haec auiem navigaverunt ad austrum, donec pervenerunt 
ad pagum quemdam, nomine Setnuphi, et reversi sunt ad septen- 
trionem in flumen occidentale. Terlia vero die absoluta, appule- 
runt ad pagum quemdam nomine Tuphot. Invenerunt praesidem 
36. *sententiam in famulos Christi ferentem in circo (?) Tuphot in lit- 
tore, scilicet in sanctum Paesi cum sorore sua Thecla et sene alio 
presbytero, quibus iam beatum caput ablatum erat, eorum corpo- 
ribus in medio iuncorum ac tribulorum proiectis; nec uUus pote- 
rat eorum corpora tangere , ob metum ministrorum, qui invigila- 
bant eis. 

Cum autem ad litus appulissent, ut sibi invicem occurrerent mi- 
lites, singuli narrarunt ea quae viderant in civitatibus ac nomis 
suis. Milites vero, qui navi impositi erant cum Apa Anub, et ipsi 1 
narraverunt quae viderant. Et sederunt, manducarunt ac biberunl 
simul tota illa die. 

Cum vero hora ix* facta esset, ecce venit super navem mulicr 
quaedam, cum qua erat spiritus immundus, eratque caeca et surda 
a pueritia sua. Clamavit magna voce, dicens : ffBene venisti, o !i 
Chrisli famule, Apa Anub, Aegypti inferioris^ incoia: bene Deus invl- 
tavit te ad hoc bonum agoncm; bene fudisti sanguinem tuum pio 
nomine Christi, sicut fratres tui Paesi et Thecla eius soror, et hic 
quoque senex presbyter. martyr Dei, Apa Anub. ecce xlvi annis 
sum cum hac muliere, gaudens super eam, ac ferens eam in aquam 9 
et ignem. Cum modo transiens venissem, orationes tuae beatae 
coegerunt me ut venirem huc ad te. Caeterum rogo te, o domine 
mi, A. Aniib, ut patiaris me abire in profunda loca maris rubri^. 
p. 297. *Respondit S. Apa Anub, et ait daemoni : ffNon poteris abire, 
donec eas apud hos praesides, et excrucies eos, nec sinas eos man- 3 
ducare neque bibere, donec ducant me ad civitatem Racoti ut ago- 
nem meum absolvani'^. Illico daemon insiliit in medium praesidum 
ac militum, alllixit eos, et appreliendit caiices qui erant in mani- 
bus eorum, et coufregit eos suj)er ra[)ut eorum, direns : ffO vos 
<|ui Deum caeii dereliquistis, rl idola mortua coluistis, non vere- .1 
mini sedere, manducare, nc bibere, dum S. Apa Anub esf in arca 
navis?^ Praesides autem sciebant muiierem non ioqui unquam; 

* Septentrionis. ol>sln|Mi(M'uiil , Miirali Hiint , ur liiniKMiinl, non niundnruvcrnnl 
ii(M|iir liihrrnnt. 

Dixil prucscH Tfiplinl niililiitns Allirrl)! : fFrulrfts iimm , snij;ilr, 
l()ilil(> nia}[nin hnnc (>x iioc loro, nc sinnlis uiios ciini Nidcrc rl sc(|ni 

f) ciiiiM. Miiites udsccndcriinl nuvcni nt soivcrcnl. Slutini innli<M' 
u(is('(Mi(iit nuvcin (miiii cis, (iir(Mis : rrVi\it Doininns, ud iocnin. (|iio 
l(M'ctis \[)u Amii), viMiio ct c|j() rnni co, iit niuilvr siiii pro noiiiinc 
(iiiristi^. i']| niiiitcs u|>|)i'cli(Mi(i(M'iint cuiii, ac j)roic('(M'iint cuiii u(J 
iitns. I))sa vero upprclKMidit l)oii(iu ' (?) iiuvis rt (iuinor^Mii (Miidit. 

o 1^1 vcnit iinns iiiiiitnni, cf uhstiilit rupnt cins. Annninerata cst 
iinmero murtyrnin, ucccpit immurccscibiicm coronum di(» xxvii" 
puon i. 

I^ost iiaoc naveni solvenmt, ad seplentrionem profocli snnt cnm 
S. Apa Anfd), et venornnt in civitutem Racoti die ii" nuMisis ep("*p. 

f) l^t ihvenonint Armcnium *comitem sedentom j)ro trihunuli, non- 'ii. yyS. 
nuilos (ihrisli fumnlos iudicantom. Miiitos vero dodcrunt ci s(M'iptu. 
ipso aulom accepit (^a, logil oa, ac miratus est supor Ibrtiludinom 
sancli, rt ait miiitihns : wQualis'^ ost adolesc(Mis ?*^ Mililes vero 
ad nunliarnnt ei (/jmifcs : fcEst in arca navis forro vinclus'^. Arine- 

o nius vero conies iussit hoatum Apa Anub sursuni educi, miiilil)us 
evajptantibus oum. Cum venissot super Iribunai, dixit : fTii- 
hunul, trihunai, hodio iterum ad te veni in virtute Domini mei 
[. Christi^. 

Armenius voro comos cuni vidisset eum, dixit ei : frEquidom ex 

5 (]uo vidi te ad me nunc ingredientom, dilexi te ac si ossos filius 
nieus; sod cum audisseni te lioc nomen lesu proferentem, odiosus 
factus es corani me. Gaeterum, fiii nii, ohtempera mihi, dimitlo 
iioc nomen, in quo nulla utilitas est, quia vere multi propter iliud 
iacturam vitae suae fecerunt. Quid tibi quidem cum hoc nomine 

lesu, quem ludaei crucifixerunt, f/ suspenderunt eum super crucem 
dicentem : 'Ego sum filius Dei', nec potuit sometipsum salvare, 
donec interlecerunt euui??? 

Ait S. Apa Auub ad comitem : wGlaude os tuum, sile, o fera 
carnivora, o tu quem Dous perdet in spiritu oris sui. tu cuius 

5 carnes, uua cum rege quoque tuo impio devorabunt canes et aves. 
tu cui puteus abyssi erit habitaculum in aeternum cum verme 
qui uou moritur, ac stridore dentium. Gredo Dominum meum 

' (lovo^oXo^. — * Expectai'es : ffubin. — 1-> ( m )^^ I. Christum esse Deuni qui creavit caelum et terram. Credo quod 
p-3t^9 passus est*pro nobis propter peccata nostra. Credo quod mortuus 
est, et resurrexit a mortuis^, immortalis est, incorruptibilis est. 
Credo quod positus est in sepulchro tribus diebus. Credo quod 
resurrexit a mortuis, abiit sursum ad caelos, ac sedit ad dexteram f) 
Patris sui boni, venturus iudicare vivos et mortuos, ac dabit uni- 
cuique secundum opera eius. Tu vero, o canis rabide, et Diocle- 
tianus tecum ac Apolio tuus stultus, proiiciemimi in abyssi pu- 
teum et in tartarum Ailienti, in aeternum^^. 

Iratus est Armenius comes, et iussit S. Apa Anub apprehendi el u 
supinum sterni, et afferri decem obeliscos ferreos igne candentes, 
ul infigerentur in corpore eius; duo in ambobus oculis eius, donec 
in colkim eius pervenerunt; alii duo in ambabus auribus eius, alii 
duo in ambabus mammiiiis eius, aiii duo sursum in ambabus ma- 
nibus eius, et aiii duo in ambobus pedibus eius, ita ut totum eius li 
corpus ignis evaserit. lussit fune iigari pedes eius; et traxerunt eum 
donec semimortuum ad carcerem tuierunt eum. Cum vero media 
nox facta esset, beatus Apa Aniib in cruciatu magno positus, oravit 
cum gemitu dicens : fcDomine mi I. Christe, qui audisti tres 
sanctos, oc egisti ut ignis fieret instar roris frigidi in eos; qui au- o( 
disti Danielem in iacu ieonum, attuiisti ei prandium, et iiie man- 
ducavit, an giorificavit Deum; qui liberasti Susannam de manibus 
praevaricatorum, iibera me quoque hodie de manibus horum 
atheorum^. 
j). a3o *(ium adliuc verbum in ore eius esset, venit arcliangeius Suriei, af 
stetit in inedio carceris, ci ait : ff Viriliter age, o Anub, beale Do- 
mini nostri 1. Cliristi marlyr, confortare. Ego sum Suriei; Dominus 
est qui misit me ad te ut roborem te in cruciatibus, qui iliati sunt 
tibi, et in iis quae super te venturi suntr. Et duxil manum suaui 
super totum corpus eius, extraxit obeliscos qui erant in corpore eius, :u 
sanavit eum, roboravit eum, et abiit sursuni ad caeios, respiciente 
eum sanclo. 

Cum vero lux orta esset, comes iussit parari sibi tribunai in 
medio civitatis Ilncoti. Praecepit adduci Apoiiinem, et lovem, 
et Atlienam et Arteraidem, ac reiicjuos deos; posuit eos super thro- 'M 
nos, et iussit eos unguenlo aromatico iiniri. Cum autem Armenius 
comes super tribunal venisset, iussil adduci ad se S. Apa Anub. 

' Vidc adnotationfni ad texlum. (lonvol.ininl ;i(l rarrcnMii, <7 iiivciioninl (Miin «•xiill.inhMii , |;aii(lcii- 
l(Mii, nc lMMi('(ii('(Mil(Mii DciiiM, hc.ilis (Miiii co |[nii(l<'nl I l)iiH , rt riiirati 
siiiil. \|)|)i'(>li('ii(l(M'unl ('iiin ri addiixcniiil ('iiii,| ad illiini , (iir(*nl(!8 : 
n- !*]('('(' ilh^ (|iii liirhani iiia|^naiii liaiic cornipil, cii diixiiiiii^ «'iiiii ad 

fi lc, lac ci (|iHMiia(iiiiodiiiii vis>'. 

(Mini slaliiissiMil (Mini roraiii ilio, dixit ci : rr |'nd(Miaiii cs iii, 
cl (|ii()(inani cst iioiikmi liiiinrN \it illi A|)a Aiiub : ^Aiidias mk;, 
o coiiK^s, cur (|ua(M'is iioiikm) m(^imi? Aut in(|iiiris de |)a|,M) irK^o. (Jiiid 
est til)i ncjjotii cuni coV Absit!^ Dixit ci AniKMiiiis (!oiii(,'s : ff Nouik; 

() liiiKVs ini^ (juod milii rclonjucas mUTrofrahonnn^^i Kjjo suiii r(!x 

lotius civilatis liuius^. Dixit (m S. Apa ^Anub : n-Scriptuin (;st iii 'p. •.(Hi 
l^]vaii|f(^lio sanclo si^cunduin Matthacum : *l\c tiiiiealis ciim (|iii 
occidct*- corpus vcstrum, animam v(>ro vestrani non possunt occi- 
dcrc. Timetc polius (Mim (jui animain (4 corpus polest pcrdcn» in 

:> gehonna i{fuis-^\ (laeleruin (juod lil)i placct lac milii, polcslatcin 
cnim habes in corpus meum, anima vero mea non est libi pol«;slas 
in eam, scd Christi ea est. Kgo igitur, o stuite cl insipiens, voio 
supplicia illa bic accipere a te, ut di[[nus efficiar vita aelerna in regno 
caelorum; quia cruciatus tui nihil sunt, requies vero Domini mei 

o I. Cbristi sunt aeternae. Quod tibi placet fac mihi cito, quia non 
adorabo idola tua in aeteruumTi. 

Dixit ei comes : fflndica mihi, quodnam sit uomen tuum, vei 
undenam tu sis. Video enim te nimia verba facere coram meT». 
Dixit ei sanctus : fcAnub est nomen meum, ego sum Naesiensis, in 

r> nomo Nimesotir». Dixit ei comes : crO Anub, audias mc , diram 
unum verbum tibi, et sufficiat tibi. Ecce mors et vila coram te, 
elige tibi quod vis. Nonne vides pulcbritudinem Apollinis, (juia 
non est ei similis in universo orbe? Caeterum obtempera mihi, 
sacrifica et dabo tibi honores multos^. Dixit ei nobilis Christi : 

() ffO impie et immunde, inde a regione mea, donec huc veni, excru- 
ciarunt me multis suppliciis, nec potuerunt me decipere ut idolis 
sacrificarem. Quomodo nunc obtemperabo tibi *ut adorem Apoili- * j». aSa. 
nem tuum stuilum, ac derelinquam Dominum meum I. Christum, 
qui destruet superbiam tuam, cum patre tuo Satana, ac rege tuo 

5 impio?r) 

Iratus est valde comes, et praecepit eum excruciari. Dixerunt ei 
milites : «0 Domine noster comes, iam muitos cruciatus intuierunt 

' Angiice : tailc back. — ^ Sic. — ^ Mt., x, -28. ei et non sensit. At siint iii homines hir, qui serpentes habent; ad- 
ducantur ad te ut immittantur serpentes in eum, et devorabunt 
ossa et carnes eiusi^. Dixerunt ei optimates sui : ff Hoc modo equidem 
evanescere facies magum huncT^. Statim iussit vocari ad se tres 
incantatores serpentium. Illico venerunt. 5 

* Dixit eis Armenius : ffCapite mihi nonnullos serpentes maligni- 
tate plenos ' ac furore, ut devorent adolescentem hunc veneficum , H 
honores multos tribuam vobisT?. Tunc tres homines illi abierunt, 
invenerunt x serpentes, fortes robore, veneno mortifero infectos, 
duxerunt eos ad comitem, et dixerunt ei : ffDominus noster rex, i« 
in aeternum vive! Si essent hic cc vel ccc homines, hora una devo- 
rarent eos^. Armenius vero comes gavisus est valde, et iussit 
S. Apa Anub in tenebricosam cellam coniici, ut immitterentur ser- 
pentes in eum. Statim ac serpentes viderunl iustum Apa Anub, vene- 
runt, et adoraverunt eum; unusquisque eorum xxx cubilos lonfrns i- 
erat; et erant sicut canonia iigna ^, horribiles visu. Cum comes vi- 
*p. 335. disset eos gavisus erat ac si iam devorassent * iustum. lu ait : ff Pei 
magnum deum Apoliinem ! hic est modus quo huic impio praeva- 
lebimusT?. Et archangeius Michael stabat cum adoiesrente Apa Anub, 
agens ut beliuae mansuetae ficrent erga eum. Et celia, quae erat •?( 
tenebricosa, resplenduit instar soiis. Roboravit eum, et abiit sur- 
sum ad caelos in gioria. 

Cum autem factum esset mane, comes vocavit eos qui custodie- 
bant sanctum, et ait iiiis : ffVidete num serpentes magum chris- 
tianum devoraverintT^. Cum vero abiissent, aperuerunt ceiiae j! 
ostium, cHnvenerunt sanctum orantem, draconibus eum adoran- 
tibus. Et duxeruut beatum, draconibus cum eo ambulautibus, 
donec venit super tribunai, omnibus eos spectantibus. Tiirlia 
universa mirata est et dedit gioriam S. Apa Anub, dicens : « Unus 
est Deus S. Apa Anub, non est alius praeter eum?). 3« 

Iratus est Armenius, et ait : ffE(juidem nunquam vidi magum 
huic similem^. Dixit ei S. Apa Anub : frTu famulos Dei magos facis ! 
F^quidem curabo ut prodigiuui in te fiat nuncT^. Beatus vero ait ad 
unum e serpontibus : ff Ag^N o draco, praecipio tibi in nomineDo- 
mini mei I. Christi ut corona sis collo iiuius impii, verumtamen ne 31 
doiore euni ulio modo afliciasTi. Statim draco corona factus est ' Ita ad litleram. Ilalice : Tmolto cattiviii; gallice : fftr^s mt^chantsn. 
— ' A(l lill. : ''canones iignci^. 'lit 14— colld \i-iiMMiii roinitis, yi// (l.iiiiavil (lirriiK : ««-AdiMn) tr |K>r lchiirii 
Ma/.anMiiiMi , o adolfvscriis ^Apa Aiiiili,iil iiiiHcnsiriK iiici (|iiia vaMc p. jitV 
rniciorT^. 

Oiniics aiitiMii ollicialcs Miirrxmint , io|r,iiuiil S. \pa \niil» pio 

5 roinitc, nt sanairt <miiii, <;l lolliMct alMMi (IraroinMii, qni <-ollo «'ins 
ohvolnlns crat. |{(>atiis v(M'0 Apa Aiinl) vo^^ivitdracoiKMii , rt ait illi : 
r<-lii iKMiiiiH' Doinini iimm I. Cilirisli alii al> (mi^. Kt rilo r(M'i(lil draro 
(ic collo cins, <ir tnrha nnivctrsa inirata esl valdc. Kl Ik^s incanla 
lonvs S(M*|MMiliMiii claiiiavcrMnl dir(Mil(»8 : ff (inMliinns in I. (iliristnin 

<» l)(Miiii Apa Annb i\a("'si(Misisn. Kl confi^ssi siint : «-Nos rliristiani sn- 
mns«; ila (itiani wxv aniiiiac. (lapnt corMiii abstMl(M*nnt j|ladio dic 
viii" nuMisis ep(>p. 

Dixit Arinonins : ffO Anfil), p(M' ina|fnnni l)(Mini ApollinrMii ! nisi 
oht(Mnp(M'av(M'is niilii, et opcra Ikm^c diniis(M'is, inalc intcrriciarn tc 

.') al)S(|M(^ indiil|jcnlia". (llaniavit Ix^atns Apa Annh dircns : ff Sapienli 
v(M'bMni nnnin snllirit, stnltnin vcro erndis eMiii, ostraciiin ostiaro 
compinjjens'. Ita es tu, o insipiens. Non te pudet, o iinpie, direre 
inihi : 'Ahnega Deum tuuin^?r) 

fratns est impins, pra(^cepit afTerri lebetem ferreMra, et coniici 

o in eum sulpbur et pirem et oieMni , ct phimbMm, et bitMiiien. 

Iiissit i[jnem acrendi snb eis, donec llamma derem CMbiiis adtolle- 
rctMi', «r roniiri sanctnm Apa Anfib in ferventem lebeteiu, iiniversa 
liirba civitatis ar fideliMm plangentibMS eum, et ronfortantil)us, 
^sciiiret lulio de ([hbelis cum aliis secum, videntibus adofescentem *p 335. 

5 sustinentem in rruriatibus cum fortitudine magna. 

Sanctus vero Apa Anub extendit manus suas in medio ignis, di- 
cens : ffAudi me, Domine mi, I. Christe, nani ego sum servus 
tuus, et fiiiusanciifae tuae-;audi vocem meamnuncin mediobuius 
ignis. Nunc Domine mi, vides quantum fluctus huius iebetis elevati 

o sunt supra caput meum. Respice nunc ad peregrinationem moam 
et miseriam meam, Domine mi I. Christe. Si haec voluntas tua est 
ut absolvam agonem meum in hoc igne, accipe ad te spiritum 
meum cito. Secus , Domine mi , mitte ad me angeium tuum ut ro- 
boret me; quia tua est gloria in aeternum. Amenr). 

5 Illico ecce Salvator venit de caelo, Michaele ad dexteram, Ga- 
brieie ad sinistram eius stantibus, et Cherubim ac Seraphim cur- 

^ Ita ad iitteram. Est per moduni proverbii dictum, significans oleum 
et operam perdere eum qui erudit stidtum? — ^ Ps. cxv, 7. Ifi rum eius praecedentibus. Stalini flamma ignis quievit, extincla 
est, ac facta est tamquam ventus roris frigicli. Michaelem vero ius- 
sit sursum educere iustum Apa Anub incorruplum. 

Dixit ei Salvator : ffConfortare o mi Apa Anub, o bellalor meus 
in agonibus, viriliter age, ego lecum sum; ego sum lesus rex tuus. 5 
Ecce tempus consummationis tuac advenit, o Apa Anub, dilecle 
mi. Surrexi, veni ad te ut ostendam tibi coronam tuam lucidam. 

j). :io«). Eccc III coronas paravi tibi, ut imponam eas *capiti tuo. Unam 
propter peregrinationem luam, aliam propter sanguinem tuum 
quem fudisti, et aliani propter cruciatus omnes, quos pro nominc 
meo suscepisti. electe mi Apa xVnub, ecce aliquem paravi tibi, qui 
condiat corpus tuum, ac mitlat te ad pagum tuum. Quicumquf; 
scripserit martyrium tuum et agonestuos, praecipiam Enoch scii- 
bae^ iustitiacutdcleat chirographum omnium peccatorum eius, srri- 
bam nomcn cius in iibro vitae, et benedicam iis quae habet supcr i,' 
terram. Qui voverit donum ad topos tuum aferrc, bcnedicam ci 
super tcrram, ac septuplum rependam ci in rcgno meo. Quicumqnc 
nomine tuo vocabitur in fide, bencdicam ei, et universae domui 
eius, el liberabo eos ab omnibus malis. Omnes mulicres, vel iumcnta 
omnia quae adJaboravcrint ad pariendum, ac memoriam fecerint 
nominis tui, audiam ea. dabo eis fructum eorum vivum. Pagus 
ubi ponetur corpus tuum, et ministrabilur tibi in nomine nico 
absque dupiicitate cordis; bcnedicam pago illi. Si infirmaverinl , 
sanabuntur. Pax mea crit ibi in aetcrnum. Ponam Surielem minislran- 
tem in topos tuo usquc ad consummationem huius saeculi-^^. y.l 
Haec autem Saivator cum dixisset A. Anub, abiit sursum ad caelos 
in gioria. 

In his vero omnibus quae Salvator dixit A. Anub eflecit ut apcri- 
rentur oculi Tuiii, qui vidit Salvatorem omnia vcrba haec ad bca- 

p. y.^iy. tum Apa *Anub loqucntem. Surrexit lulius et venit ad beatum, pro- 3o 
slravit se, rt adoravit cum, dicens : ffBenedictus tu,o adolescens 
beate, qui confndisli rcgcs et praesides simul. Benedictus lu, ac 
vcnter qui tc porlavit. Bencdictus pagus, in quo natus es. Bene- 
dictus homo qui memoriam tui egerit super terram, o Ghristi mar- 
tyr Apa Anub. Adiuro tc per cruciatus quos suscepisti, pro nominc 35 ' y(j7.(iniT£V5. Fabula laljbinica rofort Hcnocli, postqnani translatns 
est, .ippeHaUmi fuisse a Deo Mclalron Scribnm magnum ND") N1DD PTIClO''!^ 

(PSEIIDO-IONATHAN ad (jCn., V, 9V. ed. GlNSnURCJFR, p. 11). ^ OLICOV. JO (Ilirisli, iil sodras p.-iiilliiliiiii , /i/: nM|iiif»sras, (loiicc srrih.iiiM*a om- 
nia (|ua<; vidi ociilis iimis, (^l v.n (|ii.'i(* auribiis ni(>is aiidiviT*. 

Dixit hcaliis Apa Anfih hoiiiirii hoiio liilio : rrDih^clc iiii p.ihM, 
poto paulluliiiii .-upiac iil hihaiii^. Staliiii Kurmxil, dcdil ci nquavi. 
U Itihil \Ue et hcucdixit ciini, dic(>us : n-Douiiniis iiieus I. (iliristiis dcl 
lihi de a^pia vilnc, diiuiltat lihi poccaUi tiia. houio Dei, liili (h; 
(Ihhchs, nc vidcas suppliciiiiu iu a(^t(Tuiiui. lio|jo tc, o dileclo uii 
liili, adiiuplc uiihi p(>titi()uciu .luiiiiac uicai;, sta uiccuru doucc 
a|roucui lucuiii .ihsolvaui, coiuli c()r|)iis luciiiii, luittc illiid ad pa- 

lo jjuiu, iu tcrraiu patrum mcoriiiu, doucc placiierit Douiino luco 
I. (]|iristo revclarc illiid. K|jo iucola suiu Ae||ypti inferioris in noiiio 
NiineSoti in exi|juo pajjo Na(~'si, paullo ad austrum niiuiinisT». 

Tunc accepit lihruui hcatus lulius (ihhchsensis, cornnienta- 
riensis, et scripsit oiunia toriuenta, et cruciatus ([ui illati sunt 

if) sancto Apa Anuh. Kt dixit ci : ff Paratus suui, frater mi, facere omnia 

*(juae dixisti luihi^. Postca surrexerunt, et oraverunt. Benedixit ' [». niiH. 
eum beatus; ct lulim ahiit, ac reliquit eum solum iuxta lch^^tcui. 
Post hacc autcm dixit Armenius comes mililibus, (pii ifTnciu 
accenderant sub lcbete, in quo erat beatus : wlte ad locuiu lebetis 

uo etscitote utrum seductor magus vivat, an solutus iam sitin igne^'. 
Et abierunt milites ad lebetem, ac viderunt sanctum Apa Anub 
sedentem deorsum, hydria aquae ante eum jwosiia, qui iam biberat 
tanquam bomo qui egressus est de flamma aestatis, et benedicebat 
Deum dicens : ff Gratias ago tibi, Domine mi lesu, quia audisti me, 

95 iiberasti me, eduxisti me de fovea Amenti, dedisti requiem mihi 
in angustia posito, et dilatasti me. Benedico te, Domine mi 
I. Gbriste, quia me iaelari fecisti in saiute tua. Tua est gloria cum 
Patre tuo bono, et Sp. sancto usque in aeternum. Amen??. 

Antequam absoiveret Amen S. Apa Anub, carnifices apprehen- 

oo derunt eum, duxerunt eum ad tribunal, et dixerunt comiti : «0 do- 
minus noster, ecce invenimus Apa Anub sedentem deorsum cum 
hydria aquae in manibus eius, bibentem, ac benedicentem Deum, 
I. Ghristumr). Armenius autem comes cum vidisset eum stantem 
sanum, repletus est zelo Satanae, et ciamavit dicens : ffEquidem 

35 in angustiam coniicior ab hoc genere cliristiano, maxime ab ado- 
iescente hoc; iuste enim Gyprianus praeses Athrebi scripsit mihi : 
'Non potui praevalere ei quia magister magus Qsi'r>. Et stetit stupe- 
factus iongo tempore. 

* Guni autem vidisset eum perplexum beatus luiius, ivit ad eum, * p. aSg. 

COPT. - C. - I. 10 el 9\i iHi : wO Armeni comes, si audieris mci, sententiam feres in 
hunc adolescentem, ut requiem habeamus ab eo, quia vere, si 
attuleris ei cruciatus peiores his, Deus eius liberabit eum, tu vero 
confunderis coram multitudine. Igitur fer sententiam in eum ut 
quiescas ab eov. Hoc enim dixerat lulius ut beatus a cruciatibus 5 
quiesceret, quia vere curam gerebat beatorum omnium, eoruni 
benedictionem accipiens. Armenius autem comes cum vidisset sc 
non posse praevalere ei, idcirco tulit sententiam in eum ita dicens : 
w Anub christianum de Naesi, qui non obtemperavit mandato domini 
mei regis, nec deos adoravit, iubeo extra civitatem duci ut caput i< 
eius in ore gladii auferatur??. Cum vero sententia in S. Apa Anub 
iata fuisset, apprehenderunt ambo brachia eius et cucurrerunt 
cum eo duo spicuiatores, ut ducerent eum extra civitatem pauiluium 
ad austrum eius, super locum petrosum, et exceisum, ad auferen- 
dum caput eius. i^ 

Beatus vero cum adductus fuisset ad iocum, ubi consummandus 
crat, ait iiiis qui eum apprelienderant : cfRogo vos, fratres mei, 
patientiam mecum habeatis pauiiulum, ut orem Dominum meum, 
ul accipiat ad se spiritum meuniTi. Et siverunt eum hoc facere. Et 
clamore magno ciamavit, dicens : wDomine mi, I. Ghriste, pro =j< 
quo omnes cruciatus istos suscepi, accipe nunc ad te spiritum meum 
*|). 260. "^in hora bona, quia vere, Domine mi, omnes istos cruciatus suscepi 
propter iianc horam. Fugiant a me tortores Amenti , et facies variae , 
quas ego non cognosco, quae perturbant animam. Fiumen ignis, 
fluctus eievans, quiescat coram me doncc transeam iiiud. Fugiant ^' 
potostates maiae omnes, quae castigant pcccatores omnes. Angcli 
tui lucis oi)tineant animam meani. Da, Domine mi, gratiani corpori 
meo, ut omnes homines quavis infirmitate iaborantes, sive fei)ii 
calida, sive febri frigida, sive tabitudine (?) corporis, sive quavis 
mala infirmitate, cum venerint snper corpus meum ad depre- o( 
candum nomen sanctum tuum, sanes cos; quia tua gloria est in 
aeternum. Amenii. 

Haec autem cum direrct, d«io miiites apprehcnderunt ambo 
hrachia eius, cl constrinxerunt eum. Venil spicuiator unus, et slans 
«•re.xit gladium, ct al)stuiit cervirem eius ab eo. Exivit inde sanguis ;>' 
rum iactc. Tradidit spiritum xxiv" mensis epep, die dominica, 
hora ix" diei. luiius autem de GJibehs expectavit usque mediam 
noctem, ct venit ad corpus sancti iacens, apprehendit iliud,sindone 
induit, condivit aromate, oieo et vino, imposuit iilud navi cum • •»»•( 1'i7 )•<»•• 

aliis (ril)iis i.iiiiiilis siiis, y''< i'''vi|[av<'rniil m\ aiistMiin ( iiin <'o triliiis 
(iicliiis <'( (liial)iis noctihiis, (Ioihm' ixTvcncriinl ad |)a|;iiiii (|urni(iaiii 
Scdiniiplii noniinc. IN'i'r('X(M'iinl scptiMilrioiirin vcrHiis jicr niiincn, 
cl <|iiacsicrun( in lo<'is illis noniuni INinic^ioti. 
r> (iuni aiitcni lioiiiin<>s pajri cius aiidisscnt, [javisi Hunt *val<lc, 'p. t^ii. 
cxicriint, rt dii\<M'unt cuiii ad |)a|riini cius INacsi ()(!('ult(;, |)osu(^runt 
cuiu in parva <'a|)sa, ahs^oiulcnint (miiii iis(|ii<' diiin pcrsc^iitio 
ccssarct iil)i<|ii<', <'t a<'<lirK'aiiiiii <m <M'<'l(\siaiii pro dijjniiaii* ciii'^. 
Oinncs aiitcni <|iii niartyi'<'s ra<'ti siint <'uni saiicio Apa \iiiil) iiicnint 

10 \i\ niilia ct lxwiv aniinac, d n('<'<'|)<>runt coronani in<-oi'ru|)til)ilciii in 
re}jno caiJoruin. Kcce narravi vohis (jiiac accidcruntHancto Apa Anril), 
(lliristi inartyri. K[ro lulius de ([jibebs testis suiii (>oruni oiiiniiini 
([uae accidcrunt ei. lilt absolvit ajjonciii suuni die xxiv' luensis 
ep(~'p, ininiarc(\scibil<Mn accepit coronam in i'<i[jno Doiiiini nostri 

if) [. Cbristi, per (jucni [oiiinis [jloria, et lionor ct adoratio d<*cet 
Patreni una cuni (?o, ac Sp. sanctuni viviricanteni, niinc ct scinpcr 
ct in sa<'culiiiii saeculoruni onmiiiiii. Ani<'n 1. .f>.( 1/48 ) (Martyrium S. Apa Apoli). •p.2/12. . . .*et ponam benediclionem meam in pago illo propter te. Dico 
tibi, o electe mi, Apa Apoli, quicumque falsum iusiurandum iura- 5 
verit in topos tuo, ulciscar eum suosque filios usque in tertiam et 
quartam generationem. Deferenti obiationem ad topos tuum 
centuplum rependam. Qui obvolverit fasciis sepulcbralibus corpus 
tuum, ego quoque induam eum angelorum stola, vestiam eum in 
die qua vivos et mortuos iudicabo. Qui curam martyrii tui gesserint, 10 
ut exscribatur in tui memoriam, scindam cbirographum peccatorum 
eorum, scribamque nomen eorum in libro vitae, ac donabo tibi 
eos in regno meo. Et qui votum voverit in nomine tuo, ac moratus 
fuerit illud reddere, adducam super eum infirmitatem, efficiamque 
ut in multa febre sit, donec persolverit votum quod voverit. Et 1") 
mulier quae ad pariendum laboraverit, ac meninerit nominis tui 
dicens : *Deus S. Apa Apoli, adiuva me^ efficiam ut facile pariat. 
Uno verbo, omnes homines qui me deprecati fuerint in nomine 
luo, sive sint in mari, sive in fluminibus, sive in itineribus, sive 
in desertis, sive sub potestatibus militaribus positi, audiam eos ao 
eorumque petitiones |implebo. Et qui martyrion aedificaverint in 

*p. 243. nomine tuo, adducam eos *in lerusalem civitatem meam veram. 
Modo igitur, electe mi, Apa Apoli, roborare ac confortare; curabo ut 
miiltos favorcs agas super terranir). Haec autem Saivator cum dixisset 
ei, abiit sursum ad caelos in gloria. sT) 

Factum est autem, cum S. Apa Apoli in carcere esset, magnas 
precationes faciebat. Et ianitor carceris convolavit ad S. Apa Apoii ut 
visitaret eum, viditque catenas ferreas, quibus fuerat adstrictus, 
solutas, ac deorsum positas, et timuit valde. Surrexit, convoiavit ad 
eparcham, iocutus est cum eo dicens : ffDomine mi eparcha, audi 3o 
me, ut ostendam tibi quae accidenint inago christiano, scilicet 
A. ApoliT^. Eparcha vero ait : ffQiiidiiam est quod accidit?^) Et dixit 
ei ianilor : ffTu mandasti nobis : 'Ligate Apa Apoli duabus catenis 
manibiis ac pedibus'. Nos aiitem ligavimiis eiim quemadmodum 
praecepisti nobis,ac in interiorem carceris cellam conieciinus eum. 35 1VJ » 5«( I TJ |.<i- — Modo vcro Invriiliinis illiiiii iii Iik <' iii.-i|;n:i siipr.i tiKMliiiii ', rl 
calrnac <|uil>iis adstrictiiH cral, a(|iia(' inslar soliitatt hunln. 

I^]pan'lia vcro ('iini iiacc audissct , iratiis rsl valdr, iiiHsil(|iii' 
S. \|ia Apoii ad sc su|mm' triluinal adduci. I']l ait S. Apa \|)oii ad 
.) ('|)an'liaiii : rrduiii ii<NiV('ris iiic, |nilasni' ipiod nic siipcrarc |)otcri.s? 
ncc|ua(]uaiii ; scd virlus Doiiiini nici 1. (iliristi niccuni chU ct |)ro(li];ia 
sua in nic nianiicstat^. IMoloinaciis aiilcni ait ei : rrNiiin(|ui(i vis 
iiiajpani advcrsiis nos ar civitalciii no.stiaiii in noniinc Dci tiii 
ajfere?^ S. vcro Apa A|)oli rcspondil ci : f Mjjo iiia|jiis * non smii , *|i. «'i'! 

Ki scd iainuius Doiiiini iiici 1. (liiristi. Si aiitcni opcra Doinini lario, 
ijplur Doininus incus I. (ihristus dacinon(>ni iniiiiitlal iii tc, doncc 
coniitcaris non csse Dcuni practcr Doniinuni iiicuni I. (^iiristuniT). 
Kl cuni iiacc lo(|ucrctur iliico insiliit dacinon nialus supcr ciiiii. 
vcxavit illuni, doncc os eius instar jipri - spiimani fudit. I^^t cuni 

if» nuiltuin patcrctur, rojjavcrunt niinistri S, Apa Apoli, diccntcs : 
ff i{o{januis tc, lainule Dci iniscrerc ei,quia valde patiturT?. S. aut(Mii 
Apa Apoli rcspondit eis : w Confiteatur non esse Deuin pracler Doini- 
nuni nicuni I. Cliristuni, Dcuni S. Apa Apoii, ct sanus erit iinpius 
hicT^. 

>)() Daemon vero clainavit, dicens : wSine, corripiani iiluni dure, ut 
scial esse Dciiin in cuius nianibus est flatus suus??. Sanctus auteni 
respondit daeinoni : ffAge! impure daemon, in noinine Doinini 
mei I. Christi, exi ab eo; quoniam post discessuin meum alii Dci 
famuli post me venient, et confitebuntur I. Christum. El ni j)ropter 

of) hoc esset, istum non ita dimitterem. Verumtamen ob Domini mei 
[. Christi misericordiam haud par pari referam tibi, o impie, sed 
diniittam te, donec ad Deum eas, ut faciat tibi iuxta voluntatem 
suam??. 

Cum autem Ptolomaeus sui compos factus esset^, ait ad S. Apa 

3o Apoli : wRogo te, abi ex hac civitate, nam mihi non est virtus adver- 

' sum te. Scio te pro nomine huius hominis * scilicet Ie.su, veiie *p. -^^15. 

inori, idcirco exprobas mihi. Modo igitur, evanesce a me, ut quies- 

cas longe a nie et ego quoque quiescam longe a te, atque omnibus 

hisce probris quibus me afficis^. S. vero Apa Apoli ait Ptoiomaeo : 

35 wTu scis, impie, virtutem Domini mei I. Christi esse invincibilem. 
Ego quidem veni e longinqua regione mea ut morerer pro nomine 

' Ad htt. : frquae mensurari nequit*?. — ' Ad iill. : rrsuis montanin. 
— ^ Ad iitt. : ffcor suum invenissetT?. — v>.( 150 )t^ — 

beato Domini mei I. Cbrisli; quocl vero ad te attinet, tormenta tua 
nibil mali mihi inferre potueruntr». Ptolomaeus autem ait ad 
S. Apa Apoli : rrOmnis bomo, quem ad potestatem ducere solent, 
quaerit salvare animam suam, datque quoque et pecunias ut dimit- 
tant eum. Ego quidem e contra rogo te ut recedas a me, ut liberes 5 
animam tuam de manibus meis. Tu vero magiarum tuarum non 
desinis. Ego laboro uttibi parcam; vade ionge a me,quoniam nescio 
quid faciam tibi et timeo insuperne malum perversius priore super 
me adducas. Modo vero vis abire? abi; vis remanere? remancT?. 

Gum vero S. Apa Apoli vidisset illum secum haud locuturum, et 10 
oplaret martyrium absolvere suum, ac ire ad Dominum suum, ait 
illi : «"Ego ostendam tibi quid facias mihi, ut effugias me^. Ptolo- 
maeus autem ait ad S. Apa Apoli : ff Si vis ut faciam tibi quae dixeris, 
iura ergo mihi per Deum tuum, quod nil mali mibi feceris, et ego 
obtemperabo tibi??. S. vero Apa Apoli respondit ei : «rluro tibi in 15 

'[t.nM]. nomine *Domini meilesul quod dicam tibi, fac, et nii maii tibi 
erit, sed dimittam te donec ad Deum eas, ut faciat tibi iuxta volun- 
latem suamw. Iterum respondit ei, et ait S. Apa Apoli : ff Congrega 
civitatem istam universam in unum locum, et exeant e civitate ad 
lemplum; sedeasque ibi ad ferendam in me sententiam, ut caput ao 
meum auferatur; et is est modus quo vitam meam absolvam, et 
me non amplius invenies tibi nocentemT^. 

Eparcha vero, cum haec verba audisset, gavisus est valde iussit- 
que universam civitatem congregari, dicens : ffVenite ad locum 
tenipli ut videatis quod evenlurum estT?. Statimque congregati sunt, 25 
et venerunt ad locum templi, ubi caput sancti auferendum erat. Epar- 
cha autem accepit aquam, iavavit manus suas, dicens : ffMundus 
ego sum a iiuiuscemodi re. Quoniam non egit iuxta dominorum 
nostrorum regum mandatum, iubeo caput eius giadio auferri^?. Et 
iliico posuerunt camura ori eius, et eduxerunt eum ut caput eius 3o 
beatuni auferretur. S. vero A. Apoii extendit manus suas, oravit ita 
direns : crDomine mi I. Christe, tu scis quod a pueritia mea te in 
toto corde meo secutus sim, ac eiegerim omnes doiores istos pro 
nomine sancto tuo suscipere, ut misericordia gauderem coram te. 
Ne agas mecum, Domine, iuxta peccata mea, quia etiamsi unius 35 

*{). 2^17. diei vita nostra fuerit super terram, *nemo mundus erit a peccato 
coram te ^ lesu, auxiiium meum; lesu, protector meus; lesu, refu- 

' lon., XIV, A-f) (Alex.), ||[iiiiii niriiiii; Ichii , Dnis iimmis. Tiia (isL {[iori.i iiii.i < iini P.ihr luo 

hoiio ar Sp. Hanclo, iii arltMiiiiin. Aniciir). 

(Iniii anlcni dixissi^l Aiihmi, a|>|>ariiil ni Salvalor, H ail (;i : 

(rdonrortarc, Apa Apoli, 4'];o Irciiin siiin. (loniT inartyrinni tiiiiin 
r> ali.solvas, (k. vdiias ad iiic iit n>|)(>n(iarn tilii [iro < rn(-iatil>iis tins. 

i\(> nioicris, nt siirsnin ad (*a(dos in {|loria in(dlal)iii lc adiliK-aiii'". 

Tniii ail. S. Apa Apoli inilitilnis : w Kcstinato, vcnitc, opns pcrlicil^! 

vcstruni^. l^]\londit(|n(' collnni snnin : caput cins Ixsilnm in on; 

{jladii abstnlcrnnt, et capnt cins in li^Tam d(;cidit. .\liclia(d at(jn(! 
i<> (lalnicl acccpcrunt aniinam (nns, et Salvator ainjilexatus est eam, 

snrsnm ad caelos in {(loria tniit eani. 

K{jo Ser{(ins, domini mei S. Apa Apoli famulns, scripsi ea omnia 

quae domino meo accidernnt, e{jo et Ischyron de Puasti. I^ostca 

imposuimns (navi? inmento?) ^ corpus S. Apa Apoli, ad Ps(Mietai 
i5 illnd addnximus et attnlimns in domum cuinsdam aiiiici cins, 

losepli, illud ei in depositnm tradidimus donec persecntio ccssarct. 

I^]{T0 (|noque abii et mansi mimstrans? corpori domini mei, cnraiii 

eius diu noctuque {jerens usqne in diem mortis meae. Et {jloriricaham 

Dominum nostrum, et Deum nostrum, ac Salvatorem nostriim 
^o I. Christnm, per quem omnis {Tloria et honor et ^adoratio decel *|>. j^ib. 

Patrem una cum eo ac Sp. sanctum vivificantem, nunc et seniper 

et usque in saeculum saeculorum omnium. Ainen. 

Absolutnm est martyrium S. Apa Apoli^fiiii histi strateiatis, martyris 
electi I. Christi, die i' mensis mesure, in pace Dei. Amcn. 

^'* Crnx. Domine 1. Christe, lux vera, sapientia et plpnilndo cliaritatis, (pii 
suscepisti intentionem viduac panperis per duo minuta, snsci[)e et nunc 
ad te, Domine I. Christe, Deus S. Apa Apoh martyris, intenlionem famuli 
tni Georg^ii , //» lohannis Piliems, et Annae adiutorii eius. et lohannis et 
losepli, filioriim eorum. Dimitte eis peccata eorum, da requiem miseris 

oo animabus eornm in sinu Abraham et Isaac et Licob : digni efficiantur 
resurrectioiie iustorum : scribe eos in haeredilale beatorum tuornm. Amen 
et Ainen. ^ Sic gaiiice dici potest absolnte : (rnous le chargeamesn; itaiice : rlo 
caricammo n . INDEX TOMl 1. 

Pag. 

Praefatio i 

Praemonitum 5 

I. Martyrium S. Apa Lacaronis 1 1 

II. Martyrium S. Anatolii Persae 2 4 

III. Martyrium S. Theodori Orientalis 3o 

IV. Martyriura S. Apa Serapionis 4 7 

V. Martyrium B. Apatil 61 

VI. Martyrium S. Abba Paphnutii -79 

VII. Martyrium S. Apa Epime 'yS 

VIII. Martyrium S. Theodori Stratelates qc) 

Miracula S. Theodori Stratelates 119 

IX. xVlartyrium B. Apa Anub i93 

X. Martyrium S. Apa Apoli 1^8 SCRIPTORES COPTICI 

SKRIES TKim\. — TOMLS I ACTA MARTYRUM coniMis 

SCKIPTOItlM CllltlSTl/VrSOIUI.M OltlKiNTVMlIM 

<:(iiiAMiin s 

l.-H. CllxnoT, I. (illlhl 

II IIY\KK>VT, W CVIUU 1)1-: V \IJ\ scKirroRES coprrci 

TEXTIIS 

si:kii:s ti:utia. tomis i ACTA MAinYUUM 

EDIDERUNT I. BALESTIU ET II. IJYNEUWT 
PARISIIS 

E TYPOGRAPHEO REIPUBLIC AE CAROLUS POUSSIELGUE, BIBLIOPOLV 

15, RUE CASSETTE, 15 LIPSIAE: OTTO H ARRVSSOWlTZ MDGCCCVII *'tHtAcpiYpi*c rne niAci loc aiii^prYpoc rne n;^c yn^. '(.oti. Vailo 
T^&^Ki^pWH Nea rni nipoY eTA^YXWK eho.v neai^q e ri^q- j^||[' '^ ^, ' 
xcoK. eRo.x tmeciiVi cnri riea reqA^OiXYCic eiTA^iMOYT ricoY- 
fx anuNcBOT n^^ormi ' her* oYCipnNH rrre ^"t ^.tiun 

j^ccycDni Ae bCN i iiiSccrn Npouni Nxe x\ok?^\\- 
Ti<5^N0c nioTpo NiS^Noaoc epe <5cpi<5^Noc 01 N^Mreaa)N 
e<5cNTiNa)0T eT<5^q<5^?vMi ereqive^CDpioN <5cqep^Mr epnc 
45^qi^aoNi e+<5^NeupcD NTe cicdott oto^ <5^qT<5^?^oq 
^q^a)?^ e^pMi e+noivic eqcymi nc<5c Nij;epMCTi<5cN0C 
10 xe ^iHd^ NTOTcyeucyi NNiixcD?ScON €T(r^b€u ni^Mre- 
UCDN xe <5^q<^euci ^i nioe<5^xpON <5cqepK:e?veTiN eope 

NM CTO^l ep<5cT0T ^IT^M UUOq epn<5cp<5^CT<5^N N<5^q 
NNlj?CpMCTl<5cN0C TMpOY b^N na.lN^pOTCNOT XC neXC 

ni^MreucDN ncdoy xe TeTeNN<5^epoYciJ^ nninot+ ntc 

i5 nOYpO cy<5cN UUON <5cTepOTCb TMpOT J^CN OTbpCDOY 
NOYCDT eYa.CD UUOC XC TeNN<5^ep^YCl<5c <5cN NN<5^1N0Y+ 
e^UCDOYT- OYO^ NBO+ eTCOq *^?^?s^<5^ ^cNON ^icN- * 1. i v«. 
JXlpMCTl^cNOC Un<5^ppMClAc OYON NT<5^N UneNNOY+ J^CN 

T<^e N^o.q e^N<5^epB0M^iN epoN y^en +oynoy xe <5^qep- 

20 K:e?^eYiN e^pOYCDXi NT<5c^e uniuMoj v,eN pcDc NTCMqi 

<5cYXcdk: eBO?Nc NT0YU<5cpTYpi^ <5^Y<5CD<v encycDi eNi<;J>M- 

OYl V)eN OYCDOY 

C^o^S ueNeNC<5c n<5^i <5c ninponeciTOC + uneqoYOi 

eni^MreucDN n€2L<5cq N<5^q xe n<5cS ni^MreucDN oyon 

95 0Yu<5cT0i un^ciu<5^ qsyeucyi nninoy+ <5^n <5^?^iVic eq- 

+cyCDCy NCDOY Xe <5<5cNNOY+ <5cN NC OYX€ qCCDTCU 

^^N Nc<5^ T€K:K:e?veYCic eqxcD uuoc xe ^cNOk: OYj^cpMC- 

^ Sic. Loge ni^onH. — " Y supra liiieam. 

COPT. - c. - I. 1 Ti<5cN0c ni^^HreucDN xe (S^qxcwNT ^q^p0Yepn<5cp^^cT<5^N 
uiioq N<5^q h,eu -foYNOY <5^ ninponeciToc €Nq 5y<5cpoq 
i^eN n^LiN-opoTeNq xe uneu^o uni^HreucjON nex<5cq 
N^^q 2L€ Niu ne nexLp^N iS^qepOTO) Nxe ni^noc ne- 
x^^q N^^q xe etycDn ejccyiNi nc<5^ n<5^p<5cN erd^ n<5^io+ :> 
THiq epoi x<5cK:^cpCJDN ne n<5cp^N Yid<.Td<. c<5cpf n<5cp<5cN 
^^CDq e+epnoivHTeTec^e Nj^HTq ne ^n eT<5k.T^<5^ueq 
i^eN nxc iHC nexe ni^nreucDN N<5cq xe eKjan j^cn 
oTHp Npouni <5^qepoTcb Nxe <5^n<5c ?^<5cK:<5cpcDN nex<5cq 
N<5^q 3.e +j^H V)eN Ix Npouni u<:[>oot ne2Le ni^^nre- lo 
a r". UCDN N<5cq xc OT Te ^TexLionH ^^qcpoTCD Nxe niu<5c- 
K:<5cpioc nex<5cq xe <5^nok: otu^cToi eijx:H V)i5cp<5cTq 
NOTOTpo ecy^^qBCD?^ CBorv +not xe eiN^^epu^Toi V)<5c- 

p<5cTq NOTOTpO N<5c^BCD?^ eBO?>c HOTpO NTC NlOTpCDOT 

OTO^ ncx NTe ni^^ ihc nj^c nexe ni^nreucDN N<5^q i5 
xe e^Be ot <5ck:j?ccd nccdk: NTeK:ueTU^cToi u^t<5cUoi 
+NOT xe n^ok: OTpeu^cDN <5^qepOTcb Nxe ni^noc 
<5cn<5c ?^<5^K:<5cpcDN nex<5^q N^^q xe icxe j^coTCDcy eeui 
e+ue^uHi xe ^^nok: oTeBO?^ ^cdn <5lNok: oTpeuTxexi 
eii^HK: e^^NOTuepoN ncicdott e^Be ^d<,\ eioTCDty eepu^c- ?.o 
Toi unoTpo NN<5cT<;|>e Neu Hd<,nKd^^\ nd<,^ ihc njcc 
noTpo NTe Niea)N THpoT oto^ ^cicye nhi c^cBorv 
N+ueTU<5^Toi ecy<5^cBCD?^ €Boiv NTecT^K:o +NOT xe 
<5^nok: 0T;x:pHCTi<5^N0c un<5^ppHci<5c eiHn €<^~+ NTe T^e 
n<5cCt iHC njec 95 

j^qepoTcb N<5^q Nxe ni^nreucDN xe <5^pi^Tciic nni- 
N0T+ nt<5cjx:<5ck: €bo?s^ n^oto xe xe n^ok: otu<5^toi 
0T0<5 ^^k:+ otb€ NiOTpcDOT ^K:ep6uo2voriN X€ i^NOK: 
0T7:pHCTi<5cN0C ?N^oinoN TCNOTCDcy e^peK:cyeN<^HT b<5^p0J^ 

' Apor. , XI \, 1 0. UaiN UUOK. *C'^<^ N ll-^tpOTCI^. N l (:K.tl)OI>HI tlC rA.1- * I. ^ » . 

HOYT n<»oy6 ^cjtpoira) nac <vii^ rv«5cK.<vpo)M iieA^s^q 
uni^HretUDN :\e €ITU)rc <5^nok. Ae;?c^c €i€p<5cN^q 

UHOTpO Nr€ NIOYpa)OY THpOY €OpI^I NTOiq UIII- 

5 jKxou N re '^U€ r^s^ouoT UTiepueTl n<5^k: o) iiiCHreucDN 
X€ 7:N<5cci)epc<5^^ uuoi b€N NeK:c<5^xi unrv<5cNoc tepK<5^- 

T<5c<^>pONIN UUOK: N€U N€K:C<5cAI €Ta)OTH eORC +0U0- 

jvon^ NTe H<5^(^c iHC Ti;x:c 

j^qepOTd) NAe ni^^Hreua^N n€A<5^q NNiu<5^roi xe 

10 C^Tq €X€N I^HTq NTeT€N^IOTi epOq h,eu <^<5cNU0TT 
UU<5^CI OTO^ NT€T€NXOC N<5cq AC Ca)T€N ' NC<5c niOT<5^^- 
C^<5NI NTe N€N(riC€T NOTpa)OT <5^qepoTd) Nxe ni<5c- 

noc d^nd^ iv<5^K:<!^pa)N h^m 0TU€Tp€Up<5cTty eqxo) uuoc 

X€ T<5c€NT0XH <5cN0K: eOpICa)TeU NC<5^ NIOT<5c<5C<5c^Nl 
,5 NT€ niNIcy+ NOTpO UUHl n<5^CX IHC UJdC ^&^\ CONO^eU 

NOTON NiB€N €T€p^exnic epoq ni<^Hreua)N xe <5^qopoT- 
^iotI epoq cy<5cTe neqcNoq ^ei exeN nK:<5^^i eqxa) 
uuoc x€ <5cpioTci^^ unepuoT NK:<5^K:a)c i^eN n<5cX12l 
^qepoTd) Nxe ni<5crioc <5cn<5^ ?v<5^K:<5cpa)N n€X<5cq uni- 
30 ^Hr€ua)N X€ d) ncynpi n+<5cNOUi<5c oton nt<5cN d^-t 
neNBOHooc <;J><5ci €T€ oton cyxou- uuoq eepBonoiN epoN 

OTO^ qN<5cN<5^UeN €B0?^ T^CN N€KX1X 0T0<5^ NTeq- 
T<5cK:0OHN0T ' NeU N€T€N*K:€OTpa)OT N<5^CeBHC <5cq€pK:e- * r. :w 

:v€TiN €OpOT<5ccyq eni€pUHT<5cpioN NC€^a)K:i uuoq 

95 cy^cTC N€qU<5^l3T ^^€1 €n€CHT ^1X€N nK:<5c^l OTO^ <5^ 

neqcNoq xa^K^eu un€qca)u<5c THpq nixiKeoc xe <5cn<5c 

?^^K:^^pa)N ^^qq<5cl V)<5^ T<5c1B<5cC^cNOC V)€N OTU€TXa)pl 

^^q€pK:€2V€TiN 2l€ on Nxe ni<5Hr€ua)N NC€<5iTq enicy- ^ Sic. Lege ccOTeu. — ' 2S.oa add. iu margine a i' iii. — ' o alter. 
s. 1. — * i"'" add. s. 1. a i ' in. Sic. Lege NT6qT&.K.e^HN0Y. 

1 . .( /. )<^ 

TexLO cy<5^Teqco(rNi xe <5^qN<5^epB<5^c<5^Ni^iN uuoq N<5^cy 
NpH+ 2Le eNeccDq r<5^p v>eN neqlNi 

v>eN niexcDp<5 xe eTeuu<5cT ^qoYON^q epoq Nxe nct 
neXiScq N^q xe tycjoni nx^^^p^ht d) ?^<5cK:<5^pa)N xe 
<5^nok: ne ncx ihc n?ec cTpo uuoic oyo<5 xeuNout 5 
<5cN0k: +cyon ncu^^k: j^cn NeK^^JVY^pic THpoY e^N<5c- 
cycDni uuok: +ci)pK: uuoi uuin uuoi xe j?CN<5cepcy<5ci 
Neu NH e^0Y<5cB NTHi i^eN ixSu NTC T<:|>e 0Y0<^ ne- 

K:p<5cN N<5c(ri(i)0Y ^\2Len T\Kd^\ THpq OYO^ TeK:U<5cpTYpll 
N<5^cyCDni NCCDIT V)eN HIK^OCUOC THpq (TpO UUOK: OYO^ 10 

xeuNOut n^ipH+ <5^qep^cn<5c?ec^e uuoq Nxe niccD- 

THp ^cq+ N^q N+<51pHNH ^q^^CDJV encyCDl eNl^HOYl 

i^CN oYcboY Neu Neq<5^rre^cOc e^0Y<5cB niu<5^K:<5^pioc xe 
d<,nd<. ?^<5^K:<5^pCDN ^qcycDHi eqoi NcypcDic uniexcDp^ THpq 

cy<5^Te niOYCDlNl cyM eqT<5cXpH0YT N^HT V)€N Rl- i5 

epOYOT eT<5^ ncx ep^uoT uuoq N^q 

6t<5c cycDpn xe cycDni «5^qepK:eiveYiN Nxe <5cpi<5^Noc 
f. 3 v°. ni^nreucDN e^pOY<;|>cDpcy N<5^q uniBHu<5c * 3.e ^iN<5k. 
ntoyIni N<5cq uni^noc knds, ?^<5cK:^^pCDN NTeqccDTeu 
epoq eT<5^YlNi xe uni<5^rioc xe NTOYOJvq eniBHU<5c ^o 
N<5cquocyi ne eqep^^i^^r^iN eqa^cD uuoc z.e ^"+ u<5c^^hk: 
eT<5cBOHei<5c ' OYO^ N^UCT l^CN neK:p<5^N "^ <5^qoY<5^<2.- 
c<5^^Ni Nxe ni<5HreucDN e^poYCCDN^ uni^noc eoY- 
CXox NBeNinr^ oyo<5 ncc^s^oycdn^ ' NpcDq b^N ^<5cNe(rbY 
NReNini NceqcD2Li NNeqN<5cX^i ncu Neqcyoiv noy<5c1 tu'i 
0Y<5^i NcexcDcy NOYT45cT^ cqBepBep ei^pHi epCDq ncu 
neqccDU^ u€N€nccdc on <5^qoY<5c^c<5c<5Ni e^poYBO?Scq cbo^. 
^i nicXox NBeNini Nce^cyq eniepUHT^pioN Nce^cDK:i 

' Ps. LMX, 9. ' Ps. LIII. 3. — ' Ms. NBCNni. — * Sic. Lpgp Nce- 

icOYCON . uaoq ^^qcDa) eRO^^ NAe ^w tooTiScR au<5^pTYpoc eqAO) 
uaoc Ae nd^cz ihc nyzc N^^ueT cro^^ b€M N^ihici 
TMpOY eTN<5^a) r' OTOC <vqep)c:e?^eYiN eopOTlNi Nore^e 
N<2.our Ncea)q r uiieqca)u<v e^oYN epoc ^eN ^<vrnq r 
f) eTci)MOT Neu ^•iS^NRepoNi eTcyou e r<5^Tipi xe uii<5cipM'l 
uiieqepeco<5^Necoe enTMpq oto^ <5cqep)Qe?veTiN eopoT- 
KLa)+ Neu +e<^e n<2,out hm ^<5^NU<5^Nr<5cNON eToqr 
ebOTN epoc xe c^ni^ ntc Nequervoc THpOT Ba)?^ eBO?^ 
NTOTep u<;|>pM+ NOTcya)icy ntc mk:^^! niU(5^K:<5^pioc xe 

lo ^n^c ^^«5cK:<5^pa)N Ni^^qTCWOTNOT ' b<5^ N<5clB<5cC<5^NOC TMpOT 

bCN OTueTXCDpi ueNeNC<5c Ni5^i Ae <5cqepK:e?^eTiN nac 
ni<^Mreua)N Nce^iTq enicyTeK:o oto<5 Nce*T<5^poq v^cn *f. ^«r*. 
Ninexec NBeNini. 

IMe <5c neqccDiT uo^ N+no?vic TMpc ne xe OTpcD- 

15 ui NT€ <^1^ ne epe n^ cyon Neu<5^q nc oton otc^iui 

j^eN tnorvic epe neccyHpi j^cn tk:oi eqcjxiM n€u Neq- 

T€bncdotI oto<^ <5cq^ei Nxe ot<5c1 eBorv nK)Mtot^ 

JcquoT c<5cT0Tq €T<5^cccDT€U xc eoBe ni<5crioc <5cn<5^ 

?Vc<5^K:<5^pCDN <5^CTCDNC <5cCCy€ N<5cC enicyT€K:0 <5^CTCDB<^ UUOq 

ao ecxcD uuoc N<5cq xe ++^0 epOK: niu<5cpTTpoc ntc 

n?CC ^IN^ NT€K:€pBOH01N €p01 X€ N<5cp€ n<5cK:0TXl NCyHpl 
CjX:<5cl U<^OOT l^CN NeqTeBNCDOTl <5^q<5€l NXe 0T<5^1 K)eN 

Niu^ci <5^quoT nia^^K:<5cpioc xe <5^n<5c ?^<5^k:<5^PCDn eT^^q- 
N^T enecoeBio Neu necpCDK:^^ n€x<5cq n<5cC xe (Ti 
tif) un<5cicyBCDT NTHi NTejx:<5^q exeN t<5l<^€ uniu<5cCl nt€- 
xoc un<5cipH+ X€ j^eN <:l>p<5^N NiHC nj^c ncynpi iX'^'t 
eTONj^ ^n €T<5cicy€n j^ici e^pni exeN neqp<5^N eooT<5cB 
tcdnk: 0^1 ep<5cTK: +c<5iui xe <5cCCD?^i unicyBCDT <5cC0T- 
d^^q €X€N T<5c<^€ aniu<5cCi ecxcD uuoc xe j^eN <^p<5^N 

' Sic. Lege e^N^^tyx. — " Sic. — ^ y s. 1. NiHC n^c <5j>1' uni<5crioc djfid., ?^\,Kd<,fUdH tcdnkl o^i 
ep<5cTK: bCN +OTNOT xc ^ScqTCDNq <5^q6^i ep^Tq eqoNV) 
niUHcy xe THpq V)eN nxiN^poTN<5cY e<;t>H eT^qtycDni 
<5^T+cboT u<^~+ Neu ni<5^rioc d^nd<, ^c<5^k:<5^pcdn 

C^Oi^ ic K:eoT<5^i eqoTn^ cj^otn ncu ni^cnoc ^^n^^ 5 
• f. 6 v°. ?^<5cK:<5cpcDN *epe oton otxcucdn ^icDTq ^cqoTCDcyT 
uuoq eqxcD uuoc 2Le <5cK:cy<5cNOTCDcy oton cyxou 
uuok: cT^Jv^oi ^cqepoTci) Nxe ^n e^OT^B nex^q 
N^^q 2Le j^N^<5+ 2s.e oton cyxou un^NOTt ct^c^c- 
Cok: ^qepoTci) Nxe nipcDUi ctoi NxeucDN xe ce +n^c^+ 10 
3.e OTON cy^LOU uuoq <5cqTCDNq Nxe niu<5cK:<5cpioc 
icqcyjNcH?^ eqxcD uuoc z.e n<5cS ihc njxx n<5cN0T+ 
ececycDHi un^dpcDUi K6^Td<, neqN<5c<5+ oto<5 <5^qoTX<5^i 
N2Le nipCDUi ic3.eN +otnot eTeuu<5^T oto<^ nh 
eT<2.0Tn eV)OTN THpoT^ jjen nxiN^poTN<5cT e<;|>H eT<5^q- i5 
cycDni ^cTCDcy €BO?Sc eTXCD uuoc 2^6 OT^i n€ <^+ uni- 
icrioc ^n^ ?Sc^cK:^pcDN uuon KeoT^ci €bh?Sc epoq <^d^\ 
eTCCDTeu eoTON nibcn CTCDcy encycDi <5<5^poq j^cn-^ 

nOT^HT THpq 

Qto^ ic K:e<5cpjx:cDN eq^OTn ej^ovN enicyTCKO eoBe ^o 

<5<5^NXHUOC10N CTepOq l^CN n2LlN^peqN<5LT e^H €T^q- 

cycDHi ^qTCDNq <5cqoTCDcyT nncnC^^^^^^tx uni^noc 
<5cn<5c x<5^K:<5cpcDN <5^q+<50 epoq eqxcD uuoc xe ++^0 
epOK: hibcdk: ntc htcc ^\Hd<. NTeK:+ nhi unicDuc 

eeOT^B NTC NljPCpHCTlJcNOC niU<5cK:^plOC XC ^n^c ?Nc«5c- rul 

K:<5^pcDN v^en n2LiN^p€qN<5cT eneqNi^^+ ctcottcdn <5cqep- 
c<;J>p<5^ri^iN unK:<5^^i y^eH neqTHB not1n<5cU <5cqcycDni Nxe 
OTUCDOT eqceK:h<5^+ oto<5 <5cq+CDUc N^^q b^N <;|>p<5^N 
•i.r. r". u<;J>icDr * Neu ncynpi Neu ninNic e^0T<5cB 

' Sic. l)oincp|)s s<Mn|)pr riiin ^. — ' \fs. liir rc^pplit eT^OXn ebOYN. 
— ' Ms. »,€. • •»»•( 7 )•««•■ 
K^C^lUl AC ON tC^OTIl ebOYN €OYON OYACUCDN 

N6U<5cC A^qp^^bTC ebpMi NAe niAeucDN ^qa)cy €ro?v 
eqAct) auoc Ae hrcnR^ uuokl iii<5^rioc mi<5^ .\<v»ca.- 
pa)N dnepepB<5^c<5^Nii;iN dtioi ^nok. tN^i eBO?^ NbM rc 

r, ^cNOKL Ae <5cN0K: ot^o NOY^Op b€N n<5^INI ic \y I <5^p 

Npouni +ci)Oii bt'N T<5^icciui eccyoii nhi uu<5^notoc 
eniXH +NM CBorv NbHTC '^NOT <5cqepoTci) Nxe ni- 
^noc Mi<5c rv<5^K:<5^pa)N nex<5^q nnh ct^^oth e^OTN xe 
uA.peNTa)OTN NTeNcypvHX ^qTCONq Nxe ni<5^rioc ^.n^. 
to rvc^Ki^pcDN ^q<;j>a)pcy NNeqxix cboiv ^qTCDB^ un^ipH+ 
eqxcD uuoc 2Le n<5^^ ihc njxc ccdtcu en<5cTCDB<^ 6lTq ' 
NTOT CicuH eN<5cepucD0Ti u^pe OTON NiBCN eui xe 
n^ok: ne <^vt eT^ici i^nh eT^CBiHOTT- oto<^ <:j>boh^oc 

i^NH eTe UUONTOT- BOH^OC UU<5^T ^H eT<5^q<;|>CDptl) 

i5 €BOiV NTeq<;|>e e^0T<5cB <5cqT<5^poc oto<2, <5cqcoi\ce?^ uuoc 
V)€N nco?N.cei\ ntc ^<5cNciot <;J>h eT<5cqicyi I^nitcdot 
j^eN OTcyi OTO^ NiiicpcDOT j^eN OTUi^ccyi^ ^H eTiS^q- 

OTCDN^ €BOiV l^eN ONeXI UU^pIA. +n<5^p^eN0C N^T^CD- 

?N.€B X€jx:<5^c eqeccD+ unreNoc THpq r^NipcDui <:|>h eT<5cq- 
90 OTON^q CBOiV NNeq<5^nocTO?voc e^OTiScB e^pOT<5icDicy 

Uneqp<5cN €TCU<5cpCD0TT 2L€ NTOTCUOT epOKL 0T0<^ 
NC€+CbOT NTeK:Nlcy+ UU€T<5cr<5cOOC e^0T<5cB eTepoT- 

cDiNi ' eniKLOcuoc THpq *nicDOT Hd^K n<5cCt ific njxx-f. sv" 

cyjc €N€^ NTC NieN€<5 THpOT <5cUHN J^eN RXlN^peqXCD X€ 

of) Uni&.UHN ^TOTO^eU i^CCDq THpOT 2L€ <5cUHN OTO^ J^CN 

+OTNOT ^ niXeUCDN PCDJ3T N+C<51U1 <5cqi €B02\ nj^htc 

u4>pH+ N0TCy<5c^ NXptOU NlpCDUl X€ THpOT €TJ?eH 

j^eN nicyT€K:o ^cTCDcy eBO?Sc €Txcd uuoc xe ot<5^i ne ^~+ 
uni^noc <5cn<5L 2Nc<5ck:<5cPCDn uuon K:eoTi5ci eBH?Nc epoq 

^ Tq add. s. 1. a 1' m. — - y s. 1. — ' Gf. Is. . al, 12. — * € aller. 
add. s. 1. a 1' m. .( 8 )<^~ 

lJeN€Nc<5c N<5^i xe ON ic OTp(Dui cpc neqfi^N^^ coivn 
€BO?s^ ^qi cy<5^ ni^noc d<.nd^ ?v<5^K:<5cpa)N i^q+<^o epoq 
eqxcD uuoc xe Vi6<Td<.K^o\ ncx 2Le +J5OC1 niu<5^)e<5cpioc 
xe <5^qcoTTa)N' neqTHB eBOJv ^qepc<;|>p<5cri^iN uuoq 
eqxcD uuoc N<5cq xe <5ioti ntcklxix €V)0TN K)eN neje- :> 
3c<vox 0T0<5 j^en <^p<5^N un?cc j?cn<5^otxm oto<^ j^cn 
n3.iN^peq^ioTi uneq(rN<5c^ ej^OTN j^eN neq<5c?^CD2.'^ ^qeNq 
€BO<v eqcoTTCDN ehOK u<;{>pH+ uniKLeoT^^i niUHcy xe 
€T<^OTn ej^oTN j3€N n2s.iN'apoTN<5cT e^H eT<5cqcycDni 

icTCDCy €BO?V THpOT eTXCD UUOC X€ UUON N0T+ 10 

cyon j^eN T<;j>e OTxe ^is^eN nKL<5^^i eBH?v eiRc njcc ^f 

Hd^nds, ?^<5cK:<5cpCDN 

j^pi<5cNoc xe ni^HreucDN j^eN nxiN^peqccDTeu e^Be 
•f. Gr". Nixou Neu Nicy<:|>Hpi eT€qipi uucDOT * N2Le ni<5^rioc 
<5^n^ <v<5cKL<5cpcDN <5cqepK:e?NceTiN eopoTeNq N^q exeN i.j 
niBHU<5^ ni<5HreucDN xe nex<5^q N<5cq xe ^c1K)1C1 ei+^cco 
epoK: ^cqepoTCD N2Le ni<5crioc nex<5cq N^q xe unep- 
+^co epoi <5^N xe eN<5^qc<5<^i Neu<5^q ne epe neq^^o 
epoTCDiNi u<;j>pH+ u<;|>pH ne2.€ ni^^nreucDN N<5cq 2Le 
icpi^Tci<5c unepuoT nk:<5cKlcdc cb <v^^K:<5cpcDN <5^qepOT(b -n 
Nxe <;|>H eeoT<5^B nex<5cq N^^q xe Nc<5cq ucn n<5ck:+<5cCO 
epoi ne u<:1>oot ^^e ^CDq unep+<5cC0-^ epoi <5cN xe <5cNok: 
xe +ceBTCDT e^piuoT e^^eN n<5c^ ihc nj^c nt^^Ini 

Un<5cCCDU<5c e^pHl NOT^TClic U<^+ CCbHOTT r<5cp XC 

unepep^o+ b<5^T^H u<;|>h eoN<5cj^cDTeB uneTeNCCDU^ o5 

TeTCN^pTJXlH Ae UUON cyxOU UUCDOT ebO^BCC ' <5cqep- 

K:e?^eTiN NS.e ni^^nreucDN eopOT<5^cyq eniepuHT<5^pioN 

NCe^CDK:i UUOq cy<5^T€ NeqU<5cbT 1 €B0?^^ J)€N T€qNe2Ll 

niu<5cK:<5^pioc xe <5cqq<5ci NNeqB<5^?v encycDi eT<;|>e eqxcD 

' .SVc. I.ef;(' ^qcoYTCN. — ' Sir. Lo[;e neqa^^ox. — ' o s. 1. — ' Mt., 
X, a8. ■ >•»»( 9 )»€4« — 

(luoc Ae cavieii epoi ii^cc iRc nycc NTeKOYy)pii rnn 
tiiieicNicyt N<vp7:M(5^re?voc ' eooY^s^R ui>:<vm?v n reqep- 
hOHOiN epoi bCN r<5^ioYNOY n<5^nmk:m 

t^eN i OTNOT A€ €Teaa<5^Y ic ai7:<VM?^ ni<5^P7:M<5^r- 

r» reivoc d^i\\ eROx hm v^^ iS^qCioTi NNeNU^s^bT uni- 

Aiiceoc ebOYN ereqNeAi Nicecon oto^ <5^qeNq enecMT 

€B0^^ ^I niepUMT<5^pI0N * UUON ^IVI U<;|>(J)?vC ^b^Nf. (iv\ 

neqccDU^ OYAe uuon ^iVi nt<5c)co cyon uuoq &.u 

euTMpq NDcecTa^pioN- h^N nAiN0pcTN<5^Y €ni^rre?voc 

xo €T^q^ioYi NNequ<5cbT ebOYN eTeqNCAi <5^yn<5c<^+ e^t 

b€N +OYNOY <5cYBa);V €BO:v NNlbO^JC eN<5cYUMp UUUjOY 

^cYj?c<5cY V)^p<5^Tq uni^MreutON <5cYa)cy eBO?v eYxa) 

UUOC Xe ^cNON ^<5cNj?CpMCTl<5<.NOC Un<5^ppMCl<5^ CNMn 

e^-t uni^cnoc <5^n<5^ ?v<5^ic<5cpa)N TOTe <5cpi<5^N€^^ ni^^Mre- 
if) ucDN <5cqxa)NT nex<5cq Na)OY xe eT^p€T€NN<5^Y eoY 
^YepoYco nexcDOY n^,q xe ^n €T<5^nn<5cY epoq ren- 
cyT<5^uo uuojc epoq s^n cci^hoyt r&^f xe unep;?ccD 
NN€r€N<5^N<5cUMi uneuoo NNiecy<5cY UMna)c NCe^CDUl 
e^LCDOY NN0Y(fXx<5^YA OYO^ NcexioTOY Nce<:{>eb^M- 

1,0 NOY ' <5cq€pOYCD NX€ (5cpl<5cNOC n€X<5cq NCDOY 2L€ CD 
NlT<5c?v€nCDpOC UH T€T€NCCDOYN 6^H 2Le n€T€NCCDUdc 
JXIM J^eN N<5^X1X <5^Y€pOYCb NX€ Nl)C€CTCDNi5^plOC n€- 
XCDOY N^cq Xe <:1>H €T€^N^^JC i^plTq N<5cN NT€N^HCy 
d^H h,ds. N€JCB<5^C<5cNOC €OYON NT<5cN UU<5^Y UnjCC n€N- 

a5 NOY+ eqcyon n<5cN nbohooc *<5^pi<5^NOC xe ni^HreucDN 'i-r' 

^qXCDNT J^CN OYUBON <5^q€p)C€^eYlN eOpOYCyCDJCl NOY- 
<|>0CC<5^ NC€U<5c<^C NJ^CpCDU J^eN +OYNOY 6^ NH eO0Y<5cB 

qoxoY €i3pHi enijxipCDU uu^y<5cToy ^ds,\ ne nipH+ ^ Sic. — ■ Sic. Lege NiicecTCDNi^piON . — ^ Sic, et ita saepe deinceps. 
-" Mt., VII, 6. eXiScYxcDK: NTOTUiScpTYpi^c eBOX j^eN oYueTreNNeoc 

^Y6l UnijX:?v.OU N<5cTT<5cKLO ^Y^(i)?sc eNl<^HOYl V)eN 
OYCDOY 

TTicYNKi^oexpoc 2sLe nex^cq uni^HreucDN xe n^^cx 
a.k:ci)<5^nj;c<5c nMu<5croc xe ?n.<5ck:^pcdn j^eN T^cino?s^ic 5 

CeN^cN^c^+ epoq THpOY N2.e OYON NlBeN eTJ^CN T^l- 

no?^ic ic ^<5^NUHty Ncy<;|>Hpi ^q<5ciT0Y ^iTeN n^ip^N 
xe iHC ^d^i epe NioYpcDOY xont eniK:ocuoc THpq 
e^BHTq U<5cpeNC0B+ N^^q n^^nb^c^noc cy^cdoy 
e^OTe N<5ci NOY^B^ nk:cdb Ncon <^h c^oy^b xe N^pe m 
+pc^pic NTe ^f epoYCDiNi J^CN neq<50 ne N^^cqep^f-^^c- 
?s.iN ne eqxcD uuoc un^cipH-f xe ^^"i' unep7:(5^pcDK: 

€n<5^CU0Y ^ Xe pCDOY NNldcNOUOC <5^YCyOYCyOY UUCDOY 

e<5pHi excDi h,eH n^LiN^peqxcD xe uni<5cUHN ^qeNK:oT 
0Y0<5 (Scq^cDpn i5 

bm T<;t><5ccyi xe ntc niexcDp^ ^qTCDNq N2Le ^n 

e^OY^B ^n<5^ ?v^^K:^cpcDN ^^qty?s.H?Sc un<5cipH+ eqxcD 

f. 7 v°. uuoc xe nS ^cK:cy^N<5cOYCDN nn<5^c<;j>o*toy pcDi eqe- 

xcD uneK:cuoY'- oyo<5 on xe h^en T<^<5ccyi uniexcDp^ 

cy<5^1TCDNT NT<5^0YCDN^ N<5cK: eBO?>c enCN Nl^^^H NTe ^^o 

N€K:uemHr^ j^cn nxiN^peqK^HN xe eqTCDB^ Nxe ni- 

U<5^K:<5cplOC <5cn<5c ?^<5^K:^pCDN d^ niXl<5cB0?^0C epncuoT 

NOY45crre?^oc ntc ^'t ^qi cy<5c ni<5^rioc nex«5cq xe 

^K^T^cye NeK.TCDB^ UnCUOO d^-f ^qOYOpHT <5<5cpOK: 

€^piT^2LpOK: xe <5cpecy<5cN ni^^nreucDN ccdtcu epOK: >r) 
Np^c+ NTcqcycNK: e^d^HC6^z.\ eK:eepOYcb N^s^q ^^cTNe 
^peupeu NT€ n€K:<5HT oyo^ j^cN^xeu^^noY tx^-f 
NTe T<;|>e ^H e^OY^cB ^^e <5^n<5^ iV<5cK:<5cpcDN <5cqeui xe 
nixi<5cBO?voc ne n€A<5^q N<5cq xe c<5^<5cdk: c<5^bo?^ uuoi P.S. CVtll, 1. ' Ps. r,, 17. ^ Ps. CXVIFl, C)9.. \ 

U) nc<5cr^N<vc iii<^im(-pt: riic Nxe 1<5cr<oaiiL uuon aepic 
NTA.K: h€N NieRiMK NTc iij^cc ncyiipi u<;|>t e roNb \^m 
nxiN^pe niAi^^ho?voc ca)rea e<:}>p^N auTic ^^qep 
d<;|>pM l^ NOYti)<v^ N7:pci)a <V(|ep(5^N<5^7:a)piN eRO^ C^po^ 
:» nia<5^K:<vpioc Ae <vii<5c ^^<5cK:<5^pa)N iieA^q Ncpm 
Nbiirq 2.6 a<5^peNcya)ni eNpa)ic n ra^RO» ^^ "^^^ ^^'" 
x<5^xi NAi<5^Bo;voc ep<^<5c>. daoN 

J^eN nxiNOpe ni<^Hreaa)N ^eaci ^i niBHa<5^ <5^qep- 
jce^cCTiN eopoTiNi N<5^q ania<5cK:<5cpioc d<.n\. ?^<5cK:<5^paDN 

1,» K)6N nxiNOpOTeNq xe nexe ni^HreacoN N<5cq xe 
+OTa)ty *<5^N e^peK:ep^Tci<5c an<5cpHi' <5^:v?v^ eiOTO^ty 'f. Hr' 
e^peK:T<5^;vo notkiotxi n?^tb<5cN0C entya)i da<5cT<5cTq 
excN +tyHOTl ^cNOk: +n<5^7:<5ck: eBO?v C)^^^ NTeK:epeRO?Sc 
NNiB<5^c<5^NOc <;|>H eooT^B Ac nexc dni<^Hreaa)N xe 

i5 eK^OTcwty e€p^<5^?Sc daoi j^cn NeK:c<5^xi nk:o?^<5^k:i<5^ n<5cI 
eT+ACDNT Vi^-t Nea Neq<5^rre?voc e^0T<5^B totc ni^H- 
reacDN ^^qepK:e?^eTiN e^poTlNi notctn^^-c^^ion eopoT- 
T^^eaco dnia«5cK:<5cpioc <5cn<5c ?s.icK:^cpa)N ^ixcoq oto<3 
NcelNi N<s<5cNiqT eTojHOT NceTOcoT ej^oTN enca)a<5c 

20 ani<5^rioc ^q^pOTTa)c not<5^i j^cn neqc<:|>ip N0TlN<5ca 
ty<5^TeqI eBO?v V)eN neqca)a<5c NTeqTcwc enicTN^pe?^iON 
Nea K:eoT<5^i i^eN neqc<;{>ip nx<5c^h oto^ K:eoT<5ci on 
jjCN neq<5cNK:e<;|><5c?ScOc cy<5cTeqi eBO?v j^eN Neq<5cN<5cr- 
KeoN NcecoqT ej^OTN eniCTN-f-eMON ne^e ni^nreacDN 

95 N^^q xe 2v^K:<5^pa)N a<5cpeql Nxe ne^NOTt <;|>^i eTCK:- 
N^c^+ epoq NTeqN^c^aeK: eBO?Vc j^eN Hd^2L\2L nt<5cN<5^t 
CTeqxoa 

i)eN +OTNOT ic OT<^rre?voc ntc ncx ^^q! CBorv 
j^CN T<^e VqcoM NNiiqT eBO?v j^cn^ nca)a<5c d<;|>H'r. Sv^ 

' Ms. repctit eBO^cj^eN. — K>.( 12 )k^ — 
€^0T<5^B <5cqT0C0T bCN nC(DU<5c Uni^HreUCDN TOTC 

ni<^Hreua)N <5^qcDcy cBOiv eqxco uuoc xe ?vak:^pcdn 
+NOT <5^ieui xe neKLNOY+ eTejcajeucyi uuoq otnot+ 
eqxeu:2L0U ne etycDn <5^qcy<5cNT<5ci^(roi +n<5c^+^ epoq 
<5cqep0Tci) Nxe <;1>h e^0T<5cB d^n^, ?^^c)e<5^pci)N nea^^cq 5 
N<5Lq xe +eui xe j^n<5cN<5^<5+ <5^n ^<vxi^ e^Be n^ciuncy 
eT0<5i ep<5cTq un<5ciu<5c +not +n<5^tcdb^ un<5cCt iRc 
n^c ^&<,\ e+cycDn nnmi^ici e^LeN neqp^cN e^0T<5^B ^in&^ 
NTeq+ N<5c)c uniT^iV^o un<5^iKLecon oto^ j^eN +ot- 
NOT d<. ^n e^0T<5^B d^nd^ 2v<5ck:<5^pcdn ot<5c^ Teqxia. 10 
exeN neqccDU<5c THpq nex<5cq xe j^cn ;j>p<5cN un<5cOx^ 
iHC nj?cc <;^<5^i e+cyeucyi uuoq CKieoT^CDN^ ntckj^lou 
CBO?^ <5iN<5c NTe n<5^iUHcy THpq eui 2Le n^ok: ne <;}>"+ 

UUON K:eOT<5cl €BH?^ CpOKL NCe+CDOT UnCKLp^cN eO0T<5cB 
V>€N +OTNOT d^ NliqT qCDXl eBOIV V>eN nCCDU^c iT) 

uni<5HreucDN u<;t>pH+ notucdot €<5^q<5ei exeN nK:<5^^i 
ni^nreucDN xe <5cqcDcy €bo?^ eqxcD uuoc xe uuon 
NOT+ u<:|>pH+ uni^no?^?^CDN Neu +^pTeuic n<5c1 epe 

•f.91". niKLOCUOC THpq T<5c^H0TT €p<5cTq ehOT^ ^ITOTOT *2Le 

eOBHTOT <5c niOTX<5^1 "^ T<5c^01 0T0<5 <5cqepOTCb NXe 90 

ni<5^rioc <5cn<5c ?^<5cK:<5cpCDN ne2.<5^q N<5cq xe 7:n<5cI on 
eN<5cXi2. NK:€Con 

j^q2S.cDNT Nxe ni^HreucDN nex<5^q NNiK:ecTCDN<5^- 

pIOC 2.€ <5cN10TI NHl N^<5^NB<5^C<5cNlCTHplON CN^cyCDOT ' 

NTeTeN^<5^T unequoo NT<5^epB<5cC^Ni^iN uuoq n^htot 15 

cy<5^+N<5^T 2S.e n€qNOT+ N<5cCyN<5^^Ueq €BO?v. b€N N<5^- 
XIX b€N nXlNOpOTlNl Xe NNlB<5cC<5cNlCTHplON UnCUOO 
U^H eO0T<5^B 0T0<^ N<5^TepB<5^C<5^Nl^lN UUOq HC b^N 

OTueo<5cTN<5^r' OTO^ une otb<5cC<5cNOC ntcdot ^b^ eneq- 

' Sic. — " K)€N ^p^N U rodiiiulaiU? Cl". l.imcii p. i Vi . 1. i8. — 
•^ OY acM. s. 1. rcc. m. — W s. 1. — ^ Sic. Le^e OYaeTic^Nici . ^m diiOCl ICACN cyCDpIl cij<V pOT<^l CYCpRiS^C^r^UlN 

uaoq oYoc dneqepeco^Necoe ennipq Nxe ^w 
eooT<5cR iii<2,Mrea«)N Ae <5^qxcDNT eu^cya) <5cqTti)Nq 

f) ^qci)?vi dniCKLeYoc- NTOTq notm r<NiK:ecrcDr<<5^pioc 
xe <^iN<5^ eqN<5^^ioYl excN T<5^<;j>e UTiia<5^)e<5^pioc <5cn^ 
iv^ie^pcoN beN -foTNOT d^ TiiciceYoc erbeN reqAix 
epCBOiv NTOTq <5^q<5ei e:\.eN Teq<5^<:|>e aaiN aaoq oto^ 
^ Teq<5^<:|>e epn^^Tni epoq nia<5c)c<5cpioc xe d^nd.. iv<5^- 

10 ic^pcDN <5cqca)hi nex<5cq^ xe <5cIvhocdc ni^<5^?vaoc ntc 
x^^Tix xe aeoNOTX <5^n eqxcD aaoc *xe nh eT+ nc- i. «n' 
a^N NOCDOT ne eT<5^ToeBi6 oto<;* <5cT<^er' oto^ epe 
NOTcnqi oTCDa Nca)OT oto^ NOTCooNeq eTCboa- 
bea 

»^ X^^P^'^^ ^^^ ni^HieacDN oto<5 nex<5cq xe cye 
niK:p<5cToc NT€ NipCDaeoc Nea ni<5^no2v?vcDN niNicyt 
NNOT+ epe ^c<5^K:<5cpcDN ep^cDB i^CN OTaeT<5c7:cD <5cqep- 
KiexeTiN Nxe ni^nreacDN eopoTlNi N<5cq notx<5^?viiv 
Ncye nex<5^q NNixnaioc xe <31oti an<5cia^roc €V)0TN 

30 epOq NT€T€N0T<5cCq V)€N TeqaH+ V)€N nXlNOpOT^lOTl 

xe ania<5cK:^pioc ej^oTN enix<5^:vi2v nccccdk: e3.cDq 
<5cqj)ici ea^ccycD Ne <5c n€qccDa<5c i^<5^p ^^iJ^pj^H 
u<;[>cDpx €n€q<5cpH0T ne tot€ nia<5cpTTpoc eooT<5^B 
^^qq^i NN€qB<5c?v encycDi €T<:|>€ <5^qTCDB^ ' dn<5^ipHt 
a5 eqxcD daoc xe <^~+ ccDTea €n<5cTCDB<5 dn€pj?c<5cpCDK: 
epoi ncx 2L€ ^nok: oTcyeaao knoK oto<5 eioi Npea- 

NXCDlM THpT d<;|>pH+ NN<5^K:elO+ THpOT^ +NOT Xe 

nox <^~+ NTe Ni3.oa dnepoTei c<5^B0iV daoi" dnep- 

' Lege anoT/:^^...? — ' Ms. NnioceYOC. — " Cf. Ps., xxvi. j. — 
* U) s. 1. — ' Ps. xwviii, i3. — ** Poslea i perperam emcndaliim in x:. ;^<5cT euoT cy^T^+cymi an<5ci^N0U0C nct ^~+ ntc 
Nixou eK:e+ unipH+ nhi e^piq<k,i h^ds, mh\.C6^Hoc htc 
HMiScNOCioc N^HreutDN e^BC neK:p<5cN e^0Y<5cB xe 

T. lor". ^IN^ NT^^XIUI NOTH^cppHCl^ N<5^^p<5c]C *n^ <^~+ NTC 

nienTHpq nipeqtyeN^^HT oto^ nn<5^ht eiceonT Neu 5 
NiectooT NTe neico^i oto^' u<5cXou nhi n^^cx j^cn 
NeK:<5cpeTH notcdini 

MiSci xe eqxcD uucdot ic nct iRc <5^qoTON^q epoq 
j)€N +OTNOT nex<5Lq N<5<.q xe (fpo uuok: cd niu^pTT- 

pOC e^0T<5cB <^UeNplT Un^lCDT N<5cr<5^^0C ^UOT cy^c- 10 

poi nt^t<5^uok: encKj^^cOU ucncnccdc ntck^t^ScC^ok: 
eniBHUi^ NTCK^ep^crcDNi^ec^e'^ exeN n<5^p<5cN NTeK:+cyi- 
ni un^.i<5cN0U0C N^HreucDN niccDTHp xe <5cq(b?v.i 
u<:|>H e^0T<5cB encycDi eNi^HOTl <5cqT<5^uoq encDp<5cNi 
encDp<5cNiON^ NTe T<^e ^cqep<5ccn^^ec^e uuoq n€U nh ,5 
e^0T<5^B THpoT 0T0<5 <5cqT<5cUoq encq^pONOC ncu neq- 
j^ivou Neu TeqcTO?NcH ncdot oto^ nexcDOT N^q 

NXe NH e^0T<5^B THpOT JjCN OTCUH ' NOTCDT XC 

(Tpo uuok: ci) niu^^pTTpoc e^oT^R nicycDix ntc noT- 
po njcc ;)CN<5cCl unpc?s^ou n<5cTT^ck:o NTe +ueTU<5^pTT- 30 

pOC NTeK.epK:?cHpONOUlN NNl<5cr<5^^0N NTe ^UeTOTpO 

nni<;1>hotI 

j^ccycDni xe ueNeNC<5^ ^pe nS T<5LUoq eNMTH- 
poT ^cqeNq enecHT eniKOCUOC excN nix<5^?^i?c <5^qcb?ci 

f. lov". NNlUeiVOC NTe ^H e^0T<5cB *<5cqT0U0T'* eNOTepHOT" oy 

0T0<5 ^^qTOTNOcq NKecon une ^?ci uneT^cDOT cycDni 
uuoq enTHpq nexe ncx xe NA.q xe T^ipHNH n<5ck: 
u^cye n<5..k: NTeK+cyini un^iAcNouoc N^^nreucDN epe 

' nlter. s. 1. — " k add. s. 1. n i* m. — ^ Sic. Dcle encupi^Nl. I.ege 
eencupi^NiON. — ^ Anlea scriptum oychh, dein prima maiiu ememlalum. 
— ' Y add. 8. 1. ii r m. — " e i "" add. 8. 1. a i" m. Hiaiia) rnp(| t:po(-ci)pir< uuok. ueNcrKCDC a€ 4cCjTCi)ru| 
<vc|6<2,i C^C"' uiiicineucDN ncu iiiUMaj mpcj iie- 
A^cj N<vci NAe iiiiS^Nouoc N<2,Hreucnr< xe i'cci)Oirr< 
uuoR ^N UiSccye n<v)c eRO>^ C<^poi <5cC|epOYC!) nac ^u 
u eooY^cR nex^vq ud^q xe eoBe oy ercACi) uuoc ci) 
ncynpi unixi^Rorv^oc xe +ca)OYN ' uuok: ^n um 
<vnok: ^n ne ^h eT<5^icopoTOT<5^cci oyo^ <5cqi aj<j^poi 
i^xe n^oc iHC n;x:c n<5cN0Yt ' i^^qcbrvi NN<5cUe:^oc <5^q- 

TOUOY tNOYepHOY <5^qrOYNOCT <5cqOYOpnT cy<5cpOK: 

lo xe NT^+cyini n<5^k: ncu nckloypcdoy n<5^nouoc 

ToTe niUHcy THpq cto^i eplTq <5^YCDcy eBO?s. 

€YXCi) UUOC X€ 0Y<5cl nc ^i- Uni<5criOC <5^n<5^ JV<5cKL<5^- 

pCDN uuoN KieoY^i €BHiV €poq ^^^1 eT€ neqp<5cN 

UHN ty<5c €N€^ NT€ Ni€Ne<5 ni^HreucwN xe nex<5cq 

tT) uniUHcy €t6^i €p<5^Tq xe unepcyoopTep N^^iTHpoY 

€T<5cYcyci)ni i^eN 0YueT<5OCCD icxe uuon ' UApeN- 

cyCNq €^^N*UH1NI ecyCJDn NTeqxeUXOU N<5c1T0Y 1€'1. nr^ 

TeNN<5cN^c^+ <5CDN €n€qNOY+ <5cq€poYcb Nxe ni<5^rioc 

d^nds, ^c<5cK:<5cpcDN n€x<5cq uni^nreucDN xe <5^pi€TiN 

ao uuoi u<;[>H €T€K:oY^ccyq nexe ni^nreucDN N<5cq xe 

eioYCDcy eope n<5ciC€NX<5c2viON eoi^eN" n<5c^^c?Sc<5cYX 

tyCDni NTeBNH NK:eCOn ^1N<5c NT<5^N<5c^+ €n€K:NOY+ 
b€N +OYNOY X€ ^ niA.riOC <^CDpcy NNCqXIX €BO<Nc 

<5cqcy?ScH2v eqxcD uuoc xe ^-t ^n €T<5^qo<5cUi6 nt<^€ 

95 N€U nK:<5c^I N€U <5CDB N1B€N CTeNVjHTOY ^' <;|>H €T<5cq- 

OYCDpn unequoNoreNHC Ncynpi eniK^ocuoc <5cq+ n<5cN 
uneqccDU^c N€U mqcNoq cy<5LT€qccD+ uuon €box 

J^eN NeNNOBl €K:e^ Un<5cTCDB<3 NTOT U<;[>00Y NTeK:0Y- 
CDN^ €BO<V NT€K:X0U UneUOO UHMTYP^^NNOC N€U 

^ ^i add. s. 1. a rec. m. — " Antea +ccDOYa, dein prima manu emen- 
datmn. — ' y s. 1. — '' Ms. nuon. — ^ Sic. — '^ n add. s. I. a rec. m. .( 16 ). 

n^iUHcy THpq €tk:cd+ epoi <5in<5c nte neKLp^N e^oT^B 
(TicboY NT€ n<5^iuHcy THpq eui xe uuon not+ 
cyon €BH<v enct ^-f nin<5cNTOK:p<5cTCDp Neu nequoNo- 
neNHC^ Ntynpi n€U niriNic e^0Y<5cB cy<5c eNe^ ntc 

ni€Ne<5 45^UHN ^ 

iym nxiN^peqxLHN eqxco nn^cI Nxe niu<5cK:<5^pioc 
^n<5c ?^^cK:<5cp(i)N d<, ni^cDOTi eTTOi ep^Tq uni^^nre- 
ucDN - cycDni u<;}>pH+ N0TU<5^ci UHcu^o uni^^HreucDN 
N€U niUHcy THpq TOTe m^nreucDN nex<5cq uniuHcy 
THpq xe unixoc ncdtcn xe epe ?^<5ck:<5^pcdn ep^cDB lo 

iiv" J3€N <5<5cN*<5BHOTl UU<5^ri<5c 0T0<5 l^eN +OTNOT ^^qep- 
K^exeTlN^ e^pOTj3CDT€B UniU<5cCl OTO^ Nceci+ NNeq<5^- 

qoTi NNi0T<5CDp ni^nreucDN a€ <5^qepK:e^ceTiN e^poTlNi 
N<5cq NOTCHINI <5^q^pOTCCD?Scn €B0?^ un?^<5cC uniu<5cK:^^- 
pioc <5cn<5^ ?^^cK:<5cpcDN CT^ql xe Nxe niCHiNi nexe i5 
ni<5HreucDN N<5cq xe fi n<5^k: un^ij^e^Vccyipi NT€K:ccD?s.n 
uneq?^i5^c cbo?^ 2L€ +N<5ccyq<5ci d<,n Vy&^ n^^cy^.i NNeqc<5c- 

JbeN nxiN^poTccDivn cbo?^ u<;t>?^<5cc u^h c^ot^^b 
ne2i^q uni^nreucDN xe €T<5^K:ccD?^n cbojv un^c:v<5cc '^o 
xe <5iN^ NT^cyTeuc<5cXi NK:€Con ' +not xe d<.\f\'' 
NHi N0T?Sc<5cC unNicTiK:oN ^d<.\ CTe uuoN (ya.ou 
uuok: epoq n€U neK:icDT ni2Li<5^BO?^oc ^cqepoTCD Nxe 
ni^^nreucDN ne3.^q uni<5^rioc ^cn<5c ^c<5^K:<5cpcDN xe 

CCDTCU NCCDl NT€K:X€U+nr €BO?Sc J^eN Nl<5cqOTl af) 

€tjx:h ^ixeN NicynoTl oto^ NTeK:ccD ehOTs^j^en 

niHpn NT€ Nl^TClJc <5^N0ie +N<5cJ?C<5cK: €B0X NTeK:cy€ 
H\,K ^lN<5c NT€K:epeBO?Nc €NlB<5^C<5cNOC niU^K:<5cplOC 

' Sic. \jege . . . leNHC. — ' Post uni triiim littorariim lilura. — 
^ Ms. i^qep)e€?s.€Yi. — * € adfl. s. 1. a rec. m. — ^ i alter. arld. s. 1. a 
r m. — " Ms. NT€KJxeuLitni. I 


Mi^ WKxpmw ]i(:\<V(| uni<^Mreiici)r< Ae NHec«j(iMu 
dtioi ' (-opK-p <^\\ (■m^ cchMOT I I <vp :^e uuor< ajAoa 
uucn reN e^i ehor^ht-r^ 1 rp<5^Me/A n re mcc ncii o<v 
NiA€ua>N ' ni<^Mi eucDN Ae ^qACDNi h^u oifUhor< 
5 ^^tiOY^^^^c^^Ni eopoYi5^0Ta)N Npwti Nced)M NrM<5^cj r^ce- 

CiS^TOY €hOYN epCDCl 

*i)eN nXlNOpOTICMN Xe eTlpl NNiS^l N<5^C| neA€T. iir- 

Mi<^Mreuci)N N<5^ci Ae ci) x<5cK<5^p«)n <5c rercMiS^poTciiSc 
jcMN u<;|>ooT N<v<2,peN ' MeK:NOT+ MiUiS^rCiScpioc xe m€- 

to X<5^C1 N<5^C1 Xe UM<5^Te Me)Cp<5^cyi ACDie CROrv Ci) MlA<5cXl 
NT€ ^'t 0T0<^ Maj<;|>Mp NNlXeUCDN <;t>M eOUOC+ NNl- 
U€TCy^cN<^OMq NTe ^^l' <^>H CTOl Ncyeuuo eNinop^HTi^ 
NTe NM eOOT^^B TMpOT b^N +OTNOT <5cqACDNT NX€ 

ni^HreucDN <5^qoTOpMq eMicyTCico eT<5c cycDpM xe cycD- 

1,-, Ml <5^qOpOTlNl UniU<5^K:<5cplOC d^n^, IV<5cpCDN ' CBOIV b€N 

MicyTeico NcecNq N<5^q ^iacn mibhu<5c nexe niu<5cie<5c- 

plOC <5cn<5^ ?V<5^K:<5cpCDN NbpHl NJ^HTq XC OT ON MC eT€ 
M<5clicN0U0C N<5c<5^iq NHl 

6T<5^q<;t>o^ xe €mibhu<5c nexe ni^nreucDN N<5^q xe 

oo <5^plOTCl3c Cb 2V<5cIC<5cpCDN <5cplOTCl^ NN1N0T+" UM€p- 
UOT NK:<5^1CCDC J3€N N<5^A1X ^qepOTCD NX€ M1U<5cK:<5^- 
plOC l^CN OTCUH UUeTpeUp<5cTaj M€X<5cq N<5cq A€ 
+N<5^€pOTCl^c <5cN n€Te<5N<5cK: " IplTq NHl qcyoM NeUHl 

Nxe Mi5^N0T+^ eqepBOHOiN epoi eqoi u<:^pH+ notcobt'-' 

ar, N<5^T^U<5cNTlNON eqK:CD+ eT^^i^TJ^CH N€U M<5cCCDU<5c 

€Tcon (j^qepoTCD Nxe ni^^nreucDN neA<5cq N<5^q a€ 

Cb <V<5cK:^pCDN €K:€p^N<5crK:<5c^lN UUOl eOpiepB<5cC<5cNl- 

^ Ms. uuaoi. — ■ I Cor., x, -21. — ^ Sic. Lege TCKinicppHCiiS^. — 
* Ms. Ni^picN, deia eniendalum a rec. m. — * Sic. Lege K5<.Ki^p(DU. 
— ' N 3'"" add. s. L a i" m. — ' Ms. neeTe^N^cx:. — ' y s. L — "' Ms. 
NOYCoriT. deiii b supra n appositum. 

COPT. - C. - I. -2 ^iN ' uuoKL^ eni^oTo <5iTeN Ne)ec<5^2Li erxop +not xe 
*f. ij v. <5cpi^Tci3c HTd^jcd^K eBO?v * niu<5^K:<5cpioc xe uneqc^cxi 
Neu<5cq nexe ni^^nreucDN N<5^q 2S.e ecycon jxioTCDcy 
e^pij^^ <5^nk:ot2li nc^oot n<5cKl cA^^TeKiepCKLenTiN 
uuok: u<5cT<5cUoi niu<5cK:<5cpioc xe nex^q N^q xe 5 
^iKLHN eepcKenTiN' uuoi un<5^TM' n^k: en^du^ ?^oi- 
noN <^H eTe^Hd^K. <5cpiTq nhi n<5cccwu^ ucn j^eN nckl-' 
XIX T^c^^Tj^H xe Neu n<5cnN^ Hd<.n\,^ ihc n^c 

V)eN nxiN^pe ni^^nreucDN ccwTeu €n<5c1c<5^xi ntot^ 
uni<5^rioc d^nd^ 2v<5^K:<5cpci)N <5cqepK:e?^eTiN eep0T<5ccyq lo 

eOTCTT?V?VOC NC<5^XC!)q HT NC^OOT NlU<5cT01 XC ^Tlpl 

N<5cq k:<5^t<5c <:|>ot^^c^<5ni uni^^HreucDN ^h e^0T<5^B 
xe ^cn<5c ?^<5cK:^pcoN ^cqTtWB^ eq^cyi €niCTT?ScOC eqxcD 
uuoc un<5cipH+ xe n<5c^ ihc nxc nicyopn uu<5^pTTpoc 
uu<5cTicTq ^H eTOi Net eNiecDN j^eN Teqxou nnot+ i.") 
€K:€OTCi)pn-' cy<5^poi uneK:<5^rr€?^oc e^0T<5cB e^peqepBOH- 
^iN epoi N<5ci xe eqxci) uucdot Nxe ^h e^0T<5cB <5cn<5^" 
?^<5^K:<5^pcDN ic OT<5crreivoc NTe ncx ^s^qo^^i ep^Tq c<5c- 
ncycDi uuoq <5cqB0?^q cbo?^ i^eN niCTT?v.?^oc <5cqjx:<5^q 
enecHT <^-qT<5c^oq ep^Tq ^^Ne ^?^i uncT^CDOT nexe 90 
ni<5<.rr€?ScOC N<5cq xe ^po uuok: oto<^ NT€K:cycDni not- 

*f. i3r". p(joui NXCDpI CD HlcyCDIX NT€ HJ^C *<5cqV)CDNT r<5^p 

ei^oTN epOK: Nxe rxcdk: €bo?^ uneK:<5crcDN n<5^i xe 
eT<5cqxoTOT N<5^q Nxe ni^rre?^oc nt€ ncx <5^qep<5cC- 
ni^^ec^e uuoq <5cq<^CDiv encycDi €ni<^hotI epe ni<5crioc ar) 

COUC NCCDq 

i3€N hxcdk: xe uniu<5^<5r n€^oot <5cq€pK:€?N^€TiN 
eqxcD uuoc xe u<5ccye ncdt^n <5^n<5cT en<5ciT^?ScencDpoc 

Xe C^p<5c <VqUOT cy<5^N U<;|>H NIU<5^T01 Xe €T<5^Tlcyi 

' R a(l<l. 8. I. a 1* 111. — * Ms. u.aoi, dein eniendatum a rec. m. — 
* Sic. * Sir. — ' In ms. bis posilum. — ' Ms. i^. oniisso n&.. — »»H 1.' •«« 1'.) noc eqo^i ep\ i (| cmuciii uiuci 'r:\oc <s^'repaj<;t>iipi 
eu^cycn iS^TCDci} thox cTxa) uuoc xe <5^r40M ^^ri- 
7:pMC ri<5^N0c UTi^ppnci^ f^nn' e<J>'t' uiu<5^rioc Mid< ?^d^- 

T) K<5cpCl)N OTO^ <5cTRa)r^ ChO^ NNlha^IC eN<5^TUHp 

uucDOT <5cTC<5^TOT c^oTN i^eN ii<;^o uiu^Hieua^N ne- 
xe ni^HieucDN ncdot xe <5^peTeNN<5^T eoT ^{xyv(:\{ 
xe ^^pereNCii^ NNeTeNw,a)K: eBo:v i^pereN0T<5^<^OH- 
NOT Nc<5^ ^'t N^c<5^K:<5^pa)N ncAe Niu<5^roi N<5^ci Ae <:t>H 
10 eT^NN<5^T epocj TeNN<5^T<5^uo)e epoq <5cN xe nookl 
OTcyeuuo epON <5^qep0Tcb Nxe ni^nreucDN n€X<5cq 
NCDOT xe K:<5crH re<;{><5c?^H 'fc<5^xi ncucdtcn nk:<5^:vcdc 
TeTeNC<5^a.i ncuhi nk:<5^k:cdc *<50<vcdc pcD teui <5^n 3.e ■\.x:\r. 
i^iN<5c+<5^no<;{><5cCic epcDTCN N<5cci) NpH+ xe uneTeNC^i 

i5 UniCDUC 

T7iM.<5cJ^<5cp>oc xe ^cn<5c <v<5^k:<5^pcdn nicycDix ntc 

nycc j^eN nxiNOpeqccDTeu eN<5^i NTOTq uni^^nreucDN 

nex^^q nniu<5cT0i xe 2LeuNou+ xe qj?CH Neu^N Nxe 

n^cx iHC n?cc oto^ n<5cipHt <5^qTCDB^ eqxcD uuoc 

ao xe couc ei^pHi es^cDi n<5^cx <5^nok: ncu n<5^cnhot cto- 

<51 ep<5^T0T NeUHl +NOT <51N<5c NTe neK:p<5cN eOOT<5cB 

(TicDOT j^eN +OTNOT 2^e <5cqepc<:|>p<5cri^iN uniK:<5c<5i Nxe 

niU<5cK:<5cplOC <5cn<5c ?V<5cK:<5cpCDN J^eN TeqX12L N0T1N<5cU 

j^eN +OTNOT d^ oTnTFH uucDOT" cyoTo encycDi 

35 eCOTOBCy U;|>pH+ NOTj^eiCDN OTO^ <5cq+CDUC NCDOT 

e<:[>p^cN u<;{>icDT'^ Neu ninNic eooT<5cB niu<5^toi xe ne- 
xcDOT uni^HreucDN xe ic <^~+ <5cq<5ciTeN Neuncy<5c 
uneqB<5cnTicu<5c eooT<5^B <5^k:n<5cT epoq nn€k:b<5cX u<5c- 
^cno<:{><5cCic epON eopeNcye n<5cN c<5^box uuok <5cqxcDNT 

* Sic. — - Y s. 1. — ' Siipple Nea ncyHpi. Nxe ni^HreucoN nex<5^q xe +ot<5^^c<5^<5ni e^poYcwM 

NT0Y<5c<;{>e NTCHql CiScTOTOT XC <5^Ta)<Vl NT0T<5^<;t>e 
NC0T<5cl Uni^BOT ' ^tOOTT <5^TX(D)C UnOT<5cra)N ^hOT^ 
<5cT(n UniJ^CIVOU N<5cTiVa)U V)eN Nl<;|>HOTl 

M. i6r\ *LIeNeNC<5c N<5^i xc THpoT ncxe <5cpi3^Noc ni^Hre- 5 
ua)N uni^cFioc <5cn<5c ?c<5^)e<5cpa)N 2Le <5^pi^Tci3^ nninot+ 
unepuoT Nx:<5^)ea)c j^eN n<5cS.ix xe n^ok: 0TC<5cBe ne- 
xe ni<5crioc N<5^q xe <5^nok: 0Tc<5^Be nchot NiBeN xe 
eicyiNi Nc<5c ^ueTOTpo un<5^cx iRc nj^c <;|><5ci +not 

€+N<5^cye ep<5^Tq HTd^fl Unij^^cOU N<5^TT<5c)eO N<5^1 10 

eT<5cqca)Teu epa)OT Nxe ni^^nreua^N ^qj3p<5cXpe2L 
NNeqN<5cX^i ej^pHi excwq nex<5cq N<5^q 2.e icxe j?eN<5^- 

CCOTeU NCCDl <5cN NTeiClpl U<:|>H eT<5c NlOTpCDOT- 

0T<5c<5c<5c^Ni uuoq ' +ep)ce2veTiN e^poTcbivi NTeK:<5^<;|>e 
j^eN Tcnqi i5 

niw-^JcJ^^Jcpioc xe jyen n2LiN^peqca)Teu eTeq<5cno- 
^<5^cic <5^qcya)ni eqcyen^uoT NTOTq u<^~+ j^cn +ot- 
NOT xe <5c Niu<5cT0i + unijx:<5^uoc epcoq <5cTeNq €niu<5c 
€TeqN<5^xa)KL eBO?^ Nj^HTq N^oq xe n€x<5cq nnik:€C- 
Ta)N<5cpioc z.e ^cpi<5cNej?cec^e uuoi notk:ot2li nt<5^+ uo 

NOTHpOCeTj^CH ll^^if-t OTO^ <5cTOa)0T+ CpOq NXC OT- 

Nicy+ uuHcy eqocy niu<5c)c<5cpioc xe <5cn<5^ rv<5cK:<5cpa)N 
^q<;|>a)pcy NNcqxix cboiv <5^qTa)B<fj un<5^ipH+ eq2La) 
uuoc xe n<5^crc ihc n?cc o^i ep<5^TK: ncuhi ntck^+xou 
•f. i/i v\ NHi "cy^^c+xcDK: CBOiv un<5^<5cra)N 95 

niccDTHp xe iHC <5cqoTON^q epoq \jen +otnot 
une ^<vi eui epoq eBHrv eni<5^rioc uu<5cT<5cTq nexe 

^H e^0T<5^B UniCCDTHp XC n<5^Ct 0T0<5 n<5^N0T+ IC 

^nnne <5cK:ccDTeu epoi h^en nxiN^piTCDB<^ uuok: ^not 

Ms. uniA. lanliini in line liueae. — ' y alter. s. 1. — ^ Ms. u.NOq. NA.eperiN auo(| n loi k xe nook oYpeqcyeN^M r oto<^ 

NN<5^HT niCCDTHp Ae IieA<VCj N(5^Cj Ae ^W PT( ICOT<VcyC| 

'hN45^AOKC| N^K. eROX <^(jepOT(n r^Ae nia^ScKiS^pioc <5^h<5^ 
f) iv^K^pcoN ncA^ci N<5^ci Ae H<5^cc eupe iiN daoK xe 
NNeicjx^cn a]uvc(na<5^ er<5cK:o h^N niKL^s^^i <5^^^^^<5c eK:e- 
pcnic epo(i e(ioTOA NceKcnT exa)ci NOTa<5^p'F'TpiON 
OTo<^ NH eoN<5^K:a)T tiH^a<5^p iTpiON eK:e+ Na)OT Nrcye- 

BlCn NNOTblCI b€N IIVHa NTC T^^t^e OTO^^, NTeKLOHOT 

10 Neu NH eooT<5cB nt<5^k: ecycnn <5^pecy<5cN ot<5^i +pHT 
en<5^Tonoc ntccixoklci cbo?^ CKiecaoT epoq Nea neqni 
THpq cn n<5c0^c uneNOpe ^?^\ Nj^eiacnN OTxe ^?^\ ntcb- 
NcnoTi cye e^oTN en<5^Tonoc nnc Ccnbeu NNcnnc oTxe 
HN^ N<5c]c<5cO<5^pTON b^NT c^oTN enia<5^ eT0TN<5^7:cn 

iT) an<5^ccna<5^ NbHTq <5cpecy<5^N ot<5cI eqcycnNi b^NAiNcycnNi 
NiB€N le 0T<5^i epe oTxeacnN Nea<5^q I e^oTN en<5c- 
Tonoc NTeqoTcncyT excN n<5^ccna<5^ *eK:€€pj?c<5cpi^ecoe f. i5r' 

NCnOT aniT<5^?v^(rb ^n eON<5cCJ3<5^1 NT<5ca<5cpTTpl<5c ' cb 

n<5ccx €Tcy€Nep<;|>aeTl N<5^q eK:€<;|>cni3 dnij?ciporp<5c<:}>ON 

ao NT€ NeqNOBl NT€K:N<5^<^aOT €BO<V ^&. NlAOpA" €T^CnOT 

NT€ niAi<5^B02voc 0T0<^ NTCicj^cn dneiccaoT Nca neK:- 
N<5^i Nea T€K:<5ipHNH aHN-^ eBOiV i^eN noTa<5cNcycnni 
THpoT OTO^ €K:epcnic epcnoT nt€k:ci3<5c1 dnoTp<5^N 
enxcna dncnNV) CK^ecaoT coton nib€n €0N<5cca)Tea 
o5 €T<5^a^cpTTpiic Neu NH eoN^^^-f NOT<5^r<5^nH ' i^eN ne- 
^ooT NT€ n<5c€p<;|>a€Ti €k:€+ NcnoT dnoTBejxie oto^ 

NT€K:XCnK: NN0T€THa<5c NCnOT €BO<V NT€K:N<5c^aOT 
eBO^c ^<5c n€T<5CnOT N1B€N OTON N1B€N €0N<5cCy€n bici 

NTOTi €n<5^Tonoc NceoTcncyT €X€N n<5^ccna<5c €K:€Xcncy 

' Ms. NNTic. ... — " Sic Lege Nixopsc. — ^ S/>. T.pjO-e eYUHN. 

— * YS. 1. uneK:N<5ci e<5pHi ea.cDOT NTeiecuoT epcDOT NTeKj^co) 

NCDOT eBOiV NNOTNOBl <5cN0K: ^CD n<5cCCDTHp eK:e+ NHl 
NOTOlTON NeU OT<5^N<5cn<5cTClC K:<5cT<5^ neK^Nlty-f NN^l 

<5cN0]c Vyd^ niT<5cJvencDpoc '^'t nu<5^ipcDUi nipeq+Bej^e 

NOTON NlBeN e^N<5c^+ €pOK: 5 

i^m nxiN^peq^s^cDK: cbo?^ nn<5^ic<5^xi Nxe niu^cK:<5c- 
pioc d^nds, ?^<5^K:<5cpcDN nexe niccDTHp NiS^q xe (fpo uuok: 

^TKHN r<5cp NXe NCK^l^lCl THpOT +CDpK: UUOl UUIN 
UUOl Xe NH eT<5cK:X0T0T THpOT +N<5cX0K:0T ehOT^ 

NH xe CTe uneK:epnoTueTi +n^c^itot +n<5occd io 
NN<5^^rre?v^oc eTpcDic eneK:ccDU^^ unie^^ooT ncu nie- 
•f. i5v». a^cDp^ *eT(n unep<:l>ueTi nnh e^N<5cI eneK:Tonoc ctIni 
uuoq NHi +N<5cCU0T e<;|>0T<5ci <4^oT<5^i k:<5cT<5c neq- 
uncy^ NM xe eT<5cqa.0T0T N<5cq N2s.e niccDTHp <5cqep- 
i5ccn^c^ec^e uuoq <5cq^CD?v encycDi eNi<;l>HOTl j^cn iT) 

OTCbOT 

TTiU-^J^JC^Jcpioc xe i5^qK:oTq eNiK:ecTCDN«5cpioc nex<5cq 

NCDOT 2Le <5cUCDlNl^ XCDK: CBO?^ NTeTeNAl<5^K:0Nl^ J^CN 

+OTNOT <5ctI Nxe NiK:ecTCDN<5^pioc niu<5cK:<5cpioc xe 

<5cn<5c <V<5c)C<5cpCDN <5^qC0TTCDN " neqUOT-^ CBO?^ <5^TCb?Vl 90 

NTcq^c^e e^0T<5^B <5cq3.cDK: NTeqouo?^ori<5^ eeN<5^Nec 
eBO?^c ncotTx uni<5cB0T n<5^6nH <5cqtycDni Nxe ot- 

N1C1)+ NOTCDINI bCN niU<5^ CTCUU^S^T <5c niU<5^ THpq 

cyety c^oiNOTqi eBO?v e^fte n<5^cy<5ci NNi<5crre?^oc eT<5cTi 

NC<5c T^f-Tj^H UniU<5cK:<5LplOC <5^n<5^ ?^<5^K:<5cpCDN HlCCDTHp ^T) 

xe <5^q(n NTeq^^Tj^CH eNi<^>HOTi Neu^q ncu Neq&crre- 
?^oc eooTe^ NccDq oto<5 <5^tI cro?^ b<5^xcDq Nxe 
n^^cDpoc NNH e^0T<5cB THpoT ATep<5^cn<5^^ec^e uuoq 
cy<5cTOTo?^q ebOTN CTnoivic uneNOx oto<5 ncNNOTi^ 

' 1 1"" a(J(l. s. 1. a i' fi). — ' Sic. Lege i^qcoYTCN. OYO^ neNCcniMp inc uycc ^m eir e^ox ^^iroTq epe 
nidboT epnpeiii u&^q Nea iieqimi N<vr<5^ooc Nea ni- 
TiNA. eooY<5cR Npe(| r<5^Nbo ti)<v eNe^ n i e NieNe^ inpOT 

MIHN 

r> ncc Ni^i anLxcDR eiA^qci:)^! >:A^HiX yc ai^TOi i^ajm -^vW 2/i y-t — [-huicpTYpii^ NTe ni^^noc i^Ni^Tor^ioc] *Cod. Valic. ^ir/^-v-Tfi /^-va o r; 

Copt. 68, K0r2L\ OTOe o 

^- ^9'- unio^^i hfm TTiT^d^HH iNiN<5cIo+ d^KT^d^ icxeN eij^eN 

H NpOUni <5clC0T(i)NK: e<5^1]Ca)+ NCCDKL J^eN OTCCDTTeN 

0T0<5 +NOT ncx unep+cymi nhi oTxe unepOTel 

C<5cB0iV UUOl <5c?^?^<5c UOl NHl NTeKL2L0U e^piqM J^eN 
OT^TnOUONH J3<5c NeNB<5cC<5cNOC Un<5cl^cN0U0C Un€N- lo 

-epoTxoc 2Le <5cq^a)N neqNOT+ <5c?^<v<5c u<5^poTeui xe 
n^ok: neTj^eN T<;|>e entycoi Neu j^eN ni4>hoti Neu 
V)eN niK:<5c^i oto^ '^o^k ne nidboT ty<5c eNe<5 

6ti xe eqTCDB^^ un<5cipH+ ^^nnne ic ni<5^pjx:H<5^rre- 
?^oc uij?e<5cHJv <5cqi enecHT €bo?^ j^cn ni<:|>hot1 d^q- lo 
cc«?^n NNiCN<5cT^ emnp uuoq oto^ <5^qT<5c?v^6 uneq- 
ccDU<5c u<:j>pH+ Ntyopn OTO^ ne2i<5^q NiS^q xe 2LeuN0U+ 
riiBCOK: NT€ njac unep€p^o+ xe q+ e^^pni excoK: 

gquotyi xe Nxe ni^noc xe eqN<5c^ci)?^ ty<5c noTpo 
<5cqN<5^T eoTpequcooTT eqcH+ ^ eBO^c j^eN +3crop<5L -.^o 

NTe +nO?^lC eT<5^TbO^B€q N21€ ^<5cNpCDUl Un<5cp<5^NOUOC 

*Mi. ^TcJbivi NNeqcieeToc - *oto<^ N<5cpe <^<5cNUHty ep^^HBi 
epoq ne eT<5^qN<5cT epoq N2ie niu<5^pTTpoc ^qepuK:<5c^ 
N^HT OTO^ eT<5^q6^i ep<5c rq <5cqTC0B^ un<5^ipH+ eqxci) 

UUOC 3.€ n<5^C^C IHC Hj^C ^U e+tyCDH NN<5^1blCl THpOT '^-^ 
K)<5^ n€qp<5cN €^0T<5cB NOOq CqeTOTNOCK: ' OTO^ N+OT- 

NOT <5cqqoxq entycDi j^eN ^uh+ <5^q6<5i ep<5cTq j^eN 

+XOU NT€ <;{>+ NH OTN eN<5cTO0THT UneqK:CD+ N^cTlpl 
' Sie. L('|[e eqcic+.' — ' Y s. I. — 'oallor. s. I. * »>.( 25 )h4' Np Npcnai Neti c^iui nou koyai nd^T^ot e'v&^y\id^'i 
Ae eTiViNiti)'!' NOj^Mpi rr<vcci)a)Hi ^Yci^u; thox er- 
cori' (-Y^^cn uuoc ac 0T<vi ne <^f unMinoc ^it 
CTipi NNMti)<;J>npi riipOT 
1 f) ^TiS^cica) rtu xe nac noTpo enhpct)OT NNiuiity 
^ciep^ol' eUiVtya) ecjueTi xe i^pnoT (n-\. inoiMC 
Ta)NC e\2,pHi eAa)ci oto^ N^cjtijiNi ne A€ ot ne 
HiS^ibpcDOT ertyon ^d^\ ei'ca)reu epocj <5^TT<5^uoq xe 
^N<5^TO?Scioc ninepCHC (ScqroTNOC- OTpequcDOTT oto^ 
10 epe NiUHty *ootht epoq eTi^cboT u^;})^ <5^quo<^ xeT. 19: 

eBOX bCN OTACONT N€U OTURON 0T0<^ n€X<5cq X€ 

^cNiTq ty<5cpoi eT<5^TT<5^^oq ep<5^Tq unequoo n€X<5cq 
N<5^q xe j^iHd^^LV epoje ku cb ni<5cT^HT eBor^bCN n<5^i- 
u<5^ri3^ eTcopeu-^ nh eTejcipi uucdot b^N t<5^ib<5^)ci ne- 
iT) x<5^q N<5^q Nxe niu<5^K:<5^pioc J^n<5cTo:vioc xe ^nojc <5^n 
ncTCCDpeu uucdot <5^:v2v<5^ u<5^iv<von moK neTccDpeu 
unueocuoc THpq c<5cB0iV u<^+ totc nexe ni^NOUoc 

N^^q 2L€ tye +XOU NTC ni^cHOIVIVCDN +N<5^epB<5cC<5^NI^IN 
UUOlC NK:<5c<VCDC NT<5^cyTeUbO^Be]C NjxcDiveu ty^^+cl un<5^- 
ao utyity n€U<5ck: nexe niu<5^pTTpoc N<5cq xe ^^jvh^cdc +ep- 
ty<:j>Hpi NTeieueT^cNec^HTOc CKiepceBec^e nn<5ci3c^tj;con 
TOTe <5^qOT<5c^C<5c^Nl e^pOTT<3€UCO uniu<5^K:<5^pioc 
^IXCN OTK:<5c^€Tp<5c UB€Nini OTO^ NC€<51 J?CpCDU J)<5cpOq 

N^oq X€ une nij^pcDu +I3IC1 N<5^q enTHpq oto<^ ne- 
95 x<5cq umJcNOUOC *X€ ^pieui n<5ck: cb niicNOHTOC xe n. 

N+€p<50+ <5cN l3<5cT^H NN€K:B<5^C<5cNOC <5IT€N +XOU i^T€ 
nj^C n<5^N0T+ n<5^?^lN ON <5cq2LCD Un<5^1pHT0N eBOIVJ^eN 

lepeui^c ninpo<;|>HTHC eqxcD uuoc 2L€ u<5cT<5^:v(roi n^ 

0T0<5 eieT<5c2V(ro n<5c^U€t oto<5 eicNO^eu^ 

' Y s. 1. — - Sic. l.ego ^^qTOYNec. — ^ Sic. Le^e exccwpea. 
— * Ier.. XVII. 1 fi. .( 26 )^^- 
U€NeNC<5c N<5cl OTN <5cT^a)0T+ cnoTpo NXe H Ncye 

NpcDUi eBoivj^eN NH eT<5cTN^T enipequcDOTT €T^q- 
TOTNOcq Na.e nid.rioc eTcwty eBOJv eTcon^ xe knon 
^(i)N ^NON ^<5cNjx:pHCTilNoc OTO^ CNcyeucyi u<^~+ 

Hd^H\.T02\.lOC TOTe Hl^cNOUOC NOTpO d^qOX d^^Cd^^H\- 5 
e^pOTJ^O^BOT THpOT J^CN pCOC NTCHqi OTO^^ <5^TXCi)K: 
€BO;V NTOTU<5cpTTpl3^ NCOTie^ N^^CDp <5cTCye NCDOT 

encycDi eNi<;|>HOTi v>eN OTNicy+ ncdot 

lJeN€NC^ N<5ci xe 6n <5^q^poTj3i+ unicy<5cp NTe 
Teq3^<;|>e cy<5c Nequo+ oto<3 NT0T2Lecy ^eux n€u i. 
roNiAc e^pHi excwq oto^ h,eH +xou ntc njcx Hd^- 
•f. i()3. qepec^<5cNec^e *^n ne d^KT^d^ N^cqTOOB^ u<^"+ eqxtw 
uuoc xe n<5ccx ific n^c ^n €T^cq^<5cUio unipcwui 
k:<5cT<5c neqlNi Neu Teq^DCCDN e<5cquo?^j3q'' n^<5cNk:<5cC 
Neu <5^NU0+ Neu OTcy^^^p eKLectWTeu epoi NT€K:oT(bpn i5 
cy<5cpoi uneK:<5cpjx:H^rre?voc NTeqTtDUi un<5ccy<5cp €nequ<5c 
NK:€Con <5iN<5c NTeqeui N2.e n<5ci^N0U0C xe uuon K:e- 

NOT+ €BH?Sc epOK: C^TOTq OTN CTl eqTCDB^ <5cq6<51 

ep^^Tq e^pHi excoq H2Le ni^cp7:H<5^rr€?ScOC xxija&^n?^ oto^ 
iS^q^^uoNi unicy^cp ntc Teq^<:j>e <5cqT0uq €nequ<5c NK:e- ao 
con OTO^ <5^ccycDni unipH+ €N<5^qoi uuoc Ncyopn <voi- 
noN N<5cqxcD uuoc Nxe ni^.rioc ^cN<5cT0M0C xe Jcpieui 
n<5ck: cb ni^Nouoc oto<5 Nepr<5cTHC ntc +3cN0Uiic xe 
<5cK:(ricyini 

TT<5^?^1N ON <5cqOT<5L^C<5^^Nl NXC niTTp<5^N0C e^pOTlNI 9i5 

NOTTp07:oc UBeNini epe oton ^^^^Ncnqi NpOB b^N 

TeqUH+ <5cTU0pq NTOTq N€U p<5cTq ^.T^lTq ejjOTN 
epoq cy<5^T€ NH eTC<5^V)QTN UUOq THpOT <;|>CDN €BO?Vw 

•01. niicNOUOc xe <5^qccDBi eqxcD uuoc *xe <5^q^cDN +not 

' Y s. I. — ' Y s. 1. — ' alter. s. 1. — * Gf. M. Kabis, Auctarium, 1 ..•-•.( 27 H*. 

necjNOYi^ (-ORe OY tiiu:(i(pftOHOir< (^poq <v(|eui Ae oyon 
KOXd^CK heN HLMiCiVc nipior^ i)t'N 'loYf^oY <v(ji r"<Ae 
ui7:<vm:v cro^ hnn v^a oicoc ^ vd^q6\ ncu im po/:oc 
^(|Ra)?v eRor^ <v(i,2,iOTi NNcquervoc enequ^ ' NieecoH 

) OYO^ <5cq r<5c<2,oq ep<5c rq (-qoYOX uuon <*?^I nt^k.o 
cyoH uuo(i enrHpq <v:v^^^ N^qpa)OYT ne u<^piri' 
i^NH eroYNoq i^^eN nnpn b^N nxmopeqNiScY oyn 
epoq Nxe noYpo eqoYox uneqpni^ <vqca)K: CTeqnop- 
^ifpk d^q<^i<\^c OYO^ <5^qK:a)?v^ NNeqa^iA CNeqepHOY' 

n eqxcD uuoc Ae i^:vHoa)c iS^i^cocy NTOTq un<5^i^N0- 
cioc Nbervcyipi ^d^\ cTipi NN<viu<5^ri^ un^ipH+ un<5^- 
uoo eBO^^ tye noYx^i nninoy+ xe +N<5^qa)+ un<5ci- 

p<5^N Z.e J^pHCTli^NOC €BO?V <5121€N nK:<5^<^l 

ToTe nilNOUoc <5^qopOYca)N^ uniouHi i^<5<5cNn€XHC 
5 i^^^ouT <5cqopOYtya)K: i^oY<:|>occ<5c <5^Y^iTq ebpHi epoc 
0Y0<5 <5^qopoYCi+ ebpHi eACDq noy^^ohn n€U OY:?epa)u 'Wujii. 

N€U OY;V<5^U2^<5cnT N€U ^<5^NCy€N<5^:VO:Vl N€U OYN€^ 

OYO^ nexe noYpo xe cye niK:p<5^TOC F<Te NipcDueoc 
+n<5cU0Ynk: unejcctwu^s^ V)€n oYj^pcwu cy<5^+N<5cY xe 

o IHC N<5^cyN<5c^U€K: CBO^Vl^eN N<5^XIX <5cYCy<5^NOY(i) ' eY- 

pa)K:^ uuoq iMcedbivi i^T€qK:epui i^ce^^iTC e<;{>i6u ni- 
rcNNeoc xe N<5cqty?s^H?v ne i^eN nij^cpCDU eqxci) uuoc 
xe tcdnk: n<5^^ ific npcc u<5c<5<5cn en<5c^<5cn ' tcdnk: 
^cpiBOHOiN epoi xe i^ooic ne <;|>bohooc uni^HK:i ncu 
r> niop<;^<5cNOc Neu meBiHN n€U Nij^Hp<5^ Neu NicyeuucDOY 

N€U NIpeUlNlXCDlM cyCDHl NHl iMN<5^a)+ I^eN T<5^UeT- 

cyeuuo xe uuon ic€oy<5^i €bh?v epOK: oyo<5 ecycDn 
^K:o<5^cyc NHi cb n<5^cx €0pi2LCDK: CBorv i^eN n<5cijx:pcDU 
u<5^p€ n€K:oYCDcy cycDni 

^ Sic. — - Sic. Lege eNOYepHOY — ' Ante icYcy&.NOYdb aliquid siip- 
plendum videtur, e. g. OYO^ ^qOY^Cic^Ni. — ' Ps. cxviii, io6. — ^>.( 28 )^^" 

6ti otn eqTCDB^ HZ.e niu<5^]c<5^pioc k <^~+ OYcJbpn 
ci)<5^poq uni<5cpj;cH<5crre:voc <5cq(jbtyeu ntxou ntc ni- 
aX. j^pcwu <5cqeNq *entya)i uuon ^tsj nt^klo cyon uuoq 
enTHpq oto^ nex<5cq N<5^q 2Le xeuNOU+ oto^ u<5^- 
peqT<5cXpo Nxe neic^HT xe m KieKLOTXi j?CN<5cxa)K: 5 
ehOK uneKi^rcwN 

v^eN nxiN^peqo^^i xe ep<5^Tq uneu^o unoTpo nex<5^q 

N<5^q 2Le (ScKLCOTCWNT Hl^NOUOC ^cNOKL ne ^cN<5cTO?ClOC 

ninepcHc hibcdk: nt€ n^c <;f><5ci eTe neK:<v<5cC ct^cdot 
xeoTA. epoq noTpo xe <5<,qep u<;j>pH+ xe qccDTeu 1 
epoq kii OTO^ nex<5cq nniu<5cT01 xe ^iOTl en<5^i^^N0- 

CIOC Xe <5cq^pOty eXCDl eU<5^tyCD e^^OTC 0TTTp<5^N0C 
€T<5^qTCDNq eX€N T<5cUeTOTpO 

IxliM-^s^Toi xe j^eN nxiN^poT^ioTi epoq <5cTepB€:vive 

OTO^ N<5^TK:CD+ UNH NeU UN<5c1 eTKLCDJV^ NTOTi^<:J>€ 1 
ej^OTN I^eN +XCD1' eTCDCy eBO<V THpOT eTa.cD- uuoc 
Xe N<5cl N<5cN <;J>pCDUl d^i' ^N<5cT0M0C <5^NepN0Bl epOKL 

N^oq xe ne2L<5cq ncdot xe qoNi^ Nxe n<5^S iRc nj^c 
xe NNeTeNN<5^T uBO?v ty<5cTeTeNep6uo2voriN nihc n;^c 
19.'). xe Nooq ne <5|>~+ uuhi oto^ u*uon K:eoT<5^i eBH<v ^ 

epoq N^CDOT Xe C<5^T0T0T <5cTCDty eBO?C 2i€ TeNN<5^^+ 

xe uuoN K:eNOT+ eBHiv epoK: if?c njcc ^^t n<5^n<5^to- 

ZVIOC <^><5^1 ^CDN eT€ N<5^NCCD0TN UUOq HC OlfO^' <5^N- 
XO?vq eBOiV b^N TeNUeT<5cT<5HT OTO^. +NOT TeN€p- 

ouoJvoriN uuoq 2.e moq m n^ N+<;|>e' Neu niK:<5^<^f' -^ 

ICACN +NOT ty<5^ NieN€<^ THpOT ^UHN 

QirO^ JdCN +OTNOT <5^T0TCbN NAe N0TB<5c?^ €T6i 
UV heu TOTHHl OTO^ N<5^TXCD UUOC UHOTpO CT- 

itycDty N<5^q xe cb niepr<5^THC ntc +i^NOUii^ <;t>H 

' .S'/>. Lpjjr» +X01. — ■ Y s. 1. — ■' Oiilter. s. 1. - " Sir. — * Sic. (0^ii)H NNiCNOci r^iVir^ohi' fftox ^•lAtr* iik^v^^' '<^* 
eoN<v6^i tpMO^Y opOK h(r< uii:^ooY Nre ircpKcic le 
uiiejcci i^ooR Ae e)e<;|>a>N fu<<5^icN0(| ud^ouofA h>o?< ^i- 
xeN hk:<5^^i eoRe ^d^\ moK ^cdk. daoN n<5^i u^id^c^oK 
ku ti)\. eNfc\3 xoiiiON i^NON <^a)N neTe<;^N<5cK: icpirq 

N<5cN bCN OTia)C dllON <VNepC<5^Re e<5crK0Td)N ' <^\ 

utiMi eRO^c ^iTeN iiii^rioc i^N<5c rorvioc ^jmdk OL<;j>t 
^<5ci eT<5c(ii tyini N<5^ic *nia<5cK:<5^pioc xe icN<5^ ror^ioc • at. 
N^^q+T<5cApo N<^HT Na)OT Hc eqxcjD daoc xe 6po 
daa)TeN NieRi<5^iK: ntc njcc <:J><5^i ne hi^^fcjon r^^cyoT- 
(Tpo N^HTq <5cpe(Aj<5^N oTHOiveaoc rcDNq excN HOTpo 
ty<5cT(fiOHN0T eBoiv eniHOxeaoc oto^ ^<5cNot6n aeN 

ty<5^T^>0OB0T ty<5cT+epbOT N<5<5cNK:eOT6N b^NOHNOT 

epeTCNJ^aoNi ntotohnot eoBe ni<5^nnonn<5c eopcTeN- 

CTlTOT HCDCtb a<5c?^?^a)N Nl<5cNa)NN<5^ NT€ HlNlty^ NOT- 

po n>:c 

ToTe hik[?"^ da<5cT0i <5^Tca):vH nnot^cdk: <5^tc<5c- 

TOT eV)OTN l^eN H^O dHOTpO NOOq X€ <5^qxa)NT 

ea^tyci) j3€N OTOprH <5cqepK:€^c€TiN eopOTj^ooBOT th- 

pOT J^eN pCOC NTCHqi 0T0<5 <5cTXa)K: €BO?Sc FlT0Ta<5^p- 
TTplic NCOT^ dHl3^B0T j^01<5cK: J)€N OTa€TS.a)pl OTO^ 
H€X€ HOTpO 2L€ ty€ N1N0T+ <5cl€p€NK:<5cK:iN N€a H<5cl^- 

?NcOT <^<5ci N€a Nia<5^ri3c CTeqlpi dacDOT j^eN t<5c1- 
b^^k:i *+ot<5c<5C<5^^ni eopoTTHiq i^NioHpiON i^<5crpioN • r. 19G. 
<5iN<5c NceoTcba r^N€qc<5cpf NTeqK^HN dH<5cdoo anncDC 

flCeCCDBl NCCDN UZ.e NlpCDai NT€ T<5clH0?^lC OTO^ 
NTOTAOC X€ <5^q(rpO CHOTpO N€a N€qNOT+ 

j^TepOTcb Nxe N€qNity+ xe n<5cN€ nic<5cxi eT<5cK:- 
xoq cb H€N^ HOTpo TOT€ ^^cqaoT^ e<;t^H eTOHty eni- 

^ Sic. Lege n^^nobi. — ' Sic. f.e^e ei^NCOY€N. — ' Sic. Lege niKiet", 
iiisi siiperius iegeiuluni sit NlLt pio jNtF- XLiNinoN nex<5cq N^^q xe j?ea)iveui J^niotI nhi n^<5^n- 

^HplON HOlfktXCd^f'^ Olfdd Yid<,Td^ VenOC OTO^ i^NlTOT 

eT^CDOT ea<5ctya) N^oq xe <5cqcye N<5^q <5^qlNi not- 
<v<5cB0i e^uoci Neu OTXiiepoc' ncu otuotI ncu ot- 
n<5cpx^jvic CT^CDOT eu^cyo) oto^ ^tccon^ uni- a 

U<5cpTTpOC NTe npeC ^^TC<5^Tq J3<5^ NeN(r^JV<5cT2i 
NNl^HplON NiScrplON OTO^ <5^C^CD0T+ NXC +n02VlC 

THpc en2.iNep^e6piN un<5^rci)N uniXDceoc 

^^^0^1+ Te +?V<5cB01 €T<5cTj?e<5cC ei^OTN CpOq 0T0<5 

<5^C(roxi €V)OTN epoq j^eN otIhc oto^ N^cpe niUHcy , 
iui. cDcy eBO?^ ne xe cb Neu +ueTc<5ci€ N*Te ni^ikT^o^r 

<^<5cl epe N<5^10HplON N<5^T<5^)COq ^cUOl N€ <5^q€p^TCll He 
NTOTCyT€UT<5cK:oq eTl X€ €TC<5^X1 NeU NOTepHOT k 

+?v<5cB0i + unecoTOi epoq <5^coTcbcyT uuoq €C?^ci)2s.<5 
uuoq uneciv^c ncu Nit^n nt€ p^Tq n<5^?NciN on <5cT- i 

J?CCD NNllCeOTON ej^OTN CpOq NC<5c NOTepHOT OTO^ 

N<5cT0Tci)cyT uuoq THpOT ne eTiVCDx^ uuoq unoT- 
T^d^c^ ^CDCxe NC€€pcy<;|>Hpi Nxe NiUHcy eTep^ecbpiN uuoq 
niW-OTi xe <5^qq<5ci uniu<5cpTTpoc ea^eN neqcoi 
<5cqcnTq eniu^^ CN^cpe noTpo ^^euci uuoq oto^ nexe « 
niUOTl N^q V)€N OTCUH NpCDUl X€ ^cuci n<5^k: un<5^i- 
U<5c d) n<5c^ A,N<5cTO?VlOC OTO^ ^^NOKL neTN<5^+CBCD 
UHiSclicNOUOC NeU NH CTKLCDt €pOq THpOT €^B€ 2L€ 
J^NON l3<5c NI^HplON N<5crpl6N TeNCCDOTNOT U<;|vt eT<5cq- 

^<5^ui6n Neu NeqeBi<5ciK: n^cdot xe unoTCOTCDNq . 

iL?Vc?C<5c 7:<5cT epCDOT NT<5^+CBCD NCDOT TOTC <5^qqCDXl 

".)7- e*bOTN enoTpo <5^qepB^c<5cNi^iN uuoq ncu ^<5^NKLe- 
jXicDOTNi Neu^^q 

O^Oo eT^TcycDHi bCN OTNicy+ H^oir <5^Tcbcy 

' Sic. — ^ Y s. 1. J fhox niiUtvpiYpoc CTAC!) duoc xe n<5^i h^por< (h 
iimcnK. N re 4^1' ^nmoivioc n^^iun Nrorq dii<5ciOM- 

plON NMplON U]U-p(|I(i)Il NeU<5^N CORe U)[ IHpOT ei^N- 

^rroY N<VK (i) iiihcnx. n re n/ic (n ri^ nnc uror^ 
r» cycDni NAioiexMTii^NOC <^>m eT<vti<4>opxT€N c<vp,ox 
unTic noYpo NNiewN TiipoY i^NON xe reNepouorvo- 
riN uneNPc liic n;/:c iicynpi u<;|>l^ eroNb uonon u&^\ 
i^<5cpON (b neuct i^N<5croivioc 

Tnni Ae nnh eT<5^YN<5^^^ unie^ooY ereuUiScY 
o ceipi uji NpcDUi TicDpic i^:voY Neu c<^iui oyo<2, u&^x- 
wo) eBOiv THpoY ne xe uuon noy^ eBH?v^ c^^V 
uniicnoc icN^TOiVioc Ne k niuoYl xe +epbOT n^<5^n- 
UMcy NpcDUi ne eBOiv nK)MTOY <5^qcyeN<5MT ^><5cpci)0Y 
Nxe <^>M . eooY<5^B ^^N<5^TO?vioc 0Y0<^ nex<5cq uniuoYi 
5 xe KLMN epoic r^oinoN cb niOMpiON *eT<5^qlpi u<:|>OYCDcy 'n. 
uncx +epueope ud<.K xe oyon oyuton N<5ccyci3ni 

Ud^K ^CWJC J^eN HiSclieOCUOC NCU OYicN<5^n<5cYClC 

j^qicoTq xe enoYpo nex<5^q N<5^q xe oyoI n<5^kl 
cb niT<5c2vencDpoc xe k <^h ctci^hoyt j^cn Hc<5^ii^c 
ninpo<;J>HTHC xcdic €bo<v e^pHi excDie xe OYe^^e 6^c- 

COY€N neCNHB OYO^ OYeCD <5^qC0Y(bN ' <;[>OY6N<5q - 

uneqS nic^I xe Nooq uneqcoY^bNT oyo^ n<5^Jv<5^oc 
un€qK:<5c+ epor^ ic niOHpiON N<5crpi6N <5^qcoY(bN ' neq- 
S OYo<5 <5cq!pi k:<5cT<5c neqoY<5^<3C<5^<5Ni nook: xe 

5 UneKLCOYCDNq 

TToYpo x€ N<5^quoK:^ ne eoBe Niepj^oT NTe niuoYi 
0Y0<5 N<5^qj3CDN2L eniJcnoc eqxcD uuoc xe n<5^i i3<5c- 

POI n^^Sc icN^cTOXlOC +€U1 r<5cp 2Le OYON cyAOU 

uuok: eepneoN^cNeq nibcn nexe <;|>h eooY<5cB N<5cq xe 

* Sic. Lege ^qcoYeN. — ■ y s. 1. — ' Is., i, 3. — * Sic. Lege 
&.qcoYeN. bCN ^\>d^n un<5^^ iHC njcc e)ceoY2i<5^i oto^ j^eN +ot- 

NOY' <5cqOTX<5cl N2.€ HOTpO 

TT<5^^1N •2s.€ 6n <5^qeNtyOT H^HT ^lTeN niXl^cBOZVOC 
M. i(|8. e^UO^ *NNeqUeiVOC THpOT NlpCOUl Xe €T^cTN<5c^+ 

enjM: eBOiv ^itcn Niepj^CDT NTe niuoTl celpi NpN"^ :> 
V)eN*- TOTffni^ <5cq+ NTOT^cno<;|><5cCic Nxe ni^cNOUoc 

NOTpO 0T0<5 <5cTCi)M NTOT^.<;|>e NCOTie^ Uni^^BOT 
J^OI^^K: OTO^ <5cTXCD}C eBOX NT0TU<5cpTTpl^ <5cT^Cl)?^ 

encycjDi €ni<;|>hotI j^cn oTcboT d^iffi unijx:?^ou nd^- 
-a?^ci)u 10 

LIeNeNC<5^ NM Xe ^ pCl)U<5cN0C niNlcy^ NCTP<5cTH- 

2v<5cTHC <5cq+ JUineqoToi enoTpo ne2L<5^q N<5^q xe (Hcuh 
enc<5c3.i uneicBCWK: NTeicccDTeu nccdi NcecTi un<5^iic?^0T 
NcecoN^^q unexHC oto^ Nce^iTq ej^oTN eoTU<5c 

Nj^<5^)Cl NTOTCyTeU^ CblJC N<5cq OTXe UCDOT ty<5cTeq- 10 

UOT ^iN<5c xe NNeNxeuq j^eN n<5ciu<5c Nicecon eq- 

+OTB€ NeNNOT+ NeU ni}Cp<5cT0C NTC Te)CUeTNlty + 

<5^q€poTcb Nxe xio)c?^hti^noc ' xe N<5cNe nic<5cXi erd^K- 

XOq Cb )CTpl CTp<5^TH?^<5cTHC OTO^ <5cqOT<5^^C<5^<5Nl 

*NB. e^pOTUopq N<5<5^Nn€XHC ubeNini NNeq*2Li2L Neu Neq- ao 
cr^?^<5^TX OTO^ Nce+ NOT7:<5c?^iNOTC enequoTT 
0T0<5 NTOT)CCD^cX unequoTT ebpHi exeN Neq<;|><5^T 
Nce^iTq ej^OTN eniu<5c n7:<5^)ci etyTeut cbi)c N<5^q 

OTXe UCDOT ty<5cTeqU0T OTO^ <5cTlpl N<5^q )C<5^T<5c 

T)C€:v€TCic unoTpo"' ■^i 

C^OC €q<50Tn ebOTN i^xe niu<5c)c<5cpioc 3^n<5^to- 
?^ioc N<5^q+^o e^^V ne b^N neq^HT 2L€ othI uneq- 
xeu nipH+ u<^>cDpty NNeqxix €bo?c eqxcD uuoc z.e 

N<5^1N)C0T ne b^N OUH+ N<^<5^N^Hpl6N b^N HCHOT NT€ 

' Y all«M\ s. I. — ^ Ms. UvyiH, dein N oblileraliim. — ' y s. I. — 
* altrr. s. 1. — ' Y s. 1. CNoq da^ci c>\ <^<5^?^h r ^i Cd^rqi ^i lehNn oto<^ 

iSclcyiNl NC<V OROMOl^ Ni^Aa)N<VI nCC C^R<5^d)0 eT€ NOOq 

ne niTeciiOTMC Nre nrMpci (ScCcycDiii xe eiaeTi eN<5^i 

T) KCN n<5^/»MT eiN)COr AcIN^Y QTd^X\X NOYINiScUL i^eu 

0<5^;v<5ccc<5^ eci^aoNi excN nixp^SciccwN N<5^nocT(5crMC e r^iM 
hCN <;{>notn' <5cI<2,ioti NOTaepcnq daa)OT ebOTN b^M 
neq^o xe N^cpe ORofioii^ dn<5cN0Ti^ Kwt epoi' 

' Y s. 1. — ' nellcnin (lcsidcrniiliir. (;oi»T. — «:. - I. ( 34 )■ ►►!->. oa K-» Cod. Vaiir. *+ui^pTYpiic NTC ni^noc ^eoxtopoc nixcopi UUicp- 
Copi. 6.^ TYpoc NTe njcc iHC <i>H eTOYUoYt epoq xe niicNA^TOJveoc 

I. 3 0. _ 

Neu Neqty<;|>Hp uui^pTYpoc eTi^ n&c ^^c^^uoy enaciicrcoN 
NOYtOT uui^pTYpiKLON Neufi^q eTe nifi^noc rsceoNTioc n\6^- 
picBeYC ne Neu <^h e^oY^^B n^^NHrnpoc ^ nieBorvj^eN ni- 5 
nepCHC €T5cYxu)k: NTOYic-e^vHCic 6bo?^ j^cn oYueTrcNNeoc 

NCOYIB Unii^BOT TtDBl J^CN OY^^lpHNH NT6 ^+ LUlHH 

^UOY cy<5cpON U<:t>OOT O) nilCT0pl0rp<5c<^0C NTeXL- 
epICTOplN N<5cN NNl^TnOUNHU<5c NT€ NH e^0T<5^B 
UU<5cpTTpOC - NT€ UJQX IHC ^eOXCOpOC ni^^N<5cT0IV€0C lo 
NCU ?^€ONTIOC m^p<5cB€TC N€U n<5^NT)eTplC ni- 

nepCHC 

j^ccyconi x€ €pe n^pONOC NNipcDueoc jan cbox 

NOTetye NOTpO <5c?^?Vc<5c €p€ NI€n<5^p;?C0C NT€ NlJ?CCUp<5c 
*B. epXlHKLlN NNI<5BH0TI ^NT€ +U€TOTpO ty<5^ nXCWXL i5 
N0TTplT0T€Tp<5cU€N0N eT€ OTpOUHl T€ n<5^MN ON 
X€ N<5^p€ tyepl CNOT+ NOTpCD tyOH n€ J^eN nm<5c?Sc<5c- 
TION ' J^CJDplC tynpl N<5CO0TT NinepCHC A€ j^eN nxiN- 
^pOTCCDTeU <5^T€pn02V€UlN N€U NlpCi)U€OC €TOTCl)ty 
ecblVl NTOTOT N-fpCDUi^cNl^^ THpC N€U TnO?VlC N+Ue- 20 

TOTpo NceepS enoTKp<5cToc ne ' eniXH un^^Te OTpo 

tyCDni b€N <5^NTlCD7:i^ N<5^p€ ^U€TOTpO NNinepCHC 01 
N^ €+pCDU<5cNl3c THpC N€U NlHOiVlC NT€ HpHC 0)6^ 
ebpHl €ni)e^T^p<5^1CTHC NT€ j?CHUI 1CX€N €n€U€NT ty<5c 

neieBT n€U neu^iT n€U <;t>iou oto<5 N<5cp€ nxLi^c^i a5 ' Ilii scrlpliim. (l<'in (lirnidiiim al)rasnm, (juasi log(Mulum osset nA.NH- 
rnpic. Inrcnns nicNYJCYpic, poslea nicNYicipic. — ' c s. I. — ^ Antoa 
scriplum umi^JVXJcTlON , <i«'in js. 1"" ahrasum, — ' Sic. 


\\\pi\ 7:11 h\ roTi-voYcii^ OTO^ ce'l\*«^l mcdoy 
eoRe Ae InicijI' ducroYpo re 

UJiScCCymiU Xe ON NOTUM(l) NCOM N 16 ^^-^S^r^OYOM 

b€N Nien^^pT:!^ ep^oenN Onia)OT eoRC <;t>^' ^ ^*''^' 

T) Cl)+ NT€ NMU-pCMC epKCIVeTIN NOTON NIRCN eV\^&^ M0T<5c- 

u^c' €TAa) duoc Ae 7:a)p<5c nircn eTh,^. mukix.d.^\ 

* U\pOT(^0 NhpMl NI-jHrOT N^<5^Na)Be COpOTtya^MI 'f. •!.,. 

CTOTON^ eBOiv xe eTj^CM ]^d^ Meptyityi NNmepCMC 

OTO^ NCetyiNI NC<5c NOT^a)i^ 3.e NNOTepiScNTMVeriN 

10 NicecoM eoBe ^m N<5^pe Nipa)aeoc +^a)+ NNmepCMC ty^ 

ebOTN €<;[>00T 1T<5^ ON ty<5cCtya)MI NT0Tep<5^0eTlN 

uua)OT NceepMOJveuiN Neua)OT eTOTa)ty eep^c eNi- 
j^a)p<5^ NTe Nipa)ueoc u<;|>pM+ NtyopM on etya^M xe 

<5cTty<5cN+ Na)OT NNOT<^a)+ ]C<5cT<5c <;}>pMt CTeC^lM 

i5 Na)OT ebpMi ty<5^Tep<5cN<5c;;ca)piN nwot etyTeuepMO- 
>c€UiN <;[>M Me u<;[>pM+ eTecoMty Na)OT icxeN ^m 

LI<5cpeNT^cCO0N X€ €X€N M<5^U<5c<51 NOUCTOTpO NNl- 
pa)U€OC l^CN <5cNT10j^l3^ NT€NNi5cT €+XINT<5^^0 ep<5cTC 
NTe TOTUeTOTpO Xe Ne UUON tyHpl N^a)OTT 

ao NJ)HTC <5cN MC lUH+ etyepl B UM<5cpeeN0C UU<5cT3^TOT 
CTtyOM V)€N T<5crUH N+^TJVHKLl^c J^CN MXlNOpC MIMO- 
iVeUOC Ta)Nq €2L€N NlpWUeOC <5cTl3a)T€B UMOT^OTO 
N€U MOTUHty <5cCp<5cNa)OT NNl€M<5cpJ?C0C *eOpOTOTa)pn 'X. 
eBO?Nc €NljX:a)p<5c €NC€T<5c<50 N^<5cNTTpa)N Kd<.Td<. U<5l X€ 

a5 ^lN<5c eTN<5ctyxeUX0U N+OTBe TXOU NNinepClC 2L€ 
NNOTd)?^l NTOTOT NTOTUCTOTpO 0T0<5 ^cTOTO^pM 
NOT<5^TrOTCT^?VclOC eTJXlU^p^c NJ^HUI eopeq^cUONi 

uua)OT m mhd<, NTTpa)N otob<5^ k:<5cT<5c moxic n€U 

MeCOOty eTX€U:S.OU J^eN N0TC<5cpf €TN<5ctyT J^eN NOT- 
3o -vpTj^H U<^pH+ NNIUOTl €T^eU^eU CTajOX^^C €pe 3. - — !-»•( 36 )•«-»—- 
^<5cNUHCy N^^Y^^f^lCUiS^ NJ3HTOY NCU <5<5cN<5cjX:a)Yl 

Npeq+ueNT<5cT0T^ i^eN OYj^cDn oto^ <5<5cNpeqtyiNi 

N^^CDOTT' NeU ^d^HVid^rOC Np€q+?Sc<5c?Sc^0 

TOTe 2VOinON <5^TtyiNl NC^ ni^B<5c NT€ nT0?^U<5clC 
N€U neC^OCy ^TXIUI NOTUHOJ NTTpCDN NV)HTC eN<;j>0- 5 
N€TC eTCTOCl l^eN T0TU<5clH N<5cT<5^)eTOC eTN<5ctyT V,eN 

. 3o. noTca)u<5c Nx<5cp^HT v,eN nino?^euoc *u<5cJv?^on xe 
<5cTxiui NOTj^e^ccyipi xe <5crpini2cOC ^m eT<5c nc<5cT<5c- 
N<5^c d^^e^ epoq N<5cq e^peqlpi N^<5^NNity+ n<5cNOUi3c 

€BOIV <51T0Tq 10 

(3?M 2^e N^qAcUONi ne NNiB<5c€uni oto^ Ne <5cTt<5c- 

^Oq ^CWq ^tWC TTpOON OTO<5 N€ UUON <;|>H €TN<5c- 

KLtD+^ Nca)q xe Ne 0T<5cTpa)ui r<5^p ne <5lTn<5cT r<5cp 
epoq eq^LOp ^cn neqca)u<5c eqN^tyT j^eN Teq^^TjxiH 
€Ne OTONioeoc' ne NTp^^ra)N<5^pioc eNC<5cie h,eH Teq- i.i 
u^iH <5^qp<5^tyi e^pHi exa)q n^^oto eni¥ mh^, ntt- 

pa)N 0T0<5 J3€N OTCnOTXH <5cT^lTq NCU NlTTpa)N 
THpOT €n<5cNeTX€Ua)Nl<5^ CTe <5cNT10j^l<5^ Te THOiVlC 

N^ueTOTpo NNipa)U€OC <;|>i?Nc<5^2l€?v<;|>oc j^e ni€n<5^pj;coc 
NT€ ^^B<5cic <5cqN^T e<5crpinixoc eqoTOT €pa)OT -^o 
THpOT icqcTiTq N€u<5cq ^a)C CTp<5^Ta)p n<5^?^iN <5^q- 
T<5^^oq ep<5^Tq nklouhc enicT<5cT?^0N ntc tue- 

TOTpO 

LIeNeNC<5c p Xe Ne^^OOT <5^ nC<5c2L<5cN<5cC OTON^^q 

*V. epoq *€bOTN b^N nicT<5^T?vON NT€ Ni^^a)p epe a5 
OTON OTnOp<;J>Tp<5^ NOTpO TOl ^ni^Tq eqc€?vca)?Sc b€N 
OT<;J>OBOC N<;J><5^NT<5^ci<5c nex<5^q N^s^q xe ^crpmiAOC ^kl- 
coTa)NT xe ^nok: niu <5^q€pOTd) Nxe ^crpmnixoc ' ' Sic. Loirp peqtaerai^TOY ? — * Sjr. L»'|n' NNipeqiitDOYTV — 
^ Sic. Lege e«NicK.cwt. — * .S'iV. Logf oYNeicNicieoc. — ' n 1"" s. 1. — •»»•( 37 )•««•• 

:\e NOOK Niu MiVffc eKi->eN iiMrnajl' rKDOY tua<V(j 
NM| NAe niAi^horvoc Ae ^s^nok iie e r«viopOYT<5.,2'0*^ 
ep^Tie NTYpCDN icxeN eicbCN iioccy iicoi eic^vaoNi 
NNiR<veuiii <VNOK ON iie er<5ciope Tiini<5^p7:oc 6\\k 
r> ebOYN eTieciMi <Mope(i<5^iK: dicoaHc' ctuc r^s^Tr^ON oto<^ 
ON ^iccyiVNcairea Nca)i ^N<5^ep7:<5cpi4ecoe n<5^k: N^ae- 
TOTpo NTe Nipcnaeoc nt<5^<5^ik: NOTpo eTi<5ca<5c xe Lhok 

eT+ N+aeTOTpO NNIOTpa)OT THpOT NTe nKLiSc^I 
OTO^ CeOI NBCWK: NHI NOOK: AC ^^N<5^<5^IKL NOJHpI NHI 

10 an po) nook: 0T0p<;|><5^N0c ^n ncAe <5crpmni2s.oc N<5cq 
xe ^H e^TeKO^d^^cd^^m aaoq nhi +ceBTa)T e<5^iq t. :h 
nex<5cq N<5^q xe Ntyopn acN toTCWcy NTeK:oTCDcyT 
aaoi OTO^ b€N +OTNOT <5^qep <^d^\ Nxe <5crpinnixoc 

I^eN OTCnOTXH C<5cT0Tq <5^q<^ITq ebpHI <5cqOTCDcyT 

iT) daoq nexe <5crpinniAoc N<5cq on xe nook: Nia n^cS 
nex^q N<5Lq z.e d^noK ne niNicy+ Nxeaci)Ni<5cK:oc 
eT<5^q2Le ^<5ci N<5^q c<5^T0Tq <5cqep<5cOOTCDN<^ eBOiv 
^^poq 

TT€qp<5cC+ Xe <5^qN<5^T CNl^^OCDp eTT<5c?vH0TT eX€N 

90 NOTepHOT N<5^qepK:TO<5cpi^iN ne j^cn ot^^cdxh N0pr<5^- 

NON NT€ 0<5cB<5^1C +Nicy+ xe NCyepl NOTpCD <5cCplK:i 

HCds, TeqxiNC<5cXi N€a TeqxiNXCD <5cCjxcDivea d^c- 

xoTcyT enecHT enicTiJcTivoN <5cCn<5cT e<5^rpinnixoc 

OTO^ <5c nc<5cX<5^N<5cC opecepmiOTaiN epoq ne c<5cTotc 

95 j^eN +0TN0T ^cC€pK:€?v^eTiN NNiciOTp N€a nik:otbot- 

K:?Sci^pI0C *eT€ N<5cl N€ Nia<5^0pCDN<5c eOpOTCNq N<5cC H. 

ej^OTN enin<5c?^<5cTioN j^eN nxiNOpeqep^cn<5cNT<5cN xe 
epoc <5^cc<5^xi Neu^cq eopoT^^CDTn Nea NOTepHOT j^eN 
OTr<5^aoc NceaNON oto<5 j^cn nxiNopeqcye ej^oTN- 

' Sic. Lege njcohhc. — " y s. 1. ^i^( 38 \i-i'-- 

^<5^pOC Kd^T^, ne^OC NNlOTpCWOT NTC NipcDueoc xomoN 
^CTCDNC J^CN T<;|><5cCyi NTC HieXCDp^^ <5^C+^ia)Tq N+^C- 

Bco) NTe +u€TOTpo 0T0<5 nijx:?^ou N€U +(rpHni ^c- 

THlTOT ^lCDTq ' iS^CT^^eUCOq - €2S.eN n^pONOC NKLONXH- 
IVl^NOC necicoT OTO^ i5^C<5^iq NOTpO 5 

jrym nxiN^pe nioTCDiNi xe i eBO?^ k nieuNOTT NTe 

nin(5cJV2V<5cT10N <5cOTCDN U<;J>pO Unin<5c^c?V<5cT10N <5cqxiui 

unoTpo eq^^euci ^c?^oroc xe Ne k ni<:[>OBOC ntc 
+ueTOTpo 3^uoNi ^i3.cDq j^CN oT^o+ uneqcy2Leu- 

XOU NC<5c2Ll OTO^ d^ +OTpCD ^pe nUCTplf CDty €BO?Sc lo 
if. :^;. Xe nO?v^?s.<5c T^, €TH <5^TrOTCTOC B<5^C1?^€TC *U€- 

NeNC<5c N^i xe <5^c^pe oTCTNjxcDpicic cycDni aj<5c neq- 
p^^c+ 

TTi-2^i<5<.BO?^oc xe <5cqoTON^q epoq j^eN niexcDp^ 
n€2L<5cq N<5cq xe n^tynpi <5^rpinnixoc <5^k:n<5cT enexLicDT iT) 

€<5cq<5^1)e NOTpO <5^pm<5cOTCDCy J3€N NH e+N<5^X0T0T 
N^KL OTO^ J;C:N<5cN<5cT CNH eTN<5c<5cT*^ €N<5cl n€Xe HOTpO 
N^cq X€ ^CDB N1B€N €T6K:€pK:€?NceTlN UUCDOT NHl +C€B- 
TCDT €A.1T0T OTO^ CXOKLOT €BO?Nc eniXH kHOK HC 

neKLojHpi V)€N +OTNOT <5^q7:cD?^eu <5cqepnpocK:TNiN oo 
uuoq n€x<5cq N<5^q z.e nnotuot+ en€K:p<5^N icxcn 
n<5ciN<5^T xe <5cK:pmixoc <5^iv?^^ epe n€K:p<5^N cycDni xe 
xiOK:?>^HTii^NOC noTpo x.e n<5^p^N n€U <;|>cdk: ot<5^i ne 
€^peK:cycDni €k:+ ' oto^ eKcToxi nc<5c nrcNOC NNir<5^?Sci- 

?SceOC cy<5cT€K:U0NK:0T-' THpOT X€ OTHl CecyOH NHl sf) 
NX<5^X1 NCHOT NIBCN ^NOK: ^^CD +N<5^qOTOT eBO?V V)€N 

*T. NeK:xix *xe othi eTj?ccD n^ohot u<;|>h eT<5c niiotx^^i 
bOOBeq b€N ncyBCDT <5cTepCT<5cTpCDNiN uuoq K:e r<5^p 
N<5cq+ NeuHi ne icxcn eib€N T^e Neu<5cq 

' Ms. ^Kwrrq, <l<'iii l Jiltcr. ;i rcc. iiiaiiu pov liiifolam (lolcluni. — ^ ^ 
a.ld. s. I. a >• m. — ^ Sic. — ^ Supplc OYB€. — ' N add. s. I. a i" m. 30 •iH •>.» )•<« J^eN iLMNopeq ra)N(j Ae N<^<VN<5^rooTi Nxe noTpo 

iiexe icYNK:^.MTOc nyi\ Ae reciioi<5^ tuncc iiOTpo 

ONi-) cy<v eNe<» u<v'r<5ctiON eiie)cp<5^N nexe noTpo ncdoy 

xe AiojcxM riiS^NOC ne ii<5cp<5^N ^d^\ ^vd^ ii<5^ia)r uioy+ 

f) epoi duoci 

L|eNeNC<5^ N<5cl Ae <5^(iepCYNT^CCIN NNeqi^piouoc 

Oia<5^TOi ennoxeuoc oybc Ninepciic oyo^ <5^y6<^i ep<5^- 
TOY eACN ni<5cpo' T<5^N0YBic bCN niu<5^<^r xe Ne^OOY 
<5^YepAiNiop u<:}>i<5^po Neu NOY<^oa)p oyo<^ nm eoNe- 
lo ua)OY N<5cY0ty ne u<:)>pM+ unitya) ntc <:|>iou <5cy6<^i 
epiS^TOY ?^oinoN oyb€ NinepCMc eYbHie oybmoy 
ennoxeuoc neqia)T xe AeucDNi^jcoc *N^q6^i ep<5cTq •f. :<:i. 
ne c^ 0YiN<5cU' uuoq oiro^ N<5^qc<5cXi Ncu^s^q eqxa) 

UUOC N<5^q 2S.€ AlOKLiVMTI^cNOC n<5^cyMpl ic ^MHne 
iT) +N<5c+ ebpHI CNeKLXIX NNIKIOUHAOIC ' MCyMpl UMOYpO 

NNinepCMC ^?Vc?Nc^c ^p€<3 epoq unepbooBeq ci^<5^TeK:eui 

X€ ^^NUeOUMI N€ N<5^C<5cXl 

i)€N nXINOpOY+ €<5p<5cY ei^OYN l^eN Tl^O NNOY- 

epMOY €nno?^€Uoc ^, OY<5cN<5^TOJveoc Npeq^icooNeq 
90 +^OMq €nik:ouhxoic ncyMpi unoYpo NNinepCMC <5cq^i- 
cooNeq epoq ^. OYCo^Neq TS^^e u^ht uni^^o €T€ 
ncyMpr* NNinepCHC t<5^?ScH0Yt epoq j^cn +oynoy'' 
^qepCKLOTOc <5^q<5ei i^eN nxiNOpeq^ei xe <5c niUMcy 

NT€ NinepCHC +<5p<5cY eBO?V <5cY^a)T nii3€?^cyipi A€ 
05 N<5cN<5cTO?^€OC <^<5cl eT€ n€qp<5cN n€ o€6xa)poc <5^q^a)X€U 

NNHKLOUHToic" j^eN nicyoopTcp eT<5^qcya)ni uuoq 
*^cqT<5c<5oq €p<5^Tq eqouh, uneuoo NXiOK:?ScHTiicNOC ib: 
noYpo 

M^oq x€ aiok:?^htiAcNOC noYpo j^eN nxiNOpeqcTi 

' Sic. l.ege <^i^po. — " I ad«l. s. 1. a r' m. — ^ Sic, — '» Siipple 
unoYpo? — ' Y alter. s. 1. — " Sic. '*-%• ( /lO )^— uniV)eivtyipi <5cqp<5^cyi e^^pHi excDq oyo^ N^.qlpe^ 
epoq ne i^eN OYT^2ipo <5cqTHiq eTOTq uni<5^pjx:H- 
enioeonoc NTe ^ntioj^i<5c e<5cqTHiq eTOTq ^^cdc n^p<5c- 
^HKLH c^iSc nie^ooT CTeqN^tyiNi Ncaoq NTOTq ne 
<5cqoTa)pn j^cn +otnot ^qT<5c^o N^eoxcDpoc ni^NA.- 5 

TO?^eOC <5cq+ N0TU<5cNl^KLHC NNOTB eNeqUOt OTO^ 

•f-eMON B eTeqoTlN<5cU <5cqMq N^pj^nroc excN m- 
UHcy NTe NipcDueoc <5^qepj^<5^pi?ec^e N<5cq N^<5cNNicy+ 

NXCOpON NB<5^C1?Sc1K:0N <5cq<5ciq Np<5^U<5cO eu<5ccycD 

j^CCyCOni Xe UCNCNC^ NM ^^TepTCHj^^^lN 10 
UUCDOT NXe NinepCHC N^ N<5cB0T UnOTTCDOTNOT 

•f.3/1. €3.eN NipcDueoc e^BC X€ N^T*ep^HBi ne entynpi 
unoTpo eT<5cq<5ei j^cn nmoiveuoc eT<5cTccDT€U xe 2.e 
ce^pe^ epoq ^^iTeN nienicxLonoc ntc ^ntioj^i^ k noT- 

^HT T^^XpO epCDOT NOTlCOTXl iT) 

TT^?^iN OH <5cTepnoiv€UiN ' on Neu NipcDueoc 
OTO^ <^iTeN niUHcy NV)CDTeB eT<5cqa)CDni Ncyopn 
^ niuHcy NTe NipcDueoc cDcy cBOiv xe ic ^coacd- 

pOC ni<5cN<5cTO?^eOC ^qi exeN^HNOT ON €T<5^TCCDTeU 

xe €n€qp<5cN <5^ ^n eTj3<5cTOTq €Te ?^eoNTioc ne 
^cq<5cU0Ni uneqmneTC- <5cq^xi b^N Neq^^^N^^TX 
^qpcDbT un^NXCDX NNinepCHC ^cqcb?s.i uneq(rN<5^T^ 
NOTiN^u ^q<^€i exeN n)e^c<^i Neu tcnqi cTj^eN Teq- 
2L1X ^q^cDiveu uuoq b^N Neq(r^?^<5cT2L <5cq€Nq 
ep^cTq N^eoACDpoc nii^N<5cTO?^eoc eqoNb ^eoxcDpoc 
A€ <5^qope ?^eoNTioc ni^^p<5cBeTC cTiTq e<5cNTioj^i^^ 
•iX ep<5^Tq unoTpo *oto^ <5^tnicij+ N^^TeB T^^^^e Ninep- 
CHC unie^ooT €T€UU<5^t aiok:jncHTi<5^noc xe on <5cqep- 
)CL€?^€TiN uu<5cNxotk:iJcNOc niK:€TTi?^oc ^qboubeu 

' Ms. i^-repnoMuiN. — ^StV. ;m> y •»»•( 'it )•««• un^p7:a)N NNim-pCHC c^^C»' tiuoq hCN TeqN<5^C^i 
OYOC i^cjcnM Nreq^<^)e oyo^ Tiino^.euoc iVqc^OK: 

NOTpOUllI 

^ccyctmi Ae ueNeNC«5^ oTpouni eqoi NOTpo nac 
r» aiok:^^mti<vnoc eq^eN nioe<5ci pON d^ tieeKLOTAi Ncyepi 
NOTpa) OTa)pn &^c6\ n<vc not<5cN rio^^eoc unpoxHK.- 
Ta)p NTe lcTNKivH roc «Scqcye ehOTN c^^^poc ?^oi- 
noN ^cCT^eucoq excN neqopONOC <5cC<5^iq NOTpo ^&^\ 
eTe neqp^.N ne u<5c^iuiNii^NOC ' niTTp<5cNN0c 
1,. V)eN +OTNOT xe k xeua)Nii^)coc <:j>ia)T nxio- 

KlMiTl^NOC €Te ^d^\ m n\2^\kbO?<OC <;J>ia)T N<5cNOU1<5c 

NiBCN nx<5cXi N+ueouHi <5^q+ uneqoToi exioKLivH- 
Ti^^NOC noTpo eq^^euci oto^ eqep<;j>opiN u<:|>pHt *not- 'i.'^^>- 
pa)ui NCj^iu NCKLTnTioc- ne2i<5^q N<5cq xe n<5^tyHpi 
if) ^rpmixoc ic neKicoN <5ciT^eucoq NOTpo Neu<5cKL 
unepep<;|>ooNiN epoq <5ciV<v<5c ceuNe otai^ohklh nc- 
u<5cq NTeTCNtya^ni nhi Ncynpi unB N^<5^NcyHpi ct- 

N<5^cyT eXCN nrCNOC NN1JX:PHCT1<5cN0C eOpeTCNUONKLOT 
N<5c^p<5^1 

.10 Oyo^ €t<5^ noTpo Ta)Nq n<5<5cN<5^toot1 eqepoecbpiN 
j^CN nioe<5^TpON <5cq6c?vHi eneq^oo ncu NiNicyt THpOT 
NTe nin<5^?v?v<5cTiON <5^qf e^p<5cq ej^oTN eqN<5cOTa)u 
<5cqpooBeq uu<5cT<5^Tq eqN<5cOTa)u <5^qN<5cT eneqia)T 
x€ua)NiicK:oc eqpOTCB Neu<5cq n^^o OTBe ^o u<;|>pH+ 

af) N0Tpa)ui N€U n€qcy<:|>Hp <5cqTa)Nq v,€n +otnot 
^q€Nxa)q N<5cq enecHT <5cqoTa)cyT N<5cq oto^ <5cqep- 
^cn^c^ecoe NTequecTCN^HT nex<5cq N<5^q xe aiok:?vh- 

Tl<5cN0C n<5cCyHpl UUCNplT *UOCyi NNeKL(r^?^<5cTX • [^. 
NT€K:^a)?Sc ej^OTN enOpONOC N+U€TOTpO NT€KL<5c- 

' Ita semper. — " Textiis videtur corniptus. uoNi NTX13L unejccoN u^cfiuiNiicNOc NTeKL+^1 eptwq 
NTeieeNq cy^cpoi nt^oycdn^^ eptDTeN nnh eTj^eN 

^qTCONq xe v>eN +oynoy Nxe xiok:^^ht1(5^noc 
Kd<,Td<, <^oir6^^cd<,^H\ iXneqia)T nixiAcBO?^oc ^qiNi 5 
uneqcoN u^cfiuiNiA.NOC cj^oyn cy<5cpoq eq^^ixcN ni- 
u^NOYcwu <5^qep^cn^c^ec^e uuoq ^^omoN <5cYoycdci)t 
NNeq(^x<5^YX unB ueNeNCCDC ^cY^?VcHi e<5pHi ncu 
noYicDT ^^YOYCDu Neu<5cq ^q^pOYepOYpo ^iOYCon 
N^cTep<;{>^ONiN 0Y0<5 nex^q eV)OYN e^p<5cY^ xe <5^peTeN- i< 
cy^NCCDTeu NCCDi A.NOK: ne^ neTCNicDT NTeTeNlpi 
un^(ri uncyicy eBO?Sc V)eN nh eTepouojvoriN u<;|>h 

€T^YepCT«5cYpCDNlN iXUOq 2Le OYNOY+ m TeTeNN<5c- 
cyCDHl eOYON NTCDTCN UU^Y NOY^^UOT N<5^^p<5cl 

*f.36. i.NOK: r<5cp *ne neTeNNOY+ N+N<5^ceN0HN0Y cbo?^ d^n ii 
ei+xou NCDTCN Neu neTCNKLp^Toc iTe V)eN ninojveuoc 
Itc V)eN niucDJT +N^^^pe NinepCHC cTNexcDOY ncdtcn 
NTeTeNcyeuo^i nhi kl^cT<5c ^pH+ eTe NinepCHC cyeu- 

cyi NNl^cr<5c?^U<5c N^CDOY Xe ^Yep6U0?^0riN eT<5c<50 
NiS^q €p<5cT0Y NNldcr<5c?^U<5c NeU N!CTY?>cH eOBC ^<5^1 -< 
^q+efOYCldc NCDOY <5^qep^N<50CCDplN 

C^OC IC U<5^CTeU<5<. ^ICDT N^^NOUlic NlBeN nx<5^xi 
NTe Ue^UHl NIBCN <5cq^CDJV J^CN OYjx:cD?Sceu U<^pH+ 
N0Y^<5c?^HT Npeq^CD?SceU cy<5c tnepCHC ^^.qTOYNOC^ OY- 

Nicy+ uno?^euoc excN xiok:?ScHti^noc eoBe niklouh- ^i 
xoiC ncynpi unoYpo NNinepCHC xe oyhi &^ NiNicy+ 

NKL^T^CICOnOC NT€ NinepCHC OYCDpn b€N OYjXLCDH 
N^<5cNNlcy+ NXCDpON N€U OYNOYB €N^cyCDq cy<5^ Hl- 

' Sic. — ' ne Vyi^l cf. p. qiO, 1. ?i5. — ' Sic. Legfe &.qTOYN€C. 
— " Dein o .'»11. abrasuni. V »»•( M\ )•€«•• ^cpjxiMeniCRonoc Nrt: <5cN'ri67:i^ c^ieAON (S^Tcyi notr 
e^pni Neu NiKoaMAOic a)^TOY+ *N^q N re(|<^pM- * '»*• 
tyi NNOTR OTO^ NTe(|j?c<5^(l eBO?v e<VT6rrq ep<5^rq 
dnoYCC noTpo ntc NinepCMC oto<2, noTpo NNinep- 

f) CMC ^qpiS^tyi ea<5^cya) Ae <vqxiai CineqtyMpi eqoTOA 
Ne OTnoxeu<vpj?coc r<5cp ne NDeouMAOc 

J^CN nxiNOpeqep ^<vnklotai xe nc^oot ^qi eBO?^ 
Neu nequMcy TMpq eB(DTC otbc Nipcoueoc <5cT(i)ty cbo?^ 
OTBMOT Nxe NiptDueoc xc ic ^MMne ic oeoACOpoc ni^- 

1,» N^TO^^eoc Neu r^eoNTioc niJcp<5^BeTC neqcTNrcNMC <5cql 
excNOMNOT eqcTOMNOT eBO?^ b€N nxiNOpe <;{>UMty 
A€ NNinepCMC ctDTeu e<;|>p<5^N Noeoxtwpoc ncu <^m 
eTueNeNCtwq ?N^eoNTioc <5cT+^P<5^t eBO?v <5cT<:J>(1)t 

<5^TJ?C(D NNDCOUMXOC RtyHpl UMOTpO J^CN +OTNOT 

if) ^^q^ei <5l ni^oo NOTtyn j3<5^poq' <5<.qjx:<5cq uu<5cT<5cTq 
0€62L(Dpoc Ae Neu neqty<:|>Mp *?^ceoNTioc <5cTC0N^q i.ii;. 
bCN +0TN0T eqoNV) ^t^Tnc ^?sc1 Nepj^oT <5^TeNq ep^Tq 

NAl6K:XMTlicN0C HOTpO 

j^qtyeNq xe Nxe xiok:?vmti<5^noc noTpo ^it^m 

,10 uu<5cfiuiNiA.NOC eT€Ti<5c uneqxiNNO^^eu <5cqep6uo?^o- 

riN xe ^c n<5ci(DT + NT<5c^pMtyi NNOTB unienicKLonoc 

ty<5cTeqj?e<5cT eB0?Sc N<5^q V)€n +otnot xe j^eN ot- 

X(DNT UU€T^O'NOT+ <5cqOT(Dpn unienicKLonoc" <5cq€p- 

3cN<5crK:^^iN uuoq 2Le uoi nmi unipcDui eT<5ciTMiTq^ 

oT) N<5cK: ^(DC n<5cp<5^0MKLM NT<5cTMiq UneqiCDT 2L€ NTeq- 

k:mn eqepnojveuiN eoBMTq Nooq xe nienicKonoc <5^qx(D?^ 

. €BO?^c N<5c^p€N N10Tp(DT X€ ^qUOT 0T0<5 IC HICUOT 

NT€ T€qK:<5^ici j^CN +€niCK:onH 

6T<5cq€p^HTC X€ N(DpK: NNlOTptDOT N+U€ON0T+ 
' Loge V)^pi V)2cpoq? — ■ Sic. Lege nc^c nieni ... — ' Sic. eTC<5cncyCDl N1<;|>H0T1 ' N€U nilCp<5cT0C NTe NipcDueoc 
*K. NeU niCDUC NT€ TKOlNCONldc ^NNlj^plCTlJcNOC XC <^d^\ 

ne nipH+ eT<5^qtycDni €<5^ ^"-f xeu neqtyiNi oifo^ 
<5cqoTO^B€q eBO?v oto^ ^s^quoT j^eN otxcdnt xe 

NTe ni<5cNTlJ^C k NlOTpCDOT ^pOTlNl NNIKLOUH- 5 

xoc na)Hpi unoTpo'^ NNinepCHC <5cqco<5i unienicieo- 
noc Neu ni^pi6n<5^roc xe d^K^i NT<5<^pHtyi nnotb 

<5cK.j?C<5cT €BO?V NlOTpCDOT 2^e <5cTepK:e?V€TlN €^pOT- 

OTCDT^ uniNOTB THpq eT<5^ nienicxionoc (TiTq h,6,, 
ntynpi unoTpo NNinepcHc <5cq^pOTXOtyq ^ enecHT i^cn lo 
TtycDBi ' unienicieonoc ty<5cTe niNOTB tyoTO €bo?^ 
V)eN neqty<5ci oto^ NTeq+ unirmk NiOTpcDOT xe <5cTep- 

<5cN<50CCDplN NCDOT ^6^ neqp<5cC+ I^CN nXlN^pOT^^CDJV 
e^OTN €nin<5c?^:V^T10N I^eN OTNlty+ N€UB0N <5^Teu- 
TON UUCDOT e2LeN NOTUacNeNKLOT NOT€ty€N OTCDU iH 

j^eN otuk:<5^^ n^ht 
f. 38. i)eN T<;|><5ctyi xe uniexcDp^ *ic ^^nnne ic c<5^k:?^^c- 

B(5cCD^ ^H CTty^OpTep NT<:|>e N€U niK:<5c^l <5cqOTCDN<5 

epcDOT eqoi uncuoT NOTpcDui nctcjxihucdn oto^ 

n€X<5cq NCDOT 2L€ N<5^tyHpl <5^TeTeN€Ul Xe NeNC^Xl 'ic 

uneTeNicDT <5<5^Nue^UHi n€ ne^s^cDOT N<5^q xe k^n neN^ 

OTON N1B€N e^N<5^<^+ €<^>H €T<5^T€pCT<5^TpCDNlN UUOq 

eTep^cDB bCN oTueT^^j^cD ?coinoN OT ne eT€K:epK:€- 
?^eTiN uuoq N^q ' nexe c<5cT<5cN^h?^ ncdot xe tcn- 

OHNOT <^^N<5^T00T1 NTeTeNT^^^O €p<5^T0T N^<5^Nep- -^ii 
<:{>H0TI ^<5cNCTT?^H NNOTB ^l ^<5^T NTCTeNOTCDtyT 
UUCDOT NT<5cty€BlCb NTeT€NtyeT tyOTtyCDOTtyi NCDOT 
OTO^ N reTeNT<5^?^0 ' ?vlB<5^N0C NCDOT e^pHI NT€T€N^pe ' \yiu Ni<;t>HOYi? — ' Y s. I. — ^ Sic. Lefye i^YOpOYa.ocyq. — ' Sic. 
Lego TcyBu^Ri. — ■" Sic. FiOjfp Na^N. — ' Sic. iiiK.'rpi>' tmy tRor^ A( n<vi ru rnr^OTl" rVrt rnoirpCDOY 
OYO^ NTereNOpOTcyopcyep NNieKrcrviici^ rVre Ni7:pNC- 
riicNOC *b€N nic^c^i ' Tiipq rVre iie reNK:p<v roc r*4ce^- •£». 
OTCDN NNipa^oT NTc Niep<:t>M0Ti h^N en«5^p7:ii^ NiRer< 
T) NTeTeNTiV^o ep<v roY r4^<VNC ttxm b^N n<5^p<5^N rVi e- 
T€Nep <;|>^i beN oTccnoTreN- oto<2, NTereNica)'!' uc^. 
Nijx:pMCTi^Noc NTeTeNUOTNie dnoTreNOC ' 

MioTpa^OT Ae <5^timc eopoTep <^d^\ h,eu 0Tpa)K:<^ 
<5^T;?ca)xeu xe eopoTcyopcyep NNieioervMCii^ oto^ 

lo <5cT0Ta)N NNiep<^>MOTl NCeOTa)cy T NNMXa)IVON <5cT- 

opOTcya)ni Nxe ^^.N^^Mreua^N ncu ^<5^NTon<5cp7:MC 

N€U ^^cN€|OTCl^ eTXeUXOU NeU ^<5^N2Lia)KLTMC 

b€N en<5^pj?ci^^ NiBCN enxiNK:a)+ oto^ ebOTbeT nc<5^ 
Nij?cpMCTi3cNoc 0T0<5 euoNKLOT b^N nij?cpa)u Neu 

i;') TCMqi NeU ^<5^NK:eB<5cC<5cNOC eTCyCBlMOTT €niXlK:<5cCTM- 
plON' cy<5^TOTepcyoTcya)OTcyi NN1N0T+ NT€ NIOT- 
pa)OT *€cya)n xe <5^Tcy<5cN6<^i eTepouoivoriN u<:t>M '(.:3<j. 

€T^T€pCT<5cTpa)NlN UUOq €T€+^<5^n €pa)OT e<:j>uoT 

[ic ^nnne <5cixa) €pa)T€N nnm eTi^eN n<5c^HT d) N<5^cyM- 
10 pi uueNpiT NM eT<5^ix<;|>a)0T nmi j^eN n<5^riNic] 

V)€N T<5cpJ?CMX€ NX10K:?VMT1^N0C "' N€U U<5cflUlNl^cN0C 
N10Tpa)0T Un<5cp<5cNOUOC 0T0<5 Un<5^p<5^B<5cTMC <5^T€pK:€- 
?Sc€TlN eOpe NH eTJ^eN +CTrK:?VcMTOC THpC N€U NH 
€TJ3€N Nl<5cfia)U<5c 0T0<5 NlU^TOl N€U HOT^plOUOC 
jf) THpq €T1 X€ N€U pa)Ul N1B€N eTJ^eN <5cNTl6j?Cl<5c <5a)JV 

e^pHi eniep^^t^ei NC€OTa)T€N eho?^ N^<5cNcyoTcya)OTcyi 

N€U ^<5cNCnONXH UniA.nO?s.?Sca)N OTO^ ^H €TN<5c€p- 

^cNTirveriN" €T€poK:<3q eqoNv, oto^ <5cT0€cy oT^^nre- 

' K.&. add. s. 1. a i" iii. — " OY altei*. add. a. rec. manu. — '^Hicponeuda 
sunt quae iuferius uucis iuclusa reperies. — * Sic. Lege nt€ nixiKLacC- 
THpiON. — ' c s. i. — "^ Sic. Lege e^Ni^epicNTirveriN. ( A6 Ua^ 
UCDN eOeB^lC a)<5c ei^pHl eniK:<5k,T<5cp<5cKLTHC NTe jX^HUl 

•icA. OYo^ JceoY^^i eTpmoivic ncu +neNT<5^noMc *ty<5c e- 

^pHl e+KLTplNNH THpC NjXlCDp^c OTO^ K:eOY<5cl epJcK:0+ 
NeU NlKienOMC THpOT CTV)^ nOY^U^c^l 0Y0<5 OY- 

Nity+ Ncy^opTep <5cqtyci)m unK:<5c^i THpq u<5cpeN^CD 5 

Xe epON ty<5^ n<5clU<5c e^Be +Nlty+ UUeT<5c^N0Y+ €T<5c 
NCNtyHpl UmXl^BO?NcOC A10K:?^HTldcN0C NCU U<5cJlUl- 
Nl^cNOC epOpl^IN iXUOC eXCN +01K:0YUeNH THpC 

J^YIC CD N<5cUeNp<5c+ NjXlpHCTl^NOC NM eT«5<, njXX ^~+ 

+ ' uneqccDu<5^ ncu neqcNoq nnoy+ j3<5cpci)OY NTeN2.ci) 10 

NCDTCN NNlYnOUNHU<5c NTC NH e-OOY^cB UU^cpTYpOC 

•aeoxcDpoc ni^N<5cTO?Vceoc ncu rveoNTioc m3^p<5cBeYC 
N€U n^cNYK:ipic mnepCHC nm eT<5<. nj^c <^+ niivoroc 

^<5c^U0Y e^pOYXCDK: eBO?Vc UnOYlrCDN NTe TOYUeT- 
U<5cpTYpOC l^eN OY6UO?ScOri45c NOYCDT V)<5c neqp<5^N i5 
f. 'i(>. e^0Y<5^B *N<5cl ON CT^^cYUltyi NK:<5c?NcCDC J^CN NlJcFCDN 

NTe hoyS OYBe mxp<5cK:cDN N<5cnocT<5cTHC Neu Neq- 

NOYUepON eT^CDOY 

lc ^nnne^ oyn TeNN<5cepiCT0piN ncdtcn n^«5cN- 

Nlty+ N^YnOUNHUiSc NCU <^<5^NNOHU<5^ NTCTeNep- '0 
ty<4>Hpl ^lOYCOn N+npONl<5c NT€ <^~+ eTClUCDlT V,<5cXCDq 

NOYON NiBeN eT+ unoYOYOi epoq v,eN oy^^ht eqcoY- 

TCDN UUON UeTp<5cN<5cq NpCDUl NJ^HTq ^ScN'' 2Le ty<5cq+ 

umucDiT NCDOY eN<5cty NpH+ eopOYtye ncdoy eNi<:|>HOYi 

V,eN OYeUTON 45^T(rNe tyOOpTep CCDTeU N^^UeNp<5c+ '.') 

€Nity<;|>Hpi NTe <^Th mu^pcDui xe qT<5cC^o nnh c^oy^ScB 
NT<5^q ty<5cpoq N<5cty NpH+ 

j^ctycDm xe epe <;|>h e^0Y<5cB ^eoxcbpoc m^N^TO- 
?^eoc Neu ?^eoNTioc neqty^np eYeNK:oT lym mexcDp^ 

' + add. s. I. a r m. — " e udd. s. 1. a T ni. — Cf. Eplirs., vi, 9. I excN <;|>i^po 111 r<5cN0YMC n^yoi i\5^p n<5^p7:hc rpA.iHroc 
ne *eAeN <;t>u.Mcy Nre Nipcnueoc hd^ic^^i ixai ixMd^ie kI. 

NlOTptOOY' OYa)pTl NCCOOY eOR(- llieTicCeBHC CTicY- 

tyami NhHTC Nea rxiNtyeatyi NNiiAa)?s.ON Nea ni- 

5 pnl' eT<VY7:a) Nca)OT it^i' <5^Y0Ta)a) r nnm eT<5^ 

NOYTMR o<5caia)OY 0Y0<3 nexc oeoAa)poc Ae N<5^NeN- 

k:ot ne CNcyon Vym OYNiojt Nea)c<5^<^ n^mt eohe 

+n<5^p<5cB<5^ClC NTe N10Ypa)0Y OLnipM+ eT<5^Y€p^^CehMC 

t^f <5cYcya)ni N<5^nocT<5^TMC dneqdoo oyo<^ h^eu ^Hd^ic 

o ueN aniOYa)iNi nex<5cq n^in^y ne eoYua)iT eqT<5^- 

xpHOYT ^ixeN niKL^^i u<;|>pH+ NOYTa)Tep 0Y0<5 epe 

TeqJ^<:|>e (Ti cy<5c e^pni eNi^^^ic ntc r<;j>e n<5^in<5^y ne- 

x^q Nxe oe6xa)poc eoYJeoYa.! Ncynpi n^o hL^- 

o<5cpTON ^a)c eqj^CN k Npouni eq^euci excN T<5c<^e 

5 uniTa)Tep ntc ^hic^coeTAp<5c'- eoYNicy+ eu^s^cya) ne 

neqTiS^io *epe ^<5cNNicy+ unpoca)noN eu<5ccya) K:a)-f. 'u 

+ eneqopONOc j^cn TeqoYlN<5cU ueN u<;|>pH+ noy<^o 

uuoyI Neu OY^o uu<5^ci j^eN Teqx^cCfH xe u<^pH+ 

NOY^^o N<5ceT0C Neu 0Y<30 Npa)ui epe ^<5cNUHcy 

•o NTeN<5 uua)OY eY^a)BC unoY^^o oyo^ niTpojxioc 

u<;{>pH+ N<5<5^NB<5^cyoYp €pe B ^ix€N R eYK:a)+ u<;{>pH+ 

N0YC<5cp^OH0Y OYO^ UeNeNC<5c N<5cl ^lXOYCyT 2s.€ ON 
MN<5cY €OYNlcy+ NCKLYNH <512LeN ni<5cN<5cK:XHTON NT€ 
+K:<5cO€T2s.p<5^ UnOYT<5cU01 X€ eniUYCTHplON NTe -tKS^- 

)5 oeTXp^ N€U +ck:ynh <5c2v:v<5c n€2La)0Y NHi xe cy<5^ 
n^iu^ ne ni<50p<5cU<5c 

Y[^2Le <^H eT^euci ^i2LeN f K:<5cO€Txp<5c NHi xe oeo- 
xa)poc j;coYa)cy eepcynpi nhi ne^LHi N<5cq 2Le nook: 
Niu unMpH+ xe +N^^Y epOK: eK:cyon j^eN OYNicyt 

•^ Y alt. s. 1. — " Ila semper. NCbOY d) n<5cCX U(5^T<5cUOI Xe N^OJC NIU <51N<5c NT<5cAa) 

une)cc<5c2ii un<5^coN ?^eoNTioc u<5cT<5cUoi n<5^^ ^.e +€p- 
jeH. ^0+ )3<5cT*^H unix<5cXi xe OTU<5cCTepa3ui ' ne nexe 
niCCDTHp NHl Xe K6<,7s.UdC- nd<,c(JOTn ^eoxcDpoc ^^^loc 
N?^eoNTioc n<5cueNpiT xe Inok: ne nicyopn N?^oroc :> 
NTe <^~+ <^\(X3T d^HOK ne ecy<5cTepoNOU<5^^iN un<5^p<5cN 
NTe T<^o+ un<5^p<5^N -eeBioq oto^ NTeq<;^a)T i^eN ot- 
Nicy+ Ntymi H2Le nix<5cXi ^cNOk: ne €T^TepCT<5cT- 

pCONlN UUOl N<5c^peN RONTIOC ni?^^TOC ni^^HreucwN 

hfd^ nreNoc N+ueTpci)ui Inok: ne ^'t ntc c<5^pf NiBeN lo 

TTC2.H1 ^nok:^ ^eoxcopoc uneu^o u<^h €tc<5^i Ne- 
UHi xe ^nok: ne neK^BCDK: n^S Inok: on ne ntynpi 

NTe T€K:Ba3K:r* NeU n<5^C0N JVCONTIOC CCD^s^n NNeNCN<5c<5 
n<5cCt NT€K:a)M €B0?^ <5<5cpON U^N<5c<5B€q N+U€TCy<5cU- 

cyeiAa)?voN oto^ NTeK:cBOK: uhxcdnt un<5ciAp<5cK:cDN b 15 

'19. X10K:?VHT1<5cN0C NCU U<5^flUlNlJ^N0C *N10TpCD0T Un<5c- 
p<5^N0U0C <5clO'' n<5cCt +TCDh<5 UUOK: n€2Le niCCDTHp 

NHi 2Le j?CN<5cN<5cT o) «aeoACDpoc n^ok: Neu n€K:CON 

IVeONTlOC €<;|>H €T<5cTN<5c<5+ CpOq €q01 U<^pH+ NOT€J?C- U<5c?S.CDT0C NXCDB <5^ niCCDTHp C<5c2^1 N€UH1 CqXCD*' 

uuoc xe ecycDH V)eN OTue^uHi cb ^eoxcDpoc cp<5^N<5^K. 
eepcynpi nhi le ^itk: ej^pHi €t<5c1?vtunh Nj^cpCDU e^peK:- 
€pK:<5c^<5cpi?iN ne^LHi N^q on z.e +€p^o+ n^cx oto^ 
ds, NH eT0<5i ep<5cT0T epoq <5cT<5^cyT' n€2L<5cq c^ niqcDi 

NT€ T<5c3c<;t>€ <5cT0UCT CneCHT NF NCOR ^cTT<5c^01 €p<5^T 
€A€N N<5c(r^?V<5cT2L OTO^ OT^^BOC NK:<5^^<5^pOC <5^T^CDBC 
Un^CCDU^ NJ^HTq bCN +OTNOT <5cicycDni €iepn<5cpH- 
ci<5^coe' uuoi unequ^o eBO?^ u<;t>pH+ nnh €TO<^i €p<5^- 'J.O 1!.) ' I aflfl. s. I. a 1" 111. c .'^. I. — ' Add. s. 1. a i' ni. — * Ps. cxv, 7. 

* Sic. — " 2SL add. s. 1. ;i T 111. — ' &.Y add. a prinia nianu. — " .SiV. I lOY uiiequoo eftox eYceMcm eipi nrjM (irniOY' 
fROX »>eN pa)(| 

^TT^AHi Ae N<5cq xe ii<vcc oyo^ iii^r^oYi' r^r^eicTi^Sc ^ 
^.eoN noc iiiVCON <;|)ci)pA c<vro^c atioi nexe nic«)i}ip 
:> NMi- Ae OYUONON r^eoNTioc 4v:v^<5^ ic iiiK:eNia)+ 
Nxa)x r^Te NinepCMC <5^icoTnq nmi eoYciceYOC Nca^rii 

beN TiScUeTOYpO l-^CN nAINOpllCOTT NC<V T<5^0YIN<5^a 

^ixiui dn<5^coN ^.eoNTioc eqo^i ep<5cTq c^. t<5cOy1n<5cU. 

OYO^ RiScNDCYpic ninepcMC eqo^i ep<5cTq c<5^ Td^7^&^6)i 
10 0Y0<3 N<5^pe nba)K: NNinepcnc ^ia)Tq ne <5^iep<^o+ ac 

eu^ctya) N<5c^p<5^q eT<5^qN<5^Y xe epoi eicoepTep <5^qoe- 

Bio 2La)q NMi enecMT 

^ 0Y<5ci A6 NTe NM CTO^^i ep<5cT0Y unK:a)+ n+k:<5c- 

oeTXp<5c ca)OYTeN eBO?v NTeq3.ia. <5Lq<5^uoNi nivcon- 
i:) Tioc Neu n<5^NiK:Ypic nc<5c niqa)i ntc TOYi^^e d^q- 

XOKLUOY J^CN +IVYUNH Nj^pa^U <5cqTHlT0Y CbpHl 

CT^xix uncuoT NOYn<5cp<5cOHK:H *Neu u<^pH+ NOYia)T 'r. 'i'^- 
eq+ NNeqtyHpi ej^pHi cTXix NOYpeq+CBa) nexe ncx 
NiveoNTioc Neu n<5cNiK:Ypic Neu LnoYi ^a) j3<5^ oeo- 
90 xa)poc xe <5a)x j^cn oY^ipHNH NTeTCNep^YnoueNiN 
en^cp<5cN n<5c<5UOT eqecya)ni ncucdtcn j^cn nxiNopil 
2s.e €ROX ^iTOTq j^cN ncNOYor^ un<5^nN^ epe iveoN- 

TlOC C<5c T^cOY1n<5^U OYO^ n<5cNlK:YplC C<5^ T<5cX<5c(rH <5cll 

enecHT j^cn niTa)Tep epe txou unj^c ep^eui uuoi 

95 6T^H Xe e+V)<5^H NBCNNH <5clN<5cY eOYNlcy+ NXp<5c- 

K:a)N eqcyoxn eneqtyM noy<5<5^:v<5ck: NBeNini Teq^c<;t>e 
xe Neu nequoYT Ne oyini Npcjoui ne neqca)u<5c xe 
THpq Ne oyIni NXp<5cK:a)N ne N<5^q<5i<50+ eBorv ^i 

cyOOpTep 0Y0<5 N<5cqcyTH0YT ej^OYN e+j3<5^H NBCNNH NTE 
* Sic. Lege e^NHOY. — ^ Autea scriptuni N^q. — " Sic. 

COPT. - C. - I. li ~i^( 50 )<^ — 

nii3<5^e NTCOTep NTe T^e eq^pe^^, etyTeujx:^ <5M NpcD- 
*?^. ui ecye ei^OTN^ cy<5^ ^+ *ecyci)n xe 3^pecy^N m\,r- 
reivoc I eTN<5c encycwi le eTN<5^ enecHT ncu NimHi Neu 
NH e^0T<5cB THpoT cy<5cq^cDBC uncq^o V)eN OTNlcyt 
Ncyini OTO^ NTeqcojeq N<5cq j^&<, niTCDTep n 

ne2LHi uni<5crre?^oc eTUOcyi NeuHi xe niu ne <^m 
n<5c^ nexe ni<5^rreJvoc nhi xe ^^i ne nx<5cxi u<^+ 

NeU NlpCDUl 0T0<5 <;^1CDT N<5^N0U1^ NIBCN ^d<,\ HC 

eT<5cqccDpeu nxiok:?^hti<5cNoc Neu u^?iuinia.noc niot- 
pCDOT Npeqcy<5^ucyeixcD?>cON 4>^i ne <^icdt uni<5cNTi- lo 
?epc +NOT xe qN<5^cy2Leuxou epoic i5cN n^ok: Neu 
nex:K:ecy;|>Hp b ?^eoNTioc ncu n<5^NiK:Tpic z.e ^pcTCN- 
^cDuc e<;J>p^N uniccDTHp njcc ncx noton NiseN nexe 

+XlN<5cUlC'^ CTUOCyi NeU<5cN 2Le +N<5cU0Cyi NCUCDTCN 
f. 44. NeU +^CDOTTC NT€ NlpCDUCOC CT^lXeN *<^lAcpO T^c- i5 
NOTBIC cy^^^TeTCNCn nij^?^OU NTe +UeTU<5cpTTpOC 

NTeTeNK:eT^HNOT V)eN niTCDTep cy^c <^~+ njCc ific n<5ccx 

V^CN +OTNOT Xe d^ +XlN<5cUlC CCDOTTCN €V)OTN 
h,\, N€CTeN<5 <5^C1N1 €B0^^ NOTXCDU eqTOB NT€BC 

NC<:t^p<5cric nexe +xin<5^uic nhi 2Le Iotcdn unixcDu ao 
NTeK:cDcy uuoq i^eN nxiN^piOTCDN xe unixcDU nt<5^- 
^i^^pjXiH NCDcy Ni^HTq N<5^i6<^i ep<5^T ne J3<5cT€N +cyopni 
NBeNNH NTe HiucDiT eTcTi e<^pHi eT<^e <5cNok: xe 
iciep<^HTC NCDcy unixcDu k.<5^t<5c ^h eTCj)HOTT h^eu 
rp^<:|>H^ e^oT^cB N€T^crre?vciK.ON xe ^n €tn^cOton^t'' «5 
eBO?^ uneu^o NNipcDui +^^^0^0^^^'"^ eBO?^ ^cd uneu^o 
un<5^icDT cTj^eN ni<:|>hotI oto^ ^n e^N<5^2:o?^T eBO?Vc 
uneu^o NNipcDui +N<5^xo?eq €bo?^ ^cd uneu^o ' Y 8. I. — ■ \U\ somppr. — ^ Sic. Loj^r trpic^H. — ^" Sic. Lege 
CON^OYON^T. — ' H\. add. s. I. l\ l" 111. diiA.ia)r erbtN ni<;[>hoy1 ' *Neu nccjcvircxoc to- \x. 

i)eN ioYNOY ^ 1 AiNiVtiic (^i uuiAa)a »-,eN'^ t^aia 

A^iuocyi N€U ri<5^K.ecy«;t>Hp i\ i^cn oYK:oiNy)Ni<>^ NOYa)r 

r» iciNe^jci xe n<3<5^n<5^'iooti <*Hmie Ne OTp<vcoYi re 

OTO^ N<5ciepcy^Hpi NNH e r<5ciN<5^Y epa)OT y,m n\^o- 

p^U<5c ^lT<5cXpO eXCN NH €T<5^TA0T0T NHI Ae <^<5^N- 

ueouHi Ne <5cr^d)0T (a^i- ^u eTepe a)OT NiBeN ep- 
npeni N^^q 

K. gT^LlTCDNT X6 N<^<5^N<5lTOOT1 ^.IXO) NNH eT<5clN<5^T 

epa)OT b€N ni<^op<5^u<5c un<5^cy<;j>Hp iveoNTioc h^en +ot- 
NOT nexe xeoNTioc nhi xe n<5^coN icpin<5cueTl ^cd 
2.6 icT2L0K:ueT Neu<5^K: i^eN i^ivTUNH Neu 0T<5^i xe 

n^NlKLlplC OTO^ <5cTTHlT6N eTOTKL U<^pH+ NOTpCq- 

iT) +cBa) V)6N +OTNOT xe Mqo2s.q^ €<5pHi <5ci+<^i epa)q 
N?veoNTioc nexHi N^q xe jxih ' NeuHi ne n<5cC0N nexe 
^^eoNTioc NHi X6 k^d<, *nexHi N<5cq xe ^f Neu^N t. 'i.'). 
A.?ScHoa)c TeNN<5<.ep<^o+ d^H 2Le OT ne eTe pcDui N<5c<5^iq 

N^N 
20 ]r^eH nieXCDp^S Xe eONHOT IC 0TX1N<5cU1C NOTa)lNl 

^^co^i ep^TC exeN ^eoxcDpoc ncu ^eoNTioc neqcy- 

<;t>Hp <5cC^CD?veU UUCDOT <5CDC 6TT<5ciVHOTT e<5<5cN^OCDp 
^C^ITOT ev,OTN eNlOOCy NT6 +n6pCIC n<5cNTXLlplC A6 
NiScqOl NXCDX ne UniCTp<5cT6TU<5c NT6 N<5c+n6pClC ^CDC 
35 A6 eqOTCDCy eUOTOJT^ NNIC^c NTC +pCDU<5cNl^ THpC 
J)6N OTIHC X6 ON ^1T6N +U6TUMpCDUl NT6 <^~+ NeU 

+npONi3c NT6 njicc ne^^e <Nc60ntioc ^it6n oTj^pcDOT 
eqN^tyT X6 ^Hnne ic oeoxcDpoc ni<5cN<5cT0?^60c (S^ql 

^ Mt., X, 32-33. — ' Sic. Lege CBOX j^eN? — ^ Sic. Lege i^iqoxT. — 
* Sic. Lege Ni^KJ^CH: H add. s. 1. a r m. — " y s. 1. .( 52 )^-^- 

eXCN^HNOT ON eT<5Lqca)T€U X€ e<;J>p<5k.N NoeoxcDpoc 
ni^N^cTorveoc Nxe n<5cNTK:ipic nmepCHC <5cqcya)ni b^N 

OTTCDUT <5cq€p U<;|>pH+ NNH €TCOp€U OTO^ ^ITCN +npO- 
^. H\k NT€ nj?eC ^-t *^H CTqipCDOTCy NCHOT NIBCN h)\, 
NH eT€ NOTq ^eOXCDpOC UCN C^ T€qOTlN<5^U JVeONTlOC 5 

xe ^cDq Ci5^ Teqx<5c(rH <5^T€Nq Neu neq^^eo eoTTonoc 

X€ BOTNeTTHplON 

gT^T^epO NOTj^CpCDU N^T^eUCl OTO^ N^TC<5^X1 
NCU NOTepHOT NNlU€TNlcy+ NTe <^"+ n^cNTKLlplC X€ 

N^q<5euci N<5^qc<5ca.i N^oq d^n ne nexe ^eoxcDpoc N<5^q lo 
2L€ Niu ne n€)cp<5^N nexe n<5cNTK:ipic N<5^q xe k:oi 
N<5^TCCD0TN uuoi ncxe ^eoxcDpoc N<5^q z.e ncDC eiN<5^- 
cotcdnk: n^oj NpH+ xe n^ok: ot€bo?Vc j^eN Ninepcnc 
nexe n<5cNTK:ipic N<5cq xe ^cNok: +ccdotnot uucdt€n 
UHB nexe ^eoxcDpoc N<5cq xe v>€n ot +n^€Ui r'> 
ms.e n<5cNTK:ipic N<5cq xe ^cICOtcdnk: 2L€ n^ok: ne 
n^^peq+CBCD icxcn eij^eN T<:t>e n€u<5ck: oto<5 <51T€n 

niCDUC €T<5^1(nTq ^1T€N Jlj^C V)€N +?^TUNH eT<5cT0UCT^ 
. 'i^). JcNOK: N€U n<5cC0N JVCONTIOC *0T0^ ^TTHITCN €totk: 

uncuoT NOTn<5^p<5c^HK:H ic ^nnne o-^n ^^i+uhini ncd- •.?o 

T€N <;|>H eT€<^NCDTeN 3^piTq 

C^o^ beN n2LiN^pe ^eoxcDpoc ccdtcu €n^c1 ntot^ 
un<5cNTK:ipic <5^q€Ui i^eN +otnot xe <;|><5^i ne n<5^NT- 
K:ipic nmepCHC <;J>h ct^t+cduc N^q V)€n T<;J>e Neu 

?^eONT10C OTO^ ^TTHITOT CTOTq <5cTCyCDni eT+CDOT .'5 

u^+ ^n eTNO^eu- nnh €T€p<^€?^nic epoq ^eoxcDpoc 
.ZlC N^qcyon ne b^N OTty<;|>Hpi n€U OTNicy+ Np<5ccyi 

0T0<^ Ci^TOTq N^qXCD-' Un<5cNTK:iplC N€U ?^eONT10C 

NNH €T^ njicc ^cN^cDNq epcDOT ne2Le ^eoxcDpoc 

' Y s. 1. - ' .SVf. Lt'g»' e^NO^eu.. — ' q adcl. s. 1. a i' m. ( r>3 u^-- 

OLM&.NnfKIplC Ae Il^CON lliVNYMpiC ;^UA^\ Neu^N aj45^r< 

>:N<v^a)?Sc eTeK.ii^rpic neAe nA.NY)cipic a( 'lr<<vuoY 
Neu«) reN CAeN ^ii e lAr^c^icntic ni6(ip<VN Neu iieqitDT 

N^IA^OC NeU IllIlNiSc eOOY<5cR OYO<J lN^i' NCDTeN 

T) unicyen^uoT Nie i^s^^^ytim * I not ncu ncmot NiBeN •jCTf. 
Neu cy^ eNe^ n re nicnc^^, ^oimon <5^TT<5^xpu)OT eT- 
con exeN ^[^ NNiTipncn^Noc tot€ 45^Tuoaji Neu 

NOTtpMOT 45^Ti eXCN ^\k\>0 'r<5^N0TRIC M<5^NTK:iplC XC 

^cqep^cMOi\5^;;ecoe UMeqT<5cCOoq Neu Im<5^nom?vi^ NTe 
K. NiMepCMC OTxe UMeqcye eNOTcyooprep a)<5c ev,OTN 

eT^lOTNOT 

U€NeNC^ >^ Xe N<5cB0T k MOTpO NNlMepCMC OTCDpM 
N<^<5cNq^ItyiNI CTCN^^OT cy<5^ NIOTpCDOT N<5cN0U0C XIO- 
K:?ScMT1<5cN0C NCU U45cflUINl^^NOC b^N MXlNOpeqCCDTCU 

if) 2S^€ cetyeucyi NNiiAtDivoN Neu eoBe nikloumaoc Meq- 

tyMpl 0T0<5 N^qXtD UUOC NtDOT MC xc etytDM NTe- 
TCNOTOpMq NMl CqOTOX TeNN<5ctytDMl COTUeTOTpO 
NOTtDT NTCNOTtDtyT NN1N0T+ NXUeeON OTO^ <;|>M 
€T€TeNOT^tyq ^pie^TlN UUOq TCNN^THiq NtDTCN -f. '17. 
90 NlOTptDOT Xe <5cT0TtDpM N<5cq N<5<5cNq<5cltyiNl XC 

eNOTtDty eopeieoTtDpM n<5cN uMij^rvou ntc TexLueTOTpo 
etyTeuoT<5c^TOTK: €epMO?veuiN Neu<5cN i^cn +otnot 
xe ^iTeN Miuei n^^ht nt€ Meqtynpi <5^qoTOpMq NtDOT ■ 
mvi +M0p<;j>Tp<5c ^qcj)<5^i eqtDpx: nt^^^c UMi^MO?v?^tDN 
.^5 Neu Mi^eTc Neu +45^pTeuic Neu +<5^ohn<5^c ncu 
MKieceMi NNINOT+ etyTeuTtDOTNOT extDOT eepMO?^e- 

UIN NeUtDOT ty<5c MXtDK: UMOTtDNJ^ Ke T^p Me2i<5cq 
N^^NOT+ NeTeNNOT+ NC 0T0<5 T<5^UeTOTpO TeTCN- 
UeTOTpO Te 0T0<5 NH eTe NOTTCN NOTI NC 0TA<5c1 
3o N<5cU€Np<5c+ 

6T<5cT(ri Xe NNICj5^1 <5cTp<5^tyi UU<5ctytD I^Xe NIOT- pcooT Nxe Nipcwueoc exeN ni<5ccn<5^cuoc n€U nicyen- 

*a. ^uoT NTe noYpo NTe NinepcHc *u^2v?^on xe j^cn 

nxiN^poTccoTeu xe n<5^noy+ NeTeNNOT+ nc oto^ 

T<5cUeTOTpO TeTCNUCTOTpO Te <5cniVCDC iVOinON <5cT- 
OTCOpn J^eN tOTNOT^ ^TInI NNIKLOUHXGC N^^p^^T 5 
J^CN OTNlcyt NT^clO 0T0<5 nijXlJVOU NTe neqicDT ^T- 

Ti5cUoq epoq ^d<,] eT<5^TepnK:e3cpe^ epoq ncdot oto<5 
ueNeNC<5c r nc^oot eTepTiu<5cN uuoq ^t+ excDq 
unijx:?vou NTe xioK:iNcHTi<5^Noc ncu Teqnop<;|>Tp<5c Neu 

^<5cNNl(y+ NT<5clO NTe ^UCTOTpO NNlpCDUeOC <5cT0T0pnq 10 

y^en OTCTp<5cTeTU<5c eqocy ncu oTNicyf nboh^iJc 
ep45^Tq uneqicDT eTj;ecDp<5c nt€ +nepCHc n<5cipH+ ps^oi- 

nON <5cT€p<51pHNH CTCOn NCU NOT€pHOT e^B€ Xe 
N^TOTCDCyT NNl^r<5^?ScU<5^ ^CDC NOT+ 

LI<5^p€NT<5^C^ON IVOmON e21€N niicFCDN eTJ?CH N^^N t5 
eV)pHl NT€ NH eO0T<5cB ni<5^riOC ^eO^s^CDpOC ni3cN<5^TO- 
f.^8. ?yc€OC NeU ?^eONT10C ni3cp<5cB€TC NCU n<5^NH*K:iplC 

nmepcHc ntcnn^^cT en<5c^JV0N nt€ TOTueTxcDpi Neu 

nOTN<5c<^+ eOOTOX N€U TOT^lpHNH N<5cT<5^plK:i NeU 

TOT^.r^nH ej^oTN eneN^ iRc njKx 20 

J^ccycDHi xe epe nh e^0T<5cB ^^ixeN <;j>iJ^po- t6^- 
NOTBic eTeprTUN<5c^iN NNOT^^cDp ic ^Hnnc ic ni- 
2lP^ck:cdn €t<^cdot^ €T<5^TN<5cT epoq b€N ni^op<5^u«5^ 

<5^qep<5cn<5cNT<5^N epCDOT b€N niUCDlT 0T0<5 n€X<5cq 

N^eoxcDpoc xe t<5c<5no uuok: e^picyeNK: eT<5^qN^T xe an 

fpOq NAe ^H e^0T<5cB ' "OeOXCDpOC <5^qC0TCDNq b^N 

+OTNOT xe <5cqooNTeN unequepe<^ <5cq^0T^ uneqi^N- 
K:e<;|>^civoc ' oto^ 3^ neqpeTu<5c THpq cyoTo CNoq ' Y allfi-. s. I. — ' Ms. ni<^>iicpo. «lein ni iinra Iransversa a rrc. m. 
«lelolnni. — ' Y s. I. — ' Y s. I. — ' Sic. eROX 0Y0<2. ^ ne(icNO(i ujoto excN ne^i^^o v^eu Iot 
NOY X€ ^rreN reqaereRiHN epe niuepe^^ ookc h^N 
Te(i<v<;J>e <v(ict)p)c epo(i ' d<;|>M er^TepC'r<5^Ypci)r<iN daoq 
eopeq<*ci) epoq ecy reti r<5^K:oq b^^^AeN ueqcMOT 
:> TX^Ae oeoAcnpoc N<vq xe 7:n^^c«^^ d<.u *^Kcy--irB. 
reuT^uoi Ae nook: niu niAiicBO?v^oc ^e ^it€n n^OA- 
^ex uMicyeNuepe^ ^s^qepOTd) nex^s^q NoeoxcDpoc 

A€ JCCCOOTN UUOI d^H Cl) OCOACDpOC <5^N0KL nc niXp<5^- 

KLCDN eT^)eN<5^T cpoq eqcoN<^ b€N niucDiT ercTi €<^pMi 

lo €T<;j>€ nexe rvceoNTioc N<5^q xe niu d^q;/id^Yi €bo?v <5ck:i 

en<5ciu^ n€A€ niAi<5^BO?^oc N<5^q A€ <:}>h er<5^qA€K.eu- 

OHNOT NOOq ne eT<5cqOT<5c^C<5c^NI NHI d^U €n<5^IU<5c 

eopiep T<5cXOU n€u nreNoc NNipcwui cy^s^T^eiiTOT 

ebpMI €^U€N+ N€UH1 €0B€ A€ d^ n<5cCH0T J^CDNT 

15 €b0TN nexe oeoxcDpoc ncu n<5cNTK:ipic xe aj<5^ on<5^t 
n€A€ nixiicBO?NcOC ncoot xe <5cT+epcyicyi nhi cy<5^ 

OTCHOT N€U OTCHOT " n€A€ NH €O0T<5^B (X.^n eTf&^- 

b€U X€ ni^cDB <5cN n€X€ niAi^BOivoc N<5cq ' xe 

OTtyO NpOUni U<:j>pH+ NOTC^^OOT NOTCDT qiCDH NCD- 
:io T€N OTO^ T€T€NN<5^eUI 

*V)€N +0TN0T xe iJcTqex niuepe^ v^m ' Teq^^^e * r. 'mi- 
^qo^i A€ €p<5cTq NA€ oeoxcDpoc N€U neqKiecy^^Hp b 

?S.€0NT10C N€U n<5cNTK:iplC €T01 NCy<;|>Hpl UniXp<5cK:CDN 

€T<5CD0T €<5^T€p<5cnOT<5^^€CO€ UUOq OTO^ <5cTJ^<5^q €B0?^ 

.^5 €T<5cq€pC<5cB0?Sc X€ U<;f>H €O0T<5cB OeOXCDpOC NeU N€q- 

cy<;}>Hp <5cq^€U^eu ej^oTN epCDOT u<::^pH+ notuotI 
eqoTCDcy eouKLOT nex^Scq ncdot xe u<;[>pH+ €T<5cp€- 
T€NN^T en^cNoq eqTexTeiv ^ia€n niK:<5^^i +n^- ^ Sic. Lege icqTi^pieo uuoq. — - Cf. Dan.. vii, 12. — ^ Exspectrs 
NCOOY. — * Forte legendum CBOX i^eN ? —!-»•( 56 )•€-»— 

opoT<;t)a)N u<;t>a)TeN Hots^ ^isoTen u<:J>pH+ u^^^NiTeB- 

NCDOTl J^eN +OTNOT <5cqep^^OOTa)N<5 eBO?V ^d^- 

pa)OT 

j^qcye J^eN +0TN0T cy<5^ NlOTpCDOT N3.e niAl<5^B0- 

2V0C j^eN oTNicyt NeuBON eTi eTj^eN niK.Tnoc' ntc n 
nin^^?vJv<5^TiON €T<5^TN^,T cpoq epe neq^o ue^ NCNoq 
ne3.a)0T N<5cq eTep^o+ xe n^ok: niu un<5^ipH+ ne- 
•u^. x<5cq NCOOT 2Le ^NOic ne neTCNicDT * .acCUCDNi^cieoc 
nexcDOT N(5cq xe niu ne eT<5cqep <;|><5ci n<5cKL n€x<5^q 
NCDOT xe -eeoxcDpoc ne Neu neqcy<;t>Hp b ?Nc€Ontioc lo 

N€U n<5cNT]eiplC N<5^1 eT^cT€p^^€TlN UHCyeUcyi NNl- 
NOT+ <5cTcya)ni l^eN +TplCK:i3c'- NTC NlJXlpnCTl^NOC 

v>€N n2.iN-epic^xi NeucDOT eixcD uuoc xe N^cyHpl 

NlOTpCDOT N<5c€p<5cN€j^€C^e NCDTCN <5cN €peTeNT<5^C^0 
eBO<V NN1N0T+ CTT^IHOTT CCyTeUOTCDCyT UUCDOT i5 
N<5cl eTCy<5^Ncy UUCDT€N Kie T^^p ccoi Nj^cpoq epCDOT 

N^CDOT N€U niefepeTON THpq eT^^ixeN ^i^^po Td^- 
NOTBic ecyTeucyeucyi nninot+ +not z.e ecycDn 
T€TeNN<5c(ri un^cuncyicy n€ucdot ^n le +N<5ccy€ e+- 
nepCHc cy<5c ncTeNCON e^peqCi un<5^uncyicy n€Ucdot oo 

^JioTpCDOT xe eT^^TN^T CnOTlCDT j^eN n^ciNicy+ 
NepbOT un3cipH+ <^<5^i eT<5^ nilnoc ^eoxcDpoc THiq 

N<5cq <5cTCyCDni J^CN OTNlcy+ NeUK:<5c<5 X10K:iVHTl<5^N0C 

xe <5^q<5^uour' NTeqnop<^>Tp<5^ eTTOi ^icDTq <5cq<;|><5^bc 
'f. :.(..* u^^|iuiNi<5^N0C xe <5cq<:|><5cb ' ^cDq <^CDq <5^q<5cic nb+ 05 
^^qceic bpcDOT eBO<v b^N neqcy<5^i u<^pH+ NOTpip 

NTCDOT OTO^ NlcyBCDT €TbeN N0TX12L <5cTC^T0T 

^ixeN n)c<5c^i <5^Tf:iu NN0T<5c<;t>H0Ti uneu^o u<:t^+ ' .S'/>. \.rfro ni)eHnOC. — ' Sir. Lqj-c topHOeii^. — ' Sir. ]jOf^o 

i^qj^aoMi. — ' Sir. Lrjj^c i^q^^eb» Nicy f' dH<5^x<vriN0c ' nc<v oeoxa)poc iii<vna. i o?Nc€OC 
Neii iie(|a)<;|>Mp r xeoN rioc Nea n<5^NYieipic Nca noY- 
CTp^reYUiV iHpq eYACi) duoc xe ^vacniNi NTereNep- 
r> ty^i Nea<5cN bCN ^pd^n nninoy^ eoRe ac <5^Y(i)?s.i 
aiiiMOxeaoc frox ^iawn ' icxeN <5^YpMA(i dnK<s^^i 

cy^ <5^YpMX(l 

0€OAa)poc xe icqc<5cXi Nea ^^eoNTioc Nea m^^ny- 

KlpIC NOCDOY Ae ^^CnOY <5^YepOYdb NNiaMO) eYACD 

o ddoc a.e n<5cCnmoy ^n eooY^cy ^f a<5^peqoY<5c^q 
NCCDN NTeqepoaor^oriN dneqp<5^N eooY^R N^^peN 
N<5^iOYpci)OY dn^.<5^NOC eopeqepic?^MpoNoaiN dnicDNb 

TeTCNCCDOYN N<5caeNp<5^+ XC dUON <3?^l daON N<5^- 

aoYN eBOiV cy<5^ CNC^ <;j>M eooYCDcy ecDNb a<5^peq- 

5 0Y<5c^q NCCDN * MiaMcy AC TMpq N<5cYCDCl) ihOK MC ' a^. 
J^eN OYlh)pCDOY NOYCDT Xe neTCNNOYf n€NNOY+ n€ 
0Y0<5 niaOY eT€TeNN<5caOY NJ^MTq TeNCCBTCDT <^CDN 

eaoY Ni^HTq nexe oeoxcDpoc Nea ?v^€ontioc Nea 
n<5cNYK:ipic xe ic2Le n<5cipH+ ne le B<5^cyoHN0Y NNeTCN- 

.. ^BOC"^ NTCTeN^IOHNOY CneCHT €<;|>I<5^pO niT<5cN0YBIC 
NTeT€N0aCOHN0Y ' J^eN <;J>p^cN d^ICDT NCU HcyHpl 
NCa nUTNic eO0Y<5cB ^IN<5c <5cNCy<5cN^CD?^ cy<5c NIOYpCDOY 
NT€T€N€pOaOiVOriN d<;t>p<5cN dn€NCX IHC Tl^C NT€- 

TCN^^i dnij^^^oa n<5cTT<5c)co oyo<^ NTeTeN^^cDiv enc^ici 
5 cy^cpoq V)€N oYcboY j^eN +oynoy xe eTeaa^cY 

J^Y^lTOY eneCHT e^l^pO <5cY6lCDaC THpOY d<^p<5^N 

d<^icDT Nea ncynpi Nea nim^ €O0Y<5^b 

6t^yi xe e^pHi i^eN' niacDOY xe ntoy^cdx ' N 0(1(1. s. I. a r' m. — " i add. s. I. voc. m. — ' Sic. Lege Bety- 
OHNOY NNeTeN^Bcoc. — * Sic. Lege NTeNeuc ? — ' Sic. eBOJvijeN ? ■ !• «( 58 )•€-!— 1 

f. .H.cy^c NlOTpCDOT NTOYtn UnijXliVOU * IC OYCUH «S^CcyO)- 

ni ty<5cpci)0Y ecxci) uuoc ^.e (Tpo iXu(i)TeN (i) Niu^p- 

TYpOC €^0Y<5cB OYO^ UOCyi V>eN OY^lpHNH Unep- 

ep^o+ T^^xou Neu n^^uoT eqecycDni NeucDTeN 

c^cTOTOY xe iScYCTiqOXCl V)eN 0Yp<5^cyi ^YUOCyi cy&. .5 
NlOYpCDOY 0Y0<5 +nOMC THpC <5^Ccy^0pTep ^ITCN 

n<5ccy<5ci NNiUHcy NiOYpCDOY xe ^YepKLepVcCYiN' eope 

niCTp<5cT€YU<5c 6<51 C<5cB0?^ N+nO?S.lC Nr+^ UUl?s.?VclON 

niicnoc xe ^eoxcDpoc ncu ?N.eoNTioc Neu n^NYKLipic 

<5lY6^1 ep^TOY UneUOO NNlOYpCDOY i( 

Y[^2Le ni^noc -ee^xcopoc nnioypcwoy xe oy ne 

niNOBl eT<5cN<5<,iq d) NIOYpCDOY Xe ^T€T€N0Y(Dpn 
NCCDN J^CN OYXCDNT n€2Le NlOYpCDOY N<5cq Xe e^B€ 

OY ^ieepenij^e^cpi oyo^ dcieepnenTiN^ uneNicDT 
NOYcyeNuepe^ j^eN ^uh+ N2LCDq k>€n ii2LiN^peq+- ij 

•lOr. CO^Nl NCDTCN *€nXlNCyeUCyi NNINOY+ NAIKL€ON 
U<5ciVlCT^c <5cpeT€N2LO?ScOY €BO?Vc AcpeTeNCye J3€N ^U<5c- 

Niic unir^?N.i<v€OC n€2L€ -aeoxcDpoc ncu neqcy4>Hp b 

2Le, (b NlOYpCDOY €peTeNOYCDCy ejCd^ ^f NC^^H- 
NOY ^n eT<5cYepCT<5cYpCDNlN UUOq e^pHI eXCDN THpeN •!( 

NTeTeNcyeucyi u^h €t<5c ^^"i' uecTCDq oyo^ <5^q- 

<51Tq eBO?^ K)€N T<;|>€ e^Be T€qU€T(r<5cCl<5HT +NOY 

xe iceTOHNOY m^c e^peqjxia) ncdt€n €bo?Sc nexe 
NiOYpcDOY N<5^q xe cye ninoy+ eTT^^iHOYT cb ^eo- 

XCDpOC +N<5cOpOYepCT^YpCDNIN UUOKL €a.€N OYCye oj 
u^pH+ u<^H eT<5cKLN^<^+ epoq <^d^\ eT^ NI10YX<5^1 
epCT^YpCDNiN uuoq uneqcyxeuxou NN<5^^ueq eBO?N. 

<^1T0T0Y TOT€ <5^YOY<5c<5C<5^^Nl NX€ NIOYpCDOY eOpOY- 

cok: oe6xcDpoc c<5^ oyc<5^ 

' Y aiter. s. 1. — ' Sic. — ' Sic. Lego i^K.€pTYnTlN. * >^ NiOYpcDOY CiScAi nm ?veoN rioc evAa) duoc T. Ca. 
X€ NOOK ^tOR Niu iie iieKp<5^r4 nexe ?veoN rioc n^(| ' 
2.€ uoYi ne n<5^p<5cN ;|>m e re cy^YOYA.^ueq xe /ipcDU 
^CDcxe eepipeic^OMNOY ncu NeTCNNOYt y^tu n\- 
^pcwu NT€ n<5^N0Y^ eTC un<5cCjcbcyeu nexa^OY n<5^cj 
xe Nooie OYpeuocDN ^xoc n<5^n nexe ?s.eoNTioc z.e 

LtiOK 0YpeU'ticp<5^BliL <5cCiepOYCb NAC niU<5^<^[' CTe 

nA^NYieipic ne neA<5cC| xe Jcnokl <^cd n<5^NY)cipic ne 
n^p^cN icNOKL oYnepcHC 

6t^c NIOYpCDOY CCDTeU e^p<5cN NNinCpCMC (5cY€p<^0+ 
a.€ NN€ 0YU€TX<5cXI cyCDni b^N TOYUH+ NKL€COn 

N€U NinepCHC ?VcOinoN nexe NioYpcDOY NNii^noc A€ 

OY n€ €T€T€Na.CD UUOq T€T€NN<5cOYCDcy T NNINOY+ 
ty<5cN UUON n€A€ ?s.eONTIOC NCDOY NeU n<5cNY)CLIplC 

2L€ ep€T€Nexoqx€q - nocdt€n n€U NeTeNieeNOYl^ 
*Neu ^n eT<5c ni«5crioc oeoxcDpoc tepi^oT N«5cq K)€n •n. 
n€q<5cNK:€<;j><5c<voc NTCTeNcye €V)pHi €<5cU€n+ eTc^necHT 
niu<5c eT€ nicy<5c eN€<^ n<5cX€U neqtyiNi &.N uuon 

NOY+ r^p NT<5cN UU<5^Y NC<5^ ^'t NNljX^plCTlJ^NOC 

i>€N +OYNOY k NlOYpCDOY +<5cnO<;}><5cClC epCDOY 

niAcnoc U€N oeoxcDpoc €OpOY€pCT<5^YpcDNiN uuoq 

J^CN nicyB€ eTJ^CN 0UH+ N+nO?SclC ?Sc€0NT10C X€ N€U 
n<5cNYK:iplC NCe^lTOY NCCTHITOY eTOTq NrepUANlKLOC 

ni^nreucDN ntc Tpino?Scic e€p€f€T<5c^iN uucdoy ecyTcu- 

€pdcUe?S.€C epCDOY J^eN ^<5cN?Sc<5cK:eNT eYB€pB€p N€U 
OYN€^ N€U OYUOY?Sc^ cy^TOY+ UninNi ^d^l n€ 

nipH+ eT^cYxcDK unoY^rcDN €bo?s. xeoNTioc ueN 
j^CN Tpino?v.ic n<5cNYK:ipic xe j^cn +n€NT<5cno?^ic k:<5cT<5c 

-fK^e^VeYClC NT€ NlOYpCDOY 0Y0<5 ^cY6l Unij^CXOU Sic. Lege ncdoy. — ■ e 4'"" add. s. i. a i' m. •f. 53. Hd^TTd^KO *j3eN N1<;|>H0T] ty<5^ eN€<5 l3€N OT^IpHNH 
<5cUHN 

j^YCi uni^noc ^eoxcDpoc V)^p^Tq unityBe ^ xl<5cT<5^ 
+)ce?v.eYcic NTe NiOTpcwoY e^p0Y<5ccyq epoq <5^T<;t>tDpty 
NNeqxix €B0?^ unTYHoc unic^ ^Yipi N^q nexco- 5 
OY u<;}>pH+ uneq^ j^eN +oynoy xe <5cYIni NpNr 
NiqT epe oyon 0Y<;}><5^ty u<5^^i j^eN niOY<5ci niOY<5ci uuto- 
OY- <5cYcrtD0Y i^CN neqcti)u<5c ei^oYN- j^eN nityBe 
icxeN Teq<5c<;|>e ty<5^ Neq(r^<v<5^Y3. oyo<5 d^icjad^q j^cn 
T^^iB<5^c<5^NOC -nf»^-vern ;.t 10 

V)eN T<^<5^tyi xe uni€xti)p<5 ic ni:>s.iA.BO?^oc ^s^qo^i 
ep<5cTq unequ^o eBOiV nex^q N<5^q 3.e eeoxtwpoc 

U<5c^cOrOC NHl U<:|>H €T<5cYepCT<5cYptDNlN UUOq XC 

jx:n<5c^i uepe^ nccdi <5cN Nicecon nt^opoyo?NcK: cbo?^ 
jjeN N<5ciiqT nes.e ■aeoxtDpoc xe qoNb N^ce <:|>h 10 

eT<5cYepCT<5cYptDNlN UUOq Xe 'fN<5^+^ N<5cX: NOYtyCN- 

*NB. uepe<5 k:<5ct<5^ tyeNiqT eT<5^Y^opY €n<5^ccDU<5^ ^j^cn +oy- 
NOY xe <5cqpiui <5^q<;[>cDT j^eN OYtyini 

i)€N <:|>N<5^Y xe uniOYtDiNi k nxc I ty^poq epe 
niicp7:H<5crre?voc uhjx:<5cH?v^ c<5c oyin<^u uuoq epe r^- ^.o 
BpiH?v c^ Teqx<5c(rH nex<5cq N^s^q 2Le j^epe ^eoAtDpoc 
n<5cueNpiT j?eoYtDty e-epi+UTON n<5^k: €B0?s.j3eN Neiebici 

THpOY U<;|>pH+ eT<5^1+UT0N NN€X:ty<;[>Hp ?veoNTioc 
NeU n<5cNYK:iplC N<5cCtDTn N<5cl €T<5cY€ptyOpn b^XtDK: 

bCN Ni<;l>HOYi b^N OYtboY nex<5^q xe ce n<5cC^c b^N i-y 
+OYNOY ' ^.q+ uniriNic cTOTq un^ oyo^ k nictD- 

THp + NTeq-f-YjXlH €TOTq UUH>:^H?Sc ni^p;CH^crr€?ScOC 

45cq^pe^ epoc <5^q6^iTq entytDi ni<:|>hoyi ' Neu<5^q ^q<5^iq 

' B M. s. I. .'1 r m. — ' Y s. I. — Ni^t .1(1(1. s. I. ,'1 t" m. — ' Y 
allrr. s. I. — ' Sic. Lo^o €Nl^HOYl. dti^^jR NC rpMnx^s^iMC <5l(|>:^(| cd^ o-rir<^a dao(| 
?s.eoN noc ^(n(i c<v OTiN^a NiARpnix ii^s^NYMpic ;;^0)(\ 
Wc A^c^ii dao(i <;|>^i m TiipH+ €t^ n7:c o^cyoY daoq 

bBN Nl^MOYi 

» O^^OC ^ ^^^^ ^'^fy na^oif xe oton nircn eTbCN 
Nipcwp^v 'hN<vopOTepcy«5^i NCDreN \eH iie^ooT dne-'f. r)4. 
TeNep<;|>a€Ti +N<5^ope NioTpc!)OT Nea nm erbeN ni- 
aeTNia)+ i NceeN ACDpoN eneTeNronoc oton nircn 

€ON<5^ep6NOa<5^;^IN NNerCNpiS^N eOThOMOI<5c' NCDOT iN<5c- 
N^c^^aOT eBO^beN NOTOIVI^f^IC TMpOT OTON AC 
NIBCN €ON<5cCb<5^i NTeT€Na<5^pTTplic €qOT(«N<^ CBOX 

NNiihjici €T^peTeNtyonoT exeN n<5cp<5^N i^N<5cCb<5^i <!)«)q 
dn€qp<5cN enxcDa dncDNb NT<5^TMiq NCDTeN N^aoT 
j^eN T^^aeTOTpo €t<5c n^c xe icmn eqxcD nn<5^i ^qC'! 
NT-^^Tj^CM dni^^noc oeoACDpoc <5^qo?s^c Nea<5cq entycDi 
eNi<;|>MOTi - eT^CDc b<5^xcDq Nxe Neq<5^rre<voc eooT<5cB 

TOTe <5^ N10Tpa)0T N<5cNOaOC TCDOTNOT <5cTi h^d^- 

T€N nityBe eTepe <;j>M eooT<5cB <5ccyi epoq <5cTX0TtyT 
e^pHi <5icDTq <5cTN^cT epoq ^hxh Ne <5^qoTcb <5cqxcD)e 

eBOX OTO^ <5cTOT<5c2C<5c^Nl COpOTCNq €BOIV V)€N NIiqT 

<5cTjx:<5cq j3€N OTO^iScT eoB€ TeqaeTXCDpi <5^qxcD)C 

NTeqa<5cpTTpl<5^ €BO?Sc *NXe n€O0T<5cB da<5cpTTpOC NA. 

NTe nj^c ni^noc oeoxcDpoc ni<5cN<5cToxeoc ncotib 

dniAcBOT TCDBl V)eN OT^lpHNH NTe <^~+ <5caHN 

I\[iCTp<5v.T€Ta^ xe THpoT €Taotyi Nea ni^noc 

OeOXCDpOC N<5cl €T<5^ NlOTpCDOT eOpOTO^^l ' C<5cB0X N+HO- 

?Scic dr' daTiVMON <5^TepK:€?SceTiN eopoTcb?^r'' dni- 

^cnO?V?^CDN enia<5c eTOTJ^H" NJ^HTq ^1N<5c NH €ON<5cOT- ^ R add. s. i. a i' m. — ^ Ms. Ni<s|>HOYi. deiii a lec. iii. emendatimi. 
- ^ Sic. Lege ^pOYO^l. — ' Sic. — ' p add. s. 1, a i* m. — ^ Sic. CDtyT UUOq NCe^I N^<5cNNiaj+ NTMO ^ITCN NlOTpCJDOT 

4>H xe €^N^c€p^^ca)Teu ^ €YeV)0-eROT j^eN pa)c NTCHqi 
OYO^ nix^oc THpq eune'^ ot^cI notcut €box uucdot 
OTCOcyT^ uni^cno?^<vc!)N eT^^j^eu d^K?^d<, n<5cTxcd 
uuoc ne xe nhxcd^von Neu nh eTcyeucyi julucdot 5 
eTecyconi enT<5^K:o +not xe TeNepouo^^oriN u^^t 
ni?s.oroc 2L€ ^cTCT^cTpOT ' uuoq e^pHi excwN ^cquoT 
OTO^ <5cqTCDNq e^Be neNOTX^ci <^~t uniicnoc ^eoxo)- 
poc Neu ?^eoNTioc^ 

» 5,c. _ 2 5/c. — ' cy s. 1. — ' T alter. arlcl. s. 1. a rec. m. — ' Re- 
liqiia desiderantur. I ►♦♦•^ <l.'i ).««• , *'i'iii^prYpiic Nie ^n eooY^ft iiuA^piifpoc Nie ncNCC (...,1. \«iii 
IHC n7:~c niicnoc kns. c^p^hkdn iiipeiinA^N€4>«Ki rVre noooj <'"i»i ♦»?' 

NiaecycyCDT eTAct|XOKC CRO.V NCOYICi; Nnii^ROT" tcori h€N 
OY<^ipHNH Nre ^l A.aHN 

• j^ccyconi A.e Vyen +a<5^^e Npouni ntc aioklxh- 
Ti<5^N0c nioTpo NiScNOiioc L nixiicBoxoc ccopeu dneq- 
^HT c^cBOX Ci^t NTe T^e <5^qcb<5ci sy^ i^pl^NOC ni- 
^HreacDN NTe ^s^ntincoot eq+T<5^i6 N<5cq n<5cp<5c 
Ni<5Hreu(i)N THpoT eqxti) uuoc N<5cq un<5cipH+ s^e 
+€|0YCi3c Toi n<5ck: ica.eN p<5ck:o+ cy<5c nepeuoYN Neu 

ty^c €J)0YN €ni?S.^K:^ ItC KLOUHC ITC CTP<5cTHX<5cTHC 

iT€ ^HreucDN iTe enicieonoc Itc npecBYTepoc itc 

XlAclCCUN IT€ ^TnOAlicJCCDN ItC 3cN<5crNtl)CTHC IT€ 
n<5cr<5cNOC 1T€ U<5^T01 *lTe p<5^U<5c6 1T€ ^HKLl IT€ <5C1)0TT f. <m. 
i iT€ C<51Ul +e^OTClAc TOl N<5c)e e<5pHl eXtDOT'^ THpOT 

0T0<5 €K:eA.XHi e<5pHi exeN ^<5cN€xhot NTeieuocyi 

K.icT^^ B<5cK:1 N€U K:<5cT<5c +U1 NTeK:tyiNl NC<5c NlJXlpHC- 
T1A.N0C NT€K:^pOT€p^TCl^ NN1N0T+ NA1K:€0N 

J^plAcNOC Xe <5cq^pOTCOB+ N<5cq NT€q?v.€?Cl)plON 
) ^cql ej^HT V)€N JXIHUI THpq eqtyiNl NC<5c Nlj^CpHCTl^- 

Noc ty<5cTeqI ej^pHi en<5cN€<;[>cDci j^eN moo) Niuety- 

cyCDT OTO^ eT<5cTtyiNl J3€N OTT<5c2LpO NC<5c NlJ^CpHC- 
Tl3^N0C NT€ niU^ eT€UU<5cT'* n<5^1pH+ <5cTCCDT€U €^Be 

m€T2La>pi NOTj^eivtijipi Nc<5cR€ oifo^ HCdJie j^eN Teq- 
') ^ik:cdn €neqp<5cN ne c<5cp^cnicDN n€ 0TC<5cIe nb«5^2v ne 

^ Iii summo margine legitur coYJei ntcdbi pauHo recentioi-e manu 
adieclum. — " Semel monelur codicem ante cousonam iabialem saepc- 
numero N loco «. apponere. — ^^ Y s. 1. — W s. 1. eq^Hcy nk:<5^jvcdc j^cn Teq^^T^cHKLi^ eqiceNicboYT h^en 
Tequop<;{>H <;t>^^i xe nc 0Tp<5cU^6 eu<5^cya) ne k:^t<5^ 

n^lKLOCUOC b€N ^NOTB NCU n^6<,T NeU ^<5cNNlcy+ 
NTeBNCDOTl <5<5cN^^UOYZV NCU ^^cN^^U^TM NeU 

^<5^N<5eBi Ne^e Neu OYuncy NeccDOY uuon hri toi :> 
epcDOT 0T0<5 Nc OTNicy+ ne j^cn neqrcNOC eqCoci 

*0H. n<5cp<5c Nl<5cpj?CC0N THpOT NTC HCq+Ul *0T0<5 N^pC Heq- 

+U1 THpq uei uuoq ne e^Be TequeTpeup<5cTcy ncu 

T€qUeTU<5clpC!3Ul^ 

6T<5^qccDTeu xe eni^icDicy ntc ni^nreucDN ncu ir 

NlU(5cT01 eTK:CD+ NC<5c NljXlpHCTl^cNOC l, TimHdi NTC 

<^+ 1 e^pHi excDq ^^qTCDNq j^eN mH+ NNeqcNHOT 
uneqcye ud<,q ei^OTN eniHi enTHpq d^T^K^. ^^qep^^no- 
x<5c:?ec^e uneTeNT<5^q THpq <5<.quocyi €B0?^ 

He OTON OTcy<^Hp nctnk:?vhtik:oc NT^^q ne eq- i: 
^euci V)<5cT0Tq'^ eneqpi5cN ne icixcDpoc eT^ScqN^^T epoq 
xe <5^qTCDNq Njx:cD?veu <5^quocyi L mnnk NTe <^"t 
1 e^pHi excN niK:eoT<5ci ^qTCDNq <5^quocyi ncu ^n^ 
c<5cp<5^nicDN CTUOcyi xe UHB ^nnne ic ot^^^ot NV)e<v- 
cyipi <5cql equocyi c<5^4^<5c^ot uniu<5cK:<5cpioc knds, cd^- u 
p<5cniCDN ^qcDcy eBO?v xe n<5ciCDT ^K:oTCDcy NT<5ccb2vi 

NNl^^UOT?^ e^CDN NCeUONl NCU HCCDXn NNlTeBNCDOTl 

THpOT ^qepOTcb N3.e niu<5cK:<5cpioc Lni^ c<5cp<5cnicDN 
nex^q N^^q xe epUH n<5ccyHpi nc ^^i r<5cp ne ^\>&.h 
unibeivcyipi uuon ^^cdb nthi ncu (r^uoT?^^ iC2LeN ii 

f. (,^. n<5clN<5cT OTXe ^Kl NCK:eTOC *beN neTCNTHl THpq 

&<,?^Kd<, <5^iep^noT^^ec^e uucdct e^Be <^p<5cN un<5^ct 
iHC n^c ncijHpi u<:|r+ CTONb cy<5c+ep6uoivoriN uuoq 
uneu^o un<5^ii^Nouoc <5cqepoTcb Nxe epUH nex^q xe 

' Ms. T€qa&.ipU)ai. — ' o s. 1. ^^cMocnc iiM(i)i fooYiS^is d^n\. cd^pd^nitDti iiiUiV ereic- 
N^.cye HXK tpo(| I N<M Nea^ie ^a) ^Kaj^vNCDNb 

+N^^a)Nb NeUiVK OCyCDIl <5^)Ca)^^NU0T i r^^vtioT Ne- 
U^IC «^(It-pOT^n NXe IDCeiCIAtDpOC HtA<5^(j Ae ^NOIC 
5 ^O) +NMOT NeU<VK: Ci) Il<5^1«) r OTO^ l'N<5^CeNK: €BOr^ 
^N h€N U<5^l N1R€N €TeK:N<5^cy€ Hd^K 'tpO(| 

T7^ipti+ A€ <5cTU0cyi Viny ci)45^toy<:|>o<^ ei ?v€^a)pioN 
NTe ^pii^Ne ni^Hreua)N oyo<^ d^-raK^ tRorv her< oy- 

pO NOTCWT Xe <5cN0N <2>^Nj?epHCTI^N0C Un<5^ppHClic 
0T0<^ <5^TXeOYic €pOC| N€U XlOICXHTl^NOC NCU Neq- 

iACi)?vON nuoynk: NAiA OYO^ <5^q<^euci Nxe ni<^Hre- 

UCDN ^1A€N <;|>I^pO <5cq€pK:€?^eYIN €OpOYT<5^<^a)OY NC€- 

CON^OY €T<5^qxoYajT X€ <5^qN<5^Y eni^iioc ^n<5c 
c<5^p<5cni(JON epe oyon OYNicyt n^uot jxh j^en neq^o 
5 nex^cq N<5^q *xe nook: niu un<5^ipH+ epe n<5ciNicy+ -n. 
N<5U0T b€N neq^^o kloyon^ r<5^p tBo?^ Ae nook: oYeY- 

reNHC NpCDUl +NOY A€ OYCDN^ UH^CDB epOI Xe NOOKL 

OYpeUOCDN 1€ eOBe OY eKlOYCDCy eT<5cK:0 NTeK:U€TC<5cl6 

N€U TeK:U€TNlcy+ 1?^H0CDC ecyCDH NT€ OYpCDUI CINI 

eBOJV J^eN OUH+ N<5<5cNpCDUl €Y^€UCI <5^Ycy<5^NN<5^Y 

epoq Nce+NiAcTOY uuoq ncu TequeTNicyi^ cy<5cY- 

XOC NNOYepHOY A€ ic^cHOCDC OYNIcy+ NpCDUl HC ^d^l 

v>eN neqni J^^cHOCDc icxeN niN<5cY €t<5^in<5cY epoK: <5cieui 
xe nook: OYNicy+ NpcDUi i^eN neK:Hl oyo<5 nook: oy- 
5 p<5cU^c6 k:^^t<5c ni<5U0T eTjxiH i^eN neK:<50 +noy xe 
u<5^T^uoi xe nook: oYpeuocDN le <5cN NOCDTeN unr 

NOCDTeN N<5cOY+Ul NOYCDT le. A€ N<5^1 NC NeK^OJHpl 

cy<5cN uuoN <5cqepOY(b Nxe niu<5cK:<5cpioc ^cn<5c c<5cp<5c- 
nicDN nex^cq uni^nreucDN xe icxe j?coYCDcy eeui Ae 

o knOH ^<5cNpeU0CDN ^NON ^^Npeun<5cN€qCDCI b€N 

noocy NiuecycycDT oyo<5 icxe iccyiNi nc<5c n<5ccy:vo^^ 

COPT. - C. - i. .") knoK OTers.eT^epoc ei+^^cot unoTpo oyo^ n<5^)cecy- 
f.i)3. ^H^ icixcDpoc *otctnk:?>cHtik:oc ne oto^ nMJceoT^s^i 
epUH ne neqp<5cN OTty^Nty ne ef>07^ h^eH n<5^Hi eqoTCDU 
NeuHi ^1X€N T<5cTp<j^ne^<5c OTO^ ^cTepty<;j>Hp nhi j^cn 
niieocuoc +n<5c^+ en<5c^ iRc n?cc xe ceN<5ceppeuNB<5^K:i 5 
NeuHi ON i^CN iKhu ntc T<:|>e n^ok: xe Neu ncK:- 

K:eOTpO XlOKJVHTl^cNOC CeN^cpOK:<5^HNOT J^CN OTJXlpCOU 
N<5^T(reN0 

j^qepOTO) Nxe 3^piA.N0C ne2s.<5^q n6.,q 2Le oto<3 niu ne 
neK:p<5cN ne^^e nircNNeoc N<5cq xe c<5cp<5^niCDN ne n<5cp<5^N 10 
nexe ni^^HreucwN N<5^q ^ce oton c^iui nt<5ck: le cynpi 
nexe niu<5cK:<5cpioc N<5cq xe e-OBe ot K:tyiNi nc<5^ <^cdb 
Nn<5^ipH+ nexe ni^nreucDN ud^q xe eiOTCDty eoTCDpn 

NCCDOT ^lN<5c NTOT+^0 €pOK: NTeK:€p€BO<V €NlB<5cC<5cNOC 

NTe nixiK:<5^CTHpiON NTeietye n<5ck: eneK:Hi ^md^ NTeK:- i5 
cyTeuT^K:o nt€k:c<5cP5 +n<5^t r<5^p epoK: €K:ue<5 eBOX 

J^CN ^UOT NlBeN <5^?CH^CDC €Ne OTON OTcyepl NTHl nC 

N<5ciN<5<.THic n<5^k: cTc^^iui nc e^Be nc<5ci NTe neK:^o 
N€U ni<5U0T eN<5cK:xo<v<5^ uuoq nexe kn&^ c<5cp<5cnicDN 
'm. Hd^q xe +CDpK: n<5ck: xe <5cK:tyTeu2LCDOTN *un<5^ixoi -lo 
eBOiv NTeK:tye n<5^k: ^p€ty<5^N N<5^pcDui ccDTeu xe 
+;x:h un<5ciu<5c n€u<5^k: c€n<5^1 euN<5ci THpoT NcepOK:^ 
NHixoi NceoucK: Neu neK:uHty THpq Neu<5^K: i^eN 
<;|>i^po 

^CDC xe eqxa> nn<5^i ^^Hnne <5cTi Nxe <5<5cNU<5cToi asj 
NH eT<5^ ni<5HreucDN OTOpnoT eBO?v h^en ni^oty THpq 
eTeuu<5cT eTK:cD+ nc<5^ nij^phcti^cNOC oto^ nexcDOT 
uni^nreucDN xe neNCx uneNxeu ^k\ Nj?cpHCTii^NOC" 

<5c?vc?^<5c <5^TT<5cUON NX€ ^<5^NpCDUl €TJ?CH I^CN n<5cl+UI 

' Sic. L«'};r €Na^)eXO?s.^K. — ' C 1 s. I. - ••»»•( (i7 )•««•• 

eBnrv ' tOYM (nruoYh ('poq xe CAp<MiKi)r< eoifNKyf' 
Npa)iii iie NpMi<v6 (aiiS^ajci) tpe Ni<vp7:a)r< rnpoT uie 
neqi ui iiei tiaoq eoi^e hit^io erK.cDl' epoq ruu 
TeqeniCTHUH Neu Nii^iAiiH eTeqt uucdot eqlpi 

5 NN€qcYN^>ic UHie^^ooY Neu niextDp^ A.NblCI eNICXDt 
NCCDq 0Y0<* uneNxeuq <!^qepoYd) Nxe ni^^itreucDN 
neXiScq Ae t<5cj^^ <;|><5cI ne nii^Nocioc ereuu^^Y ncAe 
CYceBioc nicYNico^c>^<5cpioc ud^q xe i^r^^nocDc n<5^oc 
icxe Nooq ne ^d^\ le Neqpa)ui THpoY 7:N<5^AeuoY 

eYtyoepotDp *eoBHTq K:<5^r<5^ <:j)pH+ eT<5cYxoc Nxe ni-*i. .j'.. 

U45lT01 Xe Nl<5^pjX:a)N THpOY- NTe nOY+Ul XOYtyT 

eBOX j^jcXCDq 

v>eN +OYNOY eTcuuA^Y <5cq€pK:e2veYiN Nxe ni<^H- 
reua)N eopoYCCDN<5 uucdoy ncc^itoy eniOYCNT ntc 

5 ni2L01 OYO^ NTOY<5a3BC CBOZV €XCDOY <5^n^ C<5^p<5^niCDN 

X€ <5cqTCDB^ €q7:H j^eN niOYeNT nt€ nixoi eqxcD u- 
uoc un<5^ipH+ xe n<5cffc iRc nxc niuoNoreNHC N?^oroc 

NTe ^'t <^ia)T NOOK: eON<5cp€K:€?^€YlN IMOYOHOY NTeqcoK:- 

TCN eneueNT j^eN t€k:xou i^eN +oynoy xe €T€uu<5^y 
o k nS ope txiohoy Niqi nc^ nixoi ^^cdc xe eT<5c nixoi 

0Y€1 €BOX UnijXlpO N0YK:0YX1 <5Hnn€ IC NlpCDUl TH- 
pOY NT€ niU<5^K:<5cplOC d.n<5^ C<5cp<5cniCDN N€U N<5^n€qHl 
^cYl N€U ^<5^NCHqi N€U ^<5cNtyBCDT NeU OYjXlpOOU 

eYOYa)aj epcDK:^ nhixoi oyo<5 ntoyj3Cdt€b nhi^h- 
i5 reucDN 

V^eN +OYNOY eT€UU<5^Y k NlCN<5cY<5 €OUHp UniU<5^- 
K^cplOC ^n<5c C<5cp<5cniCDN BCDIV CBOiV <5cqTCDNq <5^q6^i 

€p<5cTq j^eN OUH+ Nnixoi Neu nh €0N€U<5cq <5^qcDcy 
€B02v N2s.e niu<5^K:<5cpioc eqxcD uuoc xe -fcyiNi epcDTeN 

^ €BH?s. delendiim est, qiiia textuni pertiu-bare videtur. — ' y s. 1. 

5. - ..^>( 68 )<^.-- 

•11^:. NiScCNHOT *2Le eiN<5ccye NHi ep<5cTq Nn<5ccx iHC nja: noTpo 
NTe NioTpcooT THpoT qepiteope epoi N3.e n^ xe 

Uni+eUKLiSc^ N^HT NCOTeN J^eN ^M N^CDB NOTC^OOT 
NOTCDT OTO^ niUHCy THpq NiScTCDCy €BO<V eT2LC0 UUOC 

xe YreNicDT kn^, c^p<5cnici)N NTeK:jx:<5cN cnoi Nop<;|><5^Noc 5 

U<;t>pH+ N<5<5^N€CCl)OT eTe UUONTOT U<5^NeCCl)0T UU<5^T 

^qepOTCJb Nxe niu<5<.K:<5^pioc kn&^ c<5^pi5cnici)N nex<5^q 
NcwoT z.e epe n<5cOx ihc njcc ep^^eui uucuTeN Neu 
neTeN+ui THpq j^eN otccuni Neu OTT<5c2Lpo <5^qep- 
OTCi) N2Le niUHty THpq eqxci) uuoc ncu NeqcNHOT la 
xe ncNicDT kn^, c<5^p^nicDN j?CN<5<.+^c!)cy d^n enejeHi 
Neu neTeNT^cKL THpq <5^qepoTci) Fixe niu<5^K:<5cpioc kn^, 
c<5^p<5cniCDN nex<5cq ncdot xe n<5^cnhot ^pi<:|>ueTi Nni- 

C<5cXl CTCI^HOTT h^eu Nirp<5c^H XC HINOTB NeU ni^<5cT 
N^epcyHlBI NI<5CDBC N<5cep^0M^ ^UeTC<5cle NniCCDU(5c i5 

n^t<5ck:o j^eN nieu^<5cT ^h xe eTipi u<;|>0TCDcy u<^~+ 
qN<5ccycDnr^ cy<5c €Ne<5^ <5cN0k: xe iC2LeN 'fNOT <5^iep- 
^nox<5c^ec^e n^Wh nibcn eTi^eN n<5ciK:ocuoc e^Be t<5c- 
* f. 95. ^r^cnn ei^OTN ^en^cx ihc njxTc cci^hott r<5^p xe ni- 
k:ocuoc N^ciNi Neu Teqeni^Tui^^ ' <5^qxoc on Nxe i?o 
ncNCCDTHp N<5^r<5c^oc i^cN NieT<5crreM0N e^0T<5^B xe 

<^H eON<5^€p^cnOX^c^eC^e <5cN NN€q^Tn<5cpj^ONT<5c THpOT 
UUON cyXOU O.UOq €epU<5^^HTHC NHl' <;|>H OTN 

e^oTCDcy" ^-t y^eu n<5cCNHOT u<5cpeqoT<5^^q nccdi eni- 
u^ e+N^^ccye NHi epoq xe othI r<5^p eiN<5^cye nhi ep<5^Tq a," 
un^ccrc ific njxic b^N iKhu ntc T<;j>e 

OYO<2> Id€N +OTNOT eT€UU<5cT IC IB NpCDUl IhOK 
K,€N NH eTO<^l ep<5^T0T' ^l HIj^CpO <5^T+cyCDCy Nni^HFe- 

' (If. Ucon., V, 'j, 3. — ' Ms. ropelit cyouni , (juod poslea traclu lincao 
(lelelum fuit. — ^ I loii., ir, 17. — M loii., ibid. — ^ Lc. , \iv, 33. — 
• Sic. Lege e^oYi^cy. — ' y s. 1. 


- .-t»-! I»*.) W«-- 

U(i)N cTTieoYi^ epo(i (nr(«)ctj ii\ox enrAd) duoc xe 

^NON ^^-^^^N^^pllCTlA.NOC dll^pHCI^' OTO^ JIIUOT fp€ 
ntNICDT knd<. C<VpMli5^U(f)N r<«VUOY NbH iq rCNN/VUOY 
NbHTq ^CON OYO^ <5^Y(^bAI ebpHI eniUa)OY <VY€p 
> C^T^H UniAOI HIU<5c)C<5cplOC AC i^n<5c C<5^p^ni(l)N <vq- 
COYT€N T€qAlA ^bOK i5^qC0K0Y CHajCDI €BO?s^ b^N 

niucDOY i5^YC(-<^tci N€U<5^q ^eN niAOi Hi<^Hr€ua)N xe 
A.q€pK:e^^€YiN NNi^Ynepe thc eopoYCON^OY ncc^itoy 
€bpHI enioYeNT ntc HIAOI NCC^CDRC CACDOY b€N 

) niUiSc^r x€ N€<300Y ^Y^^uoNi *€bOYN enooo) Niuecy- nl. 

Cy(DTn<5^N€<^pH <5cqep)C€?V€YIN N2L€ ni<^Hr€UCDN eopOY- 
^ITOY €K,OYN €niajT€lCO NT€ niU<5^ €T€UUi5cY (y<5c 

neqp^ct 

6t<5c TOOYI X€ OJCDni (VqOpOYlNl NHl^nOC ^n<5c 

\ c^p<5^niCDN eBOiv b€N nicyTexLO NC€T<5^<^oq ep<5^Tq e2L€N 
niBHU<5c nexe ni^nreua^N N<5^q xe (b c<5cp<5^ni(DN ^pi- 

tyOYCyCDOYcyi NN1N0Y+ NTC HOYpO <5^q€pOY(i) N2ie 
knd<. C^^p<5cni(DN n€X<5cq N<5^q Xe <5c)C0Y(Dcy NT<5c€p- 

cyoYtycDOYcyi nniu nnoy+ nexe ni<2.Hr€UCDN N<5cq xe 

". nii^nox^^cDN N€U +<5^pT€uic Neu +^0HNN<5^c nexe ^n<5c 

c^Lp<5cniCDN N<5^q xe eYe^^cDpie uneK:<v<5^c n€U Teie- 

NOYNl- €BO<V l^eN pCDJC NeU nOYOpr<5cNON eTCCBTCDT 

e+AcNouiic <5^q€poYcb Nxe ni^nreucDN j^eN oy2lcdnt 
n€2L<5cq uni^noc z.e knoK eoN<5c+CBCD n<5^k: k:<5cT<5c 
5 TeK:u€T<5^Tcyim <5cq€pK:e:veYiN eopOY<5ccyq eniepUHT<5^piON 
eopoY^CDK:i uuoq Nxe niu<5^toi cy<5^Te neqcNoq j3<5c+ 
CBOiNc ^ixeN nK:<5c^i niu<5^K:<5^pioc xe kn^, c<5^p<5cnicDN 

<5^qep<5YnOUeNlN l3<5c T<5c1B<5^C<5cNOC J^eN OYU€TX.CDpl 

ni^HreucDN xe <5^qopOY7:<5cq ene*CHT^ eBOX ^i t. or,. 
' Sic. — - Sic. — ' Ms. ene necHT. •»->«l ( 70 K^— niepuHTiVpiON nex<5cq N<5cq xe c^piScnicoN oton b^- 
c<5cN0c cyon j^cN nixiK:<5^CTHpiON nexe niu^KL<5^pioc 
N^q xe cepueivic^e nhi <5cN y^d^ NejcB^CiS^NOC OTxe 
+ep<50+ <5^N V)<5cT^H uneK:xiK:<5cCTHpiON qtyon r<5cp 
NeuHi Nxe n<5ccx ific njxx eq+xou nhi cy<5^++tyini :> 
n<5^k: n^ok: ncu ncKLOTpo nck:<5cNA<5cJvon 

j^qepOTcb N2Le ni^^HreucDN nex<5cq NNi^^TnepCTHC 
z.e ^cok: eoT^pip VjCn <5<5cNcye ncj^cinon ncu ot2Nc<5^u- 

2L6^nT NeU OT<5^C<;|><5c?VTON NeU OT^HN NCU 0TC<5^<^C ' 
NeU ^^^NtyeN<5c?NcOM ty<5^Te neCty<5c^ 6lCl €U<5ctya) OTO^ m 

^quoT+ e<545^Npa)ui eT2.op nnou+ <5^qopoTCCi)N^ 
Nniu^^K^pioc ^n<5^ c<5cpi5^nici)N j^cn ^&^H^d^T^ncic mc- 
Nini Nce^iTq eouH+ N+^pip Nj^cpcDu e^txo^ <5^qTCWB 
Npcoc Nr Ne^ooT Neu r Nexc«p<5 

niW-^JcKi^^plOC Xe kn\, C<5cp<5cniCDN <5cqa)?^H?Sc J^CN i5 

•euH+ Nnij^pcDu eqxo) uuoc un<5^ipH+ xe n<5ccx ific 

njcx muoNoreNHC N?voroc ntc <;|>ici)t nip<5cN e^^o^va.- 

e^ue^ NCJboT niUTCTHpiON e^^nn-^ <^h eT<5cq3c?^Hi 

nH. €<^pHi *exeN nicp: lyd^ noTx^i unreNOC NNipcDUi 

nij?e?VOU NTe NlU<5cpTTpOC +X1N<5CDC NTe NljXiepOTBlU .10 
TiV^c?Vl^. NTe NlCep<5c<:t>lN TXOU NNinpO<;|>HTHC ntyoT- 
tyOT NT€ Nl3cnOCTO?N^OC ' niOTCDlNl NT<5^^UH1 €T<5cqI 

€BO?v h€N Ni<;|>HOTl <;1>H €T<5cqoTON^q enreNOC n<5^x<5cU 

ty^S^TeqCCDt UUON €B0?V b^N +n?^<5^NH ^n €T45^qOTCDN<5 

NNH eo^Hn"' €BO?v Neu NH €Te Ncecyon 45^n <5cq^pOT- .^f 
tycDni THpOT j^CN nic<5^xi NTe pCDq nook: vd^p ne ^n 

eT0T6<^l €p<5^T0T N<5^^p<5^q NX€ Nli^N<5^NtyO Ntyo NeU 

Ni^-N^ScN-eBi^c N^B<5^ N<5crr€?NcOc Ncu ^p^H^rre?v.oc e^OT^B 
^H eT<5^qpeK: ni<;|>hot1 ^qi ^ixeN niK:<5c^i <5cq+ uneq- 

' Cf. M. Kabis, Aiictnrium. — ' Sic. — ^ Sic. — ^ c i"'"' s. 1. — ' Slc. • » »•( 71 )•< » 

ca)U(V Nea iieqcNoq nnoy I t\^pm tAeN uu)Nb niu- 
icocuoc rup(| <JcK:aj<VNOira)ci) u<5^ec w)<vpe ui7:pa)u ' 
cbajeti OTO^ N're <;t>ioii (ija)OTi nooic ue eT<5cK0Ta)pu 
tiueK:<vrre?voc <VK:N0<2.eu iuuf Ni^rioc h€N ouu I rVI- 
5 <^pa) N:?cpa)u N re N<vhOT7:oAONOcop uoYpo (x.ne not- 
oa)0Ti ca)^cU OYxe uqa)! ntc *roYi^<;{>e uueqaja)^^ • i .,7, 
OTxe iuie ucooi ' NOT>:pa)u uueqcywui ^cn not- 

^RCOC ' <5^X^.<5e N^TUOCyi UC I^CN OUU+ NUI^pCDU 
eT^CDC ' OTO^ €TCUOT €pOK: ^f UUieUTUpq -fNOT Ae 

10 nd<,^c luc U7:c eKieccwTeu epoi u<;|>oot b€N ^VLuf 
uu<Jcij^pa)u uuepjx:<5^ u<5^ii^NOUoc N^ureucoN cyoT- 
cyoT uuoq oto<3 ' NTeqxoc xe <5^qoa)N uequoT^ 

X€ ^iDK Ue UKJbOT N€U UI^U<5^^I cy<5^ €Ne<^ NTC 
Ni€N€<5 kltUH 
i5 ^)€N +OTNOT eT€UU<5^T IC UIj^C^S^HIV ni(5^pj?CH<5^rr€- 

ivoc <5^ql euecHT eBOXb^N T<;j>€ <5cqcye N<5^q eouut 

Nf^pCD NpCpCDU eOUO^ OTO^ <5^q<;|>CDpcy i^N€qT€N^ 
NOTCDINI €BO<V €XeN UllnOC knd^ C<5^p<5^nia)N 0T0<5 k 

uijxipcDU ep u<;|>pH+ i^otucdot eqKLUB n€U OTNiqT' 
90 iNiicb+ eqcHp €bo?v' oto^ ueN€NC<5^ uif n€<500T <5^q€p- 

KLeJVeTlN H2Le ni<5Hr€UCDN eOpOTOTicOTCDN ^ i^+opip 

eq2S.CD uuoc xe u<5cp€ql +not H2Le luc i^TeqNO^^eu 

i^n<5clT<5c?Sc€UCDpOC eBOiV V)eN N<5^X1X NlU<5cT01 X€ 
<5^Tlpl K:<5^T<5^ <;j>pH+ €T<5cqX0C NCDOT €T<5cT0TCDN X€ 

95 u<;|>po iM+opip <5cTN<5cT eni&.rioc knd<, c<5cp<5^nicDN "^eqo^i q. 
€p<5^Tq eqoTox i^eN ouh+ i^+opip i^ijxipcDu epe Neq- 

a.lX <;|>Opcy €BO?V eqTCDB^ OTO^ <5^T€Nq eUCyCDl <5cT- 

T<5c^oq ep<5cTq uueuoo uui^^ureucDN eqol n<5cTT<5^k:o 

^ (1) s. 1. — - add. s. 1. a i" m. — ' Cf. Dan., iii. 97. — * c s. 1. — 
^ aiter. s. 1. — " Ms. OYNiq. — ' Cf. ■WfsOfjta hpdaov ^inaDpi^ov, Orntio 
Azariae, -26 ; Cf. Da\"., iii, 00. — ^ Sic. Lege eopOY^^OYCUN. ■•y>{ 72 )^v- ll 

TTi^HreucDN xe <5cqN<5^T eneq^^o eqepoYCDiNi «x<;t>pH+ 
ix,^^H Gpe neqcc)ou<5c ^pecypcwcy u<:t>pH+ N+oTepT ne- 
2L6^q N<5cq xe c<5^p<5^nicDN ^?vh^ci)c <5c1k:hn ebCDTeR' 
nX n^b^ Njx:pHCTiJ^NOc 0Y0<5 uniN<5cT eoTON eqxeu- 
2.011 NneK:pH+ ^^jvh^cjdc nook: otc<5cJ3 uu<5croc ic :> 
nij^cpcDu r<5cp <5cK:(rpo epoq <5cqepOTcb Nxe niu<5cK:<5cpioc 
kn^. c<5^p<5cnicDN nex^q uni^^nreucDN xe 3^nok: ot- 
u^roc <5^N NNeccycDni ^c?^?^^ n^^ ihc npcc OTcy^- 
N^<5^Hq ne oto^ nn<5^ht cy<5cqNO<5eu noton nibcn 
eTep^e?^nic epoq <5^qepOT(jb Nxe IpilNe ni^nreucDN m 
ne2s.<5cq N<5cq xe unepcTici n^ht db c<5cp<5^niCDN oton 
B<5^c<5^NOC cyon jbCN HixiK^^cCTHpiON 0T0<5 <5^qepK:e?^eTiN 
Nxe ni<5HreucDN e^pOTiNi NOTU<5^Nr<5cNON Ncye eqoi 

nCUOT ^ NOT<5^CTHplON ^q^pOT^lOTl UniU<5cK:<5cplOC 

f. ()H.i.n^ Ci5cp<5cnicDN ^ei^oTN epoq nccccdk: ea^cDq ni^noc iT) 

Ke ^S^qTCDOTN hfds, TMB<5cC<5cNOC J^CN 0TUeT2.(Dpl 

Tr^?^iN ON <5cq-Qp0TlNi NOTNicy+ njx:^<vk:ion ^q- 

^pOT^lOTl ebpHl epoq NOT^HN NCU OT<5^C^<5c?^TON 

Neu OTCiqi Neu OT^eux ^cqopoTC<5c^+ i3<5cpoq eu<5c- 
cycD <5^qepK:e?s^eTiN e^poTxocyoT -^ ej^pHi eTeqcyBCDBi m 
Neu neqcy<5^i oto<5 ^^qTCDOTN h,^, tmb^-C^^noc j^cn 
OTUCTXCDpi <5cqepOTcb N2Le ni^^nreucDN nex<5<.q N<5cn<5^ 
c<5^p<5cnicDN 2Le e^BC OT K:epec^<5cNecoe <5cN Vy^. nib^c<5c- 
Noc ' <5^qepoT(i) N2ie niu^K:<5^pioc knd^ c<5cp^nicDN ne- 
SLd^q Hd^q xe y^en OTue^UHi epe n<5^ioHN Neu n^^i- ^t) 
?v<5cU2i<5cnT Neu n^i<5^c<:|><5civroN ncu n<5ciciqi ncu 
n<5^i^eux eTol N<:|>pH+ NOTeBicb eqccDK: ebpHi CT^ccy- 
BCDBl eT+K:eNi nhi 

XT<5c?^iN ON <5^qepK:e?veTiN Nxe ni^nreucDN e^poT- 

' Sir. — ^ Sic. Lojro iincao r. — ' o 1"'" s. I. — ' c nller. s. I. • •»»•( 73 )•««•• 

ccDMi nTr NXCDpoc chox ^CN iie(|C(i>ii^^ icxeN Te(|i^^e 
aj<v N((ioiRc iiKi^KiJ^pioc Ac diie(ieaK.<5^^ enriipq 

A.^c?S.A. <5^(ir(nOTN h<V lAIKeRiVC^VNOC j^iiU OTrnajl' 

NueTAtnpi *^pii^Ne Ae <v(iepKe?veTiN eopoT<2,iOTi qR. 
) Niiiu<5^ic<vpioc ^iiiSc c<vp<viiitON eiua) rcKLO a)<5^ reqco^ru 

a.e <5^qN^ep ot N<5^q 

TTiU-^J^A-pioc Ae ei<5^T0?vq e^OTN eniajTereo <5cq- 

N<5^T eNM eT^(noTi e^oTN eoBe ^p<5cN uneNc^c ihc 

n?cc neAiS^q ncoot xe j^cepe n<5^cnmot uu<5^prTpoc 
) NT€ npcc xeuNOU+ b€N nc^c xe uuon jxir^ou uum- 

Nl <5^N OTXe UUON i^FCON NN<5lT NIBCN <^Mnne <5cTC0B ^ 
NOOTCN NNCTeNOpONOC NeU NeTeNj^?^OU N^pMI b€N 

Ni^MOTl uij?c<5cm:v ni<5cpj^M<5^rre?^oc Nooq eTepxi^- 

KIONIN epOOTeN qN^JK<5LOHN0T <5cN e^l J3ICI <5c?^?^i5^ qN<5L+- 

5 XOU N<5cN THpeN cy<5^TeN+tyini UHM^NOUOC N^H- 

reU(l)N +NOT Xe N<5^CNH0T T(D0TN0T NTeNty?^H2V 

entycDi ^<5c nct ^in<5^ NTeqoTtWN^ n<5cN cbo?^ nnh 
eoN<5ctyti)ni uuoN 

^qTtDNq xe Nxe niu<5^)c<5cpioc knd^ c<5^p<5^niti)N <5cq6^i 

€p<5cTq ^IT^^H UUtWOT THpOT <5cqOTtl)N NptDq d^q- 

ty?NcH?^ €q2Lti) uuoc un^ipH+ xe ncx <^~+ nin^ScNTOiep^- 

Ttl)p <;|>H €T^€UC1 ' ^IXCN Nl<^<5cpUi5c NJ?C€pOTBlU €p€ 

NiC€p45c<^iN *6<5i ep^TOT €poq <^H €T<5cqctDTeu eneN- f.99. 

ItDT dJKS^lX. h^en NlUtDOT NT€ MllOpX^NHC <5cqOTtDpn- 

5 ^<5cpoq uuijx:<5cHiv ni<5cp7:H<5crr€?^oc iS^q^Ti NTequeT^- 

NOl^. NTOTq <^n eT<5cqN0^€U NNtDe N€U NeqtyHpi 
€BO<V J^eN NlUtDOT N)e<5cT<5^K:TClUOC * ^H CT^S^qNO^eU 

N<5cBp<5^<5cU nin<5^Tpi«5cpjx:HC <5^q(ri NnityoTtytDOTcyi NTe ' ^ add. s. 1. a rec. m. — ■ n add. s. 1. a i" m. — ^ Sic. Lege hks<ts<.- 

XL^.YCaOC. icAc^k: neqcyHpi NTOTq oyo<^ <5cqjx:cD unicuoT b^N 
pcDq nIJcKlcdb nicK ^h eT<5cqN0^€U nx<5^nih?v Iy^ot^- 
Vym ^"^.bjfiYioz nniuoyI ^h eT<5cqN0^eu Nnir N<5crioc 

eBOJ^J^CN ^UH+ Nt^pO) NjXlpCDU C^UO^ ^W eT<5cqN0- 
^eU NCOTC45cNN<5c eBOiVV)eN NCNXIX NNinpeCBTTepOC 

un<5^p^cNOuoc <:|>H eTiS^q^fiucDiT uucoTCHC N€U neq- 
?Nc<5cOC N^pHi ^i ncy<5cqe ^n eT^qNO^^eu nici)ch<^ IhOT^.- 

VjCN NCNXIX N+peUNJ^HUl +NOT XC mt CCDTCU epON 

u<;j>ooT NTexLOTCOpn N<5cN uui7:<5^H?v ni<5cpj?CH<5^rre?voc 
^iN^c NTeqT<5^uoN eni^CDcy THpq e^N<5ctya)ni uuon 

V^m -fOTNOT X€ €T€UU<5^T ^HUne IC ni^pj?CH<5cr- 

re?NcOc uijx:<5cH?v ^qi enecHT eBor^j^eN T<:|>e <5cq€p<5^cn<5^- 
p.. ^ec^e *uucDOT THpOT NOT45ci OT^ci <5^q)C0Tq eni^^noc 
In^c c^cpi^nicDN nex^^q N^q xe j^eepe nin^p^NTu^oc 
NT€ noTpo njiec +xcd uuoc n&.kl ci) <;t>U€NplT U<^~+ i! 

^n<5^ C<5cp^niCDN Xe OTON OTUHCy N^Hl N<5^cyOTCyOT 

uucdot' e^pHi €X€N niNicyf ntmo €^N<5ccy(Dni n<5^k: 
xe othI ^ n€K:c^oiNOTqi cycDcy eBO?^ j^eN i?sjiu NTe 
T<;t>e €^B€ TeKueTxcDpi n€u €ob€ n^cy<5^i NTeK:ueT- 
p<5cU<5^6 eT<5cK:j?c^^c nccdk: e^Be '^^&.^n nhj^c oton ot- 
UHcy r<5cp Ncy^Hpi N^-cycDni eBO^c ^itotk: oto^ 
j?CN<5c+cyini Ni-pi^NOC N€U N€qlACD?^ON €^coq " nex€ ni- 
U45^K:^pioc uuijx:^.H?v. ni^cp7:H<5crre?v^oc xe ++^o epOK: 

n<5cCt €Op€K:+X0U NHl cy<5c+2.CDK: CBOJV Un<5clrCDN 

0T0<^ n<5^ipH+ Is, ni<5^pj?CH<5crre^^oc ' uij?c<5^h?n. cottcn 
Teqxix notIn<5^u eBO?s^ exeN nccDu^ uniu<5cK:<5^pioc 
Lnb. c<5^p<5cnicDN eqxcD uuoc ' xe NNe ^"kx nb<5^c<5cNOC 
cyxeua^ou en€K:ccDU<5^ oto<^ ne^i^q N^^^q xe <5LK:cy<5^N- 
tcdnk: NcycDpn ^^pii^Ne ni^^nreucDN N<5^0TCDpn Nca)K: T s. I. — ' Sir. — ' C s. I. - ^ Ms. XSl doc. NTeqepR<5^c<VNi/jN uuok diKpep^^ol oton oyniojI 
NAtnpe^ *N<voY«)N^^ eisox uiieqp^cl \^m [d^\hd^K\'f.n>o. 
fcBO^. ^no FK. 

L|eNeNC<v n<vi ^ ai>:<VM\ Korq fciiiancjy Nie nm 
5 eooY^B neAiScq ncdoy Ae xeuNoa I ii<5^peq r<5cApo 

NXe n€T€N<JMT Ae Il^S^INiS^T Np<5^C I IlI^^MreUCDN N<5c- 

+icno4><5cCic epaneN ^^noic Inmot cy^pcwTeN Neu 
OTUMcy ' NiS^rrexoc NT<5^cb?>^i NNeTeN^pT^iM encycDi 
eNi<;|>MOYi NTe niOT<5ci niOT<5^i uucwTeN ^i uneqopo- 
ni Noc N€U neqj^cxou ueNeNC<5c n^i L ui7:<5^m?v ep<5^c- 
n^4€coe uucDOT <5^qi^ ncdot n^<;^ipmnm <5^qcye N<5cq 
encycDi eNi<;{>MOTl b^N otcdot niu<5^KL<5Lpioc 3.€ Ln^. 
c^p<5^nicDN <5^qcyami €q+NOU+ nnicnmot uu<5^pTTpoc 

€B0?Sc b^N Nirp<5c<;|>M eO0T<5cB cy^T€ niOTCDlNl a)\.\ 

i5 ^Je OTON 0T^cpj?ccDN A€ n€ eq^cDOTi ebOTN enicy- 

TeieO N€U T NpCDUl NT^q eOBe ^<5^N^CD+ €T€pCDOT 

€T<5^qN<5cT X€ eniu<5cic<5Lpioc J^n<5^ c<5cp<5^nicDN epe Neq- 
a.ix <;|>opcy €bo<v €qcy?^M<v cpe OTNicyt ncdot k:cd+ 
epoq ni<5cpj^CDN xe ^qTCDNq <5^q<5iTq ei^pMi j3<5^ NeNcT^- 
jo ?^^Tx unii^noc eqxcD uuoc un<5^ipM+ *x€ ++^o epoKi -qt. 

n<5clCDT €O0T<5cB k,nd<, C<5cp<5^niCDN U<5^p€ neiCN<5^1 T<5c^01 

^iHd^ NT<5^€pBCD)e ^CD un€K:N0T+ nex€ niUAKL^plOC 
Ln^, c<5cp<5cnicDN N<5^q xe ot ne eTcyon uuoie le eic- 
<5CD0Ti ej)OTN €0B€ OT n€X€ ni<5cpj^cDN N<5^q xe ei- 

oT) ^CDOTl ej^OTN eOBe ^<5^N^CD+ NT€ ROTpO €TC<5cB0?^ 
UUOl ^NOKL N€U n<5clT NpCDUl NCyCDR- NT€K:<5c1T€N 
NBCDK: Un€K:NOT+ J?CN<5^N0<5€U NNeN^^TJ^CM €B0Xj3€N 
^UOT <5^q€pOTCb NXe niU<5cK:<5cplOC ^n<5c C<5cp<5^niCDN 

n€X<5cq N(5^q xe n<5cet ihc nxc OTcy<5cN<5c^OMq ne ' Y S. 1. — ^ .S IC. - -•!->•( 76 )•€<— 

a)<5cqpi5^cyi excN nxiNT<5^c^o NOTpeqepNOBi <5^qcy<5cN- 
KLOTq <5<5cpoq j^CN neq^HT THpq epe n^ccx iRc nxc 
^piN<5cT epoKL v>eN iKhu NTe T<;J>e eqeonK: enpecopoc 
NTe Nequ<5^pTTpoc e^0T<5cB n^ok: Neu nh e^Neu<5cK: 

N^i -2!^^ eq3.a) uucdot Nxe ni^noc kn^, c<5cp<5^- 5 
nicDN k nioT(DiNi cy<5ci 0T0<5 k ni^HreucDN OTCupn 
^cqcN niu<5cK:^cpioc kn6<, c<5cp<5cni(i)N eBOivj^eN nicyTCKLO 
<5cTT<5c^oq epiScTq unequ^o nexe ni^HreuooN N^q 
xe c<5^p<5cnici)N une ncKL^^HT ^cdt on eep^TciA. nni- 
NOT+ NTC noTpo ^^qcpoTcb Nxe niu^K:<5cpioc knd^^ i^ >oi. *ueNeNCC!)c <5cqepK:e?^eTiN Nxe ni^nreucDN e^pOTlNi 

N^cq UniU^^K:<5^plOC C^p<5cniC«N N1U<5cT01 Xe eT<5^T0TCDN i5 

u<:|>po Ntpi <5cTXiui Nni^.rioc eqo^i ep<5^Tq eqcy^vn?^ 
OTO^ <5^TeNq €BO?v ^cTT<5^^oq ep^Tq Nneu^o Nni- 
^nreucDN epe neq<^o epOTCDiNi u<;t>pH+ u<^pH 

Yl^2Le ni<5HreucDN N<5^q xe ^?n^h^cdc'- n^ok: ot- 
Nicyi^ Nc<5^j3 uu<5^roc <5cK:ep<5iK: enijx:^^?^K:iON uneKj^iScq ao 
ebuou epoK: ^nnne ic NeK:u<5^ril ^^T+epbOT nhi ^qep- 
OTcb Nxe niu<5cK:^pioc nex<5^q N^j^q z.e knoK ot- 
u<5^roc d<H NNeccycDni d^KT^s^ n<5c^ iRc njiec ne eTcyon 

' ArK[iiifl liic «Irosso ox so li((iieli ([iiaiihim voro Uwhis dosidorehir as- 
sororo fjuilo non osl. n;nn ox ([iintornioniini intoiTn|)la sorio, inlo^or ([iia- 
lornio, so|)tiniiis noin|»o, vidotnr (h^osso. diim nolatio continiia |)a{|inai'iim 
niillam indioat laonnam. Qiiod oo. sano. ost adniirahiliiis ([iio tiim ])a{|i- 
nariim ciim ([iiatornionnm nolao nnmorica' ojnsdom siinl maniis. Pro|)lor 
(lofoolnm s|)atii ioco siio. Iiic nolamiis roliiim nnnm doosse in martyrio 
A[)aniil) (|). 910. 1. 'Ji). iil)i vocos nexi^q ncuot a mami roconliori, 
siimmo marj|ino folii so([iionlis ad rosarciondiim toxliim additao siint. — 
' c s. I. ••»•( / / )•««• Neain ecjtpROHOiN (\>o\ nook ci) luoT^^op (.\6d^y^Hix. 
N€U neiciceoYpo n^nouoc ai6ic?vm ii^^noc ^LpereNTiiai 
N<5cN0iiiic NmeN Nie iieieNicDr iiiAi^hoxoc oto<» 
^qxcDNT NAe ni^^iireacwN <5^c|opoY r<5^:vo diiiu<5cic^- 
B pioc eniepUHT^pioN ^cjopoTC«>i^> uaoq nac x Njcec- 

TCDN<5^pI0C B b^T<J»< NR tl)<5cTe Neqic<5^c OTa)N<* eBO?v 

OTo^ NTe NeqUi^cbT \ cRor^beN TeqNexi epe nianaj 
THpq xoTcyr epoq 

Tria<5^ie<5^pioc xe kn\. c<5^p<5^nicDN <5^qq<5^i NNeqB<5^?^ 

10 entycDi eT4>e <5cqty?^H?^ an<5cipH+ eqxcD aaoc ^xe iicc p. 

^^+ nin<5^NTOK:p<5cTCDp <;|>H eT^^eaci e^pHi ^ixcn Ni<^<5^p- 

u<5^ Nj^epOTBiu epe Nicep<5c<;{>iN o^^i ep<5^T0T epoq 

6T€p<^TUN0C epoq Nxe <3^N^cNtyo Ntyo N<5^rre?^oc 

N€U ^<5cN^N<5cNOBi5^ N0B<5c N<5^p7:H<5^rre?^oc <;|>H eT<5^q- 

i5 epniV<5^^iN N<5^x<5^u ni<50TiT NpCDUi )c<5^T<5^ neqiNi 

N€U K:<5^T<5c Teq^lKLCDN <s|>H eTiS^qcTCDpn NNIUTCTHpION 

€ROJv NCHO neqtynpi <;|>h eT<5cqN0^eu nncdc Neu 
NeqcyHpi eBO?Sc h^N hiucdot njc<5cT<5^k:?^tcuoc <;|>h 

€T<5cqN0^eU NlCDN<5cC eBO?C I^eN ON€XI NnilCHTOC <^H 

flo eT^cqN0<5eu nxotbix Neu xotbi<5cC j^eN^ nicn<5cT<5- 
NT€ NixeucDN <;J>H eT<5^qN0^eu nIotxix n€u nec- 

?Sc^c0C THpq €B0?C bCN NeNXlX N<5c?C?^0^epNHC ni<5^p- 
JXlHCTpiScTHrOTC NTe N<5^B0TJ^0X0N0C0p HOTpO ^H 
€T^qN0<5€U NX<5cNlH?C CBOIV j^eN <;j>?C<5cICK:0C NTe NI- 

35 uoTi ccDTeu epoi ^CD u<;|>ooT n^ NTeK:oTCDpn (y<5^- 

pOl UUlj^<5cHiV mNltyH+ N&.pj^H<5crr€?^0C ^lN<5c NT€qep- 

BOHOiN epoi xe nook: ne CTepe nicboT epnpeni n<5ck: 
N€U n€K:uoNor€NHC NtyHpi iHC njjec n<5ccx n€U mnHk 
eooT^cB NpeqT^NVjO ty^^ eNe^ ^cUhn 

' Sic. Lege ehOK VjCN. — "^ y add. s. 1. a rec. m. •f. 103. *i>€N TOTNOY eT6UU<5cY i^ niepUHT<5cplON KLtOCy 

j^eN TequH+ <5^qepB k ni^^noc i enecHT uuon ^t^i 
uneT^CDOT cyon j^cN neqcci)u<5c niUHcy THpq €t<5lT- 
N^cY €T^clNicy+ Ncy4>Hpi eT^cCcycwni <5cYC0Cy €BO<V 
V)eN OYpO NOTCDT NXC T NpCDUl NCU ie+ NC^^lUl 5 
NeU X NieOTXl N<5c<V0T NeU H NU0TN<5OC0C^ eTXCl) 

uuoc xe knoH ^^^nj^phcti^^noc un^Scppncidc - cn- 
N^+ eiHC nxc <^+ uniu<5^)e<5^pioc c^p<5cnic«N ni^H- 
reucoN xe ^qcy^opTep eqccoTeu eN<5ci oto^ <5cqep- 
K:e?^eTiN e^pOTorvoT €0TU^Ncy<5cqe ^s^q^pe niu<5cToi lo 
<;[>eT<;[>cDTOT j^eN ^icN)ce?v.eBiN <;j><5ci ne nipH+ eT<5cT- 

XCDK: NT0TU<5cpTTplA. CBOX J^eN OT^IpHNH A.UHN 

TT€2Le ni^nreucDN N<5cn<5c c^p^nicDN xe k neKi^HT 

^CDT ON IC NiScIKLei^TJ^CH THpOT <5cK:T^?VcO CvnOTCNOq 

epoKL <5cqepOTcb NXe niu<5cK:<5cpioc nex^^q xe ccj^hott ' i5 

J^CN Nirp<5^<;|>H €^0T<5cB 3.e <;|>UOT NTe NH e^0T<5cB 

OTUOT <5^N ne <5^?^<v^ 0TCDNJ5 ne cy<5c eNc^ +not xe 
+p<5ccyi €2L€N c^d^Hd^mhd^ mhs^ e^pOTUOT un<5cipH+ 
NTOTcye ' NCDOT e+B<5cK:i NTe nyzc €Te ^6<.\ tc i^^hu 
*pB. NTe Tc|>e *V)eN oTuemni hcnicdt Lmt^. n^3.oc ao 
uniccDTHp j)€N nie^ooT NTe n\^6^n 3.e n^ f\ un<5^eu- 
ncyicy ncu kl^Tn n<5cC0N xe uneciJ?c<5cT NT<5^epNicy+ 

NT<5cIN1 N^<5^NUHCy N^TjXlH ej^OTN eTCKLUCTOTpO 

nexe ni^^nreucDN N<5cq xe khn epOK: xe cklxcd not- 

UHCy NC<5^X1 Cb C<5cp<5^niCDN CCDTeU NCCDl icplcyOT- a5 
cyCDOTcyi NN1N0T+ NTC HOTpO ^1N<5^ NTCK^cyTCU- 

t^k:o N^ueTCMe uneK:ccDu<5c j^cn <^^nb^c^noc eTcye- 
BiHOTT nexe niu^K^pioc N<5cq xe u^pe otc^ai 
p<5ccyK: +N<5^ccDTeu nccdk: <5cN neTe^N<5cK: J^piTq nhi 

' Sic. c s. 1. — - M8. u.n^pHciic. — Ms. cvjHOYT. — W s. I. -••»»•( 7'.» M«- 

Nce<2;iOYi NojAcn r ' rXtyeReNi taiip i^hM iot <v(iopoT- 

UOpq C<5^^<\c^0Y NOY^^OO <5cC|0pe OYUiScIOI UXOtid^l 

ic^wm eni^^oo NTetjicarf' Nea<v(| i>eN i r<5^»ci TMpc 
6 oifo^ ^^(lope iiiKYpiv a)ty tBOX i:,eN iiioMC iMpc 
^iT^M duoq xe cT^Yipi f4N<vi u<;t>^i ac uiieqoYCOoj r 
NNiNOYi' r^re noYpo oyo<2, ^ ne^jCNoq a)ti)A 
€NicbNi NTe Nin?sc<5^riic ntc iB^rci oyo<^ oyon nibcn 
eocycDNi- €0N<5c(ri uncNoq uniu<5^K:<5^pioc NTeq?^<5^?^a)q 
epoq cy«5^qoYX<5^i i^i oynoy iTe OYreoYp ne ty<5cqca)- 
*T€U iTe OYBC^cT^e ne ti)<5^qN<5cY uro:v ire oYty^s^^ce ' t lo;^. 
ne ty^quotyi iTe 0Y]c<5cK:ce^T ne ty<5^qT0YB0 

0*^0^ ^Mnne IC ^<5^Npa)UI <5cY1 eYTCDOYNOY 

NOYpequcooYT eYcbrvi uuoq eooucq <5^Y(b?^i unic- 
5 Noq €Ti5cql eBOX b€N nca)u<5^ r^niicnoc ^cY?Nc<5c?^a)q 
€nipequa)OYT c<5cT0Tq ^^qTCDNq Nxe nipequcDOYT 
^cqoYCDN NNeqB<5c?s. niUMtjy 2^e TMpq <5^q(Dty eBO?c xe 

A.iNcMOCDC OYOUMl n€ n<5^1pCDUI eOB€ ^<5cl N<5clX0U 

TMpoY ceNMOY €60?^. uuoq ^YN^+ e^ijvt j^eN nie- 

!0 ^OOY ' Us.e JCU N^f-YJ^CM €YCDty TMpOY J^eN OYpO 
NOY(DT Xe AcNON <5<5^NJX:pMCTl^^NOC Nn<5cpMCl<5c'' €N- 
N<5c^+ e^-f- N<5cn^ C<5cp<5cniCDN OYO^ <5^qep)ce?^€YiN 

Nxe ni<5Mreu(DN eopoYoxoY c<5^bo;v f<+B^c)ci NTOY(b- 
jNci NTOYi.<:[>e <^<5ci ne nipM+ €t<5cYX(dx: imtoyuapty- 

i5 pl^ €BO?V NCOYie Nni^BOT TCDBl J^CN OY^^lpMNM 
icUMN 

j^pidcNe 2s.e ni^Mr€U(DN nex^s^q uniu<5cK:^^pioc kn6<, 

C<5cp<5^niCDN X€ Cb C<5^p<5^ni(DN <5clJ)lCl Cl+AcCO CpOlC +NOY ' Cf. M. Kabis, iuctarium. Lcge N^i^Ncyss-tUT? — ' Sic. — * Pro 
Q-r^i^T^e. — ' Aclde eTeau^cY. — '' Sic. 3.6 i^pityoTtycuoTcyi nninot+ nt€ noYpo ^qep- 
OTU) N2Le niu<5c)c<5^pioc kn6<, c<5cp<5cnia)N nex<5^q Fini- 
•px. ^HreucDN *xe <;|>^^i N<5ccya)ni ^cN ty<5c eNe<5 e^piOTCDtyx 
N)eeNOT+ Ntyeuuo ehHK en^^ iRc nj^c Neu 
neqiooT N<5^r^^oc ncu ninNi^ €^ot<5^b n^ipH+ ^q- 5 
xtDNT Nxe ni<5Hreut!3N <5^qep)ee:veTiN e-epOT^^iOTi 
ebOTN i^eN ptwq oto^ NcetyToq excN j^HTq Nce- 
^iOTi epoq Nxe x uu<5cToi j^cn ^^^NT^Tpe^ Nty^^p- 
Bti)T ti)<5^Te neqcNoq V)^^^ eBOJv ^i2LeN ni)e^i niu^^- 

)e<5^plOC Xe ^qTCOOTN l3<5c T<5c1B<5^C<5cNOC J^CN OTUCT- 10 

xtDpi ^qepicerscCTiN N2Le ni^^nreutDN e^pOTiNi n^^^^n- 

TCBl ^ NU<5c^l NCe)COT^ca)?VcOT enct!)u<5^ NniU<5^)e<5cplOC 
^cq^pOTlNl NOTUOT?^^- NCU OT^C<:|>^?CTON NeU OT- 
)C<5^?C<5cU^a)Nl^ ^q^pOTBOiVOT €B0?^ J^eN 0Tj?e<5^?C- 

)eiON Nce^LOtyoT e^LeN nctDu<5c Nniu<5^)e<5^pioc k.ni^ «5 
c<5cp<5cnitDN epe NiTeBi )eoT?^CD?^ epoq ty<5^TOT<5^iq 

NnCUOT NOT^OTCDT HKd^^l UCNCNCCDC ^q^pOTCTepO 

NOTj^pCDU epoq ty^Te neqty<5c^ (Hci eu<5ctytD N<5^pe ni- 
UHty THpq ep^ecbpiN uuoq ne ctn^^t enijx:pa)u 
equo<5 V)^poq icxcn tycDpn ty<5c <;j>n^t N<5cxn?+ Nnie- ao 
f. io'i. ^ooT OTO^ N^pe niUHcy piui eT2LtD u*uoc 3.e 
^uoi NC ^cqeptyoTcycDOTcyi -^ ne NTeqep €bo?v €n<5^i- 
UOT NT^iu<5^iH ic <^Hnne <5cq€p)eepui Nxe neqctDu^ 
UeNeNC^c ¥+ notnot epe nij?eptDu'' )etD+ epoq 
^Hnne ic uij^^h^ ni<5cpj?eH<5crre?^oc <5^ql enecHT €B0?^ ^5 
b€N T<^€ <5^qtye e^unt i^nij^eptDu' <5cqop€ nijxipCDU 
^CDT cd^hOT^ uuoq NiUHty xc N^cTN^T eniu<5c)e<5^- 
pioc kn^. c<5^p<5cnitDN b^N ^UH+ uni^iptDu' ne uuon 

' Cf. M. Kabis, Auctarium. — ' Y all<M*. s. I. — ' y alUM-. s. I. — 
'• U) s. I. neq^o epOTmmi d<;|>pM I ii^pw N<vpe iieqca^a^ riipq 
61 Nicoicicoc iie Oi^pM I' NOTRepr ^eN Nie<^ooT ntc 
^<5^paoTOi N<5cqoYNoq ne ii<;|>pM'f not<5cI e<vqci beN 

h RMpn 

i^CN ^OTNOT ereaii^VT <VTaHy Ho?^ na€ Te 
Ncye N^^T^iM eTAa) daoc ac i^NON ^<5^N>:pMCTii^- 
Noc Nn^pMcii.' eNN<5c^+ e<;|>t H6<.n&<. c<5^p<5^nia)N daoN 
iceoT^i CBMJNc epoq oto^ <5cTerv d)Ni i5cTcit e^oTN 

t) e+^iica)N NTe noTpo eT^o^T ' cbo?^ ^tt^^otn 
excN icpiicNe eTOTa)cy e^a^TeR aaoq oto<^ <5cq+- 
Ino^^cic epa)OT Nxe ni^MreacoN <5ct6?>cOT c<5cB0X 
N+B^c)ci ^TcbiVi NTOT^<;|>e <:|><5ci ne nipM+ eT<5^Txa))c 

NTOT^^a^^cpTTplic eBOiV NCOTlCB NMlicBOT Ta)Bl * pt. 

3 ^^Tep<;|>opiN NnijxiiVoa n<5cTt^cIco j^cn oaeTOTpo nni- 
4>mot1 

LleNeNCJ^ N<5^i k ni<5Mreaa)N icoTq enii^rioc kn&<. 
c^cp<5cnia)N nex45cq N<5cq 2.e d) c<5cp<5cnia)N klmn epoie 
xe V)€N Ti^ia(5^Niic ^aoT NTeiceptyoTcya^OTtyi 

NN1N0T+ NTe HOTpO OTO^ +N<5cOpe)ecya)ni NMI NICDT 

a<5cMCT^ +eai xe noTpo aei aaoie ea^^ccyci) <5^q- 
ojjcNCCDTea 2s.e ^cieepcyoTcycooTcyi ' nninot+ ntc 
noTpo qN<5cOpeic€pcy<;[>Mp N^eaci Nea<5cq j^eN nin<5c?^^^- 

TION i^NOlC ^a) +N<5cCj3M N<5cq NT€q+ H6^K H^d^H- 
5 Nlty+ N<5^flCba^ eT^OCl +NOT X€ OTI3ICI <5cN n€ e€p- 

cyoTtycooTtyi k7\.7^d^ anipM+ eTeiCN^N^T epoi eilpi 
aaoc IpiTc ^cdk: 

j^qepiee^ceTiN Nxe ni^MreacoN eopOT^epo N+cyM- 

OTl ej)0TN ' J3€N niep<^€l <5^qOpOTlNl N<5cq N0T?^TB<5cN0C 
* Sic. — '" Sic, pro eT^^OT^. — "" Y aller. s. i. — Sic, pro NI5OTN? 

COPT. - c. - 1. 6 eqoTOBcy NTe +nepcic eN<5^Neq eu<5ccycD ncu oyjx:<5cX- 
B^Ni Nxe -fna^u^j^iiviic ncu ot^c<;|>^jvton ntc 
+<;|>pi)ei<5c eT<5^q(nT0T xe Nxe ^pi^cNe ni^HreucwN <5^q- 
T<5c?^a)0T e<5pHi uneu^o uniUHcy THpq ueNCNCCDc k 
ni^nreucDN cbivi eBOiv j^cn Ni<;|><5^i3pi <5cquocyi ej^oTN 5 
f. io5. *eniu<5cK:<5cpioc knd^ c<5cp<5cnicDN eqxw uuoc xe uo 
eNM<;J><5^V)pi unipH+ €t<5ck:n<5cT epoi eilpi uuoc^ i^piTc 
^iVK ne2Le ni^noc N<5cq xe icxe <;|><5^i ne nipH'^ Nep- 
cyoTcycDOTcyi j^<5cT nt<5^tcdb^ Ncyopn n<5cipH+ <5cq- 
TCJDB^ eqxcD uuoc xe n<5cFc ihc njcc <;t><5v.i ne niN<5cT 10 
e^pe ncKLp^N e^OT^B (HcboT uneu^o un<5ciUHcy THpq 

^lN<5c NTOTeUl X€ N^OKL nc nCX "^f NTe +U€^UH1 
0T0<5 UUON K:eNOT+ €BH?N^ CpOKL j^eN T<^e Neu 

^ixeN nK:<5^^i oto<5 N<5cp€ niUHcy THpq ^lotc^t 
e^n<5c c<5cp<5cnicDN ne ^<5cNOTon xe n<5cTxcd uuoc ne i5 

Xe UeN€NC<5c N^clXOU THpOT eT<5c n<5clpCDUl <5clT0T 

qN<5cepcyoTcycDOTcyi nn<5c1Uotnk: naix NpcDUi 

UcNeNCi^ n<5c1 2i.e nexe nii.rioc ^^n^. CA.p<5cnicDN 

NHi^HreucDN xe ^uot cy<5cpoi nt<5^n<5lT €NeK:<;j><5cbpi 

ni<5HreucDN xe <5cquocyi ei^OTN eni^noc epe Ni^<5cj3pi a< 

j^eN N€q2Lia. xe ^qN<5^THiT0T N<5cq h^eu +otnot eTeu- 

u<5cT 1 Ni<;|><5cj3pi eTj^eN Neqxix ep r uuotI n<5c- 

rplON <5cT(r02Ll NC<5^ Hl^HreUCDN OTO^^ <5cq<^€l €XeN 

•pH. neq^o Nxe ni^Hreua)N oto^ k niUHcy THpq *cyoop- ^ 

T€p e^Be T^oi^ NNlUOTl k NlU<5cT01 OCDK^eU NNOTCHqi ^5^ 
k N0TX12L cyCDHl CTCOTTCDN UnOTCyXCUXOU " NCO- 

K.OT epcDOT enTHpq oto^ k niuoti k:otot eniu<5^- 
K:<5^pioc <5^t:vcd3.^ NN€q(r<5^rv<5cTx nexe knd^ c<5^p<5^nicDN 
uniUHcy xe |uJnepep^ot b<5^T^H nniuotI |xe nJi- 

" C s. I. — ' Y s. 1. JCeOHplON NMplON C(C(l)OYr< NOYON NIRfN €T'f'Ci)OT 

[u|<;|>p<VN uiuNoc iMC nyzc 

QlfO^ k NiaOTI (^OAI NC<5^ IlI^HrrUCDN ajA roY- 

uoTtyr nIr<5^k:i inpc n(U^(i ii<5c?vin on <5^Tr^c- 

OCDOT' e<;J>U<5^ UIllU<5^KLi5cpIOC eTOTCDU NC<5c NeNC<5^p'^ 

Nni^nreucoN eT^ ni^HieucDN n<5^t eni^noc i^n^ 

c^cp<5cnia)N ^ctioTa)cyT NNe(i(r^?s^<5cTA eciAU) iiuoc 

2Le +T<5cpK0 uuok: Niiic iieKLNOTi' NTeKLO) reu^iiSc 

N^iOHpiON epoi NceoTOUT db n&^isz niicrioc knd<. 

C^^p<5^niCDN niU<5^K:<5^pIOC Xe <5ctlcyeN^HT h<5^pO^ <5ctlOT<5c^- 
C^c<JNI NNIUOTi <5^Tcye NCDOT C<5cB0IV UUOq hCN fOT- 
NOT eTeUU<5cT <5cTN<5c^i' t^"t HZ.e <^ NpCDUl fBOIV- 

jjCN niUHty eTCDcy eBOJv eT2LCD uuoc xe ^non ^<5lN- 
^pHCTiJcNOC un<5^ppHci^ OTO^ N^TxeoTic enoTpo ne 
i Neu ni^HreucDN *<5cqepK:e:veTiN Nxe ni^nreucDN t. n.r, 
eope Niu<5^T0i oivoT c<5^B0X N+noivic Ncecbivi ntotJ^- 
<^e <;t><5^i ne nipH+ eT<5^TxcDK: NTOTU<5^pTTpi3^ eBoiv- 

NCOT^ Nni^BOT TCDBl e<5cT^l UniJX:?VOU N<5cTT<5^KLO 
C1)<5l €Ne^ 

j^qepOTtD Nxe ni^^nreutDN nea.<5^q Nniu<5cK:<5^pioc 
xe tb c<5cp<5^nitDN ^cij^ici ei+^co epOK: nook: ^tDK: k:+- 
tytDty NHi n<5^iViN on <5^qtDpK: Nxe ni^nreutDN eq2i.tD 
uuoc N<5cq xe cye niK:p<5cToc NTe NiptDueoc 2Le +n<5c- 
opOTOiVK: eneK:+ui Nce+tytDty n<5ck: uu<5cT oto^^-^ 

5 Ncej^ooBeK: +ep^o+ r<5cp NT<5^+<5^no<;{><5cCic epoK: i^eN 
t<5^ib<5^k:i UHncDc NTe noTpo ccdtcu NTeqepx<5^i 
epoi eoRHTK eoBe nipH+ eTequei uuok: ton<5^ oto<^ 
<5cqepK:€xeTiN Nxe ni^nreucDN eopOTcbxi uniu<5cK:<5c- 
pioc enicyTeK:o cy<5c ^<5cN<5cTOOt1 eT<5cT0?vq xe enicyTe- 

' c s. 1. — '" s. 1. — ' altor. s. 1. 

G. KO 0T0<5 eT<5cqN<5cT eNCqCNHOT k.nd<, TclACDpOC N€U 

knd^ epUH <5cqep<5ccn<5c?€c^e uucwot ncu nicnhot 

THpOT ]C<5cT<5c NOTp^cN 45cqC<5cXl j3<5^TOTOT NNH THpOT 

€T<5cTcya)ni uuoq 

ScDc xe eqc<5cxi ncu nicnhot nxc niu<5cK:^pioc 5 
3cn<5c c<5^p^nicDN ic niccwTHp <5cq6^i ep<5cTq j^eN tot- 
*pi. UH+ * <5^q€p<5ccn<5^^ec^e uucdot ^q+ ncdot N+^^ipHNH 

THpOT n€2L<5cq N<5^n<5c C<5cp<5cniCDN X€ H^UeNplT C^p<5^- 

niCDN +eui 3.e ^K:€pn<5^0TCDcy THpq ^nnne r<5^p 

C€N<5c+ NT€)C^n0^i5cClC OTO^ CeN<5^0?^KL eneKL+Ul 10 

Ncecb?^i NTCKL^c^^e d^?^?^d^ unepep^ot ni5cueNpiT ^nn- 
ne r<5cp +cyon Neu<5^K: ei+xou n<5ck: h,en u<5ci NiBeN 
€Te)CN<5ccye n<5ck: epoq ^c1k:hn r<5cp ecoB+^ n^k: nf 

Nj^?N^OU OT^l eOBe NIJ3ICI €T<5cK:cyonOT V)€N <5cN+NCD0T 

+b<5^k:i e^Be n<5cp<5cN N<5c<5p<5cq N<5cpi3cNe ni^nreucDN K:e- i5 
OT^i e^Be n€K:+ui eT<5cK:j^<5cq nccdk: <5cK:€pcyeuuo 
N€U NeK:j^pHU<5c eTocy Neu NeK:^Tn<5^pjx:oNT<5c THpoT 
eT^K:epJcnoT<5^^ec^e uucdot e^Be n<5^p<5^N k:€0t<5c1 e^Be 
TeK:u<5cpTTpi^c eTeK:N<5cX0K:c €bo?c <5cTcy<5^NO?vK: eneK:- 
+U1 +N^c+ NOTCOpuec exeN NipcDui eTepe A^pi^^Ne .0 
N^OTopnoT^ Neu<5cK: cy^TOTOivK: €n€K:+ui j^eN ot- 
^ipHNH OTON oTTonoc N<5^cycDni n<5ck: h^eu n<5^Ne<;|>pH 

€^B€ NeK:(y;vH?c €T<5^TCyCDni N^HTq OTON K.eOT<5^1 

N^cycDni n^ck: j^eN n€K:Hl uuin uuok: oton K:eoT<5ci 

N^cyCDni N<5^K: ' e^Be T<5c<51pHNH N€U n<5^CU0T 0T0<5 •.:> 
M»7. n^CUOT *NeU T<5c^lpHNH N<5cCyCDni eTUHN eBO?^^ 

j^eN neK:Tonoc cy<5^ eNe^ xe <5cK.cycDni nhi uueNpiT 

N€U n^lCDT NeU ninN<5c e^0T<5cB pCDUl N1B€N €0N<5cep- 

xi^k:onin h,en neicTonoc +N<5cOpe ui^<5^h?c ni<5cp- 

' Sic. Lege €icoft+. — ' Y aller. s. 1. ^ Hae qiiatlnor voces redundaiil. I ^HMieXOC epAI^KONlN ('pU)0"r NCMOir NlRtN IieK.p^N 

N€a Teicu^pTYpii^ ceN^cywiii eY^ipi fpa)OT v^tH 

TIHI NNIOYpCnOY NTC TIIC^^I CORC TeicueTAa)pi rv&^K- 
OYON^c eROX uueuoo N^pi^NC Hi<2Mreua)N OYor< 

', NiB€N eoN«^i ei-)OYN eiiejc lOHOc hen OYue r<5^ r<^HTR 
^H NiReN e roYN<5ceperiN uuocj hCN Ti<5^p«5^r< neu 
^p^N unMa)T eciecijCDHi Na)OY oyo^^, N<5^<viTe?^oc 
THpOY cexoYcyr eRO^ b<5^T^M r^nie^ooY eTe)CN<5c- 
xcDje NTeieoiKLONOUi^^ cboiv N^HTq 3.e <^in^ ntoy- 

n p^cyi Neu<5^K: b€N oueTOYpo NNi<;}>HOYi nie^ooY 
eTeuu<5cY CTercN^xcwK: NTejcu<5cpTYpiic €bo<v Nb^Tq 
ne coyk:^ uniicBOT tcdbi ^d^\ ne niicBOT eT<5^i- 

(TlCDUC NJ^HTq NTOTq Nici)45cNNHC niB^S^HTlCTHC h^eH 
niiOpX<5cNHC Nii^pO 0Y0<^ Nerccynpl €T(5^YepU<5^pTYpOC 

5 exeN n<5^p<5^N eoRHTie ceN<5^cya)ni *eYoi NpeuNB<5^)ci •pfR. 
Neu<5^K: j^eN iKnii nt€ T<;J>e 

0*^0^ "€^€ knd^ c<5^p^nia)N uniccDTHp xe n<5cct 

+OYCDCy eepeTlN UUOK N0YeTHU<5c ne2L€ niCCDTHp 

N^cR^ c<5cp<5cnicDN X€ ^H eTeK:oY<5^cyq d) n<5cueNpiT 

o &.pi€TiN uuoq qN<5^ajcDni n<5ck: +ccdoyn r<5cp uneK^e- 

THU<5^ ^n eTeK:N<5c€p€TiN uuoq NTOT nexe niu<5^K:<5c- 

pioc knds, c<5^p<5cnicDN N<5^q 2L€ +OYCDcy n<5^cx eope neK:- 

^UOT cyCDHI V)€N n<5cTonoc Neu niU<5c eTOYN^JX:CD 

un^ccDU<5^ Nj^HTq K^cT^ <;|>pH+ €t<5^k:xoc cb n<5ccx 
:5 ^cpecy^cN 0Y<5^i 1 evjOYN en<5^Tonoc eqcycDNi j^eN xin- 
cycDNi NiB€N epe Teqnpoc<;|?op<5c NTOTq n€U neqj^HBC 
Neu neqcooiNOYqi^ NT€qj?c<5cY ex€N n<5ccyHi NTeqa^cD- 
Keu eK^eT^^r^C^oq eBOJvj^eN cycDNi nib€n iTe oyj^uou 
iT€ OYi^pocy It€ oy<5^i eqj^rf 1T€ OYK:CDCy N<5c<;J>€ iT€ W s. I. -~4->.( 86 )^— 

otd^i eqtyoep^CDp iTe ot<5^i eqoi NcyeNxeucDN iTe 
OTBe<v?ve iTe OTfT^cr^e iTe otklotp iTe otm eqaj(o- 

loS. Nl J^eN XlN*tyCDNI NlBeN U<5cpe neJCNiScl TiSc^CDOT 

THpoT NTeKLTiScZvtrcDOT n<5^cx iHC nexe niccDTHp uni- 

U<5c)e<5^piOC 2Le <5CDB NIBCN eT^^XLCpeTlN uucdot' ntot 

+N<5^o)eoT eBOJv ^nok: +n<5^j?ccd uuij^c^h?^ ni<5^p- 
j^cH^^rrezvoc- eqepxiJcXLONiN j^cn nexLTonoc ^d<,\ €tot- 
N<5c?ccD unejcccDU<5c NVjHTq OTO^ niu<5^ eTe neicccDU^ 

N<5cOTCDN^ €B0?^ NI^HTq +N<5^^p€ ^^.NUHty HT&^?^^0 
tyCDRl Nl^HTq OTO^ +N<50CCD Un^CUOT NV)HTq ty^ 

eN€^ 

I\l<5^1 ^^ €T<5^ niCCDTHp XOTOT N<5cn^ C^cp<5^niCDN 
€q+NOU+ N<5^q k niOTCDlNl ty<5cl k niCCDTHp €p<5cC- 

n<5c^ecoe uuoq <5cq+ N<5cq N+^ipHNH <5cqty€ N<5^q en- f 
tycDi eNi<;t>HOTi j^eN otcdot i5 

lJeNeNC<5^ N<5^i xe <5^qoTCDpn n2s.€ ni^nreucDN eni- 
cyTeKLO iS^q-epoTlNi * N<5cq uniu<5^)c^cpioc kn^. c<5cp<5cnicDN 
^cTT^^oq ep^Tq unequ^o c^TOTq <5cqci3<5^i NTeq^.- 
no^<5^cic <5^qTHiq eTOTq NcbpiCDN niicoTpccDN ncu 
epuH niu<5^Toi eqxcD uuoc ncdot •^ie (fi N)ceS nu<5^- 20 
TOi NeucDTeN i^iviOTi un<5^ii^NOcioc eneq+ui nt€- 

T€N€pB<5cC<5cNl^lN UUOq UU<5cT ' ep€TeN+cyCDty N^q 
pIA.. *UeNeNCCDC NT€T€NT<5^CO€^HNOT ' N^CDOT XC <5cTlpl 
K6<.Td^ <;J>pH+ €T<5^qOT<5^^C<5c^Nl NCDOT <5cTCCDN^ UHI- 
U^)C<5cplOC knd^ C<5cp<5^niCDN <5^TT<5^?^Oq eni3.01 <5^TCCD)C af) 

ebHT y^en <^\Lpo €t<5c pOT^i xe tycDni <5cTicU0Ni 
coT+ui j^eN <;|>ii^po xe €TN45c€N)cot uu<5cT ^'t xe 
ni3^r<5c^oc d^qeu oTcopuec e^^pHi excDOT unoTeui xe 
eTUOtyi e^cDN ty<5^TOT<;t>o^ en<5^Ne<;j>CDCi i^cn nooty 

' Y s. I. — ' c s. 1. — ' Y s. I. — * Y s. I. — '• 0€ add. s. 1. a 
reccnliori niaiui. Niueajcya)! oyo^ <VTUorn nnl ai j^m nifAdip^* 
NOYCDT ereaa^Y 

^r<5^T rcDOYNOT Ae Ntycnpu ^TAOYcij I eurnt r<ea 
euN<vi NiVYueYi ncdoy ne xe eYTiM h€N iia^ e r^T- 

6 ^aoNi epoc| N<*<5^Ni^poTCi ^dK Ae eTaeYi cro?^ ic 
OYcaM ^ci eROiv h€N r<;|>fc ecxci) daoc xe cb cd^^d^- 
niCDN n^aeNpir <;|>m <5cN ne ni+ai eT<5cpeTeNaorn 
ebOTN epoq «5c^civ<5c <;[><5ci ne neieiai Hia<5^ eroTN<5^- 
^ci) dneK.ccDa<5^ NbMTCj \jeH nironoc eTOTN<5^7:c!) 

i^neicccDa^^ NbHTq -fNi^c^pe n<5ccaoT ' Nea t<5c<^iPmnm 

cyCDMI i^bHTq +N<5^0pe ^<5^NaMcy HTd^T^^O cyCDMI i^OT- 

ON NiBCN eoNMOT eneicTonoc +N<5c^pe iceNicyt nc- 
^ooT i^cy<5ci *N^ri^caoc cycDMi N<5^ie i^cN niTonoc T. io(). 
eT0TN<5c?ccD dneK:ccDa<5c Nj^MTq nie^^ooT CTcaa^ScT 
i5 ne coTM i^ocDOTT j?ca)pic nie<^ooT eTeiCN<5^xcDie eBO?^ 
NTeK:a<5^pTTpii^ €Te coTie^ i^nii^BOT tcdbi ne 

6t<5c CbpICDN nilCOTpCCDN CCDTCa eT<5^icaM <5cqOpOT- 

iNi iMnia<5cic<5cpioc kn&^ c<5cp<5^nicDN encycDi eBOPvj^eN 
niOTCNT i^Te nixoi <5cTcb?vi i^Teqic<;|>e eooT<5^B oto<^ 

90 <5^qB<5ccyq i^OTcy^MN i^i<5^T i^T<5cq i^xe cbpicDN niicoTp- 
CCDN eB0?vj3€N NM €TTOi e2LCDq <5^q^poTiccDC dnccDa^ 
Nnia<5cx:<5cpioc - kn^, c<5^p<5cnicDN daoc i^eN ott<5^Io 
^^qaoT+ e<5pMi excDq H2Le cbpicDN niicoTpccDN eq- 
xcD daoc xe ^pin<5ca€Tl cb n<5cicDT e^0T<5^B kn^, cd^- 

90 p<5^nicDN i^eN nia<5c eT€iCN<5ccy€ N<5^ic epoq 

OYON Xe N1B€N eT<5cT€pa<5cpTTpOC - €50?^ ^lTeN 

nidcnoc Ln^. c<5cp<5cnicDN ceipi hK i^cyo Nea c" Nea 
fB i^^^^TjxiM e<5cT(ri i^nij?c?voa i^<5cTT<5cK:o j^eN ^ae- 
TOTpo i^neN^ OTO^ neNNOTi' oto^ neNCCDTMp imc 

' Y S. 1. — ' C S. l. — '»-••( 88 )» € i ■ 

*pit. njxx *^d^\ eTe €bo?v ^ixoTq epe dboY NiBeN Neu 
TMO NiBeN Neu npocKLYNHCic NiBCN epnpcni N<;J>1C1)T 
Neu<5cq Neu ninNic e-eoT<5^B NpeqT^^Ni^o oto<5 nouo- 
OYCioc Neu^^q +not ncu nchot nibcn NCU cy<5c 
eNe<5 NTe NieNe^ THpoT ^uhn 

ncuoT Nni^noc ^n<5^ c^^p^cnicDN cyconi ncu^n 
THpoT cy<5L €Ne^ kVLHH ececyconi ^cUhn nS +eu- i^ 
TON Nniejv<5c^' jx:<5cHiv nicK:e?Sc° ^uhn ^-t n^i Nnipeq- 

epNOBl 1CA.^K: nC<5c2NcUOTTOC ^UHN .♦».( 89 ^i. * 'haa^pTirpi^ Nie nii^noc oyo^^' daA^piYpoc fne noc '<'<»«i. yaii*-. 
reNNCOC - bCN OY^^ipnr^n nie ^l i^aHN IHC n^c ^w eooY^^h tViuvrux eri^c|-'KOK.c eBO.v h,i\i OYaer- 7.'', r,/,.' ' j^ccya)ni hCN oaeroTpo NAio)e?s.HTi^NOC ni<vr<oaoc 

,, NOTpo b€N oa<5^^r ' Npoani NTe TeqaeroYpo d^q- 

roTNOc ' OTNicyt NAia)ruoc exeN Ni7:pHCTi<5^Noc 

THpOT eTcyon b^N a^i nibcn nt€ +oi)eoTaeNH THpc 

0T0<5'' OTUHcy ^cTep^ra)Ni^ecoe e<^pHi excN ^p<5^N 

UneNOC IHC njxTc OTO^ b^N OTNlcyt un<5^ppHCl<5^ N<5^T+ 

N+ueTueope h^d^ t<5^n<5^ct<5cCic uHj^c Neu TeqxiNcye 
encyo)! eNi<^HOTl n€U TeqxiN<^euci c<5^ ot]n<5^u 
uneqia)T N^pni b^N ni<;|>hotI €<5cT^i uni^iivou ntc 
+6uo?^ori^ eBO<v ^iTOTq uneNOx iRc npcc neN- 

• C(i)THp 

i5 Cl?<5cl 2Le OTN <5clC<5cXl eni<5cCeBHC X10)e)C?vHTl<5cN0C 
<5^qCb<5^1 N0T*Al^^T<5crU^c €U<5^1 NIBCN eTh<5^ TeqefOT- •¥. 
C\k eOTONT<5cq NOTTTHOC Un<5clpH+ ni<5cTTOJCp<5cTa)p 
)CeC<5cp A10)C7VHTl3cNOC NNl<V<5cOC THpOT CTbeN +01- 
KOTUeNH NH eTj^CH J^eN n<5^U<5c<51 NTe T<5cU€TOTpO 

jo OTO^ eT0Nj3 V)€N THpONl^c NN1N0T+ j?C€peTe €niXH 

k OTCUH I eN<5^u<5ccyx eoBe Nijx:pHCTi<5^N0c xe 
ceoTCOcyT iMiHc uu^T<5^Tq 0T0<3 nca)3.n nninot+ 

Ce€p)e<5^T^c<^pONlN UUCDOT U<5c?VlCT<5^ nii^HOIV^cON <^H 

eONO^eU N+ODCOTUeNH 0T0<^ €q+ N<5cN UnKTpO NCHOT 

!>:) NlBCN -tNOT OTN 'fOT<5^<5C<5c^Nl NCDOT 2S.€ <51N<5c 

' A (= cod. Vatic. copt. 62) omittit. — - A addit coYit^ Nni«5^B0T 
enHn. — ' Sic. Lege .oa^c^rt. — ' Ita iiterqiio codex. Lefye. . toy- 
Nec. — ^ Indeiisqne N^nocTi^THC iTi^ifjci^q nccdoy (f. 108) omittitnr 
in A. .( 90 > 

NCej^O) NCCDOT NNiaeTe<;j>JVHOT 0T0<^ NCeCOT€N Nl- 
NOT+ NpeqTOTXO N<5^1 eT+ UnKfpO NNlOTptWOT OTO^ 

eT^ ancDNV) noton nibcn nh xe e^N<5cep^TC(i)Teu 
NC<5c ncNnpocT^^ru^ eTTMHOTT ^^1 eTepe +K:epOT- 

C\k eTT<5clH0TT CpCTUCNlN €pOq +OT<5^<5C^c^Nl NNl^p- :> 
'f. 157. J^eCDN €TicU<5c^l )e<5cT<5c J?ea)p<5^ ICXCN +Nicy+ *pa)UH 

cy<5^ ej^pHi ejxiHUi Neu +neNT^cnoMC ncu 'f<5c^piK:H 
Neu <;t>u<5cpHC niNicy+ ic2LeN +xtbh ty<5c ej^OTN 

€Nl€^<5^TCy e^pOTepTlUCDplN UUCDOT J^eN +UCl)plJc 
NlBeN ^cTCfNe +^C0 ecyCDn <5cTCy<5^N€pUeT<5cN01N €T€j^Cl) n 
NCDOT €RO?Vc l€ ecyCDH NTOTO^l J)€N W eT€ ^CDOT 
NFNCDUH neNK:p<5cT0C OT<5c<5C<5c^Nl XC ^\H6s, U€N€NC<5c 
NlB<5cC<5cNOC THpOT €T€TH1T0T CTOTC NTTlUCDpl^ 
NTCnqi OTO^ N0TCCDU<5c CTepOKL^OT j^eN npCpCDU 
N<5cl OTN ep€T€NXCDKL UUCDOT HOTs^ J)€N OTTIUH t5 
eN<5^cyCDC ej^OTN eNlNOT+ T€T€NN<5c6l CBO?^ ^ITOTOT 
N<5<5LNNlcy+ NXCDpe^ ep€T€N0Nj3 J^eN TOTHpONlic NOT- 
X^cl Xe <5^N0N <5CDN TCNOTOX 

TT^inp0CT<5^ru<5c otn <5cT0T0pnq ej^pni ej^HUi N<5^p- 

UeNlOC niKLOUHC NTe P<5cK:0+ €BO?Vc ^1T€N 0TB€p€T<5c- ^(1 

pioc €neqp<5^N ne xionhcioc ^d^\ otn j^cn nxiN^peqcJlTq 

♦X, NXe <5cpU€N10C HDCOUHC <5^qOTCDCyT UUOq * 0T0<^ 

^cqoTCDpn NC<5c JwpiicNOC ni^nreucDN n€U ^uuonioc 
nipen<5cpioc ncu OTUHcy uu<5cT0i <5^q€N0T ej^OTN e+no- 

?^IC p<5^)C0+ N<5cl Xe €T<5^T1 Nj?CCD?^eU <5cqOpOTCDCy epCDOT ..") 

uninpocT<5cru<5^ ntc noTpo 

^sl<5cl Xe OTN b^N nXlN^pOTCTlTOT ^TCCDp €B0?^ 
V)€N +7:^P<5^ THpC NTe J?CHU1 NXe OTUHCy UU<5cT01 

Neu ^pi^NOc ni^HreucDN icxcn p<5ck:o+ cy<5c <;|>u<5^pHc 
niNicy+ cy<5^ ej^OTN €Nieo<5cTcy <5^T(rcDni NOTUHcy ;>,o 
N7:pHCTl3cN0C N<5^T(riHni UUCDOT <5<5^NOTON UCN <5cT- i^ooROT hen pcnc nicikii c^YhepMDpoT Mhpc nmioy- 
^cop Nea NioiipioN Nta ni^^^vx^I N0T^ac<5^p>' ^d^n- 
ice^cooYNi Ae N<5^Tpa)K.^ dacDOT htn iii7:pa)u. oyo<^ 

h€N N^l THpOT N^pe ^t '^CDOT NNeCjCa) in b€N iXd<.\ 
T) NIRCN 0T0<;^ C^NCl)<;|>}|p| N<V TC^IHni ttaa)OT NiS^TCiJOH 

eBO^. ^rroroT eTOcni n^h i NNieTceRHC ei^oTN enjcc 
<;j>NOT+ eTX<:|>i6 :\e ^NNii^Noaoc oto<^ ctco^i NTOTae- i. it.h. 
TA.ceRHC beN ne^.ooT N^iepncic Nea ni<^<5^n daHi 
eoN^s^cyconi eBoiv ^^^•''^^n ^-t excN ^pTTiH nircn n<5c- 

10 nOCT<5cTHC eT<5^Tj?C<5^q NCCDOT 

[\l<5ci s.e OTN eTcyon dn<5cipHi^ oto<^ eqj?CH <^ixeN ' 

•^TJ^CH NIBCN NTe Nlj?CpHCTI^NOC NXe OTCyOOpTCp 
NOTICOTXI ^N Nea 0T^0+ eN<5cCyCDC N<5^pe OTHpec- 
BTTepOC eqOT<5^B- cyon b^N C<5cB^^pOT OTJCOTXI N+ai 

i5 ne-* NTe +aoTl ncy^^-f oTaHTpono?^ic NTe j^nai 
eneqp<5cN ne ccDTHpij^coc eqep^o+ h^&^T^n (Si^i: ^d<\ 
xe <5cq<5ci<5^i b^N Neqe<2,ooT eoTAiieeoc ne <5^qx<:|>o xe 
NcyHpi B <:|>p<5cN xe N0T<5ci dacDOT ne i^n^cTi?^ <;[>p<5^N 
xe dniK:eoT<5ci ne icd<5cNnhc nc ^<5cNoaHi Ne Npeq- 

90 cyi5cacyeN0T+ niA.rioc xe Acn<5cTi?^ nc OTj^ervcyipi 
NC<5ci€ ne eqae<5 eBOJv i^eN <^n<5^^+ Nea nim^ 
eqoT<5^B ' <:|><5ci eTi ecpcn j^cn i? Npoani <5^T<502vaeq 
NTCN neqicDT cNqoT^CDcy^ <5cN <5cT<5ciq da<5cT0i eni- -^. 
)c<5^CTpON ecy<5cTaoT+ epoq xe b<5cBT?^cdn c<5^pHC ncdn 

a5 +no?^ic i3<5cp^cTq NOTTpiNOTNOc" eneqp<5cN ne K:<5^rNc?^H- 
NiKioc" nM^noc xe otn <5cn<5cTi?^ N<5^qepj^p<5cCoe not- 
ancy dnoxHTi^ Nea ^<5cN<5cCklhcic Nea <5<5cNcy?^H?^ 
eN<5^cycD0T dniexcDp^ Nea ^<5^NepacD0Tl eTOcy N<5cqlpi ^ A 6X€^;. — ' A e^OYi^B. — ^ A om. — * A e^oYi^B. — ' A NqoY- 
coty. — " Sic. A TpiBOYNOC. — ' A leicJviNiieoc. ■y>( 92 )^^. ^ Xe' ON- N<5<5^NUeON<5^HT ebOTN eNl^HKLl NeU NlOp- 

;|><5cN0C k:<5cT<5^ Teq3.ou 

V)eN nxiNOpequoNi xe ej^oTN eB<5^BT?^a)N Nxe 
3^piJ^N0c ni^^HreucoN <5cq<50xnq cj^otn eoTU<5c uu<5^t- 
<5cTq Nxe niJcFioc knd^TiTs. oto^ N^qTCDB^^ u<^~+^ j^eN ri 
^^Nepu(i)OTl equHN e^peq2.a)p eBO?^ unixicoruoc ' 
eT<5ixeN neqo^^i oto<5 NTeq+ notxcdjc NNinTp<5cC- 
uoc" e<5cqT<5^coe'' TeqeioejvHci^" eoT^^ipHNH oto^ j^cn 
na.iN^peqxc«K. ehOK uneqcyeutyi k:<5^t<5^ TeqcTNH^i^ 
iS^q^cDpn N^^iNiu notk:ot2s.i oto^ n<5cipH+ <5cqoTON<5q To 
•f. ir><). epoq *N3.e nct VjCN OT<50p<5^u<5c eqoi uncuoT not^?^ot 
NC^ie eqepoTCDiNi eni<5,OT6 oto<5 nex<5^q N<5cq xe 

e^Be OT KLCNKLOT CpC nii^FCDN CHp CBO?^ TCDNKL OTN 

^cpiJcrcDNi^ec^e"* es.eN n<5cp<5^N xe ^in<5c eKie^ri" uni- 

j^?^OU N^^-e?^CDU CBOIV ^ITOT OTO^ J^CN n2LlN^peK2LCDK: i5 

CBO?^ NKiScivcDc ^^ uni^crcDN e^N<5cNeq ntc +ouo?ScOri3^ 
NT<5^(riTK: ej^oTN ty<5c n<5cicDT NT<5^epnpoceNerK:€^^ uuok 
N^^q ^CDC xcDpON OTO^^- n^ipH+ i^TeKtycDni j^cn niOT- 
Noq eN^^TC<5^xi ^^ uuoq unepep^o+ otn j^^cT^h iNiNiB<5^- 
c<5^,N0c <5^nok: r^p +N^tya)ni Neu<5^K: j^eN NeKO^^T^^ic 90 

THpOT N<5cl eTeK:N<5ctyonOT eXCN n<5cp<5cN n<VHN tycDni 

f40T2iCDpi i^peqeplrcDNi^ec^e 

N[<5ci xe eT^qxoTOT N<5^q f\2Le niccDTHp i^<5^r^c^oc 
<5cqK:HN eqN<5^T epoq oto<5 k tycDpn tycDni b^N +ot- 

NOT TOTe ni^^HieUCDN <5^q<^eUCl ^l niBHU<5c fij^OTN " tif) 

bCN niK:<5cCTpON OTO^'' <5cq^pOT^CDOT+ <5^poq fi+- 
•h. *cnHp<5^" THpc N<5^i Ae €t<5^t1 <5v.qcDty epCDOT uninpoc- 

' A oni. — ' A add. ne. — ' A mU\. ne. — ^* o s. 1. — ' A NNini- 
pi^caoc. — " A NTcqTi^c^e. — ' \Is. Teqc)eK.:vHCii^. — ' A iuU\. e^pm. 

— " A NTeRO^i. — '" \ «>ni. — " A NTi^epnoceNeriN [sic). — '' A om. 

— " A N^rc^:\i. — " A ejjOYN. — '' o aller. s. 1. — '" A NtcriYpi^ T^ra^ NTe iioYpo oyo^ &<i\otxc^&^C^u fOpOYOY(f>5«j r 

NNINOYt ' NOCDOT ' XC h^ti OYrNCDUH NOYCI) 1 
THpOY iScY,*! rOY ei^pHI <5cY0YCI)(»J ' NNliXCDrvOf^ lUL- 

y\oc Ae i^iiiScTi^c <vc|6^i epM cj j^^w ioyuh ! OLiiec|(JNe 

5 x«)C| NNiiACOivoN OYAe dueqoYCDcy r damoY 

($><5ci A€ beN nxiNOpeqN^Y epoq Nxe ni^Hieua^N 
eqo^i ep<5cTq <5^qopoYeNq cy<5^poq oyo^ ' nex^s^q N<5^q 
xe eoBe oy nooic uneicoYWcyT nninoy ^ npoc ' ni- 
npocT<5cra<5c NTe Ni<5cY'roK:p<5^rcDp nexe niiLnoc' N<vq 

xe J^NOic eicyeacyi d<;j> ^ eT^eN T<;j>e n<5^oYpo duHi 
nccDTHp dniccDNT THpq eT0YN<5^Y epoq Nea <:|>h ctc 
NceN<5^Y epoq <5^n ^h on eTe" <^Niqi noyon NiBeN 
^H j)€N Neqxix eqoYcbTCB cbox nnioypcdoy oyo^' 
eqoi N^o+ NNi<5^pjx:cDN eqcy<5cNcy xe n+klthcic THpc 

5 b€N T<5cr<5^nH NTeqaeTa<5cipCDai ^ *ni^HreacDN Aei. ir,n 

icqxcDNT €a<5ccycD-' eqccDTea eN<5^i oyo^ nex^s^q N<5cq 

2Le Lhok eoN<5c+CBCD '" NTeK:aeT<;|>ivY^^poc cb ni<5cT^HT 

ToTe <5cqopOYCON^q i^ceepcnepi^iN daoq Nxe x 

da^TOi €YCi+ daoq €totoy F<NOYepHOY cy^^cTeq- 

jo ^ei €i)pHi i^oYUHcy i^con ni^noc xe <5cqcDcy eBOX 
^CpHi <5<5^ n^ eqxcD daoc xe n<5c^ ihc njief <5^piB0H- 
oiN epoi s.e NOOKL da<5cY<5cTK: n€T<5ci€p^e<vnic ^- epoic 
N<5ci eT<5cqxoTOY ic OY<5^rr€^oc i^T€ nS <5cq(ri N€a<5cq 
0Y0<5 ^cq+xoa N^^q oyo^ N€qcN<5cY^ ^^ybcdiv cbo^c 

25^cq6^i^^ epjcTq dneaoo dni^^nreacDN daoN <^ivi 
NeuKL^^^^ i^eN neqccDUi^^ ni^^nreacDN xe <5cqV)p<5c2S.p€2L 
NNeqN^x^i e^pHi €2.€n ni^noc eqoYCDcy ei^ooBeq 

^ A NNeqNOYi-. — ■ A N-&a)OY+ {sic). — ' A om. — ' A k6<^t&^. — 
* X ni^cioc (sic). — ^* A ne CTepe. — " A. om. — ^ A NTe TequcT. . . 
— ^ (1) s. 1. — '" A e^N^+OYO). — '^ Add. s. 1. a i* m. — '■ A ne 
eTiciep^ejvnic. — '^ A add. xe. — '' A NTa^Kio. OTO^ OYUHcy <5^q+^cno<;|><5cCic ' epcDOT j^cn nie^^.oov 
eTevLtxd^T e<5cY(n unij^zvou NTe +ouo?^ori^ cbojv 
^iTCN noTNiu<;|>TOC ' uuHi njSec 

TTi^rioc xe ^n<5^Ti?^ <5cq^pOT3.a)T^ NNeq^iBC oto^ 
Nce+'^ epcooT n^<5^nno^ oto^, n<5cipH+' ^^q^pOT- 5 
*t: *a)cy+ uuoq i^CN ' ^<5^nu^nconi CTXHp cy^Te neq- 
CNoq V)<5c+ CBO^v ^ixeN niKL^^i eu45ccyci) oto^ ueNCN- 

CCWC <5cqepOT(repO N0Tcy<5^^ NJ^CpCDU J^CN ^UH+ 0T0<5 

i^CN nxiN^peqclci Nxe nicy<5c^ eu<5^cycD <5cq^poTCCDN<5 
u<;|>H e^0T<5cB OTO^ NcecyToq i^cn ^uh+ unij^cpcou 10 
eTi equo<5 <$+ xe ^n CT^LOTcyT es^eN n<5crcDN 
NNimni 0T0<5 ecpccDJveu cccdtcu cnh eTep^^eivnic 
epoq*^ <5cqxoTcyT excN n<5crcDN uni^noc ^n<5^Ti?Nc 
OTO^ ^q^pe OTCnni t^klto epoq oto<5 j^cn nxiN- 
^peqcyoTO enecHT Nxe otuotn^^cdot eqocy «5cqcDcyeu i5 
c<5cT0Tq Nxe nij^pCDu oto^ ^^nnne ic otcuh ntc 
n^ ^ccycDni cy^s^" <:|>h e^0T<5cB ^n<5^Ti?Sc ecxcD uuoc 
xe (Tpo uuok: oto^ xeuNout xe othi fjan Neu<5^K: 
e<:|>N<5c^ueK.'^ 0T0<^ nn<50^<5ck: NccDi eT<5^qccDTeu xe" 

eTMCUH N2Le <;j>H e^0T<5^B <5cn<5^Tl?V C<5cT0Tq <5cC0T0^ ao 

epoq Nxe otxou Nncx"' oto^ niuk:<5c^ CTi^eN^neq- 

I. lOi. ^CCDUA ^T1J:HN UU^T CicTOTOT OTO^ J^CN <;t><5^1 

N<5^qo^i ep<5^Tq uneu^o uni^nreucDN uuon ^?s.\ 
nt<5ck:o cyon uuoq NiUHcy xe eT<5^TN<5cT eT<5^i- 
cy^l^Hpi <5^TCDcy €B0?^ CTXCD uuoc xc OTNicy+ nc ^^l^l' ..5 
NNi7:pHCTi<5cN0C 0T0<5 0T<5ci nc <^>+ une^0T<5^B knd..- 
Ti?vc eT<5cqN<5cT A€ NX€ ni^HieucDN '" eucDcy eRO\ 

' Ms ^i^ci. — ' A ... NHa<;t>ioc. — ^ A ad<l. €K)0YN. — ' A oni. 

— '" \ls. bw., fl«Mn emendalum » rrc. m. — " A loco CNH eTep<5€?v.nic 
epoq liahel eptDOY. — ^ A ^A.. — ' Ita iitenpie codex. Lege eqNi^ . . — 
' A om. — "' \ NT€ mz. — " A €tjjch v^eN. — " A ni^HrecuN [sic). NNiiiMty xqoicd^^cd^^ru e(Ji uiieooT^R enuijTeKO o;^- 
re(ico(JNi eoRMKj ^T(n:vi otn uiiiii loc eiiiojreKO 
(3ti A€ e(i7:M i^eN iiiaA. e leau^T r<<v(iipi u^d^u 
xoa Nea ^^Naj<;|>npj i-^eN iiityreico n^d^uKOtxi <vr< 
6 Ne uncaor not^i nniiViioc n^^hoc roxoc n re nxc 
K:e r<5cp ^^(1 r<5c^.e^o ' nnm €Ttyu)Ni oto<2, NiAeaa)N H&.q- 
^jioTi aaa)0T cboiv ne ncu ^iSLNieeaMty Ntya^Ni 

Npni^ NIBeN <*ITeN +AOU NTC n€N^C JMC Tl^C eON€- 

o C^OC ^T"^ n€(ica)iT ^o^ €ni<2.Mreua)N eoBC nixou 
€N^(lipi uucooT <5cCixa)Nr eUiS^tya) oto<^- neXiScq 
NNeqNity+ eT)ea)+ epoq-^ xe €NN<5^ep' ot un<5^iu^roc 
X€ i^n^cTiiV ^Mnne r<5cp ty^cTeN jceicoTAi *qN<5cceK: ib. 

OTON N1B€N CpOq <5IT€N NIU<5cri3<. CTCqlpl UUtDOT 

5 ^.TepOTcb Nxe N€qNity+ nexcDOT N<5^q xe neNCx 
ni^Mr€ua)N un€NOp€N€pB<5cC<5cNi^iN uuoq Un<5^1U<5c 
uuoN niUMty TMpq N<5cOT<5c^q Nca)q cecopeu r<5^p 
€BO<v <5iTeN Niu<5^ri(5c €T€qlpi «Xua)OT <5c?^?vc<5^ u^pe 
neN^ OTOpnq enepeuoTN unounioc ni^MreuooN oto<^ 

Bo a45^pOT€pB<5^C^cNl^IN UUOq UMlU^^c^ €T€UU<5cT UUON 

pa) uneNlpi^' uuoq" un<5ciu<5c xe nn€ niuMty TMpq 
T^cKLO Neu^^q 

j^pi<5cN0c xe ni^Mreua)N ^Scqcj^e OTeniCTOiVM unou- 
nioc ni<5Mreua)N nt€ nepeuoTN €otont<5^c uu<5cT 

y5 NOTTTnOC UnMpM+ <5^plA.N0C ni^MrCUCDN NT€ 0€B€1C 

unoumoc ni^MreucDN NTe nepeuoTN j^eepe eN0T€<5 

HCd<, m^LVH NT€ Nl<5cTTOK:p<5cTa)p Ctye OTN epON 

^ A N^qT^cxro. — '" alter. s. 1. — ^ o s. i. — * A s^ms^ep. — ' A 
h,m niaic. — '^ A uneN^peNipi. — ' Fol. 89 v" cod. A desinit liltera u; 
subsequens incipil ni^HreacoN NTe oeBi^ic (cod. 66. lol. 162 v") ; 
idcirco amannensis A plura omisit. excDK: CBOiv N^ep^nil NiBeN ntcuoy n€U ninot+ 

eTT<5cIH0TT X€ ^IN^ NTeNCDNJ^ J^eN TOTnpONlJc 
OTO^ NTeNCl NOTCbOT eBOiV ^ITOTOT ^HHne OTN 

f. io>. npoc ni*npocT<vru<5c ntc neN^cTToiep^TCDp xio)e?ScH- 

TliScNOC ^NOTCDpn cy^S^pOKL N^n^^TliV niKL^cT^^lKLOC 5 
UUiS^TOl NTe nK:<5cCTpON UBicBTXCDN VjCN na.lN^p€N- 

3.euq e<5cqep<5^Tcci)Teu nc<5c ni^^cdn NTe neNOTpo 
uu<5cipcoui Neu +ctnk:^cHT0C ctt^^ihott eqcopeu 
i^eN Tniv^NH NNijxipHCTi^cNOc cqcyeucyi U<^H eTOT- 
UOT+ epoq 2Le nj^c ^<5ci otn ^iepe^eT<5c;5iN uuoq lo 
j3€N ^<5cNNity+ Ne^eT^cic OTO^ ^iOTOpnq ty<5c ncTe 
<;|>cdk: NK:p^TOc NTeK:ccDTeu epoq xhuoci^c' oto^ 
nt€k:+ NTeq<5^no<;|><5^cic Kd<.T&^ ninouoc ub<5cC1^cIk:on 

OTXM l^eN T^clO N1B€N NTe N1N0T+ €TT<5clH0TT 

TT^^rioc *OTN ^n^Ti^c d^irtfiTq eqcoN^ b^N ^6^n- is 
^<5^2VTCic enepeuoTN oto^ ^^TT<5c^oq €p<5cTq uneu^o 
unounioc ni^nreucwN ^^iTeN niu<5^toi eT<5cTOTOpnoT 

NeU<5cq OTO^ ^T+ N«5cq NNlCJ)i5cl NTC icpI<5cN0C HI^H- 

reucDN eT<5cq(riT0T xe Nxe nounioc oto^- eT<5^qcDcy 
ix. uucDOT <5cqoT<5c<5C<5c^Ni * ccDXi uni<5crioc cnicyTeK^o -0 
cy<5^ n€qp<5LC+ eniXH Ne <5c pOT^^i cycDni ne 

eneqp<5^c+ xe ^qoT^^^c^^Ni N3.e ni^jHreucDN 
e^pOTlNi N^q uni^noc i^n^TiiV c^TOTq otn L 
N^^+Ti^cfic T<5c<5oq ep<5cTq uneuoo uni^nreucDN 
eqcoN<5 nexe ni^nreucDN N<5^q xe ^n n^ok: ne 3& 
i^n<5cTi:v niu^roc ^h eT<5^T0T0pnq <^<5^poN €bo?s^ ^i- 

T€N niK:p<5cTICT0C ^pli^NOC ni<^HreUCDN NT€ oeB<5^ic 

nii^noc xe <5cq€poTcb nex<5^q N<5^q xe k^d^ Lhok ne 
^n<5cTi:v ^?v?^<5^ Lhok OTU<5croc ^n OTxe NNeccycDni 

' Ms. xHaociic cii^. — ' o altor. s. I. UtlOl (-epUM OC cVXX^ <VNOK Oy'/:\)\\C\\d<UOC UP.d^K ' 

NTe nycc nii^Miomoc nnot!' iieAt iii^iireuctn^ n<v(| 
2L€ ica.e jx:0T(i)ci) eoYA<5^i >:«) ncu^k: NT^in?v<5^NH n reK- 

ttjeUtyi NtueOUHI NTeieCOYeN NINOTt NpeClTOTAO Ae 

^iN^s^ NreiQcycnni n<vn Ncynpi oyo<2, NreNOTr^oc] 
e^pHi excN reicueTpeciccnreu Nca)N nexe ^u eooT^^^R 
uUiS^prTpoc NTe 117:^ n<5^ci xe cb nipec|(J^iua)iT NTe 
+\NOUi^ 0T0<2, Npecitco(^*Ni NTe n}(id^K\ iiicy<:J>Hp 7. Hi.r 
NT€ nT^cKLo <;t>H cTc unec|coTeN i ueouHi ntc <;[>+ 
> O) ncynpi unixiicBOivoc nix<5cxi ntc ueouHi NiBeN- 
KLcyini ^N eic+co^rNi NNieBi<5ci)c ntc n^ic eopoTcycwni 

N<5^0NOT+ OTO^ N<5^CeBHC ^l n^p<5^R<5cTHC ' UneiCpHt CCD- 

Teu OTN epoi h^en 0Tn<5cppHcii^ ' ^nok: OTj^cpHCTi^NOC 
r^p 0T0<5 eicyeucyi u<;|>+ NNij?epHCTi<5cNoc ' tcopeB xe 

» UnOTpO NeU NeqNOT+ UB0+" N<5^1 eTOTN<5^<^10HNOT 

NeucDOT e+reeNN<5^ ntc nij^pcDU cy^^^ eNC^^ ncu niac- 

UCDN eTCTeNOTCDcyT UUCDOT CCI^HOTT r<5cp XC HOT- 

q€NT n^uotnk: <5^n oto^" noTjxipcDu Hd^feno <5^n' 

ToTe ni<5HreucDN <5^quo^ nxcdnt u<;|>pH+ notoh- 

. piON eqccDTeu €nm oto^^ <5cqoT<5^^c<5c<5Ni eopoT<:f>cDpK: 

NNIieBT" NT€ N€qAIX N€U N€q(r^^IV<5cT3. OTO^ NCC- 
^CDpKL NNI<5c^ciV0T NT€ N€qB<5c<V UeN€NCCDC <5^qOpOTlNl 
NOT^eUX N€U OTKLONlic <5^TU0XT0T"^ NeU NOT€pHOT 

OTO^ ^qopOTXOcyoT ex€N N€qcy<5ccy *nidcrioc xe *i^. 
» eqcyon i^eN NMNicyt ub<5cC<5cNOC <5^qTCDB^ un<5cipH+ 
eqxcD uuoc xe ncx THc nxc nccDTHp uhiccdnt THpq 

<:t>H €ON0<5€U^' NCHOT NIB€N NNH €T€p€^- ^OHOT J?CH 

^ A nbcok:. — ■ Act. , \ni ,10. — ^ A uni^picBiLTHC. — * A . . n^pp^ciic 

(sic). — ' Ms jx:pHC^NOC (sic). — " A nbo+. — ' A oYxe. — ^ Is. , lwi , 

a/j. — " Sic. A NNiieB. — "^ A ^quoxTOY. — " V cTNO^^eu. — '■ \ 

€T€. 

COPT. - C. - I. 7 -^f^{ 98 )<^^- 
epoq nzvYUHN noton nibbn ex^^Hcy oyo^ nccwt 

NNH eT^eX^CDX THpOT <5cU0T H^ ^plBOH^lN epOl 
0T0<5 COTT €BOIV J^CN TM^NiS^DCH e+NJ^HTC UHnCJOC 

NTC NieeNOc xoc xc <5cq^(DN noTNOT+ ^ xc nook: ne 
€Tepe nicDOT epnpenn- n<5^k: Neu neKiicDT n<5c- 5 
r<5c^oc Neu ninFiX e^0T<5^B NpeqT^^^Nj^o 'fNOT ncu 

NCHOT N1B€N NCU cy<5c eNC^ NTe N1€N€^- THpOT^ 
<5cUHN 

6T<5cqxci) xe uni^^UHN c<5cT0Tq k OT<5^rr€ivoc ntc 
n^ (Ti Neu<5cq <5cqT<5^:v(roq oto<5 6<, Nequeivoc cycDni k 
ON unoTpH+ uuoN ^?^i nt<5ck:o cyon uuoq ni^^nre- 
ucDN Ae ^q€pcy<;^Hpi oto^ nex<5^q xe ^<5^NNicy+ nc 

NlU<5cri<5^ NTe NlJXlpHCTlJcNOC NlUHCy X€ <5cTCDCy eBOIV 
€T2.tD UUOC 2Le UUON K:eNOT+ eBH?Sc €<jr+' NNlj?epHC- 

i6'i. TiicNOc iHC n?ec <^~+ u*niJcrioc ^cn<5cTi?^ k 

ToT€ nexe ni^nreucDN u<;|>h €^ot<5cB uu<5cpTTpoc 

NT€ njeC Xe J^N<5cCCDTeU NCCDI +N0T Cb <5^n<5cTl?Sc 
NT€KL€p-aTClJ^ NN1N0T+ NT<5c7:<5cK: €B0?^ Xe <^1N<5^ €K:e€p- 

€Bo<v e^^NNicy+ uB<5cC<5^Noc ncxe ni^noc A.n<5^TizN^ 
NiS^q 2Le CCI3HOTT xe ecycDn Acpecy<VN OTn<5^p<5^BO?^H^ ac 
k:cd+ epoi NN€qep^o+ Nxe n<5^^HT oto<5 <5cpecy<5cN 
OTnoiveuoc TCDNq e^^pHi excDi h,eH ^d^i <5^nok: +ep- 

^€?^niC'' e^Be ^<5cl +N<5^ep^0+ <5^N b<5^T^H NNeK:B<5^N0C" 
OTXe N€K:^nTXH N<5^cy^plC<5^^CDl eBO?v <5^N NTi^r<5^nH ^ 

un^cox IHC n€T€<^N<5cK: xe otn <5cpiTq nhi cd ni^nre- ^a 
ucDN nexe ni^nreucDN N<5cq xe i^NOK: €on<5^+cbcd 

NTeK:UeTA.T^<5cTHC CD ni<5cT^HT cy<5cT€K:C0TeN ' N1N0T+ 
NpeqTOTAO b^N 'fOTNOT <5cqOpOT<5cCyq eni€pUHT<5cplON 

' A neqNOYt. — ' \ npeni. — y s. I. — ' A jdaoN noy+ u<^>pH+ 

U.^+. — '' Sic. A nicp€ahO?v^H. — " Px. WVI, 3. — ' .S»>. \ NNCKLBi^- 
CicNOC. " A NA^^piCi^Cl)! icN eRO?V ^^. T6<.r&^nH. — " A . . . . COYN. ^t|opoT^a)Ki aiio(| ' cyivrt NeqaM-)i oyo)hc i^ftox 
TTi<5^i'>oc xc fc n epe Ne(ic<5^p^ nhot enecHT nea 
Ne(|CNO(| eYCOTT ^(|(ij(t)Tii hCN OTNityl' Neaic^^ 
da^cyci)' OTO^ bCN iiAiNOpe re(p{^Y7:H epKOTXi 
5 ehpHi ^Nbmxj <5^(i(ntij eRO^ e(ixa) daoc xe rcDr^K iif. 
mz ^piROHOiN epoi xe corhtk: cebmreR daor^ diiie- 
^ooY THpci (VTonTCN ' d<;|>pH+ N^<5^Ne<*ooT ' enbo?v- 

VyBK^ ^^X:V<5^ TCDNJC ^plROHOlN ' OlfO^ Hd<.(^iXm^ eOB€ 

n€K:p<5^N^ xe Noore da<5^T<5^T)c ner<5ciep<^eivnic epOKL 
OTO^ ^]i eT<5^(iAoc xe €Ti ejcTCWB^ eiexoc ' xe + 
dn<5^ia<5^ "' ^(Ij^ccD^ea eccDTea eneqBCDic oto<^ C(5^to rq 
k OTiS^rreivoc ntc mt \ ci)<5^poq <5cqT<5c;v(roq oto<2, 

NeqCN<5^T<5 THpOT <5^TB(D<V eBO<V OTO^ N+OTNOT 

icqo^i ep<5cTq dneaoo dni^^nreacDN daoN ^rvi ht\.ko 
5 tyon NbHTq" 

XOT€ €T<5cTN<5^T NXe NiaHcy <5^T+Cb0T d^+ €T- 

XCD uaoc xe daoN not+ lant €<;}>+ NNijpcpHCTi^- 
Noc 3cN^O€a<5c €xioic<vHTiicNoc Nca NeqNOT+ ni^Hre- 
acDN A€ eqa€<5 nxcdnt eoBe Nican cTOTCDcy 
o dacDOT €Bo:v Nxe Niancy nex<5^q dni^cnoc xe 
+n<5^P0k:^k: <5I3L€n otcXox dBeNini^- oto^ a<5cpiN<5^T 
X€ Thc N<5ccyN<5c<5a€K: eBorvj^eN n<5cX1x nexe ni^noc 

N<5cq Xe <5^qN<5c<5a€T *0T0^ qN<5cN<5^^a€T ON n?VHN T. iG5. 

^pieai n<5ck: xe ncj?CHa^c nt€ neKidBON ' ' N<5ccy+^o+ 

5 NHi <5cN N<5<vi OTO^^' n<5cij^pcDa <;|><5^i Kienep oTnpoc- 

OTCHOT ne eT€K:+<50+ daoq nhi +not qN<5c+ nhi 

n^NTCDC d<;t>aeTi dmjxipCDa NeNe^ <;J><5ci €totn<5^P(dk:<5 

' ^(«KLi (iiu.oq in liUira. — '\ A eitj^tyd). — ' \ i^YonT. inelius. — 
* A ectooY, recte. — " Ps. xuii, 22. — "^ A tuM. epoi. — ' A N^^aex. 
— ** Ps. xLiii, 57. — ** A +Ni^oc. — "' Is. , Lviii. 9. A eana^iu.^ — 
'^ A uaoq. — '' A NBeNini. — ^' A uneicuBON. — "0 alter. s. 1. ~K>.( 100 )^'- 

Nj)HTq uneKLiCDT nixi^BOivoc Neu ni^p<5cNouoc nibcn 
€Te uneqcoT€N ^ ^-t un€K:pH+ ni^HreucwN xe 

<5^qj3p<5cXp€2L NN€qN<5c2L^l - OYO^ <5cq^pOTlNl UniCiVOX 

UBeNinr' <5^q^pOTcyTO uni^^noc excoq oto^ n^ipHt 
<5cq^pOT^i ' jx:pa)u epoq c<5^necHT uuoq CT-f nc^ ^i 5 
(«T NCCDq cy<5^Te nij^pcou (fici eu<5ccyci) oto^ Nce- 
pcDKL^ NNeNC<5^pf UHi^uHi 0T0<5'^ n<5cT^iotI epoq ne 

^1T€N X NCyCWn UU<5cT01 J^eN ^<5cNtyBCl)T eTJVHKL 

OTo^ V)eN N<5ci THpoT Nepe'' <^~+ epcKien^^iN ea^eN 
neqBCOKL' Nqj^cco uuoq d^n eBCD?v €bo^c ^itcn niu- k 
k:<5cT^ ^ 

^H €^0T<5^B xe uu<5cpTTpoc NT€ Hj^c ni^cnoc kn&.- 
Tiiv €Ti epe nijxipcDU otcdu NccDq c<5cnecHT uuoq 
OTO^ eT^ioTl epoq j^eN oTueT^c^N^i ^qTCDB^ un^ci- 
K. pH+ eqa.cD uuoc *xe ^ir ^n eT^^euci ^jixeN Ni^^^pu<5c ,s 

NjXiepOTBlU OTO^ N^CDOT^ €T<5CDC b^N 0TU€T<5c^- 

UOTNKL eniCDOT N<5c^N<5cT €poq 0T0^> N^Tcyopq ^'' 

eV)OTN NT€ T€KLU€^Nlty+ ^i X€ ^'^ N^OKL n€ n^cT^JS^pO 
1CX€N eil^eN ^N€X1 0T0<3 TX^€?ScniC 1CX€N €10T€U (Tl 

NT<5cU<5cT^^ unepjxi^T NCCDKL OTxe Onep^i n^o uuoi" tic 
^^f n<5cCCDTHp xe n^ok: ne n<5cN<5^cy+ oto^ ^boh^oc 

NNH €T0T<50X^eX UUCDOT €^Be neK:p<5cN e^0T<5cB '"^ 

<;|>cdk: ne niCDOT Neu <;[>icdt'' eT<5cq2L<;j>OK: n€U ninNi^ 

eOOT^B €T+ UnCDNl) NOTON NlBeN +NOT N€U NCHOT 
NIBCN N€U cy<5^ eN€^ NT€ NieNe^^ THpOT <5^UHN 2:, ' A unoTCOYeN. — ' A add. e^pHi excDq. — ' A NBeNini. — * y s.l. 
— •' allor. s. I. — " Sic. A Ni^pe. — ' A excoq iie. — ^ A niuk.^^. — 
" u) s. 1. — "' A NicTcyopqq: ila et cod. OG, iibi lamen q aller. per iineam 
Iransversam a prima maiui (leletum luit. — " A nt€ Te)eae^NOY+ eTOi 
NNicyt. — " A om. — '^ A NTe Ti^a&.Y. Ps. \xi, 10. — '* Ps. xxvi, 
(|, — "" A €Tcu.i^pa)OYT. — "' A nejCKOT. • >>•( 101 )•««• 

I\|M Ae: er^qxoiOT ^wm oyaou Nre 4^+ 

OTO^ h€N OYh&^nUi&^ <5lTOY0^2, tiuoci tllK-UOO diu- 

^HreucoN tqoTOA tiuoN <»?vi NettK<5^<^ btN iieqcwa^^ 
enTHpq NiaHcy xe eT^VYN^T ^TWcy eaojv eYAO) 

r> utioc xe icctt<5^pa)0YT ^-t ^h er^qNOcea dneqBWic' 
i^n^^Tix eBor^^ hfc'N niT^pcott oy<5cI ne ^f NNij^cpHC riic- 
Noc uuoN leeoYiSci eRH:v epoq 

^TTi^J^NOM-OC xe N^HieucDN <5cqACi)Nr u<;|>pHi^ noy- r. hw;. 
OHpiON OYO^ <5cq+ N0YcyeN<:|><5cT b€N ni)c<5^^i 0Y0<^ ne- 

lo A<5^q xe ^nnne qNHOY excDJC Nxe nij;cpa)u eoN<5cci)T 
u<5cpiN<5cY Ae qN<5cN<5c^ueK: ' Nxe ne)eNOY+ eBo:v b^N 
N^cXlX OYO^ n<5clpHt <5^qopOY<^iTq ebOYN eoYopip 
OYO^ <5cqopOYTCi)n epoc <5^q(repa)c ' N7:pcDu oyo^ n(5^i- 
pH+ ^qopOYOCDic epoc Nr nc^^ooy Neu f Nexa)p<^ 

iT) ^+ A€ <5cqxoYcyT exeN T<5cr<5cnH N<5^n45^Ti?Sc neqBCDKL ^ 

uneqj^<5cq eT<5c]co j^eN nij^cpcDu xe NNOYcyoYo^oY 

uucDOY N2ie Ni<5cON0Y+ Ncy<5cUcye ixcD^voN ice r<5cp 

^cqoYCDpn uneq<5crre?^oc ^d^foq oyo<^ <5cqNe^ nicy<5c^ 

Njx:pcDU eRO?v oyo^ <5cqope ouh+ N+<5pcD ep u<;|>pH+ 

30 NOYHN^ Nlcb+ eqKLHn' OYO^ un€q+UK:<5c<5 uniouHi n^?^\ 
TTi^noc xe icn^cTirv j^eN nxiN0peqN<5cY eT<5ciB0H- 
^ik eT^cCcycDHi N<5^q eBOiv ^iTeN nex <5cq+ NOYefo- 
uo?>^oricic u<^+ uncuoT unir N^noc uhichoy eq- 

Z.W UUOC Un^lpH+ 2L€ K:CU<5cpCD0YT H^ <^i' NTC NeN- 
a5 10+ 0Y0<5 Kiep^OYO CU<5cpCD0YT *que^ NCDOY N3.e • j^. 

neK:p<5cN ^ ^d^ €N€<5^' ^cUhn 2Le <5^K:oYCDpn un€K:<5crre- 
?s.oc OYO^ <5cK:N0^eu un€K:BCDK: eBO?^ V)€n nij?cpcDU 
0Y0<^ uneK:ope Hd^2Ld^z.\ OYNoq uucdoy e^pHi excDi ' o) s. 1. — ' A qNiccyN^c^aeie. — ^ A s<rrTUDh epcDC e^qrep 
' A eqKLHB. — ' A add. e^OYi^B. — " A n€N€^. cuc. — 102 U^— 

eoBe <|><5ci +N<5cOYa)N<5 n<5^k: ebo?^ n^ j^eN ot€klkl?vh- 
c\k ecocy oto^' j^cn mH+ NOTUHcy +n^cCUOt epoic 
xe (ScXL^pioTNoq ncx e<5pHi exeN n€KL0T2LM oto<^ 
+N<5^^€XH?vc j3<5c TCKLenn NTe NeKLTeN^- x€ ^(«k: ne 
nicDOT cy<5c eNe^ Iuhn 

O^ro^ c<5^T0Tq i^eN txou u<^~+ nin<5cNTOK:p<5cTCDp 
^cTTCDOTN uni^noc <5cT0T0<^ uuoq uneu^o uni^H- 
reucDN eTicqN<5^T epoq n2L€ ni^^HreucwN <5cqepty<;|>Hpi 
Neu NH eoNeu<5^q nex<5cq uni^noc xe tye ninot+ 
+epty<;|>Hpi xe €ti klonV) nexe ni<5^rioc xe uni2Loc lo 

N<5cKL lCXeN tyopn Xe ^1N<5c NTeKLtTl nip<5^ Nt^Tnouo- 

NH NNieBi^iK: ^ NTe n^c ^<5ci r<5cp ne neqoTCDcy 
NCHOT NiBeN e^peqNo^eu nnh e^N<5c<5+ epoq nexe ni- 
^nreuwN N«5cq xe ' +n<5c^+ ^^n eN<5cic<5LXi j^N<5cep- 
^TCi^c cy<5^N JUiuoN nexe nidcnoc N<5cq xe +N<5cep^Tci^ ir, 

f. 167. <5cN neT€^N<5cK: <5cplTq NHl *TOTe ^cqOT<5^<5C<5c^Nl N2Le 

ni^NOUOC'' eopoTcTi unilnoc cboiv €nin€?Nc<5croc ntc 
<^iou OTO^ Nce^iTq encycDK: u<^iou eqcoN^^ oto^ 
eT<5cTC<5cTq e<:^iou <5^ttcdotn uuoq i^eN otxou ntc 
^f <5lToto<5 uuoq uneu^o ixni^HreucDN cti un^cN- ic 
totI'' j^eN nicK:^<^>oc Nxe nh eT<5cTC<5cTq e<:|>iou ni^H- 
reucDN xe <5cqcy^opTep oto<5 N<5cqT0UT ne oto^ 
<5^qoT<5c<^c<5c^Ni e^poTOZvq enicyTeK:ocy<5cTeqco(rNie^BHTq 
xe OT neTeqN<5^i^iq ' 

I\le OTON oTpcDui UBe?^iV€' eq^cDOTl ej^oTN j^eN .<.': 
nicyT€K:o" uuoNTeq pcDui uu<5cT h^en nxiN^pe n\k- 

' alter. s. I. — ' Ornlio liacc variis Scripturae locis cousarcinata est, 
scilicel : (jnut. \:ar., 11. i]fi\ Ps. \\i\, ').: \\\iv, 18; x\ . a; lxii, 8. — 
^ A NTC Ni€Bii^i)e. — * A add. cye ninoy+. — ' alter. s. I. — " A 
uni^TOYi. — ' A ne eTcqN^i^iq ui^q. — ' A nbc?^?s.6. — " A enicy- 
T€)eo. • ••••( \i)',\ j*«<- 

rioc icn^c rix n^y fpocj ^(i;x:(n NTfqxix f:\eN ' Neq- 
h<5cX <v(|epc<;|)p<5^F'ii;iN duoq b^N <;|>p<VN ii^icivr r<ea 
HcyHpi Nea HiHN<5^ cooTiScR OYO^ N'l OTNOY ^qmqi 
ebOYN e^piScq nf ncoh <5cqN<VT tiROiv oto<^' ^Scqtocy 
:> eBO?s. b€N OYNity+ ncuh ' xe daor^ not+ eRHTv. 
epoic iHC n;kc <:|>+ uhi^s^fioc <5^n<vrirv Hia<5cpTYpoc 

eOOY(5^B 

yjiOYpOYpoc ' xe CT^^ixeN HicyTeico bCN hxin- 
^peqNiS^Y €T<5ciNicyi^ *NXoa <5^qepct)<;|>Hpi <5^ql ojd^ 'iCx. 
Hi\.noc <5^H<5^Ti<v <5cq<:j><5cbTq N<5^q <5^q+<;|>i eNeq6^i^?v<5^YA 
Nea Teq3^<;|>e'' eqxti) aaoc" xe ++<^o epoK: H<5^itDr 

€00Y<5cB <5cplHIN<5^1 NCaHl XC +aOK:^ N^HT ea<5ccyt« 

OYONTHf NOYcyepr^ daoNorcNHc €<5^cl e<5pHi eNec- 
e^ooY aaici oyo^ ic ;? nc^ooy c+N<5^)c<^r' e<5c Heccynpi 

5 cytDtyT J^CN TeCNCXl OYO^ <5cYINl NOYUHty NCHINI 

Nea oYaHcy Ne^tDprncTHC '^ NpeqaoY+ aH0Ytyep<:|><5c- 
j3pi epoc'* <5^piHiN<5^i Neani NTeicTtDB^ dHe)CNOY+ 

l3<5cpOC 0Y0<5 +N<5^^+ Xe CN<5^0YX<5cl €<;j>aOY HCXe Hl<5^- 
nOC i^H<5cTl^c d<;[>ltDT N+A.?v0Y 2Le icNlOYl NHI NOY- 
KLOYXl NNC^ NT^cCy?^H?Sc €XtDq NTCKLO^Scq NTeKLOtD^C 
N+A.XOY NTC HtDOY dnS IHC OYtDN^^' eBO?V OYO^ 

N+OYNOY k <:|>itDT N+A.?NcOY Ini N<5^q aHiNe<5 d^q- 
cy?vH?vc e2LtDq <5cqepc^p<5^n^iN daoq uhtyhoc dni- 

CT^YpOC NTe HjXX OYO^ ^^ J^CN HXlNOp€ <:J>ltDT N+<5c?vOY 

5 fi dHiN€<5^' <5cqo?vq eneqHi ^s^qotD^^c n+^^2voy <5ccaici 

C^TOTC V>€N OYaOONeC NOYtyHpl N<5tD0YT <5cCaOY+ 

' A NNeqxix ^ixcN. — " o aller. s. 1. — ' A add. eq^LCU auoc. — 
* Sic. Q-vpwpos. — ' A Neqxix. — ^ A add. «,ni^ipH+. — ' A oyon 
NTHi. — " Ms. NOYtyHpi, dein manus recens apposuit e supra h. — V\ 
c+N^iei {sic). — '" A Ne|opricTHc. — '' A add. enTHpq. — '' A ntuoY 
uniLCX iHC Ni^0Yci)N<5. — '' altei'. s. 1. — ^^ A add. NTOTq tinii^rioc. — f9.( 10/i M< -- 

1.168. eneqp^^N' xe <5cn<5^TiJv *k:^^t^ ^pd^n uni^noc- L ot- 
Nicy+ Np<5ccyi cycuni j^eN nHi NNeciot 

LleNeNC<5c N<5ci <5c nccDiT uni<5crioc icn<5cTiiv ^o^^ 
cyic ni^HreucDN <5cquo<5 nxcdnt eu^Sccyo) oto^ N<5^q- 
cocTni ne xe oy neTeqN<5c^iq ' N<5^q n<5c1 xe equox:- ; 
ueKL epcDOT ic nixi^cBOP^oc <5cqoTON^q N<5^q eBOJv 
uncuoT N0TU<5^T0i nex<5^q N<5cq xe ccotcu nccdi 

NT<5cC<5^2Ll NeU<5^)e ^cNOKL r<5cp ^ +CCDOTN NT2.0U NNl- 

;x:pHCTi3cNOC xe 0T<5^cy NpH+ Te +not xe cyiNi n<5ck: 

NC<5c 0TC<51U1 UnOpNH KLOCUl UUOC "^^ J^CN TKLOCUHClC i< 

NNioTpcDOT <5iTC' enicyTCKLO Neu<5^q xej^<5cc eceep<5<5c^ 
uuoq 

TTiC^reucDN xe <5^qoT<5c<5c<5^^Ni ^s^qiNi^ N<5^q n+c- 
^iui unopNH <5^q^p€c+<5icDTC * uneccn^BOC Neu ^<5cN- 
UHcy NKiocuHcic c^NcccDOT OTO^ <5cq^peccye ej^OTN il 
enicyTCKLO cy<5c'° <;|>H e^0T<5cB equcTi s.e j^eN ^^1 
qN<5ccyep<5<5c?^" uni^UHi ^d^\ €t<5l''- Ni<5^rrexoc epeni- 
^TUiN eneqTOTBO eT<5^ccy€ ej^oTN ^<5c <;|>h e^0T<5cB 
^cqeui j^CN niriN^ oto<^ <5cqTCDB^ unS eqxcD uuoc'-^ 
2Le n^cx" iHC n:^c unepxcDp eBOJv NTexi^r^nH eT<5cK:- 9. 
'^- ueNpiT'"^ NV)HTC *+c<^iui xc K>eN HxiN^pecN^T eni- 
^uoT NT€ ^~+"' eTj^eN'" ni<5crioc i^n<5cTiiv <5cC<5itc ebpHi 
<5cC0TCDcyT uuoq 0T0<5 N<5^c€peTiN uuoq ne e^Be ne- 
Te <;|>CDq "^ notx<5^i oto^ b^N n2LiN^peqx€ OTUHcy 
NCicXi N<5cq''' eT6l ej^oTN enecoTx<5^i <5cCU0^ cbo^c 2 

' A i^ctpeNC). — ' A a«l(l. oyo^. — ' A ^w\. — * A ne ereq 

— '" A leeiicp. — " A icpiKLOcu.iN u.aoc. — ' A add. ej^oYN. — ' A 
icYiNi. — " A i^q^peqt... — '° A ^&^. — " A qNa^ep^a^?^. — " A erepe. 

— " A a<l(l. unicipHt. — " A mt. — '' A eri^iaeNpiTKL. — "' A om. 

— " \ ndfl. ni^o «.nii^noc. . . Ila cl incod. 60, at poslea oblileraliini. 

— '^ A ^(«C. — "' A H6.C. • »»•( lO.'» ).c« 

hCN oTt^icijajtDOY N re i<;|)e oto^ nMpiii <vc] crox 
^iTOTq e\5cCceaNM I c eephCDK ' uiioc oto^ ^k)\u epoc 
eROX HtN " Neccyopii dueri^Teai ' b^N <;t)<vi :vomor< 
^c^onc eoTON NiiseN ^eN Iotnoy oyo<;^ <5ccaja)ui 
5 NOTnic TM N7:pMCTii^NM e^ScCKer ^^-^s^NW-Mcy ' ^,eN i^^of 
NT€ n^ 

ToTB ni<5Hreaa)N y^en n^iN^peqeai €n^i ^q^poT- 
iNi Cini^rioc eROX h^en nicy re)eo oto<^ neA<5cq N<5cq Ae 

Cye NINOT+ Cb icH^TI?^ <5^IblCI 0T0<^ <5^lj?e<5^TO T eBO?^ 

Nea<5^)e nexe ni^noc N<5cq xe oto^ ' dnep+hici n^s^kl 
d) ni^MreucDN <5^:viv<5c ie uhit €totc NTcnqi le uhit 

NNl^HpION ^IN<5^ NTejeeUI Xe UUON <^?VI bCN N<5cl 

N^aj<;|>op3.T e+icr^cRH nt€ n^^ ihc njxic <^><5^i ei^iHC 
uuoi ecye cy<vpoq" ecycDn pCD +N<5^epneuncy<5c *eopi(J^i ■ i. h;.,. 
r> NNi<5^r^c^0N NeNe^ n<5^i eT<5cqceBTa)T0T nnh eouel 
uuoq n€2L€ ni^NOUOc xe uuon+ ^^cdr n€U N<5^i^^r<5c- 

^ON €Te)eC<5cXl epCDOT N<5^1 r<5cp pCD N€ eT€]Cep<5^^?^ NNI- 

UHcy eoBHTOT ecyTeucoTCN ninot+ NpeqTOTXO ud^i 

eT+ UniCDNV,' NT<5c<;|>UHI NNlpCDUl 0T0<^ eTCy<5^NCy 

30 NNlK:<5cpnOC €^N<5^N€T €T^nO?V<5^TClC NNH €0N<5c<^+ 

epCDOT ^^?v2V<5c i^NOKL e^N<5c+CBCD N<5cK: Kd^Td^ T€K:U€- 

T^cTO^en^UOT ei^OTN €NIN0T+ 0T0<^ UeN€NCCDC NT<5c- 

thik: NNi^HpioN eTi^pe ^m^, nt€ oton nib€n eui 

Xe^ eBO?V ^ITOTOT NN1N0T+ UU<5^T<5cTOT N<5cl €T<5cT- 

a5 J?CCD V)€N H^HT UHK^^^I N+U€Tpeq+K:<5cpnOC €T<5cnO- 

?s.^TClC N€U OT<5cN<5cn<5cTClC NNlpCDUI €T3.CDp X€ 

eBO?v <5ix€N nK:<5c<5i nni<5^t<5ht oto^ Ncecyen^uoT <5cN 

eX€N NOTACDpeic 

^ A iiU)K.i. — ' A ^y. — ' A add. oyo^. — " A ^a^NieeaHty. — * Sic. 
R«^diindat? — " A e^picye ^i^poq. — ' A uncDNK). — ' Ila uterqne codex ; 
forte siipplendum aliquid, v. g. ceoNV). 106 V €^- C<5cT0Tq xe ni^cNOUOC <5cqopoYCCON^ uni^^noc ' 
^q^poTj^i^ dneqcyiVp icxeN Teqi^<^e oj^, Neq^^^?^<5^TX | 
OTO^ CTi eqoTOtyeu j^cn neqcNoq <5cqoT^<^c<5L<5Ni 
ej^eo) eBOJv epoq notuotih ecuoci xe ^inds, nex<5^q 
itH. NNeccexn ^?\.\ j^cn neqca)u<5^ ^eT^cT^co) xe cbo?^ 5 
N+uoTiH ^c(fbxi ueN excwq eT<5cC<;l>o<5 xe epoq <5^c- 
xcox^ NNeqcy<5ccy eT<5cqN<5cT xe Nxe ni^HreucwN xe 
ceoTcou^ uuoq ^n <5<.qoT<5^^c<5c^Ni eo?N.c €bo?vc ^<5cpoq 

(jb 2L€ OTJ^pCWOT N<5cCy UU<5^IH ne €T<5cqci)Cl)ni UniN<5cT 
eTeUU<5cT €BO?v^ ^lTeN NlUHCy eT+cboT U<^~+ 1, 

TTiC^reucDN xe ^^qicoTq €neqcTNK:<5c^€Xpoc n€X<5cq 
Hd^q xe OT ne €TeNN<5c<5ciq unMu^roc <^d<,\ 2S.€ 

q+ ej^OTN €<5p€N NinpOCT<5crUA CTT^IHOTT NT€ NIOT- 
pCDOT OTO^ qepcyOTCyCOOTCyi <5cN NN1N0T+ U^c?Vc1CT^c 

eqepouorvoriN 2Le knoK OTj?epHCTi^NOc nexe neqcTN- ti 
)c<5c^€xpoc N<5cq xe uoi NTeq^no<^<5LCic ncNCx ni^nre- 

UCDN UUON qN<5cC0pU€N THpOT Hl^^HreUCDN XC <5cqCj5<5cl 

NT€qJ^no<;|>^cic un<5cipH+ <5^n<5cTi?^ ni<5cTcy<5cT uu<5cT0i 
eniXH <5cq+ ej^OTN e<5p€N NinpocT<5^ru<5^ nt€ hi^tto- 
lepi^TCDp^ OTO^ uneqoTCOcyT nninot+ u<5c?^ict^^ 9 
eqepouOiVoriN z.e knoK OTTipHCTi^Noc +ot^^c^^ni 
e^pOTCD?^! NT€qAc<;{>€ NTcnqi k:<5cT^ ninouoc ub<5cC1?^c1- 
leoN 
f. i7(.. *TTi^noc xe eT^qccoTcu enxcDic NTeq^no<:|><5^cic 
<5cq^€?^H?^ j^eN niriNi^ oto<5 eT<5cTeNq eniu<5c eT€qN<5^- 9 
xcdk: €bo?^ NKjHTq N€ cot:? xe ' ne unii^BOT ucyip^ 
<5cqep<5c^ioiN NNiu<5cT0i e^N€U45cq e^pOTX^Scq NTeq- 
cy?ScH?N.*' €T<5^T7:<5^q xe <5^qK:€T neq^o enc<5^ n+3^n^^to?^h ^ Sic. A coYCoa. — ' A Ni^cYTOjepi^TODp. — ' Ms. tX6<.Kic (sic). — 
* A om. — ' A itniicBOT aej?CHp ne. — ' A add. NOYieoYxi. ^vqTcnft^ uiiMpM |- eciAd) atioc xe ttijen^uoT mtotic 
iioc' ^'t n^ccoTHp Ae ic)c<5^n ruiiiity<5^ uueKViKd<^^ 
fipu\Td<Hho OTO^ <vk: rHic NHi eopiaoT exeN iieK.p<vN 

CTCUiVpCDOTT '^^<30 epOIC HCC eOpeR.tyCl)H UHiS^HN^ 

. epox: b€N OT^ipHNH uHepcnii epoi NNi^ueTicue?s.ec^ 
NH e+ccnoTN uucnoT Neu nh ei ccdotn ' uua)0T 
^N u<5^pe ^<5^N<5^rre?v^oc N^^ipHNiicoN ' HVd^K uocyi 

N€UH1 Ae NNOT(^iT NXONC NAe NIXTN<5^U1C NTC n;)(id^K\ 
CTbeN ni<J^Hp N<5^1 eTiHC eOTKLiSclCI^ 0T0<^ eOOTCJDCy 

. e(^i<5^0TCO un<5cUcoiT nI <^<5cpOK: noc n<5^N0Tt ^n er&^q- 

THIC NHl eOplCeN <^>10U NTe n<5clB10C' F4)C<5^?^C1)C CBO?^ 
^1T€N T€JC<^TnOUONH NCU TeKLXOU eT<5^KLepjx:<5cpi^eco€ 
UUCJDOT NHl cy<5cNT<5c+tyini ' NNlOTpCDOT OTO^ NT^c- 

OTCON^ uneK:p«5cN €bo?^ uneuoo uni^nreucDN ^ *uhic 

f) NHl ON +NOT n<5^NHB eOplCeu" nCT<5^XI0N uniJ^Hp 
<5cT(rNe KLTNXINOC '" 0T0<5 i^T<5c<;|>0<^ eni?^TUHN i^T€ 
T€K:U€TUMpCDUl ^ScCfNe ^^0+ " 0T0<5 n<5clpH+ HTd^ktXO- 
Nl UUOIC '^H €T<5^ T^c^^Tj^H UeNplTq OTO^ i^T^^CD?^^ 
epOKL ^H €T<5LqTHlC NHl eOpKTpO OTO^ HTd^^l thOT^ 

o ^itotk: uni;x:?^ou i^Te +6uoxi^^" oto<5 ^^ n(5^ipH+ 

NTJcOTNOq UUOl NeU N€KLA.riOC UU^^pTTpOC X€ i^OOK. 

ne eTeqepnpenH^' n<5ck: i^Te'"' nicDOT i3^^s.€N nieNe^ 

THpq N€U neXLlCDT N^cr<5cO0C N€U nilTNic eO0T<5cB 
i^peqT^ScNl^O +N0T N€U i^CHOT N1B€N N€U cy<5c €N€^ 
5 i^Te N1€N€^ THpOT A.UHN 

6T^q3.cD)c Ke €bo?vc uniA.UHN^'* k otcuh cycDni 

' A add. iHC njcc, et om. ^^t. — - A . . . «.kl^y^. — ' A add. THpOY. 

— '' A eT6Ntca)0YN. — ' A N^lpHNHieON. — ' A Un<5^1R10C. — ' A 

ty^cTicttyini. — * A NNi^nreucuN. — ' A eopiccN. — '" A a^rNe ^ot. 

— ^^ A KiYNXiNOC. — '- Sic. A toaoj^orii^. — ^^ A om. — '* A . .'.'l. 
npeni. — '^ Sic A Nxe. — ^' Iii A reiiqua desiderantur. ^icpoq €BO?v j^eN T^e ec2ia) uuoc N<5cq xe ^uot 
+NOT d) <^H e^0Y<5^B uu<5cpTTpoc NT€ n?cc ni^^noc 

icn<5cTi;V UTON UUOK: NCU NH €^0Y<5^B THpOY N<5cl 
eTeKHd^6\ NeUCDOY NNlAcr^^ON NeCJbNlON eT<5LN^cn<5^T- 

cic N(i)TeN V)eN NieNe^ eTe uuontoy xcdk: j^eN Nie- 5 
noTp<5^NiON OTO^ N^i eT<5cqcomoT Nxe ni^cnoc 
f. 171. J^n<5cTi?^ k. neqriNic ^e?^H?^ ^Ni^pHi NV)HTq oto^ 
N<5cqlHC ne nc<5^ niu<5cToi eqxci) uuoc ncdot xe ^lcwk: 

€B0?^ U<;t>H €T<5^TOT<5c^C<5c^N1 UUOq NCDTeN OTO^ 
?^OinON eT<5cqKLCl)?v^ NNeqKieiVl <5cqCCD0TT€N €Bo:v 1 

unequoTT eqj^ccw Npcoq xe ot<5^i xe nniu<5cT0i ^q- 
^ci)?vceu N<5cq NT<5^no<;t^45cCic u<;[>uot oto^ eT^q+ not- 
ty<5^cy N<5cq j^eN +CHqi eTeNTOTq i^^qNe^ T€qi^<:t>e 
eooT<5^B eBO?^ OTO^ n^^cipH-f <5ctpecD Nccwq un<5ciBioc 
<5cqcy€ cy<5c <:|>h eTequel uuoq njzc ^cqcycDni N€U<5cq 1 
ty^ eNe<5 

V)€N nXlN^pOT€p^N<5cj?CCl)plN Xe NXe NlU<5cT01 
^cTl Na.€ ^<5^NpCDUl UHICTOC <5cT^TXC1)?Nc UnCCDU<5^ 
U^H €00T<5^h UU<5cpTTpOC NTC n,xc ni<5crioc ^n<5cTl?^ 
<5cTKL0Cq I^eN 0TUnty<5c NeU OTTIUH d^Xjad^q b<5^T€N y 
nCCDU^^ NTe <5<5cNK:eU<5cpTTpOC eT0T<5cB N<5^1 eT<5cT2iCDK: 

eBO?vc V)<5cXCDq 

UeNeNC<5c N<5^1 eT<5^qCCDTeU NXe CCDTHplj?COC <;j>lCDT 

uni^noc ln<5^TiJv xe <5^qxcDK: €bojv b^N n<5ciBioc &^q- 
^WT^ Nooq N€U icD<5cNNHC neqtyHpi <5cqlNl UnCCDU<5c j 
*^B. W-^H e^0T<5cB icn<5cTl?V ebOTN €C<5^B<5cpOT HOT+Ul *0T0^ 
eT^TXlUl NOTCHOT N^lpHNlKLON <5cTK:CDr eXCDq NOT- 
TOnOC NCeUNON <5cT>:<5^ n€qCCDU<5c eO0T<5^B NJ^HTq NCOT- 

\i uniJ^BOT ennn ^&^i eT^. ^<5^NNity+ uuhini Neu 

^^NT<5^?^Cro eTOty tyCDHl NJ^HTq eTCbOT N+Tpl<5cC :\ 

e^OTiS^B eTtyoTtyoT xe u^h e^0T<5cB uu<5^pTTpoc »>.( \{)\) l.<l 

iNTe iieNCc liic n}cc <;|><vi ere crox ^^iTorq epe cdoy 
NiRCN Nea T<vi6 NifteN Nta iipocKirrnfcic NiRcr^ ep 
npenn n<v(| Nea iieqicnr n<vi aooc ru-a' Tiiiiri^ eoot&^h 
NpeqT^Nho OTO^ NoaooYCioc Nea<5^q I not r<ea 

NCIIOT NIRCN Nea ty<N^ CNe<* NTe NieNe^ TMpOT <5^a)IN 

ncuoY unicViMoc Acn^^Ti.v tyconi NeaA^n iHpoY d^iDiu 

IC tueTicNUV NicPC NIO+ icpI^^UCY UniCBOYI NA^Teuntyic 

niicic<ji Neu niKLepui nt€ ^l nm^^HT Ni^i Ni^q AcUhn 
' Ms. N€u. Nea. ^K>.( 110 )k-I- •Cofl. Vatic. ^-^UacpTYplfic NTC nityCDlX UUi^pTYpOC NTE TIJZC n\i<.- 

7l)o ^ noc icBBic nic<^NOY+ eTicq2S.o)ec CBOiv NCOYit unii^BOT 

<t>AcpUOY^I l^CN OY^lpHNH NTE <^+ icUHN 

M^pHi xe V)eN mexoTpo nxiok:?^hti^noc eqoi 
N^HreucDN Nxe ^pidcNe oto<5 eqcyiNi nc<5c Ni^pic- 5 
Ti3cN0C e^pOTepcyoTcytooTcyi nniixcojvon <5^t^uoni 
eoTnoMC z.e TeNTCDpi Ne oton 0T^N<5c7:a)piTHc ne 
]h>eN niu<5c eTeuu^cT eneqp^cN ne kn^, n<5c^N0T+ e<5cT- 
cytDni eT<;[>ipi epoq j^eN +7:a)p3c THpc 2Le ue OTpCDui 

N^UHl ne <5^T+cy^0TlT J3<5cp0q V)^^TeN ^pl^cNOC ni- u 

<5Hreua)N eTepK:<5^THropiN epoq eu^^^cyo) eTxo) uuoc 
2Le eq+cya)cy nninot+ oto^ eqT<5cC^o €box NNm3^- 
T<5cru^ NTe NioTpa)OT ^pi^Noc xe <5cqxa)NT epoq 
eU(5^cya) OTO^ <5cq€pK:e2veTiN nb NeK:<5cTONT^pj?coc ^in<5^ 
*h. Ncecye Na)OT *Ncya)pn NceeNq N<5cq eqcoN^^ knd<, n\,<^- ie 

NOT+ Xe NiS^qCCDOTN N<5M <5cN ne NN<5clC<5c2Ll 0T0<5 

€T45cqI eBOiV u<;[>Ni5cT Ncya)pn k:^t^ Teqie^^c N<5cq- 
ca)OTN ^ N^M <5cN ne 

j^qoTON<5q epoq N3.e uijx:<5^hjv nilpj?CH<5^rre?^oc 
nex<5^q N^q xe j^epe n<5^^N0T+ nino?^euiCTHC nt€ .^0 
npcc knd. n<5c<:j>N0T+ ^a)q <5^qTM€ uot+ epoq xe 
j^ep7:€pe nexe ni<5crre<voc N<5cq xe neK:Hi eT€K:K:a)T 

UUOq 1CX€N T€K:UeT<5c?^0T uocyi NeUHl NT<5c^peK:i^ 

uneq?^a)Bcy u<5ccy€ n^k: ci^otn €TeK:pi uopK: un€K:^K:HC 
OTO^ uoi ^ia)TK: uneK:<^Ba)c - NTe +ctn^51c 2Le eT^il .:> 
u<^>ooT €^piei5c<5ueK: e<:|>u<5^Ncye?^€T uneK:^ V)€n n<5ci- 

' N allor. a(M. s. 1. a i" ni. — " Sic. Lfige NN€)e^Ba)C. »».( 111 Wl a<5c c<'N<v Nrt:K.uoYN eho^ bCN <;}>NOTti(:por< diieK.oc 
.VTOYCl) r<5^p eTepic<5^ IMrOplN epOK hA^I^N ^pii^N€ ni- 
^MreacDN xe noor oT^ipic ri^Noc oto^^, Z)\nne 
^ct|0Y^^c^^Ni Nii da<5croi eopOTi u\{X)k Ncya)pn 'i. :.i 
k?^7^\. AeuNOU+ unepep<*o+ ^nok. i <5^p ne ui;^<5^hx 
ni^pj^cH^rrexoc ^m eT^cjtywni Neu Neielol' -fN^^^tya)- 
ni Neu^s^K: ^cok: nc^c N<5^i aou n<5^kl aj<5^NTeKLityini 
Ni^piicNC Neu NeciK^euoTNK: naix 

C^Oo eT<5^qca)reu xe eN^i Nxe Ln^. n\.^}ioif+ 
NTOTCj uni<5^rre^cOC <5cCii^ unecjoToi e^oTN CTeqpi 
^cquopq uneqi^KLMC oto<^ <5cq+^ia)Tq NNeq^BCWc ' 
Ntyeutyi eTe neq^opK: ne ncu neqrscCNTiON oto<3 
^quotyi €qp<5^tyi u<^pM+ not<5^i €qN<5^ty€ N<5^q eoT- 
JMRNON 0T0<5 L ni<5^rre2voc <5^uoni NTcqxix <5cqc<5cXi 
Neu<5cq eqTiS^uo uuoq eNiUTCTHpioN - nt€ T<^e ty<5^- 
TOTl eBO^c ea^eN ^\Loo j^eN +otnot xe €t<5^tI 
€R0X^^ ex€N ticNeupa) oto^ d<. uh7:<5^h:v T<5cUoq e^^cDB 
NiBeN €0N<5ctya)ni uuoq oto<5 ^^q€p<5^cn<5c^€Coe uuoq 
^cqtye N^^q entycoi €Ni<;f>HOTl epe N€qB<5^?^ lopeu 

NCCDq 

'^j^piiScNoc xe ni^nreucoN <5cqi entycDi eBO^^ V)€n S. 
Teqjvo^CDpiON OTO^ <5cqopoTC€UNi uneqopONOC N^s^q 

^1X€N +3cN€UpCD OTO^ N<5cTNH0T ty<5cpoq NX€ Nl^cp- 
JXICDN THpOT K6<,Td^ HOMC €TT<5clO UUOq ^l niJ?CpO 

i OTO^ CT^q^euci uneci^iiSc ice^M n^^cdb N^s^q nc<5c h^cdb 
fiknd^ n<5c<;{>N0T+ ^cquoTi- xe enm uu<5^toi oto^ 
<5cqoTopnoT NCCDq nocdot xe <5^Tlpi k:<5^t<5c TieexeT- 
cic uni^nreucDN 

j^n<5c n<5c<;{>N0T+ xe ^ql eBO?vc equotyi ^i^Len -tk- 

' C S. 1. — - Ms. CNiaYCTHplO. — ' s. 1. --.v>.( 11:2 U^" 

Neupo) n^<5cN<5^tootI <5cqcye NiS^q cy<5^ i^pii^NOC ni^H- 
reiKDN nex<5^q N<5^q xe ^nok: ne n^^<;J>NOT+ ^h n^ok: 
€TeK:KLCD+ NccDq uneptj^ici NNeK:u<5^T0i e^poTcye 
NT0YK:a)+ NccDi n^ok: r<5cp oton nt^k: uu<5^t nnck:- 

U<5cT0I e^pOT^CDOTt N^lK: NNljXlplCTI^NOC C^peK^^CDN 5 
UnOTCNOq eB02V ^NON ^^CDN OTON NT<5^N UU^T NNl<5^r- 

rexoc NTe ^-t CT^cDOTt uuon e+ueTOTpo ntc ni- 

f.f)!.. ^HOTi *^pi^Noc xe <5cqcouc ej^oTN e<5p<5Lq nex<5^q 

N<5^q xe n^ok: ne n<5c^N0T+ ni^cnocT^THc ^h e^BCD?^ 

CBO^^ NNINOUOC NTC NIOTpCDOT <5cqepOTCb 2Le d^iK, u 

J^nok: ne nexe ^pi^Noc N<5^q xe n^ok: ot<5c^not+ 
NT<5cii3e THpc OTo<5 ncxe kn^. n<5^<^N0T+ N<5cq xe 
^cNok: ot^^not+ <5cN 6<,7\.?^\, +cyeucyi (i^f icxeN 

TiS^UeT^^JVOT N^tDTeN Vyd^ NI^^eiV^HNOC eTXW uuoc 
Xe OTON <^<5^NUHCy NNOT+ NT^cN C^Be ^&^l N^CDTCN iT, 
^<5cN<5c^NOT+ V)€N OTXCDK: ' ^cpIicNOC xc eTiS^qccDTeu 
eN<5ci ^^qV)p<5^xpex NNeqN^ScX^^i ei^OTN €^p<5^q oto<^ 
nex<5^q N^q xe cye ninot+ eTT<5^iH0TT niicnoxJvcDN 

N€U +<5^pTeUIC +N<5c€pTlUCDpIN UUOK: HK6..KWC <5^q€p- 
K:e?^eTlN OTN €^pOT+ B€Nini eN€q2LI2L OTO^ NC€+ 90 
N^<5cNn€XeC €Neqcr^<V<5^TX OTO^ ON NCe^ITq €+CTp<5^ 
N€U NH €TCON<^ <5cT02Vq NXC NIU^^^TOI ^TjX^iS^q b^N 
^UH+ NCONl B 

*F. 6t<5^ ni^HreucDN i ej^OTN e+*no<vic ^^q^euci ^i 
niBHU^ un€qjx:<5c K:e^cDB k:€^cdb- N<5cq nc<5c h^cdb N<5cn^ «:> 
n<5c<:|>N0Tt ' OTO^ cicTOTq <5cqcyiNi NCCDq <5^n<5^ n\.<^- 
NOT+ xe eT^i(r?Sc<5c uuoq Nxe niu<5^toi NTe +icAiK:ii^ 
i^qK:iu epoq uu^T<5cTq eqxcD uuoc N<5cq xe nd^<^- 

NOT+ ' n<5^<;|>N0T+ COTCN niK:?^HpOC eT<5cqT<5c^OK: OTO^ 
' Suj)|>lo €BO?s.? — ' Sic. — ^ ^ nfM. s. 1. a i" iii. — W s. I. » >•( i:; i^pieai Ae ncz imc ii>:c ^^Y^ajtj c^\n\ h,e\{ oixwf mco 

Nl R 0T0<2, N<S^(|aOCljl NKOYAI KOTAI tOfte NiiieAec 
€TTOI epOq ^YeNCj OYN NAe NltliS^ rOI fACN HlfMllliS^ 

eqlxDOT d';J>i' oyo^ CiVrorq d^tiMv:^ tBorv nac ni- 
BeNini eTTOi eNeqxiA Nea Neq^^iv^Tr^L oto<2, <5^Tep 
CL^pH+ NOTUCDOT <5^q6^i ep<5^ Tq dneaoo uni^Mre- 

UCDN 

j^qepOTCJb Nxe ni^MreucnN neA<Ncq N<5^q xe n&^^- 
NOT+ OT ne n<vi?^ihi xe j^CNiScepcyoTcycDOTcyi <5^n um 
eKLOTCDcy euoT HKd^KWc <5^qepoTcb Nxe ^n<5c nd^^- 
NOT+ nex<5^q N<5^q xe otuot <5^n ne <4^uot 
NNijx:picTii^NOc <5^?s^?^^^ OTCDNb NeNe^^, ne *cyOTcyCDOT- 'f. 
cyi pcD +N<5^epcyoTcycDOTcyi <5cN nn<5cIIxcd?^on Nxe- 

UCDN €BM?^ e^^f- UU<5cT^Tq nin<5cNTOK:p<5cTCDp N^pMl 

j^eN NK^MOTl Neu nequoNoreNMc Ncynpi imc n^c 
neN^ 

j^pii^NOc xe ni^MreucDN <5^qepK:e?^eTlN eopoTiNi 
NOTTpoj^eoc UBeNini Neu OTOpip ecue^ Nj^cpcDu Neu 
^^cN?v<5^K:eNT eTue<5 NNe^ eTBepBep <5cqopOTT<5cK:- 
TCDOT eknd<. n<5^<^N0T+ oto<5 nex<5cq N<5^q xe <5cKl- 

cyTeUCCDTeU NCCDI +N<5cepB<5^C<5cNl^lN UUOK: J^eN N<5c1 

TMpoT Nooq xe nireNNeoc ^ NTe njzc <5cqccDBi eq- 
2LCD uuoc xe cb icpii^Ne eKixcD uuoc ^.e <5ciN<5cep^0'f 

V)<5cT<5M NNeK:B<5cC<5cNOC NT<5^e:V ^-f €BOiV UUON NNeC- 
cyCDni +XCD UUOC N<5^K: Xe N<5c1B<5cC<5^NOC OTOT <5^N 
e<50T€ NIJ3ICI eT<5cN^0NTeN NJ3MTOT Neu NinO?^MTl^ 
CT^cNTMlTeN epCDOT NJ^CDTeB UneNCCDU<5c NJ3MTOT lc- 
2L€N T€NU€T3cIV0T lCXe OTN k neNCCDTMp +XOU 
N^N cy<5^TeN^pO €NinO?^eUOC N€U NlXlCDrUOC *€T<5Mn *H. 

' C s. 1. 

f.u|>T. - 1.. - l. ,S qN<5c+xou H&^H ON cy<5cTeN(rpo eneKixitDruoc ^d^\ 
e^0T0N<5 eBOJv +NOT ne2Le ni^HreucwN Hd^q 2Le <5c)cep 

OTUHty NC^Xl n<5^<^N0T+ niXIK:<5cCTHplON N<5cCyci)0T 
N^^HT NeU<5cK: <5cN 

C^o^^ <5cqepK:eiVeTlN Nxe ni^^HreucDN e^poTT<5c- .1 
?^oq eniepUHT<5^pioN Nce^^cDKii uuoq ty<5cTe Nequ<5cV)T 
xcDcy enecHT OTO^ ntc neqccou<5c THpq ^ii^i j^cn 
niCNoq N^oq 2^e nireNNeoc <5cqqM NNeqB<5k.^c encycDi 
eT4>e 0T0<5 ^qTCWB^ eqxci) uuoc xe n<5^S Thc njzc 

N<5cl<;|>HT d^H NTOTC NTeKLOlKLONOUl^ tceBTCDT r<5^p i 

euoT excN neKLp<5^N k?\.?^d<, ++<50 epoK: unepj?c<5^T 

eUOT +NOT cy<5cNT<5c+cyini N^cpl^NOC NCU NCqUOTNKL 

NXix i^eN +OTNOT 2!Le €Teuu<5cT k oT<5crre?^oc 

NT€ <^+ 6^1 €p<5cTq C<5c 0TIn<5cU UUOq OTO^ <5cqC0T- 

TCDN^ Teqxix eBOiv <5^q(ri Neu Nequ^Sci^T ^q^iTOT 1 
ei^oTN eTeqNexi NKiecon oto^ <5^qepc^p^ri^iN uuoq 
• f. 56. <5^qj?c<5cq enecHT €bo^cV)€n niepUHT<5^piON *uuon ^?^i 
N^CDKLi ^i n€qccDU<5c <5^N <5^?^?^<5c eqoTox. icxeKL uneq- 
€pB<5cC<5^Ni^iN- uuoq eHTHpq 

I\IlU<5cT01 Xe €Te N<5^T<5CDKL1 UUCq N<5l1 N€ N0Tp<5cN a 
2^i6nHC10C N€U Kd^KliXd^J^OC 0T0<5 V)€N +OTNOT 
CT^cTN^T €+cy<;{>Hpl eTi5cCCyCDni <5^TN<5c^+ C^cTOTOT 
<5cT(r0Xl C<5^T0T0T e^pHl eX€N niBHU<5c OTO^ <5cTCCD2Vn 

N+^CDNH <5cTBepBCDpc eBO?sc uneu^o uni^HreucDN 
eTCDcy eBo?^ e^Be nj^c ctxcd uuoc xe J^non ^<5^n- a 
^piCTiJ^NOc un<5^ppHciic nexe ni^nreucDN ncdot xe 
€T<5cpeT€NN<5cT coT epeTeN?^OBi KLC T^p J^peTeNep- 

KL<5cT<5^^pONlN UniAlKL<5cCTHplON €p€T€NXCD?^c NNlNOTt 

€BOiv icAOc NHi x€ CT^peTeNN^^T eoT OTO^ n€xe 
' Sic. Legfi i^qcoYTCN. — ' Lege dnoYepRi^c^Ni^^iN. Nia^roi Hd^i\ hnu oYcuii moycdt ac ^w evd^utid^Y 
epo(| leNNA.cy r^uoK rpocj d^u cchiioY i i Ap <•! 
RAcna NNi7:pic rii^NOC ac- Oiiiepi dneooT^Scis n rA.K. 
NNiOT<^ci)p OTAe uii€p<^iOTi NNeT€N^N<>^UMi diieaoo 
NNiety^T' NOOK OT*ci)eaao r^p CNiaTCTMpiON NTe-T 
ncDNi-, n€A€ i^piicNoc NCDOT xe ^^peTeNOONTCN aaoi 

€NI0T<2,Cl>p Nea Niecy^S^T NOCDOT AC IieACDOT N<5^C1 

x.e ic?vcMoci)c cer<5^iM0TT e^orepoK: ;;a)ON r<5^p NiiseN 
N<5cTc<5^Ai cetcboT a<;J>i^ b^N tot^iJ^tcic ' nook: xe 
KL+tycwcy N<5cti 0T0<^ KixcDiv Ctaoq eBorv ^pii^NOC A€ 

J^qACDNT epCDOT OTO^ eT<5^q+ NTOT<5^nO<:|><5^ClC <5cT6'l- 

TOT C<5cR0^c N+nO?VlC <5^TCblVl NTOTi^<;|>€ <5cTXCDKL 

NTOTUiS^pTTpI^ eBO?^ 0T0<5 <5^Tcye NCDOT eNl<;[>MOTi 
J)€N OTCbOT 

j^qTCDNq xe iNiAe ni^^MreacDN <5cqcye N<5^q eoTCDa 
i^qepKLeiveTiN eopOTcTi Ni^n<5^ n<5c<:{>N0T+ enicyTeKio Nia^s^- 
TOi xe <5cT(riTq OTO^ (ScT^iTq ebOYN eoTpi nj^(5^k:i 
eneqp<5cc+ xe dne ' ni^^MreacDN ep neqaeTi i^ reqcyiNi 
NCCDq <5cXrv<5c N<5^q+ N^OMq ne eNi^BMOTi NTe noTpo 
eq€p^N<5crK:<5c^iN i^Ni<5cp7:cDN eoBe NixHaociON oto<5 
eT€ anoTcyxeaxoa da<5c*<50T €bo?^ <5^qepK:€^^€TiN t. T) 
eopOT^^iTOT enicyT€K:o ni<5^pj?ccdn xe N<5cTep d i^pcDai 
ne 

j^ccycDni xe j^eN niexcDp^ eTeaoAT €t<5^t<51tot 
enicyTeK:o <5cTn<5cT eoTNicyf notcdini e<5cqcy<5ci j^eN 
nicyT€K:o TMpq eqoi i^otcdini d<;|>pM+ d^pM j^eN Nie- 
^ooT NT€ nicycDa oto<5 L Ni<5cpj^cDN aoT^ enia<5c- 
Toi €TOMcy enicyTCKLO nexcDOT N<5^q xe eoBe ot €k:- - Mt., VII, 6. — ' GoiUiacte pro e^oTe epoie. — ' y i"" s. 1. — * ne 
add. s. ]. a i'' m. 

8. ■-i>{ 116 )<^^- 

6epe j^cpCJDU Vym niojTeKLo uhrcdc NTe nh eTcoN^^ 
xeu j?cpc«u NcepcDK:<5 unicyTejeo Nce<;|>ci)T oyo^ ^.non 

<5CDN NTeNCpKLTNXlNeTlN nCXe niU<5cT01 NCDOY XC 
N3^CNH0T UniCN J^pCDU CJ^OTN UN<5cl €Ne<5 <5c?>cX<5^ +01 
NCy<^Hpl ^CD 2L€ nCDC niU<5^ 01 NOTCDINI un^LipH+ ic :, 
e<^OOT B IC3.eN CT^TCN n<5clj^plCTlA.N0C CJ^OTN UN^^l 

xe ^<5c<;|>N0T+^ une j(id<,K.\ tycDni Ni^HTq <5^?^iv<5c neq- 
OTCDiNi ^opi u<;j>pH+ unie^ooT ncu u<^pH+ u<:t>pH 

0T0<5 eT<5cTCCDTeU €N<5cl NX€ Nl<5cpj?eCDN <5cT^CD?^ C+pl 
*fB. *epe- <5cn<5c n<5c<4>NOT+ NVjHTC ^.TO^I €p<5^T0T <5^TCCD- i( 

T€U epoq eqTCDB^ j3<5^ noTX<5ci N+noJvic THpc oto^ 

€T<5cT0TCDN UHlpO <5cTN<5cT CNeqXlX eT<:|>Opty CBOIV 
eTOl UnTTHOC N^<5cN?Sc<5^Un<5cC Nj^pCDU CTUO^ 0T0<3 

eT<5LTep^cn<5c^ec^e uuoq <5cTep niexcDp^ THpq eTOi 

NtypCDlC NCUiS^q i5 

6t<5c tycDpn xe tycDni ^T+j^epe N^^q oto^^ nex^q 

NCDOT 2Le T<51pHNH NCDT6N e^B€ OT T€T€NjX:H Un<5clU<5c 

u<;|>ooT nexa^oT N<5cq xe eT<5c ni^nreucDN ^iTeN 

€V)OTN e^Be ^<5cNXHU0C10N <5cq€pOTCb n€X<5cq NCDOT 
Xe N<5^cyHpl etyCDH icpeT€NUO<^ NN<5clXHU0C10N CBO?^ u 

un^icon ceN«5ctycDn epcDTeN <5cN Nxiecon ne^LCDOT N<5cq 
xe ce 0T0<5 nex^^q ncdot xe e^Be ot TeTeNccDTeu 

NCCDl <5cN NTeT€NN<5c^+ €n<5^N0T+ NTeTeNepOUOXOFlN 

uneqp<5^N oto^ nt€T€nuot un<5ciu<5c <^in<5c NTOTqa)+ 

r. :,(). €B0?^ NN€T€NN0B1 N€U nij?Cl*pOrp<5^<;|>ON NT€ N€TeNi^- -A 
NOUli^ NOTCOn NOTCDT 0T0<3 NT€T€NtyCDni b^N T<;f>e 
NTOTC^e NeT€Np<5^N l^eN +BOTXH NT€ NH e^OTAcB 
^cTepOTCb THpOT b€N OT^pCDOT NOTCDT 2Le <5lN+ Hd^K 
NN€N<5HT THpeN OTO^ TeNN<5cep6UO<VOriN THpOT * ■ Sic. — ' Sic. isOjre crepe. — ' y s. I. I *Ull€ICNOY'i ^pMOY pCI) ei'^ T^lXtDIXI Clj(l)lll r^^N €Y- 

ueTueope cy^ eNe<2, <vqepoYch iie:\<vq Na)OY xe leN 

^MNOY N<Va)MpI ^YOYCi) TAcp eYCp<VI NNeTeNp<5cN 

^\ nxa)u uiia)Nb 

\qi A€ eROX ^eN niujTeico epe Ni<vpx«Hi uoaji 
Nca)q ^^qepcyopM «5^qA.;vMi exeN niRMU<5^ iieA^s^q Ae 

niBMU<5^ niRMU<V Mi C^pOK ON d) ^plicNC NOOIC N€U 

n€K:i^no:v^a)N Na)Ni oyo<2, 3^noic c^lv ncu ]\6^ct ihc 
njzc kpiknoc xe <5cqepK:e:veYiN eopoYi^uoNi uuoq 

OYO^ ^YC^OAI NXe NlU<5cT01 eYOYa)cy eT<5^^0q C<5c- 

TOTq <5^qep<5^ooYa)N^ eBOiv ^<5cpa)0Y oyo<^ urioYcui 
2S.€ CT^qcye N<5^q eewN 

* NJ<5^PJ?^^N ' 2^^ <5^Y6<^1 ep<5^T0Y eXCN niBMU<5^ -ix. 
^LYa)cy CBOIV X€ InON ^<5cNj?eplCTl<5cNOC Un<5cppMCI^ 

OYO^ eT<5cqN<5^Y A€ epa)OY Nxe i^pii^Noc <5cqcyoopTep 
neA<5^q Na)OY xe oy ne eT<5cqaja)ni uua)TeN uh 
€T^^peTeNxa)NT xe <5^icyecijoMN0Y- <5^i^iomnoy eni- 
cyTejco <5ci+cya)cy un^^id)U<5c NTeTCNBOYivH- oyo<^ 
3cp€T€NX€OY3c en€TeNa)Ni3 0Y0<5 He3.e Ni<5^pj?ea)N N<5^q 

b€N OYCUH NOYa)T Xe UUON ^iDh OYTCDN NeU<5cX: N<5cl- 
C<5^X1 €T€K:xa) UUa)OY TeNN<5^Ca)TeU NCCDOY <5cN 
€T<5cN0Ya)cy ^CDN €Op€NJ^a) NCCDN Un<5cia)NK) UHpOC- 
OYCHOY Xej^C^^C €Nex4>0-^ N<5cN UHlCDNV) NeN€<^ 

j^eoYCDcy x€ eeui xe k^d^ ic N€N^Yn<5^pj^ONT<5c th- 

pOY N€U NeNOYClJc OYO^ NeNJ^pHU<5L (TlTOY N<5.K: 

eopeKiepcx epcDOY ncn^ioui xe n€U NeNcynpi <^h 
eooYCDcy ' n^i NI3HT0Y qN<5cl ^<5cpON nexe ni^nreucDN 

NCDOY 2L€ n<5cl?VlBl OY m kiXO\ pCD €p€TeNOYOX eU<5^- 

^ 1 a<l(l. ?. 1. a 1' 111. — ' Y s. 1. — ' Sic. Saliidico more. — ^ Sic. 
Lego eooYicty. •f. 57. ri<5^' NTe * ni3cnocT<5^THc n<5^<;|>N0T+ nexe Ni<5^pj?ca)N 
N<5^q 3.e ^coit NptDKL xe d^.KZ.eoTk enipCDUi ntc <^~+ 
<5^q2i^a)NT xe eptDOT Nx.e ni^HreucDN ^q+ HTOick- 

nO<^<5LClC eOpOTpOKL^OT J^CN nij?epCl)U 0T0<5 ^^TtflTOT 
eOTU<5cNty<5cqe <5cTCya)K:i NOTcyiK. ^TU^^^q NjXlpCDU 5 
<5^T^1T0T €j3pHl epOq OTO^ <5cTXC«K: cbo?^ unoTic- 

rci)N 

j^n<5c n<5c^N0T+ xe <5cq6^i ep(5cTq ^i <^OTei 
uucDOT <5^qN<5cT eNi<5^rre2voc NTe <^~+ eTO^i ep<5^T0T 
excN nijx:pci)u eTcTi nni^^tj^ch notI otI eT+ uucdot 1 
NTeN NOTepHOT CTcH uucDOT entycDi cy<5c NieCDN 

N€nOTp<5cN10N 0T0<3 <5cTpCDK:^ OTN UniU UHie^^OOT 
€TeUU<5cT OTO^ (5^TXCDK: NT0TU<5cpTTpl^ CBOX d^Y6\ 

unijxi^cOU n<5^tt^ck:o i^eN i?vSu nt€ r^e Tnoxic nni- 
2^iK:eoc 1 

j^n<5^ n<5c^N0T+ xe on <5^ql e<5pHi e+noMC <5^q- 

N<5cT e<^pO NOTpCDUl Np<5cU<5c6 eqOTHN 0T0<5 (S^qtye 

N<5cq ^ipeN nipo nex<5cq n+unott xe T<5ctyepi u<5cTcoi 
•It. notk:otxi uucdot *<5^cep0Tcb ne2i<5cC N<5^q xe 
^uoT ei^oTN n<5cIcDT e^0T<5cB N€ <5cCC0TCDNq r<5^p nc j 
xe kn&<, n<5^<;[>N0T+ ne enixH r^p n€ <5cqcDCK: ne 

€U<5^cyCD J^eN -fueTlN^^OCCDpITHC Cpe OTUHty C<5cXl 

NTequeTXCDpi e^Be <^<5ci k +3c?ScOT T<5i.Ie uot+ N<5cq 

€U<5ctyCD 0T0<^ <5cCtye N<5^C ej^OTN ^CT<5cU€ Teccx 

neA<5cC N<5cC xe t^cCtc knH eBOPv. nt€n<5cT €i^n<5c s 
n<5c^N0T+ niccDTn ntc ^fi' ^n eTOi Nty<;|>Hpi J)<5cT€N 
ni^^HreucDN 

j^CTCDNC xe Nxe Teccx <5lC^oxi Hot^. eninT?s.cDN 
<5^CN^T eicn<5c n<5c^N0T+ eqo^i ep<5^Tq u<j>pH+ N0T<5cr- l exoc Nie ^'\ OYO^ ^c<ji rc ebpHi eACN nec^o <5.coy 
CDcyT daoq ecxcn diioc Ae on ra)c OTrnci) f- N<;^aor 
A.q iw^oi d<;|>ooY At <5^k r<5^ioi ea<5^ajci) ^s^ici e^>OYN 
b<5^ ooTiS^^coi dn<5^ni oto<j ^^ccNq ehOTN eniMi oto^ 
^c<;J>a)pci) b<5^poq N0Ta<5^NeNK:0T n^^t Nooq xe ^^q- 
ca)Ri neA<5^q n<5cC xe T^tyepi ot^hot not eTepe 

N<5cI^<5^T Nea N<5cINaTh N<5cTMiq NO^TeN ' 
' U(>li(|iia (i(>si(i(>ranl(ir. --•»>( 1-20 W^." r. ()i\\'\ Cod. Vulic. *+U4^pTYpll NTC nifi^OrvO^^OpOC NrCNNeOC OYO^ UUicp- 

^"^!(\?' ' TYpoc NTe nXc nii^rioc Lnd^ eniue nipeun4cNK.u)xeYC NTe 
n^oo) neuxe eT\.q2s.ci)ie uneqLrcDN e^oYi^B eBorv. ncoyh 
uniicBOT enHn j^eN oY^ipHNH NTe <}>"+ i^uHN 

j^ccycDni xe b^N meTOTpo nxiok:?^hti^noc 

niOYpO N<5^N0U0C' OYO^ Un<5^p<5cB<5^THC J^CN RXlN^pe 

nixi<5cBOivoc ccwpeu uneq^^HT c<5^boiv u<^~+ nt€ T^e 
eoBe +n<5cp<5cB<5LCic eT^q<5^ic Nxe r^^ioc ni^cpj^HenicKLO- 
noc eT<5cq(ri NNijx:pHU<5c <5cqj?ecw cbo?^ nniklouhxoc 
ncynpi NC<5cBa)p noYpo NNinepCHc oyo^ <5^qci)pK: « 

NNOYX X€ <5cqU0T 0T0<5 <5c nOTpO ^pOTlNl N<5cq 
NOTeUpe^l N€U OT?^<5^UX<5^nT <5^q^pOTC<5^^+ l3<5cpa)OT 
a)<5cT0TB€pB€p <5^q^pOT<;t>ONOT €l)pHl €T€qcyBa)Bl ^d^- 

TequoT 

1J€N€NC<5^ N<5^1 d^qfl NNINOTB <5cq^<5cUl6 NO N^OTCWT i! 
NNOTB OTO^ <5cq+p<5^N epa)OT X€ NOT+ Rl^^OTlT 

U€N AcquoT^ epoq xe niJcno?^?va)N - n€U ni:?€TC 

N€U niCep<5cniC N€U fic^HNN^^ N€U +<5^pT€UlC N€U 
nCCDXn NN1N0T+ niOT<5^1 niOT<5^1 K:<5cT<5^ N0Tp<5^N 
97- O^O^ nOTpO X10K:IVHT|3cN0C ^cqC<5c2Ll *N€U Ncq- ^ 

Nicy^h THpoT eqxcD uuoc x€ ccwTeu epoi cd N<5ccy- 

<;|)Hp <^1N<5^ NT<5^C<5cAl N€Ua)T€N N^CDOT A€ neXCDOT 

2i€ c<5cXi neNCX noTpo n€X<5^q ncdot xe n^cdt€n 

T€T€N€U1 A€ UUON OTpO 2Le U€^N0T2L i5^N <5cCCyCDni 

uuoi nex<5cq €1€nk:ot ^^n n<5ci€XCDp^ <5cqi e^OTN *j 
cy<5^poi Nxe niNicy-f nnot+ ni<5cno?^ivcDN n€U nccD2Ln 

' c s. I. — ' Ms. nii^no?v^.ON. NNINOtI' NeU^(| OTO^^, <5^TC^AI NeilMI eYAO) uuoc 
Xe IC ^•Mlllie «5^N IAX60K OTO,^, <VN'l' N<\K tilUCpO h^N 

nino^^eaoc oyo^ nook: ^wk u.<5^choY n<vn \^n> leK- 
acTOTpo OY xe neT€TeNOTa)ci) <^in^ Ni<5c<5.iq 

j^ciepoTcn NAe pcnti^NOc nicTp<5^ rM:v<5cTMc <:f>ici)r 
fiku\. BiJCTWp neA<5^t| CtiioYpo xe ccureii epoi nt<5c- 
C<5^A1 NeUiVK Nbpni Ae h^N Nie<2,00T NTe <^><5^p^ch 
noTpo n7:mui n<5ct;xcd n<2»o»^o'^ CNiNOTt ne rut 

lo €T<5cC10^Uia)T U<;|>pH+ eTOTlpl UUOC ON TCDOTNOT 
^CDN Cb nOTpO NreNCb<5^I NOTAl<5^T<5^rU<5L ehpHi f;?CM- 
Ul lCXeN tpCDU<5^Nl^ +^OTI+ UnOIVIC cy<5^ i^hfd^H 

unoivic NT€ <;|>u<5^pMC eTe niiV<5cic^ ne y^d^reu ' Nie- 
o<5cTcy *0T0<5 NTeiecb^s^i ep<5^Tq N<5^pueNioc nixoT^ * '^. 
1.) NT€ p<5ck:o+ Neu Ni^MreucDN k:<5cT<5c- noivic eopOTcyop- 
tyep NNieKiKiivMCiic'' TMpOT CTKiMT bCN <;|>p<5^N unj^c 
0T0<5 NCCKLCDT N^<5^Nep^M0Tl k:<5cT<5c no?^ic Neu K:<5^T<5c 

+UI OTO^ NCe<f,ON^eN eTOTOT NNl<5cpj^CDN TMpOT 
€OpOTT<5c<50 NNinp€CBTT€pOC NCU N1A1<5cK:CDN NeU Nl^c- 

0.0 N<5^rNCDCTMC N€U NlNlty+ TMpOT ' NT€ K:<5cT<5c ROIVIC 
N€U je^T^ +U1 N€U NinpOCMMTOC NC€^ON<^€N eTO- 
TOT NC€tyT€UT<5c<V€ npoc<^op<5c entycDi beN ^7^\ UU<5c 
^OiVCDC OTO^ NCepCDK:^ NNOTXCDU OlfO^ NIOTMR 
^CDOT NT€ K:<5cT<5c n02VIC N€U K:<5cT<5c +UI NC€dcOTCDN'' 

.>5 NNiep<;|>HOTl NCe^To eBOiV epCDOT V)eN NIT<5^U10N NTe 
nOTpO OTO^ NCeOTCDtyT NNINOT+ 0T0<5 NC€T<5c?vO" K\- 
B<5cN0C NCDOT €<5pHl NH OTN eON<5^€p<5cTCCDTeU OTO^ 
NC€tyT€UOTCDtyT NN1N0T+ U^ScpOTJ^OOBOT " J^eN pCDC 

« 

' N adfl. s. 1. a roc. m. — ■ ^ i"'" add. s. 1. a i" m. — ^ Ms. NNieKiJVHCii^. 
— " Y s. L — • G add. s. 1. a i' m. — " Ila deiuceps. — ' y 1""' s. i. -^♦^>-( 122 Wh — 

NTCHqi NCU niJ?CpCDU NeU ^<5^NB<5^C<5^NOC eYcyeBiHOYT 
0Y0<^ U<5^pOTT^^O NNIOTHB THpOT NCeeNOT ei^OTN 

ep<5c)eo+ ^m^. NceoTCDtyT nninot+ uneu^o unixoT| 
*f.()8. *0T0<5 Nceep noT)e<5^^i N^^TTe?Sc0C ncdot oto<5 nc€jx:<5c 

ni^OpOC NTe N0T10<51 NCOOT CBO?^ OTO^ k niC<5c2Ll :> 

p<5cN<5cq unoTpo nex<5cq xe tye niNicy+ nnot+ ni- 

<5cnOJV^.Cl)N +N<5^^clC unMpH+ 

0<5^i Te tcyopni N^norp<5c^H eT^ccyc«ni j^^ nh 

e^0T<5cB THpOT ^^qTCDNq N<5<5^N^TOOTl NCOT^l UHl^cBOT 
<:l><5cpU0T^l eqN<5cOTCDTeB ei^OTN e+pOUni NBCpl <5^qCj3<5cl 10 

NOTXi<5cT<5cru<5c ' unicipH+ eqxci) uuoc xe ^nok: ne 
xiok:?ScHTi^noc noTpo eicj^^^i Ho"^ h^en T<5cUeTOTpo 

THpC N€U OTON N1B€N eTjXlH h,6^ T^CfOTCl^ 1T€ 
CTp^^TH?Sc<5cTHC ITC U^cTOl 1T€ n^cr<5^N0C IT€ pCDUl 

NiB€N €tjx:h V)^c n^^epojicyi jdneNOpiccDTeu en<5cip<5cN ir> 

Xe IHC €BO?Vc h,eH pCDOT d^?^7^6^ U<5^pOTOTCDtyT NNl- 
NOT+ 0T0<5 NCeT45c?^0 XTB<5cN0C NCDOT e^pHl NeU 
^TC1<5^ OTO^ <5cT<5clC UnMpH+ 

Me OTON OTj)€?vtyipi uu<5cT0i ntyHpi- ne not- 

CTp^TH?ScicTHC eT<5cqN<5^T eNlCJ)<5cl eTCbHOTT Un^lpH+ 20 

<5cqcDty €B02v ^cqpiui eqxcD uuoc z.e n^^cx ifcc nxc 

^plBOH^lN epOl NTe)e(r€pO UniJ^HBC CTC^J^OTN UUOl 
ty<5c+ty2LeUXOU NC^^Xl N€U n<5cl<5c^NOT+ NOTpO ^\.\ 

•p. €T+*tycDty uneK:p<5^N e^OT^^B ^^i xe eT<5cqxoq 
c<5cT0Tq <5^qB<5^tyq uneqbtDK: <5cq^CD?^ ebOTN ty<5^ »5 
noTpo <5^q6^i ep<5^Tq unequ^o €bo?^ nexe noTpo N<5^q 
a.e nook: niu un<5^ipH+ ne2L<5cq 2Le ^cNOk: ne jx:pHC- 
TOXCDpoc ncynpi ub^cC1?Nc1thc niCTp<5^TH?Sc^^THC nexe 
noTpo N<5^q xe e^Be ot eieo^i ep<5^TK: un^u^o €bo?>c 

• Y s. 1. — ' f.pgp entyHpi. \ NhMic ^N MCTiVKo iui<v>i(hu<v diieKKnr nexe nih€^c- 
cyipi N<5cq X€ ch nioYpo N^Noaoc '\o\ dit^roi 
Hd^K yn Ae icxeN Ti<kiN<VY eoRe Ae ^ iiixi^horvoc 
(Te NOTNi Nb»^Tic ci) HiicceRMC <5^:v?v<5c <5^iN<5^ep6ao?s^oriN 

:> un^crc iHC n:x:c <^m eT<vcio<vai6 n r<;|>e ncu nKL<5^<;^i 
Neii ^iou Nea Nili^pcnoT ncu nm ere NbM iot 
TMpoT 0Y0<2. Nooq <5^qo<vaioi ^ci) epe ii<5^Niqi yaw b^N 
Neqxix 

J^CN nxiNOpeqccoTeu Ke eN<5^i nac aiok:?^hti3^- 

noc NTOTq uniheivcyipi <5^qAa)NT eu<5^cyci) h,m toT- 
NOY <5^qTCi)Nq <5^qd)?>^i NOTCiiqi eBO?^ h^N txia 
N0TU<5^T0i <5^q+ N0Ycy<5ccy j^cN ONCXi unibe?^cyipi 

^cq^<5^bC OTO^ <5cqOT<5c<^C<5c^Nl NN1U<5^T0I NCeOCD0T+ 

epoq Nce<5ciq uuepoc uepoc *^&^\ ne nipH+ €T<5cq- f. 99. 

i5 XCDK: NTeqU<5^pTTplic eBO<V J^CN ni€<^OOT eT€UU<5^T 

Jcq^cD?Nc endci b^N oToe^^H?^ <5cquT0N uuoq n€U 

NH €O0T<5^B THpOT J^eN OT^IpHNH NT€ ^'t klXUH 

UeN€NCC!)C <5cq€pK:€X€TIN NX€ HOTpO NC€6'€pO N+- 
cyHlBl ' NC€T<5c<V0 ?^IB<5cN0C encyCWl NN1N0T+ NOOq N€U 

rio neqcTp^cTeTU<5c THpq oto^ i^eN nie^^ooT €T€UU<5^t 

^cTOTCDCyT NXe F NCyO UU<5lT01 N€U f N0B<5c Un<5c- 
r<5^N0C NNIlXCDJNcON €TCOq pCDUI N1B€N CTl^eN +nO- 
?^^1C Nl^^tDOTT NeU NI^IOUI NIKLOTXl N€U NlNlcy+ 
<5cT0TCDCyT Unie^OOT eT€UU<5cT NXe K2^ N0R<5c U^j^T- 
-5 J^CH 0T0<5 <5cqCj3<5^I NOTXl<5cT<5^rU<5c <5cqTHiq N0TCTp<5^- 

TH?^<5cTHC en€qp<5cN ne 2^ionhcioc <5cqoTOpnq- ep<5^KL0+ 

N<5cpU€N10C niXOTf CqCJ^HOTT Un<5clpH+ XC icNOKL n€ 
X10K:?ScHT13cN0C nOTpO eiCV)<5cl N<5cpU€NI0C niXOTf NT€ 

p<5cK:oi' x€ eniXH ninot+ n<5^ouot nh-^ eT<5cT+ 

' Sic. r.pg-e. . cyHBi. — ' Supplo Necii^q. — ' Sic. Lege nc. \ i>'[ \'2'\ )•€<— N^N un<5ci<5^^ia)u<5^ Neu nicpo b^N nmoiveuoc +oy^c<5- 

C<5^<5N1 e^pCKLCyOpcyep NNieieKLPvHCl^ OTO^ NTeKLJCCUT 
NNiep^HOYl V,€N U<5cl NIBCN ICXCN p<5^K:0+ cy<5c C0T<5cN ^ 
fA. ICXCN +IVYBH- cy<5c +neNT<5cnOMC *<51N<5c NTe OTON 
NIBCN OTCDCyT NN1N0T+ OYO^ NCeT<5^iV0 ?^lB^cNOC 5 
NCDOT e^pHl ^H e^N<5cep<5cTCCDTeU 0T0<^ NTcqcyTeu- 

OTCJOcyT NCDOT^ +<^ON^€N n<5^k: c^peKLepnexeTiN 

UUCDOT J^CN ^<5cNB<5cC<5^NOC eTN<5cCyT 0T0<5 UCNCNCCDC 
NTCKLTHITOT CTOTC NTCHqi 

TTlCTp<5cTH^^^cTHC XC €T<5cqI ei^OTN ep<5^K:0+ ^q+ 10 
NN1CJ3(5^1 N<5^pUeN10C 0T0<5 eT^^q^CI30T+ NN^^+nOiVlC 
THpOT AqCDCy epCDOT NNlCj3<5cl NT€ HOTpO OTO^ 

^cqoTOpnoT CBO^c j^eN j^hui THpq oto^ eT<5^TeN0T 
fj^OTN eneuxe <5^tthitot nklotjvkli^noc ni^^nre- 

UCDN <5^qOcyOT <5^qX€U0T eTCJ^HOTT Un&.lpH+ Xe i5 
pCDUl NlBeN €^N(5^€p^cTCCDT€U NC<5c <;[>0T<5^<^C<5^^N1 
UnOTpO +€fOTCl&.' TOl Hd^K CJ^OTN epCDOT €^peK:V)0- 
OBOT 1€ NTeKlOTOpnOT NHl ep^Klot NT<5cepB<5cC<5cNl^lN 

uucDOT j^eN nxiN^peqoTCDcy xe Nxe ^'t ecyiNi nc<«<, 
NcqccDTn eTe nreNOc nnijx:picti3^noc ne ^^in^Sc nt€ .o 
ncDOT NNicynpi NT€ +eK:K:ivHci^ otcdn^^ eBOiV oto^ 

NTOTCyen J3ICI €X€N n€qp<5^N e^0T<5^B <^1N<5^ *NC€<^CD2V 

e^OTN CTequeTOTpo k:<5^t^^ <;|>pH+ €T<5^q2LOC N2te ni- 
u<5cK:<5cpioc n<5cT?^oc xe e^Be ^d^\ oton OTChini nt<5^i- 

U<5cIh j^H ebpHl e2LCDN NTC <^<5cNU<5^p TTpOC ' e^M ^d^l s 

3.€ k ^f <^1CDT uneN^ iHC npec OTCDcy ecyiNi nc<5c 

NH e^0T<5cB NT<5cq K:<5^T<5^ <:|>pH+ CTCJ^HOTT V,€N HC^cI^C 

ninpo<^>HTHC xe ecycDn <^<5cNpeq(riCBCD ntc ^t m ce- ' T s. I. — ' + ,•1(1(1. s. I. ji 1" in. — Ms. NCDOY OY. — ' Y S. I. — 
- Ilrhr , Mi. 1. t 00 \t*{ 1 L'.» ,•« i N^l ^^poi N r<5^ rC<VR(l>OY ' <^d^\ Tl€ IlIpM f e I Aq^ic 

NAe <;|>'t' iVciroTNOc oYiiN^ eq^tDOT heu hcmt 
NAioic^^M riiVNOC cy<vr(q60Ai nc<5c NieM^s^iKL uve 4>t 
OYO^ da^prTpoc Nie uyQC ic<5cr<5^ <;|>piti' er^q+€N- 

r> tyoT N<:|><5cp<5ca) cy<5^Teq6^bAi nc<5^ <;|>?^^oc ' dnicrv. en- 
xiN reqTiS^icoq ^eN <:|>ioa Na)<5^ipi ' ty<5cTeqN0^ea 
dneqivtvoc ^d^\ iie nipH+ eT^q<5^ic Nxe niOTpo hL- 
Noaoc e<5^q+Aa)NT d<;f>+ Nea Neq<5^rre:voc cy<5^Teq- 
qorq eBOiV Nre nh eooT<5^B ' ^cdot epKL?vHpONoaiN 

o N+aeTOTpo NTe Ni<;|>HOTi 

*C^T€a xe +NOT o) nh eT<5^T+ Na)OT dnica)- 'it. 
Tea (TicaH (b nh eT<5cT+ ncdot n+cbcd enixn tc- 
T€NCCuoTN xe aaoN neT^oxx €n<5cip<5cN xe ihc 
OTxe daoN n€TT<5ciH0TT en<5cip<5cN a.e j^cpicTi^cNoc 

5 N€ OTON OTpa)ai xe eoTCOor ne h€N txloi en€qp<5cN 
ne eniae eqcyon h^en OT+ai €TaoT+ epoq xe nd^n- 
jcOiVeTC V)€N n^ocy neaxe oto^ Neqio^ ^d^nyz^nc- 
TiicNOC N€ <^p<5^N x€ dneqiCDT ne h?vI(5cC <;|>p<5cN xe 
NTeqa<5cT ne co<;^i^ nipooai xe eT€aa<5^T n€ otxi- 

}o leeoc ne Nj^cpHCTi^^NOC e<5cq^€Nq c<5cB0iv dncT^CDOT 
NiBCN Ne 0TC<5cB€ HC da<5ci^r<5^nH €q+ NT<5cn<5cpJX:H 
NNeqc^NCDOT Nea N€qreNNHa<5c THpoT enni d^^i' 
0T0<5 epe n€nc<5cXI NNirp<5c<;|>H oi d<:J>pH+ NOTeBici) 
b€N pcDq Nea d<;{>pH+ noti^hbc eqepOTCDiNi c^^cI^otn 

35 daoq epe neqnoxTT€Ta<5^ i^eN Ni<;|>HOTi nchot ni- 
BCN nipcDai xe eTeaa<5^T N<5cq2LHK: cbox j^eN <5^p€TH 
NiBCN NT€ ninriic e^0T<5cB epe NipcDai THpoT aei 
daoq e^Be Nin€^N<5cN€T eTeqipi dacDOT *<5cdct€ *r. mi ^ Gf. Is.. Liv, i3: loH., VI, '43. — ' Sic. Lege ^cqTOYNec. — ^ c s. i. 
— ^ Cf. PKumN. Loxlc. , suh cy^pi. — ' s. i. — " Sic. Lege eoYOYCDl. a)<5cTe neqtyiNi <;|>o^ eNi^pjxiooN Neu Ni^HreutDN xe 
OTj^cpHCTiicNOC ne OTO^ <5cTcya)ni eTx:a)+ NCCDq 

J^CN OTTiScXpO 

j^ccycDni xe epe niu<5c)c<5cpioc ln<5c eniue eqeNKioT 
j^CN neqni <5cqN^^T eoTV)e?^cyipi notcwini eqo^i ep^s^Tq 5 
c<5^ncyci)i uuoq <5^q)eiu eneqc<J>ip notIn<5cU <5cqT0T- 
Nocq ni^noc knds. eniue eT^qNC^ci encycDi <5^qN<5^T 
eoTpcwui NOTCDiNi cqo^^i ep<5^Tq c<5cncyci)i uuoq d^q- 
cy^opTep 0T0<5 nex<5^q N<5cq xe eniue <5cOTC1)n NNeic- 

hd^T^ ^lHds, NTeXLCOTCDNT XC ^NOKL NIU ^cNOKL HC to 

iHC n:^c ^n €T^ neqciOT epOTCDiNi j^cn Niu<5cNcy<5ci 
^.nok: ne iflc <^h ct^ Niu<5^roc n^cT eneqcioT 
<5cT0TCDcyT uuoq icNOKL m iHC njScc ^H eT<5c U<5^pll 
x<:[>oq &,nok: ne iHC n;^c nijK:?^ou ntc Niu^^^pTTpoc 
^CD+ epOK: ne NTeKLcTi NOTUHcy nj^ici ^ixcn n<5cp<5^N ir. 
0T0<5 +N<5^^pe neK:p<5cN epccDiT j^cn niK:ocuoc THpq 
tcdnk: u<5ccye n<5^k: ep<5cTq uni^jHreucDN ntck^otcdn^^ 
un<5cp<5cN €B0?^ unepep^o+ xe J^nok: +cyon Neu<5cK: 

+<51pHNH NTe n<5clCDT ^H €T<5cqTHlC NHl CINHOT €50?^ 
fH. ^lTOTq ^cNOK: ^CD ++ UUOC H^,K *N<5ci Xe CT^ niCCDTHp oo 

xoTOT N<5cq i5cqepc<;|>p<5cri^iN uuoq xe nn€ ^?Sc1 nb<5c- 
c<5^N0C ^o^ ' eneqccDU<5c <5cq<5CD?^ e^pHi eNi<;|>HOTi eq- 

CCDUC- NCCDq 

6t<5c tootI xe cycDHi <5^qTCDNq Nxe ni^cnoc knd<, 
eniue ^.ql eBO?^ j^eN nni NNeqlo+ uneqT<5^U€ ^?ci 9:, 
j^eN NeqpCDUi €nic<5cXi xe nnott<5c^no uuoq d<,:\.7^d^ 
nex^q NNeqpcDui xe eiOTCDcy e^cD?^ enicyN<5^T neu- 

2Le U<^>OOT ^lN<5c NT<5cCya)n NHl NOTe^€ X€ OTHl 

+€p7:piic uuoc n€A€ NcqpcDui N<5^q xe u^cye n<5ck: 

■ ^ ;iiM. s. 1. ;i 1° m. — ' Sic. Loge eqcotxc. { .»».( 1^27 Ui- 

bCN OT^ipnNM fpe iicc oTcnpTi uiie(j<5^rre?ScOC i^&^y^mK. 
N're(|C0TTcnN ' NeKaa)ir uKd^^nK iiii^noc ac d.u\. 
eniae eT^qi c<5^rox uiiecini <5^(|K.cnI diie(i<»o enc^ 
NiicN^ToxH <5c(icy?vM?^ dii<5^ipM'l eqxd) Ciiioc 2.e 
f) n^ccx ifK njx:c nojMpi 0L<;t>1' e roNb ccwTea epoi u<:}>oot 
eicDcy entycDi c^^^poic Ae otmi n^oic ne eT<5cK.Aoc xe 
^H eTe N(iN^;?c<5c Rdt Nccnq <5^n le a<5^T ie con le 
ccDNi le c<^iai ie tynpi ie i6<^i NTeqci)xi ijLneqc[c NTeq- 
0T<5^^q Nccoi (ieuncy<5c daoi d^n- icca^oTN db n<5ccc xe 

o d^iy^d^ ^CDB N1B€N NCCOI NCU neT€NTHl THpq <5^IOT<5c<^T 

NCCDKL N^OIC ^CDIC n<5^C^C Un€p*U<5cCyO<5cU epCDI NNinT- •!. M.,. 

XH NTe +ue^UHi <5c?^iv<5c eice+xou nhi n<5ccx ty<5c+- 

XCDJC Une)COT<5^<^C<5c^NI €B0?^ X€ HICDOT N€U ni^c- 

u^^i <^Ui}K ne N€U neiciCDT Nicr<5^^oc n€U niriN^ 

r> e^0T<5cB ' Cl)<5^ eN€^ i^UHN 

N<5ci xe €T^^q2L0T0T NX€ nii^rioc eniue i5cqep- 
c^p<5cri^iN uuoq v^m ^p<5^N u<;J>icdt n€U ncynpi n€U 
niTTNic e^oTSs.h <5cquocyi ei^oTN €+b<5cK:i ^^qccDTeu xe 
ni^nreucDN ^^euci ^ixen niBHU<5^ j3<5cTeN nixeTp^c- 

10 HTXON eqCCDTeU e<5<5cNJX:pHCTIicNOC €Te N<5cl N€ NOT- 
p<5cN n\^On niXI^KLCDN NTe IC<5cN<5cCy N€U Ln^. <5CDp 

nip€UTCD2^i NTe n^ocy neuxe n€U u<5cfiuoc nmpec- 

BTTepOC NT€ cy€N€pCD NeU ne^CDCy niX<5cK:CDN ' Npeu- 
T€pBe N€U KieUHCy NJ^CpHCTl^NOC NT€ R^Ocy n€UX€ 

i5 nii^noc xe knds. eniue <5^qq<5ci NN€qB<5^?^ encycDi er^e, 
^cqTCDR^ eqxcD uuoc xe n<5^cx iRc npcc €KL€+ nhi 

N0T2L0U NeU OTUeTX^^p^HT cy<5c+cy2L€U2LOU NC<5cXl 

Neu nM^Nouoc N^nreucDN 

6T1 eqXCD NN<5cl IC 3cBl<5cNOC nmpONOHTOC s^q- 

' Sic. Lege NTeqcoYTCN. — ' Cf. Mt., x, 38; xi\, -jc). — ^ T s. I. 
— * Sic. Lege ni.2s.i^K:tDN. -»->• ( 128 )kv- xoTcyT <5^qN<5^T enii^noc eniue eqo^^i €p<5^Tq d^q\ 
e^UH+ uneuoo uni^^HreucoN nex<5cq xe n^^ ni^^n- 
•^. reucDN ic knd^ eniue *^h €toi N^^^e en<5^NK:o?v€YC 
^nnne qo^i ep<5cTq uneicu^o oto<5 u<5cpeql +not 
NTeqlNi n^k: nnik:?^hpix:oc nt€ neq+ui n€U Ni^s^ii^- :> 
k:(1)n n€u NicK:eTOC THpoT NTe T€qeK:K:2NcHci3L n€u 
NeqxcDU N€U Neqxp<5^n€^<5c Neu NeqnoTHpiON k:<5^t^c 
<;|>pH+ eT^cqoT<5c^c<5c^Ni Nxe noTpo 

H)€N +OTNOT iScqOTCDpn NX€ ni^^HreucJON N^eO^LCW- 

poc niK:oTBOTK:2v<5^pioc ^qcNq N<5^q exeN niBHU^ n, 
nexe ni^nreucDN N<5cq xe n^ok: ne eniue ^n eTOi 
Hl.^e en<5cNK:cD2V€TC nexe ni^cnoc N^.q xe k^Ss, Lhok 
<5^iviv^c ^f ne eTOi nk^e epON THpoT nexe ni^nre- 
utDN N<5cq xe eK:xepe niu j^eN ninot+ nilno?>c?ScCDN 
ty^^N ni^eTC ccdth Hd<.K not<5c1 nj^htot u<5cpeqN<^^- i.i 
u€k: nexe ni^cnoc N^q xe ei2S.epe ^?^i i^eN nm <5^n 
^crv?^<5c eixepe <:}>"+ nt€ t<^€ ^icdt uneN^ ihc n?cc 
nexe ni^nreuwN N^^q xe oTCDpn JcNiotI NN€K:np€C- 

BTTepOC N€U N€KL2s.1^K:CDN N€U NlCK^CTOC NT€ niU<5^- 

NepcycDOTcyi nexe niicnoc Ln^, eniue ' N<5cq xe .n 

UUON npeCBTTepOC NT<5cN <5^N pCD <5cJV?^c<5^ ecy<5^1K:CD+ 

k:cd+' k:^t^ tui cy<5cT<5c2Liur^ not^i NTeq+cuoT 

r. ,o:^N<5^N UnC^BB<5^T0N N€U +K:TplJcK:H OTO^ nick:€T*oc 
eTOTtTiCUOT' N^N NI3HTOT <^<5cNi^B<5^XHlNl NC eniAH 

^NON ^<5cN^hk:i NpcDui N€ eNcyoH v^eH otk:otxi r>r» 
NNeninoN ' nexe ni^nreucDN N^q xe eniue j^N<5^cy- 

CCDBl UUOl <5cN K:€ r<5^p <5^TepcyOpn NT<5^U01 €^B€ +n?^<5^- 

NH CTeNbHTK: ?^oinoN ccDTeu NCCDi xe nn€k:t<5^k:o 
fiN€K:C<5cp^ b€N ^<5cNB<5^C<5cNOC eTboci <5cqepOTcb iNixe n\L- ' Ms. eniua^. — ' SV. — ' .SVr. — " eTCNCicuoY ? — ' Lo{jp HcninoN. J I rioc d^n\. (■iiitK- ]it:A<5^(l xe a^ iia.cc mc n?cc kuu eiA^aoi 
xe u.nepep<2,0'!' biVrc»' *^*^^>< (OMM^CDKft tiiieierKa)- 

UAw TeTCN^I^TT:!! AC UtlON cyAOLl aUCDO'^ <boohec"^ 

nexe ni^HieucnN n<5c(i ac 7:oTCO(y n reNTA^Ro n reic- 

:> CA^pv nexe nii^noc n<5^c| ac ^u eTec^ud^K kpvvi] rnii 
qtyon Neuni na€ n&^ct ihc ti7:c eq tAoa nhi nexe 
ni^nreawN N<vq xe i na^ccdxh diie)c?v<vc cro?^ dn<5cN- 
TeK:<;|>ipi eH<vip<5cN Ae ihc cro^^ b^N pcDic dn<vdoo 
nexe nii^noc Ln^, eniae N<5^q xe KLeantyA^ &^h pci) 

o eccwTea en<5^ip<5cN xe n<5^(rc ihc ni^nreacDN xe d^q- 
xa)NT eaA^tycD <5^qopoTiNi N<5cq notookl NicopeTC 
^qopOTC(i);vn dneqiV<5cC €bo?v oto<5 <5^qopOTO?^q eni- 
cyTeKLO NceT<5cXpoq b^N nitye (y<5^ neqp<5^c+ 

TTi^rioc xe Lni^ eniae eq^iH h^en nityTeKO <5cq- 

5 ;|>(i)pcy NNeqxix €Bo;v *<5cqty?^H?^ b^N neq^^HT oto<^*ob. 
N<5^q+(i)0T Vi^^f <5Hnne ic ni<5^pj?CH<5^rre?^oc ai7:<5cH?^ 
d<,q\ enecHT eBO?sc i^eN T<^e <5^qepc<;f>p<5^ri^iN dneqpcDq 
Nea neq?^<5cC oto^ <5cqc<5cXi eqcaoT e^^i- oton nibcn 
ETj^eN nityTexLo N<5cTcci)T€a epoq eqcaoT €<^~+ eneq- 

o p<5cC+ 2s.€ k m^^HreacoN ^eaci ^i niBHa<5c <5cqoT^^- 
c<5c<5Ni eopoTlNi N<5cq dniA^noc kn&^ eniae ^in<5c 
NTeqccDTea epoq €T<5cqN<5^T xe epoq N2Le ni^nreacDN 
eqcAcXi <5cqeptyq{>Hpi nexe ni^nreacDN N<5cq xe eniae 

icaOT +NOT NTeKiepOTClAc NNINOTt NTAcJX<5cK: eBOX 

i5 nexe nii^noc N<5cq xe NNectycDni daoi €N€<5 nt<5^ot- 

CDtyT NN€K:N0T+ eTCTAcJ^ea d^T^T^d^ <5clN<5cOTCDtyT 

dn<5ccx iHC nj?cc ^ScqepKLeiveTiN Nxe ni^nreacDN eopoT- 
ityi d<;{>H eooT<5cB eni€paHT<5cpiON nc€^cdkli daoq 
eTN<5c<5ctyq xe eni€paHT<5cpiON <5cq€pc<^pAcri^iN daoq 1 Sic. — ' Mt., X, 98. 
cnPT. - c. - I. — 1^( 130 W- 

V)eN ^pd^H a<;|>ia)T Neu ncyHpi Neu niriNi^ e^0T<5cB 
€T<5cY<5^ajq xe <5^Y^ci))ei uuoq ty<5^Te NeqUi^^i^T Neu 
NeqK:<5cC otcdn^ eBOJv oto<5 j^eN n3.iN^poT^cJOK:i 
uuoq k neqca)u<5^ ^«3pn eB0?s^ h^en neqcNoq oto^ 
f. io4. <5cqqM NNcq^^B^iV encyo)! eT<:|>e eq<5ccyi eniepUHT<5c- :> ■ 
pioN ne2L<5^q xe n<5ccx ihc n^c ^piBOH^iN epoi j^cn 

T<5clOTNOT ^<5cl 

I\Im ^^e eqxc!) uucdot ^^ neq^HT T<5^xpo oto^ 
<5cqxeuN0U+ <5^qcDcy cbojv eqxci) uuoc xe (Ticymi n<5cK: 
co ni^^ccBHC CTcT^i^eu ncu neqxieoTpo^ n<5cNouoc m 

eBO?Sc OTN ^^ITCN n<5cCy<5^1 NNlB<5cC<5cNOC eTOT^f'^ UUCDOT 

N^q N<5^cepU€?sciN N<5cq d^H ne oto<5 k N^+no?^ic 

THpC +<;^CWNH e^pHl eXCWq €TC<5c^0T1 e2s.l0)C?N.HTllN0C 

Neu NeqIxcD?^ON eTcT^j^eu k:ot?^k:i^^noc xe ni^nre- 
ucDN <5cqoT<5c<5C<5c<5Ni e^poTci)?^i unidcnoc eniue eni- in 
cyTeK:o niu<5cK:<5^pioc xe N<5cqj?CH v^eN nicyT€K:o N<5cq- 

p<5<,l3T ne e^Be n<5cCy<5cl NN1B<5cC<5^NOC eT<5cTTHlT0T N<5cq 

V>€N T<;J><5ccyi xe nt€ niexcDp^ <5cqo^i €p<5cTq c<5^- 
ncycDi uuoq Nxe nii5^pjx:H<5crre?ScOC e^0T<5cB uij;c<5^hinc 
nex<5^q N<5^q xe T^jipHNH n<5ck: nisx ne eT^qoTopnT oo 
cy<5^poK: e^piT<5c?^(roK: ni<5cpjx:H<5^rre?^oc xe <5cqcoTTeN 
Teq^Lix eBO?^ exeN nccDU<5c unii^noc <5cqepc^p<5cri^iN 
uuoq <5cqT<5^2v(roq oto^ <5cq+xou N<5cq eq2LCD uuoc 
xe unepep^ot +cyon Neu<5cK:^ a)<5^TeK:2LCDK: uneK:3^- 
*0A.. rcDN €Bo;v *ni3crioc xe kn&^ eniue <5^quo^ Np<5^cyi ,,5 
OTO^ <5^qep nie2LCDp<5 THpq eqcy?^H?Nc eqcuoT e^^"^ 

cy<5cTe niOTCDlNl I €B0?^ 

gT<5c cycDpn xe cycDni <5^q<^euci ^i niBHU<5c Nxe 
ni^nreucDN <5^qoT^<.^c<5^<^Ni eopOTiNi N^^^q uniu<5cK:<5c- 

' Sir. Lef|p neieieeoYpo? — ' Sic. L«!ge eTicY+. — ^ n€ add. s. 1. a t ni. 0*l I •> I !•« I ] pioc knd< niiae e r<5^Teru| xe \i\ud^y epo(| Mxe 

I ni^MreticDN ecjpcDOT r u<;|>pH I hoym er^qi €rox 

hCN OT^pic roN ^(jepaj<;{)Mpi MeA<V(| Ae eri ' kou\^ 

ON ^XMOcnc NOOK oTNJctj I uii<5^ioc xoinof^ Ae 7:a) 

.') NCtDK. NNeKtlMIA NieKepOTCi^ NNINOTf' NTC HOTpO 
UM nOTe NT<5^epB<VC<5^Nli;iN UUOK. HCAe lUi^nOC N<5^t| 

xe ^H eTeicoY^tyq lpiT(| nmi qeNTHi uu<5cT nac 
n<5cS IHC n;?cc eqfxou nhi ^eN nh eTe)CN<5ceN0T 
e<2.pHi extni cc^mott r^p xe u<5^poT(ficyini rHpoT 

o NXe NH eOOTtDtyT NNIUOTNIC NAIX NH eTcyOTcyOT 
UUtOOT beN NOTiAtOXON - HI^^HreUtDN Ae <5cqXtDNT 

eu<5^tycD <5cqepK:€?^€TiN eopoTT^^eucoq ex€N ot- 
K:<5^oeAp<5^ NBeNini oto<5 <5^qopoTjK:tD ' ^ixcn T€q<5c^e 
N0Tn€piK:e<:|><5cX€ic ecivonty Nj^cptDU ncu ^<5cN<v<5cU- 

'i5 n^C €TUO^ b<5^ N€qC<^lptDOTi ' U€N€NCtDC <5^qOpOTiNI 

NB i^iqT eTtynoT eTXonty Nj^ptDu <5^qopOT?^OK:coT ' 
enecHT V)€n N€qx<;[>tDT *ty<5cTOT<:J>o<5 enecHT e^tKd^- • f. 
0€Ap<5^ eT€q<5€Uci <^i3.tDc niu<5^K:<5^pioc x€ ^^n<5c eniue 
<5^q€pc<;|>p<5^ri^iN uuoq h^en ^\>d^H u<;j>itDT n€U ntynpi 
rio N€U niriN~^ €O0T<5^B TOT€ L +n€piK:€<;|><5c:v€3^ tytDni 
NOTJ^IVOU UU<5cpr<5^plTHC eqcoTR <5ixeN T€q^^<|>€ 

OTO^ L Ni^c<5^un<5cC Nj^eptDu k:otot €<;J><5c<2,ot ^t- 

ptDK:<5 ININH CTTtDOTNOT UUtDOT 0T0<5 k niUHty 
NT€ +nOMC tDty eBOiV €T2LtD UUOC X€ OTNltyf n€ 
y3 ^-f NNIjKIpHCTIdcNOC <;|>H €T+XOU NNH €O0T<5cB i^T<5cq 
T€NN<50C<5cK: <5cN €Op€K:T<5cK:0 Un<5^1ptDUl i^OUHl J)€N 
TCNHOMC 

i)€N n2LiN0p€qctDT€U X€ eN^Sci" N3.e ni^^nreutDN 6 add. s. l. a i* m. — ' Ps. xcvi. 7. — ' y s. 1. — * y s. I. 
' Y r" s. i. — ' e aHd. s.l. a r ra. ^qep^o+ e^Re N<5^+noJvic ^cqKLOxq eniJ^noc ne^Licq 
N^q xe +T^pK:o uaoje nihc nip<5^N eTejcepu^n^ 

NJ^HTq ^cXOC ^\U&^ NTCcyTeU N<5cl<V<5^Un<5<.C Nj^pCDU 

pCDie^ NNi)eecTa)N<5cpioc 3.e othi cej^oci eu<5ccya) ni- 
u<5cK:<5cpioc xe knd^ eniue <5cqq<5ci NNeqB^c?sc encycoi 5 
CT^e nex45cq xe ccmtcu epoi n<5^^ ihc nj^c xe uni- 
N^cT ^cdk: eTicY<5ctyK: enicfc N<5^pe niIotx^cI +V)1CI 
n^k: ne ucncnccdc n<5^k:tcdb^ uncKLicwT N3cr<5^^oc 

e^BHTOT Xe j?CC!) NCDOT €B0?^^ +NOT XC nCt ^<5^I 

ne niN<5cT epe neK:p<5^N e^oT^B N<5c(rici)0T j^cn ^cdb k 

NlBCN 

dt. *N<5ci xe €T<5cqxoTOT <5^q+ uneqoTOi €NiK:ecTCD- 
N<5cpioc <5cq€pc<;t>p<5cri^iN uucDOT j^CN HTTnoc unicpc 
nex^q ncdot xe epe n^cS iRc njec epe n^^i- 
j^cpcDu ^epi c^BO?Vc uucDTeN V)eN nxiNOpe ni^^nre- ii 
UCDN N^T e^H eT<5^qcycDni <5cqepcy;J>Hpi eu<5^cycD 
nex<5cq uniJ^noc xe jx:n<5cT<5cUoi ^n xe ot ne n<5ci- 
UHiNi €TeK:+ uuoq eneK^^^o k:^t<5c k:ot3.i a.<vh^cdc 
n^ok: OTNicy-f uu<5croc oto<5 n^^^iUHiNi <^^i uni- 
N<5cT eoTON eqlpi uuoq €N€^ ^.olnoN +T<5cpK:o uuok: jc 
NiHC neK:NOT+ e^peK^T^uoi e+uemni ^qepoTcb Nxe 
niA.rioc ^n^ eniue nex^q N^q xe ccdtcu nt<5^- 
t^uok: ^^1 r^cp t€ +c<;|>p^ric €t<5c <5j>+ thic j^cn n^o 
NicJ^^u uniN^T €T<5cqepn?^<5c^iN uuoq ^^,\ on t€ 
+c^p^ric eT<5^ n«5ccx ihc nj^c thic nnh e^N<5^^+ epoq aj 
Neu neqicDT N^cr<5c^oc ncu ninN^ €oot<5cB^ 

ToT€ ni^HreucDN i5cqK:oTq eneqcTNK:<5^^e2Lpoc ne- 

X^q N<5^q Xe <5cNN<5c€p OT Un<5cIpCDUl N€U HMUHCy 

€TCDcy €BO?v e^BHTq ic ^nnne cejxiCD uuon ^n e^peN- ' I.C. , XXIII, 3^1. — ' Y s. 1. i .( i.r; ) •<«• epR<5cC^Nii;iN uuocj hfcN iMnOiXic ii€Ae ii€(|C'rr<icA.- 
^eApoc N<v(| Ae *ca)reu Nca)i NTeict ^iio<:j><vcic epoq f. io»i. 
NTeicoTopiiq epiMcol' N^vpueNioc iiiaoy'^ NreqepRiSLC^- 
Ni2;iN uuoq htN ]uu<5c ereuUiS^T ni^Mieua^N ac '\, 
:. nic^^i p<VN<5^q <5^qcb<vi unMpM f' eqACW uuoc xe ^riOK. 
ne )C0Trs.K:i^N0c Tii^Mreua)N ntc neuAe eicb<5^i ep<5cTq 

N<5^pUeN10C HIKOUMC NTe p<5^K:0'l' n<5^UeNpIT NCON Tie- 

peTe' +T<5^uo uuok: eoBe n<5^i^.NOcioc N^ipMCTii^NOc 
Ae eniue 0Tpeun<5cNK:a)?s^eTc ne y^en nooty neuxe 
eqoi N<5^<;|>e eneqoooj eTca)Teu Nca)q rnpoT eoBC ni- 
^BHOTi uu^nic cTeqipi uucdot eoRe <;t><5^i uiie N<5c'h- 

nOXlC j?CA.T NT<5^epB<5^C<5^Nl^IN UUOq ^HHne <5clOTOpnq 

N^XL eopeK:epneTeTiN uuoq k:<5cT<5c nequncy<5c <5^q- 

cyTeUCCDTeU NC<5^ NeNCflCeT NOTptDOT y .. 

5 C^OC .b^N nAlN0p€qCb<5cl NTeq^^N<5^<^Op<5c <5^qopOT- 'i>'^-^*^ 

ccoN^ NNeqxix ^i<^<5c^0T uuoq oto<^ Nceityi not- 
K:o?ScX<5^piON enequoTT oto<5 <5^qopoTxa)T<5 un€qcy<5^i 
Nce^iOTi N0T^<5cXTCic ej^oTN epoq 0T0<^ Nceoivq 

€p<5^K:0+ €T<5cTT<5c<N.Oq €niX01 <5^T<510T! NOTR€Nini CNeq- 
o C"^?Sc<5lTA <5cT^lTq e*j3pHl eniOT€NT NT€ niAOl <5^Tty- -OH. 

(THp N€U<5cq ei^HT €p<5cK:o+ niu<5^K:<5cpioc xe kn&^ 
eniue <5^q€puK:<5c^ n^ht <5^qq<5ci NNeqB<5c<v entycwi €T- 
<^€ eqxa) uuoc xe n<5ccx iRc njec tyconi nhi nbohooc 

J^eN UCOIT N1B€N eTOTN<5cO:VT €poq 

if) l\I<5ci xe eqxcD uucdot ^nnne ic neN^: ihc nj^c 
<5cqi ty<5cpoq €qT<5cXH0TT eoTtrnni notcoini epe uij?e<5cH<v 
c<5c ot1n<5cU uuoq epe r<5^BpiH?^ cd^ 2.d^fH uuoq <5cqep- 
OTcb Nxe niccDTHp n€A<5^q Hkn6<. eniue xe j^cepe 
n<5cca)Tn eniue cTpo uuok: oto^ AeuNout xe 3^noic Sic. 3^J ►V3«l if>'l K^ +cyon N€U<5cje j^eN um nibcn eTOTN<5co;vK: epoq d^noK 
ne iHC nejcoTpo ^h eT^ScqtTic^cpf j^eN u^cpi^ +n<5cp^e- 

NOC €^0Y<5^B +N<5^^pe neK:p<5cN epCCDlT J^CN niKLOCUOC 
THpq +N<5c^pe <5<5^NNIcy+ UUHINI NCU ^<5^NT<5^?Sc(rO 0)0)- 

ni eBOfV <5itotk: +N<5c^pe Ni?^<5k.oc I eBOJv v>eN um 5 

NlBeN NTOTOTCDCyT ^lXeN neKLCCJ0U<5c €^0T<5^B N<5^1 XC 

eT<5^ niccDTHp 3.0T0T <5cqcye encycoi €ni^hoti i^eN 
OTCDOT niu<5^K:<5^pioc xe kn^, eniue k neq^^HT oTNoq 
v>eN n2LiN^peqN<5^T enct N<5^q^e?vH?v uuoq ne eq+ci)OT 

U<^~+ K 

O'^©^ j^eN 0Tef<5cniN<5c d<, nixoi uoni €p<5cK:o+ l, 
•f.107. Niu<5cT0i I encycDi ^Tcyi^^Ni nc<5c <5cpueNioc nixoTf 

4^,,^^„j\,,^^ <5cT2Leuq j^CN +'eecDpi^ NTe ni<5crcDN enixH ot€<500t 
uuici ne NTe NioTpcDOT Niu<5^T0i xe ^T+ N+eni- 

A CTo?^H NTe niA.rioc kn^, eniue N^^pueNioc nixoT^ 1 

equocyi nccdot epe Neq2Li2L con^ ^\^d<,^oif uuoq 
epe OTK:o?s^iV<5cpioN toi €Nequo+ epe ot^<5c?^hcic j^cn 
neqcy<5ci eTCCDK: uuoq oto^ N^qoTCDcy eccDTeu epoq 
j^eN nie^^ooT eTeuu<5cT k n<5c+b<5ck:i epK:o?vciN uuoq 
eTa.cD uuoc 2Le unepT<5cK:o uniicrcDN j^N<5cCCDTeu epoq 1 
ON uneqp<5cC+ <5cqepK:€?veTiN e^pOT^iTq enicyTeK:o 

M^pHi xe j^eN niexcDp^ eT<5cT^iOTi uniu<5cK:<5cpioc 
^n<5^ eniue enicyTeK:o n€ oton OTpcDui b^N nicyTeK:o 
eoTON OTxeucDN Neu<5^q <5cqcDcy eBOiv b^N OTNicy+ 
NCUH eqxcD uuoc xe +n<5cT<5^c^oi \.h xe ei ej^OTN ' n 
epOK: NK:econ cb xionhcioc ncynpi N^eoxcDpoc nixo- 
uictik:oc cb nii^noc Ln\, eniue e^Be t<^o+ uni<5cp- 
jx:H<5^rre?voc ui7:<5cH?vc e^uocyi Neu<5cK: oto^- +N^ccy- 
xeuxou <5cN eo<5i un<5^iu<?^ <;|><5^i oto<5 c<5cT0Tq <5^qpcDbT 

' Y s. 1. — ' nefliindat? ;;:• I »*l |.>.> !•« « iuiipcDai niecMT m\\ '^isorv NhM r(| *oyo^ fr^ ni<»MT-n 
uiiip(i)tii ceaNi epo(i tV(|^ri(| n^pMi ^y Ne:N^<v>^^YA 
Vi<^\{ eooYiVR ^(|0Ya)cijr dao(| iiip(:(|«vpe<j xe n re 
niti)TeK.o er\(|N^Y rrMXoa er^ca)a)iii chorv ^wtu 

5 nia<5^K:^cpioc ^ii<v eiiiae <v(iepty<;|>Mpi 

IMe OYON N r<5c(i da^s^Y NOYcyepi daoNoreNMc ecd- 
BOici e<vc<:t>o<2, enecichOT daici oyo^ <5^cep r Ne^ooY 
ectNiVie^i ^c>:<vroTc eho?^ e<;|>aoY ' ^eN riAiNOpe 
necia)T n<5cY e<;|>M ei^s^cicycDni eRO?^ <^iTOTq dnia<5^- 

o K:<5^pioc <5cCi<3nq ehpMi h,d^ NeN(r^iv<5^Y2i d<;j>M eooY<5^B 
eq+^o epoq eopeqephOMom CTeqcyepi nexe ni<5crioc 
kn&^ eniae N<5cq xe <5^NioYi nmi noykloyai NNe<^ 
NT^cty?ScHiv excjoq <^in<5c ntc ncooY dn<5^^ iMC 
nxc oycdn^ €bo?s. nipcDai xe <5^qlNi dnme^ N<5^q 

iT) 0Y0<5 k nii^noc tcdb^ dn<5^ipM+- eqxcjo daoc xe n<5ccx 

IHC njXX tyeN^HT h<5^ n<^Cl)B NNCKLXIX XC NOOKL eT€ 

OYON tyxoa daoK: Vyen ^^cwb nibcn ^in<5c NTe neK:p<5cN 
eooY<5^B (TicboY Nea neKLicwT Ni^r^ooc Nca niriN^ 
€O0Y<5lB cy<5^ eN€<5 ^^aMN 0Y0<5 eT<5cqepc^p^ri^iN dni- 

,0 N€^ <5cqOpOYOCO<5C N+dc^VOY V)€N +OYNOY^ *k +ic?^cOY * »• i<»8. 

aici NOYcyHpi N<5CD0YT OYO^ <5cYaoY+ eneqp<5cN xe 

€niU€ K.icT<5c <;J>p<5cN d<;|>H eO0Y<5cB 

lj€N€NC<5c N<5^1 N€ OYON 0YB€2V?^€ ^eaCl <5Ip€N <^pO 

dnicyT€K:o eq^^euci €qty<5cTa€ON<5^i ntotoy nnh eo- 

^o N<5^C1N1 €T<5^qCCDT€a €0B€ NlXOa €TCyon eBOIV <5IT€N 

4>H eooY<5cB ^n<5c eniue <5cqTCDNq <5cq^CD2v ej^OYN cy<5<.- 
poq <5cq+<50 epoq ^m&^ NT€q+ d^oYCDiNi NN€qB<5^?^ 
nii^rioc x€ knd<, eniae <5cqK:cD+ dneq^^o enc<5c n^tk- 
NicT0?VcH ^qTCDB^ dn<5^ipH+ €qxcD daoc 2Le ^+ <;t>H 

W s. 1. — " H add. s. 1. a i' m. — ^ x alter. s. 1. -^^x \'M\ ) •«-i- eT<5cqoTCDN NNCNBiS^?^ uniBe?^?ve uuici eqN^^CDX 

eV)OTN eBHX<;|)<5^rH OTO^ ON <5^K:+ U<;|>0TC1)1N1 NNeNB<5c?V 

uniBe?v?^e b ex^euci CTcy^^Tue^N^Sci ccoTeu* epoi ^co 

n^ NTeXLCyeN^^HT V)<5c HiSclpCDUI H^HKl NTeKL+ U<;t>OT- 

CDiNi NNeqB<5c?^ 2Le <5cqep^e?^nic epox: oto^ j^cn nxiN- .) 
^pe ni<5^rioc <5^n<5^ eniue epc<;|>p<5^ri:?iN NNeqB^^iv i^cn 
^p<5cN u<;|>icDT Neu ncynpi Neu niiiNic eooT^^B oto<5 
c<5cT0Tq k NeqB<5c?^ otcdn nipCJDUi xe ^ql eBO?v j^cn 
+no?^ic THpc <5cqcci)p uncyiNi uni^^noc cboiv e^Be ni- 
xou eTeqipi uucdot j^cn nicyTexLO to 

m. ^lOTMOC Xe niX:0UHNT<5cpHC10C Ne OTON NT<5^q 

uu^cT ne NOTCCDNI un^s^p-eeNoc €necp<5cN ne eTj?c<5^pic- 
Ti^ k nixiicBOivoc ep<;t^^ONiN epoc e^BC NineoN<5^NeT 
CN^cipi uucDOT <5cq^pe OTxeucDN 2LCDi?^i epoc d^q- 

CCDTCp UneCCCDU<5c THpq 0T0<5 k TeCXlX N0T1n<5^U if) 

^cD?vic epoc Neu Tec<:j>45cT not1n<5^u ed^ necccDU<5c THpq 
cycDOTi e<5ccep IX Npouni eccyTHOTT ^ixcN niUiS^NeN- 
KLOT Ncecyxeuxou- <5^N eo^i ep<5^TC enTHpq iot?^ioc 
xe eT<5^qccDTeu eoBC nixou epe <^~+ Ipi uua>OT 
eBO?v <5iT0Tq (x,<^n €^ot<5cB h^en nicyTCKLO ^^q^cD^^ n 
cy<5^poq eq+^o epoq eqxcD uuoc 2S.e n<5cS ni<5^rioc 
<5ciccDTeu e^Be nixou eTeKilpi uucdot b^N <:|>p<5cN 
un^ic ^nok: ^cd oton nthi uu<5^t notccdni nc^iui ' 
e^c nixi<5^BO<voc ep<^>ooNiN epoc e^Be Nine^N<5cNeT eN<5cC- 

Ipl UUCDOT <5cqT<5cK:0 UneCCCDU<5^ THpq l^CN OTCyCDNl 'if) 

eq^cDOT OTO^ ic TK Npouni eccyTHOTT ^^ixcn niu<5c- 
NCNKLOT uneccyo<^i ep^TC <jixeN Nec<;t^<5cT oto^ <5ci1ni 
^<5^poc NOTUHcy NCHiNi Ncu <5<5cNpequoT+ unoTcy- 
Aeuxou Nep<^><5chpi epoc ecycDn ^K:cy<5cNcy?^H?^ excDc 

' Ms. CODTCN. — " Sir. — ^ Cf. iheX^yjv yvvxtxr, I Cor., ix, 5. ..»».1 I .'^7 )•««•• 

(yA.Te ncz (-pc^VLov n<vc uhi i<vx(lo ^im tuhai erejc- 
N^AoroY NMi IHiViS^rroY *eajci)ii /ioircDttj m r^v^i^ic • r. 109. 
CROiv NreKcye n^s^k. t]ieK.Mi ^eN OT<;^ipMr<M ty^ e^)pMi 
ei' ' N?NcTrp<5^ NNOTh NTiVrMiroT KiS^poK. N^puernoc 
nixoY^ HTtqyzd^K eho;v daoN <vpioYi NeuMi not^- 

UOT 

ni^^^i^ioc Ae kuds. enitie <5^(|Neq rpcDq nccdbi neA^q 
NioT^^ioc xe ^OTCDcy <5^N €0peK:;?c<5^T eRO?sc Ae otmi 
pcoui <5^N ne eT<5^qep<5cN<5cr)e<5^;;iN uaoi a)<5^TeqeNT 
en<5^ia<5^ ^^.^.<5^ <;|>ot<5c<5C<5^<^ni un^c ne eT<5cqeN r en^ciu<5<. 
?s^oinoN OT^CDB NN<5cNeq' e+epCTiN uuoq ntotkl 
eopeicqi u<;|>pci)OTa) un<5^cci)u<5^ <5^Tty<5^N+i^no<:|><5^cic 
epoi ^iN<5^ NTeieoTopnq e^pHi ej^HUi enuANOCouc 

NN^i0+ NeU N<5cpCDUl THpOT neXC iOTMOC N<5^q 2ie 
f) nM^COB <^<5^1 pCD +CeBTCDT e<5^iq d^KK&<, +TCDB<^ 

uuoie eopeicep n<5^ueTi h^en nitohoc €Te)CN<5^<^cD?v 
epcDOT 0T0<5 <5cqoTCDN NpcDq Nxe niJ^noc ^^n<5c eniue 
<5^qcuoT epoq eqxcD uuoc ' s.e epe <^+ <^>icdt un<5ccx 

IHC n^C CUOT epOKL n<5cC0N iOT?VlOC NN€ <5BCDN OTX€ 

o rvoiuoc cycDHi i^CN neiCHi oTxe NNe xpox nt«5ck: 

N^^T eKLOXiScClC cy<5c CNe^^ 

H<5^i •^^e epe ^n eooT<5^B 2lcd uucdot NioT^cioc ne- 

X<5cq Xe OTCDpn i^NlOTi NT€K:CCDN1 €UN<5c1 ^1N<5^ NTe 
nCDOT UnXC OTCDN^ eBOiV ^J^eN tOTNOT ^. iOT?s^lOC na. 
5 OTCDpn NN€q3^?ScCD0Ti <5cTq<5^1 NTeqCCDNl <5cTeNC <5cTj?C<5cC 

^iT^n unii^rioc ni3^rioc xe ^qcTi notucdot <5cqcy?vH^c 
excDq eqxcD uuoc un<5cipH+ xe +tcdb^ uuok: n<5ccx 
iHC npcc ^n €Te niT<5cJV(ro n€U nicDNj^ cyon eBOiv 

^lTOTq CCDTeU epOl U<^00T €1TCDB<5 UUOK: 2L€ <^1N<5c 

' Slc. — '■ Sic. — ' Ms. uoc. I NTeK:epjx:<5cpi^ecoe !XniT<5c?»c(ro NeTj?c<5^picTi^ tccdni nIot- 
Moc e^Be Nine^N<5cNeT eTcqlpi uucdot Neu nh €^ot^b 

NT^cKL 0T0<^ l^CN +OTNOT ^qepC<:[>p<5^ri^lN UniUCDOT 

unTTnoc unicpD «s^qTHiq NNii^rscCOOTi <5cT<;j>0Nq e^^pHi 

e2LC!)C C<5cT0TC <5c neCCCDU<5^ CCDOTTCN icCTCWNC <5cC6^1 5 

ep^cTC <5ixeN Nec<;|><5cT oto^ N<5cC+ci)0T d^f Neu 
niA.rioc kn^, eniue niu<5^K:^pioc xe knd<, eniue eqj^cH 
j^CN nicyTeKio N^cqipi N^<5cNNicy+ HTd^?s.eo J^CN Hicy- 
TexLO ne v>eN nh CTcycDNi 

0*^0^ ^ccycuni ueNeNC<5c nm <5cqcci)Teu Nxe <5cp- u 
ueNioc mxoTf e^Be Nicy4>Hpi epe nid^noc ^n^^ 
eniue ipi uucdot j^eN mcyTeKLO oto^ <5cq^pOTCOB+ 
uniBHU^c V)eN OTTonoc ecy<5cTU0T+ epoq xe mK:ic<5^- 
f. 110. *pioN ^q^pOTlj^i N<5^q umA.rioc ^ixcn mBHU^ nex^^q 
nd^q 2Le moK. ne emue mu^^roc nexe m^noc N<5cq ii 
2L€ &^<5c ^cNok: ne emue ^rv^c<5c d^NOJC OTU<5croc <5cN 
kr^^T^d^ knoK. otbcdk ntc n^^ ihc njCc ncynpi u^^i- 
eTONj^ nexe <5cpueNioc N^^q xe ot nc n<5c1<5bhotI 
eTeKlpi uucDOT j^eN mcyTCK^o nexe niicnoc N<5^q 

2Le N1<5BH0TI eT<5cK:CCl)TeU epCDOT 2Le €T<5c1<5c1TOT .? 
eT^l^lTOT <5cN V)€N ^^n^^bhotI uu^riA. L?^?^d^ 
CT^i^iTOT j^eN ^p^N unjxTc k:€ r<5cp <5cicci)Teu e^BC 
oTpcDUi uu<5croc eneqp^N ne icCTp<5^Tci)xe xe <5^qlpi 
N^<5cNNity+ n^bhotI uu<5^rii^ OTO^ <5^qep€mK:<5c?^ic^€ 
k +cyci)+ NTe <;j>NOTN ' otcdn N<5cq <5cqcy€ N<5cq enecHT ., 
eqoTCDcy eN<5cT epoc oto<5 k +tycD+ ^CDnc- excDq 
k NixeucDN ^uoNi uuoq nexe <^<5^noton xe u<5^peN- 
j^o^Beq <^^cNK:ej?ccDOTNi xe xe u<5^peNj)<5cT ' neq(y<5cp 

' N alter. add. s. 1. a i" in. — ' Sic. — ^ Ms. a^cNpeN . . . , «lein emen- 
(lalum. <2;tVNice7:(noTNi xe ag a^peNd)M Nre(j\Q{>e <^<5.n)C€- 
jX(noTNi xe Ae UiS^per^irn r*4r<e(|ieR eftox iimu^ ^y- 
0Y(nty eipi N^s^q i^^^^^^nnicij I diie r^^cDoir oto<» ^vqi^ici 
eq(na) ehox OTise NievoYCi^^ tiiioYctjAeaAoa riNA^- 
) aeq *ueNeNC<5^ nd^i xe <5^qep<;|>ueYl u4>t NNi>:pMCTi^- nf 

NOC »)€N +OYNOY ^ n€q<^HT T<5cApO 0Y0<^ ^qA€U- 

NOU+ neA^q Nbpni NbMrq xe icxe ^iep<;[>ueYi di^V 

NNITlpMCTli^NOC UU<5cY<5cTq L MiSc^MT T<5^ApO NrA.Ib€ 

TMpc ie icOYMp u<5ciV:voN <5^ia)<5cNepouo?voriN uuoq b^N 

n<5c^MT NeU n<5c?Sc<5^C +N<5^AeU<^M0Y eUiS^tyd) I^eN +0Y- 

NOY <5cq(i)ci) eBOiv eqxd) uuoc xe ihc njcc ^f nni- 

j^CpHCTli^NOC A€- <5cK:ty<5cNN<5^^Ue T K)€N T<5cl<5cN<5^IXM 

e+pcH NI3HTC +N<5c<;j>(nN un<5cCNoq ehOTs. exeN ne)cp<5^N 

e^OT^B OYO^ J^eN tOYNOT k +ty(n+ 0Y(1)N Np(l)C 

if) i^ql entyu)! ^in<5c NTeiceui (b ni<5cT<^HT i^<5^T)c<5^+ A€ 
uuoN NOY+ tyon eqAeuAou eBH2v e<^~+ NNi^pHc- 

TlicNOC NOOq eON<5^B(l)?^ eBO?V flNl<;|><5cpU<5^riJc THpOT 
N€U Nl^^BHOTl NT€ n€)CiCl)T niAl3cB0?V0C N<5^1 eT<5cqep- 
^\K eNIp(l)Ul NJ3HTOT 
uo TT€3.€ <5cpU€N10C N<5^q A€ C(1)T€U NCCDl i^T€)CepOT- 

ci^ NN1N0T+ i^T<5<j^<5c)c CBO^v n€A€ ni<5^rioc N<5cq xe 
u<5cp€ nic<5cAi p<5cty)c ety(i)n i^^ox: otc<5cB€ oto<5 u<5^pe 

ni<5(l)B ty(l)ni eqOTON^ N<5c)C eBO?^ A€ +N<5c€pOTCl^c 

J^N i^N€)CNOT+ eTCT^J^eU *<5cqA(l)NT NAe ^pUeNlOC T. Mi. 

.^5 nex^^q uni^noc knd^ eniue xe c(1)T€U i^ccni eij^coNX t'U-*<A^ 
epox: NT€)cep^Tci3^ i^NiNOT+ un<5cN+T<5c)co -^ une)c- 

C(l)U<5c J3€N <5<5^NB<5cC<5cNOC CTJ^OCl n?VHN ^^plCTlN UUOl 
iNlOTeTHU<S. NT<5c<5ciq N<5c)C A€ OTHl +UO)C^ i^^HT j3<5cpO)C 

n€A€ ni&cnoc N<5cq A€ ot ne ni€THU<5c eT€)CN^<5ciq 

' Ms. ^-t. — - Reaiinilal? — ' Sic. * NHl nexe <5^pUeN10C N<5^q Xe «S^KLCy^^NOTCDCy +N<5^Cl3<5cl 

un<5^cx noTpo NTeq+ N<5c)e NOTNicy+ Ni^^icbu^ eqcToci 
OTO^ NTeqepj?c<5cpi^€C^e n<5^k: Np uu<5cT0i Ncecyooni 
y,6<, TexLefOYciJc nidcnoc xe i5^qca)Bi nex^q N<5cq s.e 

OYKLOTN ^<5cl nc ni€THU<5c CTeXLNi^cTHiq NHl qONV) 
N2Le n^ 2S.e <5^K:cy<5^N+ NHI Np UU<5cT01 NCecyCDni J3<5c 
T<5c€fOTCli^ Np NpOUni C€Uncy<5^ <5cN NOTOTNOT NOTCDT 

j^eN +ueTOTpo eTCCBTCDT NTe n<5^^ iHC npec 

j^pucNioc <5cqxcDNT i^eN OTUBON <5cqepK:e?eeTiN 

€^pOT<5LCyq €niepUHT<5^plON NCe^CDKLl UUOq cy<5cT€ Neq- lo 

k:<5cC otcdn<5 eBOiv ni^^noc xe ^n<5c eniue <5cqq<5ci 
NNeqB<5c?^ encycDi €T<^e eq^^cyi eniepUHT^piON <5^qcDcy 
eBOJv eqxcD uuoc xe n^^ iRc njzc ^piBOHOiN epoi 
*mi. *y,eu T<5ci^cN<5^rK:H €+j?ch nj^htc cti €qc<5^2Li ^nnne ic 
uij^<5cH?e ni<5cpj?cH<5^rreJvoc <5cqep ncuoT NOTCpouni not- 15 

CDBCy <5cqOTO<5 €X€N T<5c<:|>€ UniJ^FlOC V)€N +OTNOT k 
NeqCN<5c<5 THpOT BCDJV eBO?^ 0T0<5 k niepUHT<5cplON 

KLCDcy j^eN TequH+ <5<.qepCN<5cT oto<^ <5^q6<5i ep^Tq 
^ixeN niBHU<5c uuoN ^?^i nt<5ck:o cyon uuoq 

^q2.CDNT NXe <5^pUeN10C <5cq^pOT€pB<5cC^Nl^lN .n 

uuoq u<^u<5^^conB oto<5 <5cq^pCT(repo NOTNicy+ 

N^^OCC^' NJ^pCDU ^q^pOTCK:€pK:€p U^H eeOT<5^B ^12LCDC 

lA/^diAAX j^eN <^<5^Ncy?^iT NBeNini cy^Te nicy<5cp nt€ n€qccDU<5^ 
eooT<5^B xcD?e OTO^ j^eN +XOU NTe ^f k ni<5crioc 
knd^ eniue TCDNq <5^q6^i ep<5cTq h^en ^uh+ unijxipCDU .,f 
uuoN ^ivi nt<5^k:o cyon uuoq ueNeNCCDc <5^qopOTlNi 
€BO?e NNeqleB not<5c1 ot<5c1 oto^ <5^qopOTxecy - 
^eux Neu Y^omk e^pni excDOT <5cq^pOTlNi NNeqi^- 
NicrK:eoN eBO?e ^^q^poTxcDcy excDOT notnc^^ eqBep- ' C 1""' S. 1. — ' Y s. 1. I > .( I 'l I l.« « Mp iiiA.rioc Ae A^ud^ eiiiue ^s^qqM hd^ MMft<vc^f<oc 
hCN OYueiAcnpi ii(:n€NC(I)c ^vciopoTirn notiiy*ooc f. i 
NT^^T Ncec<v^;l' h^pocj cy^reqRtD^ risoiv u^pn I 
NOTtimoY' iVqopoTAOcyq N^oiiq dni^noc nireNr^eoc 
xe ncAiVq dniAOTi^ xe ^xiiocdc ti) niiccehiic oto<^ 

N^T^HT +01 il<;|>pM i' N0T<5^l CT^ql eB0?s. N0TCy^pR<5^ 

Nic^TU<5^ e<5cqAiai r^oTUCOOT eqieHn' ^^it^h ixaoq 
icqcci) ty^Teqa<s^<^ ' b»»rq <5^q?La)NT N?ie ni<^Hreaa)N 
^qopOT+ CNeqxix ncu Neq(r<5c?^<5^TX n^<5^n^<5c^^t- 
. cic NBeNini <5^qopOTCDci)t duoq h^eu Ninx<5c+^ n re i- 
b<5ck:i ojiScTe neqcNoq x(D?VcX en]e<5c<^i oto<5 <5cTT<5cCOoq 
^TCNq <5^Tr<5^^oq ep<5cTq uneaoo N<5cpueNioc nixoT^ 
uuoN ^?Nci nt<5^k:o cyon ^,eN neqccDU<5c niUHcy xe 

NT€ +nO?s.lC <5^T(Dcy €BO?V eTX(D UUOC X€ UUON NOTI' 
) cyon eRHX €<^"+ NNlJ?CpHCTl3cN0C 

^qxcDNT Nxe nixoT^ n€X<5^q nn^+t<5^jic z^e tye 
noTXM uniNicxj+ NNOT+ nii^no2vzv(DN xe epe ' neq- 
N0T+ j^eN Teqxix cnot+ qN<5ccyN<5c^ueq &^h ehOT^ 

J)€N N^^IX n^cHN cye nOTXM NNeNtTlCeT NOTpCDOT 

1 z.e +n<5ck:hn &.h Neu^q cy<5c+N<5cT eTXOu uneqNOT+ 
*n€2L€ m^noc N^q xe eni^sLH <5^)e2L€OTic €<^p<5^N un<5c- *q. 
NOT+ +N<5^^+ X€ qN^SccTi untyity uuok: i^eN OTCf^^- 
niN<5^ OTO^ qN^c<5ciK: ncbo NTeK:tyT€Uc<5cXi xe nk:€- 
con OTO^ i^eN +otnot k Neqc^OTOT 2LO}7\js. 

5 €NOT€pHOT N€U neqxiScC j^cN pcDq OTO^ uneqtyxeu- 
xou NC^3.i enTHpq oto^ <5cTepty<;[>Hpi Nxe NiUHty 

<5^TCDty eBOiNc €TX(D UUOC X€ UUON NOT+ tyOH eBH?Sc 

eneNCx ihc njcc ^f NNij^pHcnicNoc ' Y alter. s. 1. — " Sic. — ^ ^ add. in fme lineae a rec. iii. — * Supple 
OYiNica. Cf. H. HvvERNAT. Lc^ [ctes desmartyrs, etc. . vol. I. p. 3i8. •v>.( 1V2 )<-» — 

j^paeNioc :^e niAOY^ <5cqT(i)Nq d^q^WT^ ty^ Toy?^ioc 
nipeupcBe^c <5cq+<50 epoq ^in<5^ Nxeqj^cDNX €niu<5cK:(5cpioc 
^n^ eniue e^peqT^cJvCoq ' eBO\. j^cn nicycoNi eT<5cq- 
T<5^^oq lOTMoc 2s.e <5cqtye N<5cq cy<5^ niu<5c)e<5^pioc eniue 
<5^qep^u<5ciVHX epoq <5^q+^i epcwq ncu TequecTeN^HT :> 
€q+<^o epoq eqxti) uuoc xe ++^o epox: niu^,pTTpoc 
NTe njzc ^iN<5c NTeKLT^ciVcTo N<5cpueNioc niKLOUHC nexe 
ni^noc N<5^q xe qoNV) Nxe n^ <^h eT^qxeoT^^ 
epoq xe qN<5ctyxeuxou nc<5cX1 <5^n ty^TeqcTi N0Tic<5cty 
f. ii:^. Neu 0Tue?^<5^ ncu otxcdu NTeqcj)<5^i j^eN Teq^xix u 
uuiN uuoq eqepouoivoriN xe uuon not+ tyon 
eBH?Sc en^ ifcc njicc ^ir nnijxiphcti^cNOC 

j^pueNioc xe ^qcfi notxcdu <5^qcj3^i epoq un<5^i- 

pH+ Xe +N<5c^+ 2Le iXUON NOT+ cyOR €BH?Sc €n^ 
IHC n?CC <^~+ NNlj?CpHCTl3^N0C OTON NlBCN €T<5€UC1 il 

uneqKLCDt <5cT(ri uni2.C!)u <5cTC!)cyq'- nilnoc xe knd^ 
eniue <5cquocyi ej^OTN epoq nex^^q N<5cq 2S.e V)€n <^p<5cN 
un<5cS iHC njcc <^"+ nnij^phcti^noc ^h eT^^qoTCUN 
Npcwq N:?^.jx:^pi<5cC niOTHB ty <5cT€qc<5^xi OTO^ NTeq- 

+Ci)OT Un€K.p<5cN €^OT45cB n<5clpH+ ON +NOT nS U<5^- ai 
peqOTCDN H2Le pCWq UnMA.CeBHC ^lHds, NTCq^OTCDN 

NpcDq NT€qc<5^i Nicecon oto^ NTeqxco u<^h eTeq- 
0T<5^cyq )ce r<5cp +eui xe qN^N^^+ ^n <5^?^?v^ e^Be 
n<5^iUHty eTOi^r^ ep^^Tq ^md^ ntotn<5^<^+ en€KLp<5cN 

e^0T<5^B 0T0<^ h^en +0TN0T k pCWq N<5^pU€N10C OTCWN 9l 

<5^qc<5^xi n€x<5cq uni^^noc ^^n^ eniue xe ^Kiep TeKixou 

THpC NeUHl U^^OOT Cb ni<5cT^^cTHC ^?V?^^c +N^+3cC0 

epoKL <5cN ^oy 

' ?s. ;i(l(l. s. I. ,1 r m. — ^ Sic, non tanif^n a i" niann, nt vifletnr. O) 
pnini pst iii iitnra. liPge i^YOtyq. — ' Sic. Lege CTO^l. >^(|epK:exeYiN eopoT(f)rvi uiiia^K<5cpioc Lnd^ eiiiue 
elceicnoTNi *ec|C0N,2, NNecjAix Nea NecjCivrv^YA oyo^ ' i\h 
Nce^rrcj ebOTN eiiiu<VNO(i>K: Nre 'lceia>OYNi Nceowie 
eAcnci OTO^ <5^tcon^(1 <kT^2,ii(| ^hotw nuiXd^uo^JDK 
Nr Ne^^ooT Nea r NeA(np^ ni^noc xe ^cj ra)h^ ix^'t 
eqACD uaoc Ae ^l <^n €T<5cqca)Tea eneNicn r ^hp<5^<5^a 
A^qcDcyea dnty<5^<2» Nj^pw^u nboco^ noYpo v^&^poq 
^H eT\qN0<2,€a dn<5^Y;voc Nea 0€k::v<5^ eBo;v b€N 
njxipcoa NO<5^a<5^pic ^){ €T<5cqN0<^€a Nia)CM<;|> e^oK 
V)€N N€NXix N+peaNTiHai Nea neqoc <;t>H eT^^qccDTea 
enir Nicrioc e^o?^ b^N oaH+ N-^^pcw Nj^cpcDa eoao^ 
OTO^ <5cqoTa)pn dn€q<5^rre^^oc <5cqN<5c^a€q eBO^v h,eu 

N€NA1X Ni^BOTj^COAONOCOp ' HOTpO 0T0<3 <5cq€pcyOpn 

NepoaoivoriN daoq Nxe noTpo eqxco daoc xe an 

) r NpCDai <5cN iS^N^lTOT ej^OTN €+^pCD CTCON^ ^HHne 

r^p n€A<5^q +N45^t ei NpcDai eTBHrv eaOiV eTaocyi 
V)€N oani^ dnij^cpcDa duoN ^ivi nt<5^k:o tyon n^htot 
OTO^ ncaoT dnia<5^<^A eqoNi NOTcynpi nnot+''^ 
*+NOT xe nS ccDTea epoi N<5^<5a€T €bo?v j^cn oaH+ 'f. 116. 
o dn<5cij?epcDa xe otc^^oot nacdnt Nea o?vt^ic ne 
N€a ^ox^ex nib€n ne n^ie^ooT 

C^o^ Jd€n +0TNOT eT€aa<5cT ic aij;c<5cH?v ni^cp- 
j^H<5crr€?voc <5^qi enecHT eBO?v j^eN T^e ^qcye €V)Otn 
enia^NOCDKL nt€ +c€lcboTNi cy^c niicnoc Lnd^ eniae 
<5cq<;j>(Dpcy NN€qT€N^ NOTCDiNi CBOX excDq 0T0<5 <5cq- 
ope niaj<5^2 NjxipcDa ep d<;|>pH+ NOTNiq^ mthf eqccDK: 
d<:{>N<5cT NcycDpn OTO^ nexe aijx:^H?v N<5cq xe (Tpo 
daoKL OTO^ xeaNoat nicycDix' ntc noTpo nj^c * Sic. Lege nnooy>:o. .. — '" Dan., iii, 2/»-q5. — ^ Sic. Lege noy- 
Niqi. — ' cy in litura. ^.Noie ne uij?c<5cHX ct^ ncx oTopnT ty<5^poK: ^in^ nt<5^- 

epBOHOlN epOKL b^N +OTNOT ' L NlCN<5c^ THpOT BCJD?^ 

eBOiv 0T0<5 <5^qTa)Nq <5cq6^i €p<5^Tq ^ix€n Neq^^2v<5^T3. 
j^ccycDHi A€ u€N€NC<5e f Nc^ooT €pe niicnoc Ln6<, 
eniue j^ch i^eN niu^N^cwK: nt€ +cici)OTNi- epe ncx 5 
epCKLen<5c^iN excDq <5cqTCi)Nq Nxe <5^pueNioc <5^qtye N<5^q 
e+celcboTNi eqoTCDcy excDKieu <5cqB^cyq NNeq^BCDc 
3Le qN^xcDKLeu <5^q€p<;{>u€Tl uniJ^noc ^n<5^ eniue oto^ 
qX. ne2L<5^q *xe ^KL^Ticymi cb eniue niu^roc ^q^cDN -fNOT 
neKLNOTt u<5cpeqN<5c^u€KL eBO?^ h,en n<5cX1x cti eq- ic 
c<5cXi N2Le ^pueNioc ^nnne ic ni<5^pjx:H<5crr€2voc uij?c<5cH?vc 
<5Lqq<5ci uni^noc ^^n^ eniue ^^qT<5c<5oq ep^Tq unequ^o 

V)€N ^UH+ UniU<5cN2LCDKL€U CT^qN^T Xe €pOq NX€ 

^s^pueNioc niJ^OTf ^^quo^ Na.cDNT eu^^ojcD oto^^ 
icqT<5^c^oq €B0?^ j^eN +ceIcboTNi' uneqxcDKLeu j^eN i;i 
nie^ooT eTeuu^T ni3^rioc xe knd^ eniue <5cqi cbo?^ 
V)€N Niniv^^Ti^^ NTe +no?^^ic equocyi nc<5^ <5^pueNioc 
epe niUHty THpq nt€ +no?v^ic epcy<;|>Hpi uuoq 

6TceBioc xe nmpOTonoiviTHC ntc +no?^ic N<5cqKLCDT 
ne eoTnpo<5cCTiON NT^q ne" neqtynpi xe uuoNoreNHC .c 

N<5cqj?CH ^1X€N Niepr^THC THpOT CqcTCDpeU NCCDOT 

b€N +OTNOT €T<5c ni^noc Lud^, cniue cini ^i niucDiT 
<5^q^ei Nxe nii^e^^tyipi €bo?v^ ^ixeN hiklcdt L neq<5cN- 
KLe^<5^?voc KLCDty <5cql €bo?^ b€N neqcy<5ci oto^ L neq- 
ccDU<5^ THpq epn?vTrH niUHty xe THpq Ni^cTKLCDi^ .d 
epoq ne eTpiui nexe ni^^noc Lud^ eniue ncdot xe 

11:.. ^eN^HNOT C<5cB0iV UUOl NOTKLOTa.1 "^^lN^NTe HCDOT 

un<5^cx iHC njicc otcdn^ cbo?^ y^en +otnot k niunty ' OT 1"'" ndd. s. I. .1 vrv. iii. — ^ Sic. — ' Y s. 1. — ^ OY add. s. 
u ri'r. m. — ' ReduiKlat. ■*••( 1 'i r» )»4 « • 

^CNq c<5^R0\ Oluocj k iii^noc ^ii^ huiie 6^) fp<5^i(| 
c<5^ntyci)i itiic(i)a<v iiiiibrxdjipi <V(j icdrc €(ja(I) tiuoc 
un<5^ipM l^ At: ii^cc iHC ii;xc iityMpi iv^l rroNh c(i)reu 

epOI h€N OUM+ UMiVIUMa) OYO^ U(5^pe HCK: p<5^N 

r, iooY^h' 6l(i)0Y OYO^ ^q^uoNi niaix unihcxtyipi 
M|T<v<2.oq ep<5^ rq uuon ^m nt^ico ajon uuo(| v^eu 
+OTNOY A. neq<2,Hr ceuNi epo(i <5^(iOYa)N NNe(iR<5^?s. 
M|N<5cY enii^noc ^]i<5^ eniue eqo^i ep<5^r(j <5^qoYa)ti)T 
6iuoq eqcuoY e<;|>'t niuiity xe ctc uneqica)+ eT<5^Y- 

o N<5cY e<^>H eT<5^qtya)ni <5^Y+(i)0Y Vi^f n€U <^\\ cooy^b 
knd<, eniue 

V>eN +0YN0Y eT€UU45cY <5^Y+ UHOYOYOl eniXOY? 

Nxe pi Npcoui ^^Yi^uoNi uuoq unoYjx:<5cq e^d)?^ 

eniicpICTON CYCOty CBOX THpOY b^N OYbpCOOY NOYa)T 

5 xe OYM ne «^"i' nnijxiphctiJcNoc ihc npcc <^+ uni^^- 
noc'- k.nd^ eniue Nooq neTeNep^^ezvnic epoq oyo^ 
Nooq €0N<5c+tyini n<5^k: n€U neidceoYpo n€U NejCNOY^ 

CTtyOYIT ^cNON r<5cp <5cN0N ^<5cNj;CpHCTl^N0C Un<5cppH- 

ciA. €NHn €<;{r+ uni<5^rioc i^n<5^ eniue "j^eN +oynoy qi. 

'o ^qXCDNT NXe <5cpU€N10C <5cqOpOY(riTOY ^IX€N ^IOU 

e^cq+ NTOYA.no<;^<5cCic nex^s^q nciu<5^jxoc xe u<5cty€ 

N^cJC ty<5c Nl<5cnOCr<5cTHC ^plOYl NCDOY )C<5cT<5^ nC<5cXl 
NN€N(riC€Y NOYpCDOY +€fOYCl3c^ TOl N<5cIC ej^OOBOY 
J3€N UOY NIB€N eT€<5N<5^)C 
?5 ClW.<5cJ^0C X€ ni)C€CTa)N<5cplOC ' 6^qf\ NNlJ^nOC UU<5cp- 
TYpOC €2L€N <:{>10U <5cq<5clTOY NCTYJ?COC CTYJXIOC '^ <5cq- 

ca)OYT€N HoK NTeq2S.ix <5cq^i i^+cnqi <5^qty€ N<5^q 

ty^cpCDOY ^<5cN0Y0N NJ^HTOY <5cq(i)<VI iNIT0Y3c<;[>e ^<5cN- ^ Y s. 1. — ^ Ms. Nni. . . . — ^ Ms. +|OYCii.. — ' c i'"" add. s. I. 
a i' m. — ^ c alter. s. 1. 

COl'T. - C. - 1. 10 JCej^CCOOYNl <5^q2La)Xl NNeNUO+ Np<5^T0T ^hO^ <5cn?ScaK 

k:<5^t<5c <;t>H eTe<5N<5cq <5cqipi no^oy oto^ ^^qV)ici Nxe 
ciu<5ococ ni)e€CTa)N<5cpioc <5<,q<5euci <5i2LeN otcwni 2Le 

qN<5cUT0N UUOq NOTKLOTXl 

Yt^2Le ^ 0T<5ci N<5^q €BOX V)€N niUHcy €neqp^<.N ne r, 
xiocKLOpoc xe ciu<5c7:oc n<5^cyHpi ^cd epoK: €K:<;J>a)N 

€B02V UnCNOq NNH e^0T<5cB X€ OTHl r<5^p OTNlcy+ n€ 
nOTNOTi^ qN<5ca)0T N^^HT eXCWK: <5^N <5cJV?Nc<5^ qN<5^lNl 

unoTCNoq e^pHi cxcdk: nes^e ciu<5c7:oc N<5cq xe ecycon 

•f. 1,6. NT^UOT U<5cpOTj?ea) NT^i5^JVIV0T NOTrOTlN<5cU' lo 
J)i5c niUecy^lBC NT€ 4>P0 N^UeN+ OTO^ k NH eeOT<5^B 

THpOT eTONV) OTO^eu Nccoq xe ^uhn ececycwni n<5cK: 
ijLnipH+ eT<5cK:3.oc oto^ <5cqqoxq encycDi Nxe ctu<5^- 
j?eoc'^ <5cqi3a)T€B unccoxn nnh ' €^ot<5cB oto^ ^ nic- 

T€p€a)U<5^ UO^ N<5crr€IV0C e<5cTl €B0?^ V><5cXa)0T NNH i:> 
e^0T<5cB €Tp<5cCyi NeUCDOT cy<5cT0T^l NNOT^^TJ^CH 
NTOTCe?^Ca)iVOT J3€N <5<5cNU<5cnn<5c NCyeNC niU<5^K:<5cplOC 

z.e d<,nd^ eniue N<5^qcouc epCDOT THpOT ne €tcuot 
€<^"+ 0T0<5 eTi^cooT uneN^ ific nj^c 

XTi^noc xe <5^q+ uneqoToi €<5cpu€Nioc n€x<5cq xe jo 
qoNV) N2L€ nct <^+ nin<5cNT0K:p^Ta)p noc nt^^c^^tj^ch 
N€U n«5cca)u<5c xe NN€K:cye n<5ck: €bo?Vc t^^i cy<5^TeK:- 
+3cno<;|><5^cic epoi N^oq xe <5^pueNioc uneqcyxeuxou 
Nep <;t><5^i e^Be ^^{^'''-^Sy N+norvic xe n<5cVU€i uni^^noc 
knd^ eniue e^Be NiNicyt uuhini n€U Nicy<;|>Hpi €N<5^q- a,j 

ipi UUCDOT b€N <;J>p<5cN Un?CC b€N +OTNOT <5cq^pOT- 
iNl N^q NOTUOTi NeU 0T?V<5cB01 N€U OTn45cpX<5c?^lC 

•tjH. N€U OT?^e6n^,pxoc <5cqT<5c*?va)OT €OTCk:«5^4^oc ncu ' Z.C a<M. s. 1. y i" rn. — ■ Sic. b'ge NOYiNi^a. — ' c aller. s. 1. — 
* N i'"" adtl. s. i. a rec. m. ■•»>•( 1 'i 7 )•« « • 

ni^Fioc kn\ niiuf (-(icori^ MNcqAiA ngu Nf(j^<5^\^YA 
NCeAtnOYN tltlO(l V.hO\ hCN <;{>iou ni* nc^ooy uuo- 
cyi ni^noc At: ^n<v niiue r4<v(l<2,ci>c t<;J> I ne h^en 

+^U)AM N re AiS^NIMX 

i^eN MAWKL Ae HV Ne<*ooY d^ mi<5^P>:mm re\oc ui- 
^^HA iNi uniCK:^<;{>oc eju;^po Neu niinoc Lud^ eniue 
epe NiOMpioN :^{i)x^ eNeciAiA ncu ' ruqc^^AiS^TA 
€T^qN<5^T Ae epoq NA€ «5^pueNioc <5^(l€pa)<;|>Mpi eu<5c- 
tyo) N<5cqueTi vd^^ ne b^N neq^HT xe L rMOMpior^ 
o OTOuq i^cqepOTd) NAe kny eniue Ae (Ticymi n^kl cb 
^pueNioc Ae ic n<5^c^c ihc njac iS^qoYCDpn uneq<5^r re- 
rvcOC <5cqN<5c^ueT eBOiv h,m'~ ^iovl ncu eBOA h,eH niom- 

plON ^lNi5c NTi^^-tcymi N<5cK: NeU NCKLNOTt eT^i5^h€U 
j^pUCNIOC Ae <5cqOpOT<;|>(l)pcy UniBMU<5^ b€N OTTO- 

5 noc un<5cp<5c o<5^:v?^<5^c<5l ' ecy<5^TU0T+ epoq ac nociAcoN 
^1A€N <;|>iou <5cqepK:e2veTiN €OpOTT<5^ivo uniicnoc Lm^ 
eniue €A€n OT(rr>cOA NBeNini epe ^<5^nklopk:c NBeNini 
c^j^OTN unKTivoA (5cqoT<5c^c<5c<5Ni eopOT^i jxipcDU epoq 

0T0<5 NCepOKL^q ' "j^CN +OTNOT IC OT^fMni NOTCDlNl * f. i 17. 

o ecue^ Nici)'h <5cC<;|>cop(y eBOiv ^ia€n ni^rvoA oto<5 
(«^ccDcijeu unijxipcDU' oto<5 ni^<5c?vtcic NBeNini n€U 
NiKiopKLC epe niicnoc UHp nj^htot <5cTbcdx eBOX 
u<;t>pM+ NOTUOTJv^ iXneuoo notj^PCDu niu<5^K:<5^pioc 
xe knd^ eniue &^q6^\ ep<5^Tq uneuoo uni^^nreucDN 

ui UUON ^Kl NTiScKLO cyOM NJ^HTq <5cN 

V)eN OTef<5cnHN<5c xe L OTNicyt nj?c<5cKL1 ^jCDnc^' 

ChOT^ eX€N <5cpU€N10C N€U T€qT<5c^lC THpC cy,5^T€N 
lOTMOC UU<5cT<5cTq TOT€ HlUHCy THpq <5cTCDCy eBO?Vc 

^ Add. a rec. 111. iii fiiie liiieae. — ' e add. s. 1. a 1* m. — ^ Sic. — 
* ^ add. s. i. a 1" m, — ' cu s. 1. — ^ Sic. 

10. - --^-i^^ 168 )t^ — 
h^eU OYNlcy+ Nl3p(l)0T 2L€ qCUiScpODOTT NXC H^ <;[>"+ 

nin<5cNT0KLp^Ta)p <5^piLeNioc xe ^qcDcy €bo<v xe KLca<5c- 

ptWOTT ^-f- NNljXlpHCTl^NOC UOT^t NHl NIOTJVIOC 

nipeuj^CBe^c' oto^ €T<5cqI Nxe Iot?Sc10c nexe <5cpueNioc 

N<5^q Xe jXlOTCDty NT<5cep OT N<5^K:^ ty<5cTeN KieKLOTXl r, 
niUHCy NiSeTtDOTNOT €^pHl eXCDl NCC^^l CDNl CXCDl 

loT?vcioc xe ^^qKLOTq eni^noc kniK, eniue u^u<5c^- 
concN^T nex<5^q N<5cq xe n<5c^ ncon ojeN^HT b^- 

pON U<5cpe T2.0U VL^i- OTtDN^ €BO?Sc NKieCOn J^CN 

^UH+ UTiMUHty ni<5crioc xe knd^ eniue ^qq^ NNeq- i 
T *B<5c?v encytDi eT<^e oto^ ^cqTCDB^ ^quotyi ei^oTN 
e^cpueNioc ^q^To^ eNeqB^c?^. Neu NiK:eu<5^Toi THpoT 

I^eN +OTNOT k nij?e<5cK:i ep^N<5cj^CDplN C<5cB0?Sc uucdot 
OTO^ <5cTN<5cT UBO?Sc <5^qXCDNT NXC <5^pUeN10C CqOTCDty 

eepB<5^c<5cNi^iN u<;|>H e^0T<5cB niUHty xe THpq <5^TCDty i 

€BOiV Xe TeNN<5^j?C<5cK: ^N €epB<5cC<5cNl^lN Un<5clpCDUl 
N^UHl lCXeN n^lN<5cT 

OeO<;^<5^NHC A€ niTOUHCTlK:OC NeU CCDTHplXOC 

nicTUBO?ScOc'^ <5cTk:otot e^pueNioc nexcDOT N<5cq xe 
neN^ ^piefCDpi^iN un<5cipcDui ebpni epcHUi ntot- . 

J^OTBeq ' UU<5^T 2Le OTHl <5^K:ty<5cN€pB<5^C<5cNl^lN UUOq 
K)eN n<5clU<5c CeH6^^\ CDNI eXCDN OTO^ C€N<5<,<51 jXlpCDU 
epON <5cN0N r<5cp TeNCCDOTN NNlpCDUl NT€ T<5^inO?^lC 
^<5^NT<5cCl^CTHC ' Ne OTO^ C€N<5c+^C0 €pON ^N 

6ti epe n<5^i tyon un<5^ipH+ <5^ql ebOTN €p<5cK:o+ - 

Nxe ^poK:e?^i^Noc ni^nreucDN Nooq n€U c€B€cti1- 

Noc e^TMq NXOT? eu<5cpHC e^pOK:e?sc?^i<5^NOC ^^CDq 

•f. 118. icT<5ciq N^^nreucDN er+ uno?^ic *+no?scic ^nhc ncu 

+no?vic neuxe Neu +no?^ic k:<5^ic epe xiok:?VcHti^noc 

' ^ n<lfl. s. I. ;i rec. in. — ' Sic. — ' Sic. — * Sic. Loge X€ ^&.NCT&.- 
ClicCTHC. '» »*i i r.' i*< « Ch^J NCt)OY OYO^]^ (•(jOY(t>pn uiKDOY f/:HUi ^pue- 
Nioc xe iV^iopoYCdn^^^» tiiii^noc mi^ niiue Mr^eqAiA 
Neu Nt(|(J<vx^YA Ncel' NOYKOx?v^^piON er<e(juoi r*<ce- 
Tmq iM^poK.e?^M<5^Noc iii^HreucDN Neu ceR<5cC riicNOC 
r> niAOY^ Nce^iKl e^iHUi NcebOOBeq uu<vt 

6t^yt^7^o ac unii^Fioc ln<5c niiue euiAOi &^q\ 
N2Le ioYXioc <5^(iep<5^cii<5^/;ecoe uuoq nex<5cq N<5^q xe 

+cyiNI tpOIC Il<5^ICDT eON<5^Neq i^pin<5^UeTI b^N NITO- 

noc ' eTe)eN<5^^cox tpcwoT epe nc^c +xou h&.k cy<5c- 
TeicxcDic eBo^c uneieicra^N eooT<5^R oto^ b^N nxm- 
^pe lOTivioc xe n<5^i uni^noc kns^ eniue <5^quoTt 

eBCDKL B NT^^q <;J><5cTCT0C NCU OCOAIUOC <5^q+ €T0T0T 

uniicnoc knd^ eniue eopOTcyeutyi uuoq cy<5^TeqxcDKL 
€RO?s. uneqi^rcDN ni^^nreucDN xe n€U nixoT^ <5^tt<5c- 

5 7S.CD0T eni3.01 NeU OTBOHOlJ^ UU<5cT01 <5cT€p<^CDT CpHC 

ty^cTOT<;|>o<5 €+no?vic <5nhc *h,en nxiNOpoT<;J>o<^ eoT+- "pB. 
ui ctuotI' epoq xe <;t>OTO^ nni^cUhot c<5^ neueNT 
u<;|>iicpo eTi5c niOHOT yz&^ nixoi eBOiv <5^t^uoni eni- 

XpO N€U <;|>H €O0T<5cB 0T0<5 ^ 0T<5^rr€?^0C NT€ nS 

n KLiu enc^ip nknd^ eniue n€x<5cq N<5cq xe C€btcdtk. 
cb nitycDix nt€ noTpo njzc 2Le <5cqV)CDNT e^oTN epoic 
Nxe neiepc^cou n€U neKL^rcDN <^<5ci r<5cp ne niucDiT 
CT^c ncfc ceBTCDTq n<5ck: €0P€k:2lcdk: €box nt€k:6uo- 
^cOn*. eooTiS^B Nj^HTq 

T) TTi^HreucDN xe n€u nixoTf <5^Tep r n€<^oot 

€TU0N1 J^eN niU^c eT€UU<5cT €0B€ niXOCeU" NTC 
NIOHOT' U€N€NCCDC ^TT<5cUCD0T X€ OTON OT€p<^ei 

c<5c neu€NT N+no?Scic epe ^<5cNnot+ Ni^HTq tcdotnot 

Ui5^pON eU<5^T NTeNOTCDCyT UUCDOT 
' c s. I. — - Cf. M. Rabis. Auctarivm — ' y s. \. 1M€ OYON OTJCiS^CTpON NJ^HTq €pe niTplBOTNOC ^Hty 

e3.a)q Neu niu^^toi €cy<5cTU0T+ epoq xe nxcDu' 
NTJceuHN (ScqoTCJDpn Nxe ni^^nreucDN xe ntotIni 
N<5cq n^<5^nt€bncdotI a.e NTOTcye' ncdot eniep<j|>ei 

,119. NTOTOTCDCyT^ NNINOT+ V>eN +OTNOT 1 NIT€B*NCD0TI 5 

cycDcyT unoTcyxeuxou uuocyi enTHpq niicnoc xe 
^n<5c eniue n€2L<5cq ncdot xe qoHh^ Nxe n<5^cx ihc 
n^c xe TeTCNN^cceN n^iucDiT eBO?v ^cN cy^TeTCN- 
+^no^<5^cic epoi xe <^(5ci ne niucDiT eT^ n^ ^<5^tyq 

NHI e^plXCDKL eBOiV NI^HTq NT<5cOIK:ONOUI3^ 0T0<5 J)€N 10 
+OTNOT <5cT<;|>CDpcy JULniBHU<5c h,eH <;[>0T0<5 NNl^cUHOT 

^TOTCDpn e^pHi eniep^ei <5cT^pe niothb Ini uni^cnoiv- 
^^CDN ^iN<5c NTOTOTCDcyT uuoq i^eN niu<5c eTeuu<5^T 
0T0<5 <5^TeNq NCDOT Hi^^HreucDN xe Neu nixoT^ 

N€U NIK:eU<5cT0I <5cT<5ITOT €bpHI <5cT0TCDCyT UUOq i5 
U€N€NCCDC ^T^CUCI ^I niBHU<5c J^CN niU<5c CTeUU^T 
OTO^ ^cT€pK:e2V€TIN e^pOTlNI NCDOT NNIj^CpHCTI^NOC 
CTI^eN niU<5c €T€UU<5cT 

Qifo^ <5ctIni ncdot Hkn^, c<5cp<5cnicDN ninpecRT- 
Tepoc NTe <;{>0T0<5 NNiicueT n€u cbpiON nmpecBTTepoc .o 

NTe HfTCDU NTKieUHN NeU ^BICDN <;|>H €TOI Ni^<;|>€ eTKLe- 

UHN Neu eTxeucDN nipeu<;t>OTCDiT Neu neTCipi nipeu- 

•px. +?NcOX N€U ^^^NKieUHCy NjXlpHCTlicNOC *THpOT NTC 
niUA eT€UU<5^T €<5cTCCDT€U epCDOT XHUOCl^ <3<5cNOTON 
NJ3HTOT <5cTbOOBOT ^<5^NK:ej?CCD0TNI X€ ^TOJVOT .:> 

NeucDOT ^i nia.01 nexe ni^nreucDN N<5^n<5^ eniue^ 
xe ic neK:^ <5ci^pOTeNq un€K:u^o eBO^c ^in<!^ a.e 
NNeK:cyxeuAOU Nepu<5crii^ icxcn n<5ciN<5cT ni^noc xe 
Lnd^ eniue <5^q^uoNi uni^noJv?^CDN <5cqp<5cbTq ebpHi 

' .SVr. Cr. itif«'iiiis \. ^i. — - Y s. I. — •■' T .-illfr. s. I. — ^" Ms. nilie. exeN iiiiCiV^i id^i\6\ n<V(| MOYNityt dueTA^p^MT 
^(j^a)N:\ uiiopor<oc iini^MreacDN b^po(j oto^^, <v(jc<v 
^♦OTi eNio-rpct^o-Y Nea notnotI er6<5cbeu Mi^^^nreucDN 
xe <v(|tio<* NxcnNr ea<5^cya) <5^c|opoTxa)r^ Nruuoi 
r» Nre NecjoiBC oto^^. NceiVcy(j eiicycDi NCi5cAa)cj Nr not- 
NOT cy<vre Meci<5cNK:e<;[><5^?^oc cyoTo eROiv y,eu pa)ci 
N6U. necici),5^i 0T0<2, ueNeNca^q ' <5cCiopOTj?c<5cq eiiecM i 
^^qopOTiNi eBOX NNeqcyorv. Neu NeqN^^A^i nii^rioc 
xe N<5^qepeco<5^Necoe <5^n ne ci)<5^ e<^jvi nb<5^c^noc 

10 X^l^^^^^^TO'^'^ O^ ^^^ Mli^CeBMC N<5cON<5^I <5^qOpOT- 

iNi Hd^q NOTj?e<5^^^*)ciON <5^qopoT^iOTi eMecMT epoq-f. ijo, 
OTOHN Neu OTeuBpe^i Neu oTNe^ oto<^ <5cqopoT- 

Cd^^f b<5^pa)0T cy<5cT0TBepBep <5^qOpOTCa)N^ NNeNAIX 

iiMiicnoc Neu Neqcr<5^;v<5^TX Ncej^<5^:v?v<5c uuoq CMecMT 
15 enij;c^?N^K:iON oto^ <5cqopOTiNi NOTcy<vix NBeNiMi 
eq^cOMcy- Nj^cpcwu Nce^iTq €J)OTn €Mequ<5ccyx NOTi- 
N^u cy^Teqi €R0^c v^CN Mequ45^cy2L Nx<5c(re ' eT)^i<5^<5iOTi 
xe u<^H eooT<5cB eMij?c<5c?vjeiON <5cTN0Txr> eMcycDi Nxe 

^<5^NT€iVTlXl eTB€pB€p i^cTpCDKL^ NNIU<5cT01 N€U 
90 NlUHCy CTO^l €p<5^T0T 0T0<5 MlU<5^pTTpOC eO0T<5cB 

<5cqi eMcycDi eBOivi^eN nij?c<5c?vK:i0N uuon <5?vi nt<5cKlo 
cyon Nj)HTq <5cN eMTHpq h^en +otnot <5cT+ NTeq- 
i^MO<;|>^cic eopOTcbivi NT€q^c4>e 

G^^N^^iTq 2^e e<^u^^ umik:o?v<5cCthpion k C€b<5cC- 

ri.") Tl^NOC MlAOTf OpOTUOT+ epOq M€X<5cq N<5cq UM<5cl- 
pH^ Xe €M1U€ CCDTeU NCCDl UM€pUOT nk:<5ck:cdc <5cq- 
epOTCb N2L€ MlicHOC €M1U€ n€X<5cq N<5cq *X€ N€ OTON " j^. 
OTpCDUl Np<5^U<5^6 €OTON NT<5^q UU<5^T ^<5cNUHCy 
N^TM<5cpj^CDNT^c €OTON NT<5cq N<5<5cNCyHpl UUAT OTO^ 

' Sic. — ■ Sic. n add. s. 1. a r m. — ^ Sic. Lege nx^l^h. ■•o.( 152 )^ — 
NeqcyHpi ceccooTN N^ueTpicU<5c6 unoTicDT Lhok, xe 

^O) tcCDOTN N^UeTp<5cU<5cO Un<5cN0T+ CTJ^eN NieCDN 

NTe <^OTa)iNi <5^icoTTa)N ' n<5c^HT ebOTN epoq ^\nd<, 
NT^ccTi NOTuepoc j^CN TcqueTOTpo nexe niAOTf xe 
d^Kja&^c b€N nexL^HT euoT hks^kwc nexe ni^^noc 5 
kn6^ eniue Hd^q xe niuoT €+n<5cUot Nj^HTq Ne ot- 
uoT <5cN ne <5c?^?s^\, OTCONK) NeNc^ ne <5cqepoTd) Nxe 
^poKLe?^M3cNOc ni^^HreucDN nex<5cq unixoT? unM- 
pH+ s.e jx:<5c n<5ci<5cT^<5cTHC CBO?^ ^iN<5^ Nceci)?^i NTeq- 
k^e NTeNUTON €bo?^ ^<5cpoq e^Be xe Nequ^n^ 1 

Td^^HO UUON Cej^Cl) UUON <5^N ecye eniUCDlT €T<5c 

noTpo OTOpHTeN epoq 

IsIi)eecTci)N<5^pioc xe <5cTcci)k: uniu<5cK:<5cpioc kn^, 
eniue e^poTcbJvi NTeq3c<;t>e N^oq xe niu^KL^pioc ne- 

X<5^q NCDOT Xe ++^0 €pCl)T€N J^<5cT NOTKLOTXl if) 
f. ini NT<5cCy?^H?^ Un<5cNTeT€NCi)?^l NT^^c<^e * NlKLeCTCDN<5^- 

pioc xe <5cTepcTNjx:cDpiN N<5^q e^p€qTCDB<5 niA.noc xe 
knds, eniue ^cqKCDt uneq^o enc^ n+<5cN<5cTO?ScH ^cq- 
TCDB^ eqxcD uuoc xe n^cS Ihc nj^c ^otcdn nhi 

NNeK:nT?^H e^0T<5^B NT<5^i ej^OTN NJ3HTOT NT<5^0TCDN^ ^n 
Hd<.K €B0?^ Nl<5crr€?^0C NT€ <:|>0TCD1N1 N€U Nlj?e€pOTBlU 
6^\ €p<5cT€NOHN0T N€UH1 ^cUOT cy<5cp01 U<;}>OOT CD 

n<5cCx Thc nj^c cycDni nhi nboh^oc ^51 niucDiT cy<5c+€p- 

^cH^cNT^N epOKL J^eN n€K:BHU<5^ eTOl N^0+ J3€N n2LlN- 

^peqKLHN xe eqTCDB^ Nxe niicnoc kn^. eniue <5cq<;}>0N<5 

<5^qN(5cT eNl^?^CDOTl NT€ 10T?Nc10C CTO^^l €p^^TOT €T- 

ceBTCDT enAiN€pcK:€n<5c^iN uneqccDU<5^ k6<^t&. <:{>ot<5^^- 
c<5^^Ni unoTC^c 0T0<^ nex<5cq Na)OT 2Le <5cTcy45cNcbM 
NT<5ci^<;j>€ i^picK:en<5^^iN un<5^ccDU<5c nk:<5^?^cdc oto<^ cyiNi 

' Sir. L»'|ro &.icoYreN. •I».! ir»3 )^«— 
NCA. OYAOi NTeTeNi(Vxoi fpocj NTc ler^o^ I ctjA. 

^U^NOCDUC NN<5ciO'l 

(Jti eqAO) NN<5ci ic neN^ mc nyTc <5^(|6^i ep^Tq 
Ci^ncycni Ciuoq i^er^ oynkij I ncdoy oyo<» ^ iiiu<5c 

r. TMpq epOTCDlNl HA NKLCDR NCOIl ^CDCAe NTe IllUMCy 

2L0C Ae 0T7:pci)u *ne eT<5cqi cro^ b^N T^e eqoTa)aj pn. 
epoic<^TeN nexe iiica)rMp unii^noc LniK. eniue a€ 
T^ipMNM n^k: cb n<5cca)rn eniue 6po uuoie oto^ 
^.euNoui^ unepep^oi' xe ^noxl i^tyon Neu<5cKL ni^noc 

xe b€N nxiN0peqN<5^T eneNCx imc n;^b k neq<^MT 
OTNoq NbpHi NbHTq ^q^iTq ebpMi <5^qoTa)cyT uuoq 
nex^^q N<5cq xe n<5^^ oto<^ n<5^N0T+ i^oTCDcy eopeic- 
epj;c<5cpi^ecoe nmi N0TeTMU<5^ nexe niccDTMp N<5cq xe 
^a)B NiBeN eTe)eN<5^epeTiN uucdot +n<5^tmitot nd^K 

5 ne^ie niJ^noc N<5^q xe f OTCDcy ^in<5c pcDUi nibcn 

eON<5cCyCDNI ' J^eN T<5^nO?SclC l^CN XlNCyCDNI NIBCN I^TCqi 

€n<5cTonoc NTeqoTCDcyT excN n<5^ccDU<5^ oto^ NTeq- 
Ta>B^ uuok: j^cn n<5^p<5^N NTe)eepj?c<5cpi^ecoe ncdot 
uniT^^jvcTo ne2Le niccDTMp N<5cq xe cd n<5^ccDTn- eniue 

H) +XCD UUOC N<5cK: 2Le l^eN TCKLB^^cKLI UU<5cT<5cTC ^n 
<5c<VX<5c OTON NlBeN I^CN U<5^1 NIRCN eON<5cCyCDNI J^CN 
XINCyCDNl NIB€N * NTOTi NTOTOTCDCyT eXCN neKLCCD- * f. 199. 
U<5c eO0T<5cB OTO^ NCCTCDB^^ UUOl J^CN n€K:p<5cN +N<5^- 
€pJ?C<5cpl?eC0€ NCDOT UniOTX<5cl OTO^ ON +N<5cep€ 

:^r. n€K:p<5cN epCCDIT J^CN niKOCUOC TMpq +N<5cOpe ^<5cNUMCy 
N<V<5^0C 1 eBO?^ J^eN U<5cl NIB€N NCCOTCDCyT e2LeN 
neK^iVTU^f-^ScNON eO0T<5cB 

U€N€NC<5c N<5ci L ni^noc ^^n<5c eniue K:oTq eNiK:ec- 

TCDN<5cplOC n€X<5cq NCDOT X€ ^^UCDINl XCDK: €BO<Nc 
' Anlea scriptimi e^N&.tyu)ni , dein emendatiim a r m. — ' n alter. s. i. ( 15^ ). i UniOT<5^^C<5^^NI eT<5cT<^0N^€N dUOq NCMTeN OYO^ 

j^eN +OYNOY <5cY+ NOYjx:<5cUoc epcDq <5cYca)K: uuoq 
^cYobM NT€qic<;|>e eooY<5cB <5cql eB02v j^eN n€qcc«u<5^ 

N2L€ OYCNOq N€U OYepC!)+ 0Y0<5 L U^ fl NTCqU^c- 

Kd^^ik n-f-rjan <5cqep<5^cn<5c^€C^€ uuoc i^qTHic ei^pHi 
eTCTO?^H uni<5^p;^H<5crr€^cOC e^0Y<5cB uij?c<5^hjv oyo^ 
icqojvc encycoi €ni^hoyi Neu<5cq <5cq+j?c?^ou excDq 

V)eN OYCbOY N<5cTC<5cXl UUOq N^pHl V)€N T€qU€- 
TOYpO 

1J€N€NCCDC k NieBl<5^1KL NT€ lOYMOC INl N^^N- k^ 
CYNXONION ehOK eT<5c nOYCX THITOY NC!30Y N€U 
•pi. <5<5cNC^01NOYqi eN<5cCyCD0Y *<5^Y€pCK:en<5c^lN uncci)u<5c 

uni^cnoc NV)HTOY <5cYT<5c^cOq €0YKL0Y2Li nck:<5c<;[>h 

^YCp^CDT NeU<5cq cy<5c -f^^cNeUpCi) NT€ cyUOYN €T<5cY3c- 
UONl enij^pO ^cYCyiNl NC<5c OYTCBNH <5cYT<5c<VO^ nccD- 

u<5c uni^noc epoq oyo^ k OY<5crr€<voc nt€ n^ 

dUCDlT J3<5^XCD0Y cy<5cTeqeN0Y €n<5cNK:0YJV€YC C^pHC 
N0YU<5c ecy<5cYU0Y+ €pOq X€ nX€<VB<Nc^ OYO^ L 

niT€BNH 6^1 €p<5^Tq j)€N niu<5c CTeuu^cY ^nnne ic 

OYCUH <5cCl €BO?S. J^CN nCCDU<5c Uni^cFlOC €C2LCD UUOC o^ 

2.e ^<5cYCT0c N€U ^eoTHUoc j?e<5cT enecHT €n<5ciu<5c xe 
^<5^i ne niu<5c €t<5c ncx ^<5^cyq nhi j^eN +oynoy k 
ni€bi<5c1k: NTe lOYXioc j?ccD unccDU^ uniJ^noc ^n<5^ 
eniue enecHT eniXH N<5^pe ^<5cNcy<voK:cyi Ncye nxcdit 

N TOTOY ne <5^YT<5^0Y6 €BO?Vc J)€N +OYNOY N^^NK:<5^p- ,.-) 

noc eY<^>epicboY 

y^en nxiN^poYccDTeu xe Nxe NipcDui nt€ rid^H- 
K.CD?N.€YC ni+ui €T<5^YA<;|>oq NVjHTq N€U nioocy THpq 

€T€UU<5^Y <5^Y1 CBO?^ ^^?^^ THpOY N€U ^<5cNcyOYpH NCOOiNOYqi Nea ^^.^^r^KYpd^r^ u^xi C^^r^cfc ueii z^^' 
A^x NAcni r *Nt:u ^Mi^d^i ncu ^;^^NCYNAornoN *(. i-.:r 

0Y0<2, <5^T)C0C(l ' UKd^T^dK ^tN OYNItl) ! rVi <5^i6 iVYTia) 
UH€t|CtDU<5c b€N OTTOnOC h^TCN n€qty<;j>Np ^^UUO)- 

f) Nioc ti)<5^T0Y)ctnT NA(| NOTCiocxNCii^ Kyi^. ncq- 

Unty<5^ 

QTO^ UeN€NC<5^ ^^'''^NUHty Nf^OOT <5^N l. H\k- 

>cti)OYi i^re ioY^cioc klotoy ^d^ noYCc <5^Yr<5^uoq 
e^cwB NiB€N eT<5^Ytyti)ni uniicnoc knds. eniue niu<5^p- 

o TYpOC NTe njXlC NeU NltyiVOICtyi Ntye f^ACDIT eT<5cY- 
^IpI eBOrV b^N N0Y2LIX <5^Y+0Y(b N<^<5^NKL(5^pnOC 

0Y0<5 <5cq+(boY u<5|>+ Neu niicHOc i^n<5^ eniue 

j^nok: ne ioYiVioc <5^icbM NNi<jYnouNiu<5c i^tc 
mJ^noc kn&^ eniue Neu nixou eT<5cq<5ciTOY <5c1j^<5cY 

5 V)€N n<5cHl <51N<5c NTC HeqCUOY " tytDHl b^N N<5^UAN- 

tycoHi <^'t He eToi uueope epoi ^nokl ioYr^ioc 2Le 

UHITOY^O eX€N NeqXOU OYA€ UHltblVl CBO?^ NKHTOY^ 
eBH?Nc eNH eT<5^1N<5cY eptWOY NN<5cB<5c?^ NeU NH €TM- 
COmOY J3€N N<5cU<5ctyX NeU NH eT<5cY2LOTOY NHl 
,o NXe N<5^eBl<5clK: 2Le <5^Yty(l)Hl UUOq <^~+ Xe HlU<5clp(DUl 
<5cq€p<5UOT NHl ' eOpeq+ NOYUeT^cTeUl NNIOYpCDOY 
N<5cN0U0C *€cyTeUOpOYT<5^<5NO UUOl €iqi U<^p(«OYty • pTR. 

NNH eooY<5cB j^eN H2LiN0pecp<5cN<5cq u<^~t Neu Hi^noc 
knd^ emue ecoTT €B02v j^eN n<5cNobi Neu n<5c^cNouiJc 

,:, (5^<5cl He HlpH+ eT<5cqX(DKL NTeqU<5cpTYpl^ €O0Y<5cR 
ehOT^ NXe HlX(Opl UU<5cpTYpOC NT€ HJ^C Hli^nOC 3cH<5c 

emue ncoyh uhi*cBOt €hhh e<5cq^(i)<v eHClci ty<5c 
<;|>H CT^^queNpiTq h€nS Ihc hj^c Heq^rtONOoeTHC ' q add. s. ]. a i" ni.. — " ne add. s. 1. a i" m. — W s. 1. — ^ i a<ld. 
a 1 ' 111. '-t-9*[ 156 )•€<— I uuHi eqepcy<5ci Neu nh e^OT^B THpoT b^N meTOYpo 
nni<:|>hotI eqCi^uoT ej^pHi • excoN THpOT ^^non V)^ 
NipeqepNOBi 

6cecycDni xe n<5^n THpoT cb N^ueNp<5c+ e^peNxiui 
N0TN<5ci N€U OTn^ppHCi^ uneu^o unS ^eN neqBHU^ 5 

€T01 N^0+ ^lTeN Nl+<50 NeU N1T(1)B<^ NTe ^H €T€N- 
€pty<5cl N<5^q U<;{>OOT niU<5cpTTpOC NXCDpl NTe nj^c 

iHC ni3crioc kn^, eniue j^eN ni^uoT Neu NiueTtyeN- 

<5HT N€U +UeTU<5^1pCI)Ul NTe n€NCX OTO^ n€NNOT+^ 

OTO^ neNCCDTHp Thc njicc ^d^i eTe eBOiv <^iTOTq epe i.» 

CbOT NlBeN NeU T<5clO N1B€N NeU npOCKLTNHClC NIBCN 

epnpeni u<;t>iCDT Neu<5cq n€U ninN<5c e^0T<5cB Npeq- 

T^cNbO OTO^ NOUOOTCIOC N€U^cq [+NOT N€U NCHOT 
N1B€N NeU cy<5c €N€^ NT€ NieN€<^J TMpOT [^UHn] ' Sic. — ' Quae sequunlur, poslerins adiecla fuere. Poslreruae lineae 
(luae cum membrana resectae. ( ir»7 »^— *+ii^prYpii^ Mie nii^noc oeoxopoc ' nicipi^TH.xA^Tnc • CmI. Vnilr. 
nixcDpi ua^pTYpoc n re neNOC ihc nycc d)H erA^qepo h€M 'V''** ''^'' 

• f . 1 7 •» . 

icra)N NmeN eoNi^Neti e^pin ei^eri ^pi^w anyzc ajA^reqei 
uni^ivoa iiuA^prHpiKON erA^q^oKC cro.x f^eri OYaeTreri- 
5 Neoc NCOYK uniAcROT enrin b€N OY<jipHNH r'4Te ^-i' i^uriN 

j^ctycniii xe b€N Nie<2.ooT nre ?^\OK?^)n\kuoc 
noTpo NiS^NOuoc- h€N +u<5^<3io Npoani NTe Teque- 
TOYpo eTC -fUiSc^^ni Npouni Te ntc u^^huiniJ^noc 

NlOYpCDOY N<5cCeBHC iScTTOTNOC' OYNJCy-f NXICDFUOC 
e^pHl eXCN NljX:pHCTl3cN0C eTb€N +OIK:OTUeNH THpC 
OYO^ <5cTCb<5cl NOTXl<5cT<5crU<5c CBOIV b^N U<5^1 NIBCN 

€T^H h^ noTeptyityi eqchHOTT un<5^ipH+ xe i^NOK: 

ne XlOJCXHTl^NOC niOTpO N<5^TTO]Cp<5cTCDp ' +ep)C€- 
?S.eTlN NCO*TeN THpOT pCOUl NIBCN eTCyOH b^N h. 
5 T^cejOTClJc €Op€TeNtyeUtyi NN<5cN0Tt ni^nC?^JVCDN 
N€U +^pT6UlC'' N<5cl ne3.<5cq €T<5cT+ NHI Un<5^1T^l6 
N€U n<5cl€ptyityi 4>H €T€ NqN<5cOTCDtyT ^N NN<5cN0T+ 

€TCU<5cpCD0TT N<5ci eT<5cT+ unij?c?^ou eXCN T<5c^<;f>e 

lr,€N OTCDOT +€pK:€?^€TlN eOpOTJ^CDTCB UUCDOT b€N 
ao OTU€T<5cT+3cCO J^eN pCDC NTCHqi N€U XINUOT N1B€N 
CT^CDOT NT€ ni2clJe<5cCTHplON 

gT^Ttri OTN NNlCj3<5cl NX€ Nl<5cpjX:CDN X:<5^T<5c JX:CDp<5v, 

^TcycDni eTj^OTj^eT nc<5c nij^PHCtiJcNOC ic^cT^^ ua 

eTbCDTCB NCCDOT THpOT J^CN 3.1NU0T N1B€N €T- 
a5 ^CDOT ^<5^N0T0N UCN €T+ UUCDOT NNlOHplON <5^N- 

K:ej?ccDOTNi x€ enijx:pcDu <5<5^nk:€jx:cdotni xe eT- 

' Logo -eeoxcwpoc. — ' Antea scriplum n^^noooc, dein oo obiiteratuin, 
ac uo a prima manu s. 1. additum. — ^ Sic. Lege &.YTOYNec. — * &. i""' 
add. s. l. a 1* m. — ^ c s. i. — • — 1^>.( 158 U^-- 

l^CMTeB UUCDOY J^BN pCOC NTCHqi h^BH ^d^l XC OYN 
OYUHty N<5cT(flHni UUCOOT ^S^TCTl unKTpo ' <5^Tep<;[>0plN 
Unij?e?ScOU N<5cTT<5cKLO 
* 1.17:5. C^T€U X€ +NOT emeTXCDpl *NOT<5c2VOT NC<5^ie 

eneqp^N ne ^eoxcopoc ^d^\ xe N<5cqoi NCTp(5cTHX<5^- 5 

THC OTO^ UU<5^T01 N3.a)pl eX€N Tj^U)p<5c N+^lN<5cT02VH 

e<5^TCV)HTq eoT?^eriON NTe 0TT<5^ru<5^ eTUOT+ epoq 

Xe U<5cpTTClCDN eTi5cTN<5^T 2^e NXe NlOTpCDOT eNI- 
U€T2.C!)pI NT€ ni^nOC -eeOACDpOC i^cTJ^OlCq NCTp<5c- 
TH?Nc<5cTHC ^^T+ N<5^q N<5<5cNUHty UU<5cT01 €^pOTj?C^T i 

V)<5c neqepcyicyi n€U TeqefOTCi^ oto^ <5cT0T0pnq 
ehOT^ enmojveuoc N<5^pe noTpo uei uuoq €U<5ccycD ne 
OTO^ eq^o?s^ NTOTq e-eBC TequeTXCDpi n€U TequeT- 
' Ci5ci€ ecycDn xe on NT€q^cD?Sc enmoxeuoc cy^s^pe 
nmo?^€Uoc- <:{>cdt j3<5c2.CDq eT€p<50+ V)^cTeq^H THpOT 

^CDCXe OTN NT€ neqp<5cN €pNlcy+ )3<5^T€N NlOTpCD- 
OT THpOT NT€ NlpCDUeOC N€U NlOTpCDOT NT€ Ninep- 
CIC €^B€ Xe N€ OTnO?SclU«5cpj?COC nC OTO^ NS.CDpl 

eu^cycD 

^ccycDni xe i^eN ot<5^i nni€<500T" eqjxiH j^eN .. 
•X. nmojveuoc eqeNVoT i^eN mexcDp^^ epe N€qu<5^T0i 
KLCD+ epoq ^nnne ic ncN^ iRc nj?cc ^cq6<^i ep<5cTq 
c<5^ncycDi uuoq <5^qK:iu eneqc<;j>ip nex<5cq N<5cq xe 

TCDNKL e^Be OT KLeNKLOT epe ni^^rCDN CHp CBO?^ eT<5^q- 

Ne^ci xe encycDi j^eN ni^^iNiu oto^ eT<N.qN<5cT enct 
<5cqep<^o+ eUiSccycD oto^ <5cqc^epTep nexe mccDTHp 
N^r<5^^oc N^q xe <5^k:cotcdnt xe ^cNOk: niu nexe 
niu<5^KL<5^pioc N<5cq xe u<^H cb n<5c^ ++^0 epoK: e^peK:- 
T^uoi xe nook: niu eK^cyon Vyen n^^^micyf N(jboT 

s. I. — ' Sic. Lcge nino?s.eaioc. — y s. I. xe OYMi r<vp i^eu iiAmopiN^Y fpOK <Scia)ci)in v^eti 

O^VNiajl N<2.0''' «5 HiVOC IlCAt nOC N^(| AC ^NOK Iie 

inc iieicoTpo daMi eoBe oy leepiior^eiiiN cacn oiroirpo 
ecy<v(|aoT rtt^Nic Nreiccye n^^ic Nxeicepi^rcnNiuecoe 
e<^pMi exeN ii<vp<VN c^u^. NxeicO^i dni^r^oa eN«>^o- 
xtDU b€N iMieroYpo ^eN Ni<;t^MOYi aii leipi OL<j>aeTi 
<5cN ti) oeoAtrpoc ' uniCMOT ex^iccytDNi eiScicAOC 
NNH eTieti)+ epoic Ae ^uoi nc ^iepUiScpTTpoc ^a) 
ne *exeN ^pd^n vlu^c ^in<5^ NTeqep otn<5^i ncumi i 't'»- 
. h€N TeciueTOTpo 'hNOT xe niCMOT ne ^&^\ eopeieoT- 
tWN<^ un<5^p<.VN eBOiv uneuoo un<5^iicNOUoc NOTpo 
^N<5^ajen OTUMty r<5^p nk>ici e^piii e^eN n<5cp<5cN 
xeuNOU+ OTN UHepep<30+ +a)on Neu<5^KL y^en Neie- 

OXT^^IC TMpOT TtDNie U<5^cye N<5^IC NtyOpM ' eCTjXlHTOC 

, +nOiVlC NTeKLb^TCB Un<5^I^p<5clCtDN CTOTtyeucyi 

UUOq <^<5cl CTTiS^ieO NNI^^Tj^H NTC NIj?CpHCTl<5cN0C NM 

eTHM epoi N<5^i 2^e eTd^ nictDTHp xotot N<5^a <5^q+ 
N<5cq NT€q<5ipHNH iS^qcye N<5cq entytDi eNi<;t^HOTi j^eN 
OTtboT N€u N€q<5^rre:voc eooT<5cB 
y 6T<5^qTtDNq xe NtytDpn Nxe ni<5cricc oeoxtDpoc 
<5cqjx,tD NNiu<5cT0i V)€N Hinorveuoc uneqT<5cUe ^m 

l^eN NH eON€U<5cq emUTCTHplON OTO^ eT<5cq<5^?CHl 

eneq^oo ^s^qcye N^q eeTjxiHTOc +noMC nc oton ot- 
xp<5^ictDN ne c<5^Borv n+b<5cKli i^CN OTU<5cNty<5^q€ eTcyeu- 

5 cyi JUlUOq NXe NlptDUl N*T€ +nOMC N€ OTNlty+ r<5cp 7. 

ne eu<5ctya) <:|><5ci xe n€ cy^T+ N<5^q not^^tjxih NptDui 
NOTCon N+pouni oto^^^ <5^TK:tDT N<5^q NOTep<;|>eI CTcyeu- 
cyi uuoq Ni^HTq €T<5cql xe Nxe hichot eopOT+ 

UniptDUl N^q KL^T^ +KL<5c^C <5cTOtD0T+ NX€ NlptDUl 

' c s. 1. — - Sic. Lege NtycDpn? — ^ o aiter. s. 1. — 1^( 160 )k^ - 

THpOT NTe +nOXlC ^T<51 'KL^LHpOC NCU NOYCpHOT 
<5cTicU0Nl NOTKLOTXl N^?v.OT CntyHpi nC N0TjX:Hpi5^ 
NC^lUl NJ^CpHCTl^NH ^cTCON^^q <5cTj^<5cq C<5^B0?s^ N+nO- 

MC 0T0<^ N<5cpe niUHcy THpq CiS^BOX n+b<5ck:i ne 
eTXOTcyT CRO?^ j^^T^H unixp<5cK:u)N €Ti xe epe n<5c1 ') 
cyon un<5cipH+ ^nnne ic ni<5^rioc «eeoxopoc- 6^q\ eq- 
T^.?^HOTT eneq^^o €t^^tn<5^t xe epoq <5ctI eBorv 
j3<5^xa)q ^ THpoT icxeN hotklotxi cy^ noTNicy-f 

€T+T^cl6 N^^q ^WC X€ niCTp^THX^^THC nC NT€ ROTpO 

j^ccycom X€ ct^cn^s^t epoq Nxe m<5^T uni^cJN^oT lo 
^ccocy €BO?Sc ecxo) uuoc s.e n^cx niCTp^TH?^<5k.THC 

*f. 175. ^plBOH^lN epOl 2Le OTNlcy+ n€ n^^^ClNXONC *ne2L€ 

niAcnoc ^eoxcopoc n^^cC xe ot ne eTcyon uuo cb 

+C<51U1 U<5^T<5cU01 N^OC X€ <5^CCl)cy CBO?^ eCXO) UUOC 
Xe ^NOK: OTC^lUl NjXlplCTlJcNH ^ NjX:Hp<5c OTCyHpl i") 

uu<5cT^cTq CTcyon nhi ^ttcdotnot excDi Nxe n<5c1- 

n<5^p<5cNOUOC <5cT(i)?^l UR^cyHpl NTOT X€ NTOTTHiq 

unA.ixp<5cK:(DN eTOTcyeucyi uuoq 

gT^qccDTeu €N^ci H'\e niJ^noc ^eoxcDpoc ntotc 

N+C<51U1 ^^q€pUK:^<5 N^HT eU<5^cyCD OTO^ n€X<5cq N<5^C m. 
Z.e mO 0T7:pHCTl^cNH cy<5cN N^O CT^e?^?VHNOC N^OC 

xe <5ccepOT(i) ecxcD uuoc xe <5c10tcd elxcD uuoc n<5^k: 
cb n^cx xe Inok: otc^^iui njx:phcti^cNH eicyeucyi 

U<^~+ NT€ NljXlpHCTllNOC C^Be ^d^l pCD ds, N^^l^eiV- 
?s.HNOC ^UONl Un^^K:OTXl NCyHpl CTOTCDCy €THiq •■) 

unMXp<5cK:cDN €TCoq ^qepOTcb n<5cC Nxe nilnoc ^eo- 
xcDpoc xe unepep^o+ cb +c<5iui icxeN +not r<5^p 
Tep(5^N<5^T enT<5cK:o un^^ci^HpiON eT^^cDOT OTxe NNeq- 
•m. 0T<5c^T0Tq *e^6<^ epcDui icxeN n<5ciN<5^T cy<5c ene^ 

' ^i adfl. s. I. a 1" m. — ' Lojrc •oeoxtwpoc . — cd s. I. — ^ c s. I. •> »•( hi I l*c « 
(;l <5^YC(t)r(-ll A(" (H\\ NAfe Nlllliaj N roi(| UIIIA.- 

noc 0(-o:\(i)poc ^^ropaj^^j^iipi <5^YepoT(i) nac niothr 
fe*rci)eucyi i-)tN Jii(p<;|)ei nt€ iiixp^ic(i)N evAa) daoc 
diu^noc oeoAcnpoc xe KYpi CTp^THX^inc eajnm 

:. ^cicy^Ni NAe HiApMCtnN ecjceRKnr (jN^cijMpi ' riM 
HOIVIC IHpC OYO^ ClllON ^ivi Np(f)ai N<vcyo<2,i ep<5^ iq 
UHec|doo nexe m^noc oeoAcnpoc Na)OT Ae eci)«)Ti 
NrereNN<5^<;»'l' eiiT^c rereNN<VN<5cT enr^ico diiiS^iAp^- 
KcnN ei\3U)0T xe othi r<5^p cr<5^ iiTic OTOpnr 

o en<5^ia<5c enM^cnh 

Tr>-^P^i^^N ^€ N^quoci)! ne eqb(nNT duoq e+noxic 
0T0<3- N^Lpe neqcycnicy ^cnBc dii^np ' totc nii^noc 
oe6xa)poc <5cq+ NOTnpoceTj^en encycni ^<5c ^i- eqxcn 
duoc xe ccoTeu epoi nox ^f nin<5^NTOicp<5cT(np 

:> <:|>icnT dn<5^6x iIk ^u €T<5^q+xou *dneqnpo<;(>HTHC 

X<5^NIHrV a)<5cTeqbCDT€B dniAp<5^K:(nN NT€ Nlp€UR<5^BT- 

T^WH eicetxou nhi ^(n ncx cy<5^+i:>(nT€B dTi<5^i7:eT 

^IN<5c NTe OTON N1B€N €U1 2L€ dUON NOT+ b€N 

T^e OTxe <5ix€N niK:<5c^i €bh?v epoie n€u neieuoNo- 
o rcNHc NojHpi ihc nj?cc n<5c^ Neu niriN^ €oot<5cB ^ie 
^^cnie ne nicnoT cy<5c €N€^ ^uhn eT<5^qK:HN xe eqTcnB^ 
icq€pc<;|>p<5cri^iN duoq j^cn <:|>uhini dniCT<5^Tpoc 
eooTiScB 45^q3c?vHi eneq^oo epe Teqr^orpCH y^en Neq^Lix 
^^ql CBOJv e^peN nixp<5cK:(nN CT^cnoT 
5 gT^qV)a)NT x€ eV)OTN epoq <5^q(ncy eBOiv eqxcn 

UUOC 2Le +OT<5c^C<5c<5Nl H6<,K h,eH <^p<5cN dn<5cet IIIC 

nxc €cyT€UOp€K:K:iu epOK: eBor^i^eN n€K:u<5^ oto<5 c<5^- 
TOTq k pcnq cyo<5cU d<;}>pH+ NOTcnNi <5cq^€l h,&, 

1 j j^"" p(»i. Hnoas transversas deletnin fuit. — ■ o alUr. s. I. — ' Sic. 
Lege unii^Hp. 

t:oi'T. - •.. - 1. II Nxe ni<5^rioc ^eoxcwpoc <5<.qj3e^cbci)<vq j^en TeqpvcOrpcH 

•T. TOTe €T<5cTN<5cT N2L€ NlUHCy *€T^lNlCy+ NCy<;[>Hpl 
^TCDCy €BO;V eT2LCi) UUOC X€ OTNlcy+ nC 4>^ NNl- 

jx:pHCTii^Noc neNox ihc nj^c ^^"i' uni^noc ^eoxcDpoc sj 
uuoN JceoTiS^i eBHX epoq tot€ i5cC(fi n<5cC uneocoT^ii 
NcyHpi Nxe +7:Hp<5c NC^iui <5cccye Hd^c enecHi ec+cboT 
u<^"+ Neu ni^^noc ^eoxcDpoc'^ 

LIeN€NC^ N<5^i xe L nccDiT unidcnoc ^eoxcDpoc 
cye N<5cq eBOiv j^eN +^^n<5cT0?^h THpc e^Be +xou lo 
€T<5^q<5cic <5cqT<5^c^o xc enin<5c?^<5cTiON Nxe nilnoc ^eo- 
xcDpoc e<5cNTi6jx:i^ ep^cTq unoTpo eT<5^ noTpo n<5^t 
epoq ^^qp<5ccyi JUiu^cycD N^oq n€U nh THpOT'^ CT^euci 
Neu<5^q N45cTU€tI ncdot ne xe erd^q^i unicTpo h^en nmo- 
p^^euoc k:<5^t<5c TeqcTNH^ii. nexe noTpo N^q xe jxiepe ii 

lCTpl ^eOXCDpOC niNlcy+ NCTp<5cTHiV^^ THC NT€ T2L0U 
NNlpCDUeOC N€U N1N0T+ €T<5^U<5^<^I ^IX€N HKl^^^l THpq 

(S^qepOTCD N2Le ni3^rioc ^eoxcDpoc nex^^q xe j^cepe 
1. 177. OTON *NiBeN e^N<5^<5+ md^isi iHC njcc j^cepe ncdtcn nocd- 

TeN <5cN b<5^ NlOTpCDOT Un<5^p<5cNOUOC XC OTHl <5cqX0C ao 

Nxe n<5ccx iHC xe unep+j^cepe not<5^^n<5c^+ +not 
xe icx€N 4>ooT eROJv +61 Ntyeuuo epcDTeN v,<5c niot- 

pCDOT N<5^^N0T+ <5cN0)C 0TU<5^T01 r<5^p NTe n<5^^ IHC 
n:XC niOTpO N<5c^U0T knOK OTJXlpHCTI^NOC un<5^ppH- 

cii^ eiN<5c^+ en<5^cx iRc n^c ncynpi u<^~+ CTONb totc a5 
niic^?^HTHC Na^CDpi NS.CD ' Hj^c nipeqcTpo Vyen <5crcDN 
NiBeN ni<5crioc ^eoxcDpoc nircNNeoc v^eu OTue^UHi 
iS^q+OTcb uneqhCDJC <5cqc<5^Tq e^OTN b^N n^o n2^io- 
)c?ScHTi^cNOc noTpo eqxcD uuoc xe <^Hnne ic nh ctc 

' s. i. — ' C s. I. — ' s. I. — ^ Slr. l.oge NT€. OTK tOI 1111(5^ rOI N<VK «VN At <5^X?V<5^ fihHK Ull<5c- 

101 l^<5^p<Vr(I UIl\CC IHC n/iC ^CajCDIU A€ €I<5^(1C(J)- 

T€tl tN<5^I NA€ AOiervH I l^NOC HOYpO <V(l<;|)a)b NTCq- 

IlOp<;j>Ypi5^ <5^(1C(1)^^H CROrv NC<5^ HI(1(I)I N !"€ r€(li^<:}>€ 

€(lAtt) daOC NAc(l A€ (1) O^OACnpOC H<5^Nia) '^ NCTp<5^rHC' 

OT n€ r<5cqtya)Hi iitxoK *moK r<5^p n€T€p€ ^oiii 7:1« -iri. 

epOKL b€N T<5^U€TOYpO THpC +NOY AC UHnCDC € r<5c 

ninox€UOC €<*pocy e^pHi cacdk: le Nooq ct^^^klcTo noy- 

UHO) NAHUOCION €R0^ €0R€ n<5^ty<5^1 NNIUHty CONC- 

u<5^k: tNOT OTN ^]{ €T€K:oT<5^a)q N;?cpHU<5^ 6\vq n&^K 

UONON Un€p'hUK:«5^<3 N^H r NHI <5^N Nr€K:X(i) un<5ci- 
p<5^N Xe IHC un<5^uoo 

6T^qccDT€U Ae eN<5^i NA€ niicnoc oeoACOpoc 

<5^q(Dty ehOTs. eqxci) uuoc xe cd niOTpo n<5^nouoc 

0T0<5 N^C€BHC NK^tymi <5^N €K:X(D UUOC NHl X€ (Tl N<5cK: 
N^iScNJXlpHUA NT€K:XCD?s^ Vi^^f eBOJV UH CKOTCDty 

eopicon <5Ci) elOTX<5cC neK:ty<;|>Hp <;|>h eT<5^q(ri n+a 

N^iS^T <5cqxcD?^ uneq^ €bo?^ oto<5 <5cqTHiq ^d^\ 

CT^ql eniK:ocuoc ty<5cT€qc(D+ uuon n<5^iN0Bi ^d^\ 

. eqHn epOK: db nin<5^p<5^NOUOC noojc n€U neK:i(DT nixii^- 

BOIVOC <^<5^1 eTOTN<5^<51TK: N€U<5^q e+r€eNN<5c NTe ni- 

jKp(t)u eouo<5 jxiN&rciNi r<5cp frpecDr^eu nt€ *TeK:u€- -1.17«. 

TOTpO XCDp eBO?V CD niX^cXl NT€ <^+ 

GT^^qccwTeu xe eN<5ci Nxe noTpo- «s^quo^ 
') NX(DNT neXiScq uni<5crioc oeoxcDpoc xe cb oeox(D- 

pOC j?C(D NCCDK: NN<5c1C<5cA1 NCOX N<5c1 eT€K:X(D UUCDOT 

un^uoo eBOiV n<5cip<5cN r<5cp xe ihc N<5ctyN<5c^ueK: 

^N eBOiVJ^eN N«5cX12L KLHN epOK: 2Le eK:ipl NOTUHCy 

nc6J2Li enixH Kieui ^cok: xe tuel uuok: e^oTe 

' StC. Lege NCTpicTH^.i^THC. — - Y s. I. 

11 . OYUHcy Vyen nin<5c?^<5cTiON e^Be <^d^\ icboT n^ht 

eXCDKL eJCXO) NNMCi5cXl N<5^1 NHl J^eN OTUeT^Tcymi 

+ci)p)c Hd<.K ani3cno?^?^tDN niNity+ nnot+ Neu > 

+<5cpTeUlC 0U<5^T NNlNOTt THpOT NCU niK:p<5^T0C 
NTC T<5cUeTOTpO ' CBH?^ XC + UCl UUOKL eU^cCyO) 5 
UUON Ni5^1N<5^T<5^K:Oie- Nj^a)?^eU ne UKd^KWC tNOT 

xe ccDTCU NCCDi NTCKLep^Tci^ NNi^cNOT-f ni^^no?^- 

?ScCDN NeU +<5^pTeUIC NH C^NO^CU N+OlKLOTUeNH 

THpc unncDC NTeKLcTitymi b^N nm^?N^<5^TiON THpq 
<5cqepOTcb Nxe ni^cnoc ^eoxcDpoc nex<5^q unoTpo xe lo 
•ix. cb *nico2L OTO^ n<5cT<5ht ^^q^Loc Nxe x<5^tix h^eu 
ni-^i^^^^uoc -^ xe ^cij?c<5^^^Hi encx NNeq^pKficymi ty<5^ 
CNC^* eTeClcymi n^cdot nxc nh e^oTCDcyT nni- 
uotnk: NXix NH eTcyoTcyoT uucdot Nj^pHi V)eN 

NOTlXCD?ScON •' <5cqXCDNT 2>.e NX€ HOTpO <5cq^pOTO?^q ih 

emcyTeKLO cy^TeqcoxNi'' xe ot neT6qN<5^iciq N<5cq mk- 
noc xe ^eoxcDpoc ^qep m€2LCDp^ THpq eqty?^H?v 
encycDi ^^ <^~t cy<5cTe moTCDiNi cy<5ci 

6t<5c cyCDpn Xe cycDm <5cqOT<5^^C<5c^Nl Nxe noTpo 
e^pOTiNi N<5cq umlnoc ^eoxcDpoc exeN mBHU<5^ i( 
OTO^ <5cT€Nq nexe noTpo N<5cq xs ^eoxcDpoc nd^- 

Nicyt NCTp<5cTH?^<5cTHC <5c nCKL^HT ^CDT eCp^TCl^c NNl- 

NOT+ <5^qepOTcb n3.€ mu<5cK:45^pioc m<5^noc ^eoxcDpoc 
ne^L^q unoTpo xe NNeccycDm nhi nt^jxicd nccdi 

Un<5^0X IHC nj^CC NT<5cOTCDCy r NN<5^llXCD?NcON COUCDOTT -u 
r. 17«). OTO^ €TCOq N<5^1 CTe N0TB<5^?v UUCDOT Ce*N<5cT UBO?^ 
d<,n N0TU<5^cyX UUCDOT OTO^ CCCCDTCU <5^N NOTAIX 
UUCDOT 0T0<5 CeX0U2LeU i^U NOT(r<5c:^<5cTX UUCDOT ' Snpplcxe? — ' HA^ alt«'r. add. s. |. ;i r m. — ' s. I. — * /*i. 
XXIV, Q. — ' /^s. vcvi, 7. — " Sic. Lege ty^cTeqcoONi. OTO^^, ctuoaji \u noYfijM tiu(i)oir oifO<2, ceajtDxea 
d^H eYeiNi uiKnoY nac nm tio<5^ai6 uiia)0'r ueu. 
OTON NiftCN t r7:ci) n^oiioy tpa)OT ' n^i ac e r^^q- 
coouoT NAe iiOTpo <5^(jAa)N i m<5ccya) ^ScCjepicexeTiN 
eopOTCCDN<« NNCNAix unii^noc c^^^^Cj^t u.aocj Ncel 

N<VC| N<^^^NK:0TURi5^T0C ' URtNITll cij^rOTBOtyReO) NNeC|- 

KL<5^c rnpoT ueNeNca)c <5^ciopoTh<5^ci)(j NNeci^ha)c Nce- 
^iOTi txeN TeciNeAi ncu iiecicoi i^d^ie hkl^s^^i 
^cnpn eROX hCN necjCNOci iiireNNeoc ac N<5^o?^MrMC 
Nre njKc nii^noc oeoAcnpoc <!^ciep<2,TiioueNiN b<5c n<5c1- 
B^^C<5^N0C b€N oTuerxcopi 

ToTe nexe noTpo n<5^ci xe cb oeoxcDpoc i^e ot- 
c^Ai NMi nt<50c<5^k: eBO?v <5^ciepoTcb Nxe ni^^noc oeo- 
xcopoc nex<5cq unoTpo xe uuon <^a)B ntmi Neu<5^)e 

A.N *B<5^C<5^NOC NlBeN CTeiCOT^cyOT JcNlTOT e<^pMI 'n, 

exci)! ^ceBTCDT eq<5ci b<5^pa)0T ^^itcn +xou nt€ 
n^ot iHC nj^c €T<5^qca)Teu xe eN<5^i Nxe noTpo ' 
xiOK:iVHTiA.NOC <5^quo<5 NXCDNT eu<5^tycD <5^qepK:e?^eTiN 
eopOTltyi uniicnoc encycDi nc<5c Neq<;|><5cT <5cqopOTlNi 
NOTNityf NCDNi eTqM uuoq Nxe x uu^toi Nce- 
^tyq Nc<5^ nequoTT Nf+ notnot ^^cDcxe ntc neq- 
CNoq THpq tyoTO cboiv i^CN pCDq Neu neqty<5ci ^i- 

2.€N nKd^^l 

6ti X€ epe ni<5^noc ^^cyi entycDi <5ct1 H2Le niothb 
NT€ nixp<5cK:cDN eT<5^ nidcFioc oeoxcDpoc j^ooBeq 

^cTO^l €p<5cT0T UneUOO UnOTpO N<5^N0U0C <5cTCDty 
6B0iV €T2S.CD UUOC Un<5^1pH+ X€ n€N^ nOTpO CCDT€U 

epON nexe noTpo ncdot xe ot ne eTtyon uucdt€n 

NOCDOT A€ n€2S.CD0T N<5^q X.€ n€NCX HOTpO eniAH k 
' Ps. cxiii, i3-i6. — ■ Sic. Lego N^a^hnxoYUB^Toc? — y s. I. -•!->.( 166 ) 

TejcueT^ epKieiveTiN e^pe pcwui NiBeN cyeucyi nni- 
NOT'!' b€N u<5^i NiBeN <5c ^d<,\ 2Le ^eoxcDpoc 1 eTeNHO- 

*f. iHo. *?^1C <5cqj3CDTeB UniNlcy+ NXpiScKLCON <^d<,\ €Tepe TCN- 

no?^ic THpc epceBecoe uuoq oto^ ^^qiccDpq uneN- 
cyeucyi eTeNlpi uuoq nninot+ uuhni tot€ €t<5c 5 

nOTpO CCDTeU eNM NTOTOT NNIOTHB <5^qXCDNT eu<5c- 

cyci) N<5cqoTCDcy eV)O^Beq ne c^^TOTq nexe noTpo 
NNioTHB xe u<5^cye NCDTeN eniep<;[>ei NTe ni5.no?^xcDN 
NTeTeNCUTON uucDTeN Neu NeTeNcy<;(>Hp nothb 
cy^ cycDpn ecycDn NTe tootI cycDni TeTeNN<5^N<5^T 1 
eNixHUCDpi<5c e+N^eNOT exeN niT^?vcencDpoc CTeu- 
u<5cT xe OTHi N1N0T+ Ne ct^tIni excDq NN^ineT- 
<5CD0T THpOT <5cqepK:e?veTiN Hz.e noTpo e^pOT^iTq 
enicyTexLO cy^ScTeqcotfNi xe <5cqN<5ci30^Beq n«5cCij NpH+ 

TTi^noc xe ^eoxcDpoc^ ^qTCDB^ VL^f eqj^cn i^eN 1 
nicyTexLO eqxcD uuoc un<5cipH+ xe ++^0 epox: n<5cS ihc 
n;^c ncynpi ii^^-t eTONV) ccdtcu epoi V)€n t^iotnot 
*iH. *NTeK:oTCDpn NOTjxipCDU ehOT^ jyen T^e NTeqoTCDU 
unMep^ei Neu niothr eTe Nj^HTq ncu NeqlACD?^ON 
eTcoq uuotnk: n2lix c<5^T0Tq xe eTi eqTCDB^ Nxe ; 
ni^^noc ^eoxcDpoc <5cql Nxe nij^poou eBO?^ h^en T^e 
<5^qoTCDU uniep<;j>el Neu niothb eTCoq n€U niI^lCD- 
2V0N THpoT CTC Ni^HTq HiUHcy xe THpq NTe +no- 
ivic <5^Teui xe eT<5c T<5^icy<;|>Hpi un<5^p^xofON cycDni 
^ireN NiTCDB^ NTe ni<5crioc oeoxcDpoc ^TCDcy cBOiV 
CT+cDOT u4>+ uni^noc ^eoxcDpoc 

TTo^^po ^^ eT<5^qeui €<;|>h €T<5cqcycDni uniep<^>ei Neu 

NlOTHB N€U NeqlXCDIVON €TCOq i^q?^lBl €U<5cCyCD 

<5^q€pK:€:v€TiN €OpOT€Nq N<5cq exeN niBHU<5c equHp 
' Ms. ^eoAOpoc. NNCqAIA NtU Ne(|6^:ViVYA bCN ^^NIltAeC dReNIHI 

epe p NMip^ OLReNiHi roi eiiequoTr e r^YeNq Ae 
neAe noTpo N<5cq Ae iiii^NOCioc t^ivy Ae NreicepoY- 

Cl^ NNINOY I' *NreiCT^^ce MR<VNOC Na)OT t^pMI f «Hi, 

r> 1 NOT Ae d^KpLVj^i diiiep<^>ei i-^eN NCiciUcnic ncu 
NiOYMh Neu NiNOYi^ A.qepoYd) NAe Hi<vrioc oeoAa)- 
poc iieAiVq UHOYpo Ae icAe ^<5^nnoy'I' nc nck:- 

NOYI' eOM OY UHOYcyAeUAOU NN<V<2,U0Y uuin 
UUCOOY eOBe AC ^<VNN0Y+ ^N NC ^. H<5cN0Y+ 

lo oYa)pn UHeq<5ciTe?^oc ' <5^qpoK.^OY b^N H^ipa^u 
Noa)OY Neu NOYpeqtyeucyi eT<^a30Y <5cqAa)NT ac 
NA€ HOYpo <5^qep)ee?^€YiN €OpOY<;|)a)pK: NNeqB<5c?v 
eBO?s. Nceca)?^H NNeqAiA Neu N€q(r<5c:v<5^YA Nce<:|>a)pA 
NNcqicNiScicreoN - NceACOcy noy^cua eqAHq eAWOY 

i5 N€U OY<^UOY <5cqOpOYiNI eBO?Nc NNIUOYT NT€ H€q- 
CCDU^ THpOY <5cqop0Y<;j>a)i3 NN€qJ^?^a)A <5^qOpOY]Nl 
UH€q?Sc<5cC eBOIV J)€N H€qUOYT <5cqOpOYK:a)cy NNl)e<5^C 

NTC Hcq^o <5^qopOY^a)K:i uneqca^UA i^eN ^<5cN1€b 

UB€N1HI 
ao Tr<5^?^lN <5cqOpOYlNI NOYOHN *N€U'^ 0Y?Sc<5^UA^nT 'K. 
N€U OYCDT N€U OYKLCNI €YBepB€p NCCAOcyOY €A€N 

N€qcy<5Lcy Hi<5crioc A€ oeoACOpoc <5^qV)ici euAcycjD 
<5cqTa)B^ u<4>~+ eqAa) uuoc a€ ccdtcu epoi nj^co- 

?Nc€U H<5cCX IHC HJKX ^H eT<5cqCCDT€U eN€q<5cH0CT0?^0C 
ao €O0Y<5cB <5^1CT0YAa)0Y €BO?Sc J^CN H<5cty<5cl NN0YV)IC1 
THpOY eT^YCNOY ei^pHl eACOOY +NOY A€ Ca)T€U 
epOl ^Cl) HCX H<5cN0Y+ <5cplROH01N epOl UHHCDC NT€ H<5cl- 
icNOUOC AOC A€ UH€ H€qNOY+ cyN<5c<5U€q €B0?^ J^CN 
N<5cAlA A€ NOOK: H€T€p€ (bOY NIBCN epHpeHl N<5cK: 

' c s. 1. — - Sic. — ^ Ms. Neu N€U. (i8 V-< •V>l IDO )--€•» 1 O Neu nejcicDT N<5^r<5c^oc Neu ninN<5^ €^ot<5^b cy<5c eNe^ 

N^i -^^c epe niu<5cK:<5cpioc xo) uucdot ^qi ty<5cpoq 
NAe neNCx ihc nj^c eqT<5^<vH0TT ^ixcn OT<5<5cpUi5c 
NOTCDiNi epe ^<5cN<5^Ntyo Ncyo N<5^rre?voc Neu ^^N- 
d^mhd^ N^B<5^ N<5^pj;eH<5^rre<voc ccdk: j^^cxooq nexe 
niccDTHp N^.q 2Le j^epe n<5^cci)Tn ^eoxcopoc niueNprr 
f. iH'^. NTC n<5^ici)T N<5cr<5^^oc *xeuNOU+ OTO^ unepep<50+ 
s.e OTHi knoK. +cyon ncu^ck: j^cn Nexi^^ox^ex 
THpOT Neu N113IC1 THpoT €TeK:N<5^cyonoT c^^pHi exeN 
n<5^p<5^N ^Hnne +xcd uuoc n<5ck: cd n<5cCCDTn ^eoxcDpoc 
xe e^Vid^ nn<5c1k:otxi nj^ici €T<5cK:cyonoT e^^pni exeN 
n<5cpcVN +N^^p€ neiep^N epccDiT j^eN niieocuoc^ THpq 

e^Be n<5^cy<5cl NNlcy<;[>Hpl NeU NlT<5^?^(rO e+N<5c<5clTOT 
€BOiV ^ITOTK: l^eN U<5cl NlBeN pCDUl NlBeN €Tl3€N ir> 

^N<5crK:H N1B€N e-eN^S^TCDB^ UUOl J^eN neK:p<5cN +N<5cCCD- 
T€U epCDOT NJ^CCDIVeU NT<5^XCDK: NCDOT eBOiV NNOT- 
€THU^- <^H e^N<5cIpl N0TUeTN<5^HT J^eN neK:p<5^N NpHt 

NiB€N le NTeqTeuuo not<5c1 eq^ojcep le NTeq^cDBC 
N0T<5ci eqBHcy le NTeqcycDn NOTcyeuuo epoq b^N -^o 
neK:p<5^N +N<5^T€UUoq j^eN niK:<5^pnoc ntc nicycynN 

NT€ nCDNb OTO^ ON NNeq€pb<5cl€ NNlJXlpli^ NTe n<5cl- 

K:0CU0C <;t>H e^N<5cK:CDT NOTTOHOC b^N n€K:p<5^N +N<5^- 

'Ki. THiq N<5^K: N^UOT b^N T<;|>e *^H €^N<5^CJ3<5^1 Un^LCDU 

NT€K.U<5^pTTpli^ N€U NlblCl €TeK:N<5cCyonOT e2L€N n<5c- 'i5 
p^N NeU Nlcy<;{>Hpl €+N<5c<5clTOT €50?^ ^ITOTK 'fN<5c- 
Ch,d.\ UnOTp<5cN ^l n2LCDU UnCDNb ^H e^N<5c+ NOTHpO- 

c<;t>op<5c le 0T^n<5^p7:H e^OTN €+€K:K:<vHCiic b^N ne^ooT 
N le neK:€p<^ueTi i^N^^^+cuoT N<vq b^N +npoc^op<v. 

' nllrr. s. I. — ' Ms. NNOY€THaic a^. (><) ■>§•( ll>'.» I.< I N^nepe roN hCN ni^^l^Moifi ^w eoN<5^ci)pK M0T<ScN<5^a) 

NNOTA h€N JltK lOJlOC 1 N<V6l ttliajiaj tltlOCj N/^cnJVeU 

N<5ci xe er^ jiiccnriip aotot dnii^rioc oeoAcnpoc 
<vci<2,iOTi NreciAiA chox exeN iiecjccnii^ rnpci <5^ci 
5 r<5c?v6oci <5cCiep^cii<5^^ecoc aaoc| ' <5^ci'l' n<5^ci n i eci^i- 
pHNM ^cicye N<5^ci eiici)a)i eNi<;|>MOYi i^cn OTcnoT epe 
Ni<5^rre;voc ^cnc b<5^Acnci 

ToTe <5cqa)a) eBOiv na€ Tuicnoc oeoAcnpoc iineu- 
00 CinoTpo- eci^Lcn uaoc xe (ficyini n<5^k: cn niicNO- 

to UOC NOTpO <5^ n<5^NpT+ T^ScJVCTOl CBOiVbeN Ne)CB<5^C<5cNOC 

eniAH CiuoN K:e*NOT+ b^N r^e oTxe ^ixeN nKLiS^^^^i r. iS3. 

€T€ OTON tyXOU UUOCl U^^t^pH'^ UH<5cOX IHC njXTc HCyHpl 
U<^'t CTONK) 

XT^Ae noTpo uneqcTNK:<5cO€xpoc xe ot ne €T€n- 

i') N<5^<5^iq Un^SclU^rOC <^d^\ U€N€NC<5^ NMl^lCl THpOT €T<5cN- 

€NOT excnq uneqepOiS^Necoe ' eqep nKLe+cymi n<5^n 
un<5^ipH+ b€N ^^ni^ un<5^iUHcy nexe neqcTNKi^Scoe- 
Apoc N<5^q 2L€ OTOpnq unoTHivioc ' ni^nreucnN ntc 
+3cN45cTOiVH NTeqccnTeu epoq uonon unepepB<5^c<5cNi:?iN 

ao UUOq 1:>€N n<5^1U<5^ UUON T«5cinOMC THpC N<5cT<5cK:0 

N€U<5cq +N<5cT r<5cp eniUHO) €TU0k:<5 eoBHTq u<5c- 

iVlCT^ X€ niNlcy+ NCTp^cTHiV<5cTHC n€ NT€ TXOU NNi- 

pcnueoc 

ToT€ noTpo <5cqoTOpnq eqcoN^^ v^en <3<5^NBeNini 
05 ep^Tq unoTRMOc ni^nreucnN nt€ +^cN<5cT0?vh <5^q- 

CK)^^! N<5cq NOTeniCTOiVH eOTONT<5cC NOTTTnOC Uni5cl- 
pH+ Ae <5cN0K: ne XlOKliVHTl^NOC nOTpO N6cTT01Cp<5^TCnp 

elcb^i €p<5^Tq ""unoTnMOc ni^^nreucnN ^<5ci xe otn -iCx. 
xe oeoxcnpoc niNicyt nctp<5cTH<v<5cThc ntc txou nni- 

' s. 1. — - Y s. I. — ' Sic. Lege uneqepec^i^Nec^e. — ' c s. 1. ( 170 )^^- 

pcDueoc <5cqtye Hd^q b^N T^^epecic NNir<5^?vci?veoc nh 
eTcyeucyi unjxx ^nnne <5cN0Y0pnq cy<5cpOK: ecywn 

OTN NTeqCCDTeU NCCDKL NTeqCp^YCl^ NNeNNOT+ ^^N- 

TMo n^oy5 eqe^iTOT it^ ecycon NTeqo^^i j^cn ^h 

€T€ ^COq NrNCDUH +€p)eeiV€TlN N<5cK: €^peK:€pKL0?>c<5^?lN 5 
UUOq l^eN B<5cC<5cNlCTHplON NlBeN NT€ niXlKL<5cCTHplON 

€ni3<5c€ 2i,e CKLepOKL^q V)eN OTj?cpc«u eqoNj) eT^TlNi 
2v.e uniicnoc ^eo^sLCDpoc ^ €p<5cTq uni^HreucDN eqcoN^ 
^TT<5^5oq ep^cTq unequ^o eT^^^qcDcy xe N+eniCTO^^H 
NTe noTpo <5cqoT<5c<5C<5c^Ni e^pOTOivq enicyT€KLO n^^n- io 
KLOTXi Ne^ooT cy<5cT€q€Ui xe OT n€TeqN^c^iq N^q 
^H eooT<5cB xe -oeoxcDpoc €ti eqj?cH j^eN nicyTeKLO 

k nXC Ipl N<5<5cNT<5c?s^(rO CBO?^ <51T0Tq <5CDCXe pCDUl 
•f. i84. NlBeN eTcyCDNl *J)€N +nO?^clC NCel cy<5cpOq NTeqTCDB^ 

eXCDOT cy^cTCTl UniT<5c?^c(rO OTO^ Ne cy<5cqC<5^1 NeUCDOT i5 

ne e^Be +ueTOTpo nt€ ncynpi u<^+ oto^ N<5cpe tx^ht 

NOTON NlBeN p<5cKLl NC<5l N€qC<5cXl eT^O?ScX eTN^^T 

eni<5U0T NTe ^-f- €tj;ch j^cn neq^o n€u nixou Neu 
Nicy<^Hpi eN^Lpe 4>^ Ipi uucdot eBO?^^ <5iT0Tq oto^ 

N<5cT+CbOT U<$^+ NXe OTON NlBeN -^o 

6ti otn epe niu<5cKL<5cpioc j^eN nicuT€KLO k nen^ 
iHC nj^c OTON^q epoq nex<5cq N<5cq xe j?eepe n<5LCCDTn 
^eoxcDpoc xeuNOu-f'^ otn oto^ (Tpo uuokl U<^pH+ 

eTi^^KLtcyini N25LlOKL^.HTlicNOC HOTpO n<5clpH+ ON ^CD+ 

ne NT€KL+cyini ^ un<5ciicN0U0c N^^nreucDN ^itcn n<5c- «5 
cy<5ci nnib<5lC<5lNOC eTeqN<5ceN0T ' €2S.cdk: n<5c1 e+N<5c+xou 

N<5cK: epCDOT UeNeNCCDC +NH0T NCCDKL J^CN 0Tp<5cCyi 
NT<5lO?^KL ej^OTN €T^cUeTOTpO N<5lTT<5cKLO cy<5c CNe^^ 

Ki. *n^l1 xe CT^ niccDTHp xoTOT Ni^^q ^cqep<5ccn<5c^€c^€ 

' c s. I. — ' + i\6(\. s. I. a r m — je .uld. s. 1. a i' ni. — * y s. 1. Ciaoq ^qi N^q h !\^ipiirui <5^qfije N^q eiiajo)! tNi^MOTl 
epe lu^noc oeoAtDpoc ccnuc' Ncmq fcqtijoii bCN ot- 
Niajl' Np^ci)! e(|oaj 

^^ccycniii xe acNeNCiV n<vi cti epe iiiici loc oeo- 
r> Acnpoc beN iiicy reico y N<v'f'T<5L^ic epoTtb neACDOT 
diii^^iireticnN Ae ty^oNA^T Ky^nx) dii<vipa)ai ac oeo- 
xcnpoc beN iiicy reieo eqipi N<5<VNNiajI' u.aMiNi ^eM 
^p<5^N OineqNOTi^ nexe ni^Mreu.a>N ncdot Ae eoBe 
OT dneTeN+<;|>a€Ti nmi cy<5c <;J>oot RiMtN a^^poTCNq 

10 NMi NT<5ccyeNq Ae ^n k neie^MT ocnr eepoTCi<L cy^s^N 
u^H A.T(r6Ai xe Nxe Ni<^TnepeTMc <5cTeNq eBo^b^N 
nicyreieo epe x NK:o?eiv<5^piON toi eneqaoTT epe Neq- 
s.\z. coN^ ^i4><5c<^OT daoq epe ^<5cNnexec dBeNini 
Toi eNeq6^<5c?vcA.TX <5cTT<5^oq ep<5cTq dneaoo dni^M- 

1.) reacwN 

*ToTe ne2ie ni^^MreacwN N<5cq xe ^N<5cepoTcii^ -f. ,Hr,. 
cy<5^N daoN <5cqepOTcb Nxe ni<5^rioc oeoxcnooc nex<5^q 
N^q xe +N<5cepOTCii^ <5cN neTe^N^ie ^piTq nhi cn 
niicNoaoc N^MreacDN oton ntmi da<5^T dn<5c^ ihc 

M<. nj^ eqepBOHoiN epoi <5cqoT<5c^c<5c^Ni Nxe ni^^HreacDN 
eopoTlNi NcieeTOC NiBeN dB<5^c<5cNicTHpiON i^cej;c<5cT- 
dneqdoo eBorv xe ^m^, <5^qcy<5^NN<5^T epcooT fiTeqep- 
^0+ i^TeqepOTCi^ TOTe nea^e nidcrioc oeoxcnpoc-^ 
dni^^HreacDN xe ^dccy^^NiNi i^NH eooTOT eN<5ci i^p 

-:> i^KLCOB i^con +N<5cj?ca) i^ca)i &.N dn<5ccx ihc nj^c n<5cN0T+ 
N^r^ScOoc NT<5cOTa)tyT i^NeicIxcnr^ON eTCoq daoTNic 
H2i\2L <5^qxa)NT X€ iNixe ni^^HreacDN <5cqopOT<5^cyq 
€ni€paHT<5^piON Nce^cDKLi daoq cy<5cT€ N€qc<:f>ip xcdt^ 

ei^OTN NT€ NH eTCi^^J^OTN daoq THpOT <^a)N eBOiV 
' Sic. Lege coac. — " y s. 1. — "'0 s. l. — i>{ 17:2 )« — 

*KM. ud^pe neqcNoq ccdjc ne u<;|>pH+ noy*uci)ot nc 
Oluon <5:vi j^cn neqcct)u<5c ne €bh<v eNi)e<5cC nt€ neq- 

CCDUiSc UU^S^tJcTOT 

TTi^rioc xe oeoxcjopoc uneqepoTcb notc<5cXi en- 
THpq <5c?Nc?^<5c N<5cqq<5^i epoq ne h^en OTueTXCDpi oto<^ r^ 
N3cqep^<5c^iN ne eqxcD uuoc z.e +n<5^cuot encx nchot 

NIRCN NCHOT NIBCN €pe neqCUOT N<5cCyCDni J^CN pCDl ^ 

OTO^ ON xe ncx ne n<5cBOHOoc NN<5cep<50+ xe ot 
neTC pcDui N<5^^ciq nhi- ni^nreucDN xe <5cqxcDNT 
eu<5ctycD eqN<5^T eT^TnouoNH uni<5crioc oto^ n€x<5cq i.. 
NiS^q xe Kcyini <5cN cb ni^NOCioc exicycDn NN<5ciNicy+ 

N1)1C1 NeU N<5clXHUCDpli. €^Be OTpCDUl X€ IHC ^H 
eT<5c NllOTX^cl V)O^B€q NK:<5c)eCDC <5cq€pOTCD Nxe ni- 

^^noc ^eo2!LCDpoc nex^Scq N<5^q xe cb ni^ceBHC Ncynpi 
NT€ niAi^BO?^oc ^H eTe ncx N<5cT<5cK:oq j^eN nirm^ i:. 
NTe nequBON ^h e^N<5^cycDni V)€n niuoc €Te nicy<5^ 
f. iso. CNe^ N<5cxeu neqcyiNi d^n cy<5c eNe^ *€^b€ ot cb ni- 

T<5c?^€nCDpOC <5cKJX:<5c <^+ NCCDie <;|>H eT<5^q^<5cU10)C <5ck:ot- 
CDcyT N<5<5cNlXCDiVON UUOTNK: NXIA <5cK:U€Np€ NIXCUCDN 

u<5c?^?voN e^0T€ <^"+ <;^H CTepe n€K:Niqi i^eN Neqxia. ^o 

eK:OTCDCy CD ^n eTC^^OTOpT NT<50CCD NCCDI U<^~+ €T0Nj3 
NT<5^0TCDCyT NN<5cl<5cTrrN^ NK:OTp NeBO Un€K:pH+ TOT€ 

<5cq2icDNT €u<5^cycD Nxe Hi^^HreucDN <5^q^poT(ro:vK:q eBO?v 

b€N <^^N?cCDpOC NCe^^IOTl CpOq l^eN <^<5^NBOTN€TpON 

ni^iViN <5^qepOT<^iOTi uniicnoc excN i^HTq <5cq^pe x ^^5 

NK:eCTCDN<5cpI0C +cy<5^pBCDT eX€N N€qa.lX N€U N€q(r<5^- 

:v<5cTX ' <5^qcouTq cbo^v e<5^T<5ccyq c<5cncycDi uniK:^^i 

UU<5c^l CN<5^T <5cq^p€ X NAHUIOC (Tl NCDOT ' N^^^N- 

' Ps. \x\m, -1.. - ' /*.s-. (Avii, <). — '' Y s. I. — ' l)«'in liliira septeni 
liltcr.iriiin. a)Ba)T' eYue^ NcoYpi ^t^ioyi eACN Tie(|coi tyi^Tc ni 
CiVpv NTe ne(ic(«)ii<v ^ei ihpiii ('apn niK«v<2,i nkoyai 

Tfi^i loc :\e 0(-6:\(npoc ^(i(i)cij eho^. e(iACf) duoc 

:, Ae nA.cc *iiic iipcc ii<vnoy I ^piROnoir^ tpoi ^cn \y\-'\. 

OYNOY Hd^HWKw h^N +OYNOY ereau^s^Y ic rii<5^p- 

jKH^^rrexoc aij?e<5cii:v d^q\ €ro?^ i^^cn r^e d^i\6o^ en- 

ca)u<v Oini^rioc oeoA^npoc (ScCiT^s^^cToq eRO?^ v^en 

N1R<5^C<5^N0C 0T<5c NIAMUOC ' TMITOY H&^q HIU<5c)C<5^pIOC 

10 xe NreNNCOc nii^rioc oeoAa^poc ^Scqep u<:|>pM'r noy<5^i 
e<5^qTa)Nq eBOAbCN oYi^picroN ^a)c icack: uneqtyen 
^i\| Nbici eniMpq ^iTeN ^w eT+Nou+ N^s^q n^^c 
0Y0<3 Ni^^qep-^iSciviN eqxa) uuoc xe nh eTe ^omoy 
yan enjac u-^pMl- uniTtDOY ntc cia)N - <5c1n<5^<5+ r<5^p 

iT) epoq <5^qoYa)pn uneq<5crreAoc <5^qN<5^^ueT y^en oy^i- 

pMNM NeU OYAIlCeOCYNM 

TTo^^n^ioc Ae ni^Mreua)N eT<5cqN<5^Y xe une t<5^i- 
K:eB<5^c<5cNOC tyxeuxou epoq <5^quo<5 Nxa^NT euAcya) 
<5^q+ N0YtyeN<;|><5cT i^cn niK:<5c^i eqxti) uuoc xe ^^nokl 

30 +N<5clpl N<5cK: K:<5cT<5^ TCKrNtDUM ^" eT^^CDOY (i) ni^K:<5^- 1. 1^7. 
0<5^pTOC TOT€ <5cqOpOYT<5€UCOq ^1X€N 0YK:<5^O€Xp<5c 

UBeNini NC€<5i Tiptou epoq ty<5^T€ nij^ptDu Ne^^ci i^eN 
n€qccDU<5^ TMpq NTeqptDK:^^ NNequervoc TMpOY 

TTi<5^noc xe oeoxcDpoc <5cqT(DB<5 uncx eqxcD uuoc 
.j.-) xe n<5ccx iHC nj^c ^n eT<5cqNO<5€U umf N<5^iV0Y n<5^- 

nOC €B02V V)eN +<5p(D NJ^pCDU €OU0<5 NTe N<5cB0YJ^0- 

xoNOCOp noYpo €K:€CCDTeu epoi <5(d u<:|>ooy ^n er&^q- 

NO^eU Nl(DCM<;^ €BO?Vc I^eN n<5^(y<5cl NNinip<5^CU0C ' €T<5cYI 

e<5pHi €X(Dq eK:ec(DT€U epoi ^cd u<;{>ooy <^n erd^q- ' Sic. Lege KiAHaioc. — " Ps. cxxiv. 1. — ^ s. 1. — w( 17/i )^— 
NO^^eU NX^cNlH?^ CBO?^ J^BN <^2V<5cK:KLOC NTC NIUOTI 

une)ex^Y ecio^^ epoq enTHpq ^KLTeuuoq noy^^picton 
eqjx^H h^en totuh+ eKLeccoTeu epoi ^o) u^oot ^h 

€T<5^qN0^eU NCOnrCiVNN^^ eBOJV J^eN NeN3.IX NNin<5^p<5c- 

•?Cr. nouoc nh eT^Tepue^pe nnotx V)<5^poc e^pOTj^coVcR 5 

UUOC bCN 0T61N2L0NC eC0T<5^B CNOBI CKieCCDTeU €p01 ^O) 

u<^ooT <^H cTiS^qajconi Neu lOTXix cy^ScTecNO^eu 

UniJV<5cOC €BOX J^CN NeNXlX N<5cIV?^04>epNHC CCDTCU 

epoi^ ^CD ncx N<5c^ueT eBOJv j^eN nj^ici nt€ n<5c1b^c^^noc 
xe N^OKL neTepe nicwoT epnpenn n<5ck: Neu niT^io lo 

N€U neKLlCDT N^r^c^OC NeU niHN^ e^0T<5cB cy^ €N€<^ 
NT€ NieNe<5 THpOT ^UHN 

i)€N +OTNOT eTeUU<5cT k NlX^cUn^cC ^ei €BO?Sc j^eN 
NeNa^lX NNIK:eCTCi)N<5cpI0C IC OTCUH <5cccyc«ni ^<5cpoq 
eBOiv j^eN T<^e ecxci) uuoc N<5cq xe (Tpo- ^h erd^qfpo-^ i5 
2LeuN0U+ ^H eT<5cqxeuN0U+ t<5c2Lou r<5cp ececycwni 

N€UAK: 0T0<5 NN€ ^?V1 UneT^^CDOT cyj^CDNT epOKL ci) 

niueNpiT NT€ n<5^ici)T j3€N +OTNOT <5^qqoxq encycDi 
NAe ni^noc ^eoxcDpoc ^cq(ro2s.i <5^q6^i €p<5cTq ^it^h 
uni^nreucDN <5^qcDcy eBOiv eqxcD uuoc xe (Ticyini ao 
*f. 188. n<5^k: cb ni*JcNouoc N^nreucDN n^ok: n^u n€k:otpcdot 
nck:<5cNX<5c?^on 2Le k nS N^^^ueT eBO?sc j^eN nib<5^c<5^noc 
THpoT eT<5cK:€N0T e2LCDi xe <5^iep<^e?vnic €neqp<5cN 
e^0T<5cB ni<5HreucDN xe ^qxcDNT €U<5ccycD j^eN ot- 
Nicy+ N^TUOC nex<5cq nn<5c+t<5c51C s.e ot ne €TeN- ar) 
N^^ciq un<5^i^NOCioc ^<5^i xe qoi n^^tccdtcu nc^c +Ke- 

?V€TCIC NTe N€N(riCeT NOTpCDOT OTO^ q+S^^^ NN€N- 
NOT+ eTTA.IHOTT IC OTHp UB<5cC<5cNOC ^^ICNOT eXCDq ' ' I aclH. s. 1. a r ni. — * Forlasse su|)[)l(Mi(luni u.u.O)e? — ' Supplo 
uaoq? — ' CD s. 1. l 

j dnityxeuTiou fpoci ^s^ihici ei+i^co fpo(| xe ipjtoT 
' qNiVfcpc^Be N re(i<2.eNC| CMsorv diiMp<VN Ae imc oto^ 
(JKHN epo(| ' XH 

Tr<5^iMN ON <5^(|epK€:veTiN NAe ni^^iireua^r^ eopOYiNi 

5 NKLeana) NOCeTOC dB<VC<5^NICTMpI0N eTbOCl n<5cp<5^ u\- 

tyopn Ncejx:<5cT dneaoo dnmAK^pioc «ScTini xe n<^^n- 

jK^^cICION N^OUT Neu ^d^n?^d<.KeHT UReNini ncu ^<5^N- 
CMCJl eTAMp NeU ^^^''^NICOTU^^I^OC *Neu ^<5^NK:ceCTHC 'k£. 
eTtyOTO CeU<5c NbHTOT Xe i^pMOT qN<5^N<5cT epa)OT 

lo NTeqep^ot eT<5^qN<5cT xe epo^oT Nxe nireNNeoc oto^ 
NXtopi N<5^o:vMTHC NTe njcc ni^^noc oeoxcDpoc nex^q 
uni^,Hreuci)N xe n^icjcctoc THpoT- ub^c<5^nicthpion 
eT^Kj?e<5cT un<5cU00 eTTCNOcDNT €0TTpicne^<5c ecue^ 
eBOJv V)eN iS^r^ooN nib€n ^^it^n <;|>h €t+xou nhi 

i5 n<5ccrc iHC nxc ^d^\ e+ep^epv^nic epoq nchot NiBeN 
iS^qepieeiveTiN Nxe ni^^nreuwN eopOTT^^euco uniu<5^- 
K:<5cpioc oeoACDpoc exeN OTceu^^eMON UBeNini NceiNi 

NiqT B eTtynOT NCC^ITOT €V)0TN J)€N T€qN<5c^Bl 
(y<5cT0T€p C45cn€CHT UncqCOl C<5cj3pHl N+ceu^^eMON 

30 ToTe nexe ni^nreutDN N<5cq s.e oeoxcwpoc j^n<5^- 
epOTCil ty<5^N uuoN <5^q€poTci) Nxe ni<5crioc oeoxcD- 
poc nex^cq uni^^nreucDN xe <5cN0k: otonthi uuat 
un<5^ct iHC nj^c eqepBOHOiN epor^ *€ob€ ^d<,\ +€p^o+ -f. 189. 

^N J^^T^^H NN€K:b<5^C<5cNOC l^CN +OTNOT <5cCOTO<5 ^Jd" 

95 pHI €X€N niiScnOC N2L€ 0T2L0U NT€ ^f <5cTqCDXl 

€BO?VV)€N neqCtDU^c NXe NliqT <5^TT0pT€p V)€N <;|>UOTT 

uni^HreucDN Nocq xe <5cqcDty ef>OK eqs^w uuoc xe 
n<5cS nilnoc oeoxcDpoc AcpiBOHOiN epoi ^.e othi <5c1- 
V)ici eu^tycD ^qepOTcb Nxe niUAKi^pioc NXCDpi uu^p- 

1 s. 1. — ' s. 1. — -^ s. 1. -v9.( 170 ).<<• — 

TYpoc NTe nj?ec ne2L<5cq nd^q xe qoNK) Nxe n^cct iRc 
n^c xe 1UH+ NTeicepouojvoriN xe uuon noy+ cyon 
j^CN T<;|>€ oif2s.e ^ixeN niK:<5^^i ' ebHTs. enjKX iRc <$^+ 

N^eOXCOpOC 7:N<5^0TX<5^1 <5cN eB02VV)eN T<5c1B<5cC^.NOC b€N 

+OTNOT iScqcoty CBO?^ N3.e ni<^Hreua)N eqxo) uuoc ri 
xe uuoN NOT+ V)eN T<;|>e OTxe ^^ixcn niCiS^^^i iuh+ 
eiHC njzc <^~+ uni^noc ^eoxcwpoc <5^qepOT(b Nxe mk- 
noc ^eoxcDpoc nex^q Hd^q xe +eui db nm<5^p^Nouoc 
■^^ xe jx:N<5^xOiNcq CBOiv on *^?vc:v<5^ +n<5cT<5cJv^ok:- eoBC 

N<5^IUHCy eTjX:H Un<5clU^ ^1N<5c NTOTCUI 2Le UUON 1 

NOT+ cyon CBHiV eiHC n?cc «^"i- nnijx:phcti^noc eT<5cq- 
TCDB^ xe Nxe niicnoc ^eoxcDpoc j^cn +otnot d^ 
NiiqT ^el ehOT^jyen <^uott uni^^nreucDN ej^pHi excN 
nK:<5^^i epe oton nibcn ep^ecbpiN uucdot 

j^qepoTcJb N2Le ni^nreucwN nex^q nnh ere uneq- i 
k:ci)+ xe db ncu m<5cNiA. nnijx:phcti<5^noc xe oton 

OTHp UU<5cri^^ cyon l^eN n<5clp^N 2S.€ IHC niVHN +N<5^- 

cycwn Oi^d^x uu^T ^\h6<, NTeqcyTCuepu^ni^ epON 
NK:econ 45cqepK:e2veTiN e^pOB^^^cyq^ NNeq^^BCWC Ncei^OK^q 
Nce<5ccyq eoTcye eqoi NT<5^p b NC€^OT<;(>eT nc<5c neqcci)u<5c • 
V)€N ^<5^NeoK: UBeNini cy^cTe nK:<5c<5i ^copn eBOiv j^eN 
neqcNoq oto^ nt€ Teqc<5cpf €^ot<5^b uotnk: eBHiv 
eNiK:<5^c uu<5ct3cTOT CTCOxn 

TTi^rioc xe ^eoxcwpoc <5cqci)cy eBO?Sc eqxci) uuoc 

lijiK *xe ccwTeu epoi n<5^^ ihc n>ec ntck^+^lou nhi cy<5^+- . 

+cyini un<5^iicN0U0c N^^nreucDN oiro^ nt€ neK.p<5cN 

eooT<5cB (TicDOT x€ nici)OT ^cdk: ne Neu ni<5cU<5c^i cy^s^ 

eN€^ 3cUHN y^eu +otnot k ni^ok: ^el eBors^b^N ncn- 

XIA NNlK:eCTCDN<5^plOC 0T0<5 L NOTXlX TCDC U<;|>pH+ 
' Sic. — ^ H^. .nlfl s. I. a 1 ' m. — ^ Sic. fiOjjc eopOYB&wCyq. ;.) l(» ■•I8'! 177 )•««•• 

^ N<»<VN(i>Ni OYO,^ unonrcijAcuAOU riMu (p(i)oif loie 
iVraKi) tbox t:Y:\(i> iiuoc Ae iieNOc iii^m tuon «v <;|)<vi 
AC oe6A(npoc op(- NeNAix i(i)c reNeui ^n ac ot 
]ieTeNN<v^i(| 

6T<v(ieui Ae NAe Tii^2,m eu(i)N xe (jN^cijxeuAou 
tpotj <5^N b^N C^' UR^c^NOC <V(| 1 i^uo<;J><5^cic epoq UIl<5^1- 
puh ecjAto uuoc ac oeoxcwpoc niNici)+ nctp^^tmiv^s^tmc 
NTC +AOU NTe Nip(i)U€OC uneqoTCDcy eoTCDty r nni- 

NOT+ KL^TiS^ +K:e?SceTCIC NTe NCNCriceT NOTpa)OT <5^?^?^<5c 

eqtyeutyi umtic uu<5^T<5c'rq <;|>m er<5^ nip<5cRAOT7:oc ni- 
ioTX<5^i' bo^B^q * N<5c^peN noNrioc ni:v<5^T0C +ep)ee- '^h. 
iveTiN eopoTpoic^q h,eu OT^^ptou eqoNi^ xe notacu- 

^^cl UUe?^OC NTi5cq NAC NIJ^PMCTI^^NOC ty<5^ €Ne^ OTO^ 
^qOT<5cCC<5cCNI NNIK:eCT(l)N<5^pI0C €OpOTO(DOT+ CbOTN 
iT) NC<5cNUMty Ntye CBO?^ b€N epr<5^CTMpI0N N1B€N 5<5cNty€ 
N&.TfON N€U K:Tn<5cpMC0C NeU A<5cA10(l)2V ' N€U tye- 
N<5^?ScOM ^VTC^epO NOTNIcyt U<:})0CC<5^ Nj?Cp(DU <^(DCA€ 
NT€ necty<5c<3 (TlCl NK:' UU<5^<^I <5^qOT<5^CC<5cCNl eopOT- 

^ioTl uni<5^rioc oeoxtDpoc ei^oTN €Oum+ unij?cp(Du 
ao eouo^ 

6t<5ctI xe xe eTN<5^<5iTq enij^cptou <5cq+<^o eNiu<5^- 
Toi eqxu) uuoc xe j^<5cT nt<5cT(db<5 un<5^N0T+ i^tyopn 
un<5c+A(DK: eB0?vc un^cA.r(DN oto<5 <5cTjx:<5^q j^eN +ot- 

NOT €T€UU<5cT <5^qK:(Dt Uneq^O enC<5^ N+icN<5cT0?^M 

a5 ^qTCDB^ un<5cipM+ €qA(D uuoc *A€ ftyen^uoT ntotk: "f. i.M 

n<5^^ IMC njKC A€ <5cK:^1T N€Unty<5c l^eN T<5c10TN0T 

0A.1 eopiuoT eAeN n€K:p<5^N €Oot<5cB ++<50 epOK: n<5^ct 
€Op€K:ty(Dni n€umi i^eN t<5c10tnot o^i xe <^<5ci ne * Sic. Lege nniToya^i. — " Sic. hge NNOYxeu.. — ' Cf. M. Kabis, 
.1 uciarimn. 

noPT. - c. - I. la --^.( 178 )k^--- 

niN<5^Y e^pe neiep<5^N e^crd^.h (TidboT j^eN euH+ un^^i- 
UHty THpq ++^0 epOKL n<5ccx iHC npec e^pexLo^i €p<5cT)e 
NeuHi j^eN T<5cioYNOY cy<5^+2La))e un<5^^ra)N eBO?Sc 
V)eN oY^ipHNH xe OTHi ^d<,\ ne niN<5cY Neu +oynoy 

eT<5^1cy(«n NN<5clblCl THpOT e^BHTC^ <^+ NTe CCONT 5 
NlBeN UnepOTel C<5cB02V UUOl J^CN T<5cI0TN0Y ^<5c1 €T- 

I3OC1 eu<5^cyci) xe othi uuon <^h e^N<5^epB0H^iN epoi 

CBHIV epOKL niOY^l UUi5cY<5^Tq ^f l^ejCd^C NT<5cep- 

neuncy<5c nI ej^OYN eneieUi^cNeuTON xe ^cdkl t€ 

+2L0U NeU niCbOY cy<5c CNC^ NTC NlCNe^ THpOY 10 
^cUHN 

v^CN nxiN^peqoYci) xe eqcyjvHJv nex^cq NNiKLec- 

•u. TCl)N<5^*plOC Xe ^UCDINI ^plOYl U^H eTi5cY0Y<5c^C<5^^Nl 

uuoq NCWTCN ^n e^0Y<5^B xe NXCDpi NTe n;^c ni^- 
noc ^eoxcwpoc <5cqB0?^q eBO<v NTeq^cwNH <5cqj^a) NNeq- if) 

^BCDC ei^pHl OYO^ N<5cpe <;j>0Y<5cl <;[>0Y<5cl NNimCTOC Ipl 
N<5cYT0T0Y €60<5 eneqCCJDU<5c e-aOY<5cB Un<5cT0Y<^lTq 

ej^oYN enij^cpcDu j^cn +oynoy eTeuu<5cY <5cYU0Yp 
NNeq^Lia. ^i<;f><5c<;^0Y uuoq oyo^ <5cY1ni N0Y0pr<5^N0N 
CYOYCDcy e^ioYi Vi^n e^0Y<5cB ej^OYN epoq un<5^N- 20 
TOY^^iTq enij?cpcDu <5^qepOYcb ncdoy nxc niu<5^K:<5^pioc 
N2.cDpi uu<5^pTYpoc NTC Hj^c niJcHOC -eeoxcDpoc xe 

J?C<5^T UU<5cY<5cT Un<5clpH+ ^H eT<5^q+X0U NHl Un<5^1- 

UHty Ncon Neu ^yhouonh N^oq on e^N<5^N<5c^ueT 

OYO^^ NTeqcyCDHl NeUHl cy<5c+XCDKL eBO?s^ un<5^icrcDN 95 

N^oq ON e^N<5c+xou NHi e^piq<5ci epoi j^cn n^^ij^cpcDu 

•f. 199. ^TCTNe ^ITT ej)OYN en(5^10pr<5cNON * NlKLeCTa)N<5cplOC A€ 

<5cYU0pq uu^ScYicTq ni^noc xe <5cqepc^p<5cn^iN NTeq- 

TeN<^ bCN niUHlNl NTe niCT<5cYpOC UCNCNCCDC <5LY<^lTq 
' C a rec. iiiami iii K. lumd ie<l<" niul.'«liiin. — ' o alter. s. I. \ ei^oiTN cnixp^^Hi u<;(>pir! NOYfccno'^ ((j i o'^Mio'r i ((| 
1 ceMcnr c^eNq tiifijcDi M0ir6^.i\ eqAMK crox noycooi- 
NOYCjl cqpiVN^ci (i4> I 

iriti^piTpoc xe eooT<5^R Hi^noc OeOACDpOC ^C|CJM 

r» NNeqR<^x eiicijcni ti^^t \^m ouirl dHiTipcDti oyo^ 

iieA^q Ae iicc ^\ hih<5^n roKp<5crcnp <;}>icnr dii^s^oc 

iHC Hjxic ^l er^icoYWNq du<5^T<5^ rq ^t n re niaou 

Hffc N+KLTTCic THpc ^l ^H eT<Scqep7:<5cpi^ecoe nhi 

N r<5^INICi)+ N^^THOUONH eOplTWOTNOT \j\, N<5clR<5^C<5^NOC 
i(. THpOT y^m 0Tp<5^Ci)| I CUOT epOJC H<5cNHB Ae d^KLW 

Neunci)<5^ i^eN n<5^ie^ooT Neu t<5^iotnot eopicya^ni 
^cn b€N niieivHpoc n re Neic^^noc ' uu<5^p i Tpoc -M^^-O 
epOKL n^fc €0peK:'{' nhi NOTcnNi^ Nene^ b^N -fueT^^^T- 

T^KLO NTe neKLTTN^ eOOT<5^B * CTCyOH h,eH NeK:eBl<5clKL • ttR. 

15 +CUOT epoK: <^~+ nii^r^^cooc oto^ uu<5^ipcnui uu^t- 
^Tq nii^cnp<5cT0C ^n eT<5cq+xou nhi cy<5^+(rpo eniTT- 
p<5cN0C- eT<^cnoT +cyen^uoT ntotk: h^ ^f nin<5^N- 
T0Kp<5cTcnp Neu neK:ueNpiT Ncynpi iRc njicb n<5^cx 

N€U HIHNI^ eO0T<5^R cy<5c eNe<5 NTe NieNe^ THpOT 
30 ^UHN 

6T<5cqAcnK: xe N+npoc€Tj?CH eBO<v Nxe nii^noc 
oeoxcnpoc N<5cp€ nicy^Sc^ Nj^cpcnu uo^ eu<5^cycn ne 
^^qq^ci NN€qB<5c^c encycni er^e oto^ neA<5cq xe n^.^ 
iHC nj^c cyen n<5cnNi^ epOK: i^eN t<5^iotnot i^eN +ot- 

95 NOT €T€UUiScT k HlJ^CpCnU €p U<;l>pH+ NOTUCnOT 

€qK:HB V)^c nccnu<5c uni^noc oeoxcnpoc uneq+j^ici 
Ni^q enTHpq <5c?v2V45c N<5cp€ n€qccnu<5c pcnoTT ne 
€u<5ccycn <5cnc ica€k: unoT^iTq ej^oTN enijpcpcnu 
enTHpq 

^ C s. 1. — " Sic. 

la. -^-^>.( 180 )^ — 
($>H e^OT^B 2.6 OTN 0LU<5^pTTpOC NTC U^C TWL- 

f. i(,3. noc O€0*xa)poc N^q^iH j^cn ^uh+ unijxipcou ^cwc 

C^pf <5^N eTpCDKL^ UUOC <5c?VcX^ U<^pH+ NOTCblJC NKL^- 

o<5cpoc CT^^ici uuoq CBO?^ <5iTeN 'fa.ou NTe nxc CT- 
cyon Neui^q b^N +otnot <5^q+ uneqrTN<5^ eNCNAix 5 

UnCX J^CN OT^IpHNH OTO^ ^ niUCDlT THpq U0<5 
NC^OlNOTqi OTO^ OTUHCy NTe NH C^OT^cB CTO^l ep^- 
TOT ^TCp^eOplN N+^pTJXlH uni^^Fioc ^eoxcDpoc eTCJbM 

uuoc * encycoi eT4>e e;|>u<5cNeuT0N NNiADceoc ncu 

NH e^0T<5cB- THpOT lo 

O^c^iui xe enecp<5cN ne eTceBi^. ecoNb ' j>eN ot- 
ueTCTceBHC KL<5cT^c TCpuHNi^ unecp<5^N eccyeutyi uncx 

ICXCN TeCUCTKLOTXl CC+CDOT U<^~+ NNlj?CpHCTl^^NOC 

NCHOT NiBCN ^^cCcpCTiN unccDUi5c uniAcnoc ^ ^eoxcDpoc 

<5cTTHiq N<5^C OTO^ i^CKlOCq NKL^^cCDC J^CN OTNlcy+ iT, 
NTIUH l^eN ^icNCTNXONlON eTT<5clH0TT i^C+ CpOq 
NOTUHCy NC^OlNOTqi NeU OTCOXeN CN^cCye NCOTCNq 

•XTi xe OTHi Ne oTpicU^o Te eu^^cycD *oto^ d<,cj(i6^q 

jjen OTT^lBI ^cCKLCDT €2LCDq NOTU^pTHplON J^CN eT- 

j?CHTOc tnoivic eBO?^ j^eN Nec^Tn<5cpjx:oNT<5c uuin ^. 
uuoc e^Be noT3.<5ci ntcc^tjxih <:|>^i eTOTipi u<;}>ueTl 
uni^noc ^eoxcDpoc NV)HTq cy<5c cj^otn e<^>ooT Ne- 

^OOT 

C^o^ ^^qxcDKL uneqlrcDN eeN<5cNeq uu<5cp ttpiklon 
eBO?^ Nxe nii^noc ^eoxcDpoc niCTp^cTH?^^THC oto<5 '^r, 
NXCDpi N^^?^CD<^>opoc Npeq^po uu^pTTpoc NTe njxTc 
NCOTKL uniJ^BOT euHn cd^qfi unijx:?^cOU n<5c^?ScCDu 

OTO^ N^TT<5cK:0 N^PHI J^CN ^UCTOTpO NNK^HOTl <5cq- ' C s. I. — ' Y s. I. — * Mh. eccoNK), (lein c aiter. |)er lineam traosver- 
saiii (lclcluni a rcM". ni. — ' c s. 1. •!»•( IHI |H«- 

tyA.ci)Ni CNieRpiVMON Nea rnni<voxoN ercoTn uen 

Nia^S^NCycnill NeilOYpiS^NION eihCN IK^ICI NtU NICKMrOI 

NOYcniNi NTe iiOYNOCj Neu iioe?ScM^^ eROTv. ^ireN iier^cc 

OTo^ neNNOT I' OYO^ neNca)rMp litc h;?cc ^«vi ere 

5 eBOX ^iTOTti epe dboT nibcn ncu iwio Ni^er^ ^itix. 

npOCICTNMCIC nircn' 

llac \oco <'X|>licil liluT iiis. •.o.( 182 )k<.^- Cod. Vatir. *^fi^NKLOYXI eB0^cK)6N NIXOU NEU NlOJ^^HpI 6Ti^ ^+ MTOY 

(.opi. 0(), ^^Q^ ^iTOTq unii^rioc O66xd)poc ueNeNCi^ nxtojc eBo.v 
<:: ii^. > NTequicpTYpii^ e^OYi^B h^en oY^ipHNH NTe' 4^+ ^^uhn 

C^TeU ^CDq +NOT eNH €T<5c ^+ ^ITOT CBO?^ 

^iTOTq dniicnoc ^eoxcDpoc nixcDpi nctp<5cTH?^<5cThc 5 

NT€ nOYpO njXC UeN€NC<5^ n2.Cl)KL €BO?V NTeqUApTY- 
pl<5c €^0T<5^B 

gniXH OTN k ^'t + N<5cq NOT^UOT €qoi NNlcy+ 

€U(5ccyci) j3<5cT<^H un<5^NTeq3.cw)e €bo?^ oto<5 on ue- 
N€NC<5c neqxcDK €bo?^ TOTe OTN ?^oinoN ^iT€N nCicy- 10 
cyci)OT NOTON NiB€N €V)OTN €poq N^oq niA.rioc 
oeoxcopoc elc<5cxi cnh €n<5^tcci)otn uuoq eri €qV)€N 

niCCDU<5v, N€U NH ON €T<5cTCCl)TeU e^BHTq e^B€ 
NIXOU N€U Nlcy<:|>HpI €N<5^TCyon €BOiV ^^lTOTq J^eN 
U<5^1 N1B€N ^ 1 5 

*f. 19:). *<5cT<:|>CDT<5 NTeq^lKLCDN eBO?V J)€N NOTHl N€U NOTep- 
r<5^CTHplON NeU UCDIT NlBeN NXHU0Cl3c ep€ NlUHcy 

^CD0T+ eu<5cT j^eN +no?^ic 

IMlNlty-f X€ NTe +nOMC <5cT^CDT<5 NT^DCCDN f,o 
UniCCDTHp €B0?^ Neu o<5^niJ^rioc ^eoxcDpoc <5^TT<5^- 
^CDOT €p<5cT0T J3<5cT€N niT€Tp<5cni?^0N NTe +nO?VlC 
Xe ^lN<5c pCDUl N1B€N eXJ^eN fnOiVlC €T<5^TN<5^<^+ 
enj^C <5cTa)^NTCD0TN0T NCyopU ^ UUHNl cy<5cTcye 
NCDOT b^J^TeN niT€Tp<5cnH?^CDN NCeOTCDCyT UHICCD- «5 
THp NeU t^lKLCDN NT€ Hii^rioc ^eOJ^CDpOC NCeepCTlN 

uniJcnoc e^peqTCDB^^ uncx excDOT NTeqepBOH^m 

* Ms. N INIT6. — ' I)p«'9l folinni muim iii ms. — ' Sic. I^go Ntycopn. epcnoY xe ovui r^e uii^ioTKLeT eKKXMCii m m^cj 

ecoTecocDN orox 

I\Je OTON OYpcnai xe ne h^N inorvic ereu.aA.T 

Ne OTniCTOC ea<^.ajci) iie <v(icij<5cN r«)NC| ac n<2,<5^n<5^- 
5 rooTi daMNi Ne ci)<5c(ia)e N<5^q iie y^d^veu nrreTp^s^HM- 

^^CON NTeqcyr^M?^ *aeNeNCCDC n reqoTCDO) r ani- n. 

ccDTMp Nea +^TK:a)N ntc nii^noc oeoxcDpoc oto^ 

MiSciviN <5^qTCi)B^ dnia<5cpTTpoc eqxa) daoc Ae n<5ccrc 

niik.rioc oeoACDpoc nia<5cprTpoc eooT<5^B NTe n;^c 
to Ta)B<3 dnc^c e<^pMi excwi NTeqcoTTCDN ' n<5caa)iT 

NTeqtycDni nmi NN<5^cy+ fiTeqep niN<5^i NeaMi xe <5cN0ie 

OT^MKLl OTO^ NXCDB NOTe^^OOT XC CRO?^ b^N OT- 

e^ooT- k <;j>+ dni^noc oeoACDpoc ^i dnTCOB^ dni- 
pcoai NTOTq <5cqepj?e<5cpi?ecoe N<5^q NOTNicy+ dacTp^^- 

15 UAO ^cqOTOCOeN eBOiV b^N <5^r<5<,OON NIBCN 

UeN€NC<5^ N<5^1 <5^T^10TI NOTty^TC CnMI NOTNlty+ 
N<5^pjX:CDN NT€ +nOJVlC eTeaa<5cT <5cTCi)?Vl N<^<*.NNlcy+ 
N<5Tn<5^pjX:CWNT<5^ NT<5cq <5cTCyiNl Xe NTOTOT NNinpOfl- 

aoc NTe +no?^ic <5^ nmpo^iaoc cyiNi ntotot nni- 
ao peqpcDic ?NcOinoN <5^tt<5c^o *dnipcDai eT<5c <^~+ epjx:<5^- t. -.90 
pi^ecoe N<5cq N+aeTp<5ca<5cO ^^itcn nitcdb<5 nt€ 
ni&.noc oeoACDpoc nia<5^pTTpoc €oot<5cB nt€ njicc 
€T3.CD daoc X€ n<5cipcDai T€NccDOTN daoq x€ ot<^mk:i 
ne j)<5cX€N ^ooir oto^ +not TeNeai <5cN xe ot ne 
riii ni^cDB €T<5^qcycDni daoq cy<5cTeq€pp<5^a<5^6 dn<5cipH+ 
V)€N otIcdc n<NcipH+ ^cTaocyi Nea mpcDai xe €t- 
N<5k.€Nq cy<5^ ni<5^pjx:cDN 

^OCCDN X€ €Taoa)l N€a<5cq <5cTClNl eX€N niT€Tp<5^- 

ni?v.cDN <5cqcDcy x€ €BO<v NX€ HipcDai eqxcD daoc 

' Sic. I.ege NTeqc(i)OYT€N. — ' Sic. Lege Nie^ooY? • v>.( 18/1 )•*< — 

un^cipH+ xe ncx ^i- dmknoc ^eoxcDpoc ^piBOH^iN 
epoi KLCCDOYN r<5^p (h n<5ccx xe <5c10T^<5 n^cptDOYO) 
THpq epOKL OTO^ moK ne eT^Scicep niN<5ci ncuhi 

<5cK:+ NHl NT<5^1UeTp<5^U<5cO KLCUl XC ON (i) n<5^S XC 
+0Ti5cB CBO?^ <^<5c TKOIvnC NTC n<5^1p(!)Ul ^^OCON XC 5 

eq2LCD NN<5ci <5^qoTON<5q epoq ^i niucDiT N2Le n\k- 
*NB. noc ^eoACDpoc *eqoi uncuoT NOTNity+ nctp<5cTH2v<5^- 
THC NTe noTpo nex<5cq N<5^q xe <5ck:cotcdnt cb ni- 
pcDui xe <5^nok: niu nexe nipcDui N<5^q xe ii^^n 
n^cx nexe ^n e^oT^s^B N^^q 2.e ^nok:^ ne ^eoj^cD- m 
poc ^H €T€k:tcdb^ u^"+ uuHNi j^eN neqp^N nexe 
nipcDui N^q xe n^S niu<5^pTTpoc e^oT^^B <5cpiB0H- 
^iN epoi b^N T<5^ioTNOT N<5cN<5^rK:H ncxe ni^noc 
^eoxcDpoc N<5cq z.e unepep^o+ +tyon Neu^K: 

Oyo^ ueNeNC<5c n^i <5^tini unipcDur- uneu^o i5 
uni^cpj^ccDN OTO^ A. ni<5cpj?ccDN cycNq €q2s.cD uuoc- xe 
u<5cT^uoi xe <5^k:xiui n^cdn NT^^iueTp^u^o n^ok: 

OT^HKl r<5^p NXCDB ^CDC X€ €qU€Tl NC^^Xl N2Le ni- 

pcDui NTeqT<5^ue ni^pj^ccDN e+ue^UHi NTe ni^cDB ic 
ni^noc -eeoACDpoc nixcDpi uu<5^pTTpoc <5cql €V)OTn ^o 
h^en ^po uninpeTCDpiON eqoi uncuoT NOTNicyt 

NCTp<5^THiV<5cTHC NTC HOTpO €pe OTON OTTCDU<5cplON 

•f. H.17. NXCDu b^N Neqxix *eqep<;|>opiN NOTNicy+ ncdot' 
eu<5^cycD ni<5^pj;ccDN Ae eT<5cqN<5^T epoq ^qqoxq 
encycDi j^eN otIcdc ^q+T^io N^q <5CDc xe <;[><5^noTpo o.') 
ne icqepoTcb N3.e ni^^noc ^eoACDpoc n€X<5cq uni- 
(U^^^-^^ <^HreucDN a.e ot ne n^cDcy un<5cipcDui eqo^i 
ep<5^Tq epe neq^o okcu epoq nexe ni<5^pj^cDN N^q 
Ae <5cTeNq cy<5cpoi e^Be ^<5cNCK:eToc ntc 0TNicy+ s. I. — ' O) s. I. -— S. I. — ' Y s. • •»».( I H.'t i.« %■ 
NpCnUl NT€ TMnOMC C^DC A€ N00(| TIC r<5.(jK OMIOY 

^(|epoTa> NAe iii^noc oeoACDpoc iieA<5^(| iini^Mre- 
ucnN xe <vnok: eiNMOT ebOYN eT^vmoMc' dTi<5^i 
exa)p<* <5^iAitii N^iVNMcrMC eT<:J>a)aj n^^^tkkctoc 
r. excnoT hen tiainopotn<5^t epoi ^s^tcjoaot eiiojCDi 
<5cT^a)r ^TT^CD T^NiciceTOC ' ^nok: Ae <5cici):M nnic- 
leeTOC ^ij^onoT y^en otu<5^ ere uuon ^7^\ Npa)ui 

CCDOTN UUOq <5^N <5^C|T<5^UCOOT Ae ON eTMHl NfUC- 

K:eToc Ae ot nc ncu ot 
K. TTipw^» ^€ eTe NOTq Ne NiCKieToc ' <5^qa)ty cROiV 
eqxcD uuoc ' ^xe ns^d niCTp<5^TM:v<5^TMc <5^piRorioiN 'na. 

epOl A€ NOTI N€ NlCKLCTOC <5cqepOTa) NA€ TWL- 

rioc oeoxcDpoc nex<5^q uni^^MreucDN xe j?ccd un<5^i- 

pCDUl ehOTs. UUON ^?s.I NNORl ^I epOq UOcyi NCCDI 
ir> +N^+ NCDTCN NNICKieTOC TMpOT ni^^MTeUCDN Ae 

45^qj^<5c nipcDui €BO?v ^quocyi nc<5^ niJLnoc oeoACDpoc 
Nqeui &.N xe niAcnoc oeoxcDpoc ne TOTe <5^ niicnoc 

OeOXCDpOC + NCDOT NNlCKieTOC TMpOT "^ UCNeNCCDC 
<5cq€p<5cOOTCDN^ €BO^c <^<5k.pCD0T 
ao gTI Xe ep€ mpCDUI UOCyi I^eN mUCDIT A€ €qN<5c- 

^CD?Vc eneqMi ic md^noc oeoxcDpoc <5cqoTON^q epoq 
ncA^cq N^cq xe <5^k:cotcdnt cb mpcDui xe 3cNokl niu 
Nooq A€ neXiScq a€ (i^h cb ud^ci nexe <;|>h eooT<5cB 
N<5^q A€ ^nok: ne oeoxcDpoc <^m eTeKiTCDB^^ d^-t 
yf) uuMNi i^eN neqpiS^N eopeqcycDm n<5^k: ubomooc ^+not r. h.iS. 
xe tcdnk: u^Sctye n^k: en<5^Tonoc NTeK:^euci Ni^MTq 

NT€K:ty€UClJI NNM €TCyCDNl A€ ^IN<5^ <5cK:cy<5cNl €BO?v J^CN 

ccDU<5^ NT€ n^ cyonK: epoq NTeq+UTON n<5^k: mpcDui 
A€ <5cqT<5^ue m^MreucDN n€u muMcy TMpq a€ <^+ 

' C S. 1. — - Ms. NNICKCYOC OC. — W S. 1. — ^ S. 1. — ' S. 1. ^«.( 186 )^— \ N€u nii^noc ^eoxcDpoc neT<5^qepB0H^iN epoi ueN€N- 
ccDc <5cqtye N<5cq euTonoc uni^^noc ^eoxcDpoc <5cqep- 
xidcKLONiN Nj^HTq cqtyeucyi nnh eTcycoNi cy<5^ nie- 
^ooT ^ NTe nequoY oiro^ k ni<5crioc oeoxcopoc 61- 
^uoT e^pHi excjoq N<5^^peN neNCx ihc njxTc oton nibcn :> 
eT<5cTcci)Teu <5cY+ci)0T u<^~+ unilnoc ^eoxcDpoc 

niXCDpl NCTp<5cTH2V<5cTHC 

CcDTCU ON eT<5ciKLeNicy+ Ncy<;[>Hpi eT^ctycDni €B0?^ 
^iT€N <^~+ N€U nidcnoc ^eOACDpOC niXCDpl UU^pTT- 
pOC NT€ nJQX eniXH <5cl€pcyopn N2S.0C X€ N^pe T^T- 10 
'rn. KLCDN UnilnOC ^eOXCDpOC J?CH l^eN U<5cl N1B€N *€^Be 

noTNicy+ uuei ej^OTN epoq 

j^ OTC^lUl TCDNC n<5cp<5c ^Hd^.lf <5cC<5CDJV €+Cld)OTNl 
X€ ^lN^c NT€C2LCDK:€U N€ UUON ^^JVl N€U45cC n€ €BHiV 

enmepejxiHTHC uu<5cT^Tq €T<5cqN<5cT xe epoc ^^qep- i5 
eni^TUiN ecycDni Neu^c xe othi r<5cp n€ k nixi^BO- 
?^oc uo^ uneq^HT ei^OTN epoc ne j^eN +€ni^TUi^ 
eT^CDOT N^oq 2s.e ^^q^uoNi uuoc eqoTCDcy e^eBioc 
€Ti xe equopoL epoc oto^ j^eN nxiN^peceui xe 

eqOTCDCy elpl N^^C Un<5cl^CDB Un<5cp<5cNOUON J)€N 90 
+OTNOT <5cC^a>T €p<5^TC N+BOH^l^c NTC ^-f <5^Cq<5cl 

NNecB^Jv encycDi €T<;[>e ^ctcdb^^ u<^~+ e^peqTOTxoc 

€T1 Xe €CTCDB<5 <5^CX0TtyT <5cCN<5^T C^iVTUHN UniA.- 

noc ^eoxcDpoc eq€p^CDrp<5^^iN e+xoi nt€ +cicb- 

OTNl epe ni2cp<5^KLCDN <;t>CDT^- C^neCHT NN€q(f^X<5cTX !5 

f. if,o€p€ TeqjvorjxiH ^oj b^N Teq^^e *n^oc ^e <5^ccDcy 
€BO?v ecxcD uuoc xe n<5^^ niJcnoc -eeoxcDpoc ni- 

U<5cpTTpOC ' e^0T<5^B NTe njjCC ^.plBOH^lN epOl V)€N 
T<5clOTNOT N^N^rKLH Xe OTHl KLCCDOTN CD n<5c^ 

' altor. s. I. — ' Sic. Loge ^OT^J. — ' C s. I. ••>•( IH7 )•««• 
Ncyeuuo 

]r)eH f OTNOT <V <;|> I CCI) ICU CTieC rCI)R<;^ &^i\iX)eU^)\T 

b^poc <5^(iOT<s^CC<5^C^' uniApiViccDN c I <;|>o T^ \^d^ ueti- 
f) ^^x^YX u^^l^ivruMN uni^noc oeoxa^poc <5^qaj(i)ru 
NOTNia)+ uc,Oi\ Hjfid^iie eqoNb &^q\ enecMx <5^qu<5c<^ 
ptoq h^N Ta)BU)Bi uninepeTiiTMC uneqqeA pmq 
Nb'<Tq ty<5cTeq+ uneqnN<5^ oto<^ er^^cCNO^eu Nxe 
+c^iui <^iTeN +a)<;|>Mpi eTi5cCcya)ni n<5^c <5cCi cbo^^ 
jo ecTOTXMOTT <5cC^ia)icy v,eN tnoivic TMpC U<^>M eTi5^q- 
cycjoni uuoc Neu nipM+ eT<5^ nixp<5^K:a)N b^TCB uni- 
nepej?ciTMC Nipcoui ^.e TMpoT ntc +no?vic h,eu main- 

^pOTCtOTeU eN<5cl *NT0TC N+C^IUl <5^T^0a.I TMpOT * NM 

€+cei(i)OTNi 45^T2.iui uninepej^CMTMC equtDOTT epe 

i5 ptDq Uni2Lp<5cK:ti)N Ue^ V)€N TeqcyBtDBI <5cT3.0TCyT 

xe ON eni^cTUMN NTe nilnoc oeoxtDpoc unoT- 

N^T eniXp<5cK:(DN C<5^l3pMl NNeq(r<5cJV<5^TX n<5clpMt 

k OTON NiBCN +(boT u<^~+ Ncu MiAcnoc oeo- 

XtDpOC 

90 C^Teu xe ON eT<5^iK:eNicy+ N(i)<;{>Mpi eT<5cCcytDni 
eBO?Sc ^IT€N ^f N€U nid.noc ^eoxtDpoc nixtDpi 

UU^pTTpOC NT€ JljCc U€NeNC^ ^p€C+ X€ UnCtDlT 

unii^noc oeoxtDpoc Nxe +c^iui ^itcn +cy<:|>Hpi €t<5cC- 

cytDni N<5^c CBor^ <5iT0Tq <5^ccytDni xe U€N€nc<5c n<5c1 

f^T) ec^euci u<;[>N<5cT uuepi j^eN necMi <5cqT(DNq Nxe ni- 

XldcBOiVOC iScqcH N<5cq UnCUOT NOTptDUl NCy<5cTU€^ 

N<5ci <5cqcy€ N<5^q enMi n+c^iui ^cqK:tD?v^ cj^otn <5tDc 
3c€ eqepeTiN notu€On<5cMt ntotc +c^iui xe <5cCU0T'f' 

epOq ej^OTN *2Le ^eUCl N^K n<5cltDT cy<5^T€ NM eT-*f. aoo. 
:io ^1X€N +J^plAc 1 NC€+ N<5cK: U<^M eT€K:0T<5cCyq N^oq 

xe nmoNHpoc NxeutDN <5cq€p<5MTC NtyiB+ uneqcuoT 188 ) *■>{ lOO )•€-»• — unecuoo nkloyxi )cot2s.i +c<5iui xe uuiciNOY+ 
<5^cepeco<5cNec^e ^.e nixi^BO?^oc ne j^cn +oynot ^ccDcy 
(BO?v ecxo) uuoc xe <^~+ unid^noc ^eoxcopoc iScpiBOH- 

OIN epOl b€N TiS^lOYNOT N^cNiScrKLH J^CN +OTNOT k 

nmoNHpoc NxeucDN <:|>a)N^ <5^qep u<^pH+ NOTNity+ 5 
Ne^CDcy N^o N^HpiON cqcyoity ^ <5cqqoxq es^eN +c^iui 
<5^qa)x<5 uuoc eqxo) uuoc s.e knoK. -tud^Td^ix.o z.e 
Niu <^cDq ne ^eoxcwpoc exi xe eqc«x<^ excDc- ic 
niAcnoc ^eo^^cDpoc ^s^qo^i ep^xq c^^ncycDi uuoc eq- 
cyon h^en OTNicy+ ncdot nixiJcBO?^oc xe er^qN^T n. 
epoq ^qep<^o+ <5cqcyiB+ uneqcj?CHU<5c <5cqep ncuoT 
NOTpcDui N<5cficbu<5cTiK:oc ncxe ni<5cnoc ^eoxcDpoc 
*1. N^^q *z.e moK niu JUin<5cipH+ cb ^h CT^^s^j^eu xe 
CKLOTCDcy eepnip<5c^iN NNiCBi^iKL NTC Hj^c ne3.e nixi^- 
BOJvoc N^cq xe +T<5cpK:o uuok: unpcc cb nA.cx ntckl- ,5 

cyTeUT<5cK:01 J)<5^T^H Un<5cCH0T ^KOTCD r<5cp CK^J^CD- 
TeB NT^Nlcy+ N2L0U ^d<,{ CTCyon NHl NOprA.NON 
N€U UANOTO^ CTe niNlcy+ NXp<5cKLCDN HC CTi^cKLJ^CDTeB 
UUOq J^CN eTj^CHTOC N<5cl Xe eT<5cqX0T0T C^TOTq 

<5cqep<5cTOTCDN<5 eBOJv ni^noc xe oeoxa^poc ^qcuoT o 
e+c<^iui <5^q+N0U+ n^^c ^qep^c^OTCDN^ eho?s. <5^poc 

+C<51U1 Xe ON <5cCXCD NNlpCDUl NNH THpOT CT^T- 
cyCDni UUOC OTON NIRCN €T<5cTCCDTeU ^T+CDOT 

u4>+ +c^iui xe <5cCj?ca> nccdc NeNj>c<5ci nibcn CTcyon 
N^c ^ccye N^^c enTonoc uniicnoc ^eoxcDpoc <5cCcycDni or, 
ecepxi^KLONiN CNH cTcycDNi cy^^ nie<^ooT NTe nec- 
uoT'^ e^^ccycDni eoTc^iui NTe?^ioc e^Be necNicy+ 
•f. nni. NNi^^+ eK)OTN e^-f Ncu niJ^noc ^eoxcDpoc *oto^ 
n^ipH+ <5cceuT0N uuoc b^N OT<^ipHNH L Hii^noc 
^eoxcDpoc c^i^uoT e<5pHi excDc .lo 

' 9 Sic. — ' .Sic. uuoc?— " Ys. I. » >• H!) 't-NA.xa) e:pci)i€N NieeNity I ' Nct)<;J>Mpi e lAcajcDiii 
CRO^. ^vveu ^l Nea nii^iioc oeoxa^poc iiiACDpi 
ua^pTTpoc N re ncNCC liic n;)cc OTpcDtii xe h^ti 
iixiNOpe(iN<vT eNiAoit Nea Ni«j<;|)npi e rajoii ep>orv 

r. <^iTeN ni^ciioc oeoACDpoc <5^(j7:c!) Nca)q N^a)h 
NmeN ertyon uyq <5^(|c.ye n<5^(i e<;|>u<5^p iTpiON ix^w 
eooTiVR <v(icya)ni e^iepxii^icoNiN cnh ercya^Ni NbMiq 
eqipi N<^<5^NaMty dnoivMTi^^ Neu <j<5^Nty?^M:v CTOty 
beN nxiNOpeqo^^i xe equMN cbo^c y^eu <^<5cNUMty 

10 Nhici L ^-t unii^noc oeoACOpoc ccDTeu eneqTCDB^ 

' <5cqTMic ebpHi eneq^^MT un<5^ipM+ xe tcdnic nom ni- 
BeN eT<5^K:<5ciTOT icxeN TeK:ueTK:oT2ii ty<5c <;t>ooT cbH- 
TOT eoTneTT<5^K:iON j?c<5cC c<5^necMT uniu<5cNeptya)0T- 
cyi b€N 0TU<5c eTe jluon <^iVi Npcwui ccDOTN uuoq 

tT) <5cN ^etycDn i^pety<5cN nc^c jx:<5cT ud^K cbox y^H6^2.e- • ^b. 
UOT €TqM+ eBo:v b^N +n€NT^K:iON nipCDUI X€ 

^qlpi un^ipM+ 0T0<5 N<5^qTa)B<5 u<^~+ ne unilnoc 
oeoACDpoc eoBe njxia) eBOiv NTe NeqNOBi unie^ooT 
N€U ni€3.a)p^ 

ao lj€N€NC<5c nXCDKl X€ N^U" Ne^OOT 1CX€N eT<5^q- 

j^eci) ei^pHi N+n€NT^K:iON ^^^qcoCNi j^eN neq^HT xe- 

JX:<5cC NT<5cN<5cT X€ <5cN L <^~+ N<5^1 NHl ty<5cN U<;J>H 

V)€N nxiNOp€q+ uneqoToi eopeqeui eni^^CDB <5^qx€U0T 

THpOT €<5^Tqa)+'^ €BO<V ty<5cT€N OTl^CDTeB €T<5^qJciq 

95 nipCDUi x€ ^qtycDni V)€n otuk:<5c<3 n^ht n€u ot- 
Nity+ N?^HnH N€U OTqi3c^ou eqoty <5cq6^i NOTe- 
tycN OTCDU OTxe etyTeuccD ty<5cTeq€p<5cTxou ecy- 
TeuTCDNq enTHpq eqtyon b^N OTueTtyjv^ h^ht 
eqoty eu^tycD eoBe n<5ci<5CDB oto<5 &, ^'t niu<5cipcD- 

* Lege NT^iKieNicyf . — ' Lege N^ue, vel hH. — ^ Supple uatuoY? f. 30Q. Ul OTCDcy etyCN^HT )3<5^pOq ^ITCN NlVcOB^ NTC 

ni^noc ^eoxcDpoc nixcDpi ua<5^pTYpoc u^;vict<5^ 
eqN^T en^^cDcy unipcDUi Neu neqj^ici n€U ni^^cict- 
cic eTj^oci cN^qipi uucdoy j^eN oycTcdivk: 

V>€N 0T<5^1 OTN NNie^OOT €T1 CqOl NtypCDlC b^N ."> 

niexc!)p<5 j^CN niTonoc n2L€ nipcwui eq+^^o €^"+ 
. N€U ni<5crioc ^eoxcDpoc &<. ni^iNiu coieq <5^qN<5cT j^cn 

0T^0p<5cU<5.. eneNCCDTHp N<5cr<5c^ON N€U U<5^plJc TeqU<5cT 

e<5cTi ej^oTN e^u<5cpTHpiON uni<5crioc oeoxci^poc e^poT- 
a.euncyiNi^ nnh eTcycwNi eTj^eN niTonoc oto^ m 

NTOTTiS^JVCTCDOT <5cT^Cl)rv CJ^OTN eni^TCl<5cCTHplON 

e^OT^B ^qN<5cT eniAcnoc ^eoxcDpoc eq+^o eniccDTHp 
Ncu +^€otok:oc €^ot<5^b u<5cpi^ eqxcD uuoc xe n^^61- 
C€T N<5ci h,^, n<5^ipci)ui eopequTOjj eBOJvj^eN neq^^cDcy 

N€U TCq^iVT^t^lC N€U niJ^lCl CT^lXCDq OTO^ n<5cIpH+ 15 

•p.. k niccDTHp N^cr<5c^oc (fi u*nTCDB^- uni^noc ^eoxcD- 
poc NTOTq <5cqoT<5c^c<5c^Ni NX€ nS uni^noc ^eoxcD- 
poc e^peqlNi unipcDui eTeuu^ScT cy<5^poq nipcDUi xe 

<5cqOTCDCyT UnCX NeU U<5^pl^c T€qU<5cT 

j^qOT<5c^C<5c^Nl NXe nCX <5cT1N1 NT^Tj^CH UHl- 20 
pCDUl €T-5cTbO^B€q J^CN OTCINXONC €T^CI UnCU^O 
UniCCDTHp i5^CCDcy €B0?^ €CXCD UUOC XC CCDTCU €p01 
nOX cy<5cN<5^<^N<5c^^H)C-* €<5pHl CXCDl kpl U^d^Tl Un<5^CN0q 

Neu <^H €T<5^q<^0Nq eBOiv j^eN otcInxonc <5cqepOTcb 
NX€ niccDTHp n€3.<5^q uni3^rioc ^eoxcDpoc xe n<5^ccDTn ^5 

^eOXCDpOC <5cU0T NTCKLCCDTeU X€ ep€ Ti^cl^pTJ^H 
XCD UUOC Xe OT ^cUOT NT€K:t^<5cn NXlKLeON UH 
N^OKL 0TCy<5^N^^Hq ' N^OKL e^0T€p01 ' UH N^OKL OT- ' Y s. I. — ' Ms. u. um U)ii^. — ^ Sic. LofTo cya^N^OHie. — ^ n 
add. s. I. n vir. m. — ' Sic, pro €^0 le epor. ita et imstea. 
ici Aooc t\2,oit-poi Neu. ii<5cici)r uii oyoh ujaou uuok. 

60peKN^I lA lA^IKLCDN Un^pHl' UH 0TAIK.€0N m 
eopi^i <^XI NAONC iU\ ^r^OK. <VN n€T<5^IO<VUl6 uhiai 
RCON *Hl^riOC A€ OtOACDpOC iVClOYCDaj 1 UHCC eCjACI) i. .,.:{ 
5 UUOC A€ NUI Ud^CZ A€ €p€ IieKLOTCDClj ajOH !)( H 
niN^l NCHOT NIR€N eOR€ ^d^\ pU) I' ra)B^ UUOK. ch 

HiAecnoriic Nre HieHiHpci eopeiecyeN^HT h<^ ^"R 
A.ci€poTCi) NAe luccDrnp N<5cr<5c00C ecjAa) UUOC UIU^^- 
noc oeoACOpoc ac <vioTci) eixco uuoc icxcn cyopii 

to ^1T€N UCDTCHC n<5^Ra)lC A€ 01f^&<.7^ h<5^ OTB^^?V OT- 
/ a.lX b<5^ OTAIA 0TN<5cA^l \^d<. 0TN<5^A^1 <5^n?^a)C 

o-y-^-TjxiH yyd^ OT^I^Tj^CH ' ^^oiHON iuH+ NC€<;t>eN Heq- 
CNoq €Bo;v <^ixaHi uuon ueT<5^N0i<L N<5^cya)ni N<5^q 

U€N€NC^c NM L HlpCOUl N€^C1 entyCUl J^CN Hl^JO- 
i5 p<5cU<5c 

<^1^ X€ niicr<5^ooc ^^itcn NinpecBT^^ NTe ni3^rioc 
oeoxcDpoc <5^qTHic en^HT uni^nreucDN eopeqtyiNi 

NC«5^ OTbC«T€B- €t| <5c n]lpa)Ul k\q n<5^1pH[+ <5cJq[T<5c^0| 
*N^<5cNpa)Ul €T0T<5cB eniJ^CDTeB €T€UU<5cT NT€ HlpCO- * p. 
10 Ul ^q€pB<5cC<5cNl^lN UUCDOT CBOJV OTN ^ITCN n<5cCy<5cl 
NT€ NlB<5cC45cNOC CT^TTHITOT NCDOT <5^Tep6U0iV0riN 

xe i^NON n€T<5cNV)0OB€q i^eN nAiNopOTep6uo:^oriN 
icq+icno<|><5cCic epcDOT eopoTcbxi NTOT^c^^t^e j^eN pcDC 

NTCHqi J)€N +OTNOT €TeUU<5^T <5c Hl^nOC OeOXCDpOC 

i5 OTON^q enipcDui nex<5cq N<5cq xe nicy^Hp exL^euci 

eJCep OT ecyCDH J^COTCDcy NTOTJXICD N<5c)C eBO?^ ic 

ncHOT unij^ccD eBO?>c <5^qcycDni tcdnk. otn NcycDpn 
Np<5cC+ NTeK:+ uneKLOTol eni^HreucDN NTeK:epouo?^o- 
nN unii3CDT€B €T45cK:liq Nce<;{>cDN uneKiCNoq cbox 

' DeuL , XIX , '2 1 . — " Exspectes niV)U)T€B. •v>.( 192 )^^ — 
^^CDKL NTcyeBid) uniCNoq eT<5^KL<^0Nq eBOiV nMpH+ 

CeN<5cN<5cl n<5^k: 

TT»pWM-i xe €T<5cqTa)Nq Ntycopn <5cqcy?^Hrv <5^qep- 
.jm'i. c<;|>p<5Lri^iN uuoq <5cquotyi e^*peqxa)K:' €bo?^ nnh 

€T<5cTOT45c^C^^Nl UUCDOT Hd^q HOK- ^^ITCN H^ 5 

OYO^ €T^q+ uneqoYOi eni^^HUtDN^ <5cqci)ty eBorv eq- 

XC!) UUOC S.€ CC1)T€U €p01 n<5cCX ni^HTeUCDN N<5^1pCDUl 

r<5cp eT45cK:+J^no<;j><5cCic epcwoY ceoT<5cB en^^^ij^cDTeB 

<5cN0K: n€T<5clJ)Ci)TeB Un<5clpCDUl OTO^ 2Le <51N^ NTeK:- 

eui e+ue^UHi ' xe ^^nok: n€T<5^ii3Ci)T€B uuoq <5cpiK:e- lo 

P^eTlN NT<5c2LC« N<5^K: N hU€^UHl OTO^ nt^t<5^uok: 

€<^UA uneqccDU^^ ncu NeqcK:eToc €t<5^ij3C1)T€b uuoq 
e^BHTOT N<5^i 2^e N^cwoT ccccooTN ^^N uncquoT" icxe 
ceccDOTN uuoq u<5cpoTT<5^uoK: €neqccDu<5c etycDn 
uuoN uotyi NccDi <5cNok: +n<5cT<5cUok: enequ<5c ni^nre- ^o 
ucDN xe V)€N nxiN^peqccDTeu eN<5ci <5^q€pty;j>Hpi €<5pHi 
exeN Nic<5cXi NTe nipcDui ueNeNCCDC ^^qtyeN nipcDui 
•p. xe OT T€ +eTi^ eTtyon uuok: *ty<5cT€K:i €n<5^iu<5^ 

UU<5cT<5^TK: UUON ^M €pK:<5cTHrOplN j3<5^pOK: <5^JV?^<5c 

n^ok: uu<5cT^cTk: eT€pK:^^THropiN j^^^pOK: K:enep nh ^o 

€TOTN^cepn<5cp<5cXlXOT UUCDOT NHl €n<5^1U<5c ty<5^T+ 
N^^cNUHty NjXlpHU^^ ty^TOTNO^eU €B0?^ I^eN NlB<5c- 
C<5^N0C nipCDUl X€ <5cqT^U€ ni^^HTeUCDN N€U HlUHty 
THpq CNH THpOT eT<5cTtyCDni UUOq N€U NlC<5cXl 

THpOT CT^ ni^noc ^eoxcDpoc xotot N<5cq y^en aS 
1 OTNOT <5cq+ NT€q^^no<;|><5^cic N2Le ni^HreucDN eopoTcb- 

?Vl NT€qi^4^€ NlpCDUl A€ ^CDOT <5^TJ^^T €BOX b^N 
OT^lpHNH ' Ms. e^ ^peq^ccojc. — ^ o s. I. — ^ Sic. Lege eni^HreacDN. — 
* s. I. — ■' Sic. ]A^rv unequ^. !».( \\):\ )^«. 

\ u .... 

' A.<;|>e uuo(i ^(|(tjMi\ OTO,^ A.(|(pc';{>p<vj i/,in iiaoq 
ueNeNCCDc <v(icoTTeN iie^iuoTT eROX ^Y(hM Nieqi^^^e 

0Y0<» OTON NIRCN e lOOYM T (^pO(l AcYcpueope eYAO) 

r>uuoc' xe i-jCn niN<5cY eTeuu<5^Y <5^Ntya)?N^eu eoYcooi- 
NOYqi uuoN ' ^w eTCorn epoq ^ixeN nic<5^^i oyo<* • f. ao:>. 
ON i^ OYUMO) uiiicTOC epouoxoriN eYepueope NOYor< 
NiRCN xe <5cNN<5^Y eni^noc oeoAcnpoc eq<2;0?vA ehOYN 
enipcnui eT^^^YboOReq eqxa) uuoc N<5^q ac unepep- 
10 ^0+ xe OYMi k ^"t ep7:<5cpi^ecoe n<5^k: un^^a) eao?^ 
NTe NeKLNOBi d^K6\ unxa^ic un€]cerMU<5^ eBOiv <^iTeN 
n?cc 

IJeN€NC(5^ N<5^1 k mt OY<5^<5C<5c^NI I^T*j-Yj?CH UHI- 

pa)ui €T<5<,Yb0OBeq h^N OYcTiNAONC <5cCl epe r n^iivou 
15 NTOTC <5^cca)0YT€N - uua)OY enii^noc oe6Aa)poc 
^qTMiTOY €X€N T<5c<;|>€ unipa)ui eT<5^YbCi)T€B uuoq 

0Y<5cl UeN eOBe N€q<5cC)CYCIC N€U NlblCI eT<5^qcyonoY 
0Y<5^1 eOBe Teq^YnOUONM N€U N€q€Nj?C<5^1 €T<5cq7:<5^Y 

Nca)q niK:€0Y<5^i eoBe neqcNoq €T<5^Y<;|>0Nq €bo?^ n<5Li- 

xo pH+ k T^^YjXlH UnipCOUl B €p<5cCn<5c^€CO€ NNOYCpHOY 

e^L nipa)ui eppeu^e €bo^c "bCN NeqNOBi oyo<5 <5cq- 'o: 
ty^ccyNi eniUTON ^it€n nitcdb^^ nt€ niicnoc oeoxa)- 
poc nixa)pi uu<5cpTYpoc nt€ neN^ ihc njKc oyo^ 

OYON N1B€N eT<5cYCa)T€U <5cY+CbOY U<4>+ NCU TWk- 

'i5 noc oeoACDpoc 

CcDTeu ON eT<5ciK:€Nia)+ Nxou eT<5cCcya)ni €bo?v ^i- 

TCN <^"+ N€U ni&.riOC OeOXCDpOC niU<5^pTYpOC €O0Y<5cB 

NTe nj^c Ne oyon OYpcDUi nioya<5c1 en€qp<5^N ne A.no?s.- 
?vca)<^<5cNHC eqccDOYN uniNOUoc NTe ua)YCHC nk:<5c?^cdc 

* s. 1. — - s. 1. 

COPT. - C. - I. l3 Neu nccDOYN NNinpo<^HTi^ NTC Ninpo<;J>HTHC eqipi 

NOTUHCy JUlUeTN<5cHT NCU NH eTCy^T n^lpCWUl Xe OTN 

un<5cipH+ <5cqceuNHTC h,eH neq^HT e^cDiv ej)OYN enTO- 
noc unidcnoc ^eoxcwpoc eq3.tD uuoc xe ^nnm fcw- 
Teu e^Be nixou Neu Nity<;[>Hpi eTojon eBO?s^ <5iTeN 5 
f. 9o6. nii^noc ^eoxcopoc ecycon nt<5^<5ci)?v c^j^oyn eneq- 

TOnOC NTe OYUHINI NT<5cq OYCJON^ NHl NBO?^' +N^c- 

cyc!)ni Nj^piCTid^NOC HTd^o^i eiepxiiScKiONiN eneqTonoc 
cy45c ne^ooY un^^uoY 

j^ccycjoni xe noyc^^ooy eYipi N+CYN<5cfic i^eN lo 
<;|>u<5cpTHpiON uniJcnoc ^eoxcDpoc- <5^qTCi)Nq Nxe ni- 
pcDUi NiOYXM ^ ^q^y^ ^^^ ej^OYN eniTonoc <5^q^<5cJ3q 
N€u niUHcy une ^M eui epoq <5cqcci)0YTeN NNeqxix. 
enioYHR ^cqtfi uncci)u<5c unjxx N^oq xe uneqoYOuq 

N+OYNOY <5c?^?>c^ <5cqcoK:q C<5cnC<5c UU^ Y^cTq 45^qXOYCyT i5 

ej^pHi excwq <5cqxeuq e«5^qep <5^q eqoNV) N^oq xe 
<5cqep^o+ ^.qep^nopiN eu<5ccycD Nqeui ^n xe oy 
neTeqN<5c^iq y^en 0Yef^cniN<5c xe <5^qoYON^q epoq Nxe 
ni^noc ^eoxcopoc nex^^q N<5cq xe oy ne +jx:pi^ cb 
nipcDUi eTepcy<5^Y e^pejcepnipi^c^iN u<^~+ uh cV)HOyt'* ao 
^N v>eN niNouoc xe NNeK:epnYp<5c^irj uncx nexiNOY+^ 
'OB. ^nex^^q N^^q on Nr^e ni^noc ^eoxcwpoc xe <5ck:coy- 
CDNT xe ^nok: niu «5^qepOYci) Nxe nipcDui nioy- 
2u5ci 2Le u<;J>H n<5^ox n€A.e ni^noc N«5cq xe ^nok: ne 

^eOXCDpOC <;|>1CDT Un<5^1U<5^pTHplON UH N<5clCCD0YN <5cN aS 

ne uueYl nibcn €t<5cyI ex€N neK^^^HT ?ScOinoN knd^.ir 
xe OY neTeK:oYCDcy e^iq e^pe^oYX^^^i ^qepoYCD Nxe 
nipcDui NiOYA<5ci n€x<5^q uni^,rioc ^eoxcDpoc xe ++^o ' Sic. Lpge eho^.. — ' o s. I. — ' Ms. nhoyx^i. — * Sjc. Leg-e 

CCbMOTT. — ' Dnil., M, i(). • »>.( 11)5 )^i 
epOK iiiVcc rnc!)r a^r<vaoi tiiiotnaj f 1 n^^uj copi 

OTXXl Neil OTON NIRCN riUJOH b^N IliS^MI IieA€ Ill^ 

noc oeoAcnpoc N^^q xe TiMtiTCinpiON eri-,eN ncic- 
x\x diiepoToitq uy^mxeii OLii<vreicepi^>'ioc r^.p eoT 
r> ouq <5c;mv<v <v)ccy<5^Nep neunci)<5^ Tin^otcdu eho?v 

NbHTq d^T6m Td^^HO U(5cCye N^S^JC UHiq UniOYHR OTO^ 

xti) epoq NNH exheN neic^^HT ncu nh eT<5ciT<5^*uoK •(. •., 

epCWOT UeNCNCWC InHOT OJ^S^pOIC ON NT<5^T<5cAPOKL 

NK:<5cXtDC i^eN niN^^+ oto<2, NT45^T<5^uo)e enocDty uneic:- 
10 0Tx<5ci Neu ne)eHi THpq oto<^ k nii^noc oeoxcwpoc 
epc<;j>p<5^ri^iN uuoq <5cqcye n&^q cboiv ^<5cpoq 

j^no^c^.ci)<;|><5cNHC xe <5cqep^cNej?cecoe cy<5^T0T3.a))e 
N+CTN<5^fic CBOiV <5cq+ uneqoToi enioTHB nex<5^q N<5^q 

Xe n^lCJDT UO €n<5clUTCTHplON UUON <^<5^1 HC ^H 

i5 eT<5ciU€Ti epoq j^eN n<5c<^HT oto<^ <5^qT<5^uoi' e^cwB 
NiBeN ninpecBTTepoc xe d^i\6\ uniUTCTHpioN eooT<5cB 

' eqOl NCC«U<5c b€N 0TCWN<5 €RO?V <5cqepcy<;{>Hpi eu<5ccycD 
€X€N <^H eT<5cqcyci)ni oto<5 oton NiBeN eT<5^TCCi)Teu 
<5cT+ci)0T u<^"+ ninpecBTTepoc xe <5^qcuoT epoq 

ao ^cqj?c<5cq €B02v j^eN me^ooT €T€Uu<5^t nipcDui Ae 
NiOTXi^i <5^qcye N<5^q eneqni <5^qT<5cU€ Teqc^iui "e^^CDB -oa. 
NiB€N er^TcycDm uuoq n€u mpH+ eT<5c mJ^noc 
oeoxcDpoc 0TCDN<5 epoq eqc<5cxi N€U<5cq 

i-c^iui xe nex<5cC N<5cq xe qoNj^ Nxe nfc n<5cC0N 

a5 x€ +NOT ^qicHN jh)<5cT0T NX€ m^cnoc oeoxcDpoc ecj- 

C^^Xl N€UH1 eOBe n<5cOT2L<5^1 0T0<5 <5cCT<5cUOq emcuoT 

€T^cqoTON<5q epoc uuoq ecxcD uuoc 2Le ^qoTCDN^ 

NHl €BOX +NOT €q€p<;|>OplN N0TCJK:HU<5^ NCTp<5^TH2V<5cTHC 

eq^epicboT €u<5^cycD uuon <^h €tt€nocdn- epoq j^eN 

' Sic. Loge icqTi^uoq. — ' Sic. Lege CTTeN^CDNT. 

i3. 190 ). -"i->\ ivo ).«-»— Nll^lCDU^Sc THpOT €T^12L€N TlKd^^l €pe niqCDl NT€ 

Teqic<;J>€ 61 aiiHpty NJC^poTC epe TequopT 01 n^otc 
enecHT eqoi nc<5c1€ ton<5c V)€n neqiNi nm xe j^eN 
nxiN^peqccDTCU epcwoT n3.€ ^no?v?^a)<;|><5^NHC <5cqN<5c<5+ 
j)€N oTue^uHi xe niicnoc ^eoxtopoc niu^cpTTpoc 5 
e^0T<5^B n€T<5cqoTON<5q epoc <5cqc<5cXi ncuac 

•1. 'J08. *U€N€NC<5c N<5^1 <5cTTCD0TN0T €TCOn N^Oq NCU 

Teqc<5iui Neu neqtynpi b ^Ttye ncdot eniu^pTHpiON 
NTe ni^^noc ^eoxcDpoc d<, nioTHB epK:<5^^HK:iN uucdot 
UeNeNCCDC ^q+CDUC ncdot^ j^cn <:|>p<5^N u^^icdt Neu m 
ncynpi Neu nmnk e^0T<5cB <5^T(ri unjxicD eBOX NTe 

NOTNOBl OTO^ UeNeNC<5^ niB<5cnTlCU<5^ e^0T<5cB <5^Tep 
^ N€<500T l^eN niU<5^pTHplON eTCCDTCU UUHNl €N1- 

?^oroc e^OT^cB ueNeNCCDC ^TCCDp u<;|>h €Te ntcdot 

THpq NNl^^HKLl N€U NIXCDB ty<5cT€N ^^icNKLOTXl ^ CTOT- iT) 

jxipi^ <5^Ttye NCDOT ej)OTN enTonoc uniA.noc ^eoxcD- 

pOC <5cTtyCDni €TepXl<5^K:0NlN €NH eTtyCDNT^ NJ^HTq ty<5^ 

nie^ooT' NTe noTUOT <5^no?v?NcCD<:|><5cNHC ^lC ^cT^^oty- 
Neq unpecBTTepoc oto<5 neqtynpi b niOT^.i U€n nxik- 

*0t. KLCDN niKieOTM Xe <5cTMq N<5^N<5crNCDCTHC *n<5clpH+ jo 
<5cTtyCDni N^^cNpCDUl NTe?NclOC ^CDCTC pCDUl NlBeN 
eTtyCDNl J^eN 2.1NtyCDNl NlBeN <5^Tty<5cNj?CCD NNOT- 
2L\2L eXCDOT NCety?ScHX €3.CD0T ty^TOT2L<5cl C<5cT0- 
TOT 

CCDTCU ON €T<5clKLeNlty+ Nty<;|>Hpl CT^CtyCDni €BO?s^ u5 

^iT€N ^f Neu ni^noc ^eoxcDpoc nixcDpi uu^cpTT- 
poc NTe TieN^ mc njcc 

J^CtyCDni A€ NOTe^OOT d^ OTpCDUl CDcy NOTnpOC- 

4>op<5c e^peqTHic enTonoc uni<5crioc oeoACDpoc n^ipH+ 

* Y S. 1. — ' Y S. I. — ' (JD s. I. — " Y S. I. ^q^iTC ^(jiiotiji Neti^c n\ xe e(|uo(tji ^\ iiiiKDir 
k iiiAi^ftorvoc ' ei\^(i)OY iiiu<vci(-: iu'ON<vru-(| u\r,tti 
6^q6\ uiicuoi NOTUON<5^>:oc dHK Ac e(|^M?^ ennoHOc 
^•a)q xe NieqcyivMN nipa)ui xe j^qep<vii<ScN ian epoq 
f) ^^quocyi Neu^q iii<:|>ooNMpoc Ae na<vxi <5c(jca)peu 
uiiipa)ui <5^qo^q eRO?v eoTU^s^ N^epnuoc <5^qepeNepriN 
NOTNicyt NApiS^KCDN * <vqi ehOTs^ NbHTq <vqqoAq -f. 009. 
ehOYN enipcnui eopeqoTOuq xe c^n^. N'req)c:a)pq 
unAa)pON unipcDui ncu neqNicy+ uuei ebOTN eni- 
to i^rioc oeoAU^poc nipa)ui xe h^N nAiN0peqN<5cY eni- 
Ap^KLCON eT<5^qqoAq excDq <5cqa)cy eBO<v eqxcjo uuoc 
bCN OTNicy^ NCUH Ac ^"t ' unii^rioc oeoAcupoc <5^pl- 

ROHOIN-^ epOl b€N T<5^I0YN0T N<5^N<5^rK:H icCDOTN n<5^et 
Xe KLOTHOT UUON' d^H d<.7s.7^d^ KLb^NT COTON NIRCN 

ir> eTCDcy otbhk: j^cn hot^^ht THpq 

l\|<5ci Ae eq2La) uucwot ic nii^noc oeoxcDpoc <5cq6- 
^\ ep^Tq c<5^ncya)i uuoq eqT<5c?vH0TT eneq^oo epe 
neqK:oNT<5cpiON b^N Teqxix <5^qooTf NT<5^^e uniAp<5^- 
KLCDN j^eN Teqr^orpcH ^^cqj^cDTeB uuoq ^qj^<5cq eqcH+ 

9.0 CBOX equcooTT niAilBO?^oc Ae <5^q<^a)N^ j^eN neqiNi 
<5^qep u<^pH+ N0Trv<5^B0i <5^qcocy eB0?s. eqxcD uuoc' xe 
+Ta)B<^ uuok: n<5cS nicTp^TH?Sc<5cTHc unepT<5cK:oi 

*j3<5cT<5H Un<5cCH0T C^TOTq AC <5cqep<5cOOTa)N^ Ue- 'OH. 

NeNc<5c N<5^i xe k nii^noc oeoxcDpoc cuot enipcDui 

«5 ^^qcye N<5cq encycDi €ni<;[>hoti •' eB0?v. <3<5cpoq nipCDui 

xe ^qcye N<5^q euTonoc umacnoc oeoxcDpoc iS^qxcD 

eni?V<5c0C N^CDB NIBCN €T^TcyCDni UUOq ^ITCN 

nix^cxi Neu nipH+ eT<5c niA.rioc oeoxcDpoc epROHOiN ' oc add. s. 1. a 1" m. — - Dein litiira 5 liUerarum. — ' Ms. &.pi^OH^iN, 
dein emendatum a prima manu. — ^ Sic. U.UOI? — ' s. 1. — " t s. 1. • .K>.( 198 

epoq €<vqj3(i)TeB unixp<5cK:cDN oton nibcn eT<5cTca)- 
Teu ^T+(i)OT ix^^-t 

l\I<5^ioT(Wty ueN ne (jb N<5cueNp<5c+ e^pixd) €p(i)TeN 

NNIXOU THpOT N€U Nlty<;j>Hpl eT<5c '^'t <5clT0T ehOK 

^iTOTq uni^cnoc ^e6x(Dpoc niu<5cpTTpoc e^0T<5^B ntc 5 

njieC N<5cl eT<5^1N<5cT epCOOT J^eN N<5cB<5^?^ N€U nh eT^i- 

c(i)T€U €p(DOT y^en N<5^u<5c(yx <5cN0k:' nieiv<5v7:iCTOC xio- 

NHCIOC niXp<5cX:(DN<5cplOC eniXH <5cl€pi^N<5cCTpe<^€C^€ Neu 

f. 0,0. ni^noc 0€6x(Dpoc eij^en j^eN *otk:oin(dni^ not(dt 

NeU<5^q U<5cp€N +NOT 2L(DK. UniC<5ca.l ty<5^ n<5clU<5c €^B€ lo 
^UeT<5cniCT0C N^<5cN0T0N NTeN+(DOT UneNCX 0T0<^ 
neNNOT^ OTO^ neNC(DTHp IHC n?CC ^6^\ €Te €BO?Nc 

^iTOTq epe (boT NiBeN n€U t<5ci6 nib€n n€u npoc- 
k:tnhcic NiBCN epnpenn u<;[>i(dt N€U^.q n€U Twnnd^ 

€^0T<5cB NpeqTiScNVyO OTO^ NeUOOTClOC" NeU<5cq +NOT iT) 
N€U NCHOT N1B€N N€U ty<5^ €Ne^ NT€ N1€N€<5 THpOT 
^UHN. 

ncuoT uniiScrioc ^e6x(Dp tyooni Neu.\.N THpOT ^uhn 

•p ^+ ^H eT^^qtyton epoq NNixopON ntc 4cBe:v niouHi 
Neu +oeciA^ NTe neNicwT icBpac^cU +noy ncNNHB n\Lri>^^oc 
OYO^ NUicipcDai Nnici NcyeNep<^u€YOYi NTe nipeq ni<p 95 
nicoNT THpq niKepui Neu niKLi^^i <^h eTeuty^^ ^n euoY+ 
epoq NnipixN eTicYUOY+ Nuoq epoq xe uoYNi^;?coc j^ficipON 
ntyHpi nrFT^+klon Nnici^<j iqi ice ioyctoc neqicDT k&<,t6^ 

C^.p'^ NeU UA^pI^^ TeqUAcY NlpeUCbOOY K&^T T0Yn«5^TpIC 

^onoc Nncc +uton nnoy*^y;x:h j^en neqBHUfic eToi n^o+ 3o Siippl»' Vyi^! — * Sir. Lege NoaooYCioc. Nieqep niud^i Neti NOYitjiipi uerierictnoir reqi' niieAcf- nooy 
heN '^aercicBe nchoy NiReN ice rep neqNi..i uuil N€uo*r 
beN i.xpii^ le HAciKoc Ke icYtya^Ncirn cro.v y^eu ni^iicocaoc 
NcaoT upi^Qoti rVre noc ep ne(|N*^i Nuyi ri€au)OY yjtH 
neqhiiaac eroi N<^oi' AcanN •>>\ "200 V«v •Cod. Vallr. *coyk.;?s. N€nHn ^r'*l.rf -hiii^pTYpia^ Nxe nii^noc uuicpTYpoc ' NTe neN^ ihc 

nj^c <^H e^oYi^B i^ni^NOYB - nipeuNi^Hci j^cn n^oty Niue- 
tyo+ eTicq3.a)K: uneqi^rcDN eooYi^B eBo:^ ncoyi^ iinik- 
BOT ennn j^eN oy^iphnh NTe 4>^ i^uHN 5 

j^ccytwni xe v^en ^ueTOTpo ^ nxiokl^^hti^cNOC ^, 
niAi^BO^oc ccopeu uneq^^HT c<5cB0?^ u<;Jvt ntc T^e 
<5cqcyeucyi nnhxcdpvon uuotnk: nxix oto^ <5cqocwci) 
NN<5cpueNioc ' ep<5cK:o+ OTO^ <5cqoTa)pn €bo?v i^en u<5^i 

NIBCN N^<5^N^Tr€UC«N N€U <5<5cNXOT| N€U ^d^H- m 
en<5cpjX0C N€U ^<5^NCTp<5^TH<V<5^THC N€U ^^^>NU^T01 
1CX€N -fpCDUi^cNl^ cy<5c niiViScK:^ eTC<5^B0:v NT€ j^HUl 
€^pOTl)a)T€BNNlj^pHCTl<5cNOC THpOT XlOKLPvHTl^cNOC X€ 
niOTpO eN<5cN0U0C <5cqO<5^U10 NO NNOT+ N^OTCDT N^Oq 
'ICa. <Vq+p<5^N epCDOT 2Le NOT+ e<5<5cNNOT+ <5cN NC *Ke ,r, 
NNOT+ N^CDOTT N€U Kc NNOT+ NC^^lUl ni^OTlT 

eTCNi^HTOT ne ni^cno?v<vcDN n€u ni^eTC Neu +<5^p- 

TeUlC N€U nCCDXn NN1N0T+ THpOT 

QlfO^ <5cq^p€ niUHcy THpq T<5^?vO'' -otci^^ ncdot 
e^pHl OTO^ <5^q^pOTcyOpcy€p NN1€K:k:?VHC1^ THpOT eT- ,:,o 

y^en u<5ci nibcn oto<^ <5cqci3<5ci NOTXi3cT<5cru<5^ ehOTs. 

bCN niK:OCUOC THpq NNH €T13<5^ n€q<5^U<5c<^l €qCJ)HOTT 

un<5^ipH+ X€ 3^nok: ne xiok?vhti<5^noc noTpo €icb<5ci 

eBOIV b€N T<5cU€TOTpO THpC XC l^eN +OTNOT ep€ 
n<5cnpOCT<5^rU^c N<5c<^0<^ epCDT€N 0T0<^ NT€T€NCDty UUOq ^Tf) 
1T€ XOT^ 1T€ ^HreUCDN ITe CTp<5^TH?^<5cTHC IT€ €n<5^p- ' c s. 1. — - Il,'« sar|)o |)io i^n^. i^NOYB. — e odd. s. 1. a 1" 111. — 

* .SVf. liPJfO Ni^pU.€NIOC. — ' .SlV. I.<7f0 Ti^?v.€. •»»•( :!01 ).<f 

7:oc i re leouiic iTf opmoYNOC iTf u^c roi Itc n^r^noc 
ire eiiiCKoiioc iie upecRY lepoc ire 2^\d^K0)H ne ^y- 
iiOAi<5^K.a)N * iTe ^N<5^rNa>c rnc i le peqa^jA) ire ^["^x- 'f. •••»'•• 
ucnroc i re uoyn<v>:oc i re ?v<viKLCC ire ^a^oTT itc 
r. c<»iui i re icoyxi i le Nicyt d^n&^':> d^m^wc u^s^pe OYor< ^^^"^ in^^'^ 
NiBeN CT^M v^&^ n<5ci^u<5^^i' NTe iwueiOYpo IMpC 
tyconi eYcyeucyi NN<5^N0Y'h erT<5LiM0YT eT^ciT^Sc^cDOY 
ep^TOY niNicyt NNOY+ nii^nojVcivwN Neu ni^eYC Neu 

1\5^pTeUIC OUiScY NNINOY+ TMpOY "^W €ON<5cep<5^0Ca)TeU 

t<> NC<5c ninpocr<5^ru<5^ eT<5ciToxci cbo?^ +e^0Yci<5^ roi 
Na)OY- ebOYN epa)OY ^xn&s. NTeTeNepB<5^c<5^NUiN uua)OY 
Nic^cKLCWc OYO^ NTeTCNlpi Na)OY Npiii^ NiBeN eTe- 
TeNOYCWcy ueNeNca)c NTCTeNCDr^i ntoy^<;j>€ b^N pcDc 
NTCHqi 0Y0<^ NTeTeNpa))c<5 unoYca)u<5c b^N nij^pcDu 

tf) ^IN<5c NTOYCyTeUXeUOY Xe cy<5c €N€^ 

6T<5^q)C:HN X€ €qCb<5cl Un<5^inpOCTA.rUA *NX€ XIO- j^. 

k:xhti<5^noc noYpo <5^qTCDXi uuoq eBO?^ kcn ni- 
KLOCUOC THpq eqcyon j^eN OYNicyi^ ubon ' n€u oy- 

XCDNT NT€ niAl^BO?^OC OYO^ €T<5^Y(ri NNICj3<5^I CJ^OYN 
flo €p<5cK:0+ cy<5c <5cpU€N10C niKLOUHC <5cYTHlT0Y N<5cq 

eT<5^q6^iTOY Ae <5cqoYCDcyT uucDOY OYO^ <5cqope ni- 

KLYplf CDCy eBO^c J^eN +B<5cK:1 THpC OYO^ <5cYOCD0Y+ 
THpOY <5^qCDcy epCDOY NNlCV)<5cI NTe nOYpO OYNIcyt 

xe NcyoopTep (S^qcycDni j^eN fnOiVic THpc oyo<5 n<5cY- 

«5 T^j^e OYCi^ encycDi ne cy<5cT€ +b<5ck:i THpc epj?cp€UTc 

^CDcxe NTe ncooi nnioyci^c ^CDj^eu uni^cHp OYUHcy 

X€ ON <5cY€p6uo:voriN unj^cc ^s^yj^ooboy <5cY(ri uni- 

JX:?SwOU N<5cT?^CDU 

UeN€NC<5c N<5cl X€ bs.i\f\ NNlCJ)<5cl NXC CY^IOC niCTp^- 

* Sic. Lege nii^a^c^i. — ■ Sic. Lege ncotcn. — ' Sic. Pro nubon. - «.( 202 )k^— 
TH?^<5cTHC <5cql ej^OYN e^c^pHBl e<^U^ UKLYnpl<5cN0C ' ni- 

^nreucDN <5cq+ N<5^q nnicj3<5c1 <5cq6cyoT <5^qty€ N^q ei^OYN 
r.;?35. eniep<;|>€i *Ntyopn n€U niCTp^TH?^^THC ^YOYCDtyT 
uniicno?Nc?va)N Neu +<5LpT€uic oyo^ ^cYep niexcDp^ 
THpq eYOYCou eYCC!) N€U NOYepHOY €T<5c tyu^pn 5 
xe tycDni <5cYcra)ni NOYunty <5^y^itoy ej^oYN eNity- 
TeiecDOY NT€ +no?^ic e^Be <^p<5^N unj^c ^y^cUOni 

Xe NOYKLOYAl N<5cX0Y NCM€ eCJTlH V)€N K NpOUni 

eneqp<5cN ne cepnoc ntynpi Noeoxcwpoc nicj?co?vc<5cCTiK:oc 

nCON ne NKLYnpl^cNOC ni^^nreUCDN NT€ ^^pHBl <5cY€p- m 
B<5cC^Nl^lN UUOq V)eN <5<5cNB<5cC^NOC eYl^OCl €0R€ <^p^N 

unxc iHC N€U k:€V)€?Vc?^cO unpecBYTCpoc 2.€ ^n^c ue- 

NeCCWN N€U 6^716^ n^cCDOY neqCON N€U KL€0Y<5cl X€ 

n^cHCi N€U NeqcNHOY N€U recopn Neu ic«<5cNnhc Neu 
icixcDpoc Neu nityoi Neu i^nd^ KLp^cXCON n€U c^p^- 15 

*KM. n^UCDN N€U 1C!3<5^NNHC * NCU Z^JCd^pld^C N€U ni^CWty 

Neu UA.K:<5cpi N€U i<5ck:ci)b Neu TOYpox^ N€U ^no?s.- 

?ScCD N€U A.UOYN N€U X10CK:OpOC N€U ^<5cNK:€UHty 
U^pYJXlH eT€Un€NCOYCi)NOY 3.€ NIU N€ €TicYK:HN XC 
eY€pB<5^C^Nl^lN UUCDOY ^YCCDN^ UUCDOY N^<5^NB€- «io 

Nini <5^Y<5iTOY ebOYN €nityTeK:o e^se ^p<5cN unj^c 

CYlpl NH Ntye N€U N fNC^YJ^H e^B€ X€ UnOY€p- 
^YCl^c NN1N0Y+ 0Y0<5 N<5cYC06N1 XC €YN<5c€p OY 
NCDOY 

LleNeNC<5^ N<5cl Xe N€ OYON OYpCDUl UJUA.1N0Y+ ;^5 

uu<5cii^r<5cnH uu<5<.ieK:K:?^HCii^ tyon i^cn oytiui'^ xe 
N^HCi K)€N nooty Niuetyot eneqp^N ne u^K:<5cpi ^p^N 
NTeqc^iui ne u^pi^ eYtyon h,eH ^krd^^nn nt€ <^+ 
epe ^i' uei uucdoy eoBe hoytoybo Ne oyon oy- 

' Sic. — ' Sic, pro OY+ai. a)Hpi iiuoNorTNMC rn (f)OY aiie oyon cyaMii n(i)ot 
eRHX tpo(| N^Yum ' uuo(| ne ^u^vtyci) e^ore noT- 
(DN^) uuin uu^dot * ueNeNCiSc ^<vnk.otai xe nc^oot t ••.ir,. 
^(jUTON uuo(| NAe ne(iia)T Neu requ^T <v(iep<2,Hmr^ 

5 epa)OT N<2,<5^NUHCl) Ne^OOT <;t>p<5^N Ae UIIDCOTAI N^- 

?s.OT iie icNOTB Ne OTC^ie ne uu<5ccya) eqoeBinoTT 

eqoi NpeupiS^Tcy tNeniiCHC eqAHic ehox <pd^\ xe N^^q/:H w.v-*^^'^^^ 

b€N iR Npouni ne 

j^ccyconi xe uuoq eNOTe^ooT eooTON<^ cbo?^ 

o NT€ Nlj?CpHC Tli^NOC CNiScTlpl UHiajeUcyi eOOT<5^B b€N 

+€iCK:iVHCi^ ne eTiNi encycDi N+^N<5c<:|>op<5^ eooT<5^B 

^qCTi €B0^^ b€N NIUTCTHpION eOOT<5^B NA€ niKLOTXI 

N<5c^^0T OTO^ k nmpecRTTepoc c<5^xi Neu niiv<5cOC 
THpq eqxo) uuoc xe n<5c10+ ^nnne ^s^NCo^Teu xe L 

5 nixi^BorvcOC Twnq exeN +eK:K:?ScHCi^ eopeqKLCWpq uni- 
ojeucyi eTCOTTa)N nt€ n€nio+ nica)u<5c ncu niCNoq 
i^T€ neNCx ihc njicc ?^oinoN db N<5ccyHpi N<5cU€Np<5c+ 
NH eTca)Teu epoi u<;t>ooT u<5^p€ nioT^i nioT^i cya)ni 
eqT^ApHOTT OTO^ €q<5cU0Ni i^TOTq i^eN niN<5c<^+ 

NopooAO^oc *Neu txcDpeA. iNiTe nia)uc €T<5cN(nTq uneN- -^. 

Ope ^<5cNC<5c2LI Un?Sc^cNOC ep^6^K UUON OTO^ NTeNj?Ca) 

NCCDN unip<5cN eT^OTsjs. HTe nen^ ihc njxx uneNOpeN- 

€p^0+ V)<5cT^H fiNlB<5cC<5cNOC eON^CINl i^Te nik:o?Nc^cic 

NTe 3cU€N+ €pK:?VcHpONOUiN uuoN ne"^ uneNOpe na)OT 
5 NTe n<5ciK:ocua)c eoN<5cT^K:o (b?^i i^TOTeN unmicyt 
N(boT i^Te TueTOTpo nni<;[>hotI uneNop€Nep^o'f v^^,- 
xa)q unij?cpa)u i^Te n<5ciK:ocuoc i^Te nijx:pcDU NTe 
treeNN^^c Neu niqeNT eN<5cTeNK:oT n€u nicoepTep ntc 

NIN<5cX<5I epK:?NcHpONOUlN UUON <5cpieUl (b N<5cCyHpI 
' Sic. Lege n«cYU.€I. — " Sic. Lege &.q€p^HBi. — ' Redundal. xe ^d^\ ne nie^^ooT nv,^€ eTeNN<5^(ricuoY eBOiv i^eN 

NlUYCTHplON eOOT<5^B NJ^HTq JVOmON Cl) N^cyHpl O) 
NH eTCCDTeU epOl +N0T dbOTNlJcTOT NNH e^N^^ 

nij?c<vou h^en Ni<;t>HOTl erd^ nibejvivo xe unpecBT- 

TepOC KLHN eC13.a) NN<5c1 <5cq+ NCWOT N+^lpHNH OTO^ 5 

•r. «37. ^ niOT<5ci niOT^i *cc«?v eneqni eqoi ncuk:^^ n^ht 
eu<5ccyc« e^Be niNicy+ nj^ciucwn eT<5cqTCi)Nq <51X€n ni- 

j?epHCTl3^N0C THpOT 

niJ^OTXl Ae N<5cIV0T ^cNOTB N<5cpe OTXLOTXl Nj?Cpl<5c 

NTe Neqiot coxn N^q xe ^in^^ NTeqcoNj) epoc xe m 

N<5^TB€C0C1)N eBOJV NX€ NeqiO+ <5c niKLOTXl N^?ScOT 

<^CD?^ ei^oTN eneqni oto^ uneqoTCDu OTxe uneqcci) 
IUH+ nicuoT eTj^H v,eN pcDq ^ScqcTi nninotb Neu 
Nie^BCDc eTT<5ciH0TT <5^qj?c<5cT e^pHi ' unequ^o j^eN 
^UH+ uneqni nex<5cq xe cj^hott- xe cy<5cpe hinotr 15 

TiScKLO OTO^ NT€ ni^^^cT eptyHlBl NTe Nl^^BCDC €p^O?Scr^ 

0T0<^ ON z.e niKiocuoc n<5cCini Neu Teqeni^TuiJc Neu 
^CDB NiB€N e^ojon' Nj^HTq ^n xe mpi u^OTCDty 
u<^"+ qN<5ccycDni cy<5c €N€<5' 

TOTe i5cqCCDp NNH CTCyon N^q THpOT NN1<5HKL1 90 

Neu NixcDB NTe T€qB<5cK:i 0T0<5 <5cqTCDNq Nxe knd^- 
NOTB <5cqi c<5cBo;v u<;|>po uneqni ^q^CDpcy NNeqxix 
CBO?^ <5cqK:cD+ uneq^o c<5^nc<5^ N+^N<5^T0iVH neXiScq 
'Kl. *x€ n<5cac iHC nj^c ncynpi u<^~+ ctonj^ unipH+ eT<5^ij?ccD 
u^po un<5cHi eqoTHN <5ciuocyi nccdk: j^cn n<5c^HT •.:> 
THpq eKLe^iucDiT b^s^^LCDi €<;|>ucDiT uni^HreucDN 
eK.eoTCDpn ^^^poi uneK:<5crre?^oc notcdini NTeqo^^i 
tp^Tq NeuHi NTeq+AOU nhi e^pKTpo eNiR^^^NOc" ntc ' Sir. Lo(n' ebpHi '• — * '*^'^- l'<'fT'* ccv^hoyt. — ^ Iac. , v. 'j , 8. — ^ Sic. 
Lcgf eicyon. — ' I loii., 11, 17. — " Ila fere seinper. iW 'iOf) )^« niAllC^C PMplON (l> ll^OC IMC U^C eKeOT(«>pH c^^P^' 

diiMTiMix ' iii<5^p7:mm rervoc N re(j(Jia(i)i r MNMi e^a«5c 
aiiiCMretuDN oto^ ntc^i I' nmi d<:f>po iuiic<!i^xi eopi- 
c^cAi NNCicaeoaMi diieaoo NNiOYpcDOY r<(a Ni^iire- 
5 ucDN xe <;|>(dk: rie hkdoy Nea n€)eia)T n<ScI\5cOoc Nea 
niMN^ eooY^R ty<5^ €Ne^ i^aMN 

gT^tixcD xe NN<5^i ^qaotyi epMc da<5cY<5^Tq ^i- 
xeN <:j>i<5^po ti)<5^Teql exeaNOYt oyo<^ eT<5cqtye ehOYN 

e+B<5cICI <5cqXiai NNieiOCXMCI^ €T<5^Yty€pty(DpOY ' OYO^ 

ni€p<;|>€i <5cYT^c<^oq €p<5^Tq NNiix(D?^ON <5^Yty€atyi daa)OY 
^qtytDMi eqoi nco+ eqaotyi xe b€N +b<5^)ci eqctDTea 
epCDOY *€Y+ti)(Dty dneNO^c ' imc Nea nm eTtyeatyi i. ^^h. 
duoq OYO^ N<5^qcyiNi ne xe Nia ne <;j>p<5^N dni^M- 

reUCDN NT€ T<5^IB<5cKLl <5cYT<5caoq X€ 2VYCI<5^C n€ €TOI 

5 N^MreatDN epoc oyo<^ <5cq€p^YnoueNiN dnie<^ooY 
eT€aa<5cY ty<5cTe poY<5i tytDni oyo^ eT<5c niex(Dp<5 
tycDni iScqTtDNq <5cq<4>CDp5A) NNeqxix cboiv <5cqty?^M>c 
eqxcD daoc s.e <^~+ niN<5cHT nipeqdboY n<^ht eN<5^ty€ 
Nn€qN<5^i OYO^ Noani nipeqtytDn epoq NNipeqepNOBi 

jo THpOY €T€ kuOK n€ Hl^^OYlT CTeNJ^HTOY ^H CTiScq- 

ope neqj^rrexoc aotyi j3<5cX(Dq dnif da<5croc ty<5c- 

TOYINI N^K: NNlXtDpON <;|>H €T<5cqC(DT€a €ffXI<5cC <5cqlNl 

dnijx:pcDa cbo?^ h,eH T^e dniCHOY ^n €T<5cqc(DT€a 
eneNicDT ^x^s^u <5cqT(5cCooq €nini5cp<5cXicoc NKiecon eKie- 
«5 ccDTea epoi ^(d +noy NTeK:oY(Dpn ty<5cpoi dneKL^r- 
r€?NcOC NOYCDINI NTeq+XOU NHl e^pHi ex€N ni<;{>(DN 
€BO?^c NT€ n<5^CN0q 

gTi A€ eqty^^H?^ H2Le ni<5crioc ^n<5cN0YB * ic uh- ' '?Cx. 
y^d^H"^ ni<5cpj;cH^crre?vc0C <5cql €box j^cn T^e <5c niu^ 

' Ita semper. — ' Sic. Lege nhi. - — ^ Lege e&.Y. .. — * Ms. NneNCt. THpq epoTCDiNi u<;|>pH+ u<;|>pH c<5cT0Tq <5^q<5ei ^ixcn 
neq^o Nxe niKiOYxi n<5c?^oy oto^ ^Scqcyconi u<^pH+ 

NOYpeqUCDOTT OTO^ d^ UHj?C<5^H2V (Tl N€U<5cq <5cqT^<^oq 

€p<5^Tq ^^^+^0^+ N<5cq eqxo) uuoc xe jxiepe h&<,k. (h 

nib€<VtyHpI ' €^N<5^N€q <5^N0TB j?C€p€ n<5^k: cbo?^ ^^iTeN :, 

^^i' (i) nipcoui NcyoTueNpiTq X€unou+ oto^ 
(fpo uuoKL <5cNok: ne uhj?05cHX ni<5^pj?eHCTp^THroTC 

NT€ T2L0U NN1<;|>H0TI nCX ^cTT<5^0T0r- ty<5^pOK: Xe ^1N<5^ 

NT<5c+xou n<5ck: ei^OTN eni^^rcoN <5^K:cy<5cNTCi)NK: ^d^- 
n<5^tootT^ u<5ccye n<5ck: cy<5c n<5^i<5Hr€UCi)N ^iCDicy ,o 

U<^p<5cN Un^C C€N<5^epB<5cC<5cNl^lN UUOK: Nf N€^OOT 
h€N n<5clU<5^ +Ni5c+3.0U N<5cK: NT<5^T<5cX^O ' neK:cci)u<5^ 

OTO^ ceN<5cO?^K: epHC €<5c^pHBi NceepB<5cC<5cNi;5iN uuok: 
j?CN<5c+cyini unc<5^x^N^c Neu NeqxeucwN eT^^cDOT 
+N<5ccyci)ni Neu^^K: j^eN u<5ci nib€n €TeK:N<5c^CD?v, epoq t., 

•f. 939. *N<5cl Xe €T<5cq2LOTOT N<5cq NX€ UHJ?C<5cHJV ni<5cpj?CH<5cr- 

r€?v^oc <5cq+ N+^ipHNH N<5^q <5cq<5CD?s. encycDi ni^^hoti'' 
jyen OTcboT epe ni^cnoc couc NCCDq 

6t<5^ niOTCDiNi xe cy<5ci <5^qTCDNq Nxe nicyoT- 
ueNpiTq knds, ^notb <5cqcy€ N<5cq e<:|>u<5c uni^jHreucDN >.. 
^cqx€uq eT<5^q<^opcy niBHU<5c j)<5cTeN <;|>po uniep^ei 
OTO^ <5cqepcyopn NCDcy €BO?Sc j^eN OTNicy+ ncuh eq- 
xcD uuoc xe cb 7^xc\6^c ni^nreucDN eiN<5c^+ €n<5ccx 
iHC nj^i ^H eT€<^N<5cK: ^piTq nhi nj^cd?Nc€U xe +n^- 
OTCDcyT d^n nn€k:ixcd?scOn eT^^^v^eu ^cq^CDcyn N2L€ .ib 
ni^HreucDN ebOTN e^peN niK:oT2Li n<5c?n.ot n6X<5cq 
N<5^q xe n^ok: <:|><5^^cdn cb niK:oTXi n^c?s^ot e^OTON<^ 
eBO?^ <5^N le Niu ne eT<5^qeNK: €n<5ciu<5^ xe othi ' Sir. fip^»^ niyye\ii)\pl. — ~ Sir. f.cjrc» i^q Pi^OYOl. — ' Sir. Lqrn N^i^- 
NicrOOYi. — * Sir. Lr^rf. HTd^Ti<.?^C^i. — ' Sic. Lcge eNI<^>HOYI. un<vre ]iioT(i>irn ftj<vi pm nk^?v(I)c <v(|(poY(i> mac 
TiiA.rioc d^ud^ ^NOifis' neA<v(i din^Mifea(i)r4 ac (i> 
ni^T^M r 0T0<^ NiS^riCiV^ Nea MeK^Mo:v?va)r< Nea<VK. 
*^Mnn€ ^ic(i)rea Ae icttyd)^) dM<JcCc liic n^c oto^ '\f. 

5 €)Cb«)T€R NNM € rojeacyi daoq ^il eROX i^^eM nd^Kd^^\ 
d^u en^ia<5c eiN<5L<;|>a)N dM<5cCN0(| ehor^ e^^pni tAeN 
4>p<5^N dn<v(jc iMC n>:c <:|>m eT^q^^aio UT^e ^q^^iccNi' 
dniK:^^<;*i <;J>ioa Nea nm eTeN^MTq Nooq <5^qo<5^aid)OT 
^qo<5^ai6 dnipcnai ic<5lT^c Teq^iiccDN Nea neqlrM 

10 Ni<^<5c^.<5c+ N€a NiOMpiON N€a Ni(J^<5^Tqi F^ooq <5^qC0N- 

TOY <5cXX<5c n€)C^cno:V?V(DN ^(Dq NlCOTp NB€?^?V€ N^cT- 

•^^Tj^CM daoN tyxoa daoq <5^n eN<5^<^aeq xe <^in<5c 

NT€qN0<5€a N^<5^NlC€j?Ca)0TNl <;f>M €T€^N<5c)C icplTq NMl 
X€ +N45^0T(l)tyT <5^N NN€)CNOT+ NBO+ 

i5 Y[e2Le ni^MreacDN dni<5^rioc ^n^NOT& xe nooic 
OTp€ao(DN le Nia ne n€)cp<5cN xe e)coi n?^<5cC<5^ai 
dn<5cipH+ ^^TcTNe <^o+ ^ScqepOTcb nx€ nireNNfoc NTe 
njicc knd^ ^cNOTb n€X<5cq N<5cq xe db nii^Noaoc c(DT€a 
epoi NT<5cT<5cao)c xe knoK. 0Tp€ao(DN <5cN0)c OTpea- 

ao N<5cHCl J^eN MOOCy Nia€ty(D+ *<5cN0TB n€ n<5^p<5cN <^H * t. a^io. 

eTd^ N^,io+ THiq epoi €T<5c11 ^(Dq €n<5cia<5c <5cTaoT+ 
epoi xe niB(DK: NTe <^+ <5Hnne +C€bt(dt €q<5ci j3<5^ 

N€K:BJcC<5cN0C ^ITCN ^H eT+XOU NHl Mj^C OTOl N<5cK: 
(b niT<5c?V€n(DpOC OTOI Np(Dai NlseN €ON<5cOT(DCyT 

95 nn€k:ix(d;von otoi dnicK:<5cNX<5civoN Neu ^n €T€ ni- 
ck:^cNX<5c?^on n<5c1 eBO?c ^iTOTq- €Te nook: ne Nea 
neK^KieoTpo N<5cNoaoc N€a<5cK: Nea NeK:lA(D?^ON Nea 
NH ertyeucyi da(DOT ^q2L(DNT Nxe ni^^nrea^DN 
nex^q xe Ac?vho(dc +n<5cT epOK: xe nook: otk:ot2li 

' Y s. 1. — " Mt.. wiii, 7. N<5c?ScOY NC<5^ie j?CN<5cCyT(l)0TN \.H K><5c ^Xl NB<5c^<5cNOC 
ii<5L?SclCT<5c NOYty^ty NOTCOT HC e+N<5^THiq Hd^K NT<5cCy- 
T€UOT<5^<5TOT €+ N<5^1C uniu^^B etycDH NTexiccDTeu 
NCCDl +N<5c<5cl)e NOJHpl NHl NT<5c<5clie NNlcy+ V,eN N<5c€- 

ni^pjcik NTe OTUHcy +t<5^io n^k: e^BHT ecycwn 5 
<5^)ecy<5cNOTCi)cyT uni^^no?vivU)N niNicyt nnot+ fn^,- 
cb^vi N<5^je NTeiecye?^€T 
.-vH. Y[ez.e ni^cnoc N<5cq xe epe n^cx ific njzc *c<5^oti 
epoie Neu ne)eA.no?v?Sc(«N n(1)ni n<5cTk:^c+ c<5cT0Tq ^q- 
uo<5 NXCDNT Nxe ni<5Hreuc!)N ^q^poTA.uoNi umJc- u. 
noc knd^ <5cN0TB <5cTcyToq €2LeN neqcoi ^cT^^ioti 

ebpHl €X€N TeqNe2Ll NXe A N)e€CTCDN<5cplOC B €TcyiB+ 
m cy<5cTe N€qU<5cV,T I €BO?V )b€N^ T€qNe2Ll OTO^ Nce- 

lecDcy NNi)e<5cC nt€ neq^^HT^ ^cwcxe NTe nh €TC(5^V)0Tn 
uuoq ^CDN eBO?v ^n e^0T<5^B xe <5^q+ NOTNicy+ ,5 
Ni^pcwoT €B0?^ eqxci) uuoc xe ccdtcu epoi n^cx ihc 
nj^ec niB<5c?^ FipeqN^T oto^ niu<5^cy3. NpeqccDTeu <:|>h 
€T^qT eniieocuoc <5cqcycDn epoq u)e^^^ NiBeN e^Be 
noTX^ci unreNOC NNipcDui ^n eT^qcycDn epoq uni- uoT OT^cTUOT^ ne oTi5^TT<5c)eo ne <5cqx€UTini '.?(» U^UOT b<5^pON e^Be NeNNOBl <5c)eTCDN)e U<^pH+ NOTXCDpl 

eq^i^bi €B0?^ i^eN nnpn eTe oton cyxou uuoq ' 
eieeccDTeu epoi ^^cd n&^ct eij^n i^en N<5cibici e^Be <;|>p<5^N 
NTeieueT^r^^oc ^CD)e ne hicdot Neu neieicDT n<5^- 
r<5^^oc N€U nirm^ e^oT^B cy<5^ me^ kiinn .5 

f. -.'ii. *6T^qxcD)e uniJcUHN eBO?^ Nxe nilnoc kn^. 
icNOTB ^nnne ic ni<5cp7:H<5crr€ivoc e^0T<5^B uh;x:<5cH<Nc 
<5^qi CBO?^ j^eN T<^>€ epe otjx:?^ou €notcdini j^eN Neq- ' Ms. ^,e. — ' Sir. [.p|;-e T€qaecTeN<*HT? — ^ Ms. OY^TUOY^TaoY, 
«Iftin A.TaoY 1"'" oblileralmn. — * Ps. r.xxMi, ()5. AiA neA<V(| uiiioiiHi Mi(V ^r^oYR A€ AeaMoal- oyo<^ 
6po duoK d) TUueNprr Nre ^l ch <;|>m ef^qT^xo' 
iiecicrfc epo(| A.(jU05tji nc<5c iie^icc i^eN iie(jOTCi)aj uuin 
uuoq <5cN0ic iie um7:<5cm:v iu<5^p;^M<5crre?voc <p]\ ero^i 
. 6pA.Tq c<5^ oTiNi^^u Vi^t nin<5cNTOicp<5LTa)p <5^nok: iie r- 
+XOU NNIUiS^pTYpOC rnpoT a)<5^roY(n unoTjXizvou 
^NOic ncT+xou NNiAiieeoc rnpoY Neu NiicN<5^7:«^P»- 
TMC cy<5^roTAa)ie NNOTnoxMTii^ thOK ^Mnne ic ;x:n<5^t 
eneiQj^cxou eNOTa)iNi h^N n<5cAia cy<5^T<5cTMiq exeN 
10 TeK:<5c<;|>e eooT<5cB c<5^T0Tq <5cq^i Teqxix eBO^v <^iAeN 
neqca)u<5^ riipq i^^qT^^r^C^oq <5cq€p u<;|>pMt iCAeic 
unoTepB<5cC<5cNi^iN uuoq enTMpq oto^ ^s^q^iOTi NNeq- 
u^j)T ebOTN eTeqNexi Nicecon <5^q<^a)iV e^pMi cni- 

^MOTl h€N OT<^IpMNM 

iT) *ToTe ni<5^rioc kn&<, <5cN0Tb <5^qTa)Nq b^N +xou u. 

NTe nj^c <5cqcye N<5^q cy<5^ ni^^Mreua^N <5^qc<5cXi Neu<5^q 

eqxti) uuoc :s.e tb niTTp<5^NN0c eT^cooT ot ne eTeie- 

xa) uuoq nmi ^Mnne ic n<5ccx imc n;?ec <5cqT<5c:v(foi 

j^eN NeK:B<5c^<5^NOC €T<5ck:tmitot nmi ?^oinoN n€Te^N<5^K: 

•jo icpiTq NHi xe +N<5cOTa)cyT <5^N NNeK:NOT+ NBO+ ue- 
z.e ni<5Mreua)N NNeqNicy+ TMpoT xe <5cua)iNi nt€- 

T€NN<5^T €n<5cIK:0TXI eN<5c?vOT X€ <5cq€p<^CJDB ^Wq J^eN 
NIU^cFl^c NT€ Nlj^epMCTl^NOC OTOl Un<5^1T<5c:V€na)pOC 
4>M +NOT 2L€ C€N<5cT<5cK:0 NT€qU€TC<5cI€ J^CN NlB<5cC<5c- 
io NOC UUON cyXOU NIHC <5cN eN<5c^U€q €B0?^ J^eN N<5c- 

XIX OTO^ <5^qoT<5c^c<5^<5Ni eo?vq €nicyT€K:o cy<5cT€q^a)?v 
epMC NT€qT<5cC^o <5cn<5c ^NOTB X€ <5cTca)N^ uuoq 

NBeNini ^TOXq €0T<5c1 NNlcyT€K:a)OT Xe OTHl N<5cp€ 
U<5cl N1B€N U€<5 NpCOUl n€ €^Be <^p<5cN UnjXX 

COPT. - C. - I. 1 i ■■y>{ 210 )^^— 

QTd^q^iD?^ 2^e ebOTN enicyTeKLO iS^qxiui NOTx:oYa.i 

NHni NpcDUi Vyen niu<5^ eT€UU<5^T^ . .[ne2i<5cq ncdot] 

•f. :!'i;. *xe N<5^CNH0T TCWOTNOT NTeNcye cy<5^poq NTeN+tycDcy 

NNeqiXCDIVON eTCT^l^eU <5^pH0T qN<5^6pB<5cC<5cNl^lN UUON 

NTeNcyon-^ otklotxi nj^ici excN <:^p<5cN uncNS iRc nxc :> 

cy<5cTeN(ri nij^2VCi)U N<5^e?VCi)U l^CN Nl^HOTl 

j^TTCDOTNOT XC J^CN +XOU NTe Tl^C <5^Tcye NCDOT 

exeN +^Neupc« ^cTxiui uni^snreucDN eT<5cqT^ivoq ' 
eoT2Loi xe eqN<5cep^CDT epHC ncu neqcTp<5cTeuu<5^ 
THpq Neu<5^q i^cn ^<5cNK:eexH0T eqoTCDcy e<5CD?^ lo 
e<5^^pHBi +b<5^k:i e<;|>u^ UK:Tnpid.Noc'' ni^^nreucDN 

NeU eT^lOC niCTp<5cTH<V<5<,THC ^TCDCy eBO?Vc i^eN OT- 
Nicyt NCUH Xe qONV) N2L€ nj^CC neNNOT+ Xe T€NN<5c- 

7:<5ck:' epHC d^n cy<5^NTeK:+<5cno<;t^<5cCic epON eTepCDK:^ 
uuok: Neu neK:Jcno?v2vcDN €ncdni Neu NeK:K:eNOT+ i5 
eT(^V)€U Neu xiok:?s.hti<5cNOC neK:oTpo n<5^nouoc 

Qiro^ <5^q€p^o+ Nxe ni^nreucDN eqccDTeu en- 
bpcDOT uniUHcy ^ql encycDi €bo?v V)€n nixoi ^cqT^eu- 

•ax. CO'' niBHU<5c eX€N +^^N€UpCD * 2Le <5^qN<5cepB<5cC<5cNl^lN NNl- 

InOC C<5cT0T0T <5^TT<5cU€ NlK:€UHCy €Tb€N NlcyT€- ao 
K:CD0T <5cTI €BO?V THpOT h^eu OTi<lcy+ NCy^OpTep 
^CDCXe NT€ +B<5cK:1 THpC UONUCN eTCDCy eBO?V THpOT 
V)€N OTbpCDOT NOTCDT X€ <VNON ^<5cN^pHCTlA.N0C 
Un<5cppHCl^ UUON N0T+ V^CN T<;|>€ OTXc ^1X€N Hl- 
K:<5^<51" eBH?V IHC'' nj^C <^H €^N<5^BCDX eBO?V NN€K:IXCD- a.) 
IVON NBO+ bCN +€N0T'^ €T<5^qN<5cT €n^cy<5cl NNlUHCy 

Nxe ni<^HreucDN <5^qcy^opTep uu<5^cycD <5cqoT^^c<5c^Ni 

eOpOTbCDTeB NCCDOT THpOT V)€N TCHqi 1CX€N ^cXnf "* ' Dc liac laciina vido j». 7G, n. 1. — ' .SVc. Leg"e NTeNojen. — ^ Sic. 
f.e^o ei^qTac^.oq. — * .SVr. - ' Snpple HTeK^WK. — " Lege ^cqr^eace. 
— ' Sic. — * .S(V. fiejrr eiHC. — " Sic. Lejje i OYNOY. - '° F.ege icXnTt. I •»»•1 211 !•<<• 

bCN NiiiXiS^ri^ Nie IhiVKi d^^pMi' noyikdoy oyo^^, 
^Ycnxi N roY^<;|>e i iipoY ni^cdoyt ncu Ni^iotii niroy 
XI Neu. NiNity+ ^2.'^^^ ^pi^N OLn;)cc oto<* <5LT(riHni 
T) NNH eT<VYh0OR0T celpi NH Ncyo il^}^Y7:h iVYtTi uni- 
j?c^oa NiVi^^coa ncoyo u<;|><5^tieNa)o 

TT€Ae ni<3Hreaa)N NN<5^tT<v^ic * xe u<5cpeNUT0N r. .jVi. 
iiaoN Inoy eBO?v ^&^ n(5^itiHcy Hh,^ii)oif ntc n<5^i- 
ci)^.or^ ti<;|>^pa<5^roc oyo^ a<5cpeNci)e n<5cN e+B(5c)ci 

10 i5cOpHRI cy<5c ICYnpI^NOC Nea CY^IOC niCTp<5^TH?V<5^THC 

nexe oy^i n<5^ci y^en Neqa<5^T0i xe cb neN^c ni^^nre- 
ucDN ^Hnne oyon oykloyxi n<5c<voy K)€n nicyTeK.0 
+NOY eqT<5^xpH0YT NB€Nini uneqcyxeuxou inii eBO?^ 
N€U N<5^i eT<5^K:b0OB0Y THpoY Nooq ne eT<5^qT<5^K:0 

i5 Un^^HT HHd<.\ THpOY €T<5^K:bOOBOY ?^OinON OYCDpn i^CCDq 

u<5^peqi cy<5cpOK: cy<5cT€K:eui eNH €tjx:h b^N neq<^HT 

0Y0<5 b€N +OYNOY <5cYlNl N<5cq UniAcnOC <5cn<5c JcNOYB 

€Y^i(r?vc^^ uuoq €N<5cqcyuocyi <5^n ne eoBe niUHcy 
i^B€Nini €TT0i epoq 

ao 6T<5cY€Nq X€ <^12L€N niBHU<5^ n€X€ ni^JHreUCDN 

N^^q x€ k:<5^k:h K:e<;|><5c?^cH <5^iVHoa)c icxeN eT<5cK:i eT<5ci- 
noMC ^k:t<5ck:o i^nh eTcyon i^j^HTC oyo<^ nh €T<5cYk:hn 
eYOYCDcy eccDTeu i^ccDi NceoYCDcyT i^N<5cN0Y+ *<5Hnne at. 
^cYTCDOYNOY e<5pHi excDi i^K:€con ?voinoN ic n<5^iUHcy 

,5 THpq <5^I[300BOY €0BHTK: Ca3T€U NCCDI icUOY iNIT€K:ep- 
cyOYCyCDOYCyi i^N<5^N0Y+ €TT<5^1H0YT k:<5^t<v <;^oy^c^- 

c<5^^Ni un^cx noYpo h,m +oynoy <5^quo<5 i^Teqxix 
CN0Y+'- iMiT€N iMxe niu<5cK:<5cpioc ^n<5c Inoyb <5^qc^^- 
TOY evjOYN i^eN n<50 uni^nreucDN eqxcD uuoc xe 

* Cf. M. Kabis, Auctanum. — ^ y s. 1. (i) nioY<50p CTiVOBi Neu nejoceoTpo ncox Neu^^x: 
icxeN <5cxnr' u^oot cy<5^ +not +n<5cT €Ni^rre<voc 

CTO^^l ep<5cT0T J^CN ni<5cHp CT+j^^cOU ^IXCN NlU<5cp- 
TTpOC NTC n^^ IHC Ti^C ?v^OinON ICOC UUOKL AcplOTl 
NHl UnipH+ €TeK:0T<5cCyc'- OTON NTHl UU<5cT Un<5cCX 5 

Ihc n?cc <^H e^Hd^hiiy?^ ehOK NNeKDc^iciA. Neu mKhd^- 

?^NOC THpOT 

ToTe ni^HreucMN ^q^LCWNT uu^cyco ^.q^poTUOTp 
NNeqxix Neu Neqcf^^^^^cTx Nce<5^cyq e<5pHi c<5^xcoq 
* f. 94/i. ^ixcN ni^OKL NTe Rixoi eTeqT^PvHOTT^ epoq *eqxci) lo 
uuoc 2L€ cye ni^^noxivcDN niNicy+ nnot+ n€U +<5^p- 

T€U1C m<5^T NN1N0T+ X€ qN^KLHN epOq 6^H eqA.cyi 
€<5pHl C<5cXa)q Un<5clpH+ cy^cT<5c<5Cl)X ' e<5c^pHBl ^lN<5c 

NT<5ceui 2Le iHC niN<5^^ci)peoc H6<.yid^q enecHT cy^^N 
uuoN eT^Tlcyi xe uniu<5^K:<5^pioc kn^. a.notb eni^oKL .5 
NT€ nixoi ^cqT<5c2voq epoq Neu N€qu<5cT0i <5cq€p^cDT 

epHC e<5c^pHBl [0T0<5 <5cTK:e?VcOT UniX<5^B0 ^qOTCDU 

OTO^ <5cqcci)]^ OTO^ ^Tep nie^ooT THpq eTcycfHp cy<5c 
poT^i 0T0<5 niJc<:|>OT eTh,eH NeNXix uni^nreucDN 
^qTCDc K)eN Teqxix <5cqep (i)Ni oto^ k n€q(rN<5c<5 ep t.0 
CDNi uneqcyeNq eROJv OTxe ci^otn Ntqu^TOi xe THpOT 

icTepB€^c?s.€ UnOTN<5cT eniOTCDlNl 

j^qcy^opTep uu<5^cycD Nxe ni^nreucDN ^qq<5ci 
NNeqB<5^?^ encycDi ^\, niK:oTxi n<5c2vot knd^ J^notb j 
icqN<5^T epoq epe OTUHcy NCNoq nhot eBOX V)€n pCDq .:, 
Neu neqcy^i c<5cT0Tq <5cqN<5^T euHjxi^HX ni45cpj?CH<5cr- | 
re?^oc eq^cDBC NNeqTeN^^ eBOiv <^ix€n nccDU(5^ uni- 
an. u^K:<5cpioc *Jcn«5c kHoifh oto<3 eqqcD+ NNiCNoq €t- 

' Sic. f.fge &j2SLn'r+. — * Sic. Lego, . . OYi^cyq? — ^ Ms. CTieq. . . 
iibi I add. s. I. at perperam ut videtur. Legp eTi^qTic?s^HOYT ? — ^ Sic. 
— ' Uncis inrlnsa vi<lentiir ponenda post pOY^l. •»»•( '2\'.\ )•€%■■ 

NKOT OROX hCN pcnq Neu TieqtijiSci oyo<;^ ^ aifTr^HX 

loTd) uuotj <5^(|>;\(j c^\y^ai \cKd^:^&. Nie hiaoi 

(Vqcno) fROX Nxe TU^Hieaa^N eqxu) iiaoc Ae <5c?vho(J)c 

'l'N<5^^^ epOIC Cb TUK.OTAI N<5^?^0T i^n<5^ i^NOYR AC 

T) nook: oybcok: Nre ihc niN<5^i;a)peoc ^'\ NNiTipHC ni^- 
Noc ecycon ^K:ci)<5^NT<5^?v(roi cb ^^NOYB TUpeUN^HCI 
<5^nok: Nea N<5^aAcT0i TeNN<5^cycnni N^ipHC+i^Noc xe 

OYHI Cb Il<5^CC <5clN<5cY enCK^NIcyt Na)OY ben N<5cB<5^?^ 

K:eoY<5^i <5^N ' ne eTC<5^Ai Neani I^noy nnh eT<5cY- 
10 cycnni daoK: THpOY 

TT€3.e ni^noc kn^. JcNOYb dni^HreacwN xe qoN^ 
Nxe n<5ccx iHC nxc noYpo NN<5cr<;|>e Nea N<5cnK:<5c^i 
xe daoN cy^s^ou NTeK:T^?Nc(ro Nea NeK:a<5cT0i Nea<5^K: 
cy^TeK:oYc«cy e^a)?s^ €nia<5^ eT€K:oYa)cy e^^cn?^ epoq 

if) ^lHd^ NTe OYON NIB€N eUI X€ dUON NOY+ NCA. iTTc 

njzc ncynpi d<^~+ eTONV) oyo^ NiK:ea<5cT0i eTOi NBe?^?^€ 
NiS^Ycncy eBO^c xe 3^non ^<5cNj?cpHct3^Noc dnj^ppHCi^c 
eNHH e^-f dni^noc dcH^^NOYB nipeaN<5cHCi *oyo^ f. ..',5. 

k niOHOY Niqi €ni^c<5cB0 cy<5cTOYaONl ei^OYN €+B<5cK:1 

ao ^^^pHBi €T<5cY<5caoNi xe ei^oYN e+B<5cK:i ^opHBi dne 
ni^HreucDN cyxeaxou NTCONq encycni NTeqaocyi 

6t<5c Nia<5cT0i X€ I encycni <5cY^a)?^ €<;|>a<5c dniTe- 
Tp<5cni?Sca)N NT€ +b<5ck:i <5cYxiai dK:YnpiicNoc- ni^nre- 

aCWN N€a €Y^10C niCTp<5^TH?^<5cTHC €Y+^no?^oriic ^ 0(r7 0y<r 

I 
9;") NNia<5cpTYpOC ^IX€N niBHai5c TOT€ iScYCCn^cH NNll^CDK: 

\\%Ji Nia<5^T01 €TaHp daCUOY <5cYC<5cTOY CJ^OYN b^N 

n<50 dKLYHpi^NOC €Yxa) daoc xe ^non ^<5cNjx:pH- 
c+<5cN0C CNHn €<^+ wb<.nb^ A.N0YB ^^qepoYcb Nxe k:y- 
npi^NOC n€x<5cq xe Nia ^^cnq ne ^^noyb le ncnc ^pe- 

* Add. s. 1. a 1' m. — ' Sxc. — ^ Stc. — * 5ic. TeNi en<5^iu<5^ <5^peTeNj?ca) NTeTeNnoivic nc^^hnot 
eoBe OT nexe niu<5^toi N<5cq xe icxe une ni^^Hre- 
ucDN xiui N0Yn<5cppHCi^ V)<5^TeN ni<5cno?^?^a)N NTeq- 
T<5^2V(rbq ncjoc i^NON TeNN<5cN<5c<5+ epoq ne^Le XLTnpi^- 
Noc NCOOT xe <5cq^cDN ni<5HreucDN nexcDOT N<5^q xe 5 
qj^H i^eN nixoi uuon cy^Lou uuoq euocyi xe <5cT- 
*N. $y<5^ipi^ €poq *Nxe NieBi<5^iie ntc njScc oto^ niee^NON 

<5CDN <5cNCyCDni CNOl NBe?V?v^e €N2L0UX€U cy^cTeNl 

en<5ciu<5^ ^<5^pcDT€N <5cqepOTcb Nxe iCTnpiiScNOC nex<5^q 

X€ U<5cpOTT<5^:VOq NCeeNq <5<5^p01 0T0<5 <5^TTCD0TN0T 10 

uuoq H2Le i NpcDui <5cTeNq ^ixeN niBHUA 

TT€2Le eT<5ioc niCTp<5cTH?^<5cTHC N<5^q xe Niu ne 

eT<5cq€pU<5cK:iJc epOX: V)€N NlJXlpHC+^NOC cy<5cT€K:cyCDNl 

nexe ?^otci<5cC ni^^nreucDN ncdot xe oton otklotxi 

N<5c?^0T Un<5^1U<5c 1)<5^T0T CqOTON^ CBO?^ d^H eUTHpq iT) 
IC OTUHCy Nj^CpHCTl^cNOC <5cTI €N<5c2L12L UniN<5cT 

eoTON un€qpH+ CNe^ i^eN +otnot ^cTOT<s.^c<5^<5ni 
<5^TiNi encycDi uniu<5cK:<5cpioc ^^n<5c <5^notb eqBH?^ eBO?^ 
epe +XOU NT€ UHj?c<5^H?^ UHp uuoq epe neq^^o 
epoTCDiNi u<:j>pH+ u<;|>pH epe NeqB<5c?Nc 01 u<;|>pH+ uni- 0.0 
ciOT NTC <5<5cN<5cTOOTi epe ncq^^o ^pecypcDcy u<;J>pH+ 

N0T<5cl €T<5cqK:HN J^CN OT^plCTON 

,/,(;. *n€2s.€ KLTnpi^NOC N<5^q x€ Niu ne neK:p<5cN cb 
ni^?^OT nexe ni<5crioc N<5cq 2Le ^cNotb ne n<5cp<5cN 
i^HOK otbcdk: NTe n<5ccx THc njcc €tmI en<5^iu<5^ xe o.-, 
NT<5c<:l>CDN un<5^CNoq eBOJv e<5pHi excN neqp^cN e^0T<5cB 
^nnne <5cil €n<5ciu<5^ xe NT<5c+cyini ncdt^n ncu NeTCN- 

lACDiVON NBO+ N<5cl eTC UUON cyXOU UUCDOT eNO^^eU 
UUCDOT UU<5cT<5^TOT X€ NTOTNO^eU N^<5cNK:ej?CCD0TNl 

' I 1"" |)(>r liiip.im tr;ins\crs;nii .'I ipc. in. delflniii. L<'{[p cy^pi ? • •>»•( 21;') ).< I 
nexe k:yiipia.noc ruv(| Ae nia^roc diiepaeTl n^k ac 

K>:H bCN XeUNOY I InOY <V?^?^<5^ ^plftll U&.K A€ 
NIR<V/ANOC NT€ niAIKL^S^C rifpIOr^ ^(S^NNIcijl r<e ?^omoN 

cavreu i^ccdi ipityoYcymoYcyi nninoyI' uhiudc rVreie- 
:> uoY b€N N(5^Aix 'l'NOY (S^qepoYC!) NAe nii^noc <5^Il<V 

i^NOYB n€A^.t| A€ NNeCcyumi NMI NTAcipl (X.^d.\ ci) 

nii^NOuoc N<^Hreuci)N urd^y^ioy nccdi un<5^cc ihc n>cc 

NT^OYCMCyT NNeiCiXCDrScON d^?\.^^\. NOOKL 0Y<5^rN0Yi- 

N€U neKLjeeoYpo xiokxhtia^noc 
10 *j^qxcDNT Nxe ni^HieucoN <5cqopoYR<5^cyq cRorv -nb. 
NNeq^RCDC Nce+ N<5^q Np NT<5^Ypei^ ueNeNca)c Nce- 

T<J€UCOq €<5pHI <31X€N OYCJ^IVOX NBeNIHI I^C€C<5^<^t 

i^^poq i^eN OYj?cpci)u n€u oyohn Neu oyjv^s^u- 

x<5cTn' cy<5cT€ n€qcy<5^<5 (Tici encycDi uib uu<5^<^i ^w 

15 eoGY^B xe <5cqcy2N^H?^ eqxcD uuoc xe K:cu<5cpa)0YT 

ncx <^+ NT€ NeNio+ K:ep<50Y6 cu<5^pa)0YT- Kiep^^oYo 

e^iCl cy<5c €N€<^'^ n<5^^ IHC n<5^B0H00C CCDTeU epOl J3€N 

n<5cij?cpcDU <5^UHN <5ciV?^HivoYi<5c' n<5^6x Ihc n<5cpeqccD+ 
eKieNO^eu uneKLBCDK: u<;J>ooy ^uhn <5^?^:vh?^oyi<5c 

ao n<5c^ IHC RiS^OYCDlNl UUHl CCDT€U €n<5cbpCD0Y J^CN 
OUH+ Un<5clj?epCDU A^UHN <5c?Vc?VcH?^OY1<5^ n<5cCic IHC T<5c- 

<3€?s.nic Neu n<5cN<5^cy+ NO^eu uneKLBCDie J^uhn i5c?^?ScH- 

TScOYll n^CX IHC n<5cp€qT0YX0 eKiel cy<5cp01 r^j?CCD?Sc€U 
i^T€K:€pBOf[01N epOl l^eN 0UH+ F4NM0YCDNCy i^peq^cD- 

9 5 iveu ^oncDc i^Te n<5^iUHcy ctooyht *n<5cY epoi r. -'17. 

i^ce+cboY uneKpAcN eooY<5^B xe 4>cdk: ne nicboY Neu 

neieicDT N<5cr<5cOoc n€u nirm<5c €O0Y<5cB cy<5c eNe^ i^UHN 

6T<5cqxcDK: uni^UHN €BO?e Nxe niicnoc kns^ 3^noyb 

^Hnne ic nct ihc nj^c ^qi cy<5cpoq €qT<5c<vH0YT <5is.€n 

* Sic. — " Y s. 1. — ^ CanU Azar., ii, 3o. — * i s. i. •^♦.(216 ) t^'- 0Y^<5^pii<v NOYCDiNi epe UHjX:^H^^ c^ oyTn<5cU uuoq 
epe r<5cBpiH?^ c^ z.d^^\i uuoq nex<5^q N<5cq xe (Tpo uuok: 
d) n<5cueNpiT knd^ 3cN0tb unepep^o+ d^n knoK ne 
nejcffc +tyon n€U<5^k: unepepty?^<5c<5 n<5HT ^nnne m- 
^CDcy H&<.K uuHj?c<5cH?^ ni<5cpj;cH<5crre?NcOC e^peqo^^i 5 
ep^Tq NTeq+xou Hd<.K d<,HOK ne Ihc neicoTpo ^h 
eTCKLtyon ^ N<5cij3ici €xeN neqp<5cN e^0T<5cB +xa) uuoc 
N<5^KL (b n<5cueNpiT &.n<5^ Inotb xe n^i^nreucoN 

N<5cepU<5^pTTpOC NeU OTUHty U-^Tj^CH CBO?^ ^^ITOTKL 
CeN<5c€pB<5^C<5cNl^IN UUOK: NKL€COn B Un<5clU<5^ UHj^<5cH^ lo 

N^o^i €p<5^Tq n€u<5ck: NT€q+xou n<5ck: NNe <5M uneT- 
•nx. ^cdot tyxeuxou epoK: *oto^ c€N<5^0T0pnK: €p<5^K:o+ 
ty<5c <5^pueNioc niKOUHC j?CN<5cxa)K: eBO?sc j^eN niu<5c 
€T€uu<5^T +N<5c^a)ty n^k: niot?^ioc nipeuj^Be^^c ni- 
K:ouHNT<5^pHcioc NTcqKo^c uneK:ca)u^ NT€qoTa)pn i") 
uuok: eneK^Tiui +a)pK: uuoi uuin uuoi Neu n<5^- 
<5crreivoc e^0T<5k,B s.e pa)ui NiBeN €^n<5^6^i €p<5cTq 
€n€K:ca)u<5c NTeqK:a)c uuoq le NTeqtyen I3IC1 ty^TOT- 
<5cTxa)<v- un€K:ca)u<5c +N<5^<5cTxa)?Nc'- un€qca)u<5c <^a)q 
b€N T<5^u€TOTpo ty<5^ eNe^ <;|>H €0N<5cep n€K:ueTl NTeq- ^o 

Cb<5^1 NT€K:U<5cpTTpl^ 1€ NTeq+BejXie NCeCJ^HTC +N^cCj3icl 

uneqp<5cN ^i nxa)u una^Nj^ €tya)n <5cqlpi H^d^HKe- 

NOBl +N<50C^cT N<5cq €B0?^ <^H e^N<5^+ NOTa)lK: NNH 

€T^OK:€p ni^hk:i Neu Nixa)B €^bhtk: b^N ne^ooT 
NTe neK:€p<;j>U€T] Inok: ne ^'t nin<5cNTOK:p<5^Ta)p +n<5c- 95 
pooBeq b^N niAiHNON NTe nicyo Npouni <^h €0n<5^- 
•f.n'iH. C^BC N0T<5^i eqBHty * i€ NTeqtyon-' OTtyeuuo epoq 
bCN n€)cp<5^N <5^nok: ne <^+ nin<5cNTOK:p<5^Ta)p +N<5cca)?^x 

NNeqNObl THpOT K.<5^N b^N OTb^DTeB K:^^N V)€N OT- 

' Sic. Ije^re eTeitcyen. — ' i^f iuh\. s. i. a ivc. m. — ^ Sic. \,ege NTCq- 
tyen. nOpNli^ IC^N hCN OY^NACIJ NNOYX K<5^N hCN OITtflOTI 
KiVN b€N NORI NIRCN MIXCDC iNiVT^CI) f<<V(j t^OX 
eORMTIC 

()Y0<2, AcCioT^vcc^s^CNi duH7:<5^M?v iii<5^p;^M<5^rre?^oc 

:> <V(| r<v^O(i epiV r(i e(ioi n<5c irMco oto<;^ y iu7:pu)u 

cye N<5^c| iV(ici)ci)iu d<;j>pM l- notucdot e(i)CMP> <5^ luca)- 

TMp ^i reqAiA eROX <;*ixa)ci i5cqT<5c?^(5^0(i <5^qtNou+ 

N<5^q nexe kn\, i^NOTR uniccDTnp xe ii<5ccc oto<2, 

ll<5cN0T+ eiOTCOO) Nre)COT<5^<^C<5^^NI NCecbrvI Ull<5^COU<5^ 

u> en<5^ ^ui b€N nK:<5^^i NTe N<5cio'h nexe nicci) TMp ud^q 
Ae ^cwB NiBeN eTeK:N<5^epeTiN uucdot iN<5^xo)coT 
N<5^ie eBOiv eT<5^ nica)TMp xe klmn eqxo) nn<5cI N<5^q 
*<5cqepc<;J>p<5cri^iN uuoq <5^qu^^q nxou <5^qcye N<5^q • n^. 
encycDi Ni<;|>MOTi ' b^N otcdot 

i5 j^qTCDNq xe Nxe ni^^noc kn&s. J^notb <5^qtye N<5^q 
e<;|>u<5c uniTeTp<5^ni?vCDN i5^q3.iui NicTnpiiNoc ni^^Mre- 

UCDN NeU €T^10C niCTp<5^TM?^<5cTMC NeU ?.0TCl<5cC 

ni<5MreucDN nt€ xeuNOT+ Neu u<5^pK:e?voc eT<5cqI 

NOOq N€U ^<5cNUMCy UU<5cT01 €BO?Vc <^lTOTq UMOTpO 
90 XIOKLKLiVMTlicNCrC N€U ^<5^NCj3<5cl <5^qX€U0T NXe ni^^nOC 

CTCDcy NNicj)^ci X€ A.N<5cT ^N<5cT un€NOpe ^JVl <;|>ipi €n^i- 

fd^H 2L€ IMC C<5cn€CMT NT<;J>€ TMpC OTO^ niicnO?Sc<VCDN 
N€U ni^€TC N€U +3cO€NN<5^C N€U +<5cpT€UlC U<5cCbOT 
NCDOT 0T0<5 NT€ +01K:0TU€NM THpC OTCDCyT NCDOT 

95 2L€ OTMi NOCDOT €T+ N<5cN uni^po j^eN nino?^euoc 
u<5croc NiR€N Neu ^J^CD NiB€N eT€ un€TeNcyxeu- 
xou epcDOT icpiefCDpi^iN uucDOT'- e+no<vic p<5ck:o+ 
cy<5^ <^pu€Nioc niK:ouMC NTeqj^cDTeB uucdot j^eN ot- 

U€T<5cT+^C0 

^ Sic. Lege eNi^HOYi. — ■ y s. L ^^( 218 )^^^ 

f. a^ip. *C<5^T0Tq <5cqd)OYN<5HT NOTKLOTXl NXe nimHl 
ln<5c ^cNOTB ty<5^T0T)C:HN eTCDCy NNlCJ^iScl OTO^ 6^q- 

qcjoxi eT^H V)eN +xou NTe ^^-f <5cqd)?Nci ani2ia)u 
j3€N NeN3.ix uni<5Hreu(DN oto^ <5^q<;}><5^i3q <5^qc<5cTq 
ej^OTN h^eu ' noT<50 eqxo) uuoc xe (ficymi NCDTeN :> 
d) Nin<5cp<5^NOUOC N<5c^N0T+ NCU neTeN^nozvJvcDN 

NKLOTp n(i)c €peTeNUOT+ eNiBCDKL NTe nxc xe u<5croc 
NNeccycwm j?cn<5cT epoi xe <5^K:ep ot nhi NC<5^q ic 
^nnne <5cqT ty<5cpoi xe^ n<5c^ Ihc ^cq+2Lou nhi 2.e 

^lN^c NT<5^+cyini N<5cK: NeU NeKLNOT+ NBO+ u> 

6T<5cqN<5cT xe epoq^ Nxe KLTnpi^NOC ni^nreucoN 

<5cqU0^ NXCDNT <5^qj3pi5cXpe2L NNeqN<5cX^l €J)OTN 

eni<5crioc ln<5cN0TB eqxcw uuoc N<5^q un<5^ipH+ 2Le cb 
niu<5croc eT^cwoT ncwc <5cK:xeuxou ni un<5cU^o Ho?^ 
NKLecon cye ni^no?Sc?scCDN niNicy+ nnot+ Neu +<5cp- 15 
Teuic m<5cT NNINOT+ 2Le uuoN 5?Sci j^eN n^cicy?ScO?N. 

• NM. 3.6 ^pHCTl&cNOC +J3ICI NHl 1UH+ n^lJ^e^VcCyipl *eN^x^ 
U<Jt><5^pU<5crOC ^6^1 C<5cT0Tq <5^q^pOTlNl NCTU^^e^SclON R+'^ 

NMNini Nce^eucoq' cxcdot Ncec<5^^+ j3<5Lpoq oto^ 

^^q^pOTlNl NC<5^ B eT?^OBCy NjKpCDU <5^q^lT0T ej^OTN -^o 
€NeqB<5c?^ <5cq^pOT<51+ UUCDOT cy<5cTe N1<5^?^?^0T NTe 

N€qB<5^?^ <:|>CDpK: eBO?Sc Nce^ei eNeq^s^is. 

TTiw-<5cK:<5^pioc xe knd<, J^notb nex<5cq xe +cyen- 
^uoT ntotk: n<5cS iTfC nj^c xe icq<5ciT"' Ncyeuuo 

eNlB<5c?Vc UnONHpON N<5^1 eTCOUC b€N OTUeTC^NK^OTC o.". 

N€u +X1NC0UC nk:<5ck:cdc nt€ nc<5^x^N<5cC.Neu Teni^T- 

Ul3^ NNl^lOUl UeNeNC<5c N<5cl <5^qOpOTlNl NOT<5^CTHplON 

eqoi NpCDq NB<5ccyoTp <5cq^pOT^iOTl uniicnoc ej^OTN 

' Afld. 8. 1. a roc. m. — ' Sic. r.eg-p Nxe. — ^ Sic. — * Sic. Lege nc€T- 
^eacoq. — ' Ita ms. , at manus recens crDeiKlavit in &.k:&.it, nullo (jui- 
tlem iure, ut nobis videtur. epoq 0T0<^ NCeb«>K ' ir\iiH\ aj<vroTCCi)Mi aiieticd^a^Sc 
Nce<vi(i HV Ciaepoc OYuexoc icacn retiaec rer<^M r 
eiicya)! iceaeivoc cy<v leqaMt Nea ueq^d^T^d^t?^ 
OTO^, NA.qci)ty cRorv eqxm daoc xe ca)rea epoi n^oc 

5 iMC n?cc ^ccnrea epoi iiia<5^cyx Npeqccnrea ^icaM r. ^r».. 
niR^?v NpeqN<5cY Ae ^lvk ne iiid)0T aj<5^ eNe<2, 
^aMN 

^4<5^i xe eqx.cD dacooT ^Mnne ic aM7:<5^M?v ni<5^p;x:M- 
^crrervcOC d^q\ ^hOK b€N T^e <5^qK:ci)cy dni<5cCTMpiON 

o <5^q<5ciq m <5^qTa)ai NNiae:voc n re niiciioc cNOTepMOT 
OTO^ ON Ni)ce<5^?^?^0T NTC NeqB<5c?^ <5cqTMiT0T cpoq 
d<;J>pM+ Ncyopn <5cqT<5c^oq ep<5^Tq eqoi n<5^ rT<5^KL0 nex<5cq 
N<5^q s.e 6po daox: cb i^n<5^ ^^notb <5cN0k: tcyon nc- 
UAK. ei+xoa n<5ck: cy<5cT€K:6l dnij?c?^oa N<5^T?va)a ntc 

5 n^lUHty N<5^<5+ €B0?Sc ^ITOTK: N<5^1 Xe .€T<5^qX0T0T 

N^^q d^q^m?s. encycDi €Ni<;^MOTr- 

j^qTCDNq xe b^N +xoa nt€ n;^c n3.€ nia<5cK:<5c- 
pioc A.n<5c A.NOTB cqoi n<5cTT<5ck:o epe niuMcy TMpq 
ep^ecopiN daoq niuMcy xe nt€ +no<vic <5cOpMBi 

ao <5cTa)Cy €BO<Nc X€ <5^N0N <5<5cNJ^pMCTlicNOC dn<5cppHCl<5c 

CNHn e^-t N^n<5c kwr^ nipeaN<5cHci <5^qqoxq encycDi 
Nxe UArueNTioc m^HreucDN ntc ^uoti *^cq<^iTOTq y. 

€N1<3B0C^^ €TT01 ^lCWTq ^q^^t^^^cJ^OT ni^CDOTl €TT01 CNeq- 
(T^iV^TX <5cq€Nq €B0?^ <5cqK:CD?^c<5c ' dUOq eX€N T<5c<^€ 

j^:) NK:Tnpid^Noc n€U ?^otci<5cC n€U €T^ioc eqxcD duoc 

NCDOT X€ Cb NH €T<5c N0TB<5c?^ ^€N0 NTOTOT ^1T€N 
<^7\.m dnOTlCDT niXlAcBO?^OC UH T€T€NN<5cT N^CDT€N 
<5cN CNIXOU N€U NICDOT €p€ IHC + dUCDOT NN€qU<5cp- 
TTpOC emXH A.NOK: 0T7:pHC+5cN0C N€U NH CTHn 

' Sic. Lege NceccDKL; cf. p. i3. 1. 21: p. 79. 1. 10. — " Ms. ni- 
4>H0Yi. — ' Sic. — ' Sic. Lege i^qKUOTs^ [d^qKW7^£<^). .( 220 — »->• 22U <-l- — epoi THpOY eTexcDp eBo;v nniTxcwtvon ncu oyon 
NiReN eTtyeucyi uaa30T 

6t<5c ni^Hreu(i)N xe n^y €niNicy+ Ncy^opTep 
eTiScqcycDni i^eN tnoivic d^q^pe Ni^YnepeTHC j^cwTeB 
Nc^ Ni^ eTepouozvoriN unjec <5cYJ)C«t€b nccdoy icxcn 5 

cyCDpn ty<5^ <;[>N<5^Y N<5c2Ln? 0Y0<5 <5^Y6lHni NNH eT<5cY- 
J^O^BOY Ceipl NH NCye U^f-YJ^H N€U fie eT<5cY<;|>Cl)N 

unoYCNoq eBO<v ^^ixeN <:|>p<5^N uneNCX Ihc nj^c ncoyh 

Uni^BOT n<5cCyONC I^CN OY^^lpHNH NT€ <^~+ <5^UHN OYO^ 

(.9.0. N<5^pe nii^noc kn^, ^noyb +nou+ ncdoy ne *cy^^- ,0 

TOYCl UniJXliVOU N<5cT2VCl)U V)€N N1<:J>H0Y1 

Y[e2Le eY^lOC niCTp<5cTH?V<5cTHC uni^UHl knd<, ^cNOYB 
Xe (i) <5^N0YB nip€UNi5cHCl ^<5cp<5c k neKL^^HT ^CDT ON 

NT€K:epcyoYcycDOYcyi nninoy+ ic j^n<5^y en<5ciUHcy 
NCNoq eT^Y4>0Nq eBOiv €Obhtk: u^?s.ict<5c 2Le <5ck:ccd- 15 
p€u un^HT uni^^nreucDN n€U NequATOi 2vomoN jxicd 
nccdk: nn<5c1C^cX1 eTcyoYiT ^uoy nt€k:o YCDcy t - uni- 
icno?v2vcDN k:(5cT<5c ^oy<5c<5C<5c<5ni uneNci 2s.iok:<vhti<5cNOC^ 
<5cqepoY(b NX€ nidcnoc kn^, ^noyb n€x<5^q z.e cb nioY- 
<^op eTP^OBi ecycDn neK^ ne xiok:<vhti<5cNOC uuon n<5cS -o 
^.nok: <5^n ne <5c2v?v<5c nd<,^ Lhok ne 7hc nj^c N^oq ne 
ncrc NT<^€ N€U nK:^^i N^oq neT^eBio oyo^ €T(rici 
OYO^ eq^eBio nnk^ci^^ht THpOY un€K:pH+ ncu ncK:- 
ICDT nixi^BO?voc 

6Ti5^qCCDT€U X€ €N<5cl ^qXCDNT V)€N OYUBON af) 

^^q^poYlNi noyk:€?s.€bin eqxHp eqoi NpOB oyo^ <5^q- 
•p. •epOY^iOYi uni^^noc ^n<5c ^noyb *<512L€n neqcoi 

<5^YXCDX1 NT€q^<5cT B+ CBOIV b^N niK:€?Sc€BlN 1CX€N ' Sic. Lc^p NH. — W allpr. ;uld. s. 1. a i" ni. — ^ Ms. XlOKKKn- 
Tia^NOC, nUjiK' ila fere seniper. .»H *2'2\ )•««• 

Neqicexi eiicya)! oyoc <v(|opoYca)?^ii thox diieqcn^^^^ 
R iCAeN Neq^\a)A eROX oto<» ^cYtye Na)OT <5^Y7:<5^q 
eqciff CROX <5^(ia)aj oj\ox NAe ni^Hreaa)N eqxa) uaoc 
Ae cye ni<vno?vxa)N iiiNiti)! ni^oyI ^SciAeuAoa eii<vi- 
:> icNOCioc iiiS^icoH U(Vpe(ii 1 r<OT NAe ii<vir^?^i?^eoc 
Nxe- mc NTeqN<vcw.eq eRO?v b^N n<5cAix eniAii aaoN 
NOY+ NC<5^ nii^no:v?va)N Nea 1<5^pTeaic eT<5c niaiia; 
Ae NTe +no^^ic n<5^t enii^noc eqcH+^ €bo?^ eqoi 

Na)0;V<2>C* ,b€N NIB<5^C<5^NOC <5^YepdK:<5c<^ N^HT e<^pHI 

10 extDq da^tya) eTACu daoc ac <5cqaoT dn<5cicon d^ 
ni<5Hr€aa)N opOToa)OT+ nniot^cdP ntc +no:vic 
eniatDiT epe nca)a<5^ dnioani jx:h daoq xe ^in<5^ 

NCeOTODa NN€qC<5cp| N€ daON <^2VI CCDOTN daoq i5cN 

ne NTeqptDic epoq eBH?v eoTicoTxi n<5c?vot ntc +r<5ck:i 
15 €neqp<5cN ne icHoxi 

*V)€N 1'0TN0T IC aHjXl^H?^ ni<5^pj^H<5crre?VOC <5cqi T. ij5i. 

enecHT eBO?v i^eN T<;j>e epe coTpiH?^ Nea p<5c<:}><5cH?v 
aotyi N€a<5cq ^s^T^^aoNi NNiaervoc ntc n€qctDa<5c 

<5^TTOaOT eNOTepHOT 0T0<5 iScTNiqi ej^OTN V)€N n<^o 

flo dnioani ^^qTtDNq eqoi N(5cTT<5cx:o nexe coTpiH?^ 
N^q xe (Tpo daox: tb nitytDiA Npeqep^ScrtDNi^ecoe 

NK:^?SctDC A€aNOa+ T€Ntyon N€a<5^K. N+AOa^ Hd^K 

cy^Teie+tymi dn<5ci<5cNoaoc" Nea NeqiAtD?s.ON ^nnne 
C€N^o?ScK: €+no?Vcic p<5ck:o+ ep<5^Tq N<5cpa€Nioc ni- 

95 K:oaHC 0T0<5 qN<5c€pB<5cC<5cNl^lN daOK: T€NNHOT ty<5c- 

pOK: NT€NT<5c?v(roK: aeNCNCtDC qN<5c+^no<^<5cCic epOK: 
NC€tb?vi nt€k:^<;|>€ dnia^ €Teaa<5cT oto<5 qN<5^K:tDc 
dn€K:ctDa<5c na€ iotmoc nipeaj^Be^c qN<5cOTtDpn 

^ Sic. Lego eqci^+? — ' Sic. Lege xe. — ^ Sic. Lege eqcic+? — 
* Ms. Ncyoxec, dein e per iiaeam transversam deletum. ac additum ^ s. I. 
— ' Sic, pro eN+xoa. — " is. alter. add. s. 1. a rec. m. .) uuok: en€K:+ai oyon OTUHcy nt^,?Vc^o N<5^cya)ni eBO?Sc 
<5itotk: niu<5^ eT0YN<5^j;ea) uneK:ca)u<5^ Nj^HTq n^ 
N<5^cuoT eniuA, eTeuu^cT cy<5^ eNe^ nt€ niCNe^ 

*gA. pCOUl NlBeN eTCyCJDNl V)eN XlN*cyCl)Nl N1B€N <5cTCy<5^N- 

oYCDcyT <^ixeN neK:cci)u<5c TeNN<5cep^uoT ncdot 
unioT3.<5ci ^H e^N<5cCi)pK: NOT<5^N<5^cy NNOTX j^eN rck:- 

TOnOC le Teqlpl^ NOTUeTe<;t>?vHOT NJ^HTq T€NN<5c(nj?CB<5c 

uuoq NTeqcycDni i^eN otu€t^hk:i cy^ me^ CT^cTxe 
N^i xe unii^noc kn^, ^notb Nxe uhj?c^cH?Sc Neu 

COTplH?Vc N€U p<5c<;|><5^HZV <5cTCye NCDOT encyCDl €N1- lo 

^^hotI^ jyen otcdot 

j^qTCDNq xe Nxe ni^noc knds, J^notb^ ^^q^cD?Nc 
€ni(yT€K:o equocyi eqcuoT €<4>~+ epe 0TNicy+ uuHcy 

0Te<5 NCCDq Nl^CDOTT NCU Nl^^IOUl N1K:0TX1 N€U 
NlNlcyt Nlj3€:V?>c01 N€U N1^c?^CD0TI eTCDcy €BO?Sc €T- i5 
2L0} UUOC X€ UUON NOT+ V)€N T^e OTX€ ^^lXeN 

niK:^c^i • €BHX e<^+ N^n<5^ <5^notb niu^pTTpoc c^ot^b 

NTC IHC nj^C OTO^ <5c HOTJ^pCDOT ty€ N<5^q cy^ 

Ni<5^T^i5cTHc N<5cceBHC N^HrcucDN xe ^^Hune ic niK:oT- 

XI N<5cJV0T 3^N0TB JdH J^CN nicyTeK:0 +NOT €pe OT- ao 

f. of,:}. Nicy+ uUHcy ^OTHT epoq €qT^c?VcC"G nnh *€TcycDNi 

eqt U«^0TCD1N1 NNIBe<V?V€T eq^lOTl NN1X€UCDN cbo?^ 

eq^po NNieBO c<5cxi NiK:<5^K:ce^T eqTOTBO uucdot ni- 
(r^?^€T <5^q^pOTUOcyi-' 

Y[e:^e KTnpi^^Noc xe uh une NioT^CDp )chn :?5 
eoTCDu' uneqccDU<5^ ncu ni^<5^<^<5c+ nt€ T<^e cy<5^ +not 
OT ne €T€NN<5^<5^iq un<5ciu<5^roc <;|><5ci 2Le <5cq+cyini n<5cN 

UU<5^cytD 0T0<3 <5cqT<5^]CO N+HOIVIC THpC C^^pHl €XCDN ' Sic. \A^rti NTcqipl. — * e afld. .s. I. a rcr. in. — ' Y s. i. — * Sir. 
— •• KxsjMTirs eqopoYiiocyi. — " .S'i>. ^qepoYcn Nxe xotci<5^c Neii eY<^ioc nic rp<v rnx<vrMC 
xe A.Mioci)c ^ HCNCC noYpo AIOK.XM ri^r^oc OT^C 
c<5^CN' N^N AC <;}>M eoNiVepo epmreN h,e\i Niu<5^roc 
N^ipMcI^NOc OTopHcj ep<5cK.0'l' ojd^ ^paeruoc nucouMC 

r> Nooq eTN^vhcnreR' uacnoT ivohion a<5^per<0Yci)pH 
UH<via<5^roc xe <5cN0Tr ep^s^icol' e^tx\. r<<5cpuerHoc 
NT€NepeBo;v eNeqA<;|>i6 ncu Neqtyini a.e oyhi - NNeq- 
T^ico un^iUHcy THpq nexe icYnpii^NOC ni<^Hreuci)N 
xe ^^cHoa)c )e<v?vci)c <vk:xoc *Ae <;|><5^i ne nipH+ eTCN- -p. 

o N<5^UT0N UUON CBO^c ^<5^poq xc ^Lq+tycDty uni)cp<5^- 
TOC NTe NINOY+ 

C^TOTOY <5^Y0YCi)pn'^ enicyTeKLO <5^y1ni uHii^noc 

^n<5^ <5cN0YB ^IXCN niBHU<5c eqT<5cXpH0YT U^pH+ 

NOYBeNini epe OYNityt uunty uotyi NccDq ni^cdoyt 

5 N€U NI^IOUl €YCDty CBOX X€ HIUOY epe kUd^ i^NOYB 
N^UOY NJ^HTq T€NN<5cU0Y NI^HTq <^C1)N TOTe CT^Y- 

N<5cY Nxe Ni<5HreucoN xe ceN^^tyxeuxou epoq <5cN 
i^Y^euci <5^YCV)<5ci un<5^ipH+ xe knoK ne KiYnpilNOC 

NeU X0YCl<5cC ni<5HreUCl)N N€U eY^^lOC niCTp<5cTHX<5cTHC 
30 €NCj3<5cl ty<5c neNCX <5cpU€N10C HIKLOUHC NT€ p<5cK:0+ JCe- 

p€Te x€ <5Hnn€ r€N2Lci)K: eBorv NTK:e?Sc€YCic uneNcx 
noYpo xioK:iVHTid.Noc xe ^IN^^ NT€ +0IK:0YU€NH THpC 
OYCotyT uni^no?s.xci)N n€u +^^pT€uic OYO^ <5Hnn€ 

<5^NX1UI N0YK:0YXI N^c?VcOY J^eN nOOty NlU€NtyO+* ^<5cl 

q5 X€ n€' OYU<5croc n€ uuoN LjdO} un€qpH+ i^eN ni- 
jxipHcVilNoc luH+ bik:tcdp ntynpi Npci)u<5cNoc o^ro^ ' ^- "-^'^' 
^cqope niUHcy THpq TCONq e^pHi excoN oyo^ <5^n- 

1)C1)T€B N^<5cNUHty NJ^T^TlHni UUCDOY <5cN€p<50+ 2Le NN€ ^ Sic. Le{je €^N&.V)a)TeB. — ^ \ idetur rediindare. — ^ OY add. s. 1. a 
rec. m. — " Sic. — ^ Redundat? OTROxeaoc TCDNq excoN e^BHxq ^^nnne iVNOTOpnq 
H\,K ^H ere^N^ScKL A^piTq N<5cq xe uuon ty^Loa 
daoN epoq <vn otx<5c1 j^eN ninoy+ 

O^^O^S (ScTTCDB N+eniCTOiVH ^TTHIC N<5<5cNU^cT01 
i^TlNl NOTUHCy NBeNini <5cTTHlT0T N€NX1X ' NCU :> 
NeN(r^iV<5cTX Uni^nOC knd^ ^NOTB N<5cT p NMTp^c 

€T<5^Tca))c 2l€ unimni eBOiV xe ^cTN^cT<5c?s^oq enixoi 

NCecyCHp €p<5cK:0+ ^TTCDOTN N2.€ NlUHCy NT€ +nO<VlC 

Hetx Ni+ui eTj^eNT epoc <5cTA.uoni u^h €^ot<5^b ln<5c 

InOTB eTCOCy eB0?Sc eT2La) UUOC Xe <5cTcyT€UV)C«T€B 10 
UUON TeNN<5^;?CCl) €BO?v. <5cN UniBCOKL NT€ <^~+ <5c?^?V<5^ 
niUOT €TeqN<5cU0T UUOq TeNN<5^U0T NV)HTq ^CDN 

v,eN +OTNOT" <5cTep^o+ Nxe NiicNOUoc N^nreucDN 

*|H. <5cT^pe NlU<5cT01 *N€U Nl^Tn€p€THC BCDCy NNlCHqi 

NCej^CDTeB NC<5c niUHCy NI^^CDOTT^ N€U N1<516u1 N1- iT) 
KLOTXl N€U NlNlcy+ NIRCDKL NeU NlpeU^eT ^JCDCXe 

NTe niCNoq ccdk: enecHT €<;[>iAcpo u<;{>pH+ notk:<5cT<5c- 

P<5^K:T1C ' UU0TN<5CD0T ^<5^N0T0N U€N ^cTqOXOT 
e^l^^pO ^cTUOT ^<5cNK:€J^CD0TN1 ^TCb?Scl NTOTi^<;|>e 
^<5cNK:€j?CCD0TN1 <5cTj?C<5^T eTOl U<:|><JcCyUOT cy<5cT0T+ tio 

unoTHNi^ epe <^h e^0T<5cB i^n<5c Lnofh o^i ep^cTq 

€q+NOU+ NCDOT eqXCD UUOC Xe 2^€UN0U+ (TpO UUCD- 

TeN cy<5LT€T€Nepn€Ucyic'' N+U€TOTpo NTe ni<;J>hotI 
epe Ni<5crr€?scOC notcdini +j?c?^ou exeN niUHcy THpq 

OTO^ ^TClHni NNH eT<5cTbO^BOT UHie^OOT €T€UU<5^T jo 

celpi NOTcyo NpcDUi N€U m NC<5iui ^T6l nij?c?vou 
n<5cTT<5cK:o ncotT uni^^BOT" n<5^cbNi 

O^ro^ h,en +otnot ^tt<5^?^o uniu<5cK:^pioc ln<5^ 

' Sic. L«'jfe £N6NXIX. — ' OYNOY add. s. 1. a r m. — ^ y s. i. — 
* Tic .'uld. s. 1. a r ni. — ' Sic. I.ogo tyicTeT€N€pn€uncy^. — " d cidd. 
s. 1. a roc. m. I • •»».( 2^25 U*'- 

) knoth eniAOi <VY('p<;^(i)i tpnc Neii<v(j N<5^pe nii^F'ioc 
' ^^n^^ ^NOTB cy?vnx \^eu luOYeNT Nre hiaoi e(jAa) 

daoc *Ae +a)en<jaoT ntotic n^cc iRc n;kc xe ^K.'f'u.- 'f 'r.r,. 

roN Ciii^MiNA. <viN^Y eNeK.M itTvoc iii^oc CT i"7:?voa 
5 excN NeKu^piTpoc eooT<5^f\ rKLeiAoa nhi ci) n<5ccc 

iMC iij?cc a)<5cre iieicoTtDcy acdic ehox e<;^pMi eAcoi 

KLCCDOTN dUOl d) H<5cCC AC ^NOKL OTcyetiaO €TCn?Scl 

uaoi eK:e7:ci)p<5^ Ncyeaao ecoTiioT en<5ciai daoN 
pcoai NTMi <5cN NTeqaou)! Nca)i OTxe iodt otac 

o U<5cT NTOTK:a)+ NC<5c n<5^Ca)a<5c OTAe CTNreNMC oTxe 

peaNTiai' NTeticbivi eN<5^K:<5^c €n<5c+ai <5^^x<5c n<5^cx ihc 
nj?cc nook: ne n<5cC0N Nea T<5^ca)Ni nook: ne n<5^N<5^ty+ 
nook: ne n<5ca<5^N<;|>a)T eiep^^exnic epOK: dn€pj^<5^T nccdk: 
OTO^ dneqK:MN eqcyr^H?^ eqrtOB^ ty<5c T<^<5^tyi NTe 
5 ni€Xtwp<5 

V)€N T<;|><5ctyi xe ntc niextDp^ ^nnne ic ni<5cp7:Hi5^r- 
rervcOC aHj^c^^^n^c <5cql ty<5^poq j^cn nioTCNT NTe nixoi 
^^qope nixoi THpq epoTtoiNi h,eH niextDp^ d<;|>pH+ 
dni€^,ooT nex<5cq N<5cq 3.e j^epe niaeNpiT NTe <^~+ 

o ^^n<5c <5cN0TB *j;C€pe OTON N1B€N'- €T<5cTN<5c^'f €B0?^ 'o'. 

^itotk: 2LeaNoa+ dnepepK^oTxi n^^ht xe othi 
+N<5^tOK: €BO?v NN€K:eTHa<5^ THpoT +N<5c+ n<5ck: dni- 
pH+ eop€K:c<5^xi Nea niK^oanc ty<5^T€K:(ri dnij^ivoa 
N^T?vcti)a c<5cT0Tq <5cq+ N<5cq N+<5ipHNH <5^q^a)?^ entytDi 

5 Nl<^HOTr^ l^eN OTtbOT 

UeNeNC<5^ N<5^i xe N^^^TtyCHp epHC ne ty<5cTOT<;t^o<5 
eoT+ai xe tyeTNOTqi oto<5 <5cTt<5^coo cj^ht VyeN 
^idcpo NeaeNT j^eN nxtOK: xe Nf Ne^^ooT d^^rkixom 
eoT+ai 3.e TOT<;{>tDT (S^TXiai dni^nreatDN eq+^- 

' Sic. — - B add. s. i. a i" m. — ^ Sic. Lege im^mxi, 

COPT. - c. - 1. i5 nO<^<5cClC eNieBl<5clKL NTC njXX V)€N +KL0TC1 NT6 TOT- 

<;j>(.OT <5i nij?epo ctc ni^noc n<5cHCi ne ncu ^ckljv^. 
TeqccDNi Neu Kiei^er^r^o unpecBTTepoc eT^ScYKiHN 

CTCbM NTOT^^^e e^0T<5cB epC N0TC(i)U<5^ C<5c+ eBOiV J^CN 
mH+ NN1K:<5^U NeU NlCOTpl UUON tyXOU NTe ^M (Tl T) 

Neu N0Tca)u<5c e^Be t^o+ NNi^^TnepcTHC e^pcwic epcooT 
6t<5^t3^uoni xe enij^po 2Le eTN<5^ep<5cn<5cNT<5cN 

f. 956. €NOTepHOT * N2Le NlU<5cT01 k niOT<5cl niOT<5cl X(l) NNH 
€T<5cTN<5cT epOOOT l^eN N0TB<5cK:1 NCU NOT^Ocy N1U<5^- 
TOl Xe ^CWOT eTT<5c?^H0TT N€U A.n<5^N0TB <5cT2LCl) lo 
NNH eT<5cTN<5cT' epCDOT ^CDOT OTO^ <5cT^eUCl 
<5cT0TCl)U <5cTCCI) N€U NOTepHOT UHie^^OOT THpq 

eTeuu<5cT 

6t<5c <;|>n<5cT N<5cxne^'^ tycDni ^nnne ic OTC^iui 
d^c\ ^i2LeH ni2L0i epe otiTn^ n<5^k:<5^^<5cPton Neu<5^c i5 

eCOl NCBO OTO^ eCOl NKLOTP 1C2S.€N T€CUeTK:OTa.l 
<5cCCDCy CBOJV l^eN OTNlcy+ NCUH €C2LCi) UUOC X€ )C<5c- 

?^CDC <5ck:i cb niBCDK: nt€ ^f d,.nd<, <5cN0tb nipeuc<5c- 
I3HT k:<5^?^cdc k ^~+ ^cD<5eu uuok: eni^^rcDN e^N^Neq 
k:<5c?^cdc <5^k:<;|>cdn ixneKCNoq eBO?^^ ^ixeN <^p<5^N unjSec jo 

U<;|>pH+ NNCKCNHOT UU<5cpTTpOC n<5cHCl N€U '&€K:?^<5^ 

TeqccDNi N€U n<5^iK:€V)€?^?^o unpecBTTepoc cb ni- 
u<5^pTTpoc NT€ ^f kji^. ^NOTB <^Hnne ic ix^ Npouni 
tcyon b^N T<5^ic^iui eiOTNoq uuoi e^pHi ea.cDC eicbxi 
•^. uuoc eniucDOT Neu nijxipcDU *€T^iI eiciNi +not <5^ ^'> 
NeK:ty?^H?sc e^0T<5^B ep<5^N<5^rK:<5^^iN uuoi cy<5^+i (y<5^poK: 
€n<5ciu<5c ?^oinoN ++^0 epoK: cb n^^ ln<5^ J^notb 
NT€K:ep^Tnou€NiN NeuHi cy<5c+cy€ NHi eNiUA eTcyHK: 
NTe <;|>l6u NCy<5cpl 

» Y 1""' S. 1. ^ f^jre Ni^not. • •»».( HHl w«- 

^qepOYcn Nxe iiii^iioc ^ii^v Luoft neA<5^(| dni- 
* Aeaa)N xe uuon tijxou uuokl n reicaje n<ScIc uj^ reie- 
^corsc t^Vids. NN^i<2,Hrea«>N NTe)cepR«5^c<^Ni/jN CiacDOY 
NTeKLO) reaTi^Y eoYcoa OYAe ca) a)<MOYca)K. daoi 
5 e+noxic p^ico i^ NT<vxa)ie dn^3cra)N crox y,eu +oy- 
NOY k nixeaa)N cia)xi bCN ouMt NNi^iireacDN Nea 
NOYa^ScTOi <5cC<:^ox<3ex daa)OY oyo^ Nii«;}>or cttim 

bCN NOYXIX ^Ci^aONl daCDOY <5^C)e(5ca)OY ^ixeN 

TOYi^<;|>e ecAci) daoc xe cb nm e r^Y7:<5c ^^f NTe T<;j>e 
o NCCDOY <5^Ya)eacyi NNiiACDr^ON e racDOYT dneTCN- 
6p^o+ NOCDrcN epCTeN^eaci epeTCNOYCDa epercNCCD 
epe ni^^noc ^^n^ ^cNOYb i^eN nioYCNT ntc niAoi ni- 
^HreucDN xe n^cYccdoyn N+*c<^iai xe dnecc<5^xi f. 0^7. 

eNe<5 ^YTCDUT <5^Yepty<;[>Hpl <5^Yep^0+ dnOYOYCDU 
5 0Y2Jl6 dnOYCCD 

Y[e2Le ni^nreucDN ntc toy<^cdt nniu<5^toi ntc 
i^^pHBi 2Le n<5lCnhoy tcdoyn ^^rvioYi dn«xi3^jx:cD 

CBO?^ J^eN n<5clU<5^ dneN^pe <5<5LNKLej?CCDOYNl N<5cY 

epoq NceoY<5c^OY NCCDq <5c niu<5^toi <5c?^hi exeN nixoi 

o X6 6YN^XCD0YN CBOX I^eN +OYNOY L tc^^lUl T<5c?NcOC 

enixoi NeucDOY eq2s.cD duoc xe qoNi^ N3.e ncx xe 
niucDiT eTeTeNN<5cCbM N<5cn<5^ <5lNoyb epoq +nhoy ^cd 
Neu<5cq NT<5cepu<5^pTYpoc e^pHi exeN ^p<5cN dnjxc 
0Y0<3 <5^ niu<5lT0i icUONi duoc <5^YC<5cTC enijxipo N^OC 
5 xe ^cdcUONi dniuoNOBor^oc ntc nixoi <5lC+J)PCDoy 
650?^ OYO^ ^qi Nxe 0YU<5cT0i ^qcDM NTec3L<:J>e <5^ccDn 

6THni NNlU<5^pTYpOC <5cC6l dnij;C?^OU N<5lTXCDU NCOY- 

K^ dn^cDNi 

UeNCNC^ N<5cl <5cYXCD0YN dni2S.0I €50?^ <5^YCCDK. 

6J3HT Neu nilnoc kn^, 6.noyb <5cYi e+no^cic p<5cK:o+ 
NCOYB dni^BOT ennn *oyo<5 <5cY2liui N^^pueNioc *o^. 

i5. — «^^ 228 ).*^— 

niKLOiiHC eq^euci ^ixcn niBHUA eq+^^^n e^d^Hm\,\K 
NTe njzc Nia<5cT0i xe <5cT+ N<5cq nnicK)M Nooq Ae 
eT<5cq(riT0T iScqocyoT^ i^^qepcy^^Hpi excN meTXCDpi 
uni^noc ne2L^q nniu<5^toi xe ^ty ni<5^:voT ne ni- 
u<5cT0i xe <5^TT<5cUoq xe qjxiH h^en nioTCNT NTe 5 
ni2.oi eqcoN^ NBeNini <5cpueNioc xe niieouHC 45cq- 
^pOTiNi encycwi uniu^cKL^pioc kn^, ^cNOtb eT^i^?Vc^ 
uuoq Nxe Niu^Toi eT^ql xe ^is^eN niBHU^ nex<5cq 
xe niBHU<5c niBHU<5c Mi ^<5cpOK: ON u<;}>ooT V)eN txou 

Un<5cCX IHC n?CC lo; 

j^pueNioc xe niXLOUHC eT<5cqN<5cT epoq nex^q N<5cq 

3Le ^JVH^COC ICXCN €T<5clN^T epOKL CKLUOCyi ej^OTN 
epOl +NOT ^lUCNplTK: U<^pH+ NOTCyHpl NTHl d<,K7^ds, 

eTMCCDTCU epoKL eK:<:|>ipi n<5cip<5cN xe ihc ^Kicycwni not- 
f. '^58. UOC+ un^u^o *?NcOinoN n<5ccyHpi ccdtcu nccdi jcw nccok: 15 
un<5cip<5^N eTe uuon ^hot Nj^HTq xe othi ^TUHcy 
+6ci uneqcDNV)- e^BHTq ^cV^ok: ^cdk: ncu n<5Lip<5^N 

Z.e IHC <^n eTds, N110TX<5c1 epCT<5^TpCDNlN UUOq <5cT- 

T^cJvoq <^i2.eN OTC^ eqxcD uuoc xe ^nok: ne ncynpi 
u<^~+ uneqcyxeuxou NN<5c<5ueq uuin uuoq cy^^TOT- 20 
V)CDTeB uuoq nexe ni^noc knd^ i^r^OTB uniK:ouHC 

Xe ^CDU NpCDKL j?C<5cpCDK: CD Hl^HplON NOT<5cUC<5cpf CD 

^n CTe ^-f- N<5cT<5cK:oq yyen nirfN^ ^NiTe pcDq cb ^n 

CTepe NlOT^CDp NeU Nl^^iV<5c+ N^OTCDU NNeqc^^pf 

Neu neqKLeoTpo n<5^nouoc cb ^n eTepe +cycD+ NTe q:. 

;|>NOTN N^cyCDHl N<5cq UU<5^NCyCDni cy<5c CNC^ NCU 

niqcNT N<5^TeNK:oT Neu nic^epTep ntc nin^x^i 
+N<5c^+ en&^isi iHC njxTc z.e moq ne ^-f ^n erd^q- 
^^uio T<;j>e Neu nK:,5c<5i +n^+ xe <5cq(n uk:<5c<5 

' Y s. 1. — ' Sic. (If. L. Stbrn, K. Gram., S 686. — ' Sic. fiCg^e iTi^q- 
o^aie. e<jp!fi txixm eoM NtNNOM * I N<v^f xe <5^quoY oyo^ 'ot. 
<5c(| rcDNq heN nh eoucjooYT oy^tuot iie oy^ScI r^ieo' 
ne hNiS^^i' Ae <5^Y;c<5cq bCN oyil^^s^y ni nc^ooy 
+N<5cOl' Ae <5^qTa)N(| beN nh eTaa)OY r <5^qcci)N entya)! 
5N!<;{>hoy]' <5^qceaci c<5^ 0YiN<5^a dHeqia)'!' eN<5^!\5cOOc ' 
qN!ioY e+<^<5^n eN!! eTONb ncu n!1 eoaa)OY I qN<5cl* 
un!0Y<5^i luOYM !e<5^T<5c NeqcRHOYl Nooic xe (1) nioY- 
^op eTiVOFM Nea aiokl^^htiInoc Nea<5c)e Nea ne)cic- 

n0?S.rV(DN NC03. CCNiS^^IOHNOY eityOOt NTe 4>N0YN 

Neu n!T^cpT<5cpoc N re ^aeN+ ty<5c eNe^ 

^qxcoNT Nxe <5cpaeN!oc nDCoaHC <5cqopOY<5^aoN! 
uniicrioc <5^n<5^ <5^noyb Ncetyroq <^!xeN neqcoi ncelNi 

Nl' N<:j>epONION ' NBeNini eYIVOBty J^CN OYjXlpCDU Nce- 

TepTCOpoY ebOYN b^N n€qca)a<5^ b ebOYN b^N NeqB<5c:^ 
5 B (y<5^ toyI eBOiV b^N neqaoYT JceB ebpin eneqa<5^tyx 

B KLeB j^eN neqcTi b iceET entycoi b^N Teqxi^L b + 

*Kei €Teq^?^ox b" <5a)CAe i^Te neqca^o^ THpqT. 339. 

epj^pODU OYO^ <5^qopoYaoYp noyno^ eNeq(r^?^<5cY3. 

^Ya)ty+ duoq ty<5^T0Y0?v^q enityTejco eqoi d;[><5c5yaoY 
o €T<5c T<^<5^tyi xe dniexoop^ tyconi epe ni^^noc knd^- 

NOYB J?CH l^CN OYN!ty+ NB<5^C<5^NOC eqTd^B^ ' J^eN 

OYqiic^ou eqxd) duoc 2.e n<5ccx ihc nj^c ^n eTS^q- 
ca)T€a enir N<5cr!OC iS^qope nij^cpoou ep d<;{>pH+ noykdI^ 
eqjCHB j^^cpoooY ^n €T<5cqca)Tea ex^cNiHiv j^eN ni- 

5 Kd<,KKQC HTe NIUOY! ^^qlNl dnilplCTON N^q ^ScqOYCDU 

^q+dboY^ d^vt ^n eT^^qNO^eu ncoyc^nn<5c j^eN n€n- 
2.13. i^Nin<5cp<5^Noaoc e)ceN0<5ea duoi ^a) j^eN NeNxix 

NNM<5cON0Y+ 

' T 1"'" add. s. 1. a r m. — ' Stc. Lege eNi^^HOYl. — ^ u add. s. i. a 
rec. 111. — * Sic, pro H^.r6^^oc. — ' Anlea ^e^^ONiON, deiii emendatum 
a 1* m. — "^ Sic. Lege 'Et. — ' Sic, Lege i^qTtDii^. — ** t s. I. Gti epe nic<5cXi j?ch j^eN pcoq ^^qT Fixe coTpiHiv 
niiVpjx:Hi5^rre?^oc i^qo^i ep<5cTq j^eN mH+ unicyTe)eo 
ne3.<5^q xe cTpo uuok: d) 3cN0Yb niu<5cpTTpoc e^OT^^B 
NTe ncNCx iHC npec 2LeuN0U+ ^cNOk: ne coTpiH?^ nct 
*dH. ne eT^qT^cOTOi cy<5^poK: *xe nt^+xou n^^k: i^eN ni- 5 
j)ici eT^cTTHiTOT Hd<,K Neu NH e^N^^I e<5pHi cxcok: 
0T0<5 <5cq<^i Teqxi2L €B0X ^ixcn neqca)u<5^ THpq 
<5<.qlNi eBO?v NNi^^epONiON cTi^eN neqccou^^ ^cqT<5c?^(roq | 
<5cq+xou N<5cq i5^q<5Ci)?^ entycDi Ni<;[>HOTr eqcouc 
Ncc«q 10 

gT^ niOTCWlNl Xe ty<5cl k niK:OUHC OpOTCOB+ 

N<5^q uniBHU<5c i^eN mH+ N+no?vic p<5ck:o+ ^^q^poTiNi 
€B0?^^ unid.no?Sc?^cDN Neu ni^eTC Neu +^^hnn<5^c Neu 

+<5cpT€UlC NeU nCCDXn NN1N0T+ &,TT<5eUCCD0T e^pHi 
eS^eN ^<5cN^pONOC ^^q^pOT^CD^^C UUCDOT NOTCOXeN NCOT- iT) 
NOTqi €T<5c <5cpU€N10C Xe HIKOUHC I ^12LeN niBHU^^ 

<5^q^poTiNi N<5cq jdni^noc ^n^ ^notb ^^T^^CDiv enicy- 1 
T€k:o <5cT2L€uq eq^€?^H?^ uuoq €qp<5^cyi eqcuoT e^f \ 

eTp<5k,cyi NeU<5cq NXe NH e^0T<5cB <5^T€pcy<;|>Hpl ot^ 
^T^UONl UUOq <5cT€Nq cy^poq eTXCD UUOC X€ IC '^0 

<^H eT^cqT<5cK:o un^iNicy+ uuHcy ^nnne ^NCNq cy^- 
pOK: <5^piOTi N<5^q u<;|>pH+ €TeK:oTCDcy 

•f.960. * GTiSc^^T^c^oq €p<5cTq unequoo €bo?Sc' nex^q N^^q 

xe n^ok: oTpeuN^cDN le niu ne neKLp^N nexe knd<. 

3cN0TB N<5cq 2Le CCDTCU CpOl CD HIK^OUHC €K:cyiNl NC<5^ ^^5 
n<5^p<5cN €0B€ OT 1€ €K:k:CD+ HC&^ n^^+Ul 2Le OTON ^CDB 

nt<5ck: N€U<5cq NNeccyami n€3.€ <5cpU€Nioc niK:ouHC 
N«5^q xe vlh K:ep^o+ V)<5cXCD1 <5cN €K:oTcb^eu nhi 
icNOie ne noTpo nt<5c1b<5^k:i THpc nexe nilnoc knd^ 

' Sic. Lcf;n €Ni<j>HOYi. — ' Sic. Legc OYO^V — ' o s. I. \ i>;m » »•( ::.>i )•«« T€B OLiiereNCCDii^ rereN*|"T>M Ae duoN ajAoa 
diicpOY rhooKcc (Vpi^o r Ae Noocj hA^i\^M d4>M eie 
T) OYON a)Aou dtioci ei^f-YTiM Nea niccnujc eT<vicci)OY 
beN i^reeNN<5c n le iiiTipcoa- ?NwOihon iieTe<^N<5c)c i^pirq 
NHi n^cCCDa<5^ r<5cp OYONTeie e^oYCi^^ ebOYN epocj vd^- 
•^^Y^H Ae daoN cyAoa daoie epoc <5^^r^<5^ od^nyac re 
eniAH db ni<5^o<^Hr N<5crK:<5^1^ ioYCDoj eopirTi nn<5^ik.o- 
10 ^c<5^cic dn<5^ia<5c ntotkl *^in<5^ NT<5^epueaci)<5c ' dnici^Nb 'n. 

NeNe<3 b^N OaeiOYpO NNI<;|)HOYi NeK:R<5^;^<5cNOC <^<5^N^?VI 
Ne NldTON ^CDOY NTC H^CX IHC HjXlC <^<5cNa)<5c eNC^ 
Ne <;i>H eTe<3N<5^]C icpITq NHI Nj^CCDIVea A€ +N<5^.0YCDa)T 
NNeielACDiVON <5cN 0)^, CNC^ 

i5 Y[^2Le niKLoanc N<5^q ac a<5cT<5^aoi Ae Nia ne 
neKLp^cN le nook: oYpeaocDN Ae +n<5^y epoK: eKLACD 
NOYanty NC<5cA.i dn<5cdoo ncAe niicnoc N<5^q Ae 
^NOYB ne n<5^p<5^N ^nok: 0YpeaN<5^HCi b€N noocy ni- 
aecyo+ neAe niKLoanc N<5^q Ae cb ^cNOYb ccDTea 

ao epOl NT<5cACD N0YC<5cAl NOYCDT N<5^KL a<5^peqp<5cCyK: 

^Hnne ic <;J>aoY Nea hcdnV) dncKLdoo ccdth 
n^k: d4>H eTeK:oY<5ccyq j^n<5cY nook: <5cN eoaeTC<5cie 
dni^no?v?vcDN A.e daoN <;|>h ctocnocdnt epoq 
i^eN +oiK:oYaeNH THpc ?ScOinoN ccDTea nccdi ^^pi- 

a5 cyOYtyCDOYCyi NT<5^+ N<5cK: NOYaHcy NT<5^10 HCAe 

nireNNcoc ntc npec N<5cq A.e cb ni^^Noaoc CTcT^j^ea 

1CA.€N T<50CCDp<5^ cy<5cT<5cI en<5cia<5c Ceep*B<5cC<5cNi:?lN ' f. aOi 

daoi v>€N ^<5^NaHcy fixiacDpidc dnoYcy€p<5<5^<v daoi 
NT<5ccyeacyi NNilxcDiVON ncDC +N<5cCCDTea nccdk: nook. 

^ Sic. Lege ccjjHOYT. — ^ Mt., x, 28. — ' Sic. — «.( 232 )^ — 

+NOY NT^^OTCOcyT uneKi^^noivrvcDN ncox nt^j^O) 
NCCDi Nn<5cCt Thc nj^c ^d^i CTN^ccyopcyep^ NTeKLueT^T^- 
ci^HT Neu nexLicDT ncd^Kd^Hd^c netx. neKLiceoYpo n^- 

NOUOC 

j^qXCDNT UU<5^cyCD <5cqOT<5c^C^c^NI Z.e ^IN^ 5 

NTOTepB<5cC<5cNi^iN uuoq ne2ie niu<5cT0I Hd^q xe (b 

nCNCX niKLOUHC <5cTK:HN e+^N^^q N^iS^NUHCy NB^^^cNOC 

uneqepec^<5cNec^e <5c<v<v^ oton r NpcDui unMU<5c epe 

^^N^Oq NTOTOT U^cpOTCNOT N<5cK: NTOTj^CCD €BO<V 

epoq NNi^oq ceN<5^0TCDU NNeqK:<5^c ncu Neq<5cqoTi m 
nexe NeqNicy+ N<5cq xe ^cIvhocdc ^d<,\ ne nipH+ eTCK:- 

N<5cXCDp ehOZ^ Un<5^1U<5crOC ^d<,\ C<5cT0Tq <5cq^pOTUOT+ 

N^q unif N(^n^oq ^^ti i^cn ^otnot 

Y[C2Le ^cpUCNlOC NCDOT XC (fCDni NHl H^d^H^Oq 

'm. cTue^ nk:<5ck:i<5^ Neu nbon *^oncDc nccotcdu uhm- iT) 

kZ^Oir U<:|><5^pU<5^rOC ^1N<5c NT<5c+ NCDTCN N^^NUHcy 
NT^IO TOT€ nif NpCDUl <5^TCye NCDOT <5^TX1U1 uT 

N^oq eTxop V)eN tot3.ou eTOi uu^^otI nt€ ^uot 
45^TeNOT cy^c niK:ouHC nea.cDOT N<5cq xe neN^ noTpo 

ONb Sy^ €Ne<5 ecyCDH OTON C le T NpCDUl Un<5^1U<5c oo 
N<5^1^ N<5cOTOUOT CJ^pHl J^eN OTNOT ' NCTCDT ^.pUCNlOC 

xe ni)eouHC <5^qp(5ccyi uu<5ccycD <5cq^poT^iOTl uni^- 
noc kn&^ 3cN0TB ei^oTN eoTpi Hj(i\.K\ Ncej^ccD eBO?v 
epoq NNi^^oq b^N +otnot eT<5^ Ni^oq n<5^t eni^UHi 
^n^ icNOTB <5^Tcye ncdot ^^totcdc^t uuoq epe niOT^ci nf) 

niOT<5^1 b€N Nl^Oq Ipl UX-' UU<5c^l eTOl U^pH+ 

n^<5cNk:<5cNCDn Ncye ot^o+ ne eN<5cT epcDOT eT^ ni- 
K.OUHC N<5^T epcDOT N<5cqp<5cCi)i rie " xe <5^tk:hn eoTCDu" 

' Sic. liOg^o eON&,. ... — ' Sic. — ' Sic. PostiNi recens nianiis emen- 
jlavil in NA.T|N^OY6aoY|. — * Sic Lege oyoynoy; noy add. s. 1. a 
r m. — ^ Sic. Le[[e u,^:. — " Supple ^wcl — ' Sic. uinouHi H(-x\(i xe cye HiiHOXxa)r< iiiNifijf' nnoyl 
Ae ^x\ Ht: HipH I t rtNMiVajAeaAoa niiVi^VMOcioc 
OYO^ NA.pe uii>:<5^HX Hi<5^p/:H<5^rre7voc * 6<^i ep4c rcj • r. ^Ca. 
ne Neit hi^xoy ^noyr ec|opo NNionpioN ep^Tuepoc' 
f) ehOYN epo(| OYO^*. ipi eroi n>:<vki <5^cepoYa)iNi 
a<;J>pH'h d<;t>pH oyo<2, <vc|'l'Aoa ud^q <5^(j^c!3?^ enaja)! 
Ni<;|>HOTr' beN oircnoT 

f^W, TOOTi Ae cyCDHl L HDCOaHC aOT'f' CNH 

expcoic enij^noc nex<5^c| ncdot s.e ^n^cT Ae L Ni^oq 
to 0Ta)a dHii^j?cct) Nj^cpnc ri<5^Noc ex^s^Tl xe ^TOTa)N 

d<^>po N'!^! <5cTAiai diiii^rioc eqajr^nrv epe NiAp<5c- 

KCDN oTCDcyT duoq 0T0<3 <5^t1ni d^H eooT<5cB eiso:v 

epe NiAp^iecDN uocyi' Nea<5cq cy<5^Teqi ^ixeN niBna^. 

epe OTON NiBeN epoecbpm dacDOT \, niancy rnpq 
tr> epcy<;|>Hpi <5cTtcboT VL^f dni3^rioc kn^, ^notb eT- 

xcD daoc xe ot<5^i ne <;j>t dniJ^noc i^n<5cN0TB daoN 

K:eoT<5^i eBH?Nc epoq 

j^qxcDNT Nxe <5cpa€Nioc nex<5cq ^e i^ivHOCDC dni- 

N&.T ea<5croc eNe^ eqTeNOCDNT en<5ci nexe nii^noc 
ao kn^, A.NOTB N<5cq xe eieipi nnibcdjc NTe <^+ da^^croc 

''ONTCDC +N<5cOp€ OTCy<;|>Hpl cyCDHl NJ^HTKL +NOT <;|>H * nx. 

eooT^cB X€ n€x<5cq not<5^i NNi^oq xe \.\6e^0Yi moK 
(b nixpj^iecDN +ot<5c<5c<5c^ni n<5cx: j^eN <;j>p<5cN dn<5^cx 
iHC npec eopeiecycDHi NOTj?e?^oa €NeNao+ dn<5ci^^N0- 
f?5 aoc <5c?>c2v<5^ iMN€]e+d)e<5c^ N<5cq enTHpq j^eN +otnot 
k nixp<5cjecDN ep OTj?e?voa eN€Nao+ €N<5cpa€Nioc 
nneoanc oto<3 <5cqcDcy eBO<v eqxcD daoc xe 
+T<5^p)eo daoje j^ihc niN<5c^cDp€oc cb niieoTxi n^- ' Sic. — " Sic. I^ge eNi<:J>HOTi. — ^ Ms. u.«xocyi, dein u per liiieas 
Iransversas deletum a rec. m. KOT ^NOYB ^mds, NTeKLcyeN^HT V)^poi xe ^IJ^lCl 

M<5c+T<5cflC X€ THpOT ^TTCOOYNOY ^cY+^O Cni^- 

rioc knd<, J^noyb e^pni excN niXLouHC xe ^m^. 
NTeqT<5cJV(roq oyo^ NTeqcbM eBO?Nc ^^poq unixp<5c- 5 
KLCWN eTKLOYtVCDJv encquoYT ^n e^0Y<5cB 2v.e ^n^Sc- 
NOYB ^cquoYt enixp^KLCON nexi^q N^^q 3.e j^eN 
^pd^H un<5^S iHC n?cc eKiecye n^ck: cbo?^ ^<5cpoq oyo^ ■ 
<5cq^ei €B0?^ V)€N nequoYT Nj?cci)?Vceu d^ niunty THpq 
f. 903. *€pcy<;]>Hpi uu<5ctyco OYO^ ^ nif N^n^oq ci)cy eBO?Sc lo 

eYXCl) UUOC 2Le T€NN<5c2+ ^^ "J^C ^-t- N^n^c <5cN0YB 
nip€UN<5cHCl OYO^ ^YepOUO?^OriN Xe ^cNON <5<5cNJ?CpHC- 
Tl^NOC N€U KLeKe U^I-YJ^H <5cYdb?Scl NTOY^^^e NTCHqi 
NCOYH Uni3cB0T enHH 

TT€2Le i5cpueNioc xe cb 2Lnoyb cye nidcno?Vc?s.cwN i5 

niNlcy+ NNOY+ Xe ^KLCyTeUCCJDTCU NCCi)l NTeKJ^Cl) 

nccdk: nn<5c1^bhoyI nm uuon +N^V)O^BeK: nk:<5ck:ci)c 
^.TcTNe +<5cC0 <5^qci)cy eBO?^ Nxe niu<5^K:<5cpioc knd.. 

^NOYB eqXCI) UUOC Xe cy<5cp€ 0YC<5cX1 p<5cCy' 0YC<5cB€ 

nicox Ke moq cy<5cK:+CBCD N<5cq €k:tou Be?^ eB€?^2L «^o 
<;f><5ci ne ncK^pH-f ci) ni<5c^<5HT K:cyini ^n d) ni^ccBHC 
eK:2.cD uuoc nhi xe xcd^c uneK:^ €bo?nc 

^qXCDNT Na.e ni^NOUOC <5^qOY^c^C<5c^Nl NCeiNl 

noyj^45c^ck:ion NB€Nini Nce^ioYi ej)pHi epoq noy^hn 

'm. N€U OY?^<5^UX<5cTn- NeU 0YNe<5 UUHl NeU *OYT<5c<5T 1^5 
NeU OYUBp€<^I <5cqOpOYC<5^^+ j3i5^pCDOY cy^ScTC nicy<5^^ 

cTici ui uu<5^^i <5^qopOY^iOYl uniJcnoc kn6<. 3^noyb^ 
ej^pHi €nij?c<5c?^K:ioN eqBepBep epe niUHcy THpq NTe 
+no?s.ic N€U NiniCTOC piui epoq eY+NOU+ N^q eTe 

' Ms. p^cyoY, (l(3in rocciis nianus delevit OT. — ^ Sic. — ^ Y h. 1. f lOTMOC 116 nipeiipcfte^c mm ^d^uKe;/:i\)0'ru\ r^eu^q 
eYNAcY eiiiKOTAi eN^xoT e(|i^aoNi Niorc| h€N ni- 
h^>;<5^N0C htu OYNicijl' iiaerA(i)pi 

Tri^Jioc Ae Lnd^ knoth <v(|^ci)p(y NNcqAix eftoiv 
5 b€N ^aH+ dnijx:ptDa ' eqAO) daoc Ae ccDrea epoi 
n^^c Ihc njcc i^Noic iie neiCRCDK: Nea ntynpi frre 
TeicRcoier- ccDiea eiwcaii Inot b^N oairl^ dii^Sci- 
j?epcoa Inot wd^ct 7:n<vt eNi<2,ci)iai ntc Jid^iyad^KKion 
xe <5^TC^ici eT<5^ic<;|>e NOTnp coac e<^pMi excN T^aeT- 

10 tyeaao '^not Nea r^s^aeTTiVr^encjopoc nd^cl ihc nycc 
ecycDu neKLOTCDcy ne ^d^\ nd^ct eopixcDKL dn<5^3LrcDN 
€BOX h,eu n<5cij?epcDa * le cycDn epoic dn<5cnN^ nj^ccd- ' 1. 
?vea It^ ecycDn daoN n<5c^ OTCDpn cy<5cpoi dncKL- 
^rrervoc NTeq+xoa nhi xe <;|>cdk: ne nicboT cy<5c 

15 6Ne^ i^aHN 

v^eN +OTNOT ic niccDTHp d^ql €boiv j^eN T^e epe 
UHj^CiScHX c^ 0TlN<5^a daoq epe r<5cBpiH?vc c<5^ Td^^n^ 
daoq epe Nij^cepoTBia Nea Nicepi5c<;|>ia ccdk: i^^ ' 
neq<5<5cpa<5^ b^N +otnot k nicy<5^5 nt€ nijxipCDa ^epi 

ao ^qcbcyea <5^qep d<;[>pH+ NOTNiqi nicd+ eqKHB <5cqoT^^- 
c^^<5Ni A€ daHj?c<5cH?v^ eopeqlNi encycDi dniouHi kn^. 
A.NOTB eqoi n<5cTT<5ck:o 

TT€2s.€ niccDTHp N<5cq X€ x€aNoa+ (h ^H eTe ^cdi 
knd^ ^NOTB cb n(5^p€qaicyi j^eN ni^^fcdn 6po daoK: +cyon 

a5 Nea^^K: ^nok: ne Thc neKLOTpo ^nnne ^, hchot dncKL- 
a.cDK: eBO?v cycDni cb ^n<5c knoxh n<5^u€NpiT <5c1tcdnt 
^il cy<5cpoK: NT<5^T<5caoK: eneKj^^cOu notcdini ^nnne 

IC f NJ?C?ScOU <5clC€BTCDT0T N<5cK: XC NT^THlTOT ^1X€N * (D s. 1. — - Ps. cxv, 7. — •' Sic. Lege c^. xi^^H. — * Sic. Lege .fiV .( 236 W— 
TeK:3c<^>€ oTiSci e^Be TeKiueTcyeauo ot^i e^Be neic- 

•fiM. CNOq eT<5cKL<^0Nq CBO?^ *niKL€OT^l eOBe Nll^lCl THpOY 

eT<5cK:tyonoT ^i2L€n n^p<5cN o) n^ScCCDTn knd^. ^notb 
^Hnne ic OT^s^i ^ciceBTCDTq n^k: ^\ud<, NTeqKLCDC dneKL- 
ca)u<5^ NTeqoTCDpn uuok: €n€K:+ui pcwui nib€n eo- •"> 

N<5cCK)M NTeK:U<5cpTTpll N€U N€K:^rCl)N +N^cOT^<2>- 

C45c^Ni NeNCi)j?c nirpiScU^cTeTC^ NTe +xiK:e6cTNH NTeq- 
cci)?sjs. unijx:iporp<5c<^ON NTe NeqNOBi THpOT nt^cv^m 
uneqp^cN ^i nxc«u uncwNV) nt^cuot €nh eTcyon 
Nicq ^iX€N niK:^c^i ^n €0N<5cC«cy eneKTonoc eNOT- i» 
xcwpON eiecuoT epoq ^is^eN nK:<5c<5i nt^k^ohot^ N<5cq 

N^ NK:CDB NCOn V)€N T<5^U€TOTpO pCDUl NlBeN €TOT- 

N<5c+ neK:p^cN epcDOT j^eN otn^^+ eiecuoT epoq 
N€U neqni THpq nt^n^^^uot €bo<Nc ^^, neT^CDOT 

N1B€N C^lUl N1B€N le T€BNH NlBeN ^TCy^Nl^lCl UUICI iT) 

Nceep ^^ueTi^ un€K:p^N +n^ccdt€u epcDOT nt^^+ 

NCDOT NOTic^pnoc eqoNjj ni+ui €totn&j?ccd uneK:- 

•f. 965. ccDU^ Nj^HTq * NTOTcyeucyi uuok: i^eN n<5^p^N d<,T^ne 

<5HTB +N^cCUOT eni+ui eTeuu^cT ecycDn <5cTcy<5cN- 

cyCDNl cy<5cT0TXM T<5^<51pHNH eCecyCDRl NK)HTq cy<5c ao 
€N€^ -fNi^OCCD NCOTplH^c €q€pXllK:ONlN eneK^TOHOC 
cy<5c +C€NT€iVl^ ' NT€ n<5cieCDN N<5cl Xe €T<5c HlCCDTHp 

xoTOT nkn^, ^cNOTb ^q^^cD?^ encycDi ni^hotP j^eN 

OTCbOT 

V)€N N^l Xe THpOT CT^c niCCDTHp XOTOT eN<5cn^ ^5 
InOTB <5cqOp€ N€NB<5c<V NIOTZVIOC OTCDN <5cqN^T €ni- 
CCDTHp eqXCD NN<5clC^cXI THpOT Vi^n e^OT^cB knds. 

* Sic. Fabula rabbinica refert Henocli, postijnam translatus est, fuisse 
apprllatuni a Deo Mvtnlron scribnm mnfrnum KD*1 ky")DD p")t2i2^D (P«ewrfo- 
Jonnthan , ad Genes., v, 2^1, edit. (iinsbur|[or, p. i iV — " Sic, pro nta.)CO- 

ROY. — ' Y 8. 1. — ^ Sic. — " Sic. l^ge €NI^HOYI. icNOYR ^vq rcoN(| N:\e ioyxioc xi\\ cij<v ^n (oot<5^^ 
^(|<*nq thpni ^vqoYcntyr daoq eqAU) uaoc A€ 
iccu<vp«)OY r (i) iiiKOYAi n<5l?voy eooY^ft ^M er^q- 
i'tymi NNiOYptnoY ncu Ni<^Mreuci)r< eYCOii kcu<v- 

5 pCDOYT NeU 'hNCAI e T^C imOYN h^S^pO»^ (jCU^S^pCDOY 1 

NAe nrfui eT^YA<;[>OK: NhHiq qcu^ScpcnoYT nac 
nip(i)ui eoN<5cep neicueYi ^iacn nKL<5c<^i db niu^s^p TYpoc 
NTe njx:c kn\. i^NOYR +t<5^Pk:o uuok: CNibici er^KL- 
tyonoY *^iAeN <;|>p<5^N un;x:c ^in<5^ NTCKL^euci ebpHi *M 

to N0YK:0YA1 NTCK^UTON UUOK: a)<5ctCh<5^1 NNM TMpOY 
eT^lN^Y €p(DOY Vyen N<5cB<5^;V NCU NH €T<5c1C0OU0Y 

j^eN N^U45ccyx 

TT^xe <^H eooY<5cR knds, 3^noyb unipcDui eoN<5^Neq 
lOY^cioc xe n<5cueNpiT nkdt eiepeTiN noyk:oyai 

15 UU(DOY NT^cCU) b^N +0YN0Y ^qT(DNq d^q^t N<5cq <5cqC(D 

^cqcuoY epoq eqA(D uuoc xe epe n^S Thc njcc + n<5^k: 

CBOX b€N niU(DOY NTC n(DNj3 NT€tlJ?C<5c NeK^NOBl N<5cK: 

eBO^c (b nip(DUi nt€ ^f lOYiVioc nipeujx:Re^c NNeK:N<5cY 

€k:o<v^cic ty<5^ eNe<5 ++^50 epOK: (b n<5cUeNpiT ioy^vioc 

20 nt€k:x(Dk: nhi cbojv uneTHU^ nt^^^^yj^ch nt€k:o<2,i 

epi5cTK: NeUHl (y<5cT<5^(DK: Un<5cAcr(DN €B02V NTeK:K:(DC 

unA.c(DU<5c NT€K:oY(Dpn uuoq en^+ui nK:<5c^i nn<5c10+ 
ty^cTecp^cN^q un^^cx iHc n^c eoYON^q €bo?Nc ^^nok: 
OYpeuc^i^HT ii^eN nooty NiueNojQ+i j^eN oyicoyai 
25 N+ui Ae N<5^HCi c<5cV)HT u<;J>iA.po noyk:oyai 

*ToTe <5cq^i unix(Du nac ^h €ooy<5cB ioymoc *f. 266. 
nip€u;x:B€2C nk:ouhnt^PHC10c <5cqcV)^ci nnij^ici n€U ni- 

B^C^NOC CT^YTHITOY UniA.riOC knd^ icNOYB OYO^ 

neA^q N^q A€ +C€bt(dt n<5cC0N elpi n^^db nib^n Sic. eT^cKLAOTOY NHl n<5clpH+ (ScYTCOOTNOT «5cTcy?ScHX 

^qcaoT epoq Fixe ^n e^OT^s^B <5cqtye N<5cq <5cqj?e<5cq 

V)^^TeN nij^CiSciVXLlON aU<5cT<5cTq 

LIeNeNC<5c N<5^i xe nexe ^cpucNioc niKiouHC nni- 

U<5^T01 €T<5cTC<5^^+ J3<5c nij?C<5^JV)eiON epC <^H eOOT<5cB 5 

N^HTq xe ^o)?^ e<;J>u<5^ uni7:<5c?^)eiON Ipieui 2Le 
ninx<5cNOC N<5y;?ca) oni^ a)<5cN uuon ^cqxLHN eBO)?^' 

€B0?^^ J^CN niJ^CptWU OTO^ <5cTCy€ NCDOT NXC NlUATOl 

a)<5c nij^c^c^cKLiON <5cTN^T cni^noc knds, Inotb eq- 
^euci evjpHi epe niK:e?vcCD?sc uucdot <5It^h uuoq lo 
eT<5^qK:HN eqcci) u<;J>pH+ NOTpCDUi eT<5^qi eBO?s. V)€n 
nicy<5c<5 NTe nitycDU oto^ N<5cqcuoT e^^^i^ eqxcD uuoc 
2L€ +cyen^uoT ntotk: nd^^ ihc 2Le <5cK:ccDTeu 
tfB. epoi * <5cK:N0^eu uuoi <5ck:€nt €bo?^c v>eN ncyiK: eN<5c- 

UeN+ <5cK.+UT0N NHl eiJXlH h^eH OT<502S.^eX <5^K:0TeC- 10 

^CDNT +CUOT epOK: n<5^^ Thc nj^c xe <5cK:^p!OTNoq 
uuoi ^\2LeH n€K»OTXM nicboT ^(i^K ne n€U neK:icDT 
N<5cr<5c^oc N€U nmNX e^OT^B cy^^ eNe^ <5cUhn 

Un<5cT€q2LCDK: uhi^uhn cbo?^ N2^e ni^noc kn6<, 

^NOTR L NlK:€CTCDN<5cplOC ^cUONl UUOq <5^T0?vq ^1X€N ;..) 

niBHU<5^ ne2LCD0T uniK.ouHC 2Le cb neN^ ^nnne <5^n- 
xiui N<5^N0TB eq^euci ej^pni epe 0TK:e?^CD?^c uucdot 
j^eN Neqxia. eqccD eqcuoT €<^T^ Ihc njxx ^cpucNioc xe 
niK:ouHC eT<5^qN<5^T epoq eqo^i ep^^Tq eqoTOX <5cquo<^ 
NJ^o<5 NT€ nc<5cX^N<5cC <5cqcDcy eBO?Nc eqxcD uuoc xe ,:, 

Jc?^H^CDC <5cl^CDcy N€U n<5clcyJV0?Sc X€ ^^CpHCTl^NOC U^- 
?^1CT<5^ n<5^1^?^0T ^<5cl X€ OTHl r<5^p <5c K^THpl^NOC 

ni^nreucDN nt€ <5c^pHBi cj3<5l1 nhi xe unicyxeua.ou 
epoq A€ 0TC<5cb" uu<5croc ne oto<^ <5cq6^i eqooBcy 

eBO?^ NOTNlcyt NN<5cT 
' Sic. ^ ' i, 8. 1. I • .•»^ n\) u*-- 

Or^qN^Y xe fpO(| ecjxoNT Hxe *^n eooY^^R f. tiii;. 
lOY^cioc ^qcoicq epoq neA^q N<5^q Ae ci) ^pueNioc 
niKoaMC ^iccyiVNCtnrea Nccni ;?cn<5^ f iciio^^f^iS^cic eu&^\- 

d^XOt NTeNttrON fftOX C<^pO(j Ac OTMI <5^Kaj^N'f' 

5 N«5^q N<2»<^N)eeR«5c;;<VNOC eT<^a)OY e<^ore n<vi neqNOYf' 
N<5cN0^ea duoq nook: c^)k pcN<5^cij<;[>n uneaoo uni- . 
UHcy ^cOinoN uoi NTeqi^no<;{><5^cic reicuTON- uuoie 
CBOX ^^poq eniAM r^p eT<5c niicnoc ioy^^ioc ac ^d^i 

Xe <^IN<5c NTe <;|>M eOOY<5cB UTON €B0?^ ^\. U\^d^7,d^H0C 

10 xe OYMi N<5cq<:|>i ' u<4>pa)0Ya) nnm eooY<5^h nipoY 
eqtTi unoYCUOY <5^pueNioc xe niicouMC eT<5^qN^Y Ae 
qN<5^cyxeu3.ou epoq <5^n eoBe <;J><5^i <5cqti^no<:|><5^cic epoq 
un<5cipH+ eqxo) uuoc xe J^noyr nij^pMcnicNoc 
nipeuN<5^Hci ^x.\ eT^qep<5cOca)Teu ' nc<5c +)ee?^eYcic 

i5 NT€ n<5ccx noYpo uneqoYtncyT nninoy+ +€pK:€?>^eYiN 
eopOY^Tq c<5lB0?Sc +B<5^K:r' ntoyci)*^! NTeql^e b^N 
pa)c NTCHqi niJ^noc xe kn^. ^noyb eT<5^Y+i^no*<;J><5c- *qA. 
cic epoq ^Yi^uoNi uneqCN^^^ r <5cY(roxi N€U<5cq Nxe 
B NCK:eno?Sc<5^Ta)p" cy<5cT0Y0xq c<5^B0iv N+no^^ic p<5^ieo+ 

30 C<5^bHT UUOC NOYKLOYXI ^IX€N 0YU<5c Un€Tp<5c 

eqcoci €OpOY(b?Sci NTeqic^^e 

ni«^K:<5^pioc xe €T<5cY€Nq eniu<5c €TeqN<5cxa)K: 
€BOX NVjHTq nex^cq nnh €T<5^uoni uuoq xe ++^o 

epa)T€N N<5cCNH0Y (I)OY N^HT N€UHI NOYKLOYXI NT<5l+ 

95 noy€Yjx:h uncx ^ontnc NTeqcytnn un<5cnNX epoq 

TOTe <5cYJ^<5cq OYO^ ^qocy " OYNIcy+ NJ^pCOOY €BOX 

eqxti) uuoc xe n^S Ihc nj^c ^h €T<5cicyon' N^Scij^ici 
THpOY e^pHi extnq eicecytnn epOK: tNOY un<5cnN<5c 

^ Y s. 1. — - Sic. Lege NxeKLdTON. — ^ Sic. Lege Ni^qqi. — * Sic. 
Lege 6Ticqep&.Tca)T€a. — ^ Sic. F^ge n+b^kli. — ^ o?s.^ add. s. I. a 
r m. ut >idetui\ — ' Sic. Lege &.qety. — * Sic. Lege eTA^icyen. j^eN OTNOY* e^N^cNec xe othi HiScCx eTMcyen nmi^ici 

THpOT eOBC T^IOTNOT ^^1 U<5^pOT^(l)T eBO?Vc <5^cp01 
NXe NlAlUCOplCTHC NTC ^UeN+ NCU Nl^^O eTtyeBlHOTT 
e+CCl)OTN UUCDOT <5cN N<5cl CTCy^OpTCp N+'^Tj?CH 

UiScpe ni3^po'- Nj^pcou eT^ixo^^ ^^epi un<5cU^o aji5c+ep- :, 

f. 36S. a^lNlOp UUOq U<5cpOT<;|>CDT NXe NiepTClic *eT<5CD0T 

THpoT NM eT+CBCi) NNipcqepNOBi THpoT u<5cpe mK\.r- 
rejvoc NOTCDiNi ep^ eT<5c*^Tj^H uoi nS not^^uot 

JUin^CCDU^^ ^IH^, pCDUl NIBCN C^tyCDNl^ J^eN XlNCyCDNI 

NiBCN )e<5cN h,en otj^uou k:<5^n J^CN OlCkpOi^ JC^N m 

h^en OTtyCDCy NCCDU^c KL^N J^CN XlNtyCDNl NlBeN CT- 
^CDOT etyCDH <5cTCyi5cNl ^lXeN n<5^CCDU<5c NCeTCDB^ 

une)cp<5cN eiceT^ciVtrooT ' xe <^cdk: ne nicboT ty<5c 
ene^ ^^uhn 

M^i 2^^ eqxcD uucDOT k b uu<5^toi ^^uoni JUineq- i5 

fHd<^ B <5cT(rO?^KLq eBOJV <5cqi NXe OTCKLenCD2V<5cTCDp 

^qccDOTTCN N<5cq V)eN TeqcHqi IqcDM n^n<5c^bi uni- 
Inoc kn\, ^NOTB cBO^c uuoq ^ql cbo?^ Nj^HTq Nxe 
OTCNoq Neu OTepcD+ ^q+ unmNX ncotjcK uni- 
^BOT ennn notc^oot nk:tpi3ck:h Hdjs.m'' unie^^ooT o,, 
iOT?^ioc xe nipeuj^Be^c <5cq(boT n^^ht ty<5^ T<^<5ctyi 
NTe niexcDp^ <5cql ^ixcn nccDU<5c uni^cnoc eqci+" cboj^ 
•qt. <5cqT^<5oq <5^qTHiq ebpHi cotctnxonion *<5cq+ epoq 
NOTC^oiNOTqi Neu oTNe^ Neu oTHpn 45cqT^?voq 
eoTAOi Neu KLer nbcdkl NT<5^q <5cTccdkl epHC NeuAq .: 
Nf Ne^ooT Neu B NexcDp^ ty<5cTOT<;t>o<5 eoT+ui xe 
tye^NOTqi ^Tl ej^HT j^cn <;|>i^po ^^^TtyiNi j^cn niucdit 
eTeuu<5cT NC<5^ n^oty Niuetytyo+ 

6T<5cTCCDTeu xe Nxe NipcDui NTC neq+ui <5^Tp<5ccyi 

' \jOgc Ti^iOYNOY. — ' Sic , pro ^i&.po. — ^ Sic. — ^* Sic. Lege 
iK€T6^K^(i)or. — * Lege U6<jLmf — " Sic. Lege cqci^t? • » >•( '2'\\ •< * 

N;x:a>ii «s^Yrifiq toTKOYAi NR<virf'<v' ^yt^oikj cij^sc 
niCMOY rr<v iiiAicnruoc cini ht'N tiiVi Nm(H rVroY- 
JCCOT N^(| eN0Ye)CK.;vMci<v R<5^iA Htq r<>^io oyon ac 

r> NIB€N €T^Y€pU<VpTYpOC N€U Ill^riOC d^Ud^ <5^N0YR 

ceipi Nio' Ncyo n€U mx u^^ytim t<VY^i uni7:?vou 
N^TT^ieo b€N ou€roYpo nni<;|)moy1 ic <;^Mnn€ d^wd^- 
uorcN- NNM t:T<5^Ytycnni uni^noc ^ii<5c icNOYR ni- 

U<VpTYpOC NT€ MjKC «VNOKL HC IOY?VlOC HIpeUTlR^^C 
o +01 UU€Op€ NNM €T<5cYcyami UUOq THpOY OYO^ 

^^qxcDKL uncqi^rwN eBOiv ncoyklx uniicBor enim 

A.q€p<;J>OplN unij?C?VOU N<5^T^ca)U h^N 0U€T0Yp0 un€N- 

S Thc njcc ^d^i €T€ eBO?v ' 

' Sic. — ' Sic. Legc a^iTicU.ci) rcN. — ^ Ilac \oc«' e\[)licit libcr ms. COPT. - C. - !. it) ^»>.( 2Zi2 )<-»^ |+u5^pTYpiic NTe nifi^noc ^.n^c i^noM] 
Cod. Vallc * OTO^ +N<50C:CW un<5^CU0T J3€N ni+ui eTeuu<5cT 

TI23!* e^BHTKL +xa) uuoc n<5ck: (h n<5cca)Tn ^noM xe pcwui 

N1B€N e^N<5ca)p)e N0T^N<5cty NNOTA J^CN neXLTOnOC +N(5^I- 5 

pi NOTCTi uncyicy NV)HTq N€U Neqcynpi cy^ f N€U X 

Nr€N€^^ OTO^ <:|>H €TN<5c+^ NOTnpOC<;[>Op<5c €V)OTN enCKLTO- 
nOC +N<5cTHlT0T N<5cq Np NJCCDB NCOH ^H €TN<5^K:a)C " 

un€K:ca)u<5^ j^cn otk:<5c1C1 ^nok: ^cd +^(5^+ e^Lcoq 

N+CTO^cH NT€ Nl^rr€2V0C OTO^ +Ni5c<50RCq J^CN niC- lo 
^OOT €+N<5c+<5<5^n eNH eTONJ) N€U NH e^UCDOTT 
OTO^ NH €^N<5cqi U^pCDOTCy NT€K:U<5cpTTpl^. NTOT- 

CJ3HTC €Tep<;|>U€Tl N(5ck: +N<5c<;^a)j3 unijx:iporp<5c<:|>ON 

NT€ NOTNOBl 0T0<^ NT<5cCj3<5cl UHOTp^N en2LCDU 
Una)Nj3 0T0<^ +N<5^€pj^<5cpl^€C^€ UUCDOT N<5^K: b^N i5 
T<5cU€TOTpO OTO^ <:|>H e^N<5^a)cy NOTCDCy j^eN neK:p<5cN 

NTeqcDCK: NTHiq +n<5^ini excDq NOTtycDNi oto<^ 
+N<5c^peqtycDni h^en otj^uou eqocy cy<5cTeqxcDK: eBOX 
uniCDcy eT<5cqcDcy uuoq oto^ tc^iui €^N<5cbici 
uuici NT€cep<^ueTi un€K:p<5cN NTecxoc 2Le ^'t uni- 20 
i^noc Jcn<5cno;vi i^piBOH^iN epoi +N<5^^peccycDni b^N ot- 

UO^NCC <5cn^f <5cn?VCDC pCDUl N1B€N €ON<5cTCDB2 UUOl 
*K. KjCN n€K:p<5^N *IT€ €Tb€N ^<5c?^<5cCC<5c IT€ CTJ^eN NlI^pCDOT 
1T€ €TbeN NlU<5cUU0Cyi JTe €Tb€N NlU<5cNCy<5^q€ iT€ 
eTO^l ep<5^T0T b<5^TeN Nie^OTCli^ ' -fN^^^CCDTeU €pa)OT nf) 
OTO^ +N<5^ACDK: NCDOT CBOIV NN0T€THU<5^ oto^ nh 
€0N<5cK:CDT NOTU<5^prTplON b^N neK:p<5cN +N<5c6lTOT 

' Sic. — * Sic. — ^ s. I. n^cMa liScRMCi NA.Mioir4or< I noy xe ii^c(i)rTi A.110X1 
TiVxpOK: OYOC NreiCAeuriou |- 1 r<<vopeKipi r'<c<vr< 
HKi)l N^uo r ^•lAeN Tiic<vci N<5ci A€ eT^^qxo lOY ri^q 
Nxe Tiicavriip <5^qcye N^q eTuya)! eNi<:J>HOYi bCN 0Yci)0Y 
Ji ^ccywTU xe epe ni^ciioc ^n^TTO?v.i b€N Tiicy reico 

N^qipl ne N<^<5cNNia)'r NtyXUX 0Y0<^ k tuunoyt 

NT€ Tiici) reieo ^a)x cy<v iii^^noc ^ti<5^iiom exeu 
neqcyiNi o-ro^ <5^qNiVY eNi^<5^?vircic URernTii tN^YUnp 
uuoq CYRMX eROX eYTiM ehpMi ^cjep^ol eu<5^aja) 
10 OYO^ ^q ra)Nq <5^q^a):v ^x TiieM<5^p7:oc <5^qc<5^Ai n€- 
UiS^q eqxa) uuoc xe n<5^cc nien<5^p7:oc ca)reu epoi 
NT^T^uojc e<;|>M e r<5^qci)a)Tii uniu<5croc i^>:pMC ti^noc 
xe i^nor^i nien<5^pjx:oc xe nex<5^q Ae oy ne eT<5cq- 
cycDni OYO^ nexe miu^noyt N<5^q xe <5cK:epKLexeYiN t. aaV 

iT) N^cN 2Le CCWN^ NicMOXI N^<5c?^YCIC h+ NNCqXIX NCU 

Neq(r^c;v<5cYX ^non xe ^^nccon^ uuoq u<:}>pMt eT<5^K:- 

OY<5c<5C<5^^NI N<5cN 0Y0<5 <5^N^ITq ej^OYN C+pl eTC<5^- 

I3OYN NTe nicyTCK:© tNOY xe <5^Na.euq eqcyon y^en 

OYOYCDINI N<5^Tcy+cyi €pOq 0Y0<5 Nl<^<5cIVYCIC €N<5cY- 
ao UHp UUOq <5cYBa)2V €B0^. U<;{>pM+ NOYUCOOY 

niCn<5^pj?C0C X€ eT<5cqCCDT€U eN<5^1 <5cqxa)NT €UA- 

cycD OYO^ <5cqepK:€?sc€YiN eopoYlNi N<5^q uni^cnoc 
Acn<5cno?vi exeN niBHU<5c oyo^ nexe ni^noc kn^,- 
noiy\ unien<5cpj^oc xe <5^K:cy<5cNCON^T jxiueYi xe yzns^,- 

a5 (TpO epOl UUON <5c?^?s^<5c +XOU NT€ n<5^S IHC njCC 

ccyon' N€UHi OYO^ C0Ya3N<5 NNeccy^f^Hpi eBo:v NbpHi 

Nl^HT nTO?NcOU€OC X€ n€X<5cq N<5^q X€ UH j^COYCOcy 
e€pU^ri<5c epON N€U T€NB<5c)C1 lb€N <;^p<5^N Un€K:NOY+ 

ni^,noc x€ ^cR^cnoM nex^q N<5cq xe knoYi oyu<5^- 

^ os. 1. 

i<). roc <5cN <5c?s.x^^ AcNok: otbcdk: NTe nd<.m: ific njKX icxe 
Ae +lpi nni<^bhot1 nt€ nS le epe n<5c^ iRc hjm: 
OTCDpn NOTxeucJDN ej^oTN epox: cy<5cTe)eep6uo?^oriN 
xe uuoN NOT+ eBH?Sc en<5^^ ihc njxx oto^ j^eN 
•?;i. +OTNOT eTi eqc<5cXi ^s^qqoDxi *e2LC«q N3.e OTxeuoDN 5 
eq^cDOT <5cqV)i+ uuoq cy<5^Te pcoq xecyc<;J>Hi+ ehOK 
U<^pH+ NOTplp NTCOOT OTO^ eT<5cqj)ici eu^ccycD 
45cT+<^o eni^^noc ^cn^no?s.i Nxe n^c+t^cJic eTxci) 
uuoc xe TCN+^o epox: niBCDx: NTe <^+ n<5c1 j^^poq 
Ae <5cqj)ici €U<5ccyci) ni^cnoc xe ln<5cno?^i ne2L<5^q lo 
NCDOT 2Le u<5^peqep6uo?^oriN 2S.e uuon not+ €bh?v 
eni5ccx iHC njxx <^~+ uni^noc ^n<5cno?^i oto<5 qN<5cOT- 
2Ld^\ U2Le n<5^i^ceBHC 

ni-2Leuc«N xe ^qcDcy eBO?Sc eqxci) uuoc xe j?c<5cT 
NT^^epnexeTiN uuoq NK:<5^K:ci)c ^in<5c NTeqeui xe <^"+ i5 
cyon <^H €Te neqNiqi j^eN Neqxix niA.noc xe nex<5cq 
unixeucDN xe <5^i(repoK: n^ok: ci) nixeucDN n<5cK:<5^- 
^<5^pT0N j^eN <j>p<5cN un<5ccx iHC Hj^c eK:ei e&o?^ NV)HTq 
e^Be xe ueNeNC<5c n^^^ucDiT eBO?^ ceNM ueNCNCCDi 
Nxe <^<5cNK:e€Bi<5ciK: NTe ^f Nceep6uo?^oriN nihc njxx 20 

OTO^ €Ne e^B€ n<5cl^CDB ^N ne N<5^1N<5cJ?C^c <^<5^1 eBO?Sc 

^N ne un<5^ipH+ 6^?^?^6^ e^Be NiueTcyeN^HT NTe 
n^cx iHX +N<5^+cyeBicD n^k: ^n cb ni^^ceBHC d^K?^^, 
+n^jx:<5cK: cy^T€K:<^CD?^ ep<5^Tq u<^~+ NTeqipi n<5cK. 
k:<5cT<5^ neqoTCDO) «5 

p,T<5cqxeu^^Hq xe Nxe nTO?^ou€OC nex^cq uni- 
7.395. <5crioc 3^n<5^no?vi xe ++*^o epoK: u<5^cye n<5^k. €B0?^ b^N 

T<5^1B<5^K:1 Xe OTHI UUON cy2L0U UUOl epOK <5cN 

+eui xe e^ioTCDcy euoT ' €2L€n <:f>p<5^N un<5^ipcDUi ' s. 1. Ae ifiC ^OM ^d^\ txl ajCDUj U\\\ \U0Y A€ ICMN dUOK 
CAcKO^^ UUOl' <^INA. Nr€K.dlOri OlUOK iVNOIC ^y) NTA.- 

CiroN iiiioi c<VRorv duoik Neu r<<viajini rnpoif 

eTeicl' uucDOT nhi iii^i loc xe ^ii<viiom iieA<5^(| 

5 unroxoueoc xe iceui n<vic ci) iiii^ceRHC xe OY^rcpo 

epoc re txou uii<5^cc imc u^c oyo^ eT<5^ii icacn 

T^^U)p^ a.e NT<5^U0Y e^pMl eACN Tllp<5^N eOOY^R 

NT€ n^cx IHC Nooie Ae une NeK:R<5cC<5cNoc tyep ^xi 

une T^^CDOT NMi nrorvoueoc xe neA<5cCi unii^noc d^ud^- 

10 noxi X€ pCDUi NiheN eT0TN<5ceNci e+e^oTCii^ ^^^- 

k:cd+ eNo<;»,eu Nreci*|*Tj^M oto^ NTeq f^ N^<5^NKLe- 

7:pMU<5^ cy<5cTOTJ?C<5cCl CBO?^ <5cN0K: ^U) +t<^0 epOKL 
e^^CNK: C<5^B0^ UUOl ^lN<5c NTCKLNO^eU NTeKL^Tj^CM 

eBOi^ b€N N<5^xix nook: <^cdk: nk:^cd epOK: <5^n b€N 
15 N€K:u<5^ri^ <5cibici ei+icco epoK: UA.cye n<5^k: c<5cB0?Sc 
uuoi xe N+eui <5^n xe eiN^ep ot n<5^k: +ep^o+ r<5^p 

ON X€ NNCK^InI eXCDI €N0TneT<5CD0T eqT(5cK:M0TT 

e^OT€ nicyopn +not xe j^OTCDty ecye n<5ck: u<5^tye n<5ck: 
j^OTCDcy e^euci ^euci 
20 TTi^noc x€ ^n<5cno:vi j^cn nxiN0peqN<5cT xe 

qN<5cC<5^Xl N€U<5cq <5cN OTO^ *N<5^qOTCDCy e^LCDKL NT€q- KK. 

u^pTTpiic ehOK 0T0<5 ecye ud^q ep^^Tq (luct ni^noc 
X€ ^n^^noM n€3.<5cq N<5cq xe ^nok: +n<5cT<5cUok: 

enipM+ eT€K:N<Nc<5ciq NMI ^IN<5c NT€K:€peBOJV ^<5cp01 

fl5 nTO?ScOU€oc A€ nex<5^q uni3crioc dcn<5cno2vi s.e ecycDn 

J?COTCDCy NT<5clpl N<5cK: K:<5cT<5^ NM eTeK:N<5cX0T0T NMl 
1€ ^plicNiS^ty NMl Un€K:NOT+ 2Le J?CN<5cep ^Kl un€T- 

^CDOT NMi <5^N AcNOk: ^cd +n<5^ccdt€u nccdk: MlJcnOC 
X€ Acn<5^no?^i nex^q N<5cq xe +CDpK: n<5^k: u<;J>p<5cN 

' Hae diiae voces videntur ponendae post NTeKLUTON daoK:. -^^».( 2/16 )h^— 
un<5^^ iHC xe ^n etN<5cXoq n<5ck: d^piTq oyo^^ 

UUON ^ZVl UneT^COOT N^cyCDni iXUOKL ^N ^?S.?^<5c 

+N<5c7:^)e cy<5cTe)e^ci)<v ^ ep<5cTq u4>~+ NTeqTpi n^kl 
KL^TiS^ neqoTCDcy <5cqepOT(i) Hd^q on ne3.<5cq Nxe^ 
ni^^noc knd^noKi xe ^cooy+ NT<5cino?^ic THpc ' 5 

N0YU<5^ NOYCDT OYO^ U<5^pOYl C^BO?^ N+B^KLl e^lXd^ 

uniep<;J>ei ^in<5^ NTCKL^euci NTeKL+3^no<^<5^cic epoi j^cn 
niu<5^ eTeuu<5cY NcecbM NT<5^d.4^e oyo<5 <^<5c1 ne nipHt 
€+n<5cXcdk: iXn^Bioc IhOK NTeKcyTeuxeuT xe eepncT- 

^CDOY N<5cK- 10 

Xlien^PJ^OC X€ €T^qCCDT€U eN^clC<5c2Ll ^qp<5ctyi 

€u<5ctycD 0Y0<5 <5^q^pOY^CDOY+ n+b<5^k:i THpC cqxcD 
uuoc xe lucDiNi e^ixd^ uniep<;[>ei NTeTeNN<5cY e<;|>H 

f. 926. eTN^cyCDHl-^ 0Y0<5 J^CN +OYNOY <5^Y^CD0Y+ ^OYO^ <5cYi 

e<;^u<5c uniep<:j>ei niu<5<. €T0YN<5c(b^ci NT<5c<^e uni<5^rioc i5 
NJ)HTq nien<5cp7:oc xe ^qtTi noyucdoy <5^qicDi NNeq- 

2L\2L €B0?^ eqXCD UUOC Xe +OY^cB ^NOK €BO?Nc ^<5c n<5cl- 

^CDB enixH r^p uneqTpi k:<5cT^, +k:€?s.€YC1c'^^ nt€ 

N€N(nceY NOYpCDOY +€pK:e?Sc€YlN Nce(b?^i NTeq^^e 
NTCHqi OYO^ I^eN +OYNOY ^cY+ unij;c<5cU0C epcDq X. 
<5cY0?^q €BO?v. enxiN(b?Sci NTeq^c<;[>€ €O0Y<5cB ni^^noc 2i,e 
3Ln<5cno?^i ^^q^CDpcy NNeqs^ix €B0?^ <5cqcy?vH?Sc eq^LCD 
uuoc un<5..ipH+ xe n<5c6x ihc n^c n^ok: ne €tccdoyn 

Xe lCXeN T<5cUeTK:0Y2.1 <5c10Y<5c^T NCCDK: J^CN n<5c^HT 
THpq OYO^ <5clC0TnC eOplcyCDH NNMI3ICI THpOY V)<5c .<:) 

neK:p<5^N e^OY^cB xej;e<5cC e^piepi^no?^<5cYiN noynm uneK:- 
u^o €BO<Nc unepTpi NeuHi ncx k:<5^t<5^ n<5^nobi e^Be xe 

K.^cN OYe^OOY NOYCDT He n€NCDNK) ^12ieN HK^^^l ' aUcr. s. 1. — * a) s. 1. — ' 2t€ add. s. I. a r rn. — * c s. i. — 
» Sic. _ - Y s. 1. .•»H 2'i7 H« 
ClUON ^XI N^SctyCDlU K|01f(5^I\ U^Ohl U.HtK.UOO ' IHC 

n^hoffooc iMC TiiVN^cy I liic ii<5cU^ii^arr iiic n^NOY+ 

IIKDOY ' "^iVK m NeU JltMCDI NM'^OOC U^iX. niHN^ 
eOOTA.R cy<Sc NlOHtC. <5^UHr< 
f) 6 ''<5^tl^^ ^^ Um^UHN <5^(10YCI)N^ N«5^C1 fRO?V NA€ 

luccnrHp neA<5cCi n<NcCi *Ae acunouI ^h<vho?^i ^^. 
+0)011 Neu<5^K. cy<5c reieACDR eRO?^ n reicu^p lYpii^ C''<^ 
NieKLi a)<5^poi NT<5^+ n<5^k: NTcyeRici) NNeK.bici unep- 
epK:<5^Tej?ciN uuok. <^onc«c n r<5^(riTK: encycoi eNi^HOYi 
lo h€N OYcboY N<5^TC<5cXi uuoci i^eN 1 OYNOY xe HeAe 
ni^noc ^ i^n<5^no:vi nniu<5^toi xe ihc uuwreN ^uu)i- 
Ni xcdk: ' CBOX une TeN^CDR oyo^ <5^qccD0YTeN uneq- 

UOYT CBOX ' <5^YCb?^l Nr€(j3^<;|>e eOOY<5^R bCN pCJOC 

NTCHqi OYO^ <5c Teq3^<;|>€' ^ei exeN niK:<5^Ci oyo^ 
i5 k uij^<5^h;v Neu r<5^BpiH<v 61 eNTeq^t^Yj^cn oyo<^ k 
niccDTHp ep<5cCn<5^c<5cCoe uuoc <5cqoxc encycwi eNi<;j>HOYi 

J^eN OYCbOY 

^nok: ne cepnoc hibcdk: i^Te n<5^cx ni3^rioc ^n<5^- 
noM <5^icb<5ci i^NH THpOY eT<5^YcycDni un<5ccx Inok:^ 

ao N€U lCj^CYpCJON nip€UnOY<5cC+ OYO^ U€N€NCCDC <5cN- 

T^jvo unccDU<5c^ UHiicnoc ^n<5^Ho:vi <5^NeNq e^eNe- 
TM OYO^ <5cqoivq^ ej^OYN ^^ enni i^OYcy<;|>Hp i^T<5cq xe 
iCDcnq <5cq(r^?^cDq'^ epoq cy<5cTe mxicDruoc k:hn <5^nok: 
^CD ^i^cDrv <5ci<5€uci eiuHN €nccDU<5c un<5cS eiqi 
95 uneqpCDOYcy ^- unie^ooY n€U niexcDp<^ cy<5^ ni^e^ooY *f. 027. 

i^T€ n<5cU0Y 0Y0<5 N<5^1+CbOY Un€N^ 0Y0<5 n€N- 
NOY+ ^- 0Y0<3 n€NCa)THp IHC HJ^C ^d^\ eT€ €50?^ 

^iTOTq epe cboY nib€n n€U t<5c10 nib€n n€U npo- 

' loB. , XIV, 5. — ' s. 1. — ^* s. 1. — ' O) s. 1. — ' s. 1. — ' e 
alter. s. 1. — ' o s. i. — ' cu s. 1. — ' Sic. Loge ^.noKq' — '° Y s. 1. 
— ^^ Sic. icN(ricZN.t«q? — '* T s. 1. CKLYNHCic NiBCN epnpcni u<;|>ia)T Neu^q Neu mnnk 

e^0T<5cB NpeqT<5cNbO +NOT NeU NCHOY NlBeN NCU 

ty<5c me^ ntc nicnc^ THpOT ^^uhn. 

j^cxcdk: eBO?^ N2.e +u<5cpTYpiA. NTe nid.rioc 3cn<5c- 
no?vi ncynpi nioyctoc niCTp<5cTY?v^^cTHC NictWTn^ 

UU<5^pTYpOC NTe IHC Ti^C NCOYA^ Uni^BOT UeCOYpH 
l^eN OY<^lpHNH NTC ^'f <5cUHN . 

c^ net iHC n?cc nioYtwiNi uuhi +co<^ii^ ncu nuo^ n-tL- 
ri^nh <^H CTicqcyton epoq NTnpoepecic N+j?CHp5c n^jhkli 
^iTCN nirveBTON b tytwn epoKL on +noy n^c ihc n?cc ^+ 
unii^noc i^nicnor^i niui^pTYpoc NTnpo^epecic uneKLBcoK. 
recupn ntc icofi^NNHC nij^euc Neu 6s,nny TeqBoff^oc ncu 

lCOicNNHC N6U ICl)CH<;j> NOYOJHpl JCW NCOOY eBO?>^ NNOYNOBI 

|u4^UT0N NNOYeBiHN u*|"Yjk:h j^cn K.eNq NicBpicJ^u Neu 
ic^4cKL Ncu i4^klci)b|'^ ui^poYepneuncyi^ N+^cN^^CTi^cic ntc 

NlOUHI CJ^HTOY I^eN TK.?^HpONOUIi^ NNH eOOYi^B NTi^K. ^^UHN 
KLicUHN. * Sic. hego nictWTR? — ' Uncis iuclusa addita suut a prinia mauu inler 
liupas lilteris rubris. AI)|)I:M) \ I T COlUiK.LM) \ /i<;. 9 
1 1 l'.ij[. ||, I. Hi : eopoiftijcnicr iiis. eopoYttj(!)K I 

lii, I. •»-.'5 ; \(M('seYephi^C^.r4I/,ir< UUO(j i«(|iiinl;ii«Mij|rnliir. 
m/|, I. \\ : eiuycoi. S/V |ir(» Ulicycoi ' 

iir», I. 'jA : eNceri^^^o. W |n<> rKer^^^^o. 

Vi , it. I : Pro K)€N r4'i4>noYi? poin; : .ViV. Loijc r'nn4>M0Yi. 

^l^, I. «S-(j : eopOYOYtOr^^. Prins sni|»luiii e<^Y(JDT<*, «Ifiii 
^ priiiiiiiii al)i'asiiiii , d riiis loco |»osiluiii 0, 
(|iio(l inulaliiiii fnil iii 0, .Kldito o s. I. inlci- 
<'t Y. Lctjc ul iii li'\lu <'iiienLlaviiiius, \v\ 
eOYtOTO. 
Cl) al) all. inanu in.s(>rluni. 
CNA^ty. Sic pro Ni^cy. 
oeoAtbpoc. .S'/V |»ro oeoxtupoc. 

nexHi LnoK NeuHi. Prius scripium nexe 

oeOAtopoc Neui^q, dcin (»innia (Mucn- 

(lala a p. ni., cl &.N01C add. s. I. 

'iS,l.90 2i:Ci^l UUOC. Piius scri|»tum CiJS.\ Neu 

oeoxtopoc. . ., dein emend. a |». m. 

55, 1. i5 : oeoxtopoc Neu n*^ Prius scriptum oeo- 

AtOpoc una^ , dein emend. a j». m. sup- 

plendo N€ s. 1., et cxpungcndo accentum in 
uni^ 

5(), 1. lA : N6^€p5^N€jx:eco€.I^iusscriptumNi^epi^Ni^j?cecoe, 
dein 6^ terlium partim abrasum ita ut modo po- 
tius X (juam i^ vidcatur. 

66, i. h : OYO^ videiur ponendum in l. sequente post ni- 

KLOCUOC. 
78, i. 16 : Nirpi^4^H. Ms. NINirp5^4^H, dein ni primum per 

perigraplic oLliteratum. 
1 1 9 , n. 1 : Dele lianc notam. 
13 5, i. i5 : eoYtwoi. iMs. eoYOi, dein ti) add. s. aiter. a 

rec. m. 
197, i. 7 : NtJNi^j^Ci^. Sic pro NqNicpCic. 

197, i. 9 : qeunojic. Sic, 

198, i. /i : qo^i. Sic. — «•( 250 )•♦+- Pa «• 129, 


1. 6 


l39, 


l. 3 


136,1 


. i/j 


137,1 


. 1 1 


1^2,1 


. 8 


1^6,] 


l. k 


1/16,] 


1. 8 


iZ»6,] 


1.28 


i/i8. 


. i 


i5o. 


l- 7 


i5i, 1 


.27 


l52. 


l- 7 


i56. 


. 12 


i58. 


. 12 


^59' 


1. k 


i63, 


l. 1 


173, 


l. 21 182,] 


l. 8 


182, 


1.12 


186,] 


. i3 


186,] 


1.2/» 


19/1, 


l. 8 


^97'' 


.27 


200, 


. 1 


201, 


1- 9 


2o3, 


1. ih 


2o5, 


. 11 


206, 


1. 8 


206, 


1.21 


207, 


1. 16 


208, 


1. lO 210, n. 5 qcyon. Sk. 

NT€tyTeu. Prius videtur scriptuni fuisse nT€- 

cyoeu, dein emendatuni in t a p. ni. 
kt-f. Sic. 
e+€peTiN. Sic. 
qoNK). Sic. 

CJNi^aTON. Sic. 

qNi^oooY. Sic; et qN^^lNi. Sic. 

^qT«5^j^a)0Y. Sic. Lege icq^pOYTi^r^tooY. 

qCUi^pCUOYT. Sic. 

qoNK). Sic. 

^..qepoYd). Sic. 

i^qepOYd). Sic 

e^oYicB. Ms. e^. 

ueT. Sic, 

NTeKLepi^rtJDNHiec-ee. Sic. Lege IrtONi- 

;?€C^6. 
: eiJjHKL. Sic. 

: icq-apoYT^eucoq. Ms. i^qepOYT^eucoq. Patet 

amanuensem voluisse scribere i^q-opOY , 

non icqT^eucoq ut autuniavit manus poste- 
rior, lineola ducta super litteras epOY. 

: eqoi. Sic. 

: elci^xi. Sic. 

: €+ci(boYNi. Sic. Lege €+ceid)OYNi. 

-2 5 : +C1U)0YN1. Sic. Lege +C€lcnOYNl. 

: eiepXli^lCONlN. Sic. 

: Post uuoq videtur supplendum eBOrs^. 

: COYK^ NejTHn scripta in summo margine a pos- 

tei'. m. 
: €^Ni..ep4cOCCl)T€U. Sic. Lege e^Ni^epicTCCOTeU. 

: Nicio+, exspectares Nactynpi; cf. 1. 17. 

: eqccoTCU. Sic. Lege i^qcci)T€U? 

: icTT5.0Y0i. Ita prius scriptum, dein emend. a 

p. m. ut in n. 5 posuimus. 
: €Ticq<}>opty. Sic. Lege €4^q<^>opaj. 
: eXLOI. Sir. 

: NJjpcWOY add. s. L a p. m. 
: Post NT€)e<JCl)?^ adde : vel e^COX. — ^ 251 y^ — 

Pjijr. n.l, I. 7. i7.'i7-*i8 : . . . .yzp){C\\.tiOC. S»'. Iln iiirrriun 

I». M A , I. 1 .'i ; I». 'M «) , I. H). 

•J t ^ , I. '"^ : €N01. SVr. 

ui^!, I. 1 : Cd^rorq, «l OYO^ (lin. siMj.j peiiiiiilJMnla \i(li'n- 

hir. 
atii, I. 1 /. entyo)!. sVr. Lejrr enecnr ' (11.); dncycDi? (II.). 
•ia(), I. '?o : <*ixeN. .W. i.<'jr«' exer( ' 
U'j(), l.i-'j: ViM-ha OYO^ A^qTWNCj b^M rui eoatwoYT nt- 

(liiiulaiit. 
':i3'i, I. 1 (j : Im(I(^ ad liiuMM iis(|ii(» seclionis texlus >itlelur jxm- 
turhatus. a33, 1. 20 

3 3/l, 1. IM 

t^3G, 1. 3 
!i37, 1. () 
'i3(), L 1 
"ilifi, L '^9 
o65, L i'5 
9/17, L 1 
3/17, 1. '^/i eKLipi. S/V. 

niicO^HT. Sic, 
^ixeN. Sic. Le{je exeN? 
^ixeN. Sic. Lejje exeN? 
eqxoNT. Sic [)ro eqeoNT' 
ej>COYt«ty. 67(; pro j?C0YCl)ty. 

ei+i^co. .Vic. 
eqoYicB. Sic. 

Post eiUHN SUpple eiepAIi^KLONlN (?). IM)K\ TOMI I. 

I. Marlyriiini S. Ai»a Lmiaroms i 

II. Marlyriiim S. Awtomi •! 'i 

III. Marl^riuni S. Tiikodoui Okikntali.s cl socioiinn ciiis, 

PA^YiiiniDis ac Lkontii .'J'i 

IV. Martyrimii S. Aivv Sviiaimoms (ii) 

V. Marlyrium S. Apatii S() 

VI. Marlyrium S. Abba PAiMi:sriTi i n> 

VII. Marl\riuni S. Apa Epimk i-jo 

VIII. Martyrium S. Tiikodoui Sthatelatks. \')'] 

IX. Miracula nonnulla a S. Tmkodoro Stratklate palrola. . iSt? 

X. Marlyriuni S. Apa A^Cib ooo 

XI. Martyrium S. Apa Apoli 9 6'> 

\ll. Addeiida et corrigcnda 9/19 K 8[J7iU!2 BQ Acta martyrum 

3551 • 

.C8 

v.l 

IMS PCNTiFiCAL :■; 

OF MEDIAEV. 

59 OUEEN'S PAr... 

ToRONTo 5. Canada